REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog"

Transkript

1 REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog

2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ÄGANDERÄTT DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE FÖRVALTNING VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN AVYTTRING AV MARK FÖRVÄRV AV MARK AVKASTNING AV ALLMÄNNINGSSKOGEN KASSA SAMT ÖVRIGA TILLGÅNGAR... 3 STYRELSEN STYRELSENS SAMMANSÄTTNING STYRELSENS SÄTE, BESLUT M.M STYRELSENS ANSVAR OCH ÅLIGGANDEN ORDFÖRANDES ÅLIGGANDEN... 5 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA VALBEREDNING... 5 REVISORER OCH REVISION... 6 ERSÄTTNINGAR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR... 6 ALLMÄNNINGSSTÄMMA KUNGÖRELSE OM STÄMMA MOTIONSRÄTT RÖSTLÄNGD RÖSTRÄTT RÖSTNING PÅ STÄMMAN STÄMMANS ORDFÖRANDE OM ALLMÄNNINGSSTÄMMA... 8 Vårstämma... 8 Höststämma STÄMMOPROTOKOLL... 9 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FYLLNADSVAL STYRELSEN SAMT STYRELSELEDAMÖTERNAS TURORDNING... 9 STÄMMANS ORDFÖRANDE OCH DENNES SUPPLEANT

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Äganderätt Gällivare sockens allmänningsskog, som tillkommit vid avvittringen, är samfälld egendom. Allmänningsskogen tillhör ägarna av de delägarfastigheter, för vilkas räkning allmänningsskogen blivit avsatt, eller vid fastighetsbildning givits delaktighet i allmänningsskogen. Dessa fastigheter har andelar i förhållande till sitt hemmantal, mantal (delaktighetstal). Delägarfastighet och dess företrädare 2 Delägarfastighet företräds av dess ägare (delägare) eller ombud. Är det flera delägare ska de gemensamt företräda delägarfastigheten, genom ställföreträdare. Förvaltning 3 För förvaltning av allmänningsskogen och dess tillgångar ska finnas en av delägarna vald allmänningsstyrelse. Allmänningsskogens räkenskapsår ska vara kalenderår. Vård av allmänningsskogen 4 Allmänningsskogen o c h d e s s t i l l g å n g a r ska skötas på så sätt att den ger delägarna en långsiktig och uthållig avkastning. Som grund för detta ska finnas en skogsbruksplan, uppdateringar av planen ska ske löpande enligt beslut av styrelsen. Hur jakten ska upplåtas bestäms av stämman och styrelsen verkställer detta. Allmänningsskogen ska tillgodogöras och nyttjas för delägarnas gemensamma räkning. 2

4 5 Avyttring av mark Om avyttring av mark eller annan näringsverksamhet hörande till allmänningsskogen beslutar delägarna. Stämman kan dock ge fullmakt till styrelsen att årsvis handha/besluta i dessa frågor. Förvärv av mark 6 Om förvärv av mark och annan näringsverksamhet hörande till allmänningsskogen beslutar delägarna. Stämman kan dock ge fullmakt till styrelsen att årsvis handha/besluta i dessa frågor. Avkastning av allmänningsskogen 7 Rätt att besluta om avkastningen tillkommer delägarna. Avkastningen ska i första hand användas till att täcka kostnaderna för allmänningsskogens vård och förvaltning. Vad därefter återstår ska föras i ny räkning eller användas till andra ändamål som är till gagn för allmänningsskