Villkor Liv och Hälsa Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01"

Transkript

1 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från

2 Försäkringsvillkor Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr , Styrelsens säte Stockholm Innehåll A DEFINITIONER OCH TOLKNING 4 (1) Gemensamma definitioner 4 (2) Tolkningar 4 B FÖRSÄKRINGSAVTALET 4 (1) Allmän beskrivning 4 (2) Rätten till försäkring 5 (3) Avtalsinnehåll 5 (4) Försäkringstiden 5 (5) Uppsägning och upphörande 5 (6) Utvidgning av försäkringsskyddet 6 (7) Fortsättningsförsäkring och efterskydd 6 (8) Ändring under försäkringstiden 6 (9) Förändringar i den försäkrades förhållanden 6 (10) Förfogande över försäkringen 7 C PREMIEN 7 (1) Premiesättning 7 (2) Rätt tid för premiebetalning 7 (3) Dröjsmål med premien 7 (4) Återupplivning efter premiedröjsmål 7 (5) Fortsättningsförsäkring vid obligatorisk gruppförsäkring 8 (6) Skattekategori 8 D GRUPPLIVFÖRSÄKRING 8 (1) Ersättning vid dödsfall 8 E GRUPPSJUKFÖRSÄKRING 8 (1) Allmän bestämmelse 8 (2) Rätten att teckna sjukförsäkring 8 (3) Ersättning vid arbetsoförmåga 8 (4) Försäkringsersättningen 8 (5) Avbrott i sjukperiod 9 (6) Uppehåll i arbete eller arbetsinkomst 9 (7) Överförsäkring 9 2 (8) Försäkringens upphörande under pågående ersättning 9 F GRUPPOLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING 9 (1) Allmänna bestämmelser 9 (2) Olycksfallsskada 9 (3) Konkurrerande skadeorsaker 10 (4) Ersättningsposter 10 (5) Läkekostnader 10 (6) Tandskadekostnader 11 (7) Resekostnader 11 (8) Sveda och värk 11 (9) Merkostnader 11 (10) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader 11 (11) Krisförsäkring (psykologtjänster) 12 (12) Ersättning för medicinsk invaliditet 12 (13) Utbetalning av invaliditetsersättning 13 (14) Omprövning av invaliditetsersättning 13 (15) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder 13 (16) Ersättning för dödsfall på grund av olycksfallsskada 13 G GRUPPFÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL OCH SJUKDOM 13 (1) Allmänna bestämmelser 13 (2) Olycksfallsskada 13 (3) Sjukdom 14 (4) Akut sjuktid 14 (5) Arbetsskador och trafikskador 14 (6) Begränsningar för särskilda sjukdomar 14 (7) Konkurrerande skadeorsaker 14 (8) Läkarvård och föreskrifter 14 (9) Ersättningsposter 15 (10) Samordning med gruppolycksfalls-

3 försäkring 15 (11) Läkekostnader (olycksfall) 15 (12) Tandskadekostnader (olycksfall) 15 (13) Resekostnader (olycksfall) 16 (14) Sveda och värk (olycksfall) 16 (15) Merkostnader (olycksfall) 16 (16) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader (olycksfall) 16 (17) Krisförsäkring (psykologtjänster) 17 (18) Ersättning för medicinsk invaliditet 17 (19) Ersättning för ekonomisk invaliditet (olycksfall) 18 (20) Samordning mellan invaliditetsersättningar 18 (21) Utbetalning av invaliditetsersättning 18 (22) Omprövning av invaliditetsersättning 19 (23) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder (olycksfall) 19 (24) Ersättning för dödsfall 19 H BARNFÖRSÄKRING 19 (1) Allmänna bestämmelser 19 (2) Försäkrade barn 19 (3) Olycksfallsskada 20 (4) Sjukdom 20 (5) Akut sjuktid 20 (6) Arbetsskada eller trafikskada 20 (7) Särskilda begränsningar för barnförsäkringen 20 (8) Konkurrerande skadeorsaker 21 (9) Ersättningsposter 21 (10) Läkekostnader (olycksfall) 21 (11) Tandskadekostnader (olycksfall) 22 (12) Resekostnader (olycksfall) 22 (13) Merkostnader (olycksfall) 22 (14) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader (olycksfall) 22 (15) Kostnadsbidrag 23 3 (16) Ersättning vid sjukhusvistelse 23 (17) Krisförsäkring (psykologtjänster) 23 (18) Ersättning för medicinsk invaliditet 24 (19) Ersättning för ekonomisk invaliditet 24 (20) Samordning mellan invaliditetsersättningar 25 (21) Utbetalning av invaliditetsersättning 25 (22) Omprövning av invaliditetsersättning 25 (23) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder (olycksfall) 25 (24) Ersättning för dödsfall 25 I GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 26 (1) Åtgärder för utbetalning av ersättning 26 (2) Försäkringsgivarens skyldigheter 26 (3) Bedömning av arbetsoförmåga 26 J GEMENSAMMA BEGRÄNS- NINGAR I OMFATTNING 26 (1) Befintliga åkommor 26 (2) Berusningsmedel och preparat 27 (3) Brottslig gärning 27 (4) Eget vållande 27 (5) Självmord 27 (6) Kroppsskada eller sjukdom i arbetet 27 (7) Kroppsskada i trafik 27 (8) Vistelse utom Norden 27 (9) Krig eller politiska oroligheter 28 (10) Terrorism 28 (11) Atomkärnprocess 28 (12) Felaktiga och försenade meddelanden 28 (13) Oriktiga uppgifter 28 (14) Force majeure 29 (15) Preskription 29 (16) Hantering av personuppgifter 29 (17) GSR 29 (18) Omprövning av Försäkringsgivarens beslut 29 (19) Kontaktuppgifter 30

4 A DEFINITIONER OCH TOLKNING (1) Gemensamma definitioner Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Movestic Livförsäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringstagare är den som har ingått avtal om försäkring med försäkringsgivaren. Gruppavtal är avtal om gruppförsäkring för en viss grupp av personer som har slutits med försäkringsgivaren och som anger villkoren för gruppförsäkring. Gruppförsäkring är försäkring som har uppkommit på grund av gruppavtalet. Frivillig gruppförsäkring är en gruppförsäkring som gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen ansökan eller genom att inte avböja försäkring. Obligatorisk gruppförsäkring är en gruppförsäkring som en gruppmedlem är direkt ansluten till genom gruppavtalet. Gruppföreträdare är den som företräder gruppen gentemot försäkringsgivaren. Vardia Försäkring är gruppföreträdare. (h) Gruppmedlem är en person som tillhör den grupp som anges i gruppavtalet såsom föremål för gruppförsäkring. (i) Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. (j) Försäkringstiden är den tid som försäkringen är ikraft. (k) Årsförnyelsedag är om inget annat anges i gruppavtalet varje årsdag av gruppavtalets ikraftträdande som följer omedelbart på gällande försäkringstid. (l) Premieperiod avser det tidsintervall varmed premien eller en del därav skall erläggas. (m) Arbetsoförmåga avser en nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga på grund av egen sjukdom eller kroppsskada. Isolering enligt 5 kap Smittskyddslagen (2004:168) jämställs med sjukdom. (n) Sjukperiod är den tidsperiod som den försäkrades arbetsoförmåga som omfattas av försäkringen varar utan avbrott under försäkringstiden. (o) Akut sjuktid är tiden från det att den försäkrade drabbas av en olycksfallsskada tills dess att den försäkrade har tillfrisknat eller att ett invaliditetstillstånd har inträtt. (p) Slutåldern för försäkringarna är den dag då den försäkrade fyller 65 år eller annan tidigare ålder som anges i gruppavtalet. Om en försäkrad har en lägre pensionsålder än 65 år upphör försäkringen när pensionsåldern uppnås. (q) Fullt arbetsför är en person som inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra sitt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. (r) Prisbasbelopp avser det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). (s) Försäkringsavtalslagen avser försäkringsavtalslagen (2005:104). (2) Tolkningar B Definierade begrepp tolkas på samma sätt i singular, plural, genitiv, adjektiv, bestämd eller obestämd form. Hänvisningar till lagregler omfattar även senare ändringar och tillägg eller ny lag som har satts i dess ställe. Hänvisningar till, och beskrivningar av, lagregler sker i informativt syfte och begränsar inte till någon del tillämpningen av lagreglerna för försäkringens del. FÖRSÄKRINGSAVTALET (1) Allmän beskrivning Försäkringen avser (utan att denna beskrivning påverkar försäkringsvillkorens innebörd) att enligt gällande villkor ersätta särskilt angivna följder av olycksfallsskada, sjukdom eller dödsfall som kan uppkomma under försäkringstiden. Denna villkorsversion gäller tillsvidare för nytecknade försäkringar från och med den 1 juni Försäkringsfall regleras i sin helhet enligt den villkorsversion som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren, premier och avgifter med verkan även för ingångna försäkringsavtal. För tidsbegränsade avtal som förnyas automatiskt har försäkringsgivaren rätt att ändra försäkringsvillkoren med ett skriftligt meddelande tidigast 6 månader och senast 1 månad före utgången av avtalsperioden. Försäkringsgivaren kan även säga upp dessa försäkringsavtal skriftligen tidigast 6 månader och senast 1 månad före utgången av avtalsperioden. Försäkringen upphör då vid utgången av avtalsperioden. Om det är påkallat av försäkringens art eller annan omständighet, exempelvis att de grundläggande förutsättningarna för för säkringsavtalet ändras, exempelvis genom lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annat tvingande påbud, får försäkringsavtalet sägas upp eller ändras i motsvarande mån med verkan från och med den premieperiod som infaller närmast efter att 1 månad har förflutit från det att skriftligt besked om ändringen har avsänts. 4

5 (2) Rätten till försäkring 5 Rätten att teckna försäkring följer av gällande lag i förening med gruppavtalet och försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande regler för nyteckning och riskbedömning. Försäkringstagaren och den försäkrade skall lämna fullständiga och riktiga uppgifter om de förhållanden som försäkringsgivaren behöver kännedom om för att kunna bedöma om försäkringen skall meddelas, vidmakthållas, utvidgas, förändras eller förnyas. Om oriktiga uppgifter stadgas särskilt under J För att ha rätt att teckna försäkring så gäller alltid utöver vad som anges i gruppavtalet och reglerna för nyteckning och riskbedömning att den vars liv eller hälsa försäkringen avses gälla skall vara: (i) fullt arbetsför; (ii) inskriven i svensk försäkringskassa (från och med 16 års ålder); och (iii) folkbokförd i Sverige vid tiden för ansökan eller anslutning. Om en gruppmedlem tidigare har genomgått en hälsoprövning för personförsäkring hos försäkringsgivaren och i samband därmed meddelats besked om avslag så måste denna person undergå ny hälsoprövning innan anslutning till gruppförsäkring kan ske. (3) Avtalsinnehåll För gruppförsäkring gäller vad som anges i gruppavtalet och dessa allmänna villkor i förening med ansöknings- och riskbedömningshandlingarna, försäkringsbeskedet, Försäkringsavtalslagen och gällande rätt i övrigt. Försäkringen grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade har lämnat till försäkringsgivaren. Verkan av oriktiga eller ofullständiga uppgifter behandlas under J. Försäkringstagaren och den försäkrade skall omgående kontrollera uppgifterna i den dokumentation som försäkringsgivaren utfärdar angående försäkringen. Om dokumentationen innehåller någon felaktig uppgift så skall försäkringstagaren och/eller den försäkrade utan dröjsmål meddela försäkringsgivaren. Om så ej sker är försäkringsgivaren fri från ansvar för följder som hade kunnat undvikas genom skyndsam reklamation. (4) Försäkringstiden Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring direkt genom gruppavtalet, eller genom att inte avböja försäkring, så träder försäkringen ikraft vid den tidpunkt som anges i gruppavtalet. Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring på grundval av en egen ansökan så träder försäkringen ikraft tidigast dagen efter att försäkringstagaren ansökte om försäkringen, under förutsättning att den sökta förmånen kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. Om avtalet, ansökan eller försäkringsgivarens erbjudande om försäkring anger att försäkringen ska börja gälla när den första premien betalas så börjar förmånen gälla dagen efter betalningen. Parterna kan enas om att förmånen ska börja gälla vid en annan tidpunkt än ovan. Om försäkringsgivaren särskilt skall återförsäkra försäkringen eller en del därav så träder försäkringen ikraft i motsvarande omfattning först när återförsäkringen börjar gälla. Om försäkringsgivaren enligt gällande riskbedömningsnormer endast kan meddela försäkring för gruppmedlem med förhöjd premie och/eller med förbehåll så träder försäkringen ikraft tidigast när försäkringstagaren (eller, om relevant, den försäkrade) har godtagit ett erbjudande från försäkringsgivaren om försäkring med förhöjd premie och/eller förbehåll. Försäkringen gäller från och med ikraftträdandet för den enskilde försäkrade till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet. Om ingen försäkringstid anges i gruppavtalet så gäller försäkringen till närmast följande årsförnyelsedag eller, om ingen sådan anges i gruppavtalet, för ett år i taget. Om försäkringen inte har sagts upp till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet så förlängs försäkringen för ett år i taget. Om ingen försäkringstid anges i gruppavtalet eller om försäkringen har förlängts utöver den angivna försäkringstiden så förlängs försäkringen för ett år i taget om ingen uppsägning har skett till närmast följande årsförnyelsedag. (h) Om premiebetalningens betydelse för försäkringens giltighet stadgas under C. (5) Uppsägning och upphörande Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den kom fram till försäkringsgivaren. Redan inbetalda premier återbetalas till den del som avser tid efter det att uppsägningen fick verkan. Försäkringsgivaren får säga upp gruppavtalet till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet eller om ingen försäkringstid har angivits, eller om försäkringstiden har förlängts, till närmast följande årsförnyelsedag genom att skriftligt meddela gruppföreträdaren och de berörda gruppmedlemmarna om uppsägningen. Uppsägningen får verkan tidigast en månad efter avsändandet. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under B(7). Om gruppavtalet sägs upp för gruppens räkning så upphör försäkringen att gälla för samtliga försäkringstagare och försäkrade

