Verksamhetsplan Soppero Byars Samfällighetsförening. Antagen av stämman Inledning. Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2010. Soppero Byars Samfällighetsförening. Antagen av stämman 2010-03-27. Inledning. Ekonomi"

Transkript

1 Soppero Byars Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2010 Antagen av stämman Inledning Styrelsens uppgift är dels att sköta och ansvara för den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och dels att föreslå stämman framåtsyftande åtgärder som stärker föreningens fortlevnad ekonomiskt och på annat sätt. Det är sedan stämman som beslutar om och när de av styrelsen i verksamhetsplanen föreslagna åtgärderna skall genomföras. Ekonomi Kontanta medel Samfällighetsföreningen har ingen kontantkassa. Alla medel finns på bankkonton. Ett mindre rörelsekapital finns på ett vanligt företagskonto. Medel som inte förväntas behövas inom snar framtid finns på fasträntekonton, som alltid har högre ränta. Bindningstiden på fasträntekonton har varierat från tre månader upp till ett år. Bindningstiden bestäms från fall till fall, med hänsyn tagen till ränteläget och det förväntade behovet av medel i verksamheten. Aktier I samband med att Föreningsbanken (numera Swedbank) blev aktiebolag i början av 90-talet tilldelades Samfällighetsföreningen aktier motsvarande medlemsinsatsen i banken. Dessa aktier har över åren dels gett bra utdelning och dels stigit kraftigt i värde. Vid Swedbanks nyemission under september 2009 tilldelades Samfällighetsföreningen teckningsrätter, motsvarande 331 A-aktier, till en teckningskurs om 39:-. Vid nyemissionstillfället stod aktien i drygt 60:-. Samfällighetsföreningen har nyttjat detta erbjudande. Samfällighetsföreningen skall inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som föreningen skall tillgodose förvalta ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga skifte, avsattes samfällda för Soppero bys skifteslag och som fortfarande är samfällda eller vilka senare införlivats i skifteslagets samfälligheter samt anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som ägs av skifteslaget.

2 2 Främmande verksamhet är t ex aktiv värdepappersförvaltning, det vill säga att spekulera i aktier och därmed riskera föreningens medel. Ett passivt aktieinnehav betraktas dock inte som en främmande verksamhet. styrelsen får fortsatt mandat att förvalta de kontanta medlen så att de ger bästa möjliga förräntning, dock med begränsningen att enbart bankkonton får nyttjas styrelsen omedelbart efter att årsstämmoprotokollet är justerat avvecklar föreningens hela aktieinnehav Skogen Skogsvårdsåtgärderna föreslås fortsätta enligt den plan som gjorts utifrån analysen av skogsbruksplanen. Aktuella åtgärder under 2010 är följande: Röjning av ca 230 ha. Styrelsens bedömning är att vi efter årets röjningar har arbetat bort det upparbetade röjningsbehovet och kommande år därför kan tona ner den årliga röjningsvolymen till normala nivåer. Markberedning av 8 ha som, på grund av väderleksförhållanden, inte kunde brännas av det totalt 97 ha som var avtalat Den befintliga skogsbruksplanen är i pappersform. Det gör att alla förändringar, planeringar av åtgärder med mera blir krångliga och kostsamma. Hela skogsbruksplanen måste digitaliseras. Att digitalisera hela planen kostar relativt stora pengar, tusen, men måste ändå göras förr eller senare. styrelsen får mandat att fortsatt vidta skogsvårdsåtgärder enligt plan styrelsen får mandat att upphandla digitalisering av skogsbruksplanen Skogsbilvägarna Samfällighetsföreningen förvaltar följande skogsbilvägar Kivivaaravägen (ca 2 km), Palovaaravägen (ca 4,5 km) och Sattajärvivägen (ca 6 km). Vägarna, förutom Sattajärvivägen, är i gott skick. Dessutom är föreningen 41 % ägare av Maltosrovavägen (22 km), som förvaltas av en särskild vägförening. ordentlig besiktning genomförs av Sattajärvivägen som grund för en genomgripande upprustning. Vägen är i dåligt skick, bland annat på grund av tung trafik utifrån besiktningen upphandla upprustningen undersöka om det går att fastställa vem som svarat för den tunga trafiken och då eventuellt kunna utverka ersättning för det onormala vägslitaget.

3 3 Grustäkten Entreprenör är Patrik Fjällborg. Avtalet, som senast har omtecknats 2005, gäller tillsvidare. Avtalet innebär att Samfällighetsföreningen har upplåtit rätten att sälja naturgrus från grustaget till entreprenören. Försäljning får endast ske till delägare och enbart för husbehov. Delägare har dock rätt att för eget bruk själv hämta mindre mängd grus på anvisat område. Priset för gruset bestäms av Samfällighetsföreningen. Priset är för närvarande tio (10) kr per kubikmeter plus moms. avtalet får fortsätta att löpa med oförändrat gruspris Jakten Älgjakt De gällande reglerna för älgjakten innebär följande: Jakträtten är förbehållen delägarna och deras familjer. Som familj räknas delägare, delägares make/maka/sambo, delägares barn och delägares föräldrar. Jaktavgiften är 300:-/ år och deltagare. Efter de under 2009 genomförda ändrade administrativa rutinerna kring älgjakten fungerar det väl. De administrativa rutinerna innebär följande: Anmälan till jakten görs på särskild blankett, som tillhandahålls av styrelsen. Anmälan till jakt och inbetalning av jaktavgiften skall ha inkommit senast 15 augusti. Inga efteranmälningar godkänns. oförändrade regler skall gälla för älgjakten Småviltjakt Småviltjakten har hittills varit kostnadsfri och helt förbehållen delägarna. Småviltjakten bör även fortsatt vara kostnadsfri för delägarna, men jakten bör även göras tillgänglig och avgiftsbeläggas för andra. Styrelsen föreslår att följande regler skall gälla för småviltjakt inom marker tillhörande Soppero Byars Samfällighetsförening: Delägare Delägare och delägares familj (samma familjebegrepp som för älgjakten) äger rätt att kostnadsfritt jaga så kallat småvilt. Behörighet som delägare/familj skall kunna styrkas i samband med jakt.

4 4 Mantalsskrivna men ej delägare Mantalsskrivna i någon av byarna, som ingår i Samfällighetsföreningen, men som inte är delägare får köpa årskort för småviltjakt för 300:- Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp som för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress. Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen får köpa årskort för småviltjakt för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp som för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress som stugägaren. Övriga Övriga enskilda jägare får köpa jaktkort för småviltjakt enligt följande: 1 dygn: 200:- 3 dygn: 300:- 1 vecka (7 dagar): 500:- Försäljning av jaktkort föreslås ske på lämpliga orter och säljställen inom Kiruna kommun. För all jakt skall gälla de regler som finns i jaktlagen och jaktförordningen. införa småviltjakt på samfälligheten enligt styrelsens förslag ovan styrelsen får mandat att utforma detaljerade jaktregler för småviltjakt, förutom de som finns i jaktlagen och jaktförordningen styrelsen får mandat att kontraktera lämpliga säljställen Fisket Allt fiske i Samfällighetsföreningens vatten är förbehållet delägarna och deras familjer. Intresset för fisket i Samfällighetsföreningens vatten har tilltagit kraftigt de senaste åren, mycket tack vare den ökade tillgången på bl a lax. Även det olovliga fisket har ökat. Årsstämman 2009 gav styrelsen i uppdrag att utreda försäljning av fiskerätter. Styrelsen föreslår att följande regler skall gälla för fiske i Samfällighetsföreningens vatten: Delägare Delägare och delägares familj (samma familjebegrepp som för jakten) äger rätt att kostnadsfritt fiska med spö och max 5 nät i vatten tillhöriga Soppero Byars Samfällighetsförening. Behörighet som delägare/familj skall kunna styrkas i samband med fiske. Mantalsskrivna men ej delägare Mantalsskrivna i någon av byarna, som ingår i Samfällighetsföreningen, men som inte är delägare får köpa årskort för sportfiske (ej nät) för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp som för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress. Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna

5 5 Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen får köpa årskort för sportfiske (ej nät) för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjbegrepp som för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress som stugägaren. Övriga Övriga enskilda fiskare får köpa fiskekort för sportfiske (ej nät) enligt följande: 1 dygn: 200:- 3 dygn: 300:- 1 vecka (7 dagar): Försäljning av fiskekort föreslås ske på lämpliga orter och säljställen inom Kiruna kommun. För allt fiske skall gälla de regler som Länsstyrelsen tillämpar för fiske i fjällen. Fisketillstånd enligt ovan gäller inte i sjön Sopperojärvi, som är utarrenderad. införa försäljning av fiskerätter på samfällighetens vatten enligt styrelsens förslag med tillägget att för stugägare och mantalsskrivna men ej delägare ingår rätt att fiska med 5 nät. styrelsen får mandat att utforma detaljerade regler för fisket styrelsen får mandat att kontraktera lämpliga säljställen delägare, efter särskild anmälan, skall ha rätt att fiska med not samma regler som under 2009 skall gälla för notfisket Esrangearrendet Esrangearrendet är fortsatt en mycket viktig inkomstkälla för Samfällighetsföreningen. Det löpande avtalet med Esrange gäller t o m Därest Rymdbolagets verksamhet fortsätter efter periodens utgång, skall avtalet på begäran av Rymdbolaget förlängas med samma tidsperiod som företagets internationella avtal om raketuppskjutningar förlängs. Parterna äger dock rätt att vid varje förlängningstillfälle påkalla förhandlingar om storleken av den i avtalet stadgade ersättningen. Anmälan om sådant påkallande skall göras senast tre månader före periodens utgång, d v s senast under september månad. styrelsen får mandat att påkalla förhandlingar om den i avtalet stadgade ersättningen Fritidsstugor Reglerna för fritidsstugor och stugregistret fungerar väl. Antalet registrerade stugor är 51 st. Årsstämman 2009 höjde arrendeavgiften till 100:- /stuga fr o m oförändrade regler skall gälla för fritidsstugor Markupplåtelse för uppförande av stuga kan bara beviljas till delägare och deras familjer

6 6 (samma familjebegrepp som för jakten och fisket). För att stugregistret skall kunna hållas aktuellt är det viktigt att alla förändringar meddelas till Samfällighetsföreningen. Brännved Reglerna för uttag av brännved är följande: Delägare får för eget bruk göra uttag av så kallat brännved från Samfällighetsföreningens marker. Anmälan om uttag skall göras till styrelsen innan uttaget sker. Ersättning skall, efter uttaget och utan anmodan, erläggas med 50:- per kubikmeter. oförändrade regler för uttag av brännved skall gälla Bidrag till olika verksamheter Reglerna för styrelsens mandat att bevilja bidrag är följande: Bidrag bör uteslutande ges till specifika åtgärder eller utvecklande verksamheter, ej till att täcka normala driftskostnader. Till ansökan om bidrag skall, om möjligt, senaste årsbokslut och verksamhetsberättelse bifogas. Styrelsen har mandat att bevilja bidrag till ett totalbelopp om max :- per år. styrelsen har fortsatt mandat att bevilja bidrag med oförändrade regler Övrigt Rågångsröjning Under 2009 har Länsstyrelsen lämnat besked om att de är beredda att delfinansiera röjning av rågångarna mellan Samfällighetsföreningens marker och Statens marker. behovet av röjning inventeras i fält ansökan om delfinansiering inlämnas till Länsstyrelsen med behovsinventeringen som grund Stipendium till elever i högskoleutbildningen i Ädelstensteknik i Lannavaara Stipendiet delades ut första gången våren Stipendiet är på :- och kan delas av högst två elever (5 000:- vardera). Stipendiet är årligt. oförändrade regler skall gälla för stipendiet Broschyr/Hemsida

7 7 Stämman 2009 beslöt att en broschyr med fakta om Samfällighetsföreningen skulle tas fram. Under arbetet med att ta fram broschyren har det kommit upp förslag om att komplettera broschyren med att öppna en hemsida för Samfällighetsföreningen. Hemsidan har många fördelar jämfört med en broschyr. En broschyr har begränsad livslängd. En hemsida kan alltid hållas aktuell. Utrymmet i en hemsida är i stort sett obegränsat. En hemsida är lätt att nå av alla intresserade, såväl delägare som övriga. En första version av hemsidan finns framtagen. en hemsida öppnas för Samfällighetsföreningen beslutet om att ta fram en allmän broschyr om Samfällighetsföreningen ändras till att speciella broschyrer om jakt och fiske skall tas fram Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård (Fiskeprojektet Torneälven med dess biflöden) Samfällighetsföreningen har tagit aktiv del i utarbetandet av en ansökan om ett gemensamt fiskeutvecklingsprojekt för Torneälven med dess biflöden. Under förutsättning att Fiskeriverket godkänner ansökan och därmed beviljar projektmedel, har styrelsen lämnat en avsiktsförklaring om att Samfällighetsförening blir medlem i den förening som skall bildas för projektet. Medlemsavgiften för hela projekttiden, är 1 000:- Samfällighetsföreningen skall bli medlem i föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Ärenden upptagna under övriga frågor på stämman Sjön Vuoksujärvi vid Silkkimuotka Sjön Vuoksujärvi har under åren markant börjat växa igen. Orsaken är att genomströmningen till/från strypts efter att en vägtrumma begränsat vattenflödet. Enligt uppgift skall det finnas naturvårdsmedel att söka för att undersöka hur igenväxningen skulle kunna begränsas/åtgärdas. Styrelsen får i uppdrag att utreda om samfälligheten kan bidra på något sätt och rapportera resultatet vid årsstämman 2011 Röjningsbidrag Jukkasjärvi Sockens Skogsallmänning utger bidrag/premier för röjning (ungskogsröjning) av privata skogar. Det föreslogs att Samfällighetsföreningen borde göra likadant. Styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna för samfälligheten att utdela röjningsbidrag till delägare och rapportera resultatet vid årsstämman 2011.

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007 Förord Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Det enskilda vägnätet är alltså mer än dubbelt så långt som det offentliga,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer