Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01"

Transkript

1 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor

2 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde 2. Försäkringstagare försäkrad 3. Om verksamheten upphör 4. Försäkringspremie 5. Överskott 6. Premiebefrielse B. Försäkringens giltighet 1. Oriktiga uppgifter 2. När medarbetare/beslutsfattare är TGL-försäkrad 3. Tjänstgöring utomlands 4. När TGL inte gäller under anställningen 5. När försäkringen upphör att gälla 6. Begränsningar i försäkringens giltighet C. Försäkringsförmånerna 1. Försäkringsbeloppens storlek 2. Samordning av försäkringsbelopp 3. Generellt förmånstagarförordnande 4. Särskilt förmånstagarförordnande 5. Avstå sin rätt som förmånstagare 6. Efterskydd vid arbetslöshet m.m. 7. Efterskydd i annat fall D. Allmänt 1. Överlåtelse 2. Pantsättning 3. Åtgärder vid anspråk på ersättning 4. Utbetalning och räntebestämmelser 5. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR 6. Frivillig fortsättningsförsäkring för tidigare TGL-försäkrade 7. Tvister 8. Prövning av beslut i försäkringsärenden Information om behandling av personuppgifter 2

3 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande, som meddelas enligt kollektivavtal mellan Sinf och Ledarna. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), fortsättningsvis benämnt Skandia. Dessa villkor gäller från och med 1 januari Vid upprättande och förvaltning av försäkringsavtal följer Skandia även de försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag, som bestämts enligt reglerna i försäkringsrörelselagen. För försäkringsavtal gäller dessutom i tillämpliga delar bestämmelserna i S-planen mellan Sinf och Ledarna om TGL, nedan kallad S-planen. försäkringsavtalslag (2005:104) och övrig svensk lag. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske vid svensk domstol med tillämpning av svensk lag. A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde Arbetsgivare som enligt kollektivavtal mellan Sinf och Ledarna är skyldig att teckna TGL för alla sina anställda tjänstemän ska sluta ett försäkringsavtal om TGL med Skandia. Försäkringsavtalet har slutits i och med att Skandia skickat en avtalsbekräftelse för TGL till arbetsgivaren. Försäkringsavtalet gäller för ett kalenderår i taget. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs det, på de villkor som Skandia anger, med ett år i taget. Ändring av försäkringsavtal Skandia har rätt att ändra försäkringsvillkoren och premierna. Om en ändring av villkoren sker tillämpas den från och med närmast följande årsförfallodag. Skandia ska meddela om ändringen senast då fakturan med krav på premien sänds ut. Skandia har även i övrigt rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Detsamma gäller om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. En ändring till de försäkrades nackdel får dock göras endast med godkännande av Sinf och Ledarna. Underrättelseskyldighet för försäkringstagare Arbetsgivaren ansvarar för att till försäkringsgivaren anmäla händelser som påverkar rätten till förmåner enligt S-planen. Med det menas att omgående anmäla personalförändringar såsom nyanställningar, tjänstledighet, avanmälningar m.m. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för att meddela försäkringsgivaren ändring som berör arbetsgivaren som juridisk person såsom ändring av firma, adressändring, försättande i likvidation samt i övrigt händelser som påverkar avtalet mellan arbetsgivare och försäkringsgivare. Tiden för Skandias ansvar Om det av ansökningshandlingarna inte framgår att Skandias ansvar ska inträda vid någon annan tidpunkt, räknas tiden för Skandias ansvar från och med den dag då arbetsgivaren blev bunden av kollektivavtalet eller den dag som anges i kollektivavtalet. Ansvaret inträder dock tidigast från och med den dag Skandia har mottagit fullständiga ansökningshandlingar förutsatt att den som ska försäkras är arbetsför i sin anställning vid tidpunkten för ansökan. 2. Försäkringstagare försäkrad Arbetsgivaren är försäkringstagare. Försäkrade är s.k. medarbetare. S.k. beslutsfattare är också försäkrad, om denne inte är undantagen från S-planen. Medarbetare Med medarbetare avses hos arbetsgivaren anställd tjänsteman för vilken arbetsgivaren har tecknat avtal med Ledarna om förmåner enligt S-planen. Beslutsfattare Med beslutsfattare avses VD Företagare Med företagare avses i företag, som inte är juridisk person, samtliga ägare i handelsbolag och kommanditbolag, samtliga ägare i aktiebolag, aktieägare, som ensam eller sammanräknad med annan aktieägare, som är make, registrerad partner, sambo, föräldrar eller barn till företagaren äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget. Vid tillämpning av försäkringsavtalslagens 14 kap. Förfogande över försäkringen, bl. a. beträffande förordnande av förmånstagare, och 15 kap. Förhållandet till borgenärerna samt i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses varje försäkrad som försäkringstagare om försäkringen gäller på hans liv eller hälsa. 3. Om verksamheten upphör Upphör företagare med sin verksamhet upphör försäkringsavtalet om TGL. Fortsättningsförsäkring kan tecknas av de tidigare TGL-försäkrade enligt punkt D 6. Detsamma gäller om företagaren upphör med att vara verksam i företaget. 4. Försäkringspremie Skandia beräknar försäkringspremien för ett kalenderår i sänder. Försäkringspremien för nästkommande år fastställs av Skandia senast den 30 oktober varje år. Den utjämnas så att den blir densamma per försäkrad och månad under kalenderåret. Premien betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska betala periodisk premie liksom engångspremie senast på förfallodagen. Om premie inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse kan Skandia säga upp försäkringsavtalet för upphörande i förtid, d.v.s. under det löpande kalenderåret, varvid uppsägningstiden vid dröjsmål med premie för sena- 3

4 re premieperiod än den första ska vara minst en månad, räknat från det att Skandia avsände uppsägningen till arbetsgivaren. Skandia tillämpar tre olika aviseringsperioder beroende på hur många TGL-försäkrade arbetsgivaren har: tolv månader, sex månader eller varje månad. Ändring av antalet försäkrade ska genast anmälas till Skandia. Justering av antalet TGL-försäkrade kan endast avse innevarande kalenderår. Ändring med anledning av att arbetsgivaren har anmält ett felaktigt antal försäkrade till Skandia kan ske endast avseende period motsvarande de närmaste tolv föregående kalendermånaderna. Arbetsgivaren ansvarar själv för att inte ingå avtal om Tjänstegrupplivförsäkring hos fler försäkringsgivare. Premi en förbrukas under löpande försäkringstid och återbetalas inte retroaktivt. 5. Överskott Överskott uppkommer i Skandias rörelse om det verkliga utfallet vid förvaltningen av försäkringen blir gynnsammare än vad som antagits vid beräkning av premien. Antagandena avser bl.a. avkastning, omkostnader och dödlighet. Överskott som uppkommer inom denna försäkring enligt ovan används i första hand för att efter inträffade dödsfall värdesäkra försäkringsbeloppen genom anknytning till prisbasbeloppet (före 1999 kallat basbeloppet). Anpassningen sker den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring kan också används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskottet finns i Skandias försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag. 6. Premiebefrielse Premiebefrielse innebär att Skandia, istället för försäkringstagaren, betalar premien för försäkringen under den tid premiebefrielse gäller. Arbetsgivaren premiebefrias för den försäkrade när denne uppbär ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning till minst 25 procent och nedsatt arbetsförmåga förelegat i minst 90 dagar i följd. Nedsatt arbetsförmåga ska ha uppkommit under försäkringstiden i Skandia. Nedsatt arbetsförmåga som har uppkommit dessförinnan måste ha ökat med minst 25 procent under försäkringstiden i Skandia. En premiebefriad försäkring gäller så länge nedsatt arbetsförmåga består, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år erhålls rätt till premiebefrielse längst till och med månaden den försäkrade uppnår den överenskomna pensionsåldern. En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör. Nedsatt arbetsförmåga som medför premiebefrielse anmäls till Skandia på sätt Skandia anvisar. När Skandia så begär ska arbetsgivaren och, då företagare tecknat försäkring för egen del, företagaren utan kostnad för Skandia, till Skandia inge samtliga de handlingar rörande arbetsoförmågan som Skandia begär för att Skandia ska kunna bedöma rätten till premiebefrielse. Försäkringen blir premiebefriad från och med månaden efter det att rätt till premiebefrielse inträtt. B. Försäkringens giltighet 1. Oriktiga uppgifter Har arbetsgivaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som är av betydelse för att bedöma försäkringsrisken, kan det bl. a. medföra försäkringens ogiltighet enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Skandia äger härvid rätt att mot den försäkrade åberopa att även någon annan än denne själv t.ex. den försäkrades arbetsgivare har eftersatt sin upplysningsplikt eller haft vetskap om detta. Lämnar inte arbetsgivaren uppgifter om antalet försäkrade eller andra efterfrågade uppgifter till Skandia eller är uppgifterna uppenbart felaktiga, äger Skandia fastställa avgiften med ledning av vad som för Skandia är känt om arbetsgivarens rörelse. 2. När medarbetare och beslutsfattare är TGL-försäkrad TGL gäller så länge medarbetarens anställning består i företaget, dock tidigast från och med månaden efter den under vilken han fyllt 18 och längst till 65 års ålder. För den som kvarstår i anställningen hos samma arbetsgivare efter 65 år fortsätter TGL att gälla, dock längst t.o.m månaden innan medarbetaren fyller 70 år. Motsvarande åldersgränser gäller för beslutsfattarna. Vid beslut om sjukersättning gäller TGL fram till ordinarie pensionsålder 65 år, vilket innebär att försäkringen gäller längst till och med månaden före den under vilken han fyller 65 år. Tillsvidare- eller provanställd medarbetare Medarbetare med minst åtta timmars arbetstid per vecka Rätt till TGL förmåner, enligt villkoren, tillgodoräknas medarbetare från anställningsdagen Medarbetare med mindre än åtta timmars arbetstid per vecka omfattas inte av TGL-förmåner Visstidsanställd medarbetare Medarbetare med en vid anställningstidpunkten överenskommen anställningstid längre än tre månader och en avtalad arbetstid om minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad omfattas av TGL-förmåner Definition av begreppet att vara arbetsför i sin anställning Med att vara arbetsför menas att den anställde, beträffande den arbetstid som enligt punkt B 2 krävs för att omfattas av TGL, kan fullgöra sitt arbete utan inskränkningar. Beträffande den arbetstid som således ligger till grund för försäkringsskyddet får den anställde inte ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren eller utbetalning från Försäkringskassan. Med utbetalning från Försäkringskassan avses sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpen- 4

5 ning, vilande ersättning eller annan motsvarande ersättning. Den som ska försäkras kan vara lönebidragsanställd. 3. Tjänstgöring utomlands Vid utlandstjänstgöring gäller TGL-försäkringen medarbetare och beslutsfattare utomlands med vissa inskränkningar, se punkt B 5, under förutsättning att premien betalas. En medarbetare som befunnit sig i tjänst utomlands enligt kriterierna ovan mer än 12 månader vid kollektivavtalstidpunkten, beviljas ej TGL. När utlandstjänstgöringen avslutas och tjänsten återtas i Sverige krävs att medarbetaren lämnar en hälsodeklaration, i enlighet med vid var tidpunkt gällande regelverk för hälsoprövning hos försäkringsgivaren för individuellt tecknad försäkring, samt får den beviljad för att omfattas av TGL. 4. När TGL inte gäller under anställningen TGL gäller inte under anställning vid grundutbildning som värnpliktig tjänstledighet enligt lagen 1974:981 om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning se dock punkt C 6 och C 7, Efterskydd. Vid annan tjänstledighet gäller TGL så länge anställningen består. 5. När försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade arbetar mindre än 8 tim/vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd/arbetar i företa get 1) 2) den försäkrade uppnår sin pensionsålder, se dock punkt B 21) en uppsägning av försäkringsavtalet har trätt i kraft. 1) Har den försäkrade pensionerats enligt särskild överenskommelse med arbetsgivaren och särskild avgift betalats, gäller TGL så lång tid avgiften avser, dock längst till och med månaden före den månad ordinarie pensionsålder inträder. 2) I vissa fall gäller försäkringen även efter det anställningen upphört så kallat efterskydd, se punkterna C 6 och C Begränsningar i försäkringens giltighet Krigsförhållanden i Sverige Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning. Det innebär bland annat att Skandia har rätt att ta ut tillläggspremie (krigspremie) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. Försäkringen gäller inte för nedsatt arbetsförmåga som inträffar medan krigsförhållanden råder i Sverige, om den nedsatta arbetsförmågan kan anses vara beroende av krigsförhållandena. Försäkringen gäller inte heller för nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter krigsförhållandenas upphörande och som kan anses vara beroende av krigsförhållandena. Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller politiska oroligheter utom Sverige dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den försäkrade utanför Sverige i område utan att själv delta där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, gäller följande. Var försäkringen redan tecknad och det inte har förflutit tre år från det försäkringen trädde i kraft gäller inte försäkringen vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelses slut och som kan anses vara beroende på kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna när den försäkrade redan vistas i området gäller inte inskränkningen under de tre första månaderna därefter. Inskränkningarna gäller inte om vistelsen i området föranleddes av utlandstjänstgöring under vilken den försäkrade omfattas av Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring träffat mellan Sinf-Ledarna. C. Försäkringsförmånerna 1. Försäkringsbeloppens storlek Det prisbasbelopp som används vid beräkning av försäkringsbeloppens storlek är prisbasbeloppet framräknat enligt 2 kap 7 socialförsäkringsbalken det år dödsfallet inträffar. Avlider den försäkrade betalas TGL ut enligt följande: A. Grundbelopp Helt grundbelopp betalas ut enligt tabellen nedan till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt B 2. Har den försäkrade vid dödsfall fyllt Prisbasbelopp 18 men ej 55 år 6,00 55 men ej 56 år 5,50 56 men ej 57 år 5,00 57 men ej 58 år 4,50 58 men ej 59 år 4,00 59 men ej 60 år 3,50 60 men ej 61 år 3,00 61 men ej 62 år 2,50 62 men ej 63 år 2,00 63 men ej 64 år 1,50 64 men ej 70 år 1,00 5

6 Efterlämnar medarbetaren arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, är grundbeloppt oavsett medarbetarens ålder alltid sex prisbasbelopp. B. Barntillägg Efterlämnar medarbetaren arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Barnets ålder Antal prisbasvid dödsfallet belopp per barn Ej fyllt 17 år 2,00 Fyllt 17 men ej 19 år 1,50 Fyllt 19 men ej 20 år 1,00 C. Begravningshjälp Vid medarbetares dödsfall erhåller dödsboet ett halvt prisbasbelopp i begravningshjälp. 2. Samordning av försäkringsbelopp Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, betalas försäkringsbelopp ut från endast en av försäkringarna ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av för säkringarna som ger den högsta ersättningen. (Exempel på sådan försäkring är försäkring i AFA Livförsäkring, KPA Livförsäkring och Statens Pensionsverk.) Har arbetsgivaren för samma anställd tecknat flera TGLförsäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet enligt det som gäller när en försäkrad har flera anställningar. Samordning av försäkringsbeloppen från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna för samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. Samordning sker genom förfrågan till ett gemensamt register för försäkringsgivare som meddelar TGL. Registret förvaltas av Collectum AB. 3. Generellt förmånstagarförordnande Det förmånstagarförordnande som redovisas i denna punkt gäller om den försäkrade inte har anmält något annat förordnande på det sätt som anges i punkt C 4. Förmånstagare till grundbeloppet är: 1. make/registrerad partner, sambo enligt sambolagen 2. den försäkrades arvsberättigade barn. Den försäkrades barnbarn kan inte inträda i arvsberättigat barns ställe såsom förmånstagare. Make/maka/registrerad partner Med make/maka avses den person med vilken den försäkrade var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Med registrerad partner avses den med vilken den försäkrade var registrerad partner med vid dödsfallet. Upplösande av äktenskapet/registrerat partnerskap Förordnande till make/maka alternativt registrerad partner ska anses vara förfallet om dom om äktenskapsskillnad alternativ dom om upplösning av partnerskap vunnit laga kraft. Sambo Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. Barntillägg Förmånstagare till varje barntillägg är det barn tillägget avser. Barn Med barn avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt efter denna. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar. Med barn avses även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn. Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler. 4. Särskilt förmånstagarförordnande Medarbetaren och beslutsfattaren kan skriva ett särskilt förmånstagarförordnande än det som är angivet i punkt C 3. Förordnandet ska skrivas enligt de regler som gäller för k-skattad försäkring dock inte till juridisk person. Förordnandet ska göras skriftligen på av Skandia godkänd blankett Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring och skickas in till Skandia. Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande. Har ett förordnande gjorts i enlighet med denna punkt, gäller det så länge anställningen består. Byter den försäkrade anställning, gäller förordnandet förutsatt att den nya anställningen är inom det sakliga tillämpningsområdet för Sinf och Ledarna:s avtal om TGL, börjar i anslutning till att den försäkrade slutade sin tidigare anställning och det sker innan någon eller båda typerna av efterskydd enligt punkterna C 6 och C 7 upphör att gälla. Uppfylls inte de ovan angivna kraven förfaller det av den försäkrade skrivna förordnandet. 5. Avstå sin rätt som förmånstagare Förmånstagaren kan skriftligen till Skandia förklara sig avstå helt eller delvis sin rätt som förmånstagare till det försäkringsbelopp som ska betalas ut. Har ett avstående gjorts och det kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som har avstått sin rätt som förmånstagare. 6

7 6. Efterskydd vid arbetslöshet m.m. TGL fortsätter att gälla efterskydd om den försäkrade blivit arbetslös och står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Även den som är arbetssökande i annan EU-stat på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från arbetslöshetskassan eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i tre månader. Arbetslöshet kan styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling, annan arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande söka arbete menas också att med omskolningsbidrag genomgå av myndighet anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet uppbära studiemedel eller studiestöd. Vidare gäller efterskyddet om man erhållit ny anställning utan TGL eller tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner erhållit tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddets längd Efterskyddet gäller under lika lång tid som den försäkrade varit TGL-försäkrad under de senaste 24 månaderna före anställningens upphörande eller tjänstledighetens längd enligt ovan inträtt. Blir den försäkrade arbetsoförmögen under tiden för efterskyddet, förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar. När efterskyddet upphör Efterskyddet gäller som längst till utgången av månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Tillfälligt arbete I de fall den som omfattas av efterskydd enligt denna punkt erhåller ett tillfälligt arbete under tre månader och sedan blir arbetslös, berörs inte eventuellt kvarvarande efterskyddstid. Eventuellt kvarvarande efterskyddstid gäller från det personen åter blivit arbetslös. Efterskydd enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. Efterskydd enligt denna punkt gäller inte för beslutsfattare. 7. Efterskydd i annat fall När TGL inte längre gäller på grund av att anställningen för medarbetare har upphört fortsätter försäkringsskyddet att gälla efter det efterskyddet i punkt C 6 upphört. Efterskydd enligt denna punkt gäller även om efterskydd enligt punkt C 6 inte gäller. Försäkringsskyddet gäller i tre månader. Blir den försäkrade arbetsoförmögen, förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar. Efterskyddet gäller längst till utgången av månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Efterskyddet enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. D. Allmänt 1. Överlåtelse TGL får inte överlåtas. 2. Pantsättning TGL kan pantsättas. 3. Åtgärder vid anspråk på ersättning Skriftlig anmälan ska alltid göras till Skandia så snart detta är möjligt. För utbetalning på grund av dödsfall eller för premiebefrielse ska de handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av betydelse för bedömning av sin ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia. Om begärda handlingar och övriga upplysningar inte inkommer till Skandia kan det medföra att rätten till ersättning inte kan bedömas. Ersättning kan i sådant fall inte utbetalas. Skandia kan föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan särskild undersökning och för denna nödvändiga resor bekostas av Skandia. Medgivande för Skandia att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia begär det. Inhämtar Skandia efter sådant medgivande upplysningar börjar månadsfristen enligt punkten D 4 att löpa först när Skandia har erhållit begärda upplysningar. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar behörig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. Blanketter för skadeanmälan kan rekvireras från Skandia. 4. Utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning av försäkringsersättning ska ske senast en månad efter det att rätten till ersättningen har inträtt och sådan utredning som skäligen kan begäras för att fastställa betalningsskyldigheten och mot vem denna ska fullgöras har lagts fram för Skandia. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalning dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Skandia dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Oavsett om dröjsmål föreligger betalar Skandia ränta på belopp som förfallit till betalning men som kvarstår i Skandias förvaltning mer än en månad. Sådan ränta avräk- 7

8 nas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Ränta betalas inte om den sammanlagda räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall skulle understiga en halv procent av prisbasbeloppet enligt AFL för det år då utbetalning sker. Skandia ansvarar inte för förlust som utöver detta kan uppstå om utredning av försäkringsfall eller utbetalning av försäkringsbelopp fördröjs. 5. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR Skandia har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 6. Frivillig fortsättningsförsäkring för tidigare TGL-försäkrad Upphör TGL att gälla och den försäkrade inte omfattas av annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande förmåner, har denne enligt av Skandia fastställda regler rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid efterskydd gäller enligt punkt C 6 och/eller punkt C 7. Det innebär bl.a. att rätten att teckna fortsättningsförsäkring upphör fr.o.m. den månad under vilken den försäkrade fyller 65 år. 7. Tvister En särskild nämnd S-nämnden svarar för tolkning och tillämpning av kollektivavtalet om S-planen. Vid tvist om tolkning eller tillämpning av detta försäkringsvillkor, innefattande tolkning av villkor eller bestämmelser i S-planen, kan Skandia, om Skandia så önskar, vända sig till S-nämnden för ett rådgivande yttrande. Försäkringsärenden kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Skandias Kundombudsman (KO) STOCKHOLM Tfn: Fax: Mejladress: Personförsäkringsnämnden Nämndkansliet Box 24067, STOCKHOLM Konsumenternas försäkringsbyrå Box 24215, STOCKHOLM Tfn: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, STOCKHOLM Tfn: Skandias adress och telefonnummer Skandia Kundservice Göteborg Tel: Mejladress: För ytterligare information om Skandias TGL-försäkring och beställning av blanketter, se TGL-guiden på Internet. Adress: 8. Prövning av beslut i försäkringsärenden Skandia prövar på begäran alla skadeersättningsfrågor och klagomål av skador som avser TGL-försäkring. Om du inte är nöjd med det svar du fått vänder du dig i första hand till den handläggare som handlagt ärendet. Ett beslut kan även prövas av Skandias Kundombudsman i de fall ärendet inte berör en medicinsk bedömning, t.ex. Skandias handläggning av ett ärende. Kundombudsmannen har en fristående oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation. Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad rådgivande yttrande inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor i tvister utom rättegång mellan försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfall- och livförsäkring. Nämndens behörighet är dock begränsad till ärenden där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Angår ett sådant ärende även andra frågor får dessa prövas av nämnden. Allmänna reklamationsnämnden har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor. 8

9 Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. PL-90462_8 (dec -12) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Icke kollektiva Gäller från 1 april 2010 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 7 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan... 7 A.2 Avtal om TGL... 7

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01)

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01) Villkor TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterade 2015-04-01) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1 prisbas, nedan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Obligatorisk grupp livförsäkring

Obligatorisk grupp livförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Obligatorisk grupp livförsäkring FÖR ARBETSLÖSA MEDLEMMAR I UNIONEN FÖRSÄKRINGENS SYFTE Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetslösa medlemmar i Unionen

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ).

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). Försäkringsvillkor för TGL-FO fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). gäller fr.o.m. 1 januari 2006 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP

Försäkringsvillkor för FTP Försäkringsvillkor för FTP avseende försäkring för sjukpension och premiebefrielse samt familjeskydd för avd 1 och familjeskydd för avd 2 Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring meddelad enligt

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013 Försäkringsvillkor ITP Familjeskydd Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1 Pensioneringsavtal 3 2 Försäkringstagare försäkrad 3 3 Premie premiebetalning 3 4 Premiebefrielse 4 5 Värdesäkring/överskott

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING Utgivna i juni 2015 Information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen avser att skydda individers

Läs mer

Villkor för Icke kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Icke kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Icke kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll A Allmänna bestämmelser 5 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan 5 A.2 Avtal

Läs mer

Lifeline Rehab. Allmänna försäkringsvillkor 2012-01-01

Lifeline Rehab. Allmänna försäkringsvillkor 2012-01-01 Lifeline Rehab Allmänna försäkringsvillkor 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkringsavtal och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon från utlandet: +46 771-55 55 00 E-post: privatvard@skandia.se

Läs mer

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA13 GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 maj 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter detta

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande med tjänsten Fondguide Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL,

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

ITPK-Tele familjeskydd

ITPK-Tele familjeskydd FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK-Tele familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL ITPK familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Grundskydd Företag. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal. Villkor 2013-01-01

Grundskydd Företag. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal. Villkor 2013-01-01 Grundskydd Företag Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal Villkor 2013-01-01 Grundskydd Företag Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK-S familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK-S familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK-S familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen En frivillig grupplivförsäkring

Läs mer

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp Villkor år 2013 Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp 17 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp, nedan kallad fortsättnings

Läs mer

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2013 BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB

Läs mer