Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk"

Transkript

1 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011

2 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011

3 Förord Bakgrunden till denna förstudie av växellådshaverier är många haverier och problem som uppträtt tidigt i livscykeln (5-10 år) på landbaserade vindkraftverk. I denna rapport redovisas insamlad data och analyser från förstudien. Arbetet har utförts av Andreas Horste vid AB Respond Industry samt Idriss El- Thalji vid Linnéuniversitetet. Projektet har genomförts inom ramen för vindkraftforskningsprogrammet Vindforsk-III som projektnummer V-315. Vindforsk-III finansieras av ABB, Arise Windpower, AQSystem, E.ON Elnät, E.ON Vind Sverige, EBL-kompetanse, Falkenberg Energi, Fortum, Fred. Olsen Renewables, Gothia Wind, Göteborg Energi, HS Kraft, Jämtkraft, Karlstads Energi, Luleå Energi, Mälarenergi, o2 Vindkompaniet, Rabbalshede Kraft, Skellefteå Kraft, Statkraft, Stena Renewable, Svenska Kraftnät, Tekniska Verken i Linköping, Triventus, Wallenstam, Varberg Energi, Vattenfall Vindkraft, Vestas Northern Europe, Öresundskraft samt Energimyndigheten. Värdefulla synpunkter på arbetet har erhållits från projektets referensgrupp bestående av Anders Björck från Elforsk AB, Hans Degerman från Skellefteå Kraft, Per Forsell från Skellefteå Energi Underhåll, Zhi Wang från Nätverket för Vindbruk, Thomas Stalin från Vattenfall, Thomas Lindkvist från E.ON Vind Sverige och Tim Sundström från SPM Instrument. Ytterligare samarbete har genomförts med Tekn. Dr. Izudin Dugic från Linnéuniversitet och VD Fredrik Lindahl från Slitevind. Stockholm april 2011 Anders Björck Programledare Vindforsk III El- och värmeproduktion, Elforsk

4

5 Sammanfattning Denna rapport presenterar resultatet av en förstudie omfattande växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk i Sverige. Målet med rapporten är att undersöka varför livslängden på växellådorna är för kort och vilka åtgärder ägaren kan utföra för att förlänga denna. Arbetsmetoden bygger på att samla in erfarenheter, data och rapporter från olika vindkraftsaktörer. Analyser av det insamlade materialet presenteras och diskuteras i rapporten. För att få en helhetsbild av problematiken för växellådor till vindkraftverk har alla rapporter från den svenska driftuppföljningen av vindkraft, Vindstat, analyserats och sammanställts. Därefter har djupare undersökningar gjorts med hjälp av intervjuer, besök, haverirapporter, servicerapporter och underlag från vindkraftsaktörer. Resultatet visar att växellådans design inte tar hänsyn till alla dess inre dynamiska laster. Överbelastningar leder till att kuggarna får metallisk kontakt med varandra, vilket i sin tur leder till föroreningar i oljan. I värsta fall sker kuggbrott i växellådan och totalhaveri uppstår. Det måste skapas en återkoppling mellan ägaren och tillverkaren för att förbättra befintlig växellådsdesign. Den mest utsatta komponenten i växellådan är HS-axeln som är ihopkopplad med generatorn. Eftersom den har ett högt varvtal på mellan rpm är lager till HS-axeln känsliga mot olja med hög viskositet. Vid kallstarter har oljan en mycket högre viskositet än normalt, vilket åstadkommer dålig smörjning och stort slitage på dessa lager. Förstudien visar att ett relativt stort antal haverier beror på att lager på HS-axeln havererar och påverkar andra komponenter i växellådan. Olika åtgärder kan vidtas för att förlänga livstiden på befintliga växellådor. För att minska onödigt slitage kan ägaren optimera smörjsystemet genom att kontrollera oljans kvalitet, filtreringens effektivitet och kallstartscykler samt kvalitetssäkra servicekontroller med avseende på uppriktning, förorening och slitage. För att förbättra livslängden ytterligare måste man demontera växellådan och byta utsatta delar mot nya optimerade komponenter, t.ex. lager och kuggar. Förstudien visar en erfarenhetsmässig livslängd för växellådor på 8-10 år. Utsatta delar i växellådan, t.ex. lager till HS-axeln, bör dock kontrolleras och bytas ut tidigare på grund av det höga slitaget. Vid upphandling av vindkraftverk bör därför inköp av ny växellåda eller renovering av befintlig växellåda inbegripas i kalkylen.

6 Summary This report presents the result of a pre-study made on gearbox failures in onshore wind turbines in Sweden. The aim of the report is to investigate why the lifetime of the gearboxes is so short and what kind of actions the owner can perform to extend the lifetime. The working method is based on collecting experience, data and reports from different wind power operators. An analysis of the collected material is presented and discussed in this report. To obtain the whole picture of the issue of wind turbine gearboxes all reports from the Swedish follow-up operation, Vindstat, have been analyzed and compiled. A deeper investigation has been made on the basis of information from interviews, visits, failure and service reports and data from windpower operators. The result shows that the gearbox design fails to take all the internal dynamic forces into consideration. Overcharge leads to metal contact between the gear teeth, which will contaminate the oil in the gearbox. The worst case scenario concerns gear-tooth fractures in the gearbox, which leads to total failure. There must be feedback cooperation between the owner and supplier to optimize the current gearbox design. The most vulnerable component in the gearbox is the HS shaft which is connected to the generator. Because of the high speed revolution of between 1300 and 1800 rpm the HS shaft bearings are sensitive to oil with high viscosity. At a cold start-up sequence the oil has a much higher viscosity than normal, which leads to big bearing wear problems for the HS shaft. The prestudy shows a relatively great number of failures caused by HS shaft bearings, simultaneously affecting other components in the gearbox. There are different measures available to extend the lifetime of existing gearboxes. To avoid unnecessary wear the owner could optimize the oil system by controlling the oil quality, filter efficiency and cold start-up sequences. One should also ensure the quality of the service regarding alignment, contamination and wear. To extend the lifetime even further it is necessary to disassemble the gearbox and replace vulnerable parts with new better optimized components, such as bearings and gears. The pre-study shows an experience-based lifetime for current gearboxes of 8-10 years. Vulnerable parts in the gearbox, for example bearings to the HS shaft, should be controlled and replaced earlier because of the wear situation. In a lifetime calculation the purchase of a new gearbox or repair of the existing one should be considered before signing a contract with the wind turbine supplier.

7 Innehåll 1 Introduktion 1 2 Metod 2 3 Teknisk beskrivning av växellådans funktion 3 4 Växellådor till vindkraftverk i Sverige Vindkraftverk klassificerade efter vindturbintillverkare Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt Prognoser och trender System och orsaksanalys Standarder för växellådor Hypoteser från aktörer möjliga felorsaker Svensk felstatistik Orsakerna till driftstopp Statistik över reparationstider Kommentar om databasen Detaljerad orsaksanalys Fel på grund av drift- och övervakningsscenarier Fel på grund av smörjsystemets design Fel på grund av smörjsystemets funktioner Problem med oljeföroreningar Problem med oljans nedbrytning Fel på grund av dålig uppriktning Failure mode and effects analysis (FMEA) Exempel på livslängd och tillförlitlighet Kritiska synpunkter Upphandling Branschens olika roller Teknisk kravspecifikation Kallt klimat Montering och installation i vindkraftverket Garanti Efter garanti Ny växellåda eller renovera befintlig vid haveri Förbättringsstrategier Nya strategier Förebyggande underhåll Föroreningskontroll Övervakning Slutsatser Livslängd på växellådor Åtgärder för längre livslängd Aktuella praktiska problem Rimlig livslängd på en växellåda Rekommendationer Referenser 39

8 Bilaga 1: Växellådans uppbyggnad 1

9 1 Introduktion Växellådan i ett vindkraftverk är en central komponent som kan orsaka långa driftstopp vid haveri. Det är också en oerhört kostsam operation att ersätta en havererad växellåda med en ny. Lyftkranen för att lyfta upp och ner en växellåda kostar flera tusen kronor i timmen och lyft kan bara ske vid gynnsamma vindhastigheter. Dessutom har lyftkranen en mycket hög etableringskostnad som kan variera mellan och kr beroende på vindkraftverkets omgivning och belägenhet. Bakgrunden till denna förstudie av växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk är de många haverier och problem som inträffat tidigt i livscykeln (5-10 år). Enligt leverantörer av vindkraftverk är den utlovade livslängden cirka 20 år. Serviceprotokollen från leverantörerna innehåller fortlöpande åtgärder under den beräknade livslängden men innefattar inte några byten av lager eller kugghjul. För att upprätthålla driftstatusen på växellådorna har ägarna tvingats till åtgärder som inte har omfattats av den vanliga servicen. Ägarna har fått genomföra reparationer eller byte av kuggar, axlar och lager för att hålla vindkraftverken i drift. I denna förstudie har problemet undersökts på bred front för att isolera viktiga orsaker till haverierna. Tre viktiga frågor ställts: 1) Varför är inte livslängden längre? 2) Vilka åtgärder kan utföras på befintliga växellådor för att förlänga livslängden? 3) Vad är en rimlig livslängd på en växellåda? 1

10 2 Metod Projektet är inriktat på vindkraftverk med växellådor som har en planetväxel och två efterföljande parallellsteg. De undersökta vindkraftverken är mindre än 2.0MW och installerade på land. Förstudien har delats in i tre faser: analysfas, bearbetningsfas och slutredovisningsfas. Under analysfasen samlades relevanta data in genom intervjuer med svenska aktörer, besök på vindkraftsparker och företag. Besök har gjorts hos Slitevind AB på Gotland, SKF Sverige AB Göteborg, Schaeffler Sverige AB Helsingborg, Skellefteå Energi Underhåll och Statkraft A/S i Norge. Ett flertal andra svenska kunder har lämnat driftuppgifter och data från olika vindkraftverk. En viktig del har varit haveriutredningar från tredjepartsaktörer, tillverkare och leverantörer. Totalt har 16 haverirapporter och flera servicerapporter från svenska vindkraftverk kritiskt granskats. Statistik från Vindstat [1] har analyserats och sammanställts. Den internationella standarden ISO [2] har analyserats och bedömts. Rapporten innehåller även en bildbank på skador från analyserade växellådor. Det har varit svårt att få tillgång till ritningar och data från leverantörer och tillverkare av vindkraftverk. Dock har några av företagen under EWEC 2010 [3] bidragit med intervjuer: Winergy, Hansen, Skellefteå Energi Underhåll, WinWinD, SKF, Vestas, Nordex, Romax, CC Jensen A/S, Stork Gears & Service och Mekanord. Bearbetningsfasen inkluderade en sammanställning och systematisk analys av inhämtat material. Naturliga och icke naturliga händelser analyserades genom användandet av Failure mode and effects analysis (FMEA), som är baserad på relevanta historisk data och information. Slutredovisningsfasen innehåller en skriftlig sammanställning av resultaten samt slutredovisning med särskild upprättad uppföljningsplan och utvärdering. 2

11 3 Teknisk beskrivning av växellådans funktion Ett vindkraftverks uppgift är att förvandla energin i vinden till el. Figur 1 visar hur ett vindkraftverk är uppbyggt för att åstadkomma detta. Vinden driver runt de tre rotorbladen som sitter fast i navet. På navet sitter en huvudaxel som är ihopkopplad med en växellåda. Efter växellådan är en generator ansluten som producerar el. Rotorbladen på ett vindkraftverk, t.ex. Vestas V80 2.0MW [4], snurrar med cirka 10-20rpm (varv per minut) vid en rotordiameter på 80m. Rotorns varvtal är beroende av vindkraftverkets rotordiameter; ju större rotordiameter desto lägre varvtal. För att kunna producera el måste generatorn snurra med ett varvtal på cirka rpm. Växellådans uppgift är att öka varvtalet cirka gånger till generatorn, oftast med hjälp av en planetväxel och två parallellsteg. På vindkraftverk större än cirka 2MW är trenden att två planetväxlar och ett parallellsteg används i växellådan. Ett vindkraftverk använder en så kallad högeffektsväxellåda på grund av de höga effekterna. Figur 1: Överblick över ett vindkraftverk med växellåda [5]. 3

12 En växellåda består av ett omslutande hus, lager, kugghjul, axlar, tätningar och växellådsolja. För att rena oljan ingår en filterkrets, både internt och externt. Den externa kretsen kräver ett finare filter på 3-5µm. För att klara av drift i kallt klimat ingår även ett värmesystem som kan värma upp oljan. Ett externt kylsystem är också installerat för att kunna kyla ner oljan vid höga temperaturer. En del växellådor har även en luftavfuktare med torkmedel, t.ex. salter, för att minska antalet vattenpartiklar i växellådan. Figur 2 visar vilka benämningar som används på delar i en växellåda med en planetväxel och två parallellsteg. Vänster sida (LS axel) är ihopkopplad med huvudaxeln och roterar med lågt varvtal på 10-20rpm. Planetväxeln ligger direkt på LS-axeln och består av ringhjul, planethjul och solhjul. Därefter följer det två parallellsteg på LSI-, HSI- och HS-axeln. Höger sida (HS axel) är ihopkopplad med generatorn och har ett varvtal på cirka rpm. LS-axel L=Låg (Low), S=hastighet (Speed), H=Hög (High) I=Mellan (Intermediate), R=Rotorsida (Rotor end), NR=Icke rotorsida (Non Rotor end) Figur 2: Växellåda med en planetväxel och två parallellsteg. 4

13 4 Växellådor till vindkraftverk i Sverige 4.1 Vindkraftverk klassificerade efter vindturbintillverkare För att förstå vilken drivlina som ska drivas och underhållas i framtiden analyserades data från den svenska driftuppföljningen av vindkraft, Vindstat. Figur 3 visar de installerade vindkraftverken i Sverige som ingår i Vindstat uppdelat på olika leverantörer. Vestas, som hade 47 % av marknaden mellan 1997 och 2009 och är en klart ledande aktör. Vestas vindkraftverk innehåller ett planetväxelsteg och två parallellsteg vilket är standard på de flesta växellådor under 2MW, se figur 2. Denna rapport är koncentrerad på detta utförande av växellådor. Enercon har 24 % av Sveriges installerade vindkraftverk men har ingen växellåda utan en lågvarvig generator kopplad direkt på huvudaxeln. Figur 3: Fördelningen av leverantörer från Vindstat, [1]. 4.2 Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt Växellådans utförande är beroende av växlingsförhållandet, som i sin tur är beroende av diametern på bladen. Därför är det värt att veta hur många procent det finns av olika storlekar, enligt figur 4. Figuren visar att Sverige har många äldre vindkraftverk med en effekt på kW och ett mindre antal vindkraftverk på 2-3MW. 5

14 Figur 4: Vindkraftverk klassificerade efter vindturbineffekt, [1]. 4.3 Prognoser och trender Enligt uppskattning från Svensk Vindenergi [6] förväntas det finnas ca installerade turbiner år 2020 i Sverige. För att få en mer realistisk bild av framtiden bör det beaktas att de nuvarande vindkraftverken bara förekommer i små storlekar. De flesta verksamma aktörer köper större turbinstorlekar än 0,5MW. Tabell 1 är baserad på svensk statistik över årliga nya turbiner. De tre senaste åren har majoriteten av nybyggda verk klart och tydligt rört sig om antingen 800kW eller 2-2,3MW. Detta kan bero på att större aktörer på sistone börjat investera i vindkraftverk. Underlag för att bedöma kvaliteten på växellådor till vindkraftverk med 2-3MW i Sverige är fortfarande svårt att hitta på grund av att dessa verk installerades i större skala först Dessutom har Vindstat bara fått in en del av de nya vindkraftverken i sitt register de senaste åren. Tabell 1 visar antalet installerade vindkraftverk i Sverige under varje år och vilka effektstorlekar de har. Det utmärkande är att ägaren huvudsakligen har valt storlekar i två olika nivåer de senaste åren. Antingen har man valt runt 2MW eller ett mindre på 850kW. Gemensamt för dessa storlekar är att de har ett planetsteg och två parallellsteg i växellådan. 6

15 Tabell 1: Årligen nyinstallerade vindkraftverk [1] A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw A kw / / A= Antal installerade vindkraftverk, kw= Effekten

16 5 System och orsaksanalys Den vetenskapliga studien inleddes med att översiktligt samla in hypoteser från konstruktörer, tribologer, tillverkare, operatörer, leverantörer m.fl. för att få en helhetsbild. Dessa hypoteser djupstuderades senare med stöd av statistik som samlats in från Svenska vindkraftsparker för att definiera kritiska orsaker och hitta orsakssamband bland dem. Därefter har en fallstudie utförts på en av Sveriges äldsta vindparker för att definiera felorsaker och deras ursprung. 5.1 Standarder för växellådor Det förekommer standarder på flera nivåer: internationell standard, nationell standard samt företagsstandard. Den största andelen tillverkare inom vindkraftområdet väljer företagsstandarder. Vissa företag i länder som USA [7] och Tyskland [8] har börjat arbeta med egna företagsnormer för att etablera företagsstandarder som är bättre relaterade till verkligheten. De internationella normerna ligger fortfarande på en allmän nivå som inte är anpassad till olika platser och säsongsvariationer. Här finns ett behov för Sverige att komplettera med standarder för vårt nordiska klimat. 5.2 Hypoteser från aktörer möjliga felorsaker Växellådshaverier är svåra att beskriva eftersom de uppstått av många olika orsaker. Ett orsak-resultat-diagram kan bidra till att förstå de olika haveriorsakerna genom att ge en överblick över möjliga orsaker till sådana. Figur 5 visar resultatet av intervjuer från EWEC 2010 [3] med vindkraftverksaktörer. I huvudsak belyses beroende och oberoende orsaker. De svaga punkterna är växellådans design, felriktade komponenter, styrsystem, smörjsystem och överbelastning. Det innebär en ganska omfattande möjlig felorsaksbas som måste rangordnas. Förstudien avser att ge en bild av de punkter som är viktigast för ägaren att åtgärda på befintliga verk. 8

17 Figur 5: Orsaker till växellådshaverier enligt vindkraftverksaktörer [3]. 5.3 Svensk felstatistik En översyn av alla växellådsfel i de svenska vindparkerna visar att de vanligaste felen härrör från smörjsystemet, enligt figur 6. Vindkraftverken var på maximalt 600kW. Figur 7 visar den totala driftstoppstatistiken för de svenska vindkraftverken som ingår i driftuppföljningen mellan åren 1997 och Enligt figur 7 utgör lager den mest kritiska komponenten under perioden 1997 till Under denna tidsperiod byggdes det flest 850kW vindkraftverk. 9

18 Figur 6: Felfrekvens för växellådans komponenter, [1]. Figur 7: Felfrekvens för växellådans komponenter, [1]. 10

19 Lager representerar 80 % av felen vilket kan tyckas förvånande eftersom rullningslager verkar utföra ett relativt lätt arbete jämfört med kugghjul. Växlarna har en betydande glidning i tandkontakten och stora böjningsspänningar i tänderna. Rullningslager har under normal drift bara en rent rullande rörelse. Däremot arbetar rullningslager under hög belastningskontakt och är mottagliga för effekterna av små föroreningspartiklar i smörjmedlet. Detta kan mycket väl vara ett av skälen till att lagren ofta påverkas före kugghjulen. En annan orsak kan vara otillräcklig smörjning vid till exempel kallstarter Orsakerna till driftstopp Figur 8 visar tydligt att slitage är den främsta orsaken till inrapporterade fel. Om det är på grund av att de insamlade uppgifterna är för generella och att man samlar in alla felorsaker som slitage är osäkert. Det förekommer t.ex. ytslitage, brott och överbelastning, vilka är olika feltillstånd med specifika orsaker. För att få en bra bild över den insamlade databasen måste klassificeringen av olika sorters fellägen göras mer detaljerad. Figur 8: Orsaker till växellådans driftstopp, [1] Statistik över reparationstider Ledtider för felen har Vindstat huvudsakligen klassificerat i tre kategorier: haveri, allvarligt fel och lindrigt fel. Figurerna 9 till 11 visar medelvärdet på driftstopptimmarna från den svenska driftuppföljningen under åren

20 Figur 9: Ledtider för haverier, [1]. En förklaring till att figurerna 9 och 10 visar långa ledtider på lager är att det i växellådor till vindkraftverk sitter anpassade lager som oftast inte finns omedelbart tillgängliga hos tillverkaren. Detta kan leda till leveranstider på 4-8 månader för ägaren. Figur 10: Ledtider för allvarliga fel, [1]. Figur 11: Ledtider för lindriga fel, [1]. 12

21 När det uppstår problem med växellådor leder det ofta till mer omfattande haverier. Därför är staplarna för växellådor mindre i figurerna 10 och 11, vilka visar allvarliga och lindriga fel Kommentar om databasen Flera förändringar inom det svenska felrapportsystemet Vindstat har ägt rum de senaste 13 åren. Den första insamlingen av data visar frekvens och driftstopp utan att specificera de komponenter som ingår i växellådan. I den andra insamlingen, , visar rapporterna uppgifter om driftstopp och anger även mer detaljerat vilka de felaktiga komponenterna i växellådan är. Efter 2004 slutar felrapportsystemet att leverera detaljerade data. Det är därför svårt att analysera den faktiska nuvarande situationen för svenska vindkraftverk, deras tillförlitlighet och underhåll. En viktig fråga är hur man har bedömt varje enskilt fall när man har rapporterat orsaken till driftstoppet. Är det orsaken till haveriet som rapporterats eller enbart själva skadan? Vid insamlingen av data är skadans bedömning och utgångspunkt av signifikant betydelse. Såväl utformningen av rapporterna som rätt kunskap är nödvändig för en verklighetsförankrad databas. För att få en bättre problembild av Sveriges vindkraftverk måste databasen göras mer detaljerad än vad den har varit sedan Dessutom måste databasen byggas upp av utbildad personal som kan härleda orsaken till felen. 5.4 Detaljerad orsaksanalys Det första grundläggande steget för att fastställa tillförlitligheten och livslängden på en komponent är att iaktta ett representativt urval, en mängd av komponenter och att registrera felen inom en viss tidsram. De insamlade uppgifterna visar ett antal brister under den observerade tidsperioden. Det är inte det absolut antalet fel som har någon praktisk betydelse, för de måste alltid vara relaterade till den observerade populationsstorleken. Med felfrekvens avses den relativa frekvensen vid vilken en komponent eller ett system misslyckas under en given tidsram, uttryck i fel/minuter, timmar eller år. Det går också att fokusera på en viss tid i samband med distans, såsom fel/km (på fordonsområdet) eller fel per körcykler, t.ex. antalet brister efter en miljon varv (lager), etc. Det är inte ett absolut antal enheter som är intressanta utan ett relativt tal, relaterat till antalet av de observerade testade enheterna och till mängden av produkter Fel på grund av drift- och övervakningsscenarier Vissa händelser som t.ex. låg eller hög vindhastighet, övereffekt eller fel på rotorn kommer att leda till stopp genom aktivering av rotorstyrningens ytor (pitcha) eller genom bromsning. Att starta, stoppa, driva eller gå på tomgång är verkliga scenarier och måste beaktas vid utformningen av växellådan. Därför är det viktigt att förstå dessa scenarier och deras effekter på växellådans inre dynamik och beteende. 13

22 5.4.2 Fel på grund av smörjsystemets design Termisk instabilitet uppstår när en stor temperaturskillnad byggs upp mellan axeln inuti ett lager och huset som omger lagret. Denna ojämna värmeutvidgning orsakar förspänning och påverkar det interna glappet. Detta resulterar i ökad värmeutveckling vilket kommer att öka skillnaden i temperaturen. Detta skapar i sin tur en ond spiral som snabbt kan leda till termisk expansion och haveri. Denna mekanism är speciellt förknippad med höghastighetsaxlar och kommer troligen att inträffa kort tid efter start. Detta beror på att axeln har mycket mindre termisk massa än huset. Under uppvärmningen uppträder en differentierad temperatur naturligt. Skillnaden kan byggas upp till 30 graders skillnad under de första 10 driftsminuterna och sedan sjunka tillbaka till ca 10 graders skillnad när temperaturen stabiliserats. Olika orsaker till detta fel kan vara t.ex. höga hastigheter, snabb acceleration, felaktig smörjning, ihåliga axlar eller extern värme genom axeln. Det som nämnts ovan inträffar typiskt nog under uppstart, oftast i kallt väder. Dock kan det även hända senare under driften, kanske utlöst av högre värmeproduktion på grund av lager eller smörjningsförsämring. 14

23 Figur 12: Växellåda med ett planetsteg och två parallellsteg. Tabell 2 visar hur varje steg i växellådan medför specifika krav och när man väljer smörjolja på basis av ett av dem, påverkas de andra negativt. Andra komponenterna, till exempel lager, får då inte rätt smörjning. Resultatet visar stora skillnader i önskvärd viskositet för planetväxeln och andra kuggväxeln. Oftast används en viskositet på 320mm²/s i hela systemet vilket inte är optimalt för alla komponenter. Till exempel visar tabell 2 att andra kuggväxeln ( rpm) behöver en viskositet på 10-12mm²/s i oljan. En del oljesystem har separata oljekanaler till utsatta lager för att förbättra smörjningen. När oljesystemet pumpar in olja med för hög viskositet i ett lager uppkommer risk för haveri. Oljan hinner inte undan och det uppstår stora belastningar mellan rullarna och den inre och yttre ringen. En viskositet på 320mm²/s fungerar bra till kugghjulen i planetväxeln, hastigheten är långsammare. Tillverkaren har prioriterat vilken komponent som ska få den bästa smörjningen, vilket i växellådor till vindkraftverk gäller kuggarna i plantväxeln. 15

24 Tabell 2: Några detaljerade skillnader inom växellådan [9]. Planetväxel Första Kuggväxeln Andra Kuggväxeln Önskvärt varv/min Pitch linjehastighet [11] (m/s) Önskvärd viskositet för kugghjul (mm²/s) Önskvärd viskositet för lager (mm²/s) Fel på grund av smörjsystemets funktioner Variationer i arbetstemperaturen har stor inverkan på smörjningen. Trots intervjuer med vindkraftverksoperatörer, turbintillverkare, växellådstillverkare och lagerleverantörer har ingen lägsta arbetstemperatur framkommit. Exempelvis rekommenderar lagerleverantören en särskild arbetstemperatur baserad på en relativt lägre viskositet. Kugghjulsolja med en viskositet på 320mm²/s behöver en högre driftstemperatur för att kunna smörja lager på rätt sätt. För att få en bättre smörjning på lager med högre varvtal är en del lager försedda med oljekanaler i ytterringen. Genom oljetryck leds oljan in i lagret, vilket ger trycksmorda lager. Det kan också uppstå problem om inte oljan kommer ut från lagret på grund av för hög viskositet vilket kan orsaka högre friktion. Därför är det viktigt att oljan har rätt temperatur innan den kommer fram till respektive lager. För att värma upp och smörja växellådan används även munstycken som är placerade högt uppe i växellådan och sprutar olja över kuggar och planethjul. På grund av oljans temperaturberoende har en del tillverkande företag infört automatiserad temperaturreglering för att undvika felaktig drift. Ibland uppfyller inte den automatiserade temperaturregleringen växellådans eller lagertillverkarens krav. Figur 13 visar ett exempel på hur ett styrsystem kan påverka och kontrollera oljans temperatur i växellådan. På höger sida i figuren stiger oljetemperaturen och på vänster sida sjunker den. När temperaturen stiger till 55 C aktiveras fläkt 1 för att kyla ner oljan. Om inte fläkt 1 räcker finns det ytterligare två fläktar för att kyla växellådsoljan. När oljans temperatur sjunker till 5 C aktiveras en värmekrets inne i växellådan för att värma upp oljan. Vindkraftverket är i drift ända ner till en temperatur av -5 C i oljan, varefter verket stoppas. Värmekretsen är i detta fall fortfarande aktiverat och när temperaturen stiger till -2 C aktiveras driften av vindkraftverket. Exemplet visar att vindkraftverket kan vara i drift även om oljan mäter -4 C, vilket ger oljan en driftsviskositet på mer än mm²/s. Det utgör ingen god arbetsmiljö för lager som arbetar bäst i lägre viskositeter, 10-20mm²/s. Hur oljans viskositet är beroende av temperaturen visas i figur

25 Figur 13: Exempel från vindkraftverk på temperaturstyrning av oljesystemet, 2MW växellåda [12]. 17

26 Figur 14: Viskositetsdiagram på syntetisk växellådsolja 320mm²/s [13]. När arbetstemperaturen når 40 C har växellådsoljan en viskositet på 320mm²/s. Sjunker temperaturen till 0 C ändras viskositeten till cirka 7 500mm²/s, t.ex. när vindkraftverket står stilla på grund av för svag vind eller för kraftig vind i kallt klimat. Då uppstår en kallstartssituation som måste kontrolleras av styrsystemet Problem med oljeföroreningar Kontaminering (då oljan bär föroreningar som partiklar, smuts och vatten) av ett oljesystem leder till olika problem, t.ex. frekvent reparation av utrustning och minskad oljelivslängd. Det leder till sämre verkningsgrad och onödiga utgifter som dock kan förhindras. Genom att filtrera oljan på rätt ställen och med rätt filter hindrar man den från att sprida föroreningar i växellådan. Dock kommer inte filtreringen åt källan till problemet, vilken kan ligga i kuggar som är skadade eller lager som har skurit. I detta fall kommer oljan att fortsätta att bli kontamineras tills haveriet är ett faktum. Haveritidpunkten kan flyttas framåt i tiden med hjälp av bättre filtrering. Om kontamineringen beror på en yttre faktor som felaktig montering av växellåda eller reparation av kuggar på plats i växellådan hjälper en effektiv filtrering till att filtrera bort föroreningen Problem med oljans nedbrytning Oljans nedbrytning är ett problem både i smörj- och hydraulsystem. De vanligaste orsakerna är oxidering (syre), hydrolys (vatten) och termisk nedbrytning (hög temperatur) eller en kombination av alla tre. Nedbrytningen av oljan kan leda till att oljans flödesvillighet minskar. 18

Andreas Horste Projektledare

Andreas Horste Projektledare AB Respond Industry Andreas Horste Projektledare Idriss El-Thalji Doktorand Förstudie växellådshaverier på land Projektets två huvudpunkter Projektets två huvudpunkter Varför är inte livslängden på växellådor

Läs mer

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar Rullningslager 1 Hållare Tätningar Ytterring Rullkroppar Innerring 2 Rullkropp - Kulor (Kullager) - Rullar (Rullager) Cylindriska Koniska Bomberade (sfäriska) Toroid (CARB) - Nålrullar (Nålrullager) Belastningsriktning

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

SKF smörjsystem. SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26

SKF smörjsystem. SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26 SKF smörjsystem SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26 Varför centralsmörjning? Enligt branschens beräkningar går i genomsnitt 10% av en turbins

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Lager och lagerenheter med Solid Oil

Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil... 950 Egenskaper hos Solid Oil... 951 Lagerdata allmänt... 952 Mått, toleranser, lagerglapp... 952 Bärförmåga... 952 Minsta belastning...

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag och kontrakt Material. Normer och standarder Leveransgränser Språk. Haveriet är ett faktum SLÄPP ALDRIG MASKINEN MED BLICKEN

Förfrågningsunderlag och kontrakt Material. Normer och standarder Leveransgränser Språk. Haveriet är ett faktum SLÄPP ALDRIG MASKINEN MED BLICKEN Konsten att undvika haverier samt att kunna hantera dessa. Konsten att undvika haverier samt att kunna hantera dessa. Inledning Förfrågningsunderlag och kontrakt Material Beräkningsunderlag Normer och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet Nyskapande rotorbladsteknik Optimal effektivitet OptiSpeed *-generatorn i vindkraftverken V90-1,8 MW och V90-2,0 MW är modifierade varianter av generatorn i Vestas

Läs mer

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik Växjö krandagar 2011 Tema hydraulik Växjö 2011-11-09 Karl-Magnus Wirestig Anders Jacobi Agenda Kort om oss Föroreningar och renhet Hydraulsystem Framtiden Systemföroreningar Fasta partiklar Luft Vatten

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion Hydrauliska Spännare GATES ART. NUMMER TILLVERKARE MODELL MOTOR MOTOR TYP Introduktion Hydrauliska Spännare FORD / OPEL / VOLKSWAGEN GROUP MULTIPLE Både kamremssystemet och fläktremssystemet kan ha olika

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt en Eco Production vertikal Vindkraftverk, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco:s Vindkraftverk är

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

j e u n d e r h å l l O l CJC TM Finfilter

j e u n d e r h å l l O l CJC TM Finfilter CJC TM Lösningar för avskiljning av partiklar, absorbtion av vatten, adsorbtion av oxidationsprodukter och slam från olja Avsedd för: Växellådsoljor Transmissionsoljor Hydrauliska vätskor Varierande smörjoljor

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Instruktion BASIC Fläkt BCRB, storlek 080 120

Instruktion BASIC Fläkt BCRB, storlek 080 120 Instruktion BSIC Fläkt BCRB, storlek 080 120 1. llmänt På inspektionsdörren sitter en skylt för aggregat samt motor. BCRB är en fläkt med bakåtböjda skovlar för tryck upp till 2500 Pa. Fläkten har som

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager Cylindriska axialrullager Utföranden... 864 Komponenter... 865 Dubbelverkande lager... 866 Lagerdata allmänt... 867 Mått... 867 Toleranser... 867 Snedställning... 868 Hållare... 868 Minsta belastning...

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES BSV Excellence in Electric Drives and Power Generation SNÄCKVÄXLAR MED TILLBEHÖR / WORM GEARBOXES WITH OPTIONS Hålaxel Utgående axel / Output shaft Momentstag Utgående Fläns

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

Övningstentamen. Syfte med tentamen

Övningstentamen. Syfte med tentamen Övningstentamen Syfte med tentamen Inte primärt få fram värden Lösningarna ska vara så tydliga att läraren blir övertygadatt du kan tillräckligt för att bli godkänd eller högre betyg. Obegriplig lösning

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy.

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy. Goda förutsättningar för ökad lönsamhet Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101 Answers for energy. Hur kan man få bästa möjliga prestanda med bara hälften så många delar? 2 I takt med att vindkraftanläggningar

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Investera i framtiden - och tjäna på det

Investera i framtiden - och tjäna på det Nytänkande miljöprodukter som sparar energi och miljö Investera i framtiden - och tjäna på det Ett nytt sätt att tänka behandling av hetvatten- och kylvattensystem i fastigheter samt oljerening en del

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFTS VINDKRAFTSSATSNINGAR DÅTID, NUTID OCH FRAMTID

SKELLEFTEÅ KRAFTS VINDKRAFTSSATSNINGAR DÅTID, NUTID OCH FRAMTID SKELLEFTEÅ KRAFTS VINDKRAFTSSATSNINGAR DÅTID, NUTID OCH FRAMTID Vindkraft är framtidens energikälla En oändlig naturresurs Ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ 2020 ska 50 % av Sveriges energi

Läs mer

SKF i framtidens vindkraft. Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige

SKF i framtidens vindkraft. Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige SKF i framtidens vindkraft Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige SKF a truly global company Established 1907 Sales 2012 SEK 64,575 million Employees 46,775

Läs mer

DELADE LAGER- ENHETER

DELADE LAGER- ENHETER Ö V E R S I K T ORIGINALET: DELADE LAGER- ENHETER Besök www.skf.se/cooper FÖRETAGET Sedan Cooper uppfann den delade lagerenheten 1907, har namnet blivit synonymt med tillverkning av högkvalitativa produkter

Läs mer

Beskrivning av produkten

Beskrivning av produkten Beskrivning av produkten 2.1 Kartläggning av kundsamverkan under produktens livscykel Fas 1 Kunden som spekulant Under denna fas anser gruppen att de viktigaste nyckelorden för ett företags image inom

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Maximering av lagerprestanda Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Viktiga egenskaper Den nya serien metriska

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Rullningslager, indelning

Rullningslager, indelning , indelning Rullkroppar Kulor (Kullager) Rullar (Rullager) Cylindriska Bomberade (sfäriska) Logaritmiska (Carb) Nålrullar (Nålrullager) Belastningsriktning Axiella Radiella Rullbana Sfäriska Koniska Kullager

Läs mer

Välkomna till Gear Technology Center. 1

Välkomna till Gear Technology Center.  1 Välkomna till Gear Technology Center www.geartechnologycentre.se 1 Vilka är ni och vad förväntar ni er av kursen? www.geartechnologycentre.se 2 Redan de gamla grekerna www.geartechnologycentre.se 3 Redan

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret

Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret Produkter Lager Eftermarknad Smörjmedel Smörjmedel Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret Bra att

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Foto: Fredrik Axelsson Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Service, drift och underhållsarbete i torn & turbin på vindkraftverk i Sverige, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK April 2011 1 AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK Infact Oy ANVÄNDARHANDBOK April 2011 2 INNEHÅLL ALLMÄNT.. 1 FÖRPACKNING OCH LAGRING.. 2 TEKNISK INFORMATION.. 3 INSTALLATION 4 ANVÄNDNING 5 BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera Syntetiska Mobil-industrismörjmedel Designade för att prestera En utmärkt smörjningslösning som du blir nöjd med och kan lita på... Banbrytande teknologi Syntetiska Mobil-smörjmedel har utvecklats för

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Innehåll Inledning 4 Produktintroduktion och användningsområde 5 Egenskaper och fördelar 5 Temperaturområden 6 Livslängd,

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer