Hot + Svaghet + Sårbarhet = Hotbild

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hot + Svaghet + Sårbarhet = Hotbild"

Transkript

1 4 Hotbild Du har säkert hört begreppet hotbild tidigare. Om jag skulle försöka mig på att klassificera begreppet hotbild skulle det kunna vara enligt följande formel: Hot + Svaghet + Sårbarhet = Hotbild. För att åskådliggöra det ytterligare kan du se ett exempel i bild 4.1. IT-resurs SVAGHET SVAGHET SÅRBARHET BILD Bild 4.1: Yttre hot och svagheter skapar en sårbarhet.

2 44 Handbok i IT-säkerhet Det här är en klar förenkling av tillvaron, men det illustrerar begreppet hotbild på ett tydligt sätt. När du försöker skapa dig ett begrepp om en hotbild måste du väga in de olika komponenterna. Första frågan är om ett hot föreligger. Finns ett tydligt hot gäller det att identifiera vad det utgörs av och hur det kan realiseras. Förekommer inget tydligt hot går du vidare och granskar ifall ditt IT-system har några svagheter. För att ge dig en fingervisning om potentiella svagheter att granska väljer jag att göra en lista med exempel: Finns en god autentiseringsfunktion? Var och hur lagras användardata (user credentials)? Krävs separat klientprogram? Vilka nätverksprotokoll används? Krypteras användardata mellan klient och server? Delas resurser via NFS eller NetBEUI? Används förbestämda administratörskonton i server och databashanterare? Förekommer kända bakdörrar? Om inte, vilka portar kommunicerar de olika protokollen över? Vilka portar måste öppnas i brandväggen för att inte tappa funktionalitet? Kan sessionsdata fångas på nätverket? Det här är enbart ett axplock av de frågor som du måste ställa för att få en bild om en svaghet föreligger. Hittar du någon eller några svagheter uppstår plötsligt ett potentiellt hot. Kombinationen av hot och svaghet ger dig ett begrepp om sårbarheten i ditt IT-system. Tillsammans ger dig dessa tre parametrar en tydlig hotbild. Att få fram information om ett systems svagheter kräver en hel del kunskap för att kunna ställa rätt frågor. Dessutom krävs expertkompetens för att tolka svaren på frågorna. Vilka typer av hot pratar vi om? I din dagliga tillvaro kommer dina IT-resurser att vara riskexponerade för ett antal olika hot. Jag har valt att klassa in de olika typerna av hot i tre grupper: 1. Fysiska hot. Här räknar jag in faktorer som stöld, vandalisering, brand, komponentfel och översvämning för att nämna några. 2. Logiska hot. I det här fallet syftar jag på obehörig användning, manipulering, hindrande av tjänst och liknande logiska hot.

3 Kapitel 4 Hotbild Mänskliga/organisatoriska hot. Här menar jag hot som uppstår på grund av dåliga rutiner, inga rutiner, oklar ansvarsfördelning, otillräcklig kunskap med mera. Varje typ av hot kan sedan brytas ner i mindre delar. Fysiska hot Den här typen av hot är lätta att relatera till. Det handlar om någonting som ställer till skada i det vi ser; datorer, hårddiskar, minneskretsar, nätverkskort, processorer, fläktar och andra komponenter. Det finns två undergrupper under typen fysiska hot: Rena tekniska fel orsakade av komponentfel eller någon form av systemhaveri. Sådana fel gör att tillgängligheten minskar eller rent av bryts under en viss tid. Obehöriga personer får fysisk åtkomst till IT-resurser eller att IT-resurser skadas rent fysiskt. I och med att datorerna blir snabbare, mindre och lagrar allt större mängder data är det här ett område att ta på allvar. I princip kan ett företags vitala data rymmas på en bärbar dator som inte väger mer än 2 kilogram och som kan stoppas innanför jackan. Band som innehåller säkerhetskopior av företagsinformationen ryms lätt i jackfickan och lagrar mångdubbelt mer information än en bärbar dator. Att obehöriga får fysisk åtkomst till IT-resurser kan medföra att sekretessen, integriteten och, till viss del, tillgängligheten skadas. Om IT-resurser utsätts för fysisk skada (brand, vandalisering, översvämning) hotas tillgängligheten i stor grad. Logiska hot Här hittar vi i stor utsträckning hot som på något vis är kopplade till programvaran i dina IT-system (operativsystem, tillämpningar, databaser och liknande). Det finns ett antal undernivåer på logiska hot och jag tänkte räkna upp de viktigaste, idag kända, hoten: Någon form av olaglig inloggning som leder till obehörig åtkomst (inbrytning/cracking, inloggning med falsk identitet och liknande). Det här är ett mycket allvarligt hot som kan leda till enorm skada, beroende på vilka rättigheter som har tilldelats det forcerade användarkontot. Ett hot i den här

4 46 Handbok i IT-säkerhet kategorin kan leda till allvarlig skada i tillgängligheten, integriteten och sekretessen i IT-resursen. Brist på oavvisbarhet, avvisbarhet och spårning är ett direkt följdhot till ovan nämnda hot. Det bör finnas loggfunktioner för att säkerställa spårning av händelser som har med systemens integritet att göra. Det innebär att om någon ändrar en vital systemparameter ska en loggning automatiskt ske. Sådan loggning måste vara säker så att oavvisligheten, och avvisligheten för den delen, blir vattentät. Samma principer gäller då användare skickar otillbörliga meddelanden eller hämtar och lagrar obscent material. Systemattacker för att förhindra tillgängligheten i system har varit ett uppmärksammat område under senare år. Stora handelsplatser på Internet som och har utsatts för så kallade DoS-attacker (DoS = Denial of Service) med följd att legitima användare inte har kunnat utföra sina ärenden. Modifiering av IT-resurser genom virus-, mask- och trojanangrepp. Alla tre kategorierna kan ställa till med mer- eller mindre systemskada om de släpps igenom. Felen kan ta mycket lång tid att observera och skadeverkningarna kan bli mycket allvarliga med hård ekonomisk påfrestning som följd. Mänskliga/organisatoriska hot Här kommer den mänskliga faktorn in i bilden. Vi hittar rena handhavandefel, fel på grund av okunskap eller fel kompetens, organisatoriska brister och avsiktliga handlingar för att sabotera. De tydligaste hoten i den här kategorin är: Otydlig organisation med bristande roll- och ansvarsfördelning. Säkerhetsarbete handlar om att upprätta en säkerhetspolicy och se till att rollerna finns inom organisationen för att säkerställa policyns efterlevnad. Dessutom bör det finnas ett uttalat hit-team som rycker ut vid eventuella hot och sätter in definierade motåtgärder. Handlar det om något dittills okänt hot ska gruppen ha mandat att snabbt fatta beslut om alternativa motåtgärder. För att få en fungerande säkerhetsgrupp måste alla vara utbildade inom sitt ansvarsområde och fullt ut förstå vilka uppgifter varje rollbesättare har. Administrativa brister eller avsaknad av god behörighetsadministration. Behörighetsadministrationen är en mycket viktig funktion som tilldelar eller tar bort rättigheter till IT-resurser inom ett företag. När en ny person börjar på ett företag läggs den, oftast, upp i ett personaladministrativt sy-

5 Kapitel 4 Hotbild 47 stem och får därigenom ett anställningsnummer. Därefter ska behörighetsadministrationen tilldela rättigheter till adekvata IT-resurser som personen behöver ha tillgång till i sitt yrkesutövande. Om en person slutar ska tillgången till IT-resurserna blockeras eller tas bort, beroende på företagspolicy. Oklara administrativa rutiner kan ställa till det för både tillgängligheten, integriteten och sekretessen i IT-resurserna. Insiderhot Vi vet att det finns elaka människor där ute som inget hellre vill än att komma åt våra data och ställa till skada. Tyvärr finns det risker förknippade med företagets personal också. Det uppstår säkerligen situationer då vissa medarbetare har ett motiv och även möjligheten att genomföra något otillbörligt. Sådana hot är mycket svårare att gardera sig mot än de som finns där ute. Tydliga och begripliga instruktioner Det första som kan ställa till det rejält är otydliga direktiv eller instruktioner. Det minsta jag kan begära som nyanställd är att få reda på vilka arbetsuppgifter jag förväntas sköta, vilka mina befogenheter är, organisationsstrukturen och en utbildning i de system som jag måste använda, men inte har kompetens i. Tas inte detta på allvar av arbetsgivaren skapar det en kultur av gissningar, chansningar och kan i värsta fall skapa en otrygghet. Hur kan jag veta att jag har gjort rätt eller fel i en given situation? Loggning för oavvislighet Då och då blossar debatten upp om arbetsgivarens rätt att läsa personalens e-post och kontrollera innehållet på lokala hårddiskar. Får jag som nyanställd klara instruktioner om att e-post är en företagskritisk resurs som är ett föremål för loggning och stickprovskontroller är det upp till mig att säga nej tack. Om jag accepterar villkoren vet jag vad det är som gäller och får lov att acceptera det. Om det däremot smygs om vad som egentligen gäller eller om det ändras från dag till dag är det en helt annan sak. Loggningsfunktionen är en viktig del i att bekämpa insiderhot. Med bra loggningsfunktioner, kombinerat med god behörighetsadministration, ska det vara möjligt att kunna åstadkomma hållbara bevis för eller emot någon. Vi pratar om avvislighet respektive oavvislighet.

6 48 Handbok i IT-säkerhet Riskanalys och hotscenario Nu börjar det riktigt roliga arbetet. Det gäller att titta på alla IT-resurserna som man har och göra ett hotscenario baserat på de olika hotbilder som föreligger. Försök att identifiera vem som skulle tjäna på att göra någon form av brott i ditt system och tänk dig därefter in i den personens situation. Sysslar du med pengaöverföringar? Då kan någon vilja få tag på ett användarkonto som i sin tur har åtkomst till krypteringsnycklarna för överföringssessionen. Gör några riktiga och verklighetsförankrade hotscenarior och koppla riskerna till varje scenario om det skulle inträffa. Vilka är konsekvenserna och kostnaderna om ett hotscenario inträffar? Det här arbetet kan leda fram till ett beslutsunderlag som motiverar kostnaderna för att införa IT-säkerhet i form av mera personal och tekniska lösningar. Kapitel 13 innehåller en säkerhetspolicy för ett fiktivt företag. I arbetet kring säkerhetspolicyn ska en riskanalys göras för varje system och tjänst. Dessutom ska gemensam IT hanteras på ett tillbörligt sätt. Det är IT-säkerhetschefens yttersta ansvar att få igång arbetet med identifieringen av hot och jobbet med riskanalyser.

Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet

Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet Lunds universitet Informatik Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: April, 2008 Författare: Ron

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2010-11-22 Beslut 1(23) Informationssäkerhetspolicy Universitetsledningen fastställde 2010-11-22 Ledningssystem för informationssäkerhet för Linköpings universitet. Detta dokument tar sin utgångspunkt

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Analys av hotbilden för ITincidenter. BILAGA 4 Till rapport "Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering"

Analys av hotbilden för ITincidenter. BILAGA 4 Till rapport Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering Analys av hotbilden för ITincidenter BILAGA 4 Till rapport "Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering" Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Analyserade hot... 3

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare 2004-09-17 1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer