Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk"

Transkript

1 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011

2 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011

3 Förord Bakgrunden till denna förstudie av växellådshaverier är många haverier och problem som uppträtt tidigt i livscykeln (5-10 år) på landbaserade vindkraftverk. I denna rapport redovisas insamlad data och analyser från förstudien. Arbetet har utförts av Andreas Horste vid AB Respond Industry samt Idriss El- Thalji vid Linnéuniversitetet. Projektet har genomförts inom ramen för vindkraftforskningsprogrammet Vindforsk-III som projektnummer V-315. Vindforsk-III finansieras av ABB, Arise Windpower, AQSystem, E.ON Elnät, E.ON Vind Sverige, EBL-kompetanse, Falkenberg Energi, Fortum, Fred. Olsen Renewables, Gothia Wind, Göteborg Energi, HS Kraft, Jämtkraft, Karlstads Energi, Luleå Energi, Mälarenergi, o2 Vindkompaniet, Rabbalshede Kraft, Skellefteå Kraft, Statkraft, Stena Renewable, Svenska Kraftnät, Tekniska Verken i Linköping, Triventus, Wallenstam, Varberg Energi, Vattenfall Vindkraft, Vestas Northern Europe, Öresundskraft samt Energimyndigheten. Värdefulla synpunkter på arbetet har erhållits från projektets referensgrupp bestående av Anders Björck från Elforsk AB, Hans Degerman från Skellefteå Kraft, Per Forsell från Skellefteå Energi Underhåll, Zhi Wang från Nätverket för Vindbruk, Thomas Stalin från Vattenfall, Thomas Lindkvist från E.ON Vind Sverige och Tim Sundström från SPM Instrument. Ytterligare samarbete har genomförts med Tekn. Dr. Izudin Dugic från Linnéuniversitet och VD Fredrik Lindahl från Slitevind. Stockholm april 2011 Anders Björck Programledare Vindforsk III El- och värmeproduktion, Elforsk

4

5 Sammanfattning Denna rapport presenterar resultatet av en förstudie omfattande växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk i Sverige. Målet med rapporten är att undersöka varför livslängden på växellådorna är för kort och vilka åtgärder ägaren kan utföra för att förlänga denna. Arbetsmetoden bygger på att samla in erfarenheter, data och rapporter från olika vindkraftsaktörer. Analyser av det insamlade materialet presenteras och diskuteras i rapporten. För att få en helhetsbild av problematiken för växellådor till vindkraftverk har alla rapporter från den svenska driftuppföljningen av vindkraft, Vindstat, analyserats och sammanställts. Därefter har djupare undersökningar gjorts med hjälp av intervjuer, besök, haverirapporter, servicerapporter och underlag från vindkraftsaktörer. Resultatet visar att växellådans design inte tar hänsyn till alla dess inre dynamiska laster. Överbelastningar leder till att kuggarna får metallisk kontakt med varandra, vilket i sin tur leder till föroreningar i oljan. I värsta fall sker kuggbrott i växellådan och totalhaveri uppstår. Det måste skapas en återkoppling mellan ägaren och tillverkaren för att förbättra befintlig växellådsdesign. Den mest utsatta komponenten i växellådan är HS-axeln som är ihopkopplad med generatorn. Eftersom den har ett högt varvtal på mellan rpm är lager till HS-axeln känsliga mot olja med hög viskositet. Vid kallstarter har oljan en mycket högre viskositet än normalt, vilket åstadkommer dålig smörjning och stort slitage på dessa lager. Förstudien visar att ett relativt stort antal haverier beror på att lager på HS-axeln havererar och påverkar andra komponenter i växellådan. Olika åtgärder kan vidtas för att förlänga livstiden på befintliga växellådor. För att minska onödigt slitage kan ägaren optimera smörjsystemet genom att kontrollera oljans kvalitet, filtreringens effektivitet och kallstartscykler samt kvalitetssäkra servicekontroller med avseende på uppriktning, förorening och slitage. För att förbättra livslängden ytterligare måste man demontera växellådan och byta utsatta delar mot nya optimerade komponenter, t.ex. lager och kuggar. Förstudien visar en erfarenhetsmässig livslängd för växellådor på 8-10 år. Utsatta delar i växellådan, t.ex. lager till HS-axeln, bör dock kontrolleras och bytas ut tidigare på grund av det höga slitaget. Vid upphandling av vindkraftverk bör därför inköp av ny växellåda eller renovering av befintlig växellåda inbegripas i kalkylen.

6 Summary This report presents the result of a pre-study made on gearbox failures in onshore wind turbines in Sweden. The aim of the report is to investigate why the lifetime of the gearboxes is so short and what kind of actions the owner can perform to extend the lifetime. The working method is based on collecting experience, data and reports from different wind power operators. An analysis of the collected material is presented and discussed in this report. To obtain the whole picture of the issue of wind turbine gearboxes all reports from the Swedish follow-up operation, Vindstat, have been analyzed and compiled. A deeper investigation has been made on the basis of information from interviews, visits, failure and service reports and data from windpower operators. The result shows that the gearbox design fails to take all the internal dynamic forces into consideration. Overcharge leads to metal contact between the gear teeth, which will contaminate the oil in the gearbox. The worst case scenario concerns gear-tooth fractures in the gearbox, which leads to total failure. There must be feedback cooperation between the owner and supplier to optimize the current gearbox design. The most vulnerable component in the gearbox is the HS shaft which is connected to the generator. Because of the high speed revolution of between 1300 and 1800 rpm the HS shaft bearings are sensitive to oil with high viscosity. At a cold start-up sequence the oil has a much higher viscosity than normal, which leads to big bearing wear problems for the HS shaft. The prestudy shows a relatively great number of failures caused by HS shaft bearings, simultaneously affecting other components in the gearbox. There are different measures available to extend the lifetime of existing gearboxes. To avoid unnecessary wear the owner could optimize the oil system by controlling the oil quality, filter efficiency and cold start-up sequences. One should also ensure the quality of the service regarding alignment, contamination and wear. To extend the lifetime even further it is necessary to disassemble the gearbox and replace vulnerable parts with new better optimized components, such as bearings and gears. The pre-study shows an experience-based lifetime for current gearboxes of 8-10 years. Vulnerable parts in the gearbox, for example bearings to the HS shaft, should be controlled and replaced earlier because of the wear situation. In a lifetime calculation the purchase of a new gearbox or repair of the existing one should be considered before signing a contract with the wind turbine supplier.

7 Innehåll 1 Introduktion 1 2 Metod 2 3 Teknisk beskrivning av växellådans funktion 3 4 Växellådor till vindkraftverk i Sverige Vindkraftverk klassificerade efter vindturbintillverkare Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt Prognoser och trender System och orsaksanalys Standarder för växellådor Hypoteser från aktörer möjliga felorsaker Svensk felstatistik Orsakerna till driftstopp Statistik över reparationstider Kommentar om databasen Detaljerad orsaksanalys Fel på grund av drift- och övervakningsscenarier Fel på grund av smörjsystemets design Fel på grund av smörjsystemets funktioner Problem med oljeföroreningar Problem med oljans nedbrytning Fel på grund av dålig uppriktning Failure mode and effects analysis (FMEA) Exempel på livslängd och tillförlitlighet Kritiska synpunkter Upphandling Branschens olika roller Teknisk kravspecifikation Kallt klimat Montering och installation i vindkraftverket Garanti Efter garanti Ny växellåda eller renovera befintlig vid haveri Förbättringsstrategier Nya strategier Förebyggande underhåll Föroreningskontroll Övervakning Slutsatser Livslängd på växellådor Åtgärder för längre livslängd Aktuella praktiska problem Rimlig livslängd på en växellåda Rekommendationer Referenser 39

8 Bilaga 1: Växellådans uppbyggnad 1

9 1 Introduktion Växellådan i ett vindkraftverk är en central komponent som kan orsaka långa driftstopp vid haveri. Det är också en oerhört kostsam operation att ersätta en havererad växellåda med en ny. Lyftkranen för att lyfta upp och ner en växellåda kostar flera tusen kronor i timmen och lyft kan bara ske vid gynnsamma vindhastigheter. Dessutom har lyftkranen en mycket hög etableringskostnad som kan variera mellan och kr beroende på vindkraftverkets omgivning och belägenhet. Bakgrunden till denna förstudie av växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk är de många haverier och problem som inträffat tidigt i livscykeln (5-10 år). Enligt leverantörer av vindkraftverk är den utlovade livslängden cirka 20 år. Serviceprotokollen från leverantörerna innehåller fortlöpande åtgärder under den beräknade livslängden men innefattar inte några byten av lager eller kugghjul. För att upprätthålla driftstatusen på växellådorna har ägarna tvingats till åtgärder som inte har omfattats av den vanliga servicen. Ägarna har fått genomföra reparationer eller byte av kuggar, axlar och lager för att hålla vindkraftverken i drift. I denna förstudie har problemet undersökts på bred front för att isolera viktiga orsaker till haverierna. Tre viktiga frågor ställts: 1) Varför är inte livslängden längre? 2) Vilka åtgärder kan utföras på befintliga växellådor för att förlänga livslängden? 3) Vad är en rimlig livslängd på en växellåda? 1

10 2 Metod Projektet är inriktat på vindkraftverk med växellådor som har en planetväxel och två efterföljande parallellsteg. De undersökta vindkraftverken är mindre än 2.0MW och installerade på land. Förstudien har delats in i tre faser: analysfas, bearbetningsfas och slutredovisningsfas. Under analysfasen samlades relevanta data in genom intervjuer med svenska aktörer, besök på vindkraftsparker och företag. Besök har gjorts hos Slitevind AB på Gotland, SKF Sverige AB Göteborg, Schaeffler Sverige AB Helsingborg, Skellefteå Energi Underhåll och Statkraft A/S i Norge. Ett flertal andra svenska kunder har lämnat driftuppgifter och data från olika vindkraftverk. En viktig del har varit haveriutredningar från tredjepartsaktörer, tillverkare och leverantörer. Totalt har 16 haverirapporter och flera servicerapporter från svenska vindkraftverk kritiskt granskats. Statistik från Vindstat [1] har analyserats och sammanställts. Den internationella standarden ISO [2] har analyserats och bedömts. Rapporten innehåller även en bildbank på skador från analyserade växellådor. Det har varit svårt att få tillgång till ritningar och data från leverantörer och tillverkare av vindkraftverk. Dock har några av företagen under EWEC 2010 [3] bidragit med intervjuer: Winergy, Hansen, Skellefteå Energi Underhåll, WinWinD, SKF, Vestas, Nordex, Romax, CC Jensen A/S, Stork Gears & Service och Mekanord. Bearbetningsfasen inkluderade en sammanställning och systematisk analys av inhämtat material. Naturliga och icke naturliga händelser analyserades genom användandet av Failure mode and effects analysis (FMEA), som är baserad på relevanta historisk data och information. Slutredovisningsfasen innehåller en skriftlig sammanställning av resultaten samt slutredovisning med särskild upprättad uppföljningsplan och utvärdering. 2

11 3 Teknisk beskrivning av växellådans funktion Ett vindkraftverks uppgift är att förvandla energin i vinden till el. Figur 1 visar hur ett vindkraftverk är uppbyggt för att åstadkomma detta. Vinden driver runt de tre rotorbladen som sitter fast i navet. På navet sitter en huvudaxel som är ihopkopplad med en växellåda. Efter växellådan är en generator ansluten som producerar el. Rotorbladen på ett vindkraftverk, t.ex. Vestas V80 2.0MW [4], snurrar med cirka 10-20rpm (varv per minut) vid en rotordiameter på 80m. Rotorns varvtal är beroende av vindkraftverkets rotordiameter; ju större rotordiameter desto lägre varvtal. För att kunna producera el måste generatorn snurra med ett varvtal på cirka rpm. Växellådans uppgift är att öka varvtalet cirka gånger till generatorn, oftast med hjälp av en planetväxel och två parallellsteg. På vindkraftverk större än cirka 2MW är trenden att två planetväxlar och ett parallellsteg används i växellådan. Ett vindkraftverk använder en så kallad högeffektsväxellåda på grund av de höga effekterna. Figur 1: Överblick över ett vindkraftverk med växellåda [5]. 3

12 En växellåda består av ett omslutande hus, lager, kugghjul, axlar, tätningar och växellådsolja. För att rena oljan ingår en filterkrets, både internt och externt. Den externa kretsen kräver ett finare filter på 3-5µm. För att klara av drift i kallt klimat ingår även ett värmesystem som kan värma upp oljan. Ett externt kylsystem är också installerat för att kunna kyla ner oljan vid höga temperaturer. En del växellådor har även en luftavfuktare med torkmedel, t.ex. salter, för att minska antalet vattenpartiklar i växellådan. Figur 2 visar vilka benämningar som används på delar i en växellåda med en planetväxel och två parallellsteg. Vänster sida (LS axel) är ihopkopplad med huvudaxeln och roterar med lågt varvtal på 10-20rpm. Planetväxeln ligger direkt på LS-axeln och består av ringhjul, planethjul och solhjul. Därefter följer det två parallellsteg på LSI-, HSI- och HS-axeln. Höger sida (HS axel) är ihopkopplad med generatorn och har ett varvtal på cirka rpm. LS-axel L=Låg (Low), S=hastighet (Speed), H=Hög (High) I=Mellan (Intermediate), R=Rotorsida (Rotor end), NR=Icke rotorsida (Non Rotor end) Figur 2: Växellåda med en planetväxel och två parallellsteg. 4

13 4 Växellådor till vindkraftverk i Sverige 4.1 Vindkraftverk klassificerade efter vindturbintillverkare För att förstå vilken drivlina som ska drivas och underhållas i framtiden analyserades data från den svenska driftuppföljningen av vindkraft, Vindstat. Figur 3 visar de installerade vindkraftverken i Sverige som ingår i Vindstat uppdelat på olika leverantörer. Vestas, som hade 47 % av marknaden mellan 1997 och 2009 och är en klart ledande aktör. Vestas vindkraftverk innehåller ett planetväxelsteg och två parallellsteg vilket är standard på de flesta växellådor under 2MW, se figur 2. Denna rapport är koncentrerad på detta utförande av växellådor. Enercon har 24 % av Sveriges installerade vindkraftverk men har ingen växellåda utan en lågvarvig generator kopplad direkt på huvudaxeln. Figur 3: Fördelningen av leverantörer från Vindstat, [1]. 4.2 Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt Växellådans utförande är beroende av växlingsförhållandet, som i sin tur är beroende av diametern på bladen. Därför är det värt att veta hur många procent det finns av olika storlekar, enligt figur 4. Figuren visar att Sverige har många äldre vindkraftverk med en effekt på kW och ett mindre antal vindkraftverk på 2-3MW. 5

14 Figur 4: Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt, [1]. 4.3 Prognoser och trender Enligt uppskattning från Svensk Vindenergi [6] förväntas det finnas ca installerade turbiner år 2020 i Sverige. För att få en mer realistisk bild av framtiden bör det beaktas att de nuvarande vindkraftverken bara förekommer i små storlekar. De flesta verksamma aktörer köper större turbinstorlekar än 0,5MW. Tabell 1 är baserad på svensk statistik över årliga nya turbiner. De tre senaste åren har majoriteten av nybyggda verk klart och tydligt rört sig om antingen 800kW eller 2-2,3MW. Detta kan bero på att större aktörer på sistone börjat investera i vindkraftverk. Underlag för att bedöma kvaliteten på växellådor till vindkraftverk med 2-3MW i Sverige är fortfarande svårt att hitta på grund av att dessa verk installerades i större skala först Dessutom har Vindstat bara fått in en del av de nya vindkraftverken i sitt register de senaste åren. Tabell 1 visar antalet installerade vindkraftverk i Sverige under varje år och vilka effektstorlekar de har. Det utmärkande är att ägaren huvudsakligen har valt storlekar i två olika nivåer de senaste åren. Antingen har man valt runt 2MW eller ett mindre på 850kW. Gemensamt för dessa storlekar är att de har ett planetsteg och två parallellsteg i växellådan. 6

15 Tabell 1: Årligen nyinstallerade vindkraftverk [1] A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw / / A= Antal installerade vindkraftverk, kw= Effekten

16 5 System och orsaksanalys Den vetenskapliga studien inleddes med att översiktligt samla in hypoteser från konstruktörer, tribologer, tillverkare, operatörer, leverantörer m.fl. för att få en helhetsbild. Dessa hypoteser djupstuderades senare med stöd av statistik som samlats in från Svenska vindkraftsparker för att definiera kritiska orsaker och hitta orsakssamband bland dem. Därefter har en fallstudie utförts på en av Sveriges äldsta vindparker för att definiera felorsaker och deras ursprung. 5.1 Standarder för växellådor Det förekommer standarder på flera nivåer: internationell standard, nationell standard samt företagsstandard. Den största andelen tillverkare inom vindkraftområdet väljer företagsstandarder. Vissa företag i länder som USA [7] och Tyskland [8] har börjat arbeta med egna företagsnormer för att etablera företagsstandarder som är bättre relaterade till verkligheten. De internationella normerna ligger fortfarande på en allmän nivå som inte är anpassad till olika platser och säsongsvariationer. Här finns ett behov för Sverige att komplettera med standarder för vårt nordiska klimat. 5.2 Hypoteser från aktörer möjliga felorsaker Växellådshaverier är svåra att beskriva eftersom de uppstått av många olika orsaker. Ett orsak-resultat-diagram kan bidra till att förstå de olika haveriorsakerna genom att ge en överblick över möjliga orsaker till sådana. Figur 5 visar resultatet av intervjuer från EWEC 2010 [3] med vindkraftverksaktörer. I huvudsak belyses beroende och oberoende orsaker. De svaga punkterna är växellådans design, felriktade komponenter, styrsystem, smörjsystem och överbelastning. Det innebär en ganska omfattande möjlig felorsaksbas som måste rangordnas. Förstudien avser att ge en bild av de punkter som är viktigast för ägaren att åtgärda på befintliga verk. 8

17 Figur 5: Orsaker till växellådshaverier enligt vindkraftverksaktörer [3]. 5.3 Svensk felstatistik En översyn av alla växellådsfel i de svenska vindparkerna visar att de vanligaste felen härrör från smörjsystemet, enligt figur 6. Vindkraftverken var på maximalt 600kW. Figur 7 visar den totala driftstoppstatistiken för de svenska vindkraftverken som ingår i driftuppföljningen mellan åren 1997 och Enligt figur 7 utgör lager den mest kritiska komponenten under perioden 1997 till Under denna tidsperiod byggdes det flest 850kW vindkraftverk. 9

18 Figur 6: Felfrekvens för växellådans komponenter, [1]. Figur 7: Felfrekvens för växellådans komponenter, [1]. 10

19 Lager representerar 80 % av felen vilket kan tyckas förvånande eftersom rullningslager verkar utföra ett relativt lätt arbete jämfört med kugghjul. Växlarna har en betydande glidning i tandkontakten och stora böjningsspänningar i tänderna. Rullningslager har under normal drift bara en rent rullande rörelse. Däremot arbetar rullningslager under hög belastningskontakt och är mottagliga för effekterna av små föroreningspartiklar i smörjmedlet. Detta kan mycket väl vara ett av skälen till att lagren ofta påverkas före kugghjulen. En annan orsak kan vara otillräcklig smörjning vid till exempel kallstarter Orsakerna till driftstopp Figur 8 visar tydligt att slitage är den främsta orsaken till inrapporterade fel. Om det är på grund av att de insamlade uppgifterna är för generella och att man samlar in alla felorsaker som slitage är osäkert. Det förekommer t.ex. ytslitage, brott och överbelastning, vilka är olika feltillstånd med specifika orsaker. För att få en bra bild över den insamlade databasen måste klassificeringen av olika sorters fellägen göras mer detaljerad. Figur 8: Orsaker till växellådans driftstopp, [1] Statistik över reparationstider Ledtider för felen har Vindstat huvudsakligen klassificerat i tre kategorier: haveri, allvarligt fel och lindrigt fel. Figurerna 9 till 11 visar medelvärdet på driftstopptimmarna från den svenska driftuppföljningen under åren

20 Figur 9: Ledtider för haverier, [1]. En förklaring till att figurerna 9 och 10 visar långa ledtider på lager är att det i växellådor till vindkraftverk sitter anpassade lager som oftast inte finns omedelbart tillgängliga hos tillverkaren. Detta kan leda till leveranstider på 4-8 månader för ägaren. Figur 10: Ledtider för allvarliga fel, [1]. Figur 11: Ledtider för lindriga fel, [1]. 12

21 När det uppstår problem med växellådor leder det ofta till mer omfattande haverier. Därför är staplarna för växellådor mindre i figurerna 10 och 11, vilka visar allvarliga och lindriga fel Kommentar om databasen Flera förändringar inom det svenska felrapportsystemet Vindstat har ägt rum de senaste 13 åren. Den första insamlingen av data visar frekvens och driftstopp utan att specificera de komponenter som ingår i växellådan. I den andra insamlingen, , visar rapporterna uppgifter om driftstopp och anger även mer detaljerat vilka de felaktiga komponenterna i växellådan är. Efter 2004 slutar felrapportsystemet att leverera detaljerade data. Det är därför svårt att analysera den faktiska nuvarande situationen för svenska vindkraftverk, deras tillförlitlighet och underhåll. En viktig fråga är hur man har bedömt varje enskilt fall när man har rapporterat orsaken till driftstoppet. Är det orsaken till haveriet som rapporterats eller enbart själva skadan? Vid insamlingen av data är skadans bedömning och utgångspunkt av signifikant betydelse. Såväl utformningen av rapporterna som rätt kunskap är nödvändig för en verklighetsförankrad databas. För att få en bättre problembild av Sveriges vindkraftverk måste databasen göras mer detaljerad än vad den har varit sedan Dessutom måste databasen byggas upp av utbildad personal som kan härleda orsaken till felen. 5.4 Detaljerad orsaksanalys Det första grundläggande steget för att fastställa tillförlitligheten och livslängden på en komponent är att iaktta ett representativt urval, en mängd av komponenter och att registrera felen inom en viss tidsram. De insamlade uppgifterna visar ett antal brister under den observerade tidsperioden. Det är inte det absolut antalet fel som har någon praktisk betydelse, för de måste alltid vara relaterade till den observerade populationsstorleken. Med felfrekvens avses den relativa frekvensen vid vilken en komponent eller ett system misslyckas under en given tidsram, uttryck i fel/minuter, timmar eller år. Det går också att fokusera på en viss tid i samband med distans, såsom fel/km (på fordonsområdet) eller fel per körcykler, t.ex. antalet brister efter en miljon varv (lager), etc. Det är inte ett absolut antal enheter som är intressanta utan ett relativt tal, relaterat till antalet av de observerade testade enheterna och till mängden av produkter Fel på grund av drift- och övervakningsscenarier Vissa händelser som t.ex. låg eller hög vindhastighet, övereffekt eller fel på rotorn kommer att leda till stopp genom aktivering av rotorstyrningens ytor (pitcha) eller genom bromsning. Att starta, stoppa, driva eller gå på tomgång är verkliga scenarier och måste beaktas vid utformningen av växellådan. Därför är det viktigt att förstå dessa scenarier och deras effekter på växellådans inre dynamik och beteende. 13

22 5.4.2 Fel på grund av smörjsystemets design Termisk instabilitet uppstår när en stor temperaturskillnad byggs upp mellan axeln inuti ett lager och huset som omger lagret. Denna ojämna värmeutvidgning orsakar förspänning och påverkar det interna glappet. Detta resulterar i ökad värmeutveckling vilket kommer att öka skillnaden i temperaturen. Detta skapar i sin tur en ond spiral som snabbt kan leda till termisk expansion och haveri. Denna mekanism är speciellt förknippad med höghastighetsaxlar och kommer troligen att inträffa kort tid efter start. Detta beror på att axeln har mycket mindre termisk massa än huset. Under uppvärmningen uppträder en differentierad temperatur naturligt. Skillnaden kan byggas upp till 30 graders skillnad under de första 10 driftsminuterna och sedan sjunka tillbaka till ca 10 graders skillnad när temperaturen stabiliserats. Olika orsaker till detta fel kan vara t.ex. höga hastigheter, snabb acceleration, felaktig smörjning, ihåliga axlar eller extern värme genom axeln. Det som nämnts ovan inträffar typiskt nog under uppstart, oftast i kallt väder. Dock kan det även hända senare under driften, kanske utlöst av högre värmeproduktion på grund av lager eller smörjningsförsämring. 14

23 Figur 12: Växellåda med ett planetsteg och två parallellsteg. Tabell 2 visar hur varje steg i växellådan medför specifika krav och när man väljer smörjolja på basis av ett av dem, påverkas de andra negativt. Andra komponenterna, till exempel lager, får då inte rätt smörjning. Resultatet visar stora skillnader i önskvärd viskositet för planetväxeln och andra kuggväxeln. Oftast används en viskositet på 320mm²/s i hela systemet vilket inte är optimalt för alla komponenter. Till exempel visar tabell 2 att andra kuggväxeln ( rpm) behöver en viskositet på 10-12mm²/s i oljan. En del oljesystem har separata oljekanaler till utsatta lager för att förbättra smörjningen. När oljesystemet pumpar in olja med för hög viskositet i ett lager uppkommer risk för haveri. Oljan hinner inte undan och det uppstår stora belastningar mellan rullarna och den inre och yttre ringen. En viskositet på 320mm²/s fungerar bra till kugghjulen i planetväxeln, hastigheten är långsammare. Tillverkaren har prioriterat vilken komponent som ska få den bästa smörjningen, vilket i växellådor till vindkraftverk gäller kuggarna i plantväxeln. 15

24 Tabell 2: Några detaljerade skillnader inom växellådan [9]. Planetväxel Första Kuggväxeln Andra Kuggväxeln Önskvärt varv/min Pitch linjehastighet [11] (m/s) Önskvärd viskositet för kugghjul (mm²/s) Önskvärd viskositet för lager (mm²/s) Fel på grund av smörjsystemets funktioner Variationer i arbetstemperaturen har stor inverkan på smörjningen. Trots intervjuer med vindkraftverksoperatörer, turbintillverkare, växellådstillverkare och lagerleverantörer har ingen lägsta arbetstemperatur framkommit. Exempelvis rekommenderar lagerleverantören en särskild arbetstemperatur baserad på en relativt lägre viskositet. Kugghjulsolja med en viskositet på 320mm²/s behöver en högre driftstemperatur för att kunna smörja lager på rätt sätt. För att få en bättre smörjning på lager med högre varvtal är en del lager försedda med oljekanaler i ytterringen. Genom oljetryck leds oljan in i lagret, vilket ger trycksmorda lager. Det kan också uppstå problem om inte oljan kommer ut från lagret på grund av för hög viskositet vilket kan orsaka högre friktion. Därför är det viktigt att oljan har rätt temperatur innan den kommer fram till respektive lager. För att värma upp och smörja växellådan används även munstycken som är placerade högt uppe i växellådan och sprutar olja över kuggar och planethjul. På grund av oljans temperaturberoende har en del tillverkande företag infört automatiserad temperaturreglering för att undvika felaktig drift. Ibland uppfyller inte den automatiserade temperaturregleringen växellådans eller lagertillverkarens krav. Figur 13 visar ett exempel på hur ett styrsystem kan påverka och kontrollera oljans temperatur i växellådan. På höger sida i figuren stiger oljetemperaturen och på vänster sida sjunker den. När temperaturen stiger till 55 C aktiveras fläkt 1 för att kyla ner oljan. Om inte fläkt 1 räcker finns det ytterligare två fläktar för att kyla växellådsoljan. När oljans temperatur sjunker till 5 C aktiveras en värmekrets inne i växellådan för att värma upp oljan. Vindkraftverket är i drift ända ner till en temperatur av -5 C i oljan, varefter verket stoppas. Värmekretsen är i detta fall fortfarande aktiverat och när temperaturen stiger till -2 C aktiveras driften av vindkraftverket. Exemplet visar att vindkraftverket kan vara i drift även om oljan mäter -4 C, vilket ger oljan en driftsviskositet på mer än mm²/s. Det utgör ingen god arbetsmiljö för lager som arbetar bäst i lägre viskositeter, 10-20mm²/s. Hur oljans viskositet är beroende av temperaturen visas i figur

25 Figur 13: Exempel från vindkraftverk på temperaturstyrning av oljesystemet, 2MW växellåda [12]. 17

26 Figur 14: Viskositetsdiagram på syntetisk växellådsolja 320mm²/s [13]. När arbetstemperaturen når 40 C har växellådsoljan en viskositet på 320mm²/s. Sjunker temperaturen till 0 C ändras viskositeten till cirka 7 500mm²/s, t.ex. när vindkraftverket står stilla på grund av för svag vind eller för kraftig vind i kallt klimat. Då uppstår en kallstartssituation som måste kontrolleras av styrsystemet Problem med oljeföroreningar Kontaminering (då oljan bär föroreningar som partiklar, smuts och vatten) av ett oljesystem leder till olika problem, t.ex. frekvent reparation av utrustning och minskad oljelivslängd. Det leder till sämre verkningsgrad och onödiga utgifter som dock kan förhindras. Genom att filtrera oljan på rätt ställen och med rätt filter hindrar man den från att sprida föroreningar i växellådan. Dock kommer inte filtreringen åt källan till problemet, vilken kan ligga i kuggar som är skadade eller lager som har skurit. I detta fall kommer oljan att fortsätta att bli kontamineras tills haveriet är ett faktum. Haveritidpunkten kan flyttas framåt i tiden med hjälp av bättre filtrering. Om kontamineringen beror på en yttre faktor som felaktig montering av växellåda eller reparation av kuggar på plats i växellådan hjälper en effektiv filtrering till att filtrera bort föroreningen Problem med oljans nedbrytning Oljans nedbrytning är ett problem både i smörj- och hydraulsystem. De vanligaste orsakerna är oxidering (syre), hydrolys (vatten) och termisk nedbrytning (hög temperatur) eller en kombination av alla tre. Nedbrytningen av oljan kan leda till att oljans flödesvillighet minskar. 18

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Energo Group. Energo består av tre verksamhetsområden: Totalt ca 270 konsulter fördelade på 12 kontor runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm

Energo Group. Energo består av tre verksamhetsområden: Totalt ca 270 konsulter fördelade på 12 kontor runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm Energo Group Energo består av tre verksamhetsområden: Energi & Elkraft Säkrar elförsörjningen från produktion till konsument Installation Skapar tekniska lösningar för moderna, effektiva och ändamålsenliga

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt

V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt Nyskapande rotorbladsteknik 3 44 meter nyskapande rotorbladsteknik I vår strävan att lyfta effektiviteten hos V90 har vi satsat på genomgripande förändringar av

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Isens inverkan på vindkraftsvingar

Isens inverkan på vindkraftsvingar Datum (2012-03-16) Isens inverkan på vindkraftsvingar Elev: Fredrik Sjölund Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Detta arbete är gjort för att skapa en uppfattning om vilken betydelse is har på vindkraft

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Framtidens el- och värmeteknik

Framtidens el- och värmeteknik Framtidens el- och värmeteknik Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion Lars Wrangensten 1 Nytt Elforsk-projekt: "Inventering av Framtidens produktionstekniker för eloch värmeproduktion" Bakgrund

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun Årsrapport 213 Brahehus 4 Mörbylånga Kommun SAMMANFATTNING Denna rapport innehåller produktionsstatistik och analyser för teknisk och kommersiell förvaltning av Brahehus 4 under perioden 213-1-1 213-12-31.

Läs mer

Drift och Underhåll av Vindkraftverk

Drift och Underhåll av Vindkraftverk Affärsmässig drift och underhåll från prospektering till skrotning Drift och Underhåll av Vindkraftverk Strategi, planering och logistik för drift, service och underhåll av vindkraftverk Charlotta Norén,

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

EnergoRetea Group. EnergoRetea består av tre verksamhetsområden:

EnergoRetea Group. EnergoRetea består av tre verksamhetsområden: EnergoRetea Group EnergoRetea består av tre verksamhetsområden: Energi & Elkraft Säkrar elförsörjningen från produktion till konsument Installation Skapar tekniska lösningar för moderna, effektiva och

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Den nya standarden för medelgoda vindförhållanden. Siemens vindkraftverk SWT-2.3-101. Answers for energy.

Den nya standarden för medelgoda vindförhållanden. Siemens vindkraftverk SWT-2.3-101. Answers for energy. Den nya standarden för medelgoda vindförhållanden Siemens vindkraftverk SWT-2.3-101 Answers for energy. 2 Siemens har rätt vindkraftverk för alla vindförhållanden Hög SWT-2.3-93 SWT-2.3-82 Turbulens SWT-2.3-101

Läs mer

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1058 EGELDOKUMENT egler för prisberäkning av budpris för FC-N och FC-D Detta regeldokument beskriver metoder för att

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Slutrapport SLO-fonden Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Niklas Adolfsson 2013 2 Inledning Kraftöverföringsaxeln är en viktig länk mellan traktor och redskap, såsom exakthackar, balinplastare

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R DELADE TÄTNINGAR LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R PUMPAR, OMRÖRARE, UPPLÖSARE, REAK TORER OCH VAT TENTURBINER Konventionell tätning av stora maskiner Skadad utrustning leder

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

Oöverträffad effektivitet. Siemens vindkraftverk SWT-2.3-93. Answers for energy.

Oöverträffad effektivitet. Siemens vindkraftverk SWT-2.3-93. Answers for energy. Oöverträffad effektivitet Siemens vindkraftverk SWT-2.3-93 Answers for energy. 2 Oöverträffad effektivitet Med en konstruktion som är baserad på mer än 25 års erfarenhet av branschledande design är den

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört B2 1 (4) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 3 Bilaga till A1 Beskrivning av ombyggnad 1 Kraftvärmeverk eller industriell mottrycksanläggning Årtal då delen installerades Helt ny Renoverad Panna Eldningssystem

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Chalmers 2010-01-21 Innehåll Varför ett Vindkraftstekniskt Centrum Mål Deltagare Organisation Forskningsområden Samverkan med Västra Götalandsregionen Internationell

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer