TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR"

Transkript

1 TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller för tjänstegrupplivförsäkring ( TGL ) som har tecknats i enlighet med avtalet om tjänstegrupplivförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK ( TGLavtalet ). b. Försäkringsvillkoren gäller tillsvidare för sådana försäkringar som anges ovan och som tecknas eller förnyas från och med den 1 januari Försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. c. Tjänstegrupplivförsäkringen är en kapitalförsäkring för dödsfall. 2. Definitioner a. Försäkringsbolag är Moderna Försäkringar Liv AB ( Moderna Liv & Pension ) med organisationsnummer b. Försäkringstagare är arbetsgivare som har slutit avtal om tjänstegrupplivförsäkring med Moderna Liv & Pension. Den försäkrade anses även som försäkringstagare när det gäller rätten till ersättning. c. Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. d. Årsdag är varje årsdag av försäkringens ikraftträdande under avtalstiden. e. Slutåldern är utgången av månaden innan den försäkrade fyller 70 år. f. Premieperiod avser det tidsintervall varmed premien eller en del därav skall erläggas. g. Arbetsoförmåga avser en nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga på grund av egen sjukdom eller kroppsskada. Isolering av smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom. h. Arbetsför innebär att den anställde till viss del av sin anställning utför sitt vanliga arbete utan att uppbära ersättning för arbetsoförmåga för den delen. i. Sambor avser sambor enligt sambolagen (2003:376) under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. j. Prisbasbelopp avser det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). B. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1. Att teckna TGL a. Arbetsgivare kan teckna avtal med Moderna Liv & Pension om TGL för sina anställda tjänstemän. b. Företagare som själv arbetar i rörelsen kan förutom att teckna TGL för sina anställda även teckna denna försäkring för egen del. Detta gäller dock inte om företaget är verksamt inom näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk (inklusive rennäring) eller fiske. c. Som företagare räknas: samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskildfirma, enkelt bolag); eller samtliga delägare i handelsbolag; eller komplementären i kommanditbolag; eller aktieägare som ensam eller tillsammans med make, registrerad partner, förälder eller barn äger minst 1/3 av aktierna i aktiebolag. d. Ovanstående gäller endast för företagare som arbetar i företaget. e. Vad som anges för anställd i dessa villkor gäller i tillämpliga delar för företagare som har tecknat TGL för egen del om inget annat anges. f. På begäran av Moderna Liv & Pension är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att lämna de upplysningar som behövs i samband med att försäkringen tecknas, förnyas eller utvidgas. 2. Avtalstiden a. TGL börjar gälla dagen efter att försäkringsavtal om TGL har ingåtts. b. Om inget annat har angivits så anses försäkringsavtalet ha ingåtts den dag som Moderna Liv & Pension mottog en fullständig ansökan under förutsättning att den sökta försäkringen kan beviljas enligt Moderna Liv & Pension regler. c. Om garantibestämmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet gäller för någon tjänsteman så tecknas försäkringen att gälla från och med den tidpunkt som garantin börjar gälla. d. Försäkringen gäller tillsvidare tills uppsägning sker. Uppsägning sker skriftligt av försäkringstagaren eller Moderna Liv & Pension. Försäkringen upphör tidigast vid utgången av månaden efter att uppsägning har avsänts. e. Moderna Liv & Pension kan inte säga upp försäkringen så länge som en kategori av arbetsgivarens tjänstemän omfattas av garanti som anges i B(2)(c) ovan. f. Avtalet om TGL upphör om verksamheten i företaget upphör. 3. När försäkringen börjar gälla a. TGL börjar gälla dagen efter försäkringsavtalets ingående eller senare anställningsstart för försäkringstagarens anställda tjänstemän som då: har fyllt 18 år men inte 70 år; är arbetsföra i sin anställning; och har en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad. b. Anställd som är partiellt arbetsför i sin anställning ansluts till försäkringen med den arbetstid som motsvarar den faktiska arbetsförmågan, förutsatt att denna uppfyller arbetstidskravet ovan eller i tillämpligt kollektivavtal. c. Försäkringsskyddet börjar gälla tidigast från och med månaden efter att den anställde har fyllt 18 år och gäller längst till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 70 år. d. Anställd som inte uppfyller villkoren för att omfattas av TGL vid avtalets ingående eller senare anställning ansluts till försäkringen vid den senare tidpunkt då alla villkoren är uppfyllda. e. Anställd som inte uppfyllde kravet på full arbetsförhet vid avtalets ingående eller senare anställning måste därefter vara fullt arbetsför i minst 14 dagar i följd för att kravet på full arbetsförhet ska anses vara uppfyllt. f. Om det framgår av ansökningshandlingarna eller Moderna Liv & Pension erbjudande om försäkring att försäkringen börjar gälla under förutsättning att premien betalas så börjar försäkringen gälla dagen efter att den första premien betalas för de anställda som då uppfyller kraven för anslutning. g. Försäkringen gäller även om den försäkrade blir utlandsstationerad under sin anställning under förutsättning att premien betalas. 4. När försäkringen upphör a. Tjänstegrupplivförsäkringen upphör att gälla för en tjänsteman som: TGL - enligt avtalet mell an Svenskt Näringsl iv och PTK Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 1

2 upphör att vara anställd av arbetsgivaren; eller uppnår sin pensionsålder eller slutåldern; eller arbetar mindre än 8 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en månad. b. Arbetsgivare som har tecknat TGL i Moderna Liv & Pension får flytta försäkringen till annat bolag som är godkänt enligt TGL-avtalet. Vid sådan flytt överförs samtliga försäkrade, inklusive premiebefriade, till det nya försäkringsbolaget. c. Försäkringen upphör för alla försäkrade när avtalet om TGL upphör. d. Om en företagare, som har tecknat TGL för egen del, upphör att arbeta i rörelsen så upphör försäkringen för dennes del. 5. Förfogande över försäkringen a. TGL kan pantsättas. TGL kan inte överlåtas. Gruppavtalet kan överlåtas till en ny försäkringstagare om denne övertar arbetsgivaransvaret för gruppen. b. Den försäkrade kan med ett särskilt förmånstagarförordnande föreskriva att grundbeloppet ska betalas ut enligt en annan förmånstagarordning än den som anges i dessa villkor. Förmånstagarförordnande kan endast avse fysisk person. c. Förmånstagarförordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av den försäkrade. I första hand ska förmånstagarförordnanden göras på den särskilda blankett som Moderna Liv & Pension tillhandahåller. Förmånstagarförordnande skickas till Collectum, Stockholm. d. Förmånstagarförordnande kan inte göras, ändras eller återkallas i testamente eller annan viljeyttring än ett giltigt förmånstagarförordnande. 6. Förändringar a. Moderna Liv & Pension får förändra premien och försäkringsvillkoren till varje årsdag enligt vad som då gäller för Moderna Liv & Pension motsvarande försäkringar. Sådana förändringar skall meddelas skriftligt tidigast sex månader före och senast en månad före årsdagen. b. Villkor som är utformade enligt kollektivavtal mellan arbetsmarknadsparter ska vara godkända av TGL-nämnden. c. Om de grundläggande förutsättningarna för försäkringen förändras, exempelvis genom lag, förordning, myndighets föreskrift, avtal mellan arbetsmarknadsparter eller annat tvingande påbud så får Moderna Liv & Pension förändra försäkringen i motsvarande mån. Sådan förändring träder ikraft vid den premieperiod som först infaller när minst 1 månad har förflutit från det att Moderna Liv & Pension lämnade skriftligt besked om förändringen. C. PREMIEN 1. Premiesättning a. Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bl a med hänsyn till försäkringens innehåll, antalet försäkrade, gruppens sammansättning och Moderna Liv & Pension premietariffer vid de tidpunkter då premien skall bestämmas. b. Om inget annat har avtalats skall premien betalas årsvis i förskott. För grupper med fler än 10 försäkrade kan premien betalas halvårsvis i förskott. För grupper med fler än 100 försäkrade kan premien betalas månadsvis i förskott. c. Försäkringstagaren ska fortlöpande anmäla rätt antal försäkrade anställda till Moderna Liv & Pension. Om Moderna Liv & Pension inte får sådan information eller informationen kan antas vara felaktig får Moderna Liv & Pension besluta om premie i enlighet med vad som är känt om försäkringstagaren. d. Premien förbrukas under löpande försäkringstid. 2. Rätt tid för premiebetalning a. Den första premiebetalningen skall ske inom 14 dagar från det att premiefakturan har avsänts till den som ska betala premien. b. Fortsatta premiebetalningar under försäkringstiden skall ske senast på premieperiodens första dag. c. Om premieperioden är längre än en månad så får fortsatta premiebetalningar även ske inom en månad efter att premiefakturan har avsänts om detta ger längre betalningsfrist. 3. Dröjsmål med premien a. Om försäkringen har beviljats med förbehåll att den träder ikraft först dagen efter att den första premien betalas och den första premien inte betalas i rätt tid så förfaller försäkringen utan att någonsin ha trätt ikraft. Försäkringen börjar inte gälla om premien betalas för sent. b. Om premien inte betalas i rätt tid i andra fall än enligt C(3)(a) ovan så får försäkringen sägas upp för Moderna Liv & Pension räkning. Sådan uppsägning sker skriftligt med 14 dagars uppsägningstid från avsändandet. Försäkringen upphör att gälla vid utgången av uppsägningstiden om premien inte betalas dessförinnan. c. Försäkring som har upphört på grund av dröjsmål med premiebetalningen kan återupplivas genom att alla utestående premier för samtliga försäkrade betalas inom tre månader efter uppsägningstidens utgång. Försäkring kan emellertid inte återupplivas om dröjsmålet avser den första premien. d. Försäkringen gäller inte för någon händelse under perioden som försäkringen var ur kraft på grund av obetald premie. 4. Premiebefrielse a. Försäkringstagaren premiebefrias för en försäkrad under tid som den försäkrade erhåller sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning om arbetsoförmågan uppgår till minst 25% och har pågått antingen i minst 90 dagar i följd eller i minst 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden. Arbetsoförmåga innan den försäkrade omfattades av tjänstegrupplivförsäkringen beaktas inte. b. Försäkringstagaren skall utan uppskov anmäla arbetsoförmåga som berättigar till premiebefrielse och förse Moderna Liv & Pension med alla handlingar som krävs för att styrka rätten till premiebefrielse, t ex beslut från försäkringskassan. Retroaktiv premiebefrielse kan beviljas inom den premieperiod som anmälan görs. D. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGEN 1. Försäkringsfall a. Om en försäkrad anställd avlider under försäkringstiden betalas försäkringsersättning ut i enlighet med nedanstående bestämmelser. b. Ersättningen beräknas på grund av det prisbasbelopp som gällde vid tidpunkten för dödsfallet. 2. Grundbeloppet a. Om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid om minst 16 timmar per helgfri vecka (räknat i genomsnitt per månad) så betalas ett helt grundbelopp ut. b. Om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar men mindre än 16 timmar per helgfri vecka (räknat i genomsnitt per månad) så betalas ett halvt grundbelopp ut. c. Grundbeloppet (helt eller halvt) bestäms med hänsyn till den försäkrades ålder vid dödsfallet till det antal prisbasbelopp (eller delar därav) som anges i följande tabell: TGL - enligt avtalet mell an Svenskt Näringsliv och PTK. Den försäkrade hade vid dödsfallet fyllt Grundbelopp i Grundbelopp i 18 år men ej 55 år 3,00 6,00 55 år men ej 56 år 2,75 5,50 56 år men ej 57 år 2,50 5,00 57 år men ej 58 år 2,25 4,50 58 år men ej 59 år 2,00 4,00 59 år men ej 60 år 1,75 3,50 60 år men ej 61 år 1,50 3,00 61 år men ej 62 år 1,25 2,50 62 år men ej 63 år 1,00 2,00 63 år men ej 64 år 0,75 1,50 64 år men ej 70 år 0,50 1,00 Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 2

3 d. Om den avlidne försäkrade efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år så är halvt grundbelopp alltid 3 prisbasbelopp och helt grundbelopp är alltid 6 prisbasbelopp. 3. Förmånstagare till grundbeloppet a. Om det finns ett giltigt särskilt förmånstagarförordnande vid tidpunkten för den försäkrades dödsfall så betalas grundbeloppet ut enligt förmånstagarförordnandet. b. Om det inte är möjligt att verkställa ett förmånstagarförordnande för en viss förmånstagare så gäller förmånstagarförordnandet istället till förmån för dennes avkomlingar under förutsättning att de kan ta arv efter den försäkrade i förmånstagarens ställe. c. Om giltigt förmånstagarförordnande saknas (eller ej alls kan verkställas) så är förmånstagare till grundbeloppet i tur och ordning den försäkrades: make eller registrerade partner, arvsberättigade barn, föräldrar, eller om endera av dem är avliden, den efterlevande föräldern. d. Den försäkrades make eller registrerade partner är förmånstagare till dess att äktenskapet eller partnerskapet är upplöst genom lagakraftvunnen dom. e. Med barn menas i detta avsnitt försäkrads barn som enligt lag har arvsrätt efter denne, även adoptivbarn, men inte styvbarn eller fosterbarn. 4. Begravningshjälp Om förmånstagare till grundbeloppet saknas så betalas inget grundbelopp utan istället 0,5 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo som begravningshjälp. 5. Barntillägg a. Om den försäkrade efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år så betalas ett barntillägg ut för varje sådant barn. b. Barntillägget bestäms enligt följande tabell med hänsyn till barnets ålder vid dödsfallet och om helt eller halvt grundbelopp ( gb ) betalas: Barnet hade vid dödsfallet fyllt Barntillägg i antal Barntillägg i antal ej fyllt 17 år 1,00 2,00 17 år men ej 19 år 0,75 1,50 19 år men ej 20 år 0,50 1,00 c. Förmånstagare till barntillägget är det barn som tillägget avser. 6. Makeförsäkring a. Om den försäkrades make eller registrerade partner avlider under försäkringstiden utan att omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring och makarna eller de registrerade partnerna har barn som vid dödsfallet ej har fyllt 17 år lämnar makeförsäkringen ersättning till den försäkrade anställde och barn. b. Ersättningsbeloppens storlek bestäms enligt nedanstående tabell med hänsyn till om den försäkrade anställde skulle omfattas av helt eller halvt grundbelopp ( gb ) vid tidpunkten för dödsfallet: Mottagare Ersättning i antal Ersättning i antal Den försäkrade 0,25 0,50 Barn under 17 år 0,50 1,00 c. Med make eller registrerad partner jämställs den försäkrades sambo om: de har gemensamt barn som ej hade fyllt 17 år vid sambons dödsfall; eller om de har barn som inte är gemensamt och den försäkrade har förordnat den avlidne sambon till förmånstagare för grundbeloppet. Med barn avses i detta avsnitt arvsberättigat barn under 17 år till någon av makarna, registrerade partnerna, eller samborna. 7. Avstående En myndig förmånstagare kan efter inträffat dödsfall villkorslöst avstå från sin rätt till ersättning. Den ersättning som skulle ha tillfallit den avstående förmånstagaren tillfaller istället den eller de personer som skulle ha fått ersättningen om den avstående förmånstagaren hade varit avliden. 8. Samordning av ersättning a. Om den försäkrade omfattas av flera försäkringar som ger rätt till ersättning enligt dessa villkor lämnas ersättning endast från en av försäkringarna. b. Om den försäkrade även omfattas av annan försäkring med i huvudsak motsvarande förmåner så lämnas ersättning endast från den försäkring som ger högst ersättning. c. Om den försäkrade omfattas av tjänstegrupplivförsäkring i annat bolag sker samordning mellan utbetalningarna på det sätt som bolagen bestämmer. E. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 1. Tjänstledighet a. Försäkringen gäller inte under anställning vid grundutbildning som värnpliktig eller under tjänstledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Vid annan tjänstledighet gäller försäkringsskyddet så länge anställningen består. 2. Krig eller politiska oroligheter a. Försäkringen gäller inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar vid deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige, eller som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses bero på kriget eller de politiska oroligheterna. Deltagande militär fredsbevarande verksamhet anordnad av FN eller efter beslut av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. b. Om försäkringen har tecknats under vistelse utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande förhållanden råder, eller i samband med utresan dit om sådana förhållanden redan rådde TGL - enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK eller om risken för att sådana förhållanden skulle utbryta var uppenbar, så gäller försäkringen inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar under sådan vistelse eller som inträffar inom 1 år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. c. Vid eventuellt krigstillstånd i Sverige gäller särskilda lagregler för försäkringsersättning och premie. F. ÅTGÄRDER FÖR UTBETALNING 1. Skyldigheter för den som begär ersättning a. Den som begär ersättning skall: anmäla den försäkrades dödsfall utan dröjsmål; efter bästa förmåga medverka till utredningen av ett anmält ersättningsanspråk och på egen bekostnad lämna alla upplysningar och tillhandahålla alla handlingar som Moderna Liv & Pension behöver för att bedöma rätten till ersättning och Moderna Liv & Pension ansvarighet enligt försäkringen; och om denne är rättsinnehavare efter den försäkrade lämna en fullmakt till Moderna Liv & Pension att inhämta de uppgifter om den försäkrade från sjukhus, läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal, arbetsgivare, skatteverket, Försäkringskassan eller annan försäkringsinstans som Moderna Liv & Pension behöver för att bedöma rätten till ersättning och Moderna Liv & Pension ansvarighet enligt försäkringen om Moderna Liv & Pension begär det. b. Den som begär ersättning skall alltid förse Moderna Liv & Pension med dödsfallsintyg, intyg om dödsorsak samt släktutredning avseende den försäkrade. c. Försäkringstagaren skall förse Moderna Liv & Pension med alla uppgifter och handlingar avseende alla anställdas anställning och arbetstid som behövs för att bedöma Moderna Liv & Pension försäkringsansvar. d. Om den som begär ersättning, till skada för Moderna Liv & Pension, har försummat att anmäla eller medverka till utredningen eller hanteringen av Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm3 3

4 ett försäkringsfall enligt föreskrifterna ovan så får ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. 2. Moderna Liv & Pensions skyldigheter a. Moderna Liv & Pension ska reglera ersättningsanspråk utan obehörigt dröjsmål och med hänsyn till den ersättningsberättigades behöriga intressen. b. Ersättningen ska betalas inom 1 månad efter att skaderegleringen är slutförd. Vid dröjsmål ska Moderna Liv & Pension betala dröjsmålsränta enligt räntelagen. c. Moderna Liv & Pension behandlar inhämtade personuppgifter med hänsyn till den försäkrades och ersättningsberättigades personliga integritet. Uppgifterna får göras tillgängliga för de personer som behöver dem för att utföra arbetsuppgifter för Moderna Liv & Pension räkning. Detta omfattar även Moderna Liv & Pension medicinska rådgivare, samarbetspartners och de återförsäkringsbolag som Moderna Liv & Pension anlitar. Anmälda försäkringsfall får meddelas till Collectum och försäkringsbranschens gemensamma skaderegister (GSR). d. Moderna Liv & Pension ansvarar inte för förseningar och andra följder av force majeure, t ex krig, politiska oroligheter, naturkatastrof, lagbud, myndighetsföreskrift eller arbetskonflikt. 3. Prövning och tolkningsfrågor a. Den som inte är nöjd med Moderna Liv & Pension beslut i en ersättningsfråga skall i första hand kontakta den ansvarige handläggaren för att säkerställa att all relevant information har framkommit. Om den ansvarige handläggaren inte kan ändra beslutet kan den som har sökt ersättning begära omprövning genom att skriva till Moderna Liv & Pension skadeprövningsnämnd inom 6 månader (adress som under J nedan). b. Om Moderna Liv & Pension skadeprövningsinstans inte kan ändra beslutet kan den som har sökt ersättning vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (inom 6 månader) eller Personförsäkringsnämnden. Försäkringstvister kan även prövas i svensk allmän domstol med tingsrätt som första instans. Allmänna reklamationsnämnden Box STOCKHOLM Telefon: Personförsäkringsnämnden Box STOCKHOLM Telefon: c. Arbetsgivare, den försäkrade eller efterlevande kan begära att fråga om TGL som berör denne prövas i TGL-nämnden. Även frågor om tolkning eller tillämpning av kollektivavtal för TGL eller Moderna Liv & Pension försäkringsvillkor kan tas upp för prövning i TGL-nämnden. d. Om tvist kvarstår efter prövning i TGL-nämnden så kan frågan hänskjutas till prövning i pensionsskiljenämnden Svenskt Näringsliv - PTK. 4. Preskription Rätten till ersättning preskriberas om talan inte väcks mot Moderna Liv & Pension inom tre år efter den ersättningsberättigade fick kännedom om de omständigheter som ger rätt till ersättning och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Om anspråk framställs till Moderna Liv & Pension inom denna preskriptionsfristen så preskriberas rätten till ersättning tidigast när 6 månader har förflutet från det att Moderna Liv & Pension har tagit slutlig ställning till anspråket. G. ORIKTIGA UPPGIFTER a. Om den försäkrade, eller någon annan med dennes vetskap, har lämnat oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande, förnyelse eller utvidgning så kan det medföra att försäkringen är ogiltig eller att rätten till ersättning begränsas eller helt faller bort enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. b. Om den som begär ersättning från försäkringen med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller ofullständig uppgift eller förtiger eller döljer något förhållande som har betydelse för bedömningen av rätten till ersättning eller Moderna Liv & Pension ansvarighet enligt försäkringen så kan ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. H. EFTERSKYDD a. Om en försäkrad gruppmedlem upphör att vara anställd fortsätter försäkringsskyddet att gälla under viss tid ( efterskydd ) under förutsättning att den försäkrade: omfattades av tjänstegrupplivförsäkringen när anställningen upphörde; och är arbetslös; och står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att få dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. b. Arbetslöshet skall styrkas med intyg från allmän arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. c. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande jämställs att: med omskolningsbidrag genomgenomgå en av myndigheterna anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet; eller TGL - enligt avtalet mell an Svenskt Näringsl iv och PTK genomgå en utbildning anordnad med stöd av Trygghetsrådet. d. Efterskyddet gäller också för en försäkrad som har erhållit: tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning om denne samtidigt uppbär studiemedel eller studiestöd; eller en ny anställning där denne inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring. e. Efterskyddet gäller under lika lång tid som den försäkrade omfattades av tjänstegrupplivförsäkringen under de senaste 24 månaderna före anställningens upphörande eller tjänstledighetens inträde. f. Om den försäkrade blir arbetsoförmögen under efterskyddstiden förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar. g. Om förutsättningarna för efterskydd ovan inte är uppfyllda omfattas den försäkrade ändå av 3 månaders efterskydd efter anställningens upphörande under förutsättning att försäkringen då var gällande och att den försäkrade då hade omfattats av försäkringen i minst 3 månader och inte har fått eller kan få motsvarande försäkringsskydd från annat håll. h. Efterskyddet gäller inte i något fall: om den försäkrade själv har sagt upp försäkringsskyddet; eller om den försäkrades anställning har upphört på grund av att han uppnått pensionsåldern eller slutåldern; eller för försäkrade företagare; eller om den försäkrade har fått motsvarande försäkringsskydd från annat håll. i. Efterskyddet gäller längst till och med utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Om den försäkrade har en lägre pensionsålder upphör efterskyddet vid utgången av månaden innan pensionsåldern uppnås. j. Efterskyddet upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. 2. Fortsättningsförsäkring a. Om gruppavtalet om TGL upphör på grund av uppsägning av arbetsgivaren eller Moderna Liv & Pension så kan anställd som var försäkrad vid upphörandet teckna fortsättningsförsäkring under förutsättning att den anställde hade omfattats av försäkringen under minst 6 månader vid upphörandet. b. Ansökan om fortsättningsförsäkring måste göras inom 3 månader från upphörandet. c. Den försäkrade har inte rätt till fortsättningsförsäkring om denne har erhållit eller uppenbarligen skulle kunna erhålla motsvarande försäkringsskydd från annat håll. d. Fortsättningsförsäkring meddelas med särskilda villkor och med särskild premiesättning. Om försäkringen har upphört på grund av dröjsmål med premiebetalningen gäller rätt till fortsättningsförsäkring enligt samma villkor som anges ovan. Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 4

5 I. KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna oberoende upplysningar i allmänna frågor om försäkringar: Konsumenternas Försäkringsbyrå Klara Norra Kyrkogata STOCKHOLM (9:00-12:00) J. KONTAKTUPPGIFTER Postadress Moderna Liv & Pension Liv Försäkrings AB Box Stockholm Organisationsnummer Säte Stockholm Huvudkontor (besök) Birger Jarlsgatan 57 A Telefonväxel Faxnummer E-postadress Hemsida Moderna Försäkringar Liv AB är ett svenskt försäkringsaktiebolag som bedriver livförsäkringsverksamhet med tillstånd av Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet. Box 7853, Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 5

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01)

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01) Villkor TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterade 2015-04-01) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1 prisbas, nedan

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ).

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). Försäkringsvillkor för TGL-FO fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). gäller fr.o.m. 1 januari 2006 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen En frivillig grupplivförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Obligatorisk grupp livförsäkring

Obligatorisk grupp livförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Obligatorisk grupp livförsäkring FÖR ARBETSLÖSA MEDLEMMAR I UNIONEN FÖRSÄKRINGENS SYFTE Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetslösa medlemmar i Unionen

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113 Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01 Grupplivförsäkring GL 5113 Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning..... 4 1. Gruppavtal............................

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2015. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande med tjänsten Fondguide Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING Utgivna i juni 2015 Information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen avser att skydda individers

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor utgivna i juni 2015 Innehåll Förkortningar i texten...3 Upplysningar...3 Försäkringsavtal...4 Försäkringsavtals giltighetstid...5 Försäkringsavtals

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp Villkor år 2013 Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp 17 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp, nedan kallad fortsättnings

Läs mer

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2013 BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Icke kollektiva Gäller från 1 april 2010 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 7 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan... 7 A.2 Avtal om TGL... 7

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Grupplivförsäkring GF Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring Bolånekund Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013

Grupplivförsäkring GF Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring Bolånekund Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 GF 14801 Försäkringsvillkor Bolånekund Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 GF 14801 Innehåll Försäkringsvillkor A. Allmänt om gruppavtalet och försäkringsavtalet...2

Läs mer