Villkor Liv och Hälsa Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor Liv och Hälsa 2011-09-01. Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-09-01"

Transkript

1 Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från

2 Försäkringsvillkor Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr , Styrelsens säte Stockholm Contents A DEFINITIONER OCH TOLKNING 3 (1) Gemensamma definitioner 3 (2) Tolkningar 3 B FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 (1) Allmän beskrivning 3 (2) Rätten till försäkring 4 (3) Avtalsinnehåll 4 (4) Försäkringstiden 4 (5) Uppsägning och upphörande 4 (6) Utvidgning av försäkringsskyddet 5 (7) Fortsättningsförsäkring och efterskydd 5 (8) Ändring under försäkringstiden 5 (9) Förändringar i den försäkrades förhållanden 5 (10) Förfogande över försäkringen 6 C PREMIEN 6 (1) Premiesättning 6 (2) Rätt tid för premiebetalning 6 (3) Dröjsmål med premien 6 (4) Återupplivning efter premiedröjsmål 6 (5) Fortsättningsförsäkring vid obligatorisk gruppförsäkring 7 (6) Skattekategori 7 D GRUPPLIVFÖRSÄKRING 7 (1) Ersättning vid dödsfall 7 E GRUPPSJUKFÖRSÄKRING 7 (1) Allmän bestämmelse 7 (2) Rätten att teckna sjukförsäkring 7 (3) Ersättning vid arbetsoförmåga 7 (4) Försäkringsersättningen 7 (5) Avbrott i sjukperiod 8 (6) Uppehåll i arbete eller arbetsinkomst 8 (7) Överförsäkring 8 (8) Försäkringens upphörande under pågående ersättning 8 F GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 8 (1) Allmänna bestämmelser 8 (2) Olycksfallsskada 8 (3) Konkurrerande skadeorsaker 9 (4) Ersättningsposter 9 (5) Läkekostnader 9 (6) Tandskadekostnader 10 (7) Resekostnader 10 (8) Sveda och värk 10 (9) Merkostnader 10 (10) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader 10 (11) Krisförsäkring (psykologtjänster) 11 (12) Ersättning för medicinsk invaliditet 11 (13) Utbetalning av invaliditetsersättning 12 (14) Omprövning av invaliditetsersättning 12 (15) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder 12 (16) Ersättning för dödsfall på grund av olycksfallsskada 12 G GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 12 (1) Åtgärder för utbetalning av ersättning 12 (2) Försäkringsgivarens skyldigheter 13 (3) Bedömning av arbetsoförmåga 13 H GEMENSAMMA BEGRÄNSNINGAR I OMFATTNING 13 (1) Befintliga åkommor 13 (2) Berusningsmedel och preparat 13 (3) Brottslig gärning 13 (4) Eget vållande 13 (5) Självmord 14 (6) Kroppsskada eller sjukdom i arbetet 14 (7) Kroppsskada i trafik 14 (8) Vistelse utom Norden 14 (9) Krig eller politiska oroligheter 14 (10) Terrorism 14 (11) Atomkärnprocess 15 (12) Felaktiga och försenade meddelanden 15 (13) Oriktiga uppgifter 15 (14) Force majeure 15 (15) Preskription 15 (16) Hantering av personuppgifter 15 (17) GSR 16 (18) Omprövning av Försäkringsgivarens beslut 16 (19) Kontaktuppgifter 17 2

3 A DEFINITIONER OCH TOLKNING (1) Gemensamma definitioner Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Movestic Livförsäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringstagare är den som har ingått avtal om försäkring med försäkringsgivaren. Gruppavtal är avtal om gruppförsäkring för en viss grupp av personer som har slutits med försäkringsgivaren och som anger villkoren för gruppförsäkring. Gruppförsäkring är försäkring som har uppkommit på grund av gruppavtalet. Frivillig gruppförsäkring är en gruppförsäkring som gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen ansökan eller genom att inte avböja försäkring. Obligatorisk gruppförsäkring är en gruppförsäkring som en gruppmedlem är direkt ansluten till genom gruppavtalet. (g) Gruppföreträdare är den som företräder gruppen gentemot försäkringsgivaren. Vardia Försäkring är gruppföreträdare. (h) Gruppmedlem är en person som tillhör den grupp som anges i gruppavtalet såsom föremål för gruppförsäkring. (i) Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. (j) Försäkringstiden är den tid som försäkringen är ikraft. (k) Årsförnyelsedag är om inget annat anges i gruppavtalet varje årsdag av gruppavtalets ikraftträdande som följer omedelbart på gällande försäkringstid. (l) Premieperiod avser det tidsintervall varmed premien eller en del därav skall erläggas. (m) Arbetsoförmåga avser en nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga på grund av egen sjukdom eller kroppsskada. Isolering enligt 5 kap Smittskyddslagen (2004:168) jämställs med sjukdom. (n) Sjukperiod är den tidsperiod som den försäkrades arbetsoförmåga som omfattas av försäkringen varar utan avbrott under försäkringstiden. (o) Akut sjuktid är tiden från det att den försäkrade drabbas av en olycksfallsskada tills dess att den försäkrade har tillfrisknat eller att ett invaliditetstillstånd har inträtt. (p) Slutåldern för försäkringarna är den dag då den försäkrade fyller 65 år eller annan tidigare ålder som anges i gruppavtalet. Om en försäkrad har en lägre pensionsålder än 65 år upphör försäkringen när pensionsåldern uppnås. (q) Fullt arbetsför är en person som inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra sitt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. (r) Prisbasbelopp avser det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). (s) Försäkringsavtalslagen avser försäkringsavtalslagen (2005:104). (2) Tolkningar B Definierade begrepp tolkas på samma sätt i singular, plural, genitiv, adjektiv, bestämd eller obestämd form. Hänvisningar till lagregler omfattar även senare ändringar och tillägg eller ny lag som har satts i dess ställe. Hänvisningar till, och beskrivningar av, lagregler sker i informativt syfte och begränsar inte till någon del tillämpningen av lagreglerna för försäkringens del. FÖRSÄKRINGSAVTALET (1) Allmän beskrivning Försäkringen avser (utan att denna beskrivning påverkar försäkringsvillkorens innebörd) att enligt gällande villkor ersätta särskilt angivna följder av olycksfallsskada, sjukdom eller dödsfall som kan uppkomma under försäkringstiden. Denna villkorsversion gäller tillsvidare för nytecknade försäkringar från och med den 1 september Försäkringsfall regleras i sin helhet enligt den villkorsversion som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren, premier och avgifter med verkan även för ingångna försäkringsavtal. För tidsbegränsade avtal som förnyas automatiskt har försäkringsgivaren rätt att ändra försäkringsvillkoren med ett skriftligt meddelande tidigast 6 månader och senast 1 månad före utgången av avtalsperioden. Försäkringsgivaren kan även säga upp dessa försäkringsavtal skriftligen tidigast 6 månader och senast 1 månad före utgången av avtalsperioden. Försäkringen upphör då vid utgången av avtalsperioden. Om det är påkallat av försäkringens art eller annan omständighet, exempelvis att de grundläggande förutsättningarna för för säkringsavtalet ändras, exempelvis genom lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annat tvingande påbud, får försäkringsavtalet sägas upp eller ändras i motsvarande mån med verkan från och med den premieperiod som infaller närmast efter att 1 månad har förflutit från det att skriftligt besked om ändringen har avsänts. 3

4 (2) Rätten till försäkring 4 Rätten att teckna försäkring följer av gällande lag i förening med gruppavtalet och försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande regler för nyteckning och riskbedömning. Försäkringstagaren och den försäkrade skall lämna fullständiga och riktiga uppgifter om de förhållanden som försäkringsgivaren behöver kännedom om för att kunna bedöma om försäkringen skall meddelas, vidmakthållas, utvidgas, förändras eller förnyas. Om oriktiga uppgifter stadgas särskilt under L För att ha rätt att teckna försäkring så gäller alltid utöver vad som anges i gruppavtalet och reglerna för nyteckning och riskbedömning att den vars liv eller hälsa försäkringen avses gälla skall vara: (i) fullt arbetsför; (ii) inskriven i svensk försäkringskassa (från och med 16 års ålder); och (iii) folkbokförd i Sverige vid tiden för ansökan eller anslutning. Om en gruppmedlem tidigare har genomgått en hälsoprövning för personförsäkring hos försäkringsgivaren och i samband därmed meddelats besked om avslag så måste denna person undergå ny hälsoprövning innan anslutning till gruppförsäkring kan ske. (3) Avtalsinnehåll För gruppförsäkring gäller vad som anges i gruppavtalet och dessa allmänna villkor i förening med ansöknings- och riskbedömningshandlingarna, försäkringsbeskedet, Försäkringsavtalslagen och gällande rätt i övrigt. Försäkringen grundar sig på de uppgifter som försäk-ringstagaren och/eller den försäkrade har lämnat till försäkringsgivaren. Verkan av oriktiga eller ofullständiga uppgifter behandlas under H. Försäkringstagaren och den försäkrade skall omgående kontrollera uppgifterna i den dokumentation som försäkringsgivaren utfärdar angående försäkringen. Om dokumentationen innehåller någon felaktig uppgift så skall försäkringstagaren och/eller den försäkrade utan dröjsmål meddela försäkringsgivaren. Om så ej sker är försäkringsgivaren fri från ansvar för följder som hade kunnat undvikas genom skyndsam reklamation. (4) Försäkringstiden Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring direkt genom gruppavtalet, eller genom att inte avböja försäkring, så träder försäkringen ikraft vid den tidpunkt som anges i gruppavtalet. Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring på grundval av en egen ansökan så träder försäkringen ikraft tidigast dagen efter att försäkringstagaren ansökte om försäkringen, under förutsättning att den sökta förmånen kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. Om avtalet, ansökan eller försäkringsgivarens erbjudande om försäkring anger att försäkringen ska börja gälla när den första premien betalas så börjar förmånen gälla dagen efter betalningen. Parterna kan enas om att förmånen ska börja gälla vid en annan tidpunkt än ovan. Om försäkringsgivaren särskilt skall återförsäkra försäkringen eller en del därav så träder försäkringen ikraft i motsvarande omfattning först när återförsäkringen börjar gälla. Om försäkringsgivaren enligt gällande riskbedömningsnormer endast kan meddela försäkring för gruppmedlem med förhöjd premie och/eller med förbehåll så träder försäkringen ikraft tidigast när försäkringstagaren (eller, om relevant, den försäkrade) har godtagit ett erbjudande från försäkringsgivaren om försäkring med förhöjd premie och/eller förbehåll. Försäkringen gäller från och med ikraftträdandet för den enskilde försäkrade till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet. Om ingen försäkringstid anges i gruppavtalet så gäller försäkringen till närmast följande årsförnyelsedag eller, om ingen sådan anges i gruppavtalet, för ett år i taget. Om försäkringen inte har sagts upp till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet så förlängs försäkringen för ett år i taget. (g) Om ingen försäkringstid anges i gruppavtalet eller om försäkringen har förlängts utöver den angivna försäkringstiden så förlängs försäkringen för ett år i taget om ingen uppsägning har skett till närmast följande årsförnyelsedag. (h) Om premiebetalningens betydelse för försäkringens giltighet stadgas under C. (5) Uppsägning och upphörande Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den kom fram till försäkringsgivaren. Redan inbetalda premier återbetalas till den del som avser tid efter det att uppsägningen fick verkan. Försäkringsgivaren får säga upp gruppavtalet till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet eller om ingen försäkringstid har angivits, eller om försäkringstiden har förlängts, till närmast följande årsförnyelsedag genom att skriftligt meddela gruppföreträdaren och de berörda gruppmedlemmarna om uppsägningen. Uppsägningen får verkan tidigast en månad efter avsändandet. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under B(7). Om gruppavtalet sägs upp för gruppens räkning så upphör försäkringen att gälla för samtliga försäkringstagare och försäkrade

5 vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom försäkringsgivaren till handa. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under B(7). Utöver vad som anges i gruppavtalet så upphör rätten till försäkring alltid om: (i) försäkrad gruppmedlem uppnår slutåldern och/eller upphör att tillhöra gruppen; eller om (ii) den försäkrade upphör att uppfylla de villkor för tillhörighet till försäkringen som anges i gruppavtalet eller dessa allmänna villkor Om rätten till försäkring upphör enligt B(5) finns rätt till efterskydd under de förutsättningar som stadgas under B(7). Om förutsättningarna för efterskydd ej är uppfyllda så upphör försäkringen att gälla omedelbart när rätten till försäkring upphör enligt B(5). Gruppförsäkring upphör att gälla i sin helhet när gruppmedlemmen uppnår slutåldern eller om gruppmedlemmen avlider. (6) Utvidgning av försäkringsskyddet En försäkringstagare som önskar utvidga försäkringen skall ansöka om utvidgning enligt de riskbedömningsregler som gäller vid tidpunkten för ansökan. Försäkringen kan inte utvidgas, utökas eller höjas för en försäkrad under tid som denne inte är fullt arbetsför. Försäkringen kan inte heller utvidgas, utökas eller höjas för en försäkrad under tid som gruppmedlemmen inte är fullt arbetsför. Försäkringen kan inte utvidgas, utökas eller höjas efter att gruppavtalet har sagts upp. Däremot kan nya gruppmedlemmar anslutas. (7) Fortsättningsförsäkring och efterskydd Om inget annat anges i gruppavtalet så har en försäkrad rätt att teckna en försäkring av samma slag ( fortsättningsförsäkring ) hos försäkringsgivaren om försäkringen har upphört enligt B(5), B(5) eller B(5) under förutsättning att den försäkrade: (i) har omfattats av försäkringen i minst sex (6) månader när försäkringen upphörde; och (ii) ansöker om fortsättningsförsäkring inom tre (3) månader från det att försäkringen upphörde. Fortsättningsförsäkring meddelas på särskilda villkor och med särskild premiesättning. Om rätten till försäkring upphör enligt B(5) så gäller försäkringsskyddet i ytterligare tre månader därefter ( efterskydd ) under förutsättning: (i) att den försäkrade har omfattats av försäkringen i minst sex (6) månader när rätten till försäkring upphör; och (ii) att inget annat anges i gruppavtalet. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring enligt B(7) och efterskyddet i B(7) gäller inte om: (i) den försäkrade har fått eller uppenbarligen kan få en försäkring av samma slag i ett annat försäkringsbolag (till exempel genom egen ansökan eller konvertering av gruppförsäkring); eller om (ii) försäkrad gruppmedlem har lämnat gruppen på grund av att en viss ålder har uppnåtts; eller om (iii) den försäkrade är bosatt i utlandet utan att omfattas av bestämmelserna i K(8). Efterskydd eller rätt till fortsättningsförsäkring gäller inte i något fall: (i) vid uppsägning av den försäkrade själv; eller (ii) om gruppförsäkring eller en del därav har upphört på grund av att en viss ålder har uppnåtts. (8) Ändring under försäkringstiden Om inget annat anges i gruppavtalet står det försäkringsgivaren fritt att under försäkringstiden förändra premien och försäkringsvillkoren till varje årsförnyelsedag enligt vad som då gäller för försäkringsgivaren motsvarande försäkringar. Förändringar enligt B(9) skall meddelas skriftligt tidigast sex månader före årsförnyelsedagen och senast en månad före årsförnyelsedagen. Förändringar kan även göras till ut-gången av en premieperiod enligt B(10). (9) Förändringar i den försäkrades förhållanden Försäkringen gäller under förutsättning att den försäkrades yrke, arbetsinkomst, anställningsform, arbetsuppgifter, arbetstid, övriga arbetsförhållanden och bosättningsförhållanden inte förändras i något betydande avseende. Om de förhållanden som omnämns i B(9) förändras under försäkringstiden så skall den försäkrade och/eller försäkringstagaren skyndsamt anmäla förändringarna till försäkringsgivaren. Anmälan skall göras senast vid den första premiebetalningen efter förändringen. Om den försäkrade eller försäkringstagaren av oaktsamhet som inte är ringa underlåter att i rätt tid anmäla förändring av de förhållanden som anges i B(10) så är försäkringsgivarens ansvar för försäkringsfall som inträffar efter förändringen helt eller delvis begränsat enligt Försäkringsavtalslagen. Reglerna kan innebära att ersättningen sätts ned eller helt uteblir, alltefter omständigheterna. Om förändringarna i den försäkrades förhållanden innebär att försäkringsgivaren skulle ha meddelat försäkring med andra villkor, annan premie eller att någon rätt till försäkring ej skulle ha förelegat om de förändrade förhållandena hade gällt 5

6 redan när ansökan om försäkring gjordes, så har försäkringsgivaren rätt att i motsvarande mån skriftligen förändra försäkringsvillkoren och premien eller att säga upp försäkringen till utgången av aktuell premieperiod. Om meddelandet om ändring eller uppsägning avsänds inom en kortare tid än en månad före utgången av premieperioden gäller åtgärden istället från och med den dag då en månad har förflutit efter att meddelandet avsändes. (10) Förfogande över försäkringen C Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas av försäkringstagaren eller den försäkrade. Ett förmånstagarförordnande får bara avse dödsfallsbelopp enligt grupplivförsäkringen, D. Gruppavtalet kan överlåtas till en ny huvudman om denne har övertagit ansvaret för gruppen. PREMIEN (1) Premiesättning Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bl a med hänsyn till försäkringens innehåll, gruppens sammansättning (exempelvis ålder, yrke, skadeutfall i gruppen), gällande försäkringsbelopp och försäkringsgivarens premietariffer och riskbe dömningsregler vid de tidpunkter då premien skall bestämmas. Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring eller någon del därav efter en individuell hälsoprövning så bestäms premien även med hänsyn till den försäkrades individuella förhållanden och försäkringsmässiga risk. För förändring av premien under försäkringstiden gäller vad som stadgas i B(9), B(10), i gruppavtalet och i Försäkringsavtalslagen. Premien kan erläggas årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis alltefter vad som har avtalats mellan parterna. Om inget särskilt har avtalats mellan parterna så skall premien betalas månadsvis. (2) Rätt tid för premiebetalning Den första premiebetalningen skall ske inom 14 dagar från det en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. Fortsatta premiebetalningar under försäkringstiden skall ske senast på premieperiodens första dag. Om premieperioden är längre än en månad (d v s kvartal, halvår eller helår) så kan fortsatta premiebetalningar ske inom en månad efter att en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. (3) Dröjsmål med premien (g) (h) Om försäkringen har beviljats med förbehåll att den träder ikraft först dagen efter att den första premien betalas och den första premien inte betalas i rätt tid så förfaller försäkringen utan att någonsin ha trätt ikraft. Om premien betalas för sent så träder försäkringen inte ikraft. Om premien inte betalas i rätt tid i andra fall än enligt C(3) så får försäkringen sägas upp för försäkringsgivarens räkning. Uppsägningen skall ske skriftligt och får verkan 14 (fjorton) dagar efter att den har avsänts. Om premiebetalningen skulle ha förmedlats av en gruppföreträdare skall uppsägningen enligt C(3) sändas både till försäkringstagaren och till gruppföreträdaren. Om försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring så skall uppsägningen enligt C(3) sändas till den som skulle ha betalat premien samt alla gruppmedlemmar. Om premien betalas innan 14 (fjorton) dagar har förflutit från det att uppsägningen avsändes så är uppsägningen utan verkan. Försäkringen upphör att gälla för den försäkrade när uppsägningen får verkan. Vid särskilda hinder mot att betala premien gäller vad som därom stadgas i Försäkringsavtalslagen. (4) Återupplivning efter premiedröjsmål Om försäkringen har sagts upp för försäkringsgivarens räkning på grund av dröjsmål med premiebetalningen (annan än den första) enligt C(3) så kan försäkringen återupplivas genom att alla utestående premiebelopp betalas innan tre (3) månader har förflutit från det att uppsägningen fick verkan. Försäkringen kan inte återupplivas om försäkringen har sagts upp på grund av dröjsmål med den första premiebetalningen. Om försäkringen återupplivas enligt C(4) så träder försäkringen åter ikraft dagen efter att de utestående premierna har betalats. Om gruppförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring så kan återupplivning endast ske för hela gruppen. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under C(5). Försäkringen gäller inte under perioden från och med den dag då uppsägningen fick verkan till den dag då försäkringen åter träder ikraft genom återupplivning. Försäkringsgivaren ansvarar inte för sjukdom, kroppsskada, arbetsoförmåga eller annat hälsobesvär som visar sig under en period då försäkringen är uppsagd eller för dödsfall som inträffar under en sådan period. 6

7 (5) Fortsättningsförsäkring vid obligatorisk gruppförsäkring 7 Om en obligatorisk gruppförsäkring sägs upp på grund av att premien inte har betalats i rätt tid så har varje gruppmedlem rätt till fortsättningsförsäkring under samma förutsättningar som anges under B(7). (6) Skattekategori D Gruppförsäkringen tillhör skattekategori K. GRUPPLIVFÖRSÄKRING (1) Ersättning vid dödsfall E Om den försäkrade avlider under försäkringstiden så lämnas ersättning med det dödsfallsbelopp som framgår av försäkringsbeskedet. Om inget särskilt förmånstagarförordnande har utfärdats av den försäkrade och registrerats hos försäkringsgivaren före dödsfallet så tillfaller dödsfallsbeloppet i tur och ordning följande personer: (i) i första hand den försäkrades make eller registrerad partner (förutsatt att ansökan om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap ej var anhängig vid dödsfallet); eller om ingen sådan finnes: (ii) den försäkrades sambo (under förutsättning att ingen av samborna är gift eller registrerad partner); eller om ingen sådan finnes: (iii) den försäkrades arvingar enligt allmänna arvsordningen i 2 kap Ärvdabalken (1958:637). Med arvingar menas den försäkrades släktingar. Om den försäkrade har utfärdat ett särskilt förmånstagarförordnande och registrerat detta hos försäkringsgivaren före dödsfallet så tillfaller dödsfallsbeloppet i första hand den eller de personer som anges i förmånstagarförordnandet. I andra hand betalas dödsfallsbeloppet enligt det allmänna förmånstagarförordnandet i D(1). En förmånstagare kan avstå från dödsfallsbeloppet, eller sin andel därav, genom ett skriftligt avstående utan villkor. Dödsfallsbeloppet, eller den andel därav, som skulle ha tillfallit den avstående förmånstagaren tillfaller då den förmånstagare som står näst i tur på samma sätt som om den avstående förmånstagaren hade varit avliden. GRUPPSJUKFÖRSÄKRING (1) Allmän bestämmelse Detta avsnitt, E, gäller under förutsättning att gruppförsäkring har tecknats med gruppsjukförsäkring, vilket framgår av försäkringsbeskedet. (2) Rätten att teckna sjukförsäkring Endast gruppmedlem som omfattas av ett annat moment i gruppförsäkring har rätt att teckna gruppsjukförsäkring. Utöver vad som anges ovan i B(2) så gäller att gruppmedlem, för att har rätt att teckna gruppsjukförsäkring; (i) skall vara tillsvidareanställd eller utöva enskild näringsverksamhet, i båda fallen på minst halvtid; och (ii) har en stadigvarande arbetsinkomst; och (iii) ej har fyllt 60 (sextio) år. Provanställning i enlighet med 6 i lagen om anställningsskydd (1982:80) jämställs med tillsvidare anställning enligt E(2)(i). (3) Ersättning vid arbetsoförmåga Sjukförsäkringen ger rätt till ersättning om den försäkrade blir arbetsoförmögen under försäkringstiden p.g.a. sjukdom eller olycksfallsskada till minst 25 %. Arbetsoförmågan måste vara sammanhängande och vara längre än karenstiden för att försäkringen ska ge rätt till ersättning. Ersättningen är proportionell till graden av arbetsoförmågan. Längsta ersättningsperiod är 48 månader, dock längst till 65 års ålder. Om ersättning betalats i 48 månader, oavsett antal sjukperioder, upphör försäkringen att gälla. Försäkringen och ersättningen från denna upphör dock alltid vid den försäkrades död, eller avtalade pensionsålder, dock senast vid slutåldern. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Bestämmelser för bedömning av arbetsoförmågan finns under G(3) nedan. (4) Försäkringsersättningen Maximal ersättning framgår av försäkringsbeskedet Försäkringsersättningen utbetalas månadsvis i efterskott och beräknas med hänsyn till graden av den försäkrades arbetsoför måga och antalet dagar under den period som ersättningen avser.

8 (5) Avbrott i sjukperiod 8 Om den försäkrade efter avslutad sjukperiod åter under försäkringstiden drabbas av arbetsoförmåga på grund av samma sjukdom eller kroppsskada innan tre (3) månader har förflutit från den förra sjukperiodens slut så gäller en kortare karensperiod på 15 (femton) dagar för den nya sjukperioden. Efter den tidsperiod som anges i E(5) så gäller den normala karenstiden enligt dessa villkor för nya sjukperioder under försäkringstiden. (6) Uppehåll i arbete eller arbetsinkomst Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsskada eller arbetsoförmåga som uppkommer under tid då den försäkrade är arbetslös, tjänstledig, arbetsbefriad, inte innehar tillsvidareanställning om minst halvtid, inte är verksam som egen företagare på minst halvtid eller annars inte uppbär arbetsinkomst. Begränsningen i E(6) gäller inte om den försäkrade innehar tillsvidareanställning på minst halvtid och endast är föräldraledig när arbetsoförmågan uppkommer. (7) Överförsäkring Om ersättningen från gruppsjukförsäkringen tillsammans med andra inkomster (inbegripet arbetsinkomst, sjuklön, ersättning från försäkringskassan, privat eller kollektivavtalad försäkring och pension) skulle innebära att den försäkrade får en inkomst under sjukperioden som överstiger 90% av den aktuella arbetsinkomsten omedelbart före sjukperioden får försäkringsgivaren reducera ersättningen med den överskjutande delen. (8) Försäkringens upphörande under pågående ersättning F Om försäkringen, av annan orsak än försummelse av försäkringstagarens eller den försäkrades åligganden enligt lag eller villkor, upphör att gälla under pågående sjukperiod som ersätts enligt dessa villkor så fortsätter försäkringsersättningen enligt dessa villkor E med följande begränsningar: (i) den arbetsoförmåga som ligger till grund för beräkningen av försäkringsersättningen får aldrig överstiga den grad av arbetsoförmåga som gällde för den försäkrade när försäkringen upphörde att gälla; och (ii) om den försäkrades arbetsförmåga därefter förbättras så får den grad av arbetsoförmåga som ligger till grund för beräkning en av försäkringsersättningen aldrig överstiga den försäkrades lägsta nivå av arbetsoförmåga efter försäkringens upphörande. Om den försäkrades arbetsoförmåga upphör så upphör därmed rätten till ersättning från försäkringen. I andra fall än enligt E(9) lämnas ingen ersättning från försäkringen efter försäkringens upphörande. GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING (1) Allmänna bestämmelser Detta avsnitt F gäller under förutsättning att gruppförsäkring har tecknats med gruppolycksfallsförsäkring vilket framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller både under arbetstid och under fritid om inget annat anges i gruppavtalet eller försäkringsbeskedet. (2) Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas i dessa villkor en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig, ofrivillig och utifrån kommande händelse som innebär ett våld mot kroppen och som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som har uppkommit genom förfrysning, värmeslag, solsting, vridvåld mot knä samt hälseneruptur och bevisad borreliainfektion genom fästingbett. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som har samband med: (i) förslitning, överansträngning, ensidiga rörelser eller åldersförändringar; eller (ii) smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne ej heller förgiftning genom mat eller dryck eller överkänslighetsreaktion; eller (iii) medicinsk behandling eller undersökning, medicinskt ingrepp eller användning av läkemedel som inte har föranletts av en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen. En grundförutsättning för att gruppolycksfallsförsäkringen skall lämna ersättning för en olycksfallsskada är att den försäkrade: (i) utan dröjsmål uppsöker läkarvård i anslutning till olycksfallsskadan; och (ii) fortlöpande står under läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter i den omfattning som rimligen kan krävas med hänsyn till olycksfallsskadan; och (iii) följer de föreskrifter som försäkringsgivaren meddelar i samråd med medicinsk rådgivare för att begränsa följderna av olycksfallsskadan.

9 Akut sjuktid är tiden från det att den försäkrade drabbas av en olycksfallsskada tills dess att den försäkrade har tillfrisknat eller att ett invaliditetstillstånd har inträtt. För olycksfallsskador som inträffar i samband med arbetet eller färd till eller från arbetet eller annars i trafik gäller särskilda bestämmelser enligt K(6)och K(7). (3) Konkurrerande skadeorsaker Om följderna av en olycksfallsskada har förvärrats på grund av att den försäkrade före olycksfallet hade en sjukdom, kroppsskada, ett kroppsfel eller annat hälsobesvär så lämnas ingen ersättning för de följder eller den försämring av den försäkrades hälsotillstånd som kan hänföras till sådana tidigare hälsobesvär. Om den försäkrades hälsotillstånd försämras efter olycksfallet på grund av andra omständigheter än olycksfallet lämnas ingen ersättning för sådan försämring. Detta gäller bland annat sådana hälsobesvär som den försäkrade skulle ha haft även om olycksfallet inte hade inträffat. Som olycksfallsskada räknas inte sådant tillstånd som, även om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfall utan på sjukdom, kroppsfel, lyte, eller annat hälsobesvär. (4) Ersättningsposter Gruppolycksförsäkringen kan omfatta följande ersättningsposter: (i) Läkekostnader F(5); (ii) Tandskadekostnader F(6); (iii) Resekostnader F(7); (iv) Sveda och värk F(8); (v) Merkostnader F(9); (vi) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader F(10); (vii) Krisförsäkring F(11); (viii) Ersättning för medicinsk invaliditet F(12); (ix) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder F(15); (x) Dödsfallsersättning F(16) Vilka ersättningsposter som omfattas av gruppolycksfallsförsäkringen framgår av försäkringsbeskedet eller gruppavtalet. Omfattningen av de olika ersättningsposterna framgår nedan under F(6) - F(16). Ersättning för kostnader i anledning av olycksfall ersätts i den omfattning som framgår nedan och endast i den mån ersättning inte lämnas från annat håll, t ex allmän försäkring, enskild försäkring, kollektivavtalad försäkring eller enligt lag. Om den försäkrade inte är inskriven i svensk allmän försäkringskassa vid tidpunkten för ett olycksfall som ersätts enligt dessa villkor så lämnas ersättning från gruppolycksfallsförsäkringen i den omfattning som skulle ha lämnats om den försäkrade hade varit inskriven i försäkringskassa, d v s Försäkringsgivaren övertar inte skyldigheten att ersätta sådana kostnader som skulle ha ersatts från annat håll om den försäkrade hade tillhört svensk allmän försäkringskassa. Om ett olycksfall inträffar under resa så skall kostnaderna i första hand ersättas av reseförsäkring eller ett särskilt resemoment i hemförsäkringen i den mån sådan försäkring finnes. När prisbasbelopp omnämns i detta avsnitt F avses, om inget annat anges, det prisbasbelopp som gällde när olycksfallsskadan inträffade. (5) Läkekostnader (g) Ersättning kan lämnas för skäliga kostnader för läkarvård som är nödvändig till följd av en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen. Ersättning kan även lämnas för skäliga kostnader för nödvändig vård av sjukgymnast, sjuksköterska eller liknande legitimerad vårdpersonal om vården sker på remiss av läkare vars vård omfattas av försäkringen. Ersättning kan även lämnas för skäliga kostnader för hjälpmedel som är nödvändiga för skadans läkning och som har föreskrivits av läkare vars vård omfattas av försäkringen. Om vården äger rum i Sverige så lämnas ersättning endast för kostnader för vård som lämnas inom den allmänna sjukvården. Detta omfattar även läkare som enligt särskilt avtal utför vård på uppdrag av den allmänna sjukvården. Vård i ett land utanför Sverige ersätts endast om olycksfallet inträffade i det landet. Om den försäkrade inte kan få vårdkostnader i utlandet ersatta av svensk försäkringskassa så lämnas ersättning från försäkringen endast i den omfattning som skulle ha lämnats om försäkringskassan hade lämnat ersättning för vården. Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande kostnader ersätts inte av försäkringen. Ersättning för läkekostnader lämnas i längst tre (3) år från olycksfallet. Om olycksfallet har medfört invaliditet så kan ersättning lämnas för läkekostnader tills dess att försäkringsgivaren har fastställt graden av invaliditet. 9

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor SIG Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-09-15 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING 6

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa Denna information utgör för -och efterköpsinformation tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer

Läs mer

gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01

gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 gruppförsäkring Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 4 A.2 Vem försäkringen gäller för 4 A.3 När försäkringen gäller 4 A.4 Utbetalning

Läs mer

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet Health & Care Insurance AB VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet 1... ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET 2008:1... 3 1.1... INLEDNING... 3 1.2... DEFINITIONER... 3 1.3...

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Gruppförsäkring barnförsäkring

Gruppförsäkring barnförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring barnförsäkring SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BARN OCH UNGDOM (BA1) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas barnförsäkring innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring 2014-09-15 Informationsbladet innehåller information om Movestics Gruppförsäkring som är nyttig att känna till före ansökan och under försäkringstiden. Informationsbladet

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkrings villkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare?

Läs mer

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring, GF 900:5 Villkor för Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:6 Villkor Gruppförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3 A.3

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:1 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas seniorförsäkring grupp i Bliwa (nedan seniorförsäkring) är en frivillig gruppförsäkring som

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med Allmänna villkor 72:5 2014-01-01 GARANT Anställd I samarbete med 2 GARANT Anställd 72:5 GARANT Anställd 72:5 3 GARANT Anställd 72:5 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Livförsäkring 6 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer