Kostnaden för revision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnaden för revision"

Transkript

1 Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Bengt Lindström Höstterminen 2007 Kostnaden för revision Hur belastande är revisionskostnaden för mikrobolag? Författare: Melissa Hasic Angelica Olofsson

2 Förord Denna uppsats, inom ämnet redovisning och revision, har framarbetats under höstterminen 2007 vid Södertörns högskola. Författarna av uppsatsen, Melissa Hasic och Angelica Olofsson, önskar med detta förord tacka alla de som har bidragit till färdigställandet av rapporten. Inledningsvis önskar vi rikta ett stort tack till vår handledare, Bengt Lindström, för hans konstruktiva kritik samt vägledande råd och hjälp under arbetet med uppsatsen. Vi önskar även tacka våra opponenter, Serat Nelik och Claudio Saka, vars hjälpsamma synpunkter har hjälpt oss att gå vidare i arbetet. Avslutningsvis önskar vi även tacka medlemmarna i seminariegruppen, vars kritiska granskande och ifrågasättande har bidragit till uppsatsens slutliga utformning. Huddinge den 14 januari 2007 Melissa Hasic Angelica Olofsson

3 Sammanfattning Alla aktiebolag i Sverige måste idag använda sig av minst en revisor vilken har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Hösten 2006 lämnade regeringen in ett beslut om att genomföra en utredning med syfte att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv om lagstadgad revision ska genomföras i svensk rätt. 1 Slopandet av revisionsplikt för de små bolagen har till syfte att, genom sina kostnadssänkningar, stärka de små företagens konkurrenskraft. Genom att göra regelverken enklare och ta bort de regler som leder till kostnader som kan uppfattas som onödiga hoppas man uppnå detta. 2 Av denna anledning har man i många länder i Europa tagit bort revisionsplikten för de minsta företagen. I debatten om revisionspliktens avskaffande lyfts ofta de höga kostnaderna fram som en av de viktigaste anledningarna till att slopa revisionsplikten. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur belastande revisionskostnaden egentligen är för de mikrobolagen. För att mäta detta har en sekundärdataundersökning baserad på årsredovisningar från 2005 undersökts. Av de aktiva mikrobolag som finns i Stockholms län har var 50:e valts ut till undersökningen. För att fastställa hur de mikrobolagen drabbas av revisionskostnaden sattes denna i relation till omsättning, totala kostnader och resultat. För att belysa skillnader delades de utvalda bolagen även in i intervaller baserat på företagens omsättning. Resultaten av undersökningen pekar på att de allra minsta bolagen är de som drabbas allra hårdast av revisionskostnaden då denna sätts i relation till omsättning, totala kostnader och resultat. Studien visar också att denna belastning avtar ju större mikrobolagets omsättning är. Revisionskostnaden utgör dock bara någon procent av de totala kostnaderna och är därför att betrakta som liten och kan inte ensam anses vara en grund till att avskaffa revisionsplikten för mikrobolagen. 1 SOU 2007:56 s Thorell & Norberg (2005) s. 25

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Problembakgrund Revisionsplikten i Sverige genom tiderna Revision inom EU Ifrågasättandet av revisionsplikten i Sverige Utredning av revisionsplikten Problemformulering och frågeställning Syfte Avgränsningar Definition av mikrobolag Metod Val av undersökningsmetod Val av forskningsstrategi Kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod Urval Urvalsram Urvalsmetod Urvalets storlek Urvalets representativitet Datainsamling Litteraturöversikt Insamling av data Behandling av insamlade data Sammanställning av data Bortfall Analys av data Studiens kvalitet Metodkritik... 15

5 2.5.2 Källkritik Validitet Reliabilitet Generaliserbarhet Teoretisk referensram Revision Extern och intern revision Förvaltnings- och redovisningsrevision Revisorns arbete Revisionens nytta Revisionspliktens innebörd för revisorer Revision som ett socialt fenomen Agentteorin Intressentmodellen Ägarna Bolagsledningen Kreditgivarna Samhället och staten Tidigare studier Pågående debatt Teoridiskussion Empirisk undersökning Beräkning av extrema värden Behandling av de företag som visar minusresultat Indelning i intervall Revisionskostnad i förhållande till omsättning Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster Analys Analys av data Utvärdering av analyserade datas effekter... 51

6 6 Avslutande diskussion Slutsatser Förslag på fortsatt forskning Källförteckning och litteraturlista Bilaga 1: Uträkningar för att beräkna revisionskostnaden i förhållande till omsättning, totala kostnader och resultat

7 Lista över förkortningar ABL BRÅ EG EU FAR SRS PM Prop. RS SKV SN SOU VD Aktiebolagslag Brottsförebyggande rådet Europeiska Gemenskapen Europeiska Unionen Föreningen Auktoriserade Revisorer, Sveriges RevisorsSamfund Promemoria Proposition Revisionsstandard i Sverige Skatteverket Svenskt Näringsliv Statens Offentliga Utredningar Verkställande Direktör

8 1 Inledning 1.1 Problembakgrund Revisionsplikten i Sverige genom tiderna Redan 1895 kom krav på revision av aktiebolag i Sverige men revision innebar vid detta tillfälle inte samma sak som idag, t ex var revisorer då inte en etablerad yrkeskår. Inte förrän 1944 kom den första moderna regleringen av revision med krav på en auktoriserad revisor och det dröjde till 1973 innan en statlig tillsyn av revisorer infördes. Eftersom det inte fanns tillräckligt många auktoriserade revisorer eller godkända granskningsmän i Sverige då kunde man inte kräva att revisionen skulle utföras av en sådan infördes revisionsplikt i alla aktiebolag vilket innebar att revisionen skulle utföras av en kvalificerad revisor, dvs. en auktoriserad eller godkänd revisor. I större företag skulle revisionen dock fortfarande utföras av en auktoriserad revisor. 4 I januari 1995 gick Sverige med i EU och sedan dess styrs revisionen i Sverige inte bara av svenska lagar utan även av EG:s bolagsdirektiv Revision inom EU Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv får medlemsländerna befria vissa bolag från de skyldigheter som aktiebolag har. 5 Flera länder inom EU har under de senaste åren övervägt att, för näringsverksamhet i mindre skala, införa en ny bolagsform utan personligt ägaransvar. Dessa har dock beslutat sig för att istället förenkla den reglering som finns 6 och den internationella utvecklingen går mot en mindre omfattande revisionsplikt. 7 Alla de länder, undantaget Sverige, som ingick i EU före utvidgningen 2004, vanligtvis kallade de gamla medlemsländerna, har utnyttjat möjligheten att undanta små företag från revisionsplikten. Vissa länder har dock valt gränsvärden som är striktare än de som EU angivit som maximala. 8 3 Thorell & Norberg (2005) s Ibid, s /660/EEG art PM 2006/8869/L1 s. 2 7 Dir. 2006:128 s. 2 8 Balans 3/2005 s. 16 1

9 Vissa länder inom EU har aldrig haft en revisionsplikt medan andra länder tidigare hade full revisionsplikt men har valt att avskaffa den för små bolag. Nämnas kan t ex Irland som år 2000 avskaffade revisionsplikten för företag vars omsättning understeg euro eftersom kostnaderna för revision ansågs vara högre än nyttan. Det var dock inte många företag som kunde utnyttja undantaget och gränsvärdet, för att slippa revision, höjdes till 1,5 miljoner euro för omsättningen. 9 I England infördes undantag från revisionsplikten för de små aktiebolagen Tre gånger har gränsvärdena för detta undantag höjts och de befinner sig numer på den nivå som är maximalt tillåten av EU. 10 I en studie 11 i England uppgav 58 procent av de företag som hade möjlighet att utnyttja undantaget att de gjorde detta. Av undersökningen kunde man dra slutsatser att ett företag föredrar att bli reviderat om det har en större omsättning, inte är helt familjeägt, har aktieägare som inte har tillgång till internredovisning, företagsledningen lämnar kopia av årsredovisningen till finansiärer samt om företagsledningen anser att en revision ökar den finansiella informationens kvalitet, har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet samt att revision ger en kontroll av redovisning och ekonomistyrning. Collis, som genomförde undersökningen, kom till slutsatsen att detta delvis kunde förklaras med att den marginella kostnaden för revision blir lägre ju högre omsättningen är samt att man med hjälp av revision kan skapa bättre relationer till intressenterna. 12 I Grekland kan medlemmar i den grekiska revisorsorganisationen utföra olika tjänster relaterat till finansiell revision för företag som inte uppfyller de tre kriterier som finns angivna i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Här skiljer sig således konkurrensvillkoren åt mellan revisorer och andra som levererar motsvarande tjänster utan att för den skull vara kvalificerade revisorer. 13 I Nederländerna skiljer man mellan små, medelstora och stora företag. Små och mellanstora företag är undantagna från olika rapporteringskrav. Däremot kan frivillig revision eller andra 9 Balans 3/2005 s Thorell & Norberg (2005) s I studien ingick aktiva, onoterade företag som lämnade en förkortad årsredovisning till tillsynsmyndigheten, inte tillhörde någon koncern samt befann sig under de gränsvärden för revisionsplikt som vid tidpunkten var aktuella enligt EG-direktiven. 12 Thorell & Norberg (2005) s Rapport från ECON (2007), s. 10 2

10 former av försäkran krävas av banker som ett villkor för finansiering. Likaså kan myndigheter kräva revision eller försäkran i samband med stödåtgärder. 14 I Italien kan medlemmar av revisorsorganisationen utföra bekräftelsetjänster, exempelvis revisorsbekräftelse, för små företag. De måste dock följa oberoendereglerna, vilka sätter restriktioner för vilka tjänster de kan utföra. En revision kan antingen utföras av en anställd, som måste vara revisor, en registrerad extern revisor eller av ett företag som är registrerat hos justitiedepartementet. 15 I Tyskland avskaffades revisionsplikt för små företag 1984 och uppskattningsvis hälften av de tyska bolagen är undantagna från revisionsplikt. 16 Medlemmar av revisorsorganisationen i Tyskland kan dock utföra frivillig revision för klienter som inte omfattas av revisionsplikt. 17 I Danmark lät man i mars 2006 avskaffa revisionsplikten för mindre företag och lät därmed skatteverket delvis ta över kontrollen av de små företagens finansiella redovisning. 18 Den avgörande anledningen till att avskaffa revisionsplikten, vars avskaffande berör omkring företag, var regeringens önskan om att minska de administrativa kostnaderna för de små bolagen och på så sätt öka deras konkurrenskraft inom EU. I januari 2007 fattade den finska riksdagen beslut om att en ny revisionslag, som bland annat innebär avskaffad revisionsplikt för små företag, skulle träda i kraft i juli Tidigare omfattades samtliga aktiebolag i Finland av revisionsplikt men i mindre bolag kunde en lekmannarevisor genomföra revisionen. 20 Vid antagandet av den nya finska revisionslagen har man tagit hänsyn till de krav, såsom minimikrav på kvalitetssäkring av revision och de grundläggande principerna för revisorers oberoende, som ställs i det nya revisionsdirektiv som trä- 14 Rapport från ECON (2007), s Ibid s Balans 3/2005 s Rapport från ECON (2007), s Balans 2/2007 s Balans 3/2007 s Ibid, s. 17 3

11 der i kraft i juni I och med införandet av den nya revisionslagen i Finland blir Finland först med att implementera det nya EG-direktivet Ifrågasättandet av revisionsplikten i Sverige Revisionspliktens vara eller icke vara har diskuterats vid ett flertal tillfällen i Sverige. Som exempel kan nämnas en utredning av BRÅ som, år 1981, menade att det ofta var små bolag med litet aktiekapital, som bildats för att skydda grundaren från personligt betalningsansvar och för att vara en skylt utåt, som var mest utsatta för ekonomisk brottslighet. Detta talade för ett införande av revisionsplikt i alla bolag. Vidare kan nämnas Revisorsutredningen som, år 1993, ansåg att kraven på revisorns kompetens var för höga och därmed fördyrade revisionen onödigt mycket för de små bolagen. Aktiebolagskommittén konstaterade, år 1995, att både ägarna, som kan uppmärksammas på ekonomiska problem, och samhället, vid bekämpandet av ekonomisk brottslighet, hade behov av att företagen kontrolleras. Aktiebolagskommittén uttryckte sig samtidigt kritiskt angående EG:s fjärde bolagsdirektiv. 22 Frågan om revisionsplikten för små aktiebolag behandlades ännu en gång 1998, då i ett lagstiftningsärende. Enligt propositionen är bolagens kostnader för revisionen inte något tillräckligt skäl för att undanta bolagen från reglerna om revision Utredning av revisionsplikten Den 7 september 2006 beslutade regeringen om att en särskild utredare skulle se över tre frågor som rör revisorer och revision. Den särskilda utredaren och experter i utredningen förordnades under våren 2007 och utredningen höll sitt första möte i februari Denna utredning har fått namnet Utredningen om revisorer och revision 24 och dess uppdrag består av tre delar varav en berör revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag. Utredaren har fått i uppdrag att föreslå vilka ändringar i regelverket som måste genomföras för att avskaffa revisionsplikten för små företag. Utredaren ska ta ställning till vilka företag som ska omfattas av förändringen samt överväga om en inskränkning av revisionsplikten är i behov av andra åtgärder för att förebygga att t ex skatte- och redovisningsregler inte följs. Vidare ska utredningen utarbeta de nödvändiga författningsförslagen och belysa konsekvenserna av dessa. Konsekvenserna av 21 Balans 4/2007 s Thorell & Norberg (2005) ss Sveriges Regering (1999) 24 SOU 2007:56 s. 81 4

12 förändrade regler för revisionsplikt ska särskilt analyseras för det allmänna, för näringslivet och för andra intressenter. Situationen i de övriga nordiska länderna, och de erfarenheter som vunnits i Danmark och Finland, ska särskilt uppmärksammas. Resultatet av utredningen, med förslag till lagändringar, ska redovisas i ett delbetänkande senast 31 mars, De förslag som ges ska bidra till att minska företagens administrativa börda samtidigt som andra viktiga intressen och skyddet för ägarminoriteten beaktas. 25 I en rapport som tagits fram på uppdrag av FAR SRS ställer de sig frågande till om årsomsättningen ska vara avgörande för vilka som ska omfattas av undantaget. De nämner ett förslag på vad som borde vara avgörande när gränsvärdena bestäms och det är att det istället ska tas hänsyn till antalet ägare och inte omsättningen. 26 Detta grundas på argumentet att det i små aktiebolag inte finns något behov av kontroll av ledningen för att säkerställa ägarens intressen när dessa oftast är en och samma person. Det man föreslår då är att undantaget ska gälla en- /fåmansbolag. 1.2 Problemformulering och frågeställning Revisionens höga kostnader och dess belastning för de mindre aktiebolagen lyfts ofta fram som en av de främsta anledningarna till att avskaffa revisionsplikten för mikrobolag. Baserat på författarnas efterforskningar har få undersökningar gjorts för att ta reda på hur stora kostnaderna för revision egentligen är och hur pass belastande de är för de mindre bolagen. Vissa uppgifter finns att finna om kostnaden för revision men dessa är inte alltid samstämmiga och har inte tidigare satts i relation till omsättning, totala kostnader och resultat. Detta kan anses vara ett problem då kostnaden anges som den huvudsakliga anledningen för ett slopande av revisionsplikten. Författarna har med denna studie för avsikt att besvara: Hur belastande är revisionskostnaden för mikrobolagen? 1.3 Syfte Författarna är av åsikten att frågan rörande revisionskostnadens belastning för mikrobolagen bör besvaras eftersom svaren kan vara av stor vikt vid en bedömning av huruvida revisions- 25 Dir. 2006:128 ss Rapport från ECON (2007), s 38 5

13 plikten bör avskaffas eller inte. Att fortsätta lyfta fram revisionens höga kostnader som motiv för att avskaffa revisionsplikten för mikrobolag kan anses missvisande om dessa inte har fastställts. Författarna är av uppfattningen att det finns ett samband mellan omsättningen och kostnaden för revisionen, denna är sannolikt dock inte proportionell. Därför anser författarna att tillvägagångssättet för att besvara frågan bör vara att sätta revisionskostnaden i relation till bolagens omsättning, totala kostnader och resultat efter finansiella poster. Vidare har författarna delat in de undersökta företagen i kategorier baserade på omsättning. Syftet med att dela in de undersökta företagen i kategorier grundade på storlek är att kostnaden för revision i förhållande till omsättning, resultat och totala kostnader med största sannolikhet är större i ett mindre företag än i ett större. Undersökningen ämnar därför även redovisa hur de minsta bolagen drabbas av revisionsplikten och dess kostnader. 1.4 Avgränsningar Det vore önskvärt att kunna beräkna kostnaden för revision i förhållande till dess nytta men då nyttan är svår att fastställa och med största sannolikhet är mycket varierande över populationen är ett sådant resultat inte möjligt att finna för en undersökning på denna nivå. Istället har en undersökning av kostnaden för revision i förhållande till omsättning, resultat och totala kostnader gjorts för att försöka fastställa om detta kan anses vara av tillräckligt stor vikt för bolagen. Vid beräknandet av kostnaden för revision hade det varit önskvärt att kunna ta del av de kostnader för administration som finns både hos revisorn och i bolaget. Detta för att få en än mer rättvisande bild av kostnaden för revision. Denna information är dock inte möjlig att tillgå i en undersökning av denna storlek och författarna är därför hänvisade till att beräkna kostnaden för revision baserat på den kostnad som finns specificerad i de utvalda bolagens årsredovisningar. Författarna har valt att i sin undersökning göra en geografisk avgränsning för att begränsa urvalet. Då författarna har anknytning till Stockholm och då staden, i rollen som landets hu- 6

14 vudstad, uppfattades som intressant av författarna har dessa valt att avgränsa undersökningen till att omfatta aktiva mikrobolag i Stockholms län. Vid analysen studerades resultat efter finansiella intäkter och kostnader, vilket ses som det fundamentala resultatbegreppet vid räkenskapsanalys och lönsamhetsbedömning. Anledningen till detta är att resultat efter finansiella intäkter och kostnader inte har påverkats av extraordinära poster eller bokslutsdispositioner, dvs. kostnader och intäkter som normalt inte uppstår under verksamhetsåret eller i verksamheten såsom, t ex krigshändelser och jordbävningar. 27 Med detta som bakgrund har författarna därför valt att undersöka resultat efter finansiella poster i förhållande till kostnaden för revision och det är denna definition författarna hänvisar till då bolagens resultat omnämns. 1.5 Definition av mikrobolag Vilka bolag som kan komma att beröras av ett slopande av revisionsplikten är inte säkert. I den utredning som har beställts av regeringen, Utredningen om revisorer och revision, ska utredaren ta ställning till vilka bolag som ska omfattas av förändringen av revisionsplikten. 28 Av denna anledning är det i dagsläget inte möjligt att säga vilka bolag som kommer att påverkas av den avskaffade revisionsplikten. I den debatt som har varit, bland annat som följd av SNs utredning, har det i de allra flesta fall hänvisats till bolag med en omsättning understigande 3 miljoner kronor, så kallade mikrobolag. 29 Inom EU definieras dock mikrobolag som ett bolag med färre än 10 anställda och en omsättning understigande 2 miljoner euro 30. Det finns vissa indikationer på att en kombination av dessa gränsvärden är de som kommer att användas vid ett avskaffande av revisionsplikten och författarna av denna uppsats har därför valt att definiera ett mikrobolag som ett aktiebolag med en omsättning understigande 3 miljoner kronor och med färre än 10 anställda. 27 Thomasson, Arvidsson m. fl. (1996) s SOU 2007:56 s Thorell & Norberg (2005) s läst

15 2 Metod 2.1 Val av undersökningsmetod Den metod som har valts, för att undersöka hur belastande revisionskostnaden är för bolagen, är att besvara följande frågor: Hur stor är kostnaden för revision i mikrobolag i förhållande till omsättning? Hur stor är kostnaden för revision i mikrobolag i förhållande till rörelsens totala kostnader? Hur stor är kostnaden för revision i mikrobolag i förhållande till resultat efter finansiella poster? Val av forskningsstrategi För att besvara ovanstående frågor har författarna valt att utföra en surveyundersökning, vilken är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid samhällsforskning. En surveyundersökning ger en bred och omfattande täckning samt utförs vid en given tidpunkt. Denna forskningsstrategi omfattar empirisk forskning och lämpar sig mycket bra för kvantitativa undersökningar vilket ansågs lämpligt för en studie av detta slag. Då djup data eftersöks är det dock bättre att genomföra en fallstudie men man förlorar då dock den bredd som en surveyundersökning ger. Då en surveyundersökning genomförs är författarna inte begränsade till att använda sig av en speciell metod utan kan välja mellan frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor och observation beroende på vad som passar den aktuella undersökningen bäst Kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod Kvalitativa och kvantitativa ansatser rör sig om två olika sätt att etablera kunskap vilka gärna kan kombineras. För att samla in kvantitativa data används oftast frågeformulär där frågor och svarsalternativ är förutbestämda. En kvalitativ ansats utgörs istället ofta av längre intervjuer eller deltagande observation av små urval som inte är slumpmässigt framtagna. En av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ ansats är att flexibiliteten är större än vid användandet av en kvantitativ ansats. 8

16 Kvantitativa ansatser erbjuder ofta bättre möjligheter till generalisering eftersom man med det större urvalet kan genomföra en statistisk generalisering, vilket innebär att slutsatser kan dras även för personer som inte medverkat i studien. 32 Författarna är av åsikten att det för denna undersökning lämpar sig bäst att ha en kvantitativ ansats. Detta eftersom författarna önskade göra statistiska generaliseringar och inte är av åsikten att den djupare undersökningsnivå som normalt uppnås vid en kvalitativ undersökning skulle tillföra denna studie något. 2.2 Urval Urvalsram Då antalet aktiebolag med en omsättning understigande kronor och färre än tio anställda, enligt Affärsdata, uppgick till stycken i Sverige var författarna, pga. begränsade resurser, tvungna att begränsa undersökningen. Därför skedde inledningsvis en geografisk begränsning till Stockholms län, vilket gav aktiva mikrobolag. Urvalsramen, dvs. företeckningen över den population varifrån urvalet görs, för denna sekundärdatabaserade undersökning är baserad på uppgifter från Affärsdata. I Affärsdata gjordes en sökning på alla aktiebolag med en omsättning understigande kronor och färre än tio anställda i Stockholms län med senaste bokslut 2005 eller Detta gav en urvalsram omfattande aktiva bolag. Anledningen till att bolag med senaste bokslut både 2005 och 2006 valdes är att författarna ej önskade bortse från dem som lämnat in årsredovisning 2006 och har ett brutet kalenderår. För alla undersökta bolag, oavsett när det senaste bokslutet har lämnats in, behandlades information från årsredovisningen från 2005 och inte från Urvalsmetod Då författarna inte besitter närmare kunskaper om aktiebolagen i populationen var det i denna undersökning inte lämpligt att göra klusterurval, stratifierat urval eller flerstegsurval. Att göra ett slumpmässigt urval, dvs. att enligt en förteckning med slumpmässigt utvalda siffror göra 31 Denscombe (2000) ss Johannessen & Tufte (2003) ss Denscombe (2000) ss

17 urvalet, var en möjlighet som kunde ha passat denna undersökning. För att underlätta inhämtandet av fakta från de utvalda enheterna var det dock fördelaktigare att göra ett systematiskt urval. Detta innebär att var n-te enhet väljs ut. Då denna undersökning baseras på sekundärdata i form av årsredovisningar hämtade från Affärsdata, vars resultat i form av hela populationen kan visas med t ex 50 stycken per sidvisning, lämpade sig systematiskt urval mycket bra. Det fanns då en möjlighet att vid val av var 50:e enhet välja ut den femte enheten som visas vid varje ny sidvisning. På så sätt blev inhämtandet av data enklare och lättöverskådligare än om man hela tiden hade behövt räkna sig fram till vilken enhet som skulle väljas ut. Med största sannolikhet reducerades även risken för att misstag skulle begås Urvalets storlek Vid bestämmandet av urvalets storlek har författarna utgått ifrån att ett stort urval är att föredra för denna typ av undersökning. Detta eftersom man då kan anta att de relevanta undersökningsaspekter som finns har tagits med och därmed ingår i resultaten från undersökningen. Med ett stort urval kan även antas att det finns en balans mellan proportionerna i urvalet och hela populationen. Detta leder till en ökad representativitet för urvalet vilket gör det mer motiverat att kunna göra generaliseringar utifrån resultaten. Då det finns ett inslag av slump är det dock viktigt att vara medveten om att detta påverkar resultatets precision. Författarna av denna rapport önskade att med sin undersökning omfatta relativt många enheter vilka tillsammans dock inte utgör en stor del av populationen. Detta eftersom författarna var medvetna om att det inte finns så mycket att vinna i precision då urvalet har nått en viss storlek. 35 I undersökningen behandlade författarna sekundärdata i form av årsredovisningar från 603 mikrobolag Urvalets representativitet Författarna är av uppfattningen att de aktiebolag som ingår i undersökningen sannolikt inte utgör ett representativt tvärsnitt av populationen. Detta eftersom t ex andelen IT-företag och medieföretag i Stockholms län gissningsvis är större än andelen i hela Sverige. Motsvarande är andelen lantbruk med största sannolikhet färre än i övriga landet. Ett sannolikhetsurval, i 34 Denscombe (2000) ss Ibid, ss

18 form av ett slumpmässigt urval, gjordes trots detta. Författarna är dock medvetna om att varje enhet i populationen därmed inte hade lika stor chans att komma med i urvalet. 2.3 Datainsamling Litteraturöversikt Vid litteraturöversikten och fastställandet av den teoretiska referensramen lades stor vikt vid att kritiskt granska litteraturen och dess källor. Författarna tog då hänsyn till de fyra kriterier som enligt Platt och Scott bör användas vid utvärdering av dokument. Detta innebär att författarna var uppmärksamma på dokumentets autenticitet och trovärdighet, dvs. ett ifrågasättande av huruvida dokumentet är äkta eller inte samt av vem dokumentet har skrivits och i vilket syfte. Dokumentets representativitet granskades också vilket innebar ett ifrågasättande av huruvida dokumentet var fullständigt, om det hade redigerats och om innehållet behandlats i dess kontext. Vidare uppmärksammades dokumentets innebörd och huruvida det fanns undermeningar och osagda saker Insamling av data Att göra en undersökning baserad på skriftliga källor medför både för- och nackdelar. Positivt med undersökningsmetoden är att det är relativt enkelt att få tillgång till data samt att det är ett kostnadseffektivt sätt att få fram data. Vidare är dokumenten vanligtvis en beständig källa som kan kontrolleras av andra, vilket även är fallet i denna undersökning. Det negativa med en undersökning baserad på skriftliga källor är att en bedömning av källans trovärdighet måste göras. I denna undersökning, då sekundärdata består av årsredovisningar anser författarna att källan och dess trovärdighet är pålitlig. Då man använder sig av sekundära data har dessa vanligtvis sammanställts med ett annat syfte än för den undersökning som genomförs vilket kan ge missvisande resultat. I denna undersökning fanns dock all den information som eftersöktes presenterad och obehandlad. Det anses inte heller finnas någon risk för att dokumenten i fråga, dvs. årsredovisningarna, skulle bygga på upphovsmannens tolkningar vilket är den tredje och avslutande nackdelen med användandet av skriftliga källor Denscombe (2000) ss Denscombe (2000) ss

19 Det författarna har gjort rent praktiskt är att de bestämde sig för att ta ett slumpmässigt urval av de mikrobolag som finns i Stockholms län. En sökning i Affärsdata på bolag med en omsättning understigande kronor, färre än 10 anställda och med senaste årsredovisning 2005 eller 2006 gjordes. Detta för att bolag med brutet kalenderår inte skulle falla bort. Efter denna sökning fick författarna fram en siffra på aktiva bolag. För att få fram ett slumpmässigt urval av dessa bolag så valde författarna att börja med det femte bolaget på listan och sedan ta var 50:e företag därefter. Efter detta urval kom författarna fram till en summa på 603 bolag för vilka årsredovisningen för 2005 skulle undersökas. 2.4 Behandling av insamlade data Sammanställning av data För att underlätta sammanställningen av data överfördes de enheter som ingår i undersökningen till excel-ark. På så sätt gavs en bättre överblick av sammanställningen och risken för misstag minskade därmed med största sannolikhet. De uppgifter som samlades in är: bolagets namn, nettoomsättning, totala kostnader, resultat efter finansiella poster samt revisionskostnaden. Vid sammanställningen av data har författarna valt att genomgående avrunda till närmaste heltal. Kostnaden för revision är avdragsgill vilket innebär att företag får göra avdrag för kostnaden och att staten därmed står för 28 procent av kostnaden för revision. Detta innebär att den, i årsredovisningarna, angivna kostnaden för revision bör räknas om. Författarna kommer dock i denna rapport inte göra detta. Anledningen till det är att omräkning av revisionskostnaden skulle innebära en omräkning av omsättningen, de totala kostnaderna och resultatet. Anledningen till att författarna inte kan göra detta är att de inte vet vad det är för skatt bolagen har betalat ut och fått in. Sedan ska det förutsättas att bolagen inte är skattebefriade för att omräkningen överhuvudtaget ska ha någon betydelse. En genomgång av insamlad data skedde sedan där bolag med ofullständiga uppgifter plockades bort. De bolag som visade ett minusresultat avlägsnades från den del av undersökningen 12

Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare.

Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare. Företagsekonomiska institutionen Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare. Kommer ett avskaffande av revisionsplikten påverka småföretagens möjligheter till extern finansiering?

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Revision eller pengar

Revision eller pengar Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Åke Gabrielsson Författare: Teresa Edin Revision eller pengar - Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av småföretag

Läs mer

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit LIU-IEI-FIL-A-yy/00000--SE Efterfrågestyrd revision En uppsats om vilka faktorer som kan påverka efterfrågan av revision i små bolag Agreed-upon audit A paper about which factors can affect the demand

Läs mer

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Hur påverkas kontrollen av företag inom restaurangbranschen? Magisteruppsats i Externredovisning Vårterminen 2008 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande

Revisionspliktens avskaffande Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN Januari 2007 LUNDS UNIVERSITET Revisionspliktens avskaffande - En komparativ studie av avskaffandet i Storbritannien och ett kommande avskaffande

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande.

Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande. Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande. Caroline Hallbeck Josefine Persson Terese Stenström Handledare Erling Green Sammanfattning

Läs mer

EN REVISION UTAN PLIKT

EN REVISION UTAN PLIKT EN REVISION UTAN PLIKT UR FÖRETAGARNAS PERSPEKTIV Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofia Svensson Therese Andersson VT 2009:MF33 Svensk titel: En revision utan plikt- ur företagarnas perspektiv. Engelsk

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande -

Revisionspliktens avskaffande - Revisionspliktens avskaffande - Vad karaktäriserar de bolag som väljer att ha revisor fast de har möjlighet att avstå? Kandidatuppsats i företagsekonomi Extern redovisning Höstterminen 2013 Handledare:

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - Konsekvenser för intressenterna

Slopandet av revisionsplikten - Konsekvenser för intressenterna Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Slopandet av revisionsplikten - Konsekvenser för intressenterna Removal of mandatory auditing

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Den orena revisionsberättelsen

Den orena revisionsberättelsen Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi & teknik Valfritt ekonomprogram, 180 hp Den orena revisionsberättelsen Vilka faktorer kan förklara revisionsberättelsens utformning? Kandidatuppsats i Externredovisning,

Läs mer

Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag

Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag Integrerad civilekonomutbildning Bachelor Thesis, ICU2003:34 Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag - En undersökning av småföretagares inställning till revisionsplikt Kandidatuppsats Sofia

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande

Revisionspliktens avskaffande Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Revisionspliktens avskaffande - Avskaffandets påverkan gällande efterfrågan och utbud av revisionstjänster

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Bankers kreditgivning till små företag

Bankers kreditgivning till små företag Bankers kreditgivning till små företag - Efter avskaffandet av revisionsplikten The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit Författare: Cecilia Andersson

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN?

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Hygren Maria 890329-5668 Mothi Ameneh 890524-1660 VT 2012:CE05 Svensk

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A-08/00000 SE Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag The deregulation of the statutory audit

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Avskaffandet av Revisionsplikten för mindre bolag

Avskaffandet av Revisionsplikten för mindre bolag Kandidatuppsats VT 2009 Företagsekonomiska institutionen Avskaffandet av Revisionsplikten för mindre bolag - Hur kommer det påverka berörda intressenter? Författare Carlos Martinez Damir Ibrahimovic Asmir

Läs mer