Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk"

Transkript

1 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011

2 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011

3 Förord Bakgrunden till denna förstudie av växellådshaverier är många haverier och problem som uppträtt tidigt i livscykeln (5-10 år) på landbaserade vindkraftverk. I denna rapport redovisas insamlad data och analyser från förstudien. Arbetet har utförts av Andreas Horste vid AB Respond Industry samt Idriss El- Thalji vid Linnéuniversitetet. Projektet har genomförts inom ramen för vindkraftforskningsprogrammet Vindforsk-III som projektnummer V-315. Vindforsk-III finansieras av ABB, Arise Windpower, AQSystem, E.ON Elnät, E.ON Vind Sverige, EBL-kompetanse, Falkenberg Energi, Fortum, Fred. Olsen Renewables, Gothia Wind, Göteborg Energi, HS Kraft, Jämtkraft, Karlstads Energi, Luleå Energi, Mälarenergi, o2 Vindkompaniet, Rabbalshede Kraft, Skellefteå Kraft, Statkraft, Stena Renewable, Svenska Kraftnät, Tekniska Verken i Linköping, Triventus, Wallenstam, Varberg Energi, Vattenfall Vindkraft, Vestas Northern Europe, Öresundskraft samt Energimyndigheten. Värdefulla synpunkter på arbetet har erhållits från projektets referensgrupp bestående av Anders Björck från Elforsk AB, Hans Degerman från Skellefteå Kraft, Per Forsell från Skellefteå Energi Underhåll, Zhi Wang från Nätverket för Vindbruk, Thomas Stalin från Vattenfall, Thomas Lindkvist från E.ON Vind Sverige och Tim Sundström från SPM Instrument. Ytterligare samarbete har genomförts med Tekn. Dr. Izudin Dugic från Linnéuniversitet och VD Fredrik Lindahl från Slitevind. Stockholm april 2011 Anders Björck Programledare Vindforsk III El- och värmeproduktion, Elforsk

4

5 Sammanfattning Denna rapport presenterar resultatet av en förstudie omfattande växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk i Sverige. Målet med rapporten är att undersöka varför livslängden på växellådorna är för kort och vilka åtgärder ägaren kan utföra för att förlänga denna. Arbetsmetoden bygger på att samla in erfarenheter, data och rapporter från olika vindkraftsaktörer. Analyser av det insamlade materialet presenteras och diskuteras i rapporten. För att få en helhetsbild av problematiken för växellådor till vindkraftverk har alla rapporter från den svenska driftuppföljningen av vindkraft, Vindstat, analyserats och sammanställts. Därefter har djupare undersökningar gjorts med hjälp av intervjuer, besök, haverirapporter, servicerapporter och underlag från vindkraftsaktörer. Resultatet visar att växellådans design inte tar hänsyn till alla dess inre dynamiska laster. Överbelastningar leder till att kuggarna får metallisk kontakt med varandra, vilket i sin tur leder till föroreningar i oljan. I värsta fall sker kuggbrott i växellådan och totalhaveri uppstår. Det måste skapas en återkoppling mellan ägaren och tillverkaren för att förbättra befintlig växellådsdesign. Den mest utsatta komponenten i växellådan är HS-axeln som är ihopkopplad med generatorn. Eftersom den har ett högt varvtal på mellan rpm är lager till HS-axeln känsliga mot olja med hög viskositet. Vid kallstarter har oljan en mycket högre viskositet än normalt, vilket åstadkommer dålig smörjning och stort slitage på dessa lager. Förstudien visar att ett relativt stort antal haverier beror på att lager på HS-axeln havererar och påverkar andra komponenter i växellådan. Olika åtgärder kan vidtas för att förlänga livstiden på befintliga växellådor. För att minska onödigt slitage kan ägaren optimera smörjsystemet genom att kontrollera oljans kvalitet, filtreringens effektivitet och kallstartscykler samt kvalitetssäkra servicekontroller med avseende på uppriktning, förorening och slitage. För att förbättra livslängden ytterligare måste man demontera växellådan och byta utsatta delar mot nya optimerade komponenter, t.ex. lager och kuggar. Förstudien visar en erfarenhetsmässig livslängd för växellådor på 8-10 år. Utsatta delar i växellådan, t.ex. lager till HS-axeln, bör dock kontrolleras och bytas ut tidigare på grund av det höga slitaget. Vid upphandling av vindkraftverk bör därför inköp av ny växellåda eller renovering av befintlig växellåda inbegripas i kalkylen.

6 Summary This report presents the result of a pre-study made on gearbox failures in onshore wind turbines in Sweden. The aim of the report is to investigate why the lifetime of the gearboxes is so short and what kind of actions the owner can perform to extend the lifetime. The working method is based on collecting experience, data and reports from different wind power operators. An analysis of the collected material is presented and discussed in this report. To obtain the whole picture of the issue of wind turbine gearboxes all reports from the Swedish follow-up operation, Vindstat, have been analyzed and compiled. A deeper investigation has been made on the basis of information from interviews, visits, failure and service reports and data from windpower operators. The result shows that the gearbox design fails to take all the internal dynamic forces into consideration. Overcharge leads to metal contact between the gear teeth, which will contaminate the oil in the gearbox. The worst case scenario concerns gear-tooth fractures in the gearbox, which leads to total failure. There must be feedback cooperation between the owner and supplier to optimize the current gearbox design. The most vulnerable component in the gearbox is the HS shaft which is connected to the generator. Because of the high speed revolution of between 1300 and 1800 rpm the HS shaft bearings are sensitive to oil with high viscosity. At a cold start-up sequence the oil has a much higher viscosity than normal, which leads to big bearing wear problems for the HS shaft. The prestudy shows a relatively great number of failures caused by HS shaft bearings, simultaneously affecting other components in the gearbox. There are different measures available to extend the lifetime of existing gearboxes. To avoid unnecessary wear the owner could optimize the oil system by controlling the oil quality, filter efficiency and cold start-up sequences. One should also ensure the quality of the service regarding alignment, contamination and wear. To extend the lifetime even further it is necessary to disassemble the gearbox and replace vulnerable parts with new better optimized components, such as bearings and gears. The pre-study shows an experience-based lifetime for current gearboxes of 8-10 years. Vulnerable parts in the gearbox, for example bearings to the HS shaft, should be controlled and replaced earlier because of the wear situation. In a lifetime calculation the purchase of a new gearbox or repair of the existing one should be considered before signing a contract with the wind turbine supplier.

7 Innehåll 1 Introduktion 1 2 Metod 2 3 Teknisk beskrivning av växellådans funktion 3 4 Växellådor till vindkraftverk i Sverige Vindkraftverk klassificerade efter vindturbintillverkare Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt Prognoser och trender System och orsaksanalys Standarder för växellådor Hypoteser från aktörer möjliga felorsaker Svensk felstatistik Orsakerna till driftstopp Statistik över reparationstider Kommentar om databasen Detaljerad orsaksanalys Fel på grund av drift- och övervakningsscenarier Fel på grund av smörjsystemets design Fel på grund av smörjsystemets funktioner Problem med oljeföroreningar Problem med oljans nedbrytning Fel på grund av dålig uppriktning Failure mode and effects analysis (FMEA) Exempel på livslängd och tillförlitlighet Kritiska synpunkter Upphandling Branschens olika roller Teknisk kravspecifikation Kallt klimat Montering och installation i vindkraftverket Garanti Efter garanti Ny växellåda eller renovera befintlig vid haveri Förbättringsstrategier Nya strategier Förebyggande underhåll Föroreningskontroll Övervakning Slutsatser Livslängd på växellådor Åtgärder för längre livslängd Aktuella praktiska problem Rimlig livslängd på en växellåda Rekommendationer Referenser 39

8 Bilaga 1: Växellådans uppbyggnad 1

9 1 Introduktion Växellådan i ett vindkraftverk är en central komponent som kan orsaka långa driftstopp vid haveri. Det är också en oerhört kostsam operation att ersätta en havererad växellåda med en ny. Lyftkranen för att lyfta upp och ner en växellåda kostar flera tusen kronor i timmen och lyft kan bara ske vid gynnsamma vindhastigheter. Dessutom har lyftkranen en mycket hög etableringskostnad som kan variera mellan och kr beroende på vindkraftverkets omgivning och belägenhet. Bakgrunden till denna förstudie av växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk är de många haverier och problem som inträffat tidigt i livscykeln (5-10 år). Enligt leverantörer av vindkraftverk är den utlovade livslängden cirka 20 år. Serviceprotokollen från leverantörerna innehåller fortlöpande åtgärder under den beräknade livslängden men innefattar inte några byten av lager eller kugghjul. För att upprätthålla driftstatusen på växellådorna har ägarna tvingats till åtgärder som inte har omfattats av den vanliga servicen. Ägarna har fått genomföra reparationer eller byte av kuggar, axlar och lager för att hålla vindkraftverken i drift. I denna förstudie har problemet undersökts på bred front för att isolera viktiga orsaker till haverierna. Tre viktiga frågor ställts: 1) Varför är inte livslängden längre? 2) Vilka åtgärder kan utföras på befintliga växellådor för att förlänga livslängden? 3) Vad är en rimlig livslängd på en växellåda? 1

10 2 Metod Projektet är inriktat på vindkraftverk med växellådor som har en planetväxel och två efterföljande parallellsteg. De undersökta vindkraftverken är mindre än 2.0MW och installerade på land. Förstudien har delats in i tre faser: analysfas, bearbetningsfas och slutredovisningsfas. Under analysfasen samlades relevanta data in genom intervjuer med svenska aktörer, besök på vindkraftsparker och företag. Besök har gjorts hos Slitevind AB på Gotland, SKF Sverige AB Göteborg, Schaeffler Sverige AB Helsingborg, Skellefteå Energi Underhåll och Statkraft A/S i Norge. Ett flertal andra svenska kunder har lämnat driftuppgifter och data från olika vindkraftverk. En viktig del har varit haveriutredningar från tredjepartsaktörer, tillverkare och leverantörer. Totalt har 16 haverirapporter och flera servicerapporter från svenska vindkraftverk kritiskt granskats. Statistik från Vindstat [1] har analyserats och sammanställts. Den internationella standarden ISO [2] har analyserats och bedömts. Rapporten innehåller även en bildbank på skador från analyserade växellådor. Det har varit svårt att få tillgång till ritningar och data från leverantörer och tillverkare av vindkraftverk. Dock har några av företagen under EWEC 2010 [3] bidragit med intervjuer: Winergy, Hansen, Skellefteå Energi Underhåll, WinWinD, SKF, Vestas, Nordex, Romax, CC Jensen A/S, Stork Gears & Service och Mekanord. Bearbetningsfasen inkluderade en sammanställning och systematisk analys av inhämtat material. Naturliga och icke naturliga händelser analyserades genom användandet av Failure mode and effects analysis (FMEA), som är baserad på relevanta historisk data och information. Slutredovisningsfasen innehåller en skriftlig sammanställning av resultaten samt slutredovisning med särskild upprättad uppföljningsplan och utvärdering. 2

11 3 Teknisk beskrivning av växellådans funktion Ett vindkraftverks uppgift är att förvandla energin i vinden till el. Figur 1 visar hur ett vindkraftverk är uppbyggt för att åstadkomma detta. Vinden driver runt de tre rotorbladen som sitter fast i navet. På navet sitter en huvudaxel som är ihopkopplad med en växellåda. Efter växellådan är en generator ansluten som producerar el. Rotorbladen på ett vindkraftverk, t.ex. Vestas V80 2.0MW [4], snurrar med cirka 10-20rpm (varv per minut) vid en rotordiameter på 80m. Rotorns varvtal är beroende av vindkraftverkets rotordiameter; ju större rotordiameter desto lägre varvtal. För att kunna producera el måste generatorn snurra med ett varvtal på cirka rpm. Växellådans uppgift är att öka varvtalet cirka gånger till generatorn, oftast med hjälp av en planetväxel och två parallellsteg. På vindkraftverk större än cirka 2MW är trenden att två planetväxlar och ett parallellsteg används i växellådan. Ett vindkraftverk använder en så kallad högeffektsväxellåda på grund av de höga effekterna. Figur 1: Överblick över ett vindkraftverk med växellåda [5]. 3

12 En växellåda består av ett omslutande hus, lager, kugghjul, axlar, tätningar och växellådsolja. För att rena oljan ingår en filterkrets, både internt och externt. Den externa kretsen kräver ett finare filter på 3-5µm. För att klara av drift i kallt klimat ingår även ett värmesystem som kan värma upp oljan. Ett externt kylsystem är också installerat för att kunna kyla ner oljan vid höga temperaturer. En del växellådor har även en luftavfuktare med torkmedel, t.ex. salter, för att minska antalet vattenpartiklar i växellådan. Figur 2 visar vilka benämningar som används på delar i en växellåda med en planetväxel och två parallellsteg. Vänster sida (LS axel) är ihopkopplad med huvudaxeln och roterar med lågt varvtal på 10-20rpm. Planetväxeln ligger direkt på LS-axeln och består av ringhjul, planethjul och solhjul. Därefter följer det två parallellsteg på LSI-, HSI- och HS-axeln. Höger sida (HS axel) är ihopkopplad med generatorn och har ett varvtal på cirka rpm. LS-axel L=Låg (Low), S=hastighet (Speed), H=Hög (High) I=Mellan (Intermediate), R=Rotorsida (Rotor end), NR=Icke rotorsida (Non Rotor end) Figur 2: Växellåda med en planetväxel och två parallellsteg. 4

13 4 Växellådor till vindkraftverk i Sverige 4.1 Vindkraftverk klassificerade efter vindturbintillverkare För att förstå vilken drivlina som ska drivas och underhållas i framtiden analyserades data från den svenska driftuppföljningen av vindkraft, Vindstat. Figur 3 visar de installerade vindkraftverken i Sverige som ingår i Vindstat uppdelat på olika leverantörer. Vestas, som hade 47 % av marknaden mellan 1997 och 2009 och är en klart ledande aktör. Vestas vindkraftverk innehåller ett planetväxelsteg och två parallellsteg vilket är standard på de flesta växellådor under 2MW, se figur 2. Denna rapport är koncentrerad på detta utförande av växellådor. Enercon har 24 % av Sveriges installerade vindkraftverk men har ingen växellåda utan en lågvarvig generator kopplad direkt på huvudaxeln. Figur 3: Fördelningen av leverantörer från Vindstat, [1]. 4.2 Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt Växellådans utförande är beroende av växlingsförhållandet, som i sin tur är beroende av diametern på bladen. Därför är det värt att veta hur många procent det finns av olika storlekar, enligt figur 4. Figuren visar att Sverige har många äldre vindkraftverk med en effekt på kW och ett mindre antal vindkraftverk på 2-3MW. 5

14 Figur 4: Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt, [1]. 4.3 Prognoser och trender Enligt uppskattning från Svensk Vindenergi [6] förväntas det finnas ca installerade turbiner år 2020 i Sverige. För att få en mer realistisk bild av framtiden bör det beaktas att de nuvarande vindkraftverken bara förekommer i små storlekar. De flesta verksamma aktörer köper större turbinstorlekar än 0,5MW. Tabell 1 är baserad på svensk statistik över årliga nya turbiner. De tre senaste åren har majoriteten av nybyggda verk klart och tydligt rört sig om antingen 800kW eller 2-2,3MW. Detta kan bero på att större aktörer på sistone börjat investera i vindkraftverk. Underlag för att bedöma kvaliteten på växellådor till vindkraftverk med 2-3MW i Sverige är fortfarande svårt att hitta på grund av att dessa verk installerades i större skala först Dessutom har Vindstat bara fått in en del av de nya vindkraftverken i sitt register de senaste åren. Tabell 1 visar antalet installerade vindkraftverk i Sverige under varje år och vilka effektstorlekar de har. Det utmärkande är att ägaren huvudsakligen har valt storlekar i två olika nivåer de senaste åren. Antingen har man valt runt 2MW eller ett mindre på 850kW. Gemensamt för dessa storlekar är att de har ett planetsteg och två parallellsteg i växellådan. 6

15 Tabell 1: Årligen nyinstallerade vindkraftverk [1] A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw / / A= Antal installerade vindkraftverk, kw= Effekten

16 5 System och orsaksanalys Den vetenskapliga studien inleddes med att översiktligt samla in hypoteser från konstruktörer, tribologer, tillverkare, operatörer, leverantörer m.fl. för att få en helhetsbild. Dessa hypoteser djupstuderades senare med stöd av statistik som samlats in från Svenska vindkraftsparker för att definiera kritiska orsaker och hitta orsakssamband bland dem. Därefter har en fallstudie utförts på en av Sveriges äldsta vindparker för att definiera felorsaker och deras ursprung. 5.1 Standarder för växellådor Det förekommer standarder på flera nivåer: internationell standard, nationell standard samt företagsstandard. Den största andelen tillverkare inom vindkraftområdet väljer företagsstandarder. Vissa företag i länder som USA [7] och Tyskland [8] har börjat arbeta med egna företagsnormer för att etablera företagsstandarder som är bättre relaterade till verkligheten. De internationella normerna ligger fortfarande på en allmän nivå som inte är anpassad till olika platser och säsongsvariationer. Här finns ett behov för Sverige att komplettera med standarder för vårt nordiska klimat. 5.2 Hypoteser från aktörer möjliga felorsaker Växellådshaverier är svåra att beskriva eftersom de uppstått av många olika orsaker. Ett orsak-resultat-diagram kan bidra till att förstå de olika haveriorsakerna genom att ge en överblick över möjliga orsaker till sådana. Figur 5 visar resultatet av intervjuer från EWEC 2010 [3] med vindkraftverksaktörer. I huvudsak belyses beroende och oberoende orsaker. De svaga punkterna är växellådans design, felriktade komponenter, styrsystem, smörjsystem och överbelastning. Det innebär en ganska omfattande möjlig felorsaksbas som måste rangordnas. Förstudien avser att ge en bild av de punkter som är viktigast för ägaren att åtgärda på befintliga verk. 8

17 Figur 5: Orsaker till växellådshaverier enligt vindkraftverksaktörer [3]. 5.3 Svensk felstatistik En översyn av alla växellådsfel i de svenska vindparkerna visar att de vanligaste felen härrör från smörjsystemet, enligt figur 6. Vindkraftverken var på maximalt 600kW. Figur 7 visar den totala driftstoppstatistiken för de svenska vindkraftverken som ingår i driftuppföljningen mellan åren 1997 och Enligt figur 7 utgör lager den mest kritiska komponenten under perioden 1997 till Under denna tidsperiod byggdes det flest 850kW vindkraftverk. 9

18 Figur 6: Felfrekvens för växellådans komponenter, [1]. Figur 7: Felfrekvens för växellådans komponenter, [1]. 10

19 Lager representerar 80 % av felen vilket kan tyckas förvånande eftersom rullningslager verkar utföra ett relativt lätt arbete jämfört med kugghjul. Växlarna har en betydande glidning i tandkontakten och stora böjningsspänningar i tänderna. Rullningslager har under normal drift bara en rent rullande rörelse. Däremot arbetar rullningslager under hög belastningskontakt och är mottagliga för effekterna av små föroreningspartiklar i smörjmedlet. Detta kan mycket väl vara ett av skälen till att lagren ofta påverkas före kugghjulen. En annan orsak kan vara otillräcklig smörjning vid till exempel kallstarter Orsakerna till driftstopp Figur 8 visar tydligt att slitage är den främsta orsaken till inrapporterade fel. Om det är på grund av att de insamlade uppgifterna är för generella och att man samlar in alla felorsaker som slitage är osäkert. Det förekommer t.ex. ytslitage, brott och överbelastning, vilka är olika feltillstånd med specifika orsaker. För att få en bra bild över den insamlade databasen måste klassificeringen av olika sorters fellägen göras mer detaljerad. Figur 8: Orsaker till växellådans driftstopp, [1] Statistik över reparationstider Ledtider för felen har Vindstat huvudsakligen klassificerat i tre kategorier: haveri, allvarligt fel och lindrigt fel. Figurerna 9 till 11 visar medelvärdet på driftstopptimmarna från den svenska driftuppföljningen under åren

20 Figur 9: Ledtider för haverier, [1]. En förklaring till att figurerna 9 och 10 visar långa ledtider på lager är att det i växellådor till vindkraftverk sitter anpassade lager som oftast inte finns omedelbart tillgängliga hos tillverkaren. Detta kan leda till leveranstider på 4-8 månader för ägaren. Figur 10: Ledtider för allvarliga fel, [1]. Figur 11: Ledtider för lindriga fel, [1]. 12

21 När det uppstår problem med växellådor leder det ofta till mer omfattande haverier. Därför är staplarna för växellådor mindre i figurerna 10 och 11, vilka visar allvarliga och lindriga fel Kommentar om databasen Flera förändringar inom det svenska felrapportsystemet Vindstat har ägt rum de senaste 13 åren. Den första insamlingen av data visar frekvens och driftstopp utan att specificera de komponenter som ingår i växellådan. I den andra insamlingen, , visar rapporterna uppgifter om driftstopp och anger även mer detaljerat vilka de felaktiga komponenterna i växellådan är. Efter 2004 slutar felrapportsystemet att leverera detaljerade data. Det är därför svårt att analysera den faktiska nuvarande situationen för svenska vindkraftverk, deras tillförlitlighet och underhåll. En viktig fråga är hur man har bedömt varje enskilt fall när man har rapporterat orsaken till driftstoppet. Är det orsaken till haveriet som rapporterats eller enbart själva skadan? Vid insamlingen av data är skadans bedömning och utgångspunkt av signifikant betydelse. Såväl utformningen av rapporterna som rätt kunskap är nödvändig för en verklighetsförankrad databas. För att få en bättre problembild av Sveriges vindkraftverk måste databasen göras mer detaljerad än vad den har varit sedan Dessutom måste databasen byggas upp av utbildad personal som kan härleda orsaken till felen. 5.4 Detaljerad orsaksanalys Det första grundläggande steget för att fastställa tillförlitligheten och livslängden på en komponent är att iaktta ett representativt urval, en mängd av komponenter och att registrera felen inom en viss tidsram. De insamlade uppgifterna visar ett antal brister under den observerade tidsperioden. Det är inte det absolut antalet fel som har någon praktisk betydelse, för de måste alltid vara relaterade till den observerade populationsstorleken. Med felfrekvens avses den relativa frekvensen vid vilken en komponent eller ett system misslyckas under en given tidsram, uttryck i fel/minuter, timmar eller år. Det går också att fokusera på en viss tid i samband med distans, såsom fel/km (på fordonsområdet) eller fel per körcykler, t.ex. antalet brister efter en miljon varv (lager), etc. Det är inte ett absolut antal enheter som är intressanta utan ett relativt tal, relaterat till antalet av de observerade testade enheterna och till mängden av produkter Fel på grund av drift- och övervakningsscenarier Vissa händelser som t.ex. låg eller hög vindhastighet, övereffekt eller fel på rotorn kommer att leda till stopp genom aktivering av rotorstyrningens ytor (pitcha) eller genom bromsning. Att starta, stoppa, driva eller gå på tomgång är verkliga scenarier och måste beaktas vid utformningen av växellådan. Därför är det viktigt att förstå dessa scenarier och deras effekter på växellådans inre dynamik och beteende. 13

22 5.4.2 Fel på grund av smörjsystemets design Termisk instabilitet uppstår när en stor temperaturskillnad byggs upp mellan axeln inuti ett lager och huset som omger lagret. Denna ojämna värmeutvidgning orsakar förspänning och påverkar det interna glappet. Detta resulterar i ökad värmeutveckling vilket kommer att öka skillnaden i temperaturen. Detta skapar i sin tur en ond spiral som snabbt kan leda till termisk expansion och haveri. Denna mekanism är speciellt förknippad med höghastighetsaxlar och kommer troligen att inträffa kort tid efter start. Detta beror på att axeln har mycket mindre termisk massa än huset. Under uppvärmningen uppträder en differentierad temperatur naturligt. Skillnaden kan byggas upp till 30 graders skillnad under de första 10 driftsminuterna och sedan sjunka tillbaka till ca 10 graders skillnad när temperaturen stabiliserats. Olika orsaker till detta fel kan vara t.ex. höga hastigheter, snabb acceleration, felaktig smörjning, ihåliga axlar eller extern värme genom axeln. Det som nämnts ovan inträffar typiskt nog under uppstart, oftast i kallt väder. Dock kan det även hända senare under driften, kanske utlöst av högre värmeproduktion på grund av lager eller smörjningsförsämring. 14

23 Figur 12: Växellåda med ett planetsteg och två parallellsteg. Tabell 2 visar hur varje steg i växellådan medför specifika krav och när man väljer smörjolja på basis av ett av dem, påverkas de andra negativt. Andra komponenterna, till exempel lager, får då inte rätt smörjning. Resultatet visar stora skillnader i önskvärd viskositet för planetväxeln och andra kuggväxeln. Oftast används en viskositet på 320mm²/s i hela systemet vilket inte är optimalt för alla komponenter. Till exempel visar tabell 2 att andra kuggväxeln ( rpm) behöver en viskositet på 10-12mm²/s i oljan. En del oljesystem har separata oljekanaler till utsatta lager för att förbättra smörjningen. När oljesystemet pumpar in olja med för hög viskositet i ett lager uppkommer risk för haveri. Oljan hinner inte undan och det uppstår stora belastningar mellan rullarna och den inre och yttre ringen. En viskositet på 320mm²/s fungerar bra till kugghjulen i planetväxeln, hastigheten är långsammare. Tillverkaren har prioriterat vilken komponent som ska få den bästa smörjningen, vilket i växellådor till vindkraftverk gäller kuggarna i plantväxeln. 15

24 Tabell 2: Några detaljerade skillnader inom växellådan [9]. Planetväxel Första Kuggväxeln Andra Kuggväxeln Önskvärt varv/min Pitch linjehastighet [11] (m/s) Önskvärd viskositet för kugghjul (mm²/s) Önskvärd viskositet för lager (mm²/s) Fel på grund av smörjsystemets funktioner Variationer i arbetstemperaturen har stor inverkan på smörjningen. Trots intervjuer med vindkraftverksoperatörer, turbintillverkare, växellådstillverkare och lagerleverantörer har ingen lägsta arbetstemperatur framkommit. Exempelvis rekommenderar lagerleverantören en särskild arbetstemperatur baserad på en relativt lägre viskositet. Kugghjulsolja med en viskositet på 320mm²/s behöver en högre driftstemperatur för att kunna smörja lager på rätt sätt. För att få en bättre smörjning på lager med högre varvtal är en del lager försedda med oljekanaler i ytterringen. Genom oljetryck leds oljan in i lagret, vilket ger trycksmorda lager. Det kan också uppstå problem om inte oljan kommer ut från lagret på grund av för hög viskositet vilket kan orsaka högre friktion. Därför är det viktigt att oljan har rätt temperatur innan den kommer fram till respektive lager. För att värma upp och smörja växellådan används även munstycken som är placerade högt uppe i växellådan och sprutar olja över kuggar och planethjul. På grund av oljans temperaturberoende har en del tillverkande företag infört automatiserad temperaturreglering för att undvika felaktig drift. Ibland uppfyller inte den automatiserade temperaturregleringen växellådans eller lagertillverkarens krav. Figur 13 visar ett exempel på hur ett styrsystem kan påverka och kontrollera oljans temperatur i växellådan. På höger sida i figuren stiger oljetemperaturen och på vänster sida sjunker den. När temperaturen stiger till 55 C aktiveras fläkt 1 för att kyla ner oljan. Om inte fläkt 1 räcker finns det ytterligare två fläktar för att kyla växellådsoljan. När oljans temperatur sjunker till 5 C aktiveras en värmekrets inne i växellådan för att värma upp oljan. Vindkraftverket är i drift ända ner till en temperatur av -5 C i oljan, varefter verket stoppas. Värmekretsen är i detta fall fortfarande aktiverat och när temperaturen stiger till -2 C aktiveras driften av vindkraftverket. Exemplet visar att vindkraftverket kan vara i drift även om oljan mäter -4 C, vilket ger oljan en driftsviskositet på mer än mm²/s. Det utgör ingen god arbetsmiljö för lager som arbetar bäst i lägre viskositeter, 10-20mm²/s. Hur oljans viskositet är beroende av temperaturen visas i figur

25 Figur 13: Exempel från vindkraftverk på temperaturstyrning av oljesystemet, 2MW växellåda [12]. 17

26 Figur 14: Viskositetsdiagram på syntetisk växellådsolja 320mm²/s [13]. När arbetstemperaturen når 40 C har växellådsoljan en viskositet på 320mm²/s. Sjunker temperaturen till 0 C ändras viskositeten till cirka 7 500mm²/s, t.ex. när vindkraftverket står stilla på grund av för svag vind eller för kraftig vind i kallt klimat. Då uppstår en kallstartssituation som måste kontrolleras av styrsystemet Problem med oljeföroreningar Kontaminering (då oljan bär föroreningar som partiklar, smuts och vatten) av ett oljesystem leder till olika problem, t.ex. frekvent reparation av utrustning och minskad oljelivslängd. Det leder till sämre verkningsgrad och onödiga utgifter som dock kan förhindras. Genom att filtrera oljan på rätt ställen och med rätt filter hindrar man den från att sprida föroreningar i växellådan. Dock kommer inte filtreringen åt källan till problemet, vilken kan ligga i kuggar som är skadade eller lager som har skurit. I detta fall kommer oljan att fortsätta att bli kontamineras tills haveriet är ett faktum. Haveritidpunkten kan flyttas framåt i tiden med hjälp av bättre filtrering. Om kontamineringen beror på en yttre faktor som felaktig montering av växellåda eller reparation av kuggar på plats i växellådan hjälper en effektiv filtrering till att filtrera bort föroreningen Problem med oljans nedbrytning Oljans nedbrytning är ett problem både i smörj- och hydraulsystem. De vanligaste orsakerna är oxidering (syre), hydrolys (vatten) och termisk nedbrytning (hög temperatur) eller en kombination av alla tre. Nedbrytningen av oljan kan leda till att oljans flödesvillighet minskar. 18

VINDFORSK. Slutrapport för perioden 2009 2012

VINDFORSK. Slutrapport för perioden 2009 2012 VINDFORSK Slutrapport för perioden 2009 2012 1 Vindforsk III är till hälften finansierat av Energimyndigheten och till hälften av 28 kunder till programmet. Kunderna är 26 företag med intresse inom vindkraftsområdet,

Läs mer

Vindenergi utan haveri

Vindenergi utan haveri Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov VIDAR OLBURS Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov

Läs mer

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Life cycle costs for wind power A comparison of case studies Författare: Anders Svensson & Martin Sjölander Handledare företag: Lennart Tyrberg,

Läs mer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer UPTEC STS06 007 Examensarbete 20 p Mars 2006 Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer Anders Karlsson Abstract Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Tekniker för att testa mjukvara Analys av testtekniker samt risker med ett mjukvarubaserat börssystem

Tekniker för att testa mjukvara Analys av testtekniker samt risker med ett mjukvarubaserat börssystem Tekniker för att testa mjukvara mjukvarubaserat börssystem 2001-05-11 av Stefan Särd Dag Wester Sammanfattning Mjukvarubaserade lösningar för att sköta handeln på börser är inget nytt, men en hårdare konkurrens,

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

!"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&*

!#$%&'()%&*+,#-(*#$./,&&* !"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&* Problemstudie av arbetsplatsen samt konceptutveckling av portabelt stopp*!!!!!!kandidatarbete i Teknisk design!!!!!"#$%&'%()*+"))"(%,&'--"&+'('!-$"(,&'$%!&./%01'$$,&2*+"!&)"3!400*!,&

Läs mer

Analys av vindkraftsstatistik i Finland

Analys av vindkraftsstatistik i Finland AALTO-UNIVERSITETET Tekniska högskolan Fakulteten för elektronik, kommunikation och automation Anders Stenberg Analys av vindkraftsstatistik i Finland Diplomarbete som inlämnats för granskning som lärdomsprov

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Prognostisering av slitdelar

Prognostisering av slitdelar Prognostisering av slitdelar Hur ska Väderstad-Verken öka sin servicegrad? Erik Sandberg SLU, Department of Economics Thesis No 572 Degree Thesis in Business Administration Uppsala 2009 D-level, 30 ECTS

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Processen vid genomförandet av en organisationsförändring - Kartläggning av företagens kostnader vid

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:070 CIV Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen Henrik Pääjärvi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

EXAMENSARBETE. Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag. Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014. Civilekonomexamen Civilekonom

EXAMENSARBETE. Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag. Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014. Civilekonomexamen Civilekonom EXAMENSARBETE Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Vindkraft i framtiden

Vindkraft i framtiden Vindkraft i framtiden Möjlig utveckling i Sverige till 2020 Elforsk rapport 08:17 Peter Blomqvist, Mats Nyborg, Daniel Simonsson, Håkan Sköldberg, Thomas Unger mars 2008 Vindkraft i framtiden Möjlig utveckling

Läs mer

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24 Författare: Tomas Lackman Forskning 2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Rapportnummer: 2011:24

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer