ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Utbildningsnämnden (22) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Kl Se närvarolista Program: Kl Kl Kl Kl Föredragning av dagens ärenden Grupper Gemensamt kaffe Nämndsammanträde Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef Raija Engberg, förvaltningsekonom Ulla Peterson, utvecklingsledare Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg Eva Sandström, sekreterare Utses att justera Ulla Bratt (s) Justeringens plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor kl Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Sandström Ordförande... Louise Branting Justerande... Ulla Bratt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Eva Sandström

2 Utbildningsnämnden NÄRVAROLISTA Närvaro Votering LEDAMÖTER Ja Nej Tid Ja Nej Louise Branting, ordf c x Kristian Krassman, v ordf s x Sören Forslund m x Christer Thorström m x Eva Eriksson m x Hans Öijerstedt c x Åsa Wennerfors fp x Anders Selholm kd x Ulrika Falk s x Lars-Erik Jansson s x Ulla Bratt s x ERSÄTTARE: Beate Ronqvist m x Gail Watt m x Britt-Inger Kjellberg m x Agneta Elg m x Seida Sabanovic c x Linda Nilsson c x Birgitta Sämskar fp x Per-Olof Lindell s x Katrine Mattsson s x Tjänstgörande ersättare Leif Oskarsson s x Anna Zetterström v x Totalt ledamöter: N Ja F Nej Avst

3 Utbildningsnämnden NÄRVAROLISTA Närvaro Votering LEDAMÖTER Ja Nej Tid Ja Nej Louise Branting, ordf c x Kristian Krassman, v ordf s x Sören Forslund m x Christer Thorström m x Eva Eriksson m x Hans Öijerstedt c x Åsa Wennerfors fp x Anders Selholm kd x Ulrika Falk s x Lars-Erik Jansson s x Ulla Bratt s x ERSÄTTARE: Beate Ronqvist m x Gail Watt m x Britt-Inger Kjellberg m x Agneta Elg m x Seida Sabanovic c x Linda Nilsson c x Birgitta Sämskar fp x Per-Olof Lindell s x Katrine Mattsson s x Tjänstgörande ersättare Leif Oskarsson s x Anna Zetterström v x Totalt ledamöter: N Ja F Nej Avst

4 Utbildningsnämnden REGISTER Sid 49 Val av justerare och tid för justering 5 50 Delårsbokslut för utbildningsnämnden Ändring av Individuella programmens programpeng 8-9 och ersättning för kommunens uppföljningsansvar 52 Uppsägning av samverkansavtal för kommunala 10 gymnasier i Stockholms län 53 Internkontroll Avstängning av elev enligt gymnasieförordningen Ersättare i handikapprådet Granskning av kännetecken för kvalitet och service Anmälan av delgivningsärenden Anmälan av delegationsärenden Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande Rapport från förvaltningen Övriga ärenden Mötets avslutande 22

5 Utbildningsnämnden UN 49 Val av justeringsman och tid för justering Beslut Utbildningsnämnden beslutar: att utse Ulla Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. att justering äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor , kl

6 Utbildningsnämnden UN 50 Dnr Delårsbokslut för utbildningsnämnden Beslut Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att med godkännande överlämna delårsbokslut 1 år 2008 för utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. att uppdra till de rektorer vilka visar ett underskott att återkomma till nämnden med åtgärder och konsekvenser för att nå ett nollresultat vid årets slut. att tacka för rapporten. Protokollsanteckning Från Socialdemokraterna och vänsterpartiet. Vi från oppositionen är oroade över det ekonomiska läget som råder för ett antal av våra rektorer. De har inte fått kompensation för sina lönekostnader fullt ut och på totalen är det över 6 miljoner kronor som skall tas från verksamheten. Till detta känner vi även oro över icke kompenserade kostnadsökningar. Vi är oroliga över att kvaliten blir lidande och att våra elever inte får de bästa förutsättningarna för att klara skolan. I tider med god ekonomi skall vi rusta för framtiden, inte nedrusta. Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse inkl delårsbokslut 1, daterad Bakgrund I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering har utbildningsförvaltningen upprättat delårsbokslut 1 år 2008 för utbildningsnämnden. Tjänstemannaberedning I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering samt i enlighet med ledningskontorets mallar har utbildningskontoret upprättat bifogat delårsbokslut. forts

7 Utbildningsnämnden UN 50 forts För perioden redovisas ett överskott i den periodiserade driftsbudgeten med tkr. Överskottet beror främst på att intäkterna, framförallt statsbidrag och interkommunala ersättningar, är större än beräknat, tkr. Kostnaderna är 396 tkr högre än den periodiserade budgeten. För hela året är prognosen ett nollresultat. Med anledning av stora investeringar ska göras i Rodengymnasiets Aula har årets investeringsmedel ännu inte fördelats. Kostnaderna för nya stolar samt ljus- och ljudanläggning är ännu inte klara. Av årets investeringsmedel har 2 147,8 tkr av tkr förbrukats Politiskt beslut Au 13/5 Arbetsutskottet har , behandlat ärendet. Beslutande sammanträde Förvaltningsekonom Raija Engberg och bitr förvaltningschef Leif Thuhammar redogör för delårsbokslut 1 år Expediering: Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom, samtliga rektorer

8 Utbildningsnämnden UN 51 Dnr Ändring av Individuella programmens programpeng och ersättning för kommunens uppföljningsansvar Beslut Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att programpengen för individuella programmen höjs från kr/elev och år till kr/elev och år, retroaktivt f o m att enheten Rodengymnasiet Stöd och utveckling ersätts med kronor år 2008 för att fullgöra kommunens skyldighet att hålla sig informerad om hur icke skolpliktiga ungdomar som inte har fyllt 20 år är sysselsatta. (Uppföljningsansvaret) att höjningen av elevpengen och ersättningen för uppföljningsansvaret, totalt 500 tkr, belastar Utbildningsnämndens reserv. att rektor Heléne Rådbrink senast till Utbildningsnämndens sammanträde i november lämnar förslag på hur kommunens uppföljningsansvar ska utvecklas och bedrivas i samarbete med berörda nämnder och myndigheter. Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund I samband med budgetarbetet för 2008 höjdes inte programpengen för Individuella programmen. Med tanke på att Individuella programmen nu har fler elever med komplexa studiemässiga och psykosociala hinder för lärande och utveckling kan individuella programmen inte klara löneökningarna för 2008 utan motsvarande kompensation för löneökningar som samtliga andra program har fått, dvs 2% på lönesumman. I Skollagens 1 kap. 18 fastslås kommunens skyldighet att informera sig om icke skolpliktiga ungdomars sysselsättning. Lagtextens formulering är: forts

9 Utbildningsnämnden UN 51 forts En hemkommun skall fortlöpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte är 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. När den här skyldigheten infördes var situationen en annan än idag. Dels var det färre ungdomar i målgruppen och dels kunde samhället erbjuda fler alternativ till sysselsättning. Idag kan kommunen i stort sett endast erbjuda utbildning. För att tillsammans med t ex socialkontoret och Arbetsförmedlingen ta fram och erbjuda ungdomar lämpliga individuella åtgärder krävas en kraftfull satsning på uppföljningsansvaret under Inför arbetet med 2009 års budget ska frågan vara utredd och förslag lämnas till lämpliga åtgärder. Förslag till beslut Programpengen för de individuella programmen föreslås öka från kr/elev och år till kronor. Beräknad årskostnad för 2008 blir maximalt 200 tkr. Kostnaden är beräknad på en viss ökning av antalet elever på Individuella programmen höstterminen Enheten Rodengymnasiet Stöd och utveckling ersätts med kronor år 2008 för att fullgöra kommunens skyldighet att hålla sig informerad om hur icke skolpliktiga ungdomar som inte har fyllt 20 år är sysselsatta. I uppdraget ingår även att inför 2009 presentera förslag på hur framtidens uppföljning ska ske i Norrtälje kommun, och vad ungdomar i Norrtälje kommun ska/kan erbjudas utöver studier. Ekonomi Ovanstående förslag innebär en ökad kostnad för beslutade verksamheter med ca 500 tkr år Kostnaderna för att täcka höjd programpeng och satsningen på uppföljningsansvaret föreslås belasta utbildningsnämndens reserv. Politisk beredning Au 13/5 Arbetsutskottet har , behandlat ärendet Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: tf utbildningschef, rektor Heléne Rådbrink

10 Utbildningsnämnden UN 52 Dnr Uppsägning av samverkansavtal för kommunala gymnasier i Stockholms län Utbildningsnämnden beslutar: att delegera till arbetsutskottet den 25 juni att säga upp samverkansavtalet: Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund Det gymnasieavtal som slöts precis före jul 2007 mellan 20 av länets 26 kommuner har förorsakat en hel del turbulens och den symmetri som avtalet var tänkt att skapa elevers tillgänglighet till samtliga kommuner och samtliga program i Stockholms län har inte uppnåtts. Stockholms kommun exkluderade SP- och NV-programmen från samverkan, ett antal Södertörnskommuner valde att teckna ett eget avtal och när Värmdö kommun i efterhand upptäckte vissa negativa konsekvenser för kommunens elever som tänkte söka till Värmdö gymnasium på Gullmarsplan i Stockholms kommun gavs de 20 kommunerna möjlighet att godkänna ett tilläggsavtal till samverkansavtalet som medgav Värmdö kommun att undanta SPoch NV-programmen från samverkan, vilket 16 av de 20 kommunerna gjorde. Huddinge kommun, Nacka kommun, Sigtuna kommun och Tyresö kommun valde att inte underteckna tilläggsavtalet. En förutsättning för att nu kunna gå vidare inför kommande år med ett samverkansavtal som bättre tillgodoser målet med symmetri och inbegriper fler av länets kommuner, är att nuvarande samverkansavtal sägs upp senast KSL:s styrelse avser därför att i mitten på juni 2008 rekommendera de kommuner som ingår i nuvarande avtal att säga upp detsamma samt att teckna ett nytt som bättre tillgodoser det ursprungliga syftet i den politiska överenskommelsen från 2001 om Stockholms län som en gemensam gymnasieregion. Förslag till nytt avtal kommer att presenteras i början på juni Au 13/5 Politisk beredning Arbetsutskottet har , behandlat ärendet att f o m säga upp samverkansavtalet för kommunala gymnasier i Stockholm län Beslutande sammanträde Planeringsstrateg Christina Skinnars Eriksson redogör för ärendet.

11 Utbildningsnämnden UN 53 Dnr Internkontroll för utbildningsnämnden 2008 Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att med godkännande lägga internkontroll, daterad till handlingarna. Underlag för beslut Utbildningschefens rapport för internkontroll 2008 daterad samt förvaltningsekonomens rapport Bakgrund Enligt internkontrollplanen ska delrapport, internkontroll 2008 om kassarutiner avrapporteras Tjänstemannaberedning Enligt utbildningschefens rapport har kontrollen genomförts i enlighet med antagen plan. Enligt rapporten från kontrollansvarig är resultatet att dokumenterad rutinbeskrivning finns och rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Enligt planen behöver inga ytterligare åtgärder vidtas. Politisk beredning Au 13/5 Arbetsutskottet har , behandlat ärendet. Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Kommunkansliet, Marie Lustig, förvaltningsekonom

12 Utbildningsnämnden UN 54 Dnr Sekretesslagen 7 kap. 9 Avstängning av elev enligt gymnasieförordningen Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: att i enlighet med Gymnasieförordningen 6 kap. 23 förvisa elev från kommunens gymnasieskola resten av vårterminen 2008, dvs till Grunden för avstängningen är att elevens uppförande bedöms kunna inverka skadligt på andra elever. Underlag för beslut Förvaltningsskrivelse daterad Bakgrund I enlighet med Gymnasieförordningen 6 kap. 23 förvisa elev från kommunens gymnasieskola resten av vårterminen 2008, dvs till Grunden för avstängningen är att elevens uppförande bedöms kunna inverka skadligt på andra elever. I skrivelse (Dnr ) begär rektor att eleven stängs av resten av vårterminen Eleven har brukat våld mot andra elever, för vilket han är polisanmäld. Avstängning föreslås för att säkerställa lugn och ro, och personlig säkerhet för den studiekamrat som är utsatt för hot. Elevens närvaro skapar även oro för övriga elever och utgör en risk för elevers säkerhet på Rodengymnasiet. I Gymnasieförordningen 6 kap 23 står följande:.om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns särskilda skäl, får eleven stängas av från undervisningen helt eller delvis under två veckor av terminen eller förvisas från kommunens eller landstingets gymnasieskola för en viss tid, dock högst tre terminer utöver den termin när beslutet meddelas. Forts

13 Utbildningsnämnden UN 54 forts Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att i enlighet med Gymnasieförordningen 6 kap. 23 förvisa elev från kommunens gymnasieskola resten av vårterminen 2008, dvs till Grunden för avstängningen är att elevens uppförande bedöms kunna inverka skadligt på andra elever. Politisk beredning Au 13/5 Arbetsutskottet har , behandlat ärendet Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet Expediering: Berörd rektor

14 Utbildningsnämnden UN 55 Ersättare i Kommunala handikapprådet Utbildningsnämnden beslutar: Att utse Britt-Inger Kjellberg (m)som ny ersättare för Utbildningssnämnden i Kommunala handikapprådet Underlag för beslut Åsa Wennerfors (fp)avsägelse till uppdraget som Utbildningsnämndens representant (ersättare) i Kommunala handikapprådet. Expediering: Kommunala handikapprådet

15 Utbildningsnämnden UN 56 Dnr Granskning av kännetecken för kvalitet och service Utbildningsnämnden beslutar: att till kommunstyrelsen framföra att utbildningsnämnden inte har något att erinra mot kommunrevisorernas redovisning av granskningen av kännetecken för kvalitet och service i Norrtälje kommun Underlag för beslut Revisionsskrivelse Bakgrund På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat kommunens kännetecken för kvalitet och service. Syftet med granskningen har varit att bedöma om förutsättningarna funnits för dessa kännetecken att genomsyra den kommunala organisationen. Rapporten har behandlats vid revisorernas sammanträde den 2 april 2008 och hänvisning ges till de slutsatser som dras i rapporten. Kommunens revisorer har sänt rapporten till bl.a. utbildningsnämnden för synpunkter. Utbildningschefens utlåtande Förvaltningsledningen och nämndens ledamöter som tagit del av revisorernas granskningsrapport har inte funnit något att erinra mot densamma. De synpunkter som funnits har utbildningschefen och nämndens ordförande tidigare lämnat till Öhrlings vid det tillfälle då deras intervjuer genomfördes. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsen framföra att utbildningsnämnden inte har något att erinra mot kommunrevisorernas redovisning av granskningen av kännetecken för kvalitet och service i Norrtälje kommun. forts

16 Utbildningsnämnden UN 56 forts Beslutande sammanträde Utbildningschefen redogör för ärendet. Expediering: Kommunkansliet

17 Utbildningsnämnden UN 57 Dnr UN Anmälan av delgivningsärenden Beslut att lägga delgivningsärendena till handlingarna. Underlag för beslut Förteckning på delgivningsärenden daterad

18 Utbildningsnämnden UN 58 Dnr UN Anmälan av delegationsärenden Beslut Utbildningsnämnden beslutar: att lägga delegationsärendena till handlingarna. Underlag för beslut Sammanställning av delegationsbeslut daterad Bakgrund Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning. Nämnden beslutade på sammanträde , 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär. Utbildningsnämnden beslutade , 18, att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsförteckning med tillägget att i enlighet med Ledningskontorets rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.

19 Utbildningsnämnden UN 59 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden Ordförande informerar om seminariet den 20 maj, som handlade om främlingsfientliga partier och var föranlett bl a av det intrång Nationaldemokratisk ungdom gjorde på Rodengymnasiet tidigare i våras. Deltog som föreläsare gjorde Mikael Ekman från stiftelsen Expo. Övriga deltagare var Sara Östman, kommunjurist i Norrtälje kommun, Mimmi Nyholm, säkerhetsanvarig på kommunens Räddningstjänst samt Peter Fjällström från kommunens fältsektion.

20 Utbildningsnämnden UN 60 Rapport från förvaltningen Utbildningschefen informerade om Den fortsatta planeringen av Rodengymnasiets aula Nya lokaler på byggprogrammet ev ny lokal till CLL i statsbibliotekets lokaler Karolinska institutet distansutbildning Transport Manegment utbildning, inget intag i höst KY butikschefsutbildning, startar i höst Gourmed/specialkockutbildning, få sökande, inget intag i höst

21 Utbildningsnämnden UN 61 Övriga ärenden Avtackning Christer Thorström (m) som flyttar. Under det gemensamma kaffet, med tårta, tackade ordförande i uppdrag av nämnden, de tre medarbetarna vilka nu slutar i förvaltningen. Nils-Gunnar Bergander, Leif Thurhammar samt Ulla Peterson fick alla blomster samt teaterbiljetter. Vi önskar dem lycka till i framtiden. Bitr förvaltningschef Leif Thurhammar informerade om resultatet av elev- och personalenkäten.

22 Utbildningsnämnden UN 62 Ordföranden tackade deltagarna samt önskade alla trevlig sommar och avslutade mötet.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 1(20) a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sammanträdesdatum Plats och tid ande Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer