Villkor Liv och Hälsa Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01"

Transkript

1 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från

2 Försäkringsvillkor Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr , Styrelsens säte Stockholm Innehåll A DEFINITIONER OCH TOLKNING 4 (1) Gemensamma definitioner 4 (2) Tolkningar 4 B FÖRSÄKRINGSAVTALET 4 (1) Allmän beskrivning 4 (2) Rätten till försäkring 5 (3) Avtalsinnehåll 5 (4) Försäkringstiden 5 (5) Uppsägning och upphörande 5 (6) Utvidgning av försäkringsskyddet 6 (7) Fortsättningsförsäkring och efterskydd 6 (8) Ändring under försäkringstiden 6 (9) Förändringar i den försäkrades förhållanden 6 (10) Förfogande över försäkringen 7 C PREMIEN 7 (1) Premiesättning 7 (2) Rätt tid för premiebetalning 7 (3) Dröjsmål med premien 7 (4) Återupplivning efter premiedröjsmål 7 (5) Fortsättningsförsäkring vid obligatorisk gruppförsäkring 8 (6) Skattekategori 8 D GRUPPLIVFÖRSÄKRING 8 (1) Ersättning vid dödsfall 8 E GRUPPSJUKFÖRSÄKRING 8 (1) Allmän bestämmelse 8 (2) Rätten att teckna sjukförsäkring 8 (3) Ersättning vid arbetsoförmåga 8 (4) Försäkringsersättningen 8 (5) Avbrott i sjukperiod 9 (6) Uppehåll i arbete eller arbetsinkomst 9 (7) Överförsäkring 9 2 (8) Försäkringens upphörande under pågående ersättning 9 F GRUPPOLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING 9 (1) Allmänna bestämmelser 9 (2) Olycksfallsskada 9 (3) Konkurrerande skadeorsaker 10 (4) Ersättningsposter 10 (5) Läkekostnader 10 (6) Tandskadekostnader 11 (7) Resekostnader 11 (8) Sveda och värk 11 (9) Merkostnader 11 (10) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader 11 (11) Krisförsäkring (psykologtjänster) 12 (12) Ersättning för medicinsk invaliditet 12 (13) Utbetalning av invaliditetsersättning 13 (14) Omprövning av invaliditetsersättning 13 (15) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder 13 (16) Ersättning för dödsfall på grund av olycksfallsskada 13 G GRUPPFÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL OCH SJUKDOM 13 (1) Allmänna bestämmelser 13 (2) Olycksfallsskada 13 (3) Sjukdom 14 (4) Akut sjuktid 14 (5) Arbetsskador och trafikskador 14 (6) Begränsningar för särskilda sjukdomar 14 (7) Konkurrerande skadeorsaker 14 (8) Läkarvård och föreskrifter 14 (9) Ersättningsposter 15 (10) Samordning med gruppolycksfalls-

3 försäkring 15 (11) Läkekostnader (olycksfall) 15 (12) Tandskadekostnader (olycksfall) 15 (13) Resekostnader (olycksfall) 16 (14) Sveda och värk (olycksfall) 16 (15) Merkostnader (olycksfall) 16 (16) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader (olycksfall) 16 (17) Krisförsäkring (psykologtjänster) 17 (18) Ersättning för medicinsk invaliditet 17 (19) Ersättning för ekonomisk invaliditet (olycksfall) 18 (20) Samordning mellan invaliditetsersättningar 18 (21) Utbetalning av invaliditetsersättning 18 (22) Omprövning av invaliditetsersättning 19 (23) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder (olycksfall) 19 (24) Ersättning för dödsfall 19 H BARNFÖRSÄKRING 19 (1) Allmänna bestämmelser 19 (2) Försäkrade barn 19 (3) Olycksfallsskada 20 (4) Sjukdom 20 (5) Akut sjuktid 20 (6) Arbetsskada eller trafikskada 20 (7) Särskilda begränsningar för barnförsäkringen 20 (8) Konkurrerande skadeorsaker 21 (9) Ersättningsposter 21 (10) Läkekostnader (olycksfall) 21 (11) Tandskadekostnader (olycksfall) 22 (12) Resekostnader (olycksfall) 22 (13) Merkostnader (olycksfall) 22 (14) Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader (olycksfall) 22 (15) Kostnadsbidrag 23 3 (16) Ersättning vid sjukhusvistelse 23 (17) Krisförsäkring (psykologtjänster) 23 (18) Ersättning för medicinsk invaliditet 24 (19) Ersättning för ekonomisk invaliditet 24 (20) Samordning mellan invaliditetsersättningar 25 (21) Utbetalning av invaliditetsersättning 25 (22) Omprövning av invaliditetsersättning 25 (23) Ersättning för utseendemässiga skadeföljder (olycksfall) 25 (24) Ersättning för dödsfall 25 I GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 26 (1) Åtgärder för utbetalning av ersättning 26 (2) Försäkringsgivarens skyldigheter 26 (3) Bedömning av arbetsoförmåga 26 J GEMENSAMMA BEGRÄNS- NINGAR I OMFATTNING 26 (1) Befintliga åkommor 26 (2) Berusningsmedel och preparat 27 (3) Brottslig gärning 27 (4) Eget vållande 27 (5) Självmord 27 (6) Kroppsskada eller sjukdom i arbetet 27 (7) Kroppsskada i trafik 27 (8) Vistelse utom Norden 27 (9) Krig eller politiska oroligheter 28 (10) Terrorism 28 (11) Atomkärnprocess 28 (12) Felaktiga och försenade meddelanden 28 (13) Oriktiga uppgifter 28 (14) Force majeure 29 (15) Preskription 29 (16) Hantering av personuppgifter 29 (17) GSR 29 (18) Omprövning av Försäkringsgivarens beslut 29 (19) Kontaktuppgifter 30

4 A DEFINITIONER OCH TOLKNING (1) Gemensamma definitioner Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Movestic Livförsäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringstagare är den som har ingått avtal om försäkring med försäkringsgivaren. Gruppavtal är avtal om gruppförsäkring för en viss grupp av personer som har slutits med försäkringsgivaren och som anger villkoren för gruppförsäkring. Gruppförsäkring är försäkring som har uppkommit på grund av gruppavtalet. Frivillig gruppförsäkring är en gruppförsäkring som gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen ansökan eller genom att inte avböja försäkring. Obligatorisk gruppförsäkring är en gruppförsäkring som en gruppmedlem är direkt ansluten till genom gruppavtalet. Gruppföreträdare är den som företräder gruppen gentemot försäkringsgivaren. Vardia Försäkring är gruppföreträdare. (h) Gruppmedlem är en person som tillhör den grupp som anges i gruppavtalet såsom föremål för gruppförsäkring. (i) Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. (j) Försäkringstiden är den tid som försäkringen är ikraft. (k) Årsförnyelsedag är om inget annat anges i gruppavtalet varje årsdag av gruppavtalets ikraftträdande som följer omedelbart på gällande försäkringstid. (l) Premieperiod avser det tidsintervall varmed premien eller en del därav skall erläggas. (m) Arbetsoförmåga avser en nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga på grund av egen sjukdom eller kroppsskada. Isolering enligt 5 kap Smittskyddslagen (2004:168) jämställs med sjukdom. (n) Sjukperiod är den tidsperiod som den försäkrades arbetsoförmåga som omfattas av försäkringen varar utan avbrott under försäkringstiden. (o) Akut sjuktid är tiden från det att den försäkrade drabbas av en olycksfallsskada tills dess att den försäkrade har tillfrisknat eller att ett invaliditetstillstånd har inträtt. (p) Slutåldern för försäkringarna är den dag då den försäkrade fyller 65 år eller annan tidigare ålder som anges i gruppavtalet. Om en försäkrad har en lägre pensionsålder än 65 år upphör försäkringen när pensionsåldern uppnås. (q) Fullt arbetsför är en person som inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra sitt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. (r) Prisbasbelopp avser det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). (s) Försäkringsavtalslagen avser försäkringsavtalslagen (2005:104). (2) Tolkningar B Definierade begrepp tolkas på samma sätt i singular, plural, genitiv, adjektiv, bestämd eller obestämd form. Hänvisningar till lagregler omfattar även senare ändringar och tillägg eller ny lag som har satts i dess ställe. Hänvisningar till, och beskrivningar av, lagregler sker i informativt syfte och begränsar inte till någon del tillämpningen av lagreglerna för försäkringens del. FÖRSÄKRINGSAVTALET (1) Allmän beskrivning Försäkringen avser (utan att denna beskrivning påverkar försäkringsvillkorens innebörd) att enligt gällande villkor ersätta särskilt angivna följder av olycksfallsskada, sjukdom eller dödsfall som kan uppkomma under försäkringstiden. Denna villkorsversion gäller tillsvidare för nytecknade försäkringar från och med den 1 juni Försäkringsfall regleras i sin helhet enligt den villkorsversion som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren, premier och avgifter med verkan även för ingångna försäkringsavtal. För tidsbegränsade avtal som förnyas automatiskt har försäkringsgivaren rätt att ändra försäkringsvillkoren med ett skriftligt meddelande tidigast 6 månader och senast 1 månad före utgången av avtalsperioden. Försäkringsgivaren kan även säga upp dessa försäkringsavtal skriftligen tidigast 6 månader och senast 1 månad före utgången av avtalsperioden. Försäkringen upphör då vid utgången av avtalsperioden. Om det är påkallat av försäkringens art eller annan omständighet, exempelvis att de grundläggande förutsättningarna för för säkringsavtalet ändras, exempelvis genom lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annat tvingande påbud, får försäkringsavtalet sägas upp eller ändras i motsvarande mån med verkan från och med den premieperiod som infaller närmast efter att 1 månad har förflutit från det att skriftligt besked om ändringen har avsänts. 4

5 (2) Rätten till försäkring 5 Rätten att teckna försäkring följer av gällande lag i förening med gruppavtalet och försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande regler för nyteckning och riskbedömning. Försäkringstagaren och den försäkrade skall lämna fullständiga och riktiga uppgifter om de förhållanden som försäkringsgivaren behöver kännedom om för att kunna bedöma om försäkringen skall meddelas, vidmakthållas, utvidgas, förändras eller förnyas. Om oriktiga uppgifter stadgas särskilt under J För att ha rätt att teckna försäkring så gäller alltid utöver vad som anges i gruppavtalet och reglerna för nyteckning och riskbedömning att den vars liv eller hälsa försäkringen avses gälla skall vara: (i) fullt arbetsför; (ii) inskriven i svensk försäkringskassa (från och med 16 års ålder); och (iii) folkbokförd i Sverige vid tiden för ansökan eller anslutning. Om en gruppmedlem tidigare har genomgått en hälsoprövning för personförsäkring hos försäkringsgivaren och i samband därmed meddelats besked om avslag så måste denna person undergå ny hälsoprövning innan anslutning till gruppförsäkring kan ske. (3) Avtalsinnehåll För gruppförsäkring gäller vad som anges i gruppavtalet och dessa allmänna villkor i förening med ansöknings- och riskbedömningshandlingarna, försäkringsbeskedet, Försäkringsavtalslagen och gällande rätt i övrigt. Försäkringen grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller den försäkrade har lämnat till försäkringsgivaren. Verkan av oriktiga eller ofullständiga uppgifter behandlas under J. Försäkringstagaren och den försäkrade skall omgående kontrollera uppgifterna i den dokumentation som försäkringsgivaren utfärdar angående försäkringen. Om dokumentationen innehåller någon felaktig uppgift så skall försäkringstagaren och/eller den försäkrade utan dröjsmål meddela försäkringsgivaren. Om så ej sker är försäkringsgivaren fri från ansvar för följder som hade kunnat undvikas genom skyndsam reklamation. (4) Försäkringstiden Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring direkt genom gruppavtalet, eller genom att inte avböja försäkring, så träder försäkringen ikraft vid den tidpunkt som anges i gruppavtalet. Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring på grundval av en egen ansökan så träder försäkringen ikraft tidigast dagen efter att försäkringstagaren ansökte om försäkringen, under förutsättning att den sökta förmånen kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. Om avtalet, ansökan eller försäkringsgivarens erbjudande om försäkring anger att försäkringen ska börja gälla när den första premien betalas så börjar förmånen gälla dagen efter betalningen. Parterna kan enas om att förmånen ska börja gälla vid en annan tidpunkt än ovan. Om försäkringsgivaren särskilt skall återförsäkra försäkringen eller en del därav så träder försäkringen ikraft i motsvarande omfattning först när återförsäkringen börjar gälla. Om försäkringsgivaren enligt gällande riskbedömningsnormer endast kan meddela försäkring för gruppmedlem med förhöjd premie och/eller med förbehåll så träder försäkringen ikraft tidigast när försäkringstagaren (eller, om relevant, den försäkrade) har godtagit ett erbjudande från försäkringsgivaren om försäkring med förhöjd premie och/eller förbehåll. Försäkringen gäller från och med ikraftträdandet för den enskilde försäkrade till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet. Om ingen försäkringstid anges i gruppavtalet så gäller försäkringen till närmast följande årsförnyelsedag eller, om ingen sådan anges i gruppavtalet, för ett år i taget. Om försäkringen inte har sagts upp till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet så förlängs försäkringen för ett år i taget. Om ingen försäkringstid anges i gruppavtalet eller om försäkringen har förlängts utöver den angivna försäkringstiden så förlängs försäkringen för ett år i taget om ingen uppsägning har skett till närmast följande årsförnyelsedag. (h) Om premiebetalningens betydelse för försäkringens giltighet stadgas under C. (5) Uppsägning och upphörande Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den kom fram till försäkringsgivaren. Redan inbetalda premier återbetalas till den del som avser tid efter det att uppsägningen fick verkan. Försäkringsgivaren får säga upp gruppavtalet till utgången av den försäkringstid som anges i gruppavtalet eller om ingen försäkringstid har angivits, eller om försäkringstiden har förlängts, till närmast följande årsförnyelsedag genom att skriftligt meddela gruppföreträdaren och de berörda gruppmedlemmarna om uppsägningen. Uppsägningen får verkan tidigast en månad efter avsändandet. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under B(7). Om gruppavtalet sägs upp för gruppens räkning så upphör försäkringen att gälla för samtliga försäkringstagare och försäkrade

6 vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom försäkringsgivaren till handa. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under B(7). Utöver vad som anges i gruppavtalet så upphör rätten till försäkring alltid om: (i) försäkrad gruppmedlem uppnår slutåldern och/eller upphör att tillhöra gruppen; eller om (ii) den försäkrade upphör att uppfylla de villkor för tillhörighet till försäkringen som anges i gruppavtalet eller dessa allmänna villkor Om rätten till försäkring upphör enligt B(5) finns rätt till efterskydd under de förutsättningar som stadgas under B(7). Om förutsättningarna för efterskydd ej är uppfyllda så upphör försäkringen att gälla omedelbart när rätten till försäkring upphör enligt B(5). Gruppförsäkring upphör att gälla i sin helhet när gruppmedlemmen uppnår slutåldern eller om gruppmedlemmen avlider. (6) Utvidgning av försäkringsskyddet En försäkringstagare som önskar utvidga försäkringen skall ansöka om utvidgning enligt de riskbedömningsregler som gäller vid tidpunkten för ansökan. Försäkringen kan inte utvidgas, utökas eller höjas för en försäkrad under tid som denne inte är fullt arbetsför. Försäkringen kan inte heller utvidgas, utökas eller höjas för en försäkrad under tid som gruppmedlemmen inte är fullt arbetsför. Försäkringen kan inte utvidgas, utökas eller höjas efter att gruppavtalet har sagts upp. Däremot kan nya gruppmedlemmar anslutas. (7) Fortsättningsförsäkring och efterskydd Om inget annat anges i gruppavtalet så har en försäkrad rätt att teckna en försäkring av samma slag ( fortsättningsförsäkring ) hos försäkringsgivaren om försäkringen har upphört enligt B(5), B(5) eller B(5) under förutsättning att den försäkrade: (i) har omfattats av försäkringen i minst sex (6) månader när försäkringen upphörde; och (ii) ansöker om fortsättningsförsäkring inom tre (3) månader från det att försäkringen upphörde. Fortsättningsförsäkring meddelas på särskilda villkor och med särskild premiesättning. Om rätten till försäkring upphör enligt B(5) så gäller försäkringsskyddet i ytterligare tre månader därefter ( efterskydd ) under förutsättning: (i) att den försäkrade har omfattats av försäkringen i minst sex (6) månader när rätten till försäkring upphör; och (ii) att inget annat anges i gruppavtalet. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring enligt B(7) och efterskyddet i B(7) gäller inte om: (i) den försäkrade har fått eller uppenbarligen kan få en försäkring av samma slag i ett annat försäkringsbolag (till exempel genom egen ansökan eller konvertering av gruppförsäkring); eller om (ii) försäkrad gruppmedlem har lämnat gruppen på grund av att en viss ålder har uppnåtts; eller om (iii) den försäkrade är bosatt i utlandet utan att omfattas av bestämmelserna i J(8). Efterskydd eller rätt till fortsättningsförsäkring gäller inte i något fall: (i) vid uppsägning av den försäkrade själv; eller (ii) om gruppförsäkring eller en del därav har upphört på grund av att en viss ålder har uppnåtts. (8) Ändring under försäkringstiden Om inget annat anges i gruppavtalet står det försäkringsgivaren fritt att under försäkringstiden förändra premien och försäkringsvillkoren till varje årsförnyelsedag enligt vad som då gäller för försäkringsgivaren motsvarande försäkringar. Förändringar enligt B(9) skall meddelas skriftligt tidigast sex månader före årsförnyelsedagen och senast en månad före årsförnyelsedagen. Förändringar kan även göras till utgången av en premieperiod enligt B(10). (9) Förändringar i den försäkrades förhållanden Försäkringen gäller under förutsättning att den försäkrades yrke, arbetsinkomst, anställningsform, arbetsuppgifter, arbetstid, övriga arbetsförhållanden och bosättningsförhållanden inte förändras i något betydande avseende. Om de förhållanden som omnämns i B(9) förändras under försäkringstiden så skall den försäkrade och/eller försäkringstagaren skyndsamt anmäla förändringarna till försäkringsgivaren. Anmälan skall göras senast vid den första premiebetalningen efter förändringen. Om den försäkrade eller försäkringstagaren av oaktsamhet som inte är ringa underlåter att i rätt tid anmäla förändring av de förhållanden som anges i B(10) så är försäkringsgivarens ansvar för försäkringsfall som inträffar efter förändringen helt eller delvis begränsat enligt Försäkringsavtalslagen. Reglerna kan innebära att ersättningen sätts ned eller helt uteblir, alltefter omständigheterna. Om förändringarna i den försäkrades förhållanden innebär att försäkringsgivaren skulle ha meddelat försäkring med andra villkor, annan premie eller att någon rätt till försäkring ej skulle ha förelegat om de förändrade förhållandena hade gällt 6

7 redan när ansökan om försäkring gjordes, så har försäkringsgivaren rätt att i motsvarande mån skriftligen förändra försäkringsvillkoren och premien eller att säga upp försäkringen till utgången av aktuell premieperiod. Om meddelandet om ändring eller uppsägning avsänds inom en kortare tid än en månad före utgången av premieperioden gäller åtgärden istället från och med den dag då en månad har förflutit efter att meddelandet avsändes. (10) Förfogande över försäkringen C Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas av försäkringstagaren eller den försäkrade. Ett förmånstagarförordnande får bara avse dödsfallsbelopp enligt grupplivförsäkringen, D. Gruppavtalet kan överlåtas till en ny huvudman om denne har övertagit ansvaret för gruppen. PREMIEN (1) Premiesättning Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bl a med hänsyn till försäkringens innehåll, gruppens sammansättning (exempelvis ålder, yrke, skadeutfall i gruppen), gällande försäkringsbelopp och försäkringsgivarens premietariffer och riskbe dömningsregler vid de tidpunkter då premien skall bestämmas. Om den försäkrade ansluts till gruppförsäkring eller någon del därav efter en individuell hälsoprövning så bestäms premien även med hänsyn till den försäkrades individuella förhållanden och försäkringsmässiga risk. För förändring av premien under försäkringstiden gäller vad som stadgas i B(9), B(10), i gruppavtalet och i Försäkringsavtalslagen. Premien kan erläggas årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis alltefter vad som har avtalats mellan parterna. Om inget särskilt har avtalats mellan parterna så skall premien betalas månadsvis. (2) Rätt tid för premiebetalning Den första premiebetalningen skall ske inom 14 dagar från det en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. Fortsatta premiebetalningar under försäkringstiden skall ske senast på premieperiodens första dag. Om premieperioden är längre än en månad (d v s kvartal, halvår eller helår) så kan fortsatta premiebetalningar ske inom en månad efter att en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. (3) Dröjsmål med premien (h) Om försäkringen har beviljats med förbehåll att den träder ikraft först dagen efter att den första premien betalas och den första premien inte betalas i rätt tid så förfaller försäkringen utan att någonsin ha trätt ikraft. Om premien betalas för sent så träder försäkringen inte ikraft. Om premien inte betalas i rätt tid i andra fall än enligt C(3) så får försäkringen sägas upp för försäkringsgivarens räkning. Uppsägningen skall ske skriftligt och får verkan 14 (fjorton) dagar efter att den har avsänts. Om premiebetalningen skulle ha förmedlats av en gruppföreträdare skall uppsägningen enligt C(3) sändas både till försäkringstagaren och till gruppföreträdaren. Om försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring så skall uppsägningen enligt C(3) sändas till den som skulle ha betalat premien samt alla gruppmedlemmar. Om premien betalas innan 14 (fjorton) dagar har förflutit från det att uppsägningen avsändes så är uppsägningen utan verkan. Försäkringen upphör att gälla för den försäkrade när uppsägningen får verkan. Vid särskilda hinder mot att betala premien gäller vad som därom stadgas i Försäkringsavtalslagen. (4) Återupplivning efter premiedröjsmål Om försäkringen har sagts upp för försäkringsgivarens räkning på grund av dröjsmål med premiebetalningen (annan än den första) enligt C(3) så kan försäkringen återupplivas genom att alla utestående premiebelopp betalas innan tre (3) månader har förflutit från det att uppsägningen fick verkan. Försäkringen kan inte återupplivas om försäkringen har sagts upp på grund av dröjsmål med den första premiebetalningen. Om försäkringen återupplivas enligt C(4) så träder försäkringen åter ikraft dagen efter att de utestående premierna har betalats. Om gruppförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring så kan återupplivning endast ske för hela gruppen. Om rätt till fortsättningsförsäkring stadgas under C(5). Försäkringen gäller inte under perioden från och med den dag då uppsägningen fick verkan till den dag då försäkringen åter träder ikraft genom återupplivning. Försäkringsgivaren ansvarar inte för sjukdom, kroppsskada, arbetsoförmåga eller annat hälsobesvär som visar sig under en period då försäkringen är uppsagd eller för dödsfall som inträffar under en sådan period. 7

8 (5) Fortsättningsförsäkring vid obligatorisk gruppförsäkring 8 Om en obligatorisk gruppförsäkring sägs upp på grund av att premien inte har betalats i rätt tid så har varje gruppmedlem rätt till fortsättningsförsäkring under samma förutsättningar som anges under B(7). (6) Skattekategori D Gruppförsäkringen tillhör skattekategori K. GRUPPLIVFÖRSÄKRING (1) Ersättning vid dödsfall E Om den försäkrade avlider under försäkringstiden så lämnas ersättning med det dödsfallsbelopp som framgår av försäkringsbeskedet. Om inget särskilt förmånstagarförordnande har utfärdats av den försäkrade och registrerats hos försäkringsgivaren före dödsfallet så tillfaller dödsfallsbeloppet i tur och ordning följande personer: (i) i första hand den försäkrades make eller registrerad partner (förutsatt att ansökan om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap ej var anhängig vid dödsfallet); eller om ingen sådan finnes: (ii) den försäkrades sambo (under förutsättning att ingen av samborna är gift eller registrerad partner); eller om ingen sådan finnes: (iii) den försäkrades arvingar enligt allmänna arvsordningen i 2 kap Ärvdabalken (1958:637). Med arvingar menas den försäkrades släktingar. Om den försäkrade har utfärdat ett särskilt förmånstagarförordnande och registrerat detta hos försäkringsgivaren före dödsfallet så tillfaller dödsfallsbeloppet i första hand den eller de personer som anges i förmånstagarförordnandet. I andra hand betalas dödsfallsbeloppet enligt det allmänna förmånstagarförordnandet i D(1). En förmånstagare kan avstå från dödsfallsbeloppet, eller sin andel därav, genom ett skriftligt avstående utan villkor. Dödsfallsbeloppet, eller den andel därav, som skulle ha tillfallit den avstående förmånstagaren tillfaller då den förmånstagare som står näst i tur på samma sätt som om den avstående förmånstagaren hade varit avliden. GRUPPSJUKFÖRSÄKRING (1) Allmän bestämmelse Detta avsnitt, E, gäller under förutsättning att gruppförsäkring har tecknats med gruppsjukförsäkring, vilket framgår av försäkringsbeskedet. (2) Rätten att teckna sjukförsäkring Endast gruppmedlem som omfattas av ett annat moment i gruppförsäkring har rätt att teckna gruppsjukförsäkring. Utöver vad som anges ovan i B(2) så gäller att gruppmedlem, för att har rätt att teckna gruppsjukförsäkring; (i) skall vara tillsvidareanställd eller utöva enskild näringsverksamhet, i båda fallen på minst halvtid; och (ii) har en stadigvarande arbetsinkomst; och (iii) ej har fyllt 60 (sextio) år. Provanställning i enlighet med 6 i lagen om anställningsskydd (1982:80) jämställs med tillsvidare anställning enligt E(2)(i). (3) Ersättning vid arbetsoförmåga Sjukförsäkringen ger rätt till ersättning om den försäkrade blir arbetsoförmögen under försäkringstiden p.g.a. sjukdom eller olycksfallsskada till minst 25 %. Arbetsoförmågan måste vara sammanhängande och vara längre än karenstiden för att försäkringen ska ge rätt till ersättning. Ersättningen är proportionell till graden av arbetsoförmågan. Längsta ersättningsperiod är 48 månader, dock längst till 65 års ålder. Om ersättning betalats i 48 månader, oavsett antal sjukperioder, upphör försäkringen att gälla. Försäkringen och ersättningen från denna upphör dock alltid vid den försäkrades död, eller avtalade pensionsålder, dock senast vid slutåldern. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. Bestämmelser för bedömning av arbetsoförmågan finns under G(3) nedan. (4) Försäkringsersättningen Maximal ersättning framgår av försäkringsbeskedet Försäkringsersättningen utbetalas månadsvis i efterskott och beräknas med hänsyn till graden av den försäkrades arbetsoför måga och antalet dagar under den period som ersättningen avser.

9 (5) Avbrott i sjukperiod 9 Om den försäkrade efter avslutad sjukperiod åter under försäkringstiden drabbas av arbetsoförmåga på grund av samma sjukdom eller kroppsskada innan tre (3) månader har förflutit från den förra sjukperiodens slut så gäller en kortare karensperiod på 15 (femton) dagar för den nya sjukperioden. Efter den tidsperiod som anges i E(5) så gäller den normala karenstiden enligt dessa villkor för nya sjukperioder under försäkringstiden. (6) Uppehåll i arbete eller arbetsinkomst Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsskada eller arbetsoförmåga som uppkommer under tid då den försäkrade är arbetslös, tjänstledig, arbetsbefriad, inte innehar tillsvidareanställning om minst halvtid, inte är verksam som egen företagare på minst halvtid eller annars inte uppbär arbetsinkomst. Begränsningen i E(6) gäller inte om den försäkrade innehar tillsvidareanställning på minst halvtid och endast är föräldraledig när arbetsoförmågan uppkommer. (7) Överförsäkring Om ersättningen från gruppsjukförsäkringen tillsammans med andra inkomster (inbegripet arbetsinkomst, sjuklön, ersättning från försäkringskassan, privat eller kollektivavtalad försäkring och pension) skulle innebära att den försäkrade får en inkomst under sjukperioden som överstiger 90% av den aktuella arbetsinkomsten omedelbart före sjukperioden får försäkringsgivaren reducera ersättningen med den överskjutande delen. (8) Försäkringens upphörande under pågående ersättning F Om försäkringen, av annan orsak än försummelse av försäkringstagarens eller den försäkrades åligganden enligt lag eller villkor, upphör att gälla under pågående sjukperiod som ersätts enligt dessa villkor så fortsätter försäkringsersättningen enligt dessa villkor E med följande begränsningar: (i) den arbetsoförmåga som ligger till grund för beräkningen av försäkringsersättningen får aldrig överstiga den grad av arbetsoförmåga som gällde för den försäkrade när försäkringen upphörde att gälla; och (ii) om den försäkrades arbetsförmåga därefter förbättras så får den grad av arbetsoförmåga som ligger till grund för beräkning en av försäkringsersättningen aldrig överstiga den försäkrades lägsta nivå av arbetsoförmåga efter försäkringens upphörande. Om den försäkrades arbetsoförmåga upphör så upphör därmed rätten till ersättning från försäkringen. I andra fall än enligt E(9) lämnas ingen ersättning från försäkringen efter försäkringens upphörande. GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING (1) Allmänna bestämmelser Detta avsnitt F gäller under förutsättning att gruppförsäkring har tecknats med gruppolycksfallsförsäkring vilket framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller både under arbetstid och under fritid om inget annat anges i gruppavtalet eller försäkringsbeskedet. (2) Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas i dessa villkor en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig, ofrivillig och utifrån kommande händelse som innebär ett våld mot kroppen och som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som har uppkommit genom förfrysning, värmeslag, solsting, vridvåld mot knä samt hälseneruptur och bevisad borreliainfektion genom fästingbett. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som har samband med: (i) förslitning, överansträngning, ensidiga rörelser eller åldersförändringar; eller (ii) smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne ej heller förgiftning genom mat eller dryck eller överkänslighetsreaktion; eller (iii) medicinsk behandling eller undersökning, medicinskt ingrepp eller användning av läkemedel som inte har föranletts av en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen. En grundförutsättning för att gruppolycksfallsförsäkringen skall lämna ersättning för en olycksfallsskada är att den försäkrade: (i) utan dröjsmål uppsöker läkarvård i anslutning till olycksfallsskadan; och (ii) fortlöpande står under läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter i den omfattning som rimligen kan krävas med hänsyn till olycksfallsskadan; och (iii) följer de föreskrifter som försäkringsgivaren meddelar i samråd med medicinsk rådgivare för att begränsa följderna av olycksfallsskadan.

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer