Kommunrevisorerna granskar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisorerna granskar"

Transkript

1 Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning

2 Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd Metod och genomförande Om gymnasiesärskolan GYSÄR Nationellt och individuella program Individuella program Gymnasiesärskolan i Umeå Dragonskolan Forslundagymnasiet Fridhemsgymnasiet Midgårdsskolan Arbetsplatsförlagd lärande (APL) Dokumentation Programråd Nämndens insatser för att utveckla gymnasiesärkskolan Samverkan Konferensdag om val efter gymnasiet Alternativ efter gymnasiet Bedömning och rekommendationer Bedömning och rekommendationer...16

3 1. Sammanfattning I Umeå erbjuds efter reformen GYSÄR 13 individuella program och nio nationella program. Ämnesstrukturen är utformad så att eleven ska kunna byta program under studietiden. Programmen finns på Fridhemsgymnasiet, Dragonskolan, Midgårdsskolan och Forslundagymnasiet. Ingen friskola i Umeå erbjuder gymnasiesärskoleprogram. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget att under 2014 införa skolpeng för gymnasiesärskoleprogrammen. Individuella utvecklingsplaner och APL/praktik är viktiga redskap för elevens möte med arbetslivet och planer finns för samtliga elever. Det sker en uppföljning av de individuella målen för respektive elev. Praktik/APL har nu tydligare koppling till programmets inriktning och kursen betygsätts. Formen för dokumentationsformen är inte lika mellan de kommunala gymnasieskolorna, vilket är en brist. Svårighet finns även att fullt ut hitta praktikplatser för alla elever i 22 veckor. Stark kritik framkommer från verksamhet och nämndspolitiker över bristen på praktikplatser inom de kommunala verksamheterna. Konferensdagen elevens år fyra, är ett viktigt forum där både elever och vårdnadshavare får tillgång till samlad information från skola, myndigheter och andra verksamheter. Den samlade dokumentationen kring eleven innehållande betyg, dokumentation från APL, utlåtande från APL/praktik överlämnas till Arbetsförmedlingen vid inskrivning. Underlaget överlämnas inte alltid samlat till eleven, vilket vi även anser vara en brist. Idag sker inte heller någon uppföljning om elevernas övergång till yrkesliv- och fortsatta studier. Vi bedömer att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom insatser de senaste åren säkerställt att elever inom gymnasiesärskolan ges en för dem anpassad utbildning som ger grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Flera åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till den nya förordningen, GYSÄR 13. Det är positivt att nämnden arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för inkludering och för att det ska skapas fler kommunala praktikplatser. Satsning för fortbildning för att säkerställa kompetensförsörjningen och införandet av företelärare inom gymnasiesärskolan är även de positiva. Det är viktigt att nämnden följer gymnasiesärskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation samt att skolorna fortsätter arbeta gemensamt i sitt utvecklingsarbete. Våra förslag till utveckling är: Att den gemensamma formeren för dokumentation av APL inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, används av alla skolor med gymnasiesärskoleprogram inom kommunen. Att alla skolor erbjuder eleven möjlighet att få den samlade dokumentationen från gymnasietiden. Utveckla former för att följa upp elevernas fortsatta studier, yrkesliv och annan verksamhet. Detta som grund för gymnasiesärskolans utvecklingsarbete. Kommunens nämnder och personalutskott skall ta ett ansvar för att tillhandahålla platser för APL. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Den nya gymnasiesärskolan infördes höstterminen Den nationella reformen ska ge eleven möjlighet att läsa individuellt eller nationellt program och är fyraårig samt innefattar kurser om sammanlagt 2500 poäng med betygsskalan är A-E. Eleverna har utifrån sin funktionsnedsättning olika behov och kunskapsnivåer. Gymnasieutbildningen leder därför till olika vägar in på arbetsmarknad och/eller fortsatta studier. Elever med rätt till LSS erbjuds daglig verksamhet, andra elever kan gå vidare till Särskild utbildning för vuxna/lärvux eller insatser vid exempelvis Arbetsförmedlingen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om stöd- och serviceinsatser för personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd, begåvningsmässig funktionsnedsättning till följd av hjärnskada och för personer med varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att fastställa goda levnadsvillkor för den funktionshindrade samt att han eller hon ska ges möjlighet att leva som andra i samhället. Enligt LSS 15, 4 pt är det kommunens ansvar att medverka till att de personer som omfattas av lagen erbjuds studier och/eller arbete. Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning kan ha svårigheter att klara inträdet på arbetsmarknad och nå egen försörjning. Det är därför extra viktigt att eleverna förbereds på de möjligheter som tar vid efter gymnasietiden. Revisorerna har identifierat att det finns risk att elever som lämnar gymnasiesärskolan går in i en längre period av arbetslöshet Syfte och revisionsfrågor Granskningens övergripande syfte är att granska om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att elever inom gymnasiesärskolan ges en för dem anpassad utbildning som ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Syftet belyses med stöd av följande revisionsfrågor: Hur säkerställs det fria skolvalet för särskoleelever? Vilka gymnasieskolor erbjuder gymnasiesärutbildning och med vilka utbildningsinriktningar? Genomförs uppföljning av andel elever från gymnasiesärskolan som går vidare till yrkesliv, fortsatta studier eller alternativ sysselsättning? Arbetar gymnasiesärskolan på ett individanpassat sätt för att förbereda eleven på yrkesliv eller fortsatta studier efter gymnasietiden? Finns det individuella utvecklingsplaner för samtliga elever i gymnasiesärskolan gällande APL och yrkesanknytning under gymnasietiden? Sker uppföljning av de individuella målen för respektive elev? 3

5 Engageras föräldrar/vårdnadshavare i elevernas mål och alternativ för sysselsättning efter gymnasietiden? Har arbetet på detta område förändrats i och med nya gymnasiesärskolan som trädde i kraft höstterminen 2013? Sker samverkan med andra huvudmän såsom Försäkringskassa, Arbetsförmedling m.fl. på ett ändamålsenligt sätt gällande elevernas fortsatta yrkes- och studietid? 2.3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Skollagen 2010:800 främst kap 18, 19 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) Socialtjänstlag, SoL (2001:453) Gymnasieförordning, läroplan, programmål 2.4. Ansvarig nämnd Granskningen avser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2.5. Metod och genomförande Granskningen genomförs i form av dokumentgranskning och intervjuer med nyckelpersoner. Se källförteckning för intervjuade personer och granskat material. 4

6 3. Om gymnasiesärskolan Skollagen säger att alla elever ska ha lika tillgång till gymnasieutbildning oberoende av bostadsort och deras ekonomiska och sociala förhållanden. De villkor för studier, deltagande i samhällsliv och yrkesliv ser olika ut för en person med en utvecklingsstörning jämfört med en person som inte har det. Alla elever som går i gymnasiesärskolan kommer inte kunna utföra ett arbete efter avslutad utbildning, men alla har rätt till sysselsättning. Av eleverna i gymnasiesärskolan varierar graden av utvecklingsstörning. För en del kommer skolgången primärt handla om att få en meningsfull sysselsättning som vuxen, för andra kan ett arbete bli aktuellt. Gymnasiesärskolan har genom läroplanen ett mer omfattande uppdrag än gymnasieskolan att förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv och fortsatt utbildning. Gymnasiesärskolan ska även tillföra personlig utveckling samt ge eleven verktyg för att vara aktiv i ett samhällsliv. Det är huvudmannen för gymnasiesärskolan som ska samverka med samhället i övrigt enligt 18 kap. 3 skollagen (2010:800). För att underlätta övergången till arbetslivet för eleverna i gymnasiesärskolan behövs ofta en bred samverkan på den lokala nivån. Att hitta en lämplig plats för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) eller att förbereda för att en elev ska lämna gymnasiesärskolan och få ett arbete eller sysselsättning, kräver samverkan mellan skola, arbetsgivare eller företrädare för daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen och i många fall ytterligare aktörer GYSÄR 13 Gymnasiesärskolan har genomgått en reform med start höstterminen 2013, benämnd GYSÄR13. Innan GYSÄR 13 fanns åtta nationella program och åtta individuella program. Alla var fyråriga. De nationella programmen innehöll åtta kärnämnen: engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk samt religionskunskap. De innehöll ett antal karaktärsämnen för varje program och Arbetsplatsförlagd utbildning (APU). På det individuella programmet kunde man ge eleven yrkesträning, verksamhetsträning eller möta speciella behov och skräddarsy utbildningen efter elevens behov. Genom reformen önskade lagstiftaren skapa större likvärdighet av utbudet över landet och större tydlighet för elever, föräldrar och arbetsgivare vad de olika utbildningarna leder till. Samtidigt som reformen blir mer likvärdig finns möjlighet till individuell och lokal anpassning, bland annat i programfördjupningar. Vid intervjuer framkommer även att reformen av många i verksamheten upplevs som en naturlig utveckling av de förändringar som skett senaste åren vid grundsärkskolan. Allt tydligare fokus i grundsärskolan på ämneskunskap och lärande har gett elever högre grundkunskap och ämneskunskap. Som exempel tas att det nu är fler elever som kan läsa och har bättre läsförståelse, när de kommer till gymnasiesärskolan. Det ger även större möjligheter vid utformandet av ämnesplaner. Skillnaden mot den tidigare gymnasiesärskolan är även att utbildningen i gymnasiesärskolan i större utsträckning ska kunna anpassas utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar och underlätta inkludering. Exempelvis ska en elev inskriven i gymnasiesärskolan i sin ämnesplan kunna läsa kurser på gymnasieskolan när kunskapsnivån gör detta möjligt. Vid intervjuer med programansvariga framkommer att någon enstaka gymnasiesärskoleelev idag läser kurs inom gymnasieskolan. Flera av de intervjuade menar att kurserna i den nya gymnasieskolan har högre kunskapskrav vilket gör det svårare att nå inkludering. Samtidigt finns det idag ett tiotal grundsärskoleelever som går grundsärskolan inkluderat i grundskoleklass. För dem kan det upplevas svårt att vid övergång till gymnasiet gå i en renodlad gym- 5

7 nasiesärskoleklass. Risk finns då att eleven väljer att skriva ut sig från gymnasiesärskolan för att istället börja ett vanligt gymnasieprogram i de fall eleven har godkända betyg i grundämnena. Det kan vara svårt för eleven att klara kurserna, med avhopp som följd. Alla elever i gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Den ska innehålla information om vilket program eleven går på, kurser eller ämnesområden som eleven ska läsa, om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat, vilka kurser som ingår i det fullständiga programmet, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet, vilka kurser det reducerade programmet innehåller och vilka kurser som man har tagit bort. I granskningen framkommer att det vid gymnasiesärskoleprogrammen i Umeå finns studieplan för alla elever men att de i viss grad dokumenteras på olika sätt vid skolorna Nationellt och individuella program Inom gymnasiesärskolan finns nationella program med nio olika inriktningar och individuella program som är specialanpassade efter den enskilde elevens behov. På ett nationellt program läser eleverna poäng i olika ämnen. Alla elever läser engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. Dessutom finns på varje program en programfördjupning så att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne. I utbildningen ingår också ett individuellt val. Alla ämnen i gymnasiesärskolan har en ämnesplan. Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet. I Umeå kommun har ett gemensamt arbete genomförts mellan skolornas undervisande lärare, rektorer och annan personal för att utveckla gemensamma ämnesplaner, där så är möjligt. De nationella programmen är utformade för att förbereda eleven för ett yrkesliv. Det finns nio nationella program och i Umeå erbjuds samtliga. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder också för fortsatta studier på till exempel folkhögskola. De nationella programmen är: Administration, handel och varuhantering Estetiska verksamheter Fastighet, anläggning och byggnation Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion Hotell, restaurang och bageri Hälsa, vård och omsorg Samhälle, natur och språk Skog, mark och djur. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central del i de nationella programmen. APL innebär att eleven har utbildningen på arbetsplats utanför skolan, vilket ger en yrkesutbildning och möjlighet att förstå yrkeskulturen och yrkesgemenskapen. Det är elevens ämnesplan som styr innehållet i APL. Kravet på huvudmannen är att se till att eleven får minst 22 veckors tid på arbetsplats under sin utbildning. Undantag till 22 veckors APL kan göras av säkerhetsskäl eller om den planerade APL platsen försvinner under utbildningens gång och som huvudman inte kunnat råda över. Om eleven istället får sin utbildning på skolan och inte på en arbetsplats ska huvudmannen se till att eleven inom kort tid kan flyttas till en arbetsplats. 6

8 Möjlighet finns på de nationella programmen att ordna lärlingsutbildning. Då är eleven ute på en eller flera arbetsplatser minst häften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande skolförlagda utbildning. Ingen elev i Umeå tillhör vid granskningstillfället en sådan lärlingsutbildning. Elever på nationella program i gymnasiesärskolan kan läsa kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program. Elever på individuella program i gymnasiesärskolan kan läsa kurser från gymnasiesärskolans nationella program. Systemet med gemensamma ämnesplaner skall underlätta för eleven att byta program under studietiden. Det finns elever som idag byter program under studietiden. Samtidigt framhåller studie- och yrkesvägledare att det alltid sker ett samtal med de elever som aviserat att man vill byta program. Det är viktigt att eleven gör ett informerat val. Eleven ges även möjlighet att prova annat program en kortare tid för att sedan bestämma sig. Verksamheten framhåller vikten av att låta eleverna att själva få välja men att det är svårt för många av eleverna att ta egna val, fritt från vårdnadshavares och personals inverkan. Efter utbildningen på nationella och individuella program får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om programmet, ämnesområden eller kurser som eleven har läst, betygen, elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik och gymnasiesärskolearbetet Individuella program De individuella programmen är till för de elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på något av de nationella programmen. Utbildningen utformas efter den enskilda individens behov. För vissa elever kommer utbildningen handla om att öka elevens möjligheter för ett meningsfullt liv som vuxen, för andra kan det syfta till att öka elevens kunskaper så att denne senare kan gå över till ett nationellt program. Det finns ingen gemensam plan för utbildningen, den utformas utifrån individen. Utformningen av detta ansvarar rektor för i dialog med eleven och föräldrar/vårdnadshavare. Studieplanen behöver följas upp med jämna mellanrum och revideras under elevens studietid. De här ämnesområdena ingår i de individuella programmen: Estetisk verksamhet Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Natur och miljö Individ och samhälle Språk och kommunikation Ämnesområdena är inte uppdelade i kurser. Undervisningstiden ska fördelas på de sex ämnesområdena. Rektorn beslutar om hur många undervisningstimmar som individen ska ha i varje ämnesområde. Rektorn får också besluta att en elev på ett individuellt program ska läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från de nationella programmen i gymnasiesärskolan. På det sätter sätt går det att anpassa utbildningen efter varje elevs personliga utveckling. Praktik går att få på de individuella programmen om rektorn bedömer att det kan vara till nytta för eleven. Omfattningen av praktiken beslutas för varje enskild elev och praktiken styrs inte av innehållet i ämnesområdesplanerna, till skillnad från det arbetsplatsförlagda lärandet på de nationella programmen som styrs av innehållet i ämnesplanerna. 7

9 4. Gymnasiesärskolan i Umeå I Umeå finns möjligheten att som elev välja mellan de kommunala skolorna Fridhemsgymnasiet, Midgårdsskolan, Forslundagymnasiet eller Dragonskolan. Ingen friskola erbjuder eller har ansökt om att få erbjuda gymnasiesärskoleprogram. De fyra kommunala skolorna erbjuder idag tillsammans nio nationella program med olika inriktningar samt individuellt program. Höstterminen 2013 startade inte programmen Språk och samhälle på Midgårdsskolan samt Hantverk och produktion på Dragonskolan till följd av för få sökanden. Kommunen har fått godkänt på sin ansökan till Skolverket om att starta ett innebandygymnasium med riksintag för gymnasiesärskolan. Vid varje skola finns en ansvarig rektor, en praktikansvarig lärare samt en studie- och yrkesvägledare med ansvar för gymnasiesärskola. Rektorer och annan verksamhetspersonal arbetar som del av sin tjänst med gymnasiesärskoleprogram. Det uppges i intervjuerna som en viss begränsning för utvecklingsarbetet. De samordnade resurser som finns på förvaltning och inom studie- och yrkesvägledning samt Förstelärare blir därför viktiga resurser för utveckling. En studie- och yrkesvägledare arbetar heltid med gymnasiesärskoleelever och det är även hon som har ansvaret för att arrangera konferensdagar. Sedan slutet av 2013 finns även en Förstelärare. Elevunderlaget minskar nationellt till följd av minskade barnkullar vilket även märks i gymnasiesärskolan. På Umeå gymnasiesärskolans individuella och nationella program finns det totalt 104 elever. I figuren nedan ses antalet elever per skola, årskurs och fördelning mellan individuella och nationella program. Majoriteten av eleverna är inskrivna på ett nationellt program. En del elever kommer från Umeå kommuns kranskommuner. Övergången från grundsärskolan till gymnasiesärskolan är enligt verksamheten i stort sett 100 %. Individuella Dragonskolan Fridhems- Forslunda- Midgårdsskolan Programmet gymnasiet gymnasiet År År År År Antal elever/skola Totalt antal 36 Nationella Dragonskolan Fridhems- Forslunda- Midgårdsskolan Programmet gymnasiet gymnasiet År År År År Antal elever/skola Totalt antal 68 8

10 Dragonskolan På Dragonskolan finns de nationella programmen Fastighet, anläggning och byggnation, Hantverk och produktion samt Hälsa, vård och omsorg. På programmen får eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden. Utbildningen förbereder eleverna för arbete inom nämnde områden. Det har skett och sker under vårterminen anpassning av programmen så att utbudet av gymnasiesärskoleprogram i så stor utsträckning som möjligt följer skolornas övriga utbud av program. Detta bland annat för att kunna samnyttja resurser och möjliggöra inkludering. På de tre ovanstående nationella programmen går 17 elever. Tre elever går i åk.1, sju elever i åk.2, tre elever i åk.3 och fyra sistaårselever. Då det är relativt få elever i varje årskurs och program så sker i viss omfattning gemensamma ämneskurser för eleverna i de olika årskurserna. På Dragonskolan finns även individuella programmet. Det går idag 27 elever i de fyra årskurserna (på programmets fyra årskurser). Fyra förstaårselever, fyra andraårselever, 13 elever i åk3 och 16 elever som går sista året Forslundagymnasiet På Forslundagymnasiet finns två nationella gymnasiesärskoleprogram; Fordonsvård och godshantering samt Skog, mark och djur. Vid skolan finns även möjlighet för elever till praktiska inslag och ibland praktik då verkstad, jordbruk och djur finns på skolan. Totalt går femton elever på programmet. Tre elever går sitt första år, sex elever på andra året, sex elever på tredje året. Det finns ingen elev som går sista året Fridhemsgymnasiet På Fridhemsgymnasiet finns 23 elever. De går programmen Administration, handel och varuhantering eller Hotell, restaurang och bageri. På programmen får eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden. Utbildningen förbereder eleverna för arbete inom nämnda områden. Vid skolan finns bland annat en skolkiosk vilket ger eleverna praktiska möjligheter att praktisera sina kunskaper i en miljö där de får tydlig handledning och stöd. Försteläraren för gymnasiesärkskolan har sin grundläggande tjänst vid Fridhemsgymnasiet men kommer arbeta med utveckling av all gymnasiesärskoleverksamhet inom kommunen Midgårdsskolan På Midgårdsskolan finns två nationella program med mindre tydlig yrkesföreredande inriktning än de andra skolornas program. Detta påverkar framförallt utformningen av det arbetsplatsförlagda lärandet. Estetiska verksamheter ger eleven grundläggande kunskaper och färdigheter inom olika estetiska uttrycksformer. På det estetiska programmet går idag tretton elever. På programmet Samhälle, natur och språk får eleven utbildning inom områdena samhällsvetenskap och språk. Det är ännu ingen elev som har valt detta program vid första antagning hösten

11 4.2. Arbetsplatsförlagd lärande (APL) Ett viktigt inslag i gymnasiesärskoleprogrammen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom GYSÄR 13 läggs än mer tid på praktiken. Det skall under de 22 veckorna finnas en tydlig koppling till programmet och betyg sätts på APL-kursen. Vid intervjuerna framkommer att det för många av eleverna är ett stort steg att börja gymnasiet. Under den första terminen fokuserar skolans lärare på att lära känna eleven, få eleven att känna sig trygg i den nya skolformen och den nya personalen. APL sker vanligtvis under det tredje och fjärde året, men detta varierar mellan skolorna. Vissa skolor har möjlighet att ha elever på praktik internt inom skolans verksamhet ex. i en skolbutik, i skolköket eller på skolans gård. De ansvariga uttrycker samtidigt att kravet på än fler veckor kan bli en utmaning att klara då det finns en begränsning i utbudet av programinriktade praktikplatser. På varje gymnasiesärskola arbetar lärare med ansvar över praktikanskaffning och SYV gemensamt för att hitta potentiella arbetsplatser där eleven kan utföra sin praktik. Även föräldrar hjälper till i detta arbete. En del skolor har fasta företag som erbjuder praktikplatser flera år i rad. Oavsett hur stor tillgång skolan har på praktikplatser sker det ett ständigt pågående arbete med att söka fler praktikplatser. Det är vanligare att eleven får praktik i det privata näringslivet än inom Umeå kommuns verksamheter. När en praktikplats har blivit aktuell för eleven sker ett möte med elevhandledare, elev och handledare på praktikplatsen. Ibland har elevhandledaren och handledaren ett förberedande möte där man undersöker om arbetsplatsen är lämplig för praktik, handledaren informeras om eleven och betygssättning samt tillsammans undersöker om det behövs något hjälpmedel för eleven. Det har även funnits handledarutbildningar som arrangerats av SYV och ansvarig lärare för att informera handledare om dess roll för elevens APL. Det har visat sig vara svårt för handledarna att prioritera tid för utbildningen. Arbete med att hitta bra former för fortsatta handledarutbildningar fortsätter enligt intervjuade studievägledare Dokumentation Programmen har gemensamma rutiner för att utvärdera elevens insatser vid praktik. Formerna har utvecklats för att även fånga upp ämneskunskapen, då förordningen ställer krav på en tydlig ämnesanknytning under APL. För elever på nationella program ska praktiken betygssättas enligt skalan A-E. Eleven får själv berätta hur praktiken har varit, vad som har varit bra och mindre bra samt vad eleven har lärt sig. Handledaren får en bedömningsmall ifrån skolan där en bedömning av elevens presentation ska ske. Detta ligger sedan till grund för elevens betyg för praktiken. Dessa omdömen ansvarar elevhandledaren för att samla in och bevara under elevens studietid. Omdömena dokumenteras i digitalt system eller på pappersblankett. När eleven tagit studenten sammanställer en del skolor omdömena från elevens APL i ett dokument som skickas som underlag för inskrivning av personen på Arbetsförmedlingen. Den allmänna rutinen är att alla elever i samband med examen från sista året skrivs in på Arbetsförmedlingen. Dokumentet finnas sen som grund för elevens fortsatta yrkes- och studieliv, den innehåller en beskrivning av elevens färdigheter, utförda praktiker, referenser mm. Gemensamt för Umeås gymnasiesärskolor är att varje individ har en individuell plan under sin studietid som innehåller elevens studieplan och en arbetspraktik sammanställning (AF). Dessa dokument följer eleven under tiden på gymnasiesärskolan och blir aktuella under ut- 10

12 vecklingssamtal där de presenteras för elev och vårdnadshavare. På en del skolor sammanställs utlåtande från arbetspraktik. Det sker ingen uppföljning av sysselsättning eller utvärdering av hur elevernas övergång till studier och arbetsmarknad efter det att den lämnat gymnasiesärskolan Programråd Det finns ett gemensamt programråd för de nationella programmen och är till för alla elever inom gymnasiesärskolan och Lärvux (tidigare Särvux). Syftet är att stärka dialogen mellan skola och arbetsliv och därmed ge gymnasiesärskoleelever och Lärvux bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Programrådet verkar för en väl fungerande APU/APL och underlätta anskaffningen av praktikplatser. Målet med programrådet är att: Skapa dialog mellan den utbildning som ges i gymnasiesärskolan/lärvux och arbetsmarknaden inom offentlig och privat sektor Informera om särskolans utbildningsvägar och lyfta fram elevernas resurser och synliggöra deras kapacitet inför kommande yrkesliv Betona vikten av att leva upp till den handikappolicy som kommunen har antagit och väcka debatt i frågor Realisera visionen om det livslånga lärandet för alla särskolans elever Medverkande är representanter från gymnasiesärskolans verksamheter, två föräldrarepresentanter och Lärvux, Försäkringskassa, Mellansteget, Arbetsförmedlingen och gymnasiesärskolans personal. Programrådet är gemensamt och framöver planeras två elevrepresentanter medverka. Programrådet träffas två gånger per termin och leds av en nämndspolitiker. Vid intervjuer framkommer att programråden delvis haft svårt att hitta fungerande arbetsformer och vilken typ av frågor som ska lyftas i rådet. På Fridhems gymnasiesärskola har man inkluderat gymnasiesärskoleprogrammet för Administration, handel och varuhantering i handels branschråd. Detta för att skapa samverkan mellan de privata aktörerna och programmet. Medverkan i branschrådet beskrivs som positivt och ett värdefullt steg till nya möjligheter av praktikanskaffning Nämndens insatser för att utveckla gymnasiesärkskolan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med verksamheten genomfört ett antal förändringar för att utveckla gymnasiesärskolan, delvis som en effekt av förändringar med GYSÄR 13. Framförallt har översyn av programutbud skett samt förändringar om programmens placeringar. Frågan om inkludering har återkommande lyfts inom ramen för nämnden. Samtidigt påpekar nämndsföreträdare att frågan inte är enkel och måste följas återkommande. Nämnden har anslagit extra medel senaste två åren för att alla lärare ska få den specialpedagogiska utbildning som är inriktad på arbete inom särskoleverksamhet. Nämnden har även gett uppdrag till verksamheten att ta fram förslag till en skolpeng för särskoleelever, med planerat införande första halvan av Detta gör man för att rektor lättare ska kunna planera budgeten för gymnasiesärskolan och som underlag ifall friskola önskar starta program. I landet pågår en satsning med karriärtjänster för lärare. Lärare kan ansöka till karriärtjänster 11

13 får en mer framträdande roll i utveckling av undervisning och skolans verksamhet. För att få en karriärtjänst, bli förstalärare, krävs det att man är legitimerad lärare, kan dokumentera minst fyra års bra genomfört arbete med undervisning, har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och ett intresse att utveckla undervisning. Sen ska läraren även bedömas av huvudman att vara särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Gymnasienämnden har tilldelat förstalärartjänster i de verksamhetsområdena i skolan som behöver ett extra stöd. Gymnasiesärskolan har av nämnden fått tilldelat en av dessa tjänster. Förstaläraren jobbar på Fridhemsgymnasiet med uppdraget att utveckla den pedagogiska verksamheten mot den nya reformen GYSÄR13, att skapa en ny lärarplattform på intranätet för lärare samt utveckla flexibiliteten och möjlighet till inkludering mellan program och ämnesområden i den nya reformen. Nämnden har även antagit och skickat en skrivelse till personalutskottet där man ifrågasatt kommunens arbete med att skapa praktikplatser till gymnasiesärskolan Samverkan Samverkan i frågorna kring APL och elevens skolgång sker på olika plan. Det sker internt mellan de kommunala verksamheterna men även externt med Försäkringskassa, Arbetsförmedling m.fl. Samverkan sker även via arbetsplatsträffar för personal på gymnasiesärskolan, möten mellan studie- och yrkesvägledare samt i rutinmässiga möten mellan de fyra rektorerna. Lärare har kontinuerliga utvecklingssamtal med föräldrar/vårdnadshavare där elevens utveckling och framtid diskuteras och lyfts. På så sätt blir föräldrarna delaktiga i sina barns skolgång och framtid. Det är främst under årskurs fyra som frågor om elevens framtid blir aktuella, men för vissa lyfts frågan av förälder eller elev tidigare. I Umeå kommun finns en anställd utvecklingsledare som har till uppgift att utveckla all särskoleverksamhet från grundskola till gymnasiesärskola och lärvux. Enligt given delegationsordning fattar hon beslut om mottagande i särskola och beslutar om antagning till gymnasiesärskola och lärvux. Hon samordnar regelbundna ledningsmöten för särskolans rektorer, anordnar gemensam kompetensutveckling för personal från de olika skolformerna och är även sammankallande och sekreterare för programrådet för gymnasiesärskolan Konferensdag om val efter gymnasiet I årskurs fyra på nationella programmen håller gymnasiesärskolorna i Umeå en gemensam konferens för elever och deras föräldrar/vårdnadshavare. Syftet att informera elever och föräldrar om de valmöjligheter som finns efter eleven tagit studenten. På konferensen träffas representanter ifrån Daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, Mellansteget, Ungdoms habiliteringen, Gränslöst ledarskap, Socialt arbetskooperativ (SAK), folkhögskolor, Lärvux-Lärlingsutbildning m.fl. Konferensdagen brukar ske under den sista terminen på gymnasiesärskolan och har varit ett uppskattat inslag av medverkande. Under konferensen finns delar där elever och föräldrar tillsammans medverkar, men även delar där bara föräldrarna informeras. Konferensen planeras omfatta även eleverna vid det individuella programmet. 12

14 4.5. Alternativ efter gymnasiet När eleven har tagit studenten från gymnasiesärskolan finns det olika vägar till fortsatta studier, arbetsliv eller annan sysselsättning. Vad eleven kan välja beror bland annat på om eleven har gått nationellt eller individuellt program. Om en person har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan den få extra stöd. En nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras genom hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. På Arbetsförmedlingen finns specialister som tillsammans med personen och arbetsförmedlaren kan förbättra chanserna på arbetsmarknaden. De gör inledningsvis en bedömning av behov och bedömer sedan vilken särskild hjälp som personen behöver. Arbetsförmedlingen kan ge lönebidrag till att bereda en särskild arbetsplats eller skapa andra vägar till jobb. På arbetsförmedlingen i Umeå finns en handläggare med speciellt ansvar mot gruppen funktionshindrade från gymnasiesärskolan. Den personen är känd av personalen inom gymnasiesärskolan och finns tillgänglig för kontakt för lärare eller elever. Ungdomstorget Ungdomstorgets grundidé är att erbjuda ungdomar ett samlat stöd från lokala myndigheter. Tanken är att underlätta servicen och skapa en gemensam ingång med många möjligheter ut. Målgruppen är främst unga år. Ungdomstorget erbjuder information, råd, yrkes- och livsvägledning, hjälp med praktik mot arbete. De utgår från var individs behov och skapar i samråd med ungdomen en framtidsplan mot egen försörjning. Mellansteget Mellansteget riktar sig till ungdomar upp till 25-år, som avslutat gymnasiesärskolan nationella program och som har behov av individuellt stöd för att hitta rätt till öppna arbetsmarknaden eller daglig verksamhet enligt LSS. Mellansteget är en teoretisk och praktisk ettårig vidareutbildning där målet är personlig utveckling. Vid tre tillfällen ska deltagarna ut på praktik, däremellan är det teoriperioder i olika omfattning. Deltagarna ska även få ett skriftligt och muntligt omdöme som ligger till grund för en framtidsplanering tillsammans med anvisande myndighet, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. Ansökan till Mellansteget sker genom Ungdomstorget. En majoritet av eleverna från gymnasiesärskolan kommer till Mellansteget. Lärvux (Fd. Särvux) och Folkhögskola Lärvux är en egen skolform som vänder sig till personer med utvecklingsstörning. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i den obligatoriska särskolan och på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan. Kunskaperna som ges är användbara i vardagsliv, arbete eller fritid. Undervisningen sker i form av kurser som är planerade i en individuell studieplan. Studierna kan kombineras med daglig verksamhet eller arbete. Hösten 2013 fanns 90 personer deltagande i Lärvux. Det finns även utbud av folkhögskoleutbildningar runt om i Sverige som riktar sig till elever som tidigare läst på gymnasiesärskolan. Vid sidan om ämneskunskap ges där ofta möjlighet till personlig utveckling (social habilitering) och att träna för eget boende. Socialt arbetskooperativ (SAK) Umeå arbetskooperativ SAK är ett projekt med syftet att skapa ett långsiktigt hållbart företagande för unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det går ut på att projektdeltagarna ska driva verksamheter inom sina egna kompetensområden och utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. Projektet har som målsättning att utveckla anpassade arbetsplatser och arbetsstrukturer samt att bygga upp system för stöd och kompetensutveckling. 13

15 Vid projekttidens slut är målet att kooperativet ska vara ett ekonomiskt hållbart företag där alla medlemmar har en anställning. SAK är finansierad via medel från arvsfonden, studieförbundet vuxenskolan, Umeå kommun, Coompanion och FUB. Daglig verksamhet Personer med rätt till LSS har möjlighet att vara aktiv inom Daglig verksamhet. Det är främst elever från individuella programmet som fortsätter i daglig verksamhet efter studenten. Målet är att ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Att som elev från individuella programmet göra praktik på någon av de 14 dagliga verksamheterna är vanligt förekommande. Inom Umeå kommuns dagliga verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning finns arbetsinriktad daglig verksamhet, daglig verksamhet för personer på tidig utvecklingsnivå och daglig verksamhet för särskilda målgrupper. Det finns 14 dagliga verksamheter i Umeå kommun, bland annat Café vaniljdrömmen, Kupan, Fjärilen och rebellteatern. 14

16 5. Bedömning och rekommendationer I Umeå erbjuds efter reformen GYSÄR 13 individuella program och nio nationella program. Ämnesstrukturen är utformad så att eleven ska kunna byta program under studietiden. Programmen finns på Fridhemsgymnasiet, Dragonskolan, Midgårdsskolan och Forslunda. Ingen friskola erbjuder gymnasiesärskoleprogram. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget att under 2014 föreslå och införa skolpeng för gymnasiesärskoleprogrammen. Gymnasiesärkolan arbetar individanpassat. Individuella utvecklingsplaner och APL/praktik är viktiga redskap för elevens möte med arbetslivet och planer finns för samtliga elever. Det sker en uppföljning av de individuella målen för respektive elev. Det årliga utvecklingssamtalet anges av verksamheten vara det viktigaste forumet för samtal kring måluppfyllelse mellan ansvarig lärare, elev och vårdnadshavare. Årskurs tre medverkar även studie- och yrkesvägledare vid samtalen för att ge en första information om möjligheterna för eleven efter årskurs fyra. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med gymnasieskolorna förändrat skolornas utbud av gymnasiesärskola så att det än mer följer skolornas övriga programutbud. Detta för att samordna resurser och möjliggöra inkludering. Arbetat med arbetslivsanknytningen av utbildningen har utvecklats genom GYSÄR 13. Praktikansvariga lärare, studie- och yrkesvägledare inom gymnasiesärskolan och ansvariga rektorer har arbetat nära lärarna på programmet för att utveckla nya ämnesplaner och betygskriterier. Lärare och annan personal har även tagit del av Skolverkets utbildningssatsningar. Praktik/APL har nu än tydligare koppling till programmets inriktning och kursen skall även betygsättas. För att underlätta betygssättning har programmen utvecklat stöd till handledare så att dokumentation och betygssättning skall underlättas. Kravet på ökat antalet veckor i APL och tydligare krav på praktik inom programmets ämnen oroar i viss grad verksamheten. Begränsningen ligger i svårigheten att hitta fungerande praktikplatser för alla elever. Stark kritik framkommer från verksamhet och programansvariga politiker över bristen på praktikplatser inom de kommunala verksamheterna. Kritik har skriftligen framförts till personalutskottet från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, utan att den besvarats. Inledande möten mellan förvaltnings och verksamhetsföreträdare och gymnasiesärskolan har dock skett i slutet av 2013 och nu hoppas verksamheten att fler kommunala praktikplatser kommer till. Formen för dokumentation är inte lika för kommunala gymnasieskolorna, vilket är en brist. De flesta program dokumenterar i samma IT-baserade system medan vissa program hanterar underlaget i pappersform. Den Förstelärare som tillkommit i slutet av 2013 har bland annat som uppdrag att arbeta med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasiesärskolan. Gemensam form för dokumentation är även ett viktigt underlag för möjlig inkludering. Den samlade dokumentationen kring eleven innehållande betyg, dokumentation från APL, utlåtande från APL/praktik överlämnas till Arbetsförmedlingen. Underlaget överlämnas inte samlat till eleven, vilket vi även anser vara en brist Det finns en etablerad samverkan mellan gymnasiesärskolan och Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Ungdomstorget m.fl. för att förbereda elever för fortsatta yrkes- och studietid. En tonvikt på samarbetet och kommunikationer kring frågorna ligger under elevens fjärde och sista år. Framförallt är konferensdagen ett viktigt forum där både elever och vårdnadshavare får tillgång till samlad information från skola, myndigheter och andra verksamheter. Det har inom ramen för ett tidigare utvecklingsprojekt inom gymnasiesärskolan genomförts försökt till uppföljning av hur eleverna efter slutförd särgymnasieutbildning. Idag sker ingen uppföljning. Ansvariga studie- och yrkesvägledare har nära samverkan med Arbetsför- 15

17 medlingens ansvariga vilket ger möjlighet till viss insyn i hur situationen utvecklas för tidigare elever. Antalet elever inom gymnasiesärskolan är även relativt få vilket gör att kontakten med var elev är tät. En stor andel av eleverna fortsätter vid verksamheten Mellansteget efter gymnasiet Bedömning och rekommendationer Vi bedömer att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom insatser under de senaste åren säkerställt att elever inom gymnasiesärskolan ges en för dem anpassad utbildning som ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Flera åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till den nya förordningen, GYSÄR 13. Det är positivt att nämnden arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för inkludering och för att det ska skapas fler kommunala praktikplatser. Satsning för fortbildning för att säkerställa kompetensförsörjningen och införandet av företelärare inom gymnasiesärskolan är även det positiva. Det är viktigt att nämnden följer gymnasiesärskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation samt att skolorna fortsätter arbeta gemensamt i sitt utvecklingsarbete. Våra förslag till utveckling är: Att den gemensamma formeren för dokumentation av APL inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet används av alla skolor med gymnasiesärskoleprogram inom kommunen. Att alla skolor erbjuder eleven möjlighet att få den samlade dokumentationen från gymnasietiden. Utveckla former för att följa upp elevernas fortsatta studier, yrkesliv och annan verksamhet. Detta som grund för gymnasiesärskolans utvecklingsarbete. Kommunens nämnder och personalutskott skall ta ett ansvar för att tillhandahålla platser för APL. 16

18 Källförteckning: Intervjuade personer Gerd Lindmark, Utvecklingsledare Umeå kommun Hans Lindberg, Ordf. Gymnasienämnd Sture Eriksson, Vice ordf. Gymnasienämnd Catharina Dragenius, SYV Midgårdsskolan/Dragonskolan Anna Sundelin, Rektor Midgårdsskolan Helena Rosenqvist, Lärare Midgårdsskolan Mats Spolander, Rektor Dragonskolan Milton Hägglund, Lärare Dragonskolan/Fridhemsgymnasiet Annika Backlund, Tf. Rektor individuella programmet Fridhemsgymnasiet/Dragonskolan Carina Claeson Söderström, Rektor Fridhemsgymnasiet Charlotta Blombäck, Förstelärare Fridhemsgymnasiet Maria Ulander, Rektor Forslundagymnasiet Jan-Olov Jacobsson, lärare, Forslundagymnasiet Karin Figaro, SYV, Forslundagymnasiet En gymnasiesärskola med hög kvalitet, prop. 2011/12:50 Skolverket rapport Gymnasiesärskolan 2012 Programrådet för gymnasieskola och Särvux, mål för programrådet VIVA Komvux. Umeå kommun Blankett för sammanställning av arbetspraktik Umeå kommun PM för Arbetspraktik Umeå kommun Blankett för arbetslivsplan, individuell plan som stöd för övergången från skola till arbetsliv, komplettering till IUP Umeå kommun Arbetslivsplan åk1-4 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Ett år i Mellansteget inför vuxen- och arbetslivet , Viva Umeå kommun Redovisning av Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan Skolverket Dnr 2011:1326 Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8). Inbjudan konferensdag Dragonskolan mars

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd Bygga broar 2015 Gymnasiesärskolan och arbetslivet Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Ny gymnasiesärskola 2. Programmål, programfördjupningspaket och apl 3. Samverkan med arbetslivet 4. Skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering Programmet för fordonsvård och godshantering Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Programmet passar

Läs mer

Programmet för hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion Programmet för hantverk och produktion Programmet för hantverk och produktion är till för dig som vill arbeta med olika hantverk eller med produktion av olika slag. Programmet passar för dig som tycker

Läs mer

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg Programmet för hälsa, vård och omsorg Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi?

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 P E T E R G R Ö N D A H L L Ä R V I S I O N Skola samhälle Innehåll Vad vet vi? Vad kan man göra? Vad vet ni? Vad vet vi? Uppföljning av

Läs mer

Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden

Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden Eva Wallberg Särskild utredare (2009:04) Jönköping den 30 september 2010 Uppdraget i korthet Gymnasiesärskolans framtida utformning, t.ex. avseende program

Läs mer

Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk Programmet för samhälle, natur och språk Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och vad som påverkar oss människor, naturen och samhället.

Läs mer

Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.

Läs mer

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri Programmet för hotell, restaurang och bageri Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel. Du kan också välja det här programmet om

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss!

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss! Vi erbjuder följande program Administration, handel och varuhantering Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion snickeri Hotell, restaurang och bageri Individuella program Välkommen till oss!

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Gymnasiesärskolan Skellefteå Kommun

Gymnasiesärskolan Skellefteå Kommun Gymnasiesärskolan Skellefteå Kommun Tyckte du att det här lät intressant? Läs mer på www.skellefteagymnasieskola.se Illustration: Kristina Alfonsdotter Gymnasiesärskolan I denna broschyr har vi samlat

Läs mer

För ansökan till nationella program och individuella programmen se nästa sida!

För ansökan till nationella program och individuella programmen se nästa sida! Ansökan sändes senast 1 februari till Rektor för gymnasiesärskolan Magnus Åbergsgymnasiet 461 84 Trollhättan Ansökan till gymnasiesärskolan inom Kunskapsförbundet Väst Läsåret 2015/2016 Elevens namn: Personnummer:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss!

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss! Vi erbjuder följande program Administration, handel och varuhantering Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion snickeri Hotell, restaurang och bageri Individuella program Välkommen till oss!

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Uppföljning och analys av 2013 års reform

Gymnasiesärskolan. Uppföljning och analys av 2013 års reform Gymnasiesärskolan Uppföljning och analys av 2013 års reform Om den reformerade gymnasiesärskolan Reformen innebär en anpassning All bestämmelserna för gymnasieskolan, Gy 11. Nya beslut ska fagas inför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Kungsbacka kommun

Revisionsrapport 2015 Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2015 Kungsbacka kommun Granskning av gymnasiesärskolan och koppling till arbetsliv Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Särskolenätverket tar fram ett underlag som beskriver hur kommunerna idag arbetar med resultatuppföljning och kvalitetsarbete i grundoch

Särskolenätverket tar fram ett underlag som beskriver hur kommunerna idag arbetar med resultatuppföljning och kvalitetsarbete i grundoch UPPDRAGET TILL SÄRSKOLENÄTVERKET. Särskolenätverket tar fram ett underlag som beskriver hur kommunerna idag arbetar med resultatuppföljning och kvalitetsarbete i grundoch gymnasiesärskolan. Utifrån sammanställt

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Nytt från Skolverket. Särskolans Rikskonferens Bengt Weidow Undervisningsråd

Nytt från Skolverket. Särskolans Rikskonferens Bengt Weidow Undervisningsråd Nytt från Skolverket Särskolans Rikskonferens 2016 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Gymnasiesärskolearbetet 2. Gymnasiesärskola 2013 reformens syfte 3. Mottagande i gymnasiesärskolan hänvisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan

gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN: 978-91-7559-042-4

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Information om Grund- och gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik

Information om Grund- och gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik Information om Grund- och gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik Uppdaterad i februari 2014 När barn/elev har fått diagnosen utvecklingsstörning har vårdnadshavaren vissa lagstadgade rättigheter, och rätt till

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Ljungbergsgymnasiet sär belägen i Borlänge kommun Skolinspektienen 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Ljungbergsgymnasiet sär genomförde

Läs mer

2014/2015 Val för din framtid

2014/2015 Val för din framtid 2014/2015 Val för din framtid Stockholms stads gymnasiesärskolor Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2013 Produktion Stockholms stads gymnasiesärskola och utbildningsförvaltningens gymnasieavdelning

Läs mer

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14.

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Här kan du söka efter just den eller de kurser du vill gå. Ta hjälp av någon personal, god

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasiesärskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasiesärskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasiesärskolan ISBN: 978-91-7559-052-3 Omslagsfoto: Michael Mclain Grafisk produktion: AB Typoform Den individuella studieplanen i gymnasiesärskolan Det

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9014 Jönköpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Bäckadalsgymnasiet Ro 2 belägen i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009

RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009 RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009 Exempel på vad som är på gång Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan (21/10) Nya tillträdesregler till högskola/universitet

Läs mer