Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)"

Transkript

1 Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m Inledande bestämmelser Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande. För försäkringen gäller förutom dessa villkor de av Swedbank Försäkring upprättade försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som bestämts för verksamheten enligt reglerna i försäkringsrörelselagen, i tillämpliga delar bestämmelserna och avtalen mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO, och Finansförbundet om TGL samt försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt. En förutsättning för att försäkring ska gälla är att gruppförsäkringsavtal slutits mellan den försäkrades arbetsgivare och Swedbank Försäkring AB. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske med tillämpning av svensk lag. 2. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, org.nr , fortsättningsvis kallat Swedbank Försäkring. Styrelsens säte är Stockholm. 3. När börjar försäkring gälla? Försäkring om TGL gäller från och med den tidpunkt då arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att teckna TGL förutsatt att Swedbank Försäkring på sätt som anges i gruppförsäkringsavtalet erhållit erfoderliga uppgifter om den försäkrade samt att den som ska försäkras är fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen. 4. Försäkringstagare försäkrad Arbetsgivaren är försäkringstagare. Den försäkrade är den anställde tjänstemannen. I fråga om rätten till försäkringsersättning, rätten att förordna om förmånstagare och rätten att i övrigt förfoga över försäkringen ska dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. 6. Försäkringspremie Premien betalas av arbetsgivaren och beräknas för ett kalenderår i sänder. Premien utjämnas så att den blir densamma per försäkrad och månad under kalenderåret. Premien betalas årsvis i förskott, senast den sista dagen i samma månad som Swedbank Försäkring avsänt avi om premie. Premie behöver dock inte betalas tidigare än fjorton dagar efter det att Swedbank Försäkring avsänt sitt premiekrav. Betalas inte premie i tid skickas en påminnelsepremie med tillägg av ränta. Betalas inte påminnelsepremien inom den i påminnelsen angivna tiden äger Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen. Vid uppsägning tillämpas försäkringsavtalslagens regler. Efter varje kalenderårsskifte fastställs den slutliga premien med hänsyn till antalet försäkrade varje månad. Närmare regler härom finns i gruppförsäkringsavtalet. 7. Överskott Överskott som uppkommer inom denna försäkring används i första hand för att värdesäkra försäkringsbeloppen genom att knyta dem till prisbasbeloppet. Anpassningen sker den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskottet finns i Swedbank Försäkrings försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag. 8. Premiebefrielse Arbetsgivaren premiebefrias för den försäkrades TGL när denne enligt lag (1962:381) om allmän försäkring har beviljats sjukpenning aktivitetsersättning sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning till minst 25 procent och arbetsoförmågan har varat i minst 90 dagar i följd. En premiebefriad försäkring gäller så länge arbetsoförmågan består, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år har arbetsgivaren rätt till premiebefrielse längst till och med månaden den försäkrade uppnår den överenskomna pensionsåldern. Oktober (7)

2 En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör. Arbetsoförmåga som medför premiebefrielse anmäls till Swedbank Försäkring på sätt som bolaget anvisar. Arbetsgivaren är skyldig att på Swedbank Försäkrings begäran och utan kostnad för Swedbank Försäkring, inhämta och till Swedbank Försäkring översända samtliga handlingar rörande arbetsoförmågan som Swedbank Försäkring begär för att bedöma rätten till premiebefrielse. 9. Oriktiga uppgifter I försäkringsavtalslagen regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren och/eller den försäkrade lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas om förhållanden som är av betydelse för att bedöma försäkringsrisken, kan det medföra att Swedbank Försäkring säger upp en försäkring för upphörande eller ändring och att Swedbank Försäkring blir fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Lämnar inte arbetsgivaren uppgifter om antalet försäkrade eller andra efterfrågade uppgifter till Swedbank Försäkring eller är uppgifterna uppenbart felaktiga, har Swedbank Försäkring rätt att fastställa premien med ledning av vad Swedbank Försäkring känner till om arbetsgivarens rörelse. 10. När är tjänstemannen TGL-försäkrad? TGL är knuten till anställningen och gäller så länge tjänstemannens anställning består, dock tidigast från och med månaden efter den då 18-årsdagen uppnåtts och som längst till och med månaden före 70- årsdagen enligt följande. För tjänsteman med ordinarie arbetstid om minst 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad och som vid försäkringens tecknande är fullt arbetsför i sin anställning, gäller TGL med hela belopp. För tjänsteman med ordinarie arbetstid om minst 8 timmar men mindre än 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad och som vid försäkringens tecknande är fullt arbetsför i sin anställning, gäller TGL med halva belopp, dock först efter 6 månaders anställning hos samme arbetsgivare. Om en tjänsteman direkt övergår från anställning i vilket TGL har gällt med hela belopp till anställning hos samme arbetsgivare avseende kortare arbetstid än 16 timmar per vecka, men minst 8 timmar per vecka räknat i genomsnitt per månad, gäller TGL med halva belopp redan från den nya anställningens början. Med fullt arbetsför för sin anställning menas att den försäkrade utan inskränkningar kan fullgöra sitt ordinarie arbete på arbetsplatsen vid den tidpunkt då TGL-försäkringen ska träda i kraft. 11. Tjänstgöring utomlands Vid utlandstjänstgöring gäller TGL för anställd med vissa inskränkningar, se punkt 14, under förutsättning att premie betalas. 12. När TGL inte gäller under anställningen TGL gäller inte under anställning vid Grundutbildning som värnpliktig Tjänstledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, se dock punkt 21, Efterskydd. Vid annan tjänsteledighet gäller TGL så länge anställningen består. 13. När försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade arbetar mindre än 8 timmar/vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd*), **) den försäkrade uppnår sin pensionsålder*) en uppsägning av försäkringsavtalet enligt punkt 4 trätt i kraft premie inte betalas i rätt tid, se punkt 6 *) Har den försäkrade pensionerats enligt särskild överenskommelse med arbetsgivaren och särskild premie betalats, gäller TGL så lång tid premien avser, dock längst till ordinarie pensionsålder. **) I vissa fall gäller försäkringen även efter det att anställningen upphört, så kallat efterskydd, se punkt Begränsningar i försäkringens giltighet Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning. Det innebär bland annat att Swedbank Försäkring har rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som inträffar medan krigstillstånd råder i Sverige, om arbetsoförmågan anses vara beroende av krigstillståndet. Försäkringen gäller inte heller för arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter krigstillståndets upphörande och som kan anses vara beroende av krigstillståndet. Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige Oktober (7)

3 dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi eller annat deltagande i fredsbevarande styrkor där svenska staten åtagit sig att delta räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utanför Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder, utan att själv delta, gäller följande. Var försäkringen redan tecknad och det inte har gått tre år från det försäkringen trädde i kraft gäller inte försäkringen vid dödsfall eller arbetsoförmåga. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelses slut och som kan anses vara bero på kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna när den försäkrade redan vistas i området gäller inskränkningarna under de tre första månaderna. 15. Försäkringsbeloppens storlek Det prisbasbelopp som används vid beräkning av försäkringsbeloppens storlek är prisbasbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring framräknat enligt 1 kap 6 andra stycket det år dödsfallet inträffar. Avlider den försäkrade betalas TGL ut enligt följande: A. Grundbelopp 1. Helt grundbelopp betalas ut enligt tabellen till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt Halvt grundbelopp betalas ut enligt tabellen till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 8 men mindre än 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt 10. Grundbeloppets storlek angivet i antal prisbasbelopp: Har den försäkrade vid Helt Halvt dödsfallet fyllt 18 men inte 55 år 6,00 3,00 55 men inte 56 år 5,50 2,75 56 men inte 57 år 5,00 2,50 57 men inte 58 år 4,50 2,25 58 men inte 59 år 4,00 2,00 59 men inte 60 år 3,50 1,75 60 men inte 61 år 3,00 1,50 61 men inte 62 år 2,50 1,25 62 men inte 63 år 2,00 1,00 63 men inte 64 år 1,50 0,75 64 men inte 65 år 1,00 0,50 Om den försäkrade har fyllt 55 år (men inte 70) och efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet alltid 6 respektive 3 prisbasbelopp. B. Barntillägg Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Barntilläggets storlek angivet i antal prisbasbelopp: Barnets ålder vid dödsfallet Vid helt grundbelopp Vid halvt grundbelopp Inte fyllt 17 år 2,00 1,00 Fyllt 17 men inte 1,50 0,75 19 år Fyllt 19 men inte 20 år 1,00 0,50 C. Begravningshjälp Betalas inget grundbelopp ut från försäkringen till annan än Banken eller den fond till förmån för anställda som banken hänvisat till, utbetalas till dödsboet en begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp. 16. Samordning av försäkringsbelopp Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, utbetalas försäkringsbelopp från endast en av försäkringarna ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av försäkringarna som ger den högsta ersättningen. (Exempel på sådan försäkring är försäkring är Statens Pensionsverks TGL, försäkring Arbetsmarknadens Försäkrings AB, försäkring i Kommunernas Försäkring AB.) Har arbetsgivarens för samma anställd tecknat flera TGL-försäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan tjänstegrupplivförsäkringar med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet på samma sätt som när en försäkrad har flera anställningar. Oktober (7)

4 Samordning av försäkringsbeloppen från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på det sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna för samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. 17. Generellt förmånstagarförordnande Det förmånstagarförordnande som redovisas här gäller om den försäkrade inte anmält något annat förordnande på det sätt som anges i punkt 18. Grundbelopp Förmånstagare till grundbeloppet är i följande ordning: 1. Make/registrerad partner 2. Arvsberättigade barn 3. Den försäkrades föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande av dem. 4. De släktingar i övrigt som äger taga arv 5. Fysisk universaltestamentstagare, var och en till så stor del som enligt testamente tillkommer honom/henne av kvarlåtenskapen eller överskott av denna 6. Banken eller den fond till förmån för anställda som banken hänvisat till Finns ingen förmånstagare enligt punkt 1-5 ovan så utbetalas 0,5 prisbasbelopp för begravningskostnader till dödsboet. Upplösande av äktenskap/partnerskap Make/registrerad partner är förmånstagare till dess dom om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap vunnit laga kraft. Barn Med barn avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt efter honom/henne. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar. Med barn avses även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn. Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler. Barntillägg Förmånstagare till varje barntillägg är det barn tillägget avser. 18. Annat förmånstagarförordnande Den försäkrade kan göra ett annat förmånstagarförordnande än det som är angivet i punkt 17. Förordnandet kan bara göras till fysisk person och avser grundbeloppet om inget annat uttryckligen avses. Förordnandet ska göras skriftligen på en av Swedbank Försäkring godkänd blankett, Ändrat förmånstagarförordande för tjänstegrupplivförsäkring TGL. Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande. Har ett förordnande gjorts i enlighet med denna paragraf, gäller det så länge anställningen består. Byter den försäkrade anställning, gäller förordnandet förutsatt att den nya anställningen är inom det sakliga tillämpningsområdet för BAO och Finansförbundet om TGL, börjar i anslutning till att den försäkrade slutade den tidigare anställningen, och det sker innan efterskydd enligt punkt 21upphör att gälla. Uppfylls inte de angivna kraven upphör det förordnande den försäkrade har skrivit att gälla. 19. Avstå sin rätt som förmånstagare Förmånstagaren kan skriftligen till Swedbank Försäkring förklara sig avstå helt eller delvis sin rätt som förmånstagare till det försäkringsbelopp som ska betalas ut. Ett avstående måste göras innan försäkringsbeloppet utbetalas till förmånstagaren. Har ett avstående gjorts och det kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som har avstått sin rätt som förmånstagare. 20. Makeförsäkring Avlider den försäkrades make/registrerad partner och 1. makarna/partnerna har barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, samt 2. den avlidne maken/partnern inte omfattas av TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner utbetalas följande försäkringsbelopp om den försäkrade omfattas av TGL med: A. helt grundbelopp (om den försäkrade omfattas av hel förmån) till den försäkrade 0,50 prisbasbelopp till varje barn under 17 år 1,00 prisbasbelopp B. halvt grundbelopp (om den försäkrade omfattas av halv förmån) till den försäkrade 0,25 prisbasbelopp till varje barn under 17 år 0,50 prisbasbelopp Med make/registrerad partner enligt första stycket jämställs även person som den försäkrade stadigvarande sammanbor med, om varken denne person eller den försäkrade är registrerad partner eller make till någon annan person: om barnet, enligt första stycket, är gemensamt för den försäkrade och den avlidne, eller Oktober (7)

5 om barnet inte är gemensamt, den försäkrade har förordnat den avlidne till förmånstagare för grundbeloppet. Med barn menas arvsberättigat barn under 17 år till någon av makarna, registrerade partnerna eller samborna. 21. Efterskydd A. När anställningen upphör med mera TGL fortsätter att gälla trots att tjänstemannens anställning har upphört (efterskydd), om tjänstemannen har omfattats av TGL under anställningen är arbetslös, samt står till den svenska arbetsmarknadens förfogande (söker arbete) sedan anställningen upphörde. Ett krav är att tjänstemannen står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på så sätt som krävs för att få dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Även den som är arbetssökande i annan EUstat på sätt som krävs för att få dagpenning från arbetslöshetskassan eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i 3 månader. Arbetslöshet ska styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling, annan arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande, söka arbete, menas också att med omskolningsbidrag genomgå en av myndigheterna anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet. Samma gäller beträffande utbildning som Trygghetsrådet har lämnat bidrag till. Efterskyddet gäller under lika lång tid som tjänstemannen har varit anställd under de senast 24 månaderna före anställningens upphörande. Är tjänstemannen sjuk under efterskyddstiden förlängs denna lika många dagar som sjukdomen varar. Om tjänstemannen tar ny anställning hos en arbetsgivare som inte tecknat TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, gäller efterskyddet lika länge som tjänstemannen varit arbetslös. Efterskyddet gäller också om den försäkrade slutat en anställning i vilken TGL har gällt och direkt övergår till en anställning hos en annan arbetsgivare med en veckoarbetstid på minst 8 timmar men mindre än 15 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad. Då gäller efterskyddet med halvt grundbelopp. Efterskyddet gäller också för tjänsteman som fått tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning för utbildning, om han/hon uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddet består då under lika lång tid som tjänstemannen varit arbetslös. Efterskyddet upphör om tjänstemannen bosätter sig utomlands. Efterskyddet gäller inte om tjänstemannens anställning har upphört på grund av att han/hon uppnått pensionsåldern. B. Efterskydd i annat fall När TGL inte längre gäller på grund av att anställningen upphört fortsätter försäkringsskyddet att gälla efter det att efterskyddet i punkt 21A upphört. Efterskydd enligt denna punkt gäller även om efterskydd enligt punkt 21A inte gäller. Försäkringsskyddet gäller i tre månader. Blir den försäkrade sjuk, förlängs efterskyddet i lika många dagar som sjukdomen varar. Efterskyddet gäller längst till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Efterskyddet enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. 22. Överlåtelse TGL får inte överlåtas. 23. Pantsättning TGL kan pantsättas. 24. Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse För utbetalning på grund av dödsfall eller för premiebefrielse ska de handlingar och övriga upplysningar som Swedbank Försäkring anser vara av betydelse för bedömningen av sin ansvarighet skaffas och sändas in utan kostnad för Swedbank Försäkring. Dödsfall anmäls på blankett som tillhandahålls av Swedbank Försäkring. Medgivande ska lämnas till Swedbank Försäkring om detta begärs för att inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning. Rätten till premiebefrielse faller bort om anspråk på premiebefrielse inte görs inom ett år från den tidpunkt då den som framställer anspråket fick kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på. Om anspråk på premiebefrielse inte görs inom 10 år från den tidpunkt då det tidigast kunnat ske, faller rätten till premiebefrielse bort under alla förhållanden. Swedbank Försäkring har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skaderegister (GSR) registrera anmälda skador med anledning av denna försäkring. Oktober (7)

6 25. Preskription Rätt till försäkringsersättning preskriberas i enlighet med reglerna i försäkringsavtalslagen. Den som begär ersättning ska väcka talan vid domstol inom tre år från den tidpunkt då han/hon fick kännedom om rätten till ersättning, dock senast tio år från den tidpunkt då begäran om utbetalning tidigast kunde göras. I annat fall upphör rätten till ersättning. Om begäran om ersättning har framställts till Swedbank Försäkring inom denna tid, är fristen alltid minst sex månader från det att Swedbank Försäkring har förklarat att det har tagit slutlig ställning till begäran om ersättning. 26. Räntebestämmelser Fördröjs utbetalning av försäkringsbelopp, betalar Swedbank Försäkring dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta enligt räntelagen betalas inte för tid innan en månad förflutit från den tidpunkt då Swedbank Försäkring har fått de handlingar som omtalas i punkt 23. Ränta betalas inte heller ut om den sammanlagda räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall skulle understiga 0,5 procent av prisbasbeloppet det år utbetalning av beloppet sker. Swedbank Försäkring ansvarar inte för förlust som utöver detta kan uppstå om utredning av försäkringsfall eller utbetalning av försäkringsbelopp fördröjs. 27. Fortsättningsförsäkring Upphör TGL att gälla och omfattas den försäkrade inte av annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande förmåner, har den försäkrade rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring enligt av Swedbank Försäkring fastställda regler. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid efterskydd gäller enligt dessa villkor. 28. Ändring av försäkringsvillkoren Swedbank Försäkring kan, efter att ha inhämtat yttrande från BAO och Finansförbundet, ändra dessa villkor. Ändringen gäller från den tidpunkt som beslutas. 29. Tolkning av försäkringsvillkoren Vid tolkning av detta villkor ska yttrande i tolkningsfrågan inhämtas från de avtalsslutande parterna. 30. Force majeure Swedbank Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Swedbank Försäkring är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsamt. 31. Tvister Kollektivavtalsskyldighet Tvist om kollektivavtalsskyldighet för arbetsgivaren att teckna TGL, ska handläggas enligt gällande förhandlingsordning för de avtalsslutande parterna. Tolkning och tillämpning av försäkringsvillkoren Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal och det för avtalet har inrättats en nämnd eller ett motsvarande organ med uppgift att behandla tvister med anledning av försäkring som avses i dessa försäkringsvillkor, ska ärendet dock först behandlas i nämnden/organet. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen. Beslut i ärende gällande försäkring kan prövas av nedanstående instanser. Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden prövar tvister mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, dock inte frågor som rör tecknande eller bibehållande av försäkring. Postadress: Box 174, Stockholm Telefon: Personförsäkringsnämnden Personförsäkringsnämnden prövar avgiftsfritt frågor om innebörden av försäkringsvillkoren. Begäran om prövning görs hos Swedbank Försäkring Försäkring, som därefter hänskjuter frågan till nämnden. Nämnden har en rådgivande funktion. Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor. Rådgivningen är kostnadsfri. Postadress: Box 24215, Stockholm Telefon: Allmän domstol Försäkringsärende kan också prövas i domstol, i första hand vid tingsrätt. Upplysningar För ytterligare information om Swedbank Försäkrings TGL-försäkring och beställning av blanketter, kontakta Swedbank Försäkring, Försäkringssupport Telefon, telefon Oktober (7)

7 Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till bolag i Förenings- Sparbankenkoncernen eller till samverkande sparbanker, kan komma att behandlas i datasystem, dock endast i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen och i samverkande sparbanker. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som avses kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer som samarbetar med bolag i FöreningsSparbankenkoncernen eller samverkande sparbanker. Vid all behandling av personuppgifter beaktas såväl banksekretessen som reglerna i Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos bolag i Förenings- Sparbankenkoncernen, hos samverkande sparbanker och hos dessa bolags samarbetspartners. Information om behandling av personuppgifter lämnas av FöreningsSparbanken eller den samverkande sparbankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. Oktober (7)

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013 Försäkringsvillkor ITP Familjeskydd Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1 Pensioneringsavtal 3 2 Försäkringstagare försäkrad 3 3 Premie premiebetalning 3 4 Premiebefrielse 4 5 Värdesäkring/överskott

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Individuell livförsäkring

Individuell livförsäkring Försäkringsvillkor 1006 Individuell livförsäkring Gäller från 2012-12-21 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank 1. Försäkringsavtalet Detta villkor gäller för livförsäkring

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014 Omkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Försäkringsgivare...3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-11-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder.

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2013

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2013 Försäkringsvillkor Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsgivare...3 Folksams behandling av personuppgifter...3 Skatteregler...3 A.

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2. Allmänna bestämmelser... 4 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsgivare är Vital Forsikring ASA 2008-01-01 / Organisationsnummer: 914782007 Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser sida 2 1.1 Försäkringsgivare

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2013:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL...

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 1 4 Övergång

Läs mer