6 vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom försäkringsgivaren till handa. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under B(7). Utöver vad som anges i gruppavtalet så upphör rätten till försäkring alltid om: (i) försäkrad gruppmedlem uppnår slutåldern och/eller upphör att tillhöra gruppen; eller om (ii) den försäkrade upphör att uppfylla de villkor för tillhörighet till försäkringen som anges i gruppavtalet eller dessa allmänna villkor Om rätten till försäkring upphör enligt B(5) finns rätt till efterskydd under de förutsättningar som stadgas under B(7). Om förutsättningarna för efterskydd ej är uppfyllda så upphör försäkringen att gälla omedelbart när rätten till försäkring upphör enligt B(5). Gruppförsäkring upphör att gälla i sin helhet när gruppmedlemmen uppnår slutåldern eller om gruppmedlemmen avlider. (6) Utvidgning av försäkringsskyddet En försäkringstagare som önskar utvidga försäkringen skall ansöka om utvidgning enligt de riskbedömningsregler som gäller vid tidpunkten för ansökan. Försäkringen kan inte utvidgas, utökas eller höjas för en försäkrad under tid som denne inte är fullt arbetsför. Försäkringen kan inte heller utvidgas, utökas eller höjas för en försäkrad under tid som gruppmedlemmen inte är fullt arbetsför. Försäkringen kan inte utvidgas, utökas eller höjas efter att gruppavtalet har sagts upp. Däremot kan nya gruppmedlemmar anslutas. (7) Fortsättningsförsäkring och efterskydd Om inget annat anges i gruppavtalet så har en försäkrad rätt att teckna en försäkring av samma slag ( fortsättningsförsäkring ) hos försäkringsgivaren om försäkringen har upphört enligt B(5), B(5) eller B(5) under förutsättning att den försäkrade: (i) har omfattats av försäkringen i minst sex (6) månader när försäkringen upphörde; och (ii) ansöker om fortsättningsförsäkring inom tre (3) månader från det att försäkringen upphörde. Fortsättningsförsäkring meddelas på särskilda villkor och med särskild premiesättning. Om rätten till försäkring upphör enligt B(5) så gäller försäkringsskyddet i ytterligare tre månader därefter ( efterskydd ) under förutsättning: (i) att den försäkrade har omfattats av försäkringen i minst sex (6) månader när rätten till försäkring upphör; och (ii) att inget annat anges i gruppavtalet. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring enligt B(7) och efterskyddet i B(7) gäller inte om: (i) den försäkrade har fått eller uppenbarligen kan få en försäkring av samma slag i ett annat försäkringsbolag (till exempel genom egen ansökan eller konvertering av gruppförsäkring); eller om (ii) försäkrad gruppmedlem har lämnat gruppen på grund av att en viss ålder har uppnåtts; eller om (iii) den försäkrade är bosatt i utlandet utan att omfattas av bestämmelserna i J(8). Efterskydd eller rätt till fortsättningsförsäkring gäller inte i något fall: (i) vid uppsägning av den försäkrade själv; eller (ii) om gruppförsäkring eller en del därav har upphört på grund av att en viss ålder har uppnåtts. (8) Ändring under försäkringstiden Om inget annat anges i gruppavtalet står det försäkringsgivaren fritt att under försäkringstiden förändra premien och försäkringsvillkoren till varje årsförnyelsedag enligt vad som då gäller för försäkringsgivaren motsvarande försäkringar. Förändringar enligt B(9) skall meddelas skriftligt tidigast sex månader före årsförnyelsedagen och senast en månad före årsförnyelsedagen. Förändringar kan även göras till utgången av en premieperiod enligt B(10). (9) Förändringar i den försäkrades förhållanden Försäkringen gäller under förutsättning att den försäkrades yrke, arbetsinkomst, anställningsform, arbetsuppgifter, arbetstid, övriga arbetsförhållanden och bosättningsförhållanden inte förändras i något betydande avseende. Om de förhållanden som omnämns i B(9) förändras under försäkringstiden så skall den försäkrade och/eller försäkringstagaren skyndsamt anmäla förändringarna till försäkringsgivaren. Anmälan skall göras senast vid den första premiebetalningen efter förändringen. Om den försäkrade eller försäkringstagaren av oaktsamhet som inte är ringa underlåter att i rätt tid anmäla förändring av de förhållanden som anges i B(10) så är försäkringsgivarens ansvar för försäkringsfall som inträffar efter förändringen helt eller delvis begränsat enligt Försäkringsavtalslagen. Reglerna kan innebära att ersättningen sätts ned eller helt uteblir, alltefter omständigheterna. Om förändringarna i den försäkrades förhållanden innebär att försäkringsgivaren skulle ha meddelat försäkring med andra villkor, annan premie eller att någon rätt till försäkring ej skulle ha förelegat om de förändrade förhållandena hade gällt 6

7 redan när ansökan om försäkring gjordes, så har försäkringsgivaren rätt att i motsvarande mån skriftligen förändra försäkringsvillkoren och premien eller att säga upp försäkringen till utgången av aktuell premieperiod. Om meddelandet om ändring eller uppsägning avsänds inom en kortare tid än en månad före utgången av premieperioden gäller åtgärden istället från och med den dag då en månad har förflutit efter att meddelandet avsändes. (10) Förfogande över försäkringen C Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas av försäkringstagaren eller den försäkrade. Ett förmånstagarförordnande får bara avse dödsfallsbelopp enligt grupplivförsäkringen, D. Gruppavtalet kan överlåtas till en ny huvudman om denne har övertagit ansvaret för gruppen. PREMIEN (1) Premiesättning Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bl a med hänsyn till försäkringens innehåll, gruppens sammansättning (exempelvis ålder, yrke, skadeutfall i gruppen), gällande försäkringsbelopp och försäkringsgivarens premietariffer och riskbe dömningsregler vid de tidpunkter då premien skall bestämmas. Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring eller någon del därav efter en individuell hälsoprövning så bestäms premien även med hänsyn till den försäkrades individuella förhållanden och försäkringsmässiga risk. För förändring av premien under försäkringstiden gäller vad som stadgas i B(9), B(10), i gruppavtalet och i Försäkringsavtalslagen. Premien kan erläggas årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis alltefter vad som har avtalats mellan parterna. Om inget särskilt har avtalats mellan parterna så skall premien betalas månadsvis. (2) Rätt tid för premiebetalning Den första premiebetalningen skall ske inom 14 dagar från det en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. Fortsatta premiebetalningar under försäkringstiden skall ske senast på premieperiodens första dag. Om premieperioden är längre än en månad (d v s kvartal, halvår eller helår) så kan fortsatta premiebetalningar ske inom en månad efter att en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. (3) Dröjsmål med premien (h) Om försäkringen har beviljats med förbehåll att den träder ikraft först dagen efter att den första premien betalas och den första premien inte betalas i rätt tid så förfaller försäkringen utan att någonsin ha trätt ikraft. Om premien betalas för sent så träder försäkringen inte ikraft. Om premien inte betalas i rätt tid i andra fall än enligt C(3) så får försäkringen sägas upp för försäkringsgivarens räkning. Uppsägningen skall ske skriftligt och får verkan 14 (fjorton) dagar efter att den har avsänts. Om premiebetalningen skulle ha förmedlats av en gruppföreträdare skall uppsägningen enligt C(3) sändas både till försäkringstagaren och till gruppföreträdaren. Om försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring så skall uppsägningen enligt C(3) sändas till den som skulle ha betalat premien samt alla gruppmedlemmar. Om premien betalas innan 14 (fjorton) dagar har förflutit från det att uppsägningen avsändes så är uppsägningen utan verkan. Försäkringen upphör att gälla för den försäkrade när uppsägningen får verkan. Vid särskilda hinder mot att betala premien gäller vad som därom stadgas i Försäkringsavtalslagen. (4) Återupplivning efter premiedröjsmål Om försäkringen har sagts upp för försäkringsgivarens räkning på grund av dröjsmål med premiebetalningen (annan än den första) enligt C(3) så kan försäkringen återupplivas genom att alla utestående premiebelopp betalas innan tre (3) månader har förflutit från det att uppsägningen fick verkan. Försäkringen kan inte återupplivas om försäkringen har sagts upp på grund av dröjsmål med den första premiebetalningen. Om försäkringen återupplivas enligt C(4) så träder försäkringen åter ikraft dagen efter att de utestående premierna har betalats. Om gruppförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring så kan återupplivning endast ske för hela gruppen. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under C(5). Försäkringen gäller inte under perioden från och med den dag då uppsägningen fick verkan till den dag då försäkringen åter träder ikraft genom återupplivning. Försäkringsgivaren ansvarar inte för sjukdom, kroppsskada, arbetsoförmåga eller annat hälsobesvär som visar sig under en period då försäkringen är uppsagd eller för dödsfall som inträffar under en sådan period. 7

8 (5) Fortsättningsförsäkring vid obligatorisk gruppförsäkring 8 Om en obligatorisk gruppförsäkring sägs upp på grund av att premien inte har betalats i rätt tid så har varje gruppmedlem rätt till fortsättningsförsäkring under samma förutsättningar som anges under B(7). (6) Skattekategori D Gruppförsäkringen tillhör skattekategori K. GRUPPLIVFÖRSÄKRING (1) Ersättning vid dödsfall E Om den försäkrade avlider under försäkringstiden så lämnas ersättning med det dödsfallsbelopp som framgår av försäkringsbeskedet. Om inget särskilt förmånstagarförordnande har utfärdats av den försäkrade och registrerats hos försäkringsgivaren före dödsfallet så tillfaller dödsfallsbeloppet i tur och ordning följande personer: (i) i första hand den försäkrades make eller registrerad partner (förutsatt att ansökan om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap ej var anhängig vid dödsfallet); eller om ingen sådan finnes: (ii) den försäkrades sambo (under förutsättning att ingen av samborna är gift eller registrerad partner); eller om ingen sådan finnes: (iii) den försäkrades arvingar enligt allmänna arvsordningen i 2 kap Ärvdabalken (1958:637). Med arvingar menas den försäkrades släktingar. Om den försäkrade har utfärdat ett särskilt förmånstagarförordnande och registrerat detta hos försäkringsgivaren före dödsfallet så tillfaller dödsfallsbeloppet i första hand den eller de personer som anges i förmånstagarförordnandet. I andra hand betalas dödsfallsbeloppet enligt det allmänna förmånstagarförordnandet i D(1). En förmånstagare kan avstå från dödsfallsbeloppet, eller sin andel därav, genom ett skriftligt avstående utan villkor. Dödsfallsbeloppet, eller den andel därav, som skulle ha tillfallit den avstående förmånstagaren tillfaller då den förmånstagare som står näst i tur på samma sätt som om den avstående förmånstagaren hade varit avliden. GRUPPSJUKFÖRSÄKRING (1) Allmän bestämmelse Detta avsnitt, E, gäller under förutsättning att gruppförsäkring har tecknats med gruppsjukförsäkring, vilket framgår av försäkringsbeskedet. (2) Rätten att teckna sjukförsäkring Endast gruppmedlem som omfattas av ett annat moment i gruppförsäkring har rätt att teckna gruppsjukförsäkring. Utöver vad som anges ovan i B(2) så gäller att gruppmedlem, för att har rätt att teckna gruppsjukförsäkring; (i) skall vara tillsvidareanställd eller utöva enskild näringsverksamhet, i båda fallen på minst halvtid; och (ii) har en stadigvarande arbetsinkomst; och (iii) ej har fyllt 60 (sextio) år. Provanställning i enlighet med 6 i lagen om anställningsskydd (1982:80) jämställs med tillsvidare anställning enligt E(2)(i). (3) Ersättning vid arbetsoförmåga Sjukförsäkringen ger rätt till ersättning om den försäkrade blir arbetsoförmögen under försäkringstiden p.g.a. sjukdom eller olycksfallsskada till minst 25 %. Arbetsoförmågan måste vara sammanhängande och vara längre än karenstiden för att försäkringen ska ge rätt till ersättning. Ersättningen är proportionell till graden av arbetsoförmågan. Längsta ersättningsperiod är 48 månader, dock längst till 65 års ålder. Om ersättning betalats i 48 månader, oavsett antal sjukperioder, upphör försäkringen att gälla. Försäkringen och ersättningen från denna upphör dock alltid vid den försäkrades död, eller avtalade pensionsålder, dock senast vid slutåldern. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Bestämmelser för bedömning av arbetsoförmågan finns under G(3) nedan. (4) Försäkringsersättningen Maximal ersättning framgår av försäkringsbeskedet Försäkringsersättningen utbetalas månadsvis i efterskott och beräknas med hänsyn till graden av den försäkrades arbetsoför måga och antalet dagar under den period som ersättningen avser.

9 (5) Avbrott i sjukperiod 9 Om den försäkrade efter avslutad sjukperiod åter under försäkringstiden drabbas av arbetsoförmåga på grund av samma sjukdom eller kroppsskada innan tre (3) månader har förflutit från den förra sjukperiodens slut så gäller en kortare karensperiod på 15 (femton) dagar för den nya sjukperioden. Efter den tidsperiod som anges i E(5) så gäller den normala karenstiden enligt dessa villkor för nya sjukperioder under försäkringstiden. (6) Uppehåll i arbete eller arbetsinkomst Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsskada eller arbetsoförmåga som uppkommer under tid då den försäkrade är arbetslös, tjänstledig, arbetsbefriad, inte innehar tillsvidareanställning om minst halvtid, inte är verksam som egen företagare på minst halvtid eller annars inte uppbär arbetsinkomst. Begränsningen i E(6) gäller inte om den försäkrade innehar tillsvidareanställning på minst halvtid och endast är föräldraledig när arbetsoförmågan uppkommer. (7) Överförsäkring Om ersättningen från gruppsjukförsäkringen tillsammans med andra inkomster (inbegripet arbetsinkomst, sjuklön, ersättning från försäkringskassan, privat eller kollektivavtalad försäkring och pension) skulle innebära att den försäkrade får en inkomst under sjukperioden som överstiger 90% av den aktuella arbetsinkomsten omedelbart före sjukperioden får försäkringsgivaren reducera ersättningen med den överskjutande delen. (8) Försäkringens upphörande under pågående ersättning F Om försäkringen, av annan orsak än försummelse av försäkringstagarens eller den försäkrades åligganden enligt lag eller villkor, upphör att gälla under pågående sjukperiod som ersätts enligt dessa villkor så fortsätter försäkringsersättningen enligt dessa villkor E med följande begränsningar: (i) den arbetsoförmåga som ligger till grund för beräkningen av försäkringsersättningen får aldrig överstiga den grad av arbetsoförmåga som gällde för den försäkrade när försäkringen upphörde att gälla; och (ii) om den försäkrades arbetsförmåga därefter förbättras så får den grad av arbetsoförmåga som ligger till grund för beräkning en av försäkringsersättningen aldrig överstiga den försäkrades lägsta nivå av arbetsoförmåga efter försäkringens upphörande. Om den försäkrades arbetsoförmåga upphör så upphör därmed rätten till ersättning från försäkringen. I andra fall än enligt E(9) lämnas ingen ersättning från försäkringen efter försäkringens upphörande. GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING (1) Allmänna bestämmelser Detta avsnitt F gäller under förutsättning att gruppförsäkring har tecknats med gruppolycksfallsförsäkring vilket framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller både under arbetstid och under fritid om inget annat anges i gruppavtalet eller försäkringsbeskedet. (2) Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas i dessa villkor en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig, ofrivillig och utifrån kommande händelse som innebär ett våld mot kroppen och som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som har uppkommit genom förfrysning, värmeslag, solsting, vridvåld mot knä samt hälseneruptur och bevisad borreliainfektion genom fästingbett. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som har samband med: (i) förslitning, överansträngning, ensidiga rörelser eller åldersförändringar; eller (ii) smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne ej heller förgiftning genom mat eller dryck eller överkänslighetsreaktion; eller (iii) medicinsk behandling eller undersökning, medicinskt ingrepp eller användning av läkemedel som inte har föranletts av en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen. En grundförutsättning för att gruppolycksfallsförsäkringen skall lämna ersättning för en olycksfallsskada är att den försäkrade: (i) utan dröjsmål uppsöker läkarvård i anslutning till olycksfallsskadan; och (ii) fortlöpande står under läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter i den omfattning som rimligen kan krävas med hänsyn till olycksfallsskadan; och (iii) följer de föreskrifter som försäkringsgivaren meddelar i samråd med medicinsk rådgivare för att begränsa följderna av olycksfallsskadan.

Villkor Liv och Hälsa 2011-09-01. Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-09-01

Villkor Liv och Hälsa 2011-09-01. Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-09-01 Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-09-01 1 Försäkringsvillkor 2011-09-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718, Styrelsens säte

Läs mer

Personförsäkring Villkor fr.o.m. 2015-08-01

Personförsäkring Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Personförsäkring Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning Sida A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmän beskrivning 4 2. Avtalsparter 4 3. Övriga parter 4 4. Skattekategori 4 5. Rätten till försäkring

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Personförsäkring Villkor

Personförsäkring Villkor Personförsäkring Villkor 2016-01-01 Innehållsförteckning Sida A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmän beskrivning 4 2. Avtalsparter 4 3. Övriga parter 4 4. Skattekategori 4 5. Rätten till försäkring 4 6. Riktiga

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor Alpcot & Partners Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2015-08-01 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor SIG Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-09-15 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING 6

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Gruppförsäkring SUMER Gäller från

Gruppförsäkring SUMER Gäller från PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring SUMER Gäller från 2016-04-01 1 (35) PRODUKTVILLKOR Villkor Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2016-04-01 INNEHÅLL 2 A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa Denna information utgör för -och efterköpsinformation tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Produktvillkor Sensor Personförsäkring. Gäller från

Produktvillkor Sensor Personförsäkring. Gäller från Produktvillkor Sensor Personförsäkring Gäller från 2017-01-01 PRODUKTVILLKOR Villkor Sensor Personförsäkring Gäller från 2017-01-01 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING C. GRUPPSJUKFÖRSÄKRING

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Förköpsinformation Alpcot & Partners Gruppförsäkring

Förköpsinformation Alpcot & Partners Gruppförsäkring Förköpsinformation Alpcot & Partners Gruppförsäkring 2015-09-01 Informationsbladet innehåller information om Alpcot & Partners Gruppförsäkring som är nyttig att känna till före ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Personförsäkring För- och efterköpsinformation

Personförsäkring För- och efterköpsinformation Personförsäkring För- och efterköpsinformation Informationsbladet innehåller information om Vardias Personförsäkring som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till före ansökan och

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring 2014-09-15 Informationsbladet innehåller information om Movestics Gruppförsäkring som är nyttig att känna till före ansökan och under försäkringstiden. Informationsbladet

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Personförsäkring För- och efterköpsinformation

Personförsäkring För- och efterköpsinformation Personförsäkring För- och efterköpsinformation Försäkringsgivare - Movestic Livförsäkring AB, org.nr. 516401 6718 Styrelsens säte Stockholm, Sverige Denna information utgör för- och efterköpsinformation

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1865 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen. 2. Särskilt om försäkringsskyddet. Innehåll 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen. 2. Särskilt om försäkringsskyddet. Innehåll 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation OBLIGATORISK OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLF:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Trygghetsförsäkring ishockey

Trygghetsförsäkring ishockey 1(6) Trygghetsförsäkring ishockey Villkor från och med den 1 januari 2009 Villkoren gäller för varje ishockeyspelare, 18 år eller äldre, som omfattas av kollektivavtal upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Personförsäkring För- och efterköpsinformation

Personförsäkring För- och efterköpsinformation Personförsäkring För- och efterköpsinformation Försäkringsgivare - Movestic Livförsäkring AB, org.nr. 516401 6718 Styrelsens säte Stockholm, Sverige Denna information utgör för- och efterköpsinformation

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring Tilläggsvillkor

Gruppförsäkring Tilläggsvillkor Gruppförsäkring Tilläggsvillkor Villkor 2015-01-01 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av barnolycksfallsförsäkring och tilläggsmoment

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

SAS obligatoriska grupp försäkring i Bliwa

SAS obligatoriska grupp försäkring i Bliwa FAKTA OM DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SAS obligatoriska grupp försäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL Faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om din obligatoriska

Läs mer

Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen Bliwas olycksfallsförsäkring

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 14700-00016, GF 14701-00016, GF 38000 och GF 38001 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Villkor 2016 Personförsäkringar

Villkor 2016 Personförsäkringar Villkor 2016 Personförsäkringar Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfall Sjukförsäkring Sjukförsäkring med sjukkapital Livförsäkring Barnförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Studentlivförsäkring Innehåll

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Försäkringsbesked Byggnads

Försäkringsbesked Byggnads Försäkringsbesked Byggnads Obligatorisk gruppförsäkring GF 965, GF 11417 och GF 967 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar i Byggnads. Dessa försäkringar ingår

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett VÅRA GRUPPFÖRSÄKRINGAR. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett VÅRA GRUPPFÖRSÄKRINGAR. friskare. För ett friskare LIV För ett friskare LIV För ett friskare LIV För ett friskare LIV F f L För ett friskare LIV För ett friskare LIV För ett friskare LIV För ett friskare LIV F f L VÅRA GRUPPFÖRSÄKRINGAR

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer