SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

2 Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering

3 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen Kristinehamns kommun, Värmlands län Underlag för bedrivande av vindbruk på Sättravallen, öster om Kristinehamn, norr om Björneborg. oktober 2010 STEFAN LARSSON Prevind AB Figur 2. Flygfoto över projekteringsområdet, öster om Kristinehamn och norr om Björneborg.

4 4 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version

5 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 5 Sammanfattning Prevind AB har utvecklat ett vindkraftprojekt på Sättravallen, öster om Kristinehamns tätort. I området planeras för upp till 19 st vindkraftverk, med en total installerad effekt som uppgår till maximalt megawatt. Etableringen skall ske på en ås, vilken består av skogsmark som delvis är kalhyggen med ett inslag av myrområden. Vindkraftverken kommer att uppföras i ett skogsområde, långt ifrån bostäder. De planerade verken ger lokalt sett inverkan främst genom att nya vägar anläggs, samt att de kommer att synas i landskapet och ge upphov till vissa ljud och skuggor. I ett globalt perspektiv ger vindkraften minskade utsläpp av försurande, övergödande och klimatpåverkande gaser, eftersom de ersätter el som annars skulle ha kommit från andra energikällor. Området har ett gott vindläge, och uppvisar enligt MIUU-kartering på 71 meters nivå årsmedelvindar som uppgår till omkring 6,5 m/s. Både energimyndigheten och Kristinehamns kommun har pekat ut delar av området som lämpligt för vindbruk. Den slutliga utformningen av vindkraftparken är ännu inte definitivt fastställd, eftersom den bl.a. är beroende av vilken generatorstorlek som väljs, eftersom detta påverkar antalet verk och ger därmed olika placeringar. Placering kommer att väljas utifrån optimal verkningsgrad och krav på minimiavstånd mellan verken, men är även beroende av terräng, markförhållanden och möjlighet att utnyttja befintliga vägar inom etableringsområdet. Samt annan väsentlig fakta som framkommer under projekteringsstadiet.

6 6 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Administrativa uppgifter Ärendet Bakgrund Betydande miljöpåverkan Samrådshandlingens syfte Projektet och dess lokalisering Projektbeskrivning Vindkraftverkens placering Exempel med 12 verk Exempel med 19 verk Anläggningens utformning och teknisk beskrivning Typ av vindkraftverk Fundament Beskrivning av området Landskap och topografi Bebyggelse Elanslutning och anläggning av vägar Befintligt och planerat elnät Vägar Områdets vindläge och lämplighet för vindkraftsetablering Utpekat område Platsens vindläge Skyddsvärda intressen Intressen som ej förekommer Intressen som förekommer utanför projekteringsområdet Intressen som förekommer inom projekteringsområdet Människors påverkan Undersökningsskedet Anläggningsskedet Driftskedet Ljud Skuggor och reflexer Hälsa och säkerhet Iskast Flygsäkerhet Djurlivet Fåglar Fladdermöss... 35

7 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 7 10 Samhällseffekter Vindkraft och miljö Uppfyllande av miljömål Beskrivning av återställande efter avslutad drift Förslag till innehåll i MKB Referenser...39

8 8 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Administrativa uppgifter Sökande: Prevind AB Lantvärnsgatan Karlstad Organisationsnummer: E-post: Telefon: Kontaktperson: Madeleine Weinholm Etableringsplats: Sättravallen, ca 6 km öster om Kristinehamns tätort och ca 2 km norr om Björneborgs tätort. Berörda fastigheter: Län: Vassgårda 1:13, Bottsviken 1:2 och 1:3 (samt eventuellt även Varums-Nytorp 1:6, Bäcketorp 1:3 och Västanås 2:1) Värmland Kommun: Kristinehamn

9 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 9 1 Ärendet Prevind AB undersöker möjligheten att bedriva vindbruk på Sättravallen, öster om Kristinehamns tätort och norr om Björneborgs samhälle. Tillstånd kommer att sökas enligt miljöbalken för att uppföra en vindkraftpark bestående av upp till 19 st vindkraftverk med en sammanlagd effekt av högst megawatt. 1.1 Bakgrund Området Sättravallen i Kristinehamns kommun är en av de platser som är intressant för vindkraftsetablering i Värmland. Energimyndigheten har utpekat delar av området som riksintresse för vindbruk, och Kristinehamns kommun har utsett vissa delar av platsen som lämplig för etablering av vindkraftverk, vilket framgår av figur 10. Med bakgrund av detta planeras nu för en vindkraftetablering inom det aktuella området. 1.2 Betydande miljöpåverkan En gruppstation som består av sju eller fler vindkraftverk som vart och ett är högre än 120 meter, eller två eller fler vindkraftverk som vart och ett är högre än 150 meter, anses alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Detta framgår av förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 3 och bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det faktum att verksamheten anses medföra en betydande miljöpåverkan innebär enligt Miljöbalken 6 kap 4 och 7 att: - Sökanden skall samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samt även samråda med övriga statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. - En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall ingå i tillståndsansökan om att bedriva verksamheten, och denna MKB skall innehålla: 1. En beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning 2. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap. överträds. 3. De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. 4. En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och 5. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1 4.

10 10 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 1.3 Samrådshandlingens syfte Syftet med samrådet är att informera om vad som har planerats och inhämta synpunkter. Det är under samrådstiden som allmänheten och övriga berörda parter har störst möjlighet att framföra synpunkter och påverka projektets utformning och omfattning. Samrådshandlingen ska även fungera som ett underlag för det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), som har till uppgift att redovisa vilken miljöpåverkan projektet har. I den kommande MKB:n skall olika alternativ studeras och beskrivas, t.ex. utformning och lokalisering. Ett nollalternativ som innebär att den planerade etableringen inte genomförs skall också beskrivas. Under processens gång skall samråd hållas med Länsstyrelse, kommun och berörd allmänhet, vilka sedan redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. MKB-processen skall leda till att projektets påverkan på omgivningen begränsas, och den kommer att användas för att bedöma om miljötillstånd ska ges för anläggningen.

11 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 11 2 Projektet och dess lokalisering 2.1 Projektbeskrivning Prevind AB undersöker möjligheterna att uppföra en vindkraftpark på fastigheterna Vassgårda 1:13, Bottsviken 1:2 och 1:3 (samt eventuellt även Varums-Nytorp 1:6, Bäcketorp 1:3 och Västanås 2:1) i Kristinehamns kommun (figur 8). Inom det aktuella området planeras för upp till 19 st vindkraftverk med en effekt på vardera 2-3 MW. Detta innebär en sammanlagd installerad effekt som kan uppgå till maximalt MW. 2.2 Vindkraftverkens placering Parkens slutgiltiga utformning är beroende av flera faktorer. Dels finns begränsningar av hur tätt vindkraftverken kan placeras utan att störa varandra. Detta är främst beroende av verkens storlek, men påverkas även av vindens styrka och den förhärskande vindriktningen. Dessutom finns givna begränsningar såsom avstånd till bebyggelse och nyttjanderätt till marken. Hänsyn måste även tas till rådande terrängoch markförhållanden. Slutligen försöker man även anpassa parkens utformning så att befintliga vägar i möjligaste mån kan utnyttjas, att marken är lämplig för fundamentsbyggnad och att inte större intrång än nödvändigt görs i naturmiljön. De enskilda vindkraftverkens slutgiltiga placering eller antal är ännu inte definitivt bestämd, utan olika alternativ utreds. En förstudie har gjorts, där flera preliminära parklayouter har studerats. Vindkraftsområdet består av två delar, vilka avskiljs från varandra av E18. Ett säkerhetsområde som motsvarar vindkraftverkens totalhöjd tillämpas på vardera sidan av vägen, där inga verk kommer att placeras. Utgångspunkten är att få en väl sammanhållen etablering med jämna inbördes avstånd. Vindkraftsparken kommer att anpassas efter det befintliga landskapets utseende och struktur. Figur 2 och 3 på följande sidor visar två exempel på hur två tänkbara placeringsalternativ kan se ut. Observera dock att detta endast är exempel på hur verken kan komma att placeras, och inte något färdigt förslag. Efter framtagningen av dessa förslag, har även några ytterligare fastigheter tillkommit i områdets södra del, där möjligheten att placera vindkraftverk undersöks.

12 12 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Exempel med 12 verk Figur 3. Exempel på en layout med 12 verk, där samtliga är placerade söder om E18. Efter framtagningen av detta exempel har området utökats åt söder, där möjligheten att placera vindkraftverk nu undersöks. En parklayout som omfattar 12 st vindkraftverk med en effekt på vardera 2 3 MW placeras söder om E18 (figur 3). Detta exempel innebär en total installerad effekt av MW.

13 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Exempel med 19 verk Figur 4. Exempel på en layout med 19 st verk, placerade på båda sidor av E18. Efter framtagningen av detta exempel har området utökats åt söder, där möjligheten att placera vindkraftverk nu undersöks. En parklayout som omfattar 19 st vindkraftverk med en effekt på vardera 2 3 MW (figur 4). Dessa placeras så att ett stort antal verk går in i projekteringsområdet, med hänsyn tagen till bl.a. befintliga myrmarker och parkens verkningsgrad. Detta alternativ innebär en total installerad effekt av MW.

14 14 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 Anläggningens utformning och teknisk beskrivning 3.1 Typ av vindkraftverk Fabrikat, typ och storlek kommer att bestämmas senare i processen. I dagsläget baserar sig planeringen på att vindkraftverk med en installerad effekt av 2-3 megawatt kommer att användas. Utvecklingen går dock snabbt framåt, och det är därför inte möjligt att idag fastställa exakt vilken typ av verk eller storlek som slutligen kommer att installeras. Avsikten är att installera den typ av vindkraftverk som har högst effekt och är beprövat vid den tidpunkt då byggnationen startar. 3.2 Fundament Beroende på markens beskaffenhet kan vindkraftverken antingen bergsförankras eller uppföras på ett fundament (figur 5). Om marken består av jord används ett så kallat gravitationsfundament av betong, vilket hålls på plats med hjälp av sin egen tyngd. Marknära bevuxet berg förekommer på vissa platser inom området, men en mer ingående geoteknisk undersökning av de aktuella platsernas markförhållande måste dock genomföras innan det går att fastställa vilken typ av förankring som kommer att väljas. Figur 5. Principskiss av gravitationsfundament, som består av en betongplatta med 18 m i diameter. Det har en sluttande ovansida, vilket medför att tjocklek är 1 m vid kanterna och 2 m vid fundamentets centrum där tornet monteras. Hela fundamentet placeras under marknivå och övertäcks med jord.

15 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 15 4 Beskrivning av området 4.1 Landskap och topografi Området är delvis bevuxen med skog, vilken huvudsakligen består av ung till medelålders barrskog, men har även ett inslag av öppna områden och myrmark. Trädslagsfördelningen är 52 % tall, 36 % gran, 10 % björk och 2 % andra trädslag (troligtvis lövträd). På ett fåtal platser inom området förekommer Asp. Tilltalande åsar med äldre tallskog förekommer på flera ställen inom området. Hyggesarealen är ej påfallande stor. Projekteringsområdet Sättravallen är beläget på en ås med höjden 180 m över havet. Avståndet till Vänerkusten är 10 km, och vindkraftverken kommer således att uppföras på en nivå som är 140 m över Vänerns yta (figur 6). De kan därmed uppföras på ett högt läge, och platsen ligger långt bort från bostäder. Figur 6. Figuren ovan visar profilen i sydvästlig riktning. Sättravallen ligger 10 km från Vänern, på en höjd av 180 meter över havet. Vindkraftsområdet är således beläget 140 meter över Vänerns yta. Figuren är inte skalenlig, utan höjden har förstorats 4 gånger i förhållande till längden för att höjdskillnaden lättare ska kunna illustreras grafiskt. 4.2 Bebyggelse Sättravallen är beläget i ett glesbefolkat skogslandskap. Det finns ingen bostadsbebyggelse inom projekteringsområdet eller i dess närhet, bortsett från ett hus norr om E 18. Denna byggnad kommer att beaktas vid utplacering av vindkraftverk, så att bostadshuset inte utsätts för en ljudnivå som överskrider det fastställda gränsvärdet på 40 db(a). Vi är även medvetna om att Sättrastugan med tillhörande motionsspår finns inom området. Dessa befintliga leder har beaktats och inga vindkraftverk planeras därför inom det område där Sättrastugans motionsspår idag finns.

16 16 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Figur 7. Det aktuella projekteringsområdet (blåmarkerat på bilden) är beläget ca 6 km öster om Kristinehamns tätort och ca 4 km norr om Björneborgs samhälle.

17 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 17 Figur 8. Projekteringsområdet består hittills av de fastigheterna Vassgårda 1:13, Bottsviken 1:2 och 1:3. Dessutom tillkommer eventuellt även fastigheterna Varums-Nytorp 1:6, Bäcketorp 1:3 och Västanås 2:1 i områdets södra del.

18 18 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 5 Elanslutning och anläggning av vägar 5.1 Befintligt och planerat elnät Energimängden som kan utvinnas ur ett vindkraftverk varierar med vindens styrka. Detta medför att spänningen i nätet kommer att variera när kraftverken ansluts. Spänningsförändringarna är lättare att hantera i högspänningsnätet, allra bäst är att kunna ansluta till 130 kv-ledningar. Anslutning till elnätet kräver också att det finns kapacitet i nätet. Kostnaden och insatsen som krävs för att ansluta vindkraftverk till elnätet beror därför i hög utsträckning på kapaciteten i det befintliga nätet. Utanför Kristinehamns tätort finns två 130 kv-ledningar; en som går i väst-östlig riktning norr om Kristinehamn och en kraftledning i nord-sydlig riktning som löper öster om Björneborg via Bäckhammar och vidare söderut. Bägge dessa ledningar ägs av Fortum. Utbyggnaden av vindkraften inom kommunen måste anpassas efter kraftnätets kapacitet. Nätägaren, Fortum, har redovisat att en anslutning kan ske av maximalt 220 MW, vilket motsvarar ca 70 stycken 3 MW verk eller 110 stycken 2 MW verk. Prevind AB har lämnat in förfrågan till Kristinehamns Energi Elnät, vilken avser anslutning av 15 st vindkraftverk med en effekt av vardera 2 3 MW. Fortum har lämnat uppgifter om en tänkbar placering av mottagningsstation i anslutning till den 130 kv-ledning som går strax söder om E18. Med utgångspunkt från Previnds förslag på placeringar av verk och Fortums förslag på placering av mottagningsstation, har Kristinehamns Energi Elnät tagit fram förslag på ett tänkbart uppsamlingsnät där kablarna från vindkraftverken till mottagningsstationen huvudsakligen följer befintliga vägar. Figur 9 visar Kristinehamn energis förslag på ett radiellt uppsamlingsnät för 15 st vindkraftverk. Förslaget avser ett nät med kablar av standarddimensionen 240 kvadratmillimeter. Det exakta antalet kablar som erfordras är beroende av ansluten effekt, antal verk, kabeldimension och uppsamlingsnätets spänningsnivå. I dagsläget anses det inte vara motiverat att begära mer specificerade uppgifter om el-anslutningen från Fortum eller Kristinehamns energi, innan det är slutligt fastställt hur många vindkraftverk som skall uppföras inom området. Sökanden kommer att söka el-anslutning för erforderligt antal verk när det är fastställt hur parken ska se ut.

19 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 19 Figur 9. Exempel på placering av regionnätstation och uppsamlingsnät för 15 vindkraftverk. Kristinehamn Energi har koncession i området. Anslutning av vindkraftparken till elnätet kommer att ske genom en mottagningsstation i anslutning till den 130 kv ledning som går strax söder om E18. Från mottagningsstationen kommer ett uppsamlingsnät byggas, vilket huvudsakligen dras längs befintliga vägar (figur 9). 5.2 Vägar Vid dragning av nya vägar kommer särskilt hänsyn tas till de vattendrag och mossar som förekommer inom området. Vägarnas dragning utformas så att minsta möjliga ingrepp behöver göras i känsliga våtmarksbiotoper. Det ligger även i projektörens eget intresse att förlägga inte förlägga vägarna så de passerar genom en våtmark, eftersom det är både praktiskt olämpligt och kostsamt att anlägga en väg genom våtmark. De vägar som anläggs kommer att vara grusvägar med en bredd som uppgår till drygt 4 meter exkl. diken.

20 20 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 6 Områdets vindläge och lämplighet för vindkraftsetablering 6.1 Utpekat område Med anledning av platsens goda vindförhållanden och dess höga årsmedelvindar har Energimyndigheten har pekat ut ett område på Sättravallen som riksintresse för vindbruk. Även kommunen är positivt inställd till vindkraftsetablering på Sättravallen och har pekat ett område som lämpligt i den kommunala översiktsplanen, vilken blev fastställd av kommunalfullmäktige den 17 juni 2008 (figur 10). Figur 10. Röd markering anger det planerade projekteringsområdet. Blå markering anger det område kommunen utpekat som lämpligt för vindkraft. Ljusblå skuggning anger det område som energimyndigheten utsett till riksintresse för vindbruk. 6.2 Platsens vindläge Allmänt sett kan man säga att vindstyrkan ökar med högre höjd, och av tillgängliga vindenergikartor kan man utläsa att vindförhållandena på 103 meter över nollplansförskjutningen är goda i stort sett över hela kommunen. Detta motsvarar ca 120 meter över marknivån i skogsmark. Ur kommersiell synpunkt är det dock inte alltid lönsamt att utnyttja vinden på denna höga nivå, eftersom höga torn är förenade med stora kostnader. Vindhastigheten på nivån 71 meter över nollplansförskjutningen är därför mer intressant, men på den lägre höjden finns det emellertid betydligt färre platser med tillräcklig goda vindförhållanden.

21 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 21 Den viktigaste faktorn vid val av plats är vindens energiinehåll, eftersom en liten ökning av medelvindhastigheten kan betyda mycket för produktionsresultatet. Detta beror på att vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik. Sättravallen är en av de platser som uppvisar tillräckligt goda vindförhållanden på nivån 71 över nollplansförskjutningen. Vindkartering kan användas för att undersöka om en omgivning ser ut att ha tillräckliga vindenergiresurser. Dessa är framtagna med hjälp av en Mesoskalemodell benämnd MIUU som beräknar vindens hastighet/energi utifrån lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet, topografi och markråhet. Figur 11. MIUU-kartering visar årsmedelvindar beräknade för varje kvadratkilometer. Det övre värdet avser nivån 103 m över nollplansförskjutningen, och det nedre värdet avser 71 m över nollplansförskjutningen. En vindkartering enligt MIUU visar enligt figur 10 att de teoretiskt beräknade årsmedelvindarna för projekteringsområdet på Sättravallen ligger omkring 6,5 m/s på nivån 71 m över nollplansförskjutningen, vilket innebär att en etablering anses vara kommersiellt lönsam. Med nollplansförskjutning menas att vindarna inte är uträknade för höjden ovan mark, utan för höjden ovan den höjd som upplevs som marknivån för vindens gränsskikt. Anledningen till att vindarna anges ovan nollplansförskjutningen och inte ovan mark är att vindberäkningar görs utan kännedom om höjden på skogen. När man använder karteringen måste därför höjden för nollplanet läggas till. Detta är ¾ av vegetationens höjd, och för en normalhög skog på 20 meter lägger man alltså till 15 m. Detta betyder att 71 meter över nollplansförskjutningen då motsvarar 86 meter över marken. För att åstadkomma ett mer tillförlitligt värde än vad en teoretsikt beräknad vindkartering visar, erfordras en mätning av verkliga vindförhållanden. En mätmast uppfördes därför inom området under våren/sommaren 2010, och vindmätning pågår.

22 22 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 7 Skyddsvärda intressen Skyddsvärda områden kan pekas ut av både kommunen och staten. För riksintressen, naturreservat, forn- och byggnadsminnen, Natura 2000-områden med mera finns ofta speciella föreskrifter om vad som ska skyddas och på vilket sätt. Dessa områden pekas ut och regleras med stöd av Miljöbalken (MB). Kulturmiljöer, byggnadsminnen och fornlämningar kan pekas ut och skyddas med stöd av kulturmiljölagen (KML). Nya vindkraftverk inom områden utpekade genom Miljöbalkens lagstiftning kan byggas först efter prövning mot gällande föreskrifter för dessa områden. Vid etablering av vindkraft måste hänsyn därför tas till skyddsvärda områden av sådant slag. De skyddsvärda intressen som finns inom projekteringsområdets och i dess närhet redovisas på följande sidor. 7.1 Intressen som ej förekommer Hela etableringsområdet, samt även ett utökat område med radien 3-4 km utanför detta, har undersökts med avseende på förekomsten av skyddsvärda intressen. Vid kontroll med information hämtad från Länstyrelsernas geografiska informationssystem (GIS-data) samt skogsstyrelsens skogens pärlor har konstaterats att inget av följande intressen förekommer varken inom själva etableringsområdet eller i dess närhet. Våtmarker av internationell betydelse för våtmarksfåglars livsmiljö (Ramsarkonventionen). Skyddsområde för vattentäkter. Naturminnen. Naturreservat enligt miljöbalken 7 kap. 4-8, eller interimistiskt naturreservat enligt 7 kap 24. Landskapsbildsskydd. Kulturreservat enligt miljöbalken 7 kap 9. Gränsbestämda fornlämningar enligt kulturmiljölagen. Djur- och växtskyddsområden (inkl. fågelskyddsområden) enligt miljöbalken 7 kap. 12. Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen 3 kap 1. Biotopskyddsområde enligt miljöbalken 7 kap. 11. Objekt förtecknade i myrskyddsplanen. Historiskt intressanta vägar ur rapporten Vägar till historien år Geologiska fyndigheter av ämnen eller material av riksintresse. Vattendrag av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6. Områden av riksintresse för natura 2000 SCI enl Habitatsdirektiver samt SPA enl Fågeldirektivet.

23 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 23 Riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap. 6. Riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6. Biotopskydd Naturvårdsavtal 7.2 Intressen som förekommer utanför projekteringsområdet Riksintresse för turism och friluftsliv (figur 13). Vägar av riksintresse (figur 13). Skötselområde runt flera fornminne. Ett begränsat skötselområde runt ett eller flera fornminnen som finns i fornminnesregistret (figur 13). Mark- och vattenregleringar/avvattningsforetag som bildats vid förrättningar enligt Vattenlagen. De olika typerna av avvattningsföretag är sjösänkningar, invallningar och utdikningar av lågt belägen åkermark (figur 13). Figur 13. Röd linje visar projekteringsområdets gränser. Lila markering anger riksintresse för turism och friluftsliv. Svart linje anger vägar av riksintresse. Grön markering visar skötselområde runt ett fornminne som finns i fornminnesregistret. Blå markering anger avvattningsföretag som bildats vid förrättningar enligt Vattenlagen.

24 24 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Lantbruksnämndens inventering av åkermark från 1976 (figur 14). Ängs- och hagmarker enligt Naturvårdsenhetens rapport 1994:20 Ängar och hagar i Värmlands län, reviderad (figur 14). Inventerade ängs- och betesmarker Utförd av Länsstyrelsernas lantbruksstödsenheten i samarbete med Jordbruksverket (figur 14). Figur 14. Brun markering visar åkermarker som har inventerats av Länsstyrelsens Lantbruksenhet. Mörkgrön markering visar Ängs- och hagmark som är upptagen i Naturvårdsenhetens rapport 1994:20. Ljusgrön markering visar Lantbruksstödsenhetens inventerade Ängs- och betesmarker.

25 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 25 Kulturmiljöprogrammet - Ditt Värmland 1989 Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenheten / Kultur (figur 15). Figur 15. Grönmarkerat område anger Kulturmiljöprogrammet - Ditt Värmland 1989.

26 26 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Områden av riksintresse för turism och friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 Miljöbalken (figur 16). Figur 16. Blå markering visar område av riksintresse för turism och friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 Miljöbalken.

27 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Intressen som förekommer inom projekteringsområdet Inventerade våtmarker enligt naturvårdsenhetens våtmarksinventering från 1993 (figur 17). Våtmarker i Värmlands odlingslandskap/biologisk mångfald. Schematisk översikt över vilka områden som bör prioriteras för anläggning av våtmarker i Värmlands odlingslandskap fördelat på vad som är huvudsyftet med våtmarksan äggningen. Biologisk mångfald här ges en översiktlig bild över de områden som dikats ut mest och där återskapande av våtmarker bör prioriteras (figur 17). Våtmarker i Värmlands odlingslandskap/minskat näringsläckage. Schematisk översikt över vilka områden som bör prioriteras för anläggning av våtmarker i Värmlands odlingslandskap fördelat på vad som är huvudsyftet med våtmarksanläggningen. Minskad näringsretention ytor där retention av kväve eller fosfor bör prioriteras (figur 17). Figur 17. Grönt område visar inventerade våtmarker. Ljusgrå skuggning visar prioriterade områden för anläggning av våtmarker där huvudsyftet är biologisk mångfald. I området med mörkare skuggning är huvudsyftet minskad näringsretention.

28 28 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Kontroll med Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök visar att det endast förekommer endast två stycken fornlämningar inom själva projekteringsområdet. Isakstorp i områdets norra del, en torplämning i skogsmiljö som består av en husgrund med spisröse och en övrig husgrund (figur 18). Älgarås i områdets södra del, en torplämning som bestående av tre husgrunder, varav en med spisröse (figur 18). Figur 18. Samtliga kända fornlämningar inom området. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök.

29 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 29 Sumpskogar (figur 19). Nyckelbiotoper (figur 19). Figur 19. Blå markering anger sumpskogar. Rosa markering anger nyckelbiotoper inventerade av Skogsstyrelsen, och orange markering anger nyckelbiotoper inventerade av storskogsbruket. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Vetskapen om var dessa områden är belägna är avgörande för att skogsnäringen ska kunna leva upp till sitt ansvar att bevara den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsen har inventerat på småskogsbrukets marker, medan storskogsbruket själva inventerat sitt innehav. För närvarande registrerar Skogsstyrelsen nyckelbiotoper hos alla markägare. Figur 19 visar sumpskogar och nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper har inventerats sedan Under inventeringen har man också registrerat andra objekt som har naturvärden, utan att nå upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop.

30 30 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version Skogshistoria (figur 20). Figur 20. De ljusbruna punkterna markerar lämningar som uppmärksammats vid inventeringsprojektet Skog och historia. Skog och Historia är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen, och bedrivs regionalt tillsammans med Länsstyrelser, Skogsstyrelsens regionorganisation, Länsarbetsnämnder och Länsmuseer. Projektet syftar till att öka kunskapen om skogens kulturmiljöer, samt hindra att lämningarna förstörs eller försvinner. I figur 20 visas de fornlämningar som framkommit vid inventeringar i projektet skog och historia.

31 Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 31 8 Människors påverkan 8.1 Undersökningsskedet Omgivningen kommer att beröras i mycket liten omfattning när markundersökning genomförs i området och sträckor för kabeldragning studeras. De närboende och andra människor som besöker området upplever då en mycket begränsad påverkan av skogsmiljön. 8.2 Anläggningsskedet Under anläggningsskedet kan en tillfälligt ökad påverkan upplevas med anledning av trafikflödet inom området. Den påverkan som förväntas består av buller och avgasutsläpp från de maskiner, båtar och fordon som används för transporter. Vid nedläggning av kabel erfordras transporter, lossning, grävning och eventuellt sprängning. Detta arbete, samt återställning av marken och hantering av schaktmassor, kommer att föranleda visst buller och damm. 8.3 Driftskedet Vid driftskedet medför vindkraftverken på Sättravallen ingen påverkan av människor, bortsett från den rent visuella upplevelsen. En visuell påverkan är ofrånkomlig, eftersom vindkraftverk syns på långt håll. De framträder dock mest påtagligt när betraktaren befinner sig i ett öppet landskap. Lokaliseringen i ett skogslandskap medför att vindkraftverken till stor del blir skymda av träden, och därför inte framträder så tydligt. Fotomontage som visar hur vindkraftverken framträder från olika betraktningsplatser kommer att tas fram i samband med ansökan om miljötillstånd. Inför detta fotomontage kommer kommunen erbjudas möjlighet att lämna önskemål om från vilka platser fotomontage ska utföras Ljud De närmaste bostadshusen ligger så långt bort från etableringsområdet. Enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och Boverket, vilka blivit svensk praxis, bör ljudnivån från vindkraftverk inte överstiga 40 db(a) vid bostäder eller fritidshus. Dessa riklinjer kommer följas, och ljudberäkningar kommer att utförts för att säkerställa att ljudspridningslinjen för nivån 40 db(a) inte når fram till någon ljudkänslig byggnad. Det har nu även kommit till vår kännedom att det finns en bostadsfastighet strax norr om E18, och denna kommer vi att ta hänsyn till. Det är därför inte längre är aktuellt att placera fyra vindkraftverk norr om E18 på det sätt som visas i exemplet i figur 4 på sidan Skuggor och reflexer Enligt Boverkets rekommendationer bör det totala antalet skuggtimmar, beräknat enligt värsta tänkbara utfall, inte överskrida 30 skuggtimmar per år eller 30 skuggminuter per dygn. Men eftersom denna utgår ifrån värsta tänkbara fall, blir det verkliga utfallet ca 1/3 av det beräknade värdet. En beräkning som visar värsta fall och utgår ifrån att solen inte vid något tillfälle under dagen skyms av moln, samt att vinden hela tiden blåser i en sådan riktning att rotorn står vinkelrätt mot solen. Beräkningen tar hänsyn till topografin men inte till vegetationen.

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN 2 Samrådsunderlag Vindpark Hån Samrådsunderlag Vindpark Hån 3 Samrådsunderlag Vindpark Hån Årjängs kommun, Värmlands län Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4. Utredning

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Bilaga 8. PM om regelverket för hindermarkering av vindkraftverk

Bilaga 8. PM om regelverket för hindermarkering av vindkraftverk Bilaga 8. PM om regelverket för hindermarkering av vindkraftverk PM - Regler för hindermarkering av vindkraftverk Scanergy, december 2016 Sammanfattning Från och med TSFS 2013:9 är skrivningen om att,

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Sättravallen i Kristinehamns kommun, Värmlands län

Miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Sättravallen i Kristinehamns kommun, Värmlands län Scanergy West AB Miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Sättravallen i Kristinehamns kommun, Värmlands län Uppdragsnummer 1331202 Karlstad Sweco AB 1 (66 Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Bilaga 14 Miljökonsekvensbeskrivning Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Utredning av tekniska och ekonomiska möjligheter för radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Innehåll 1. INLEDNING

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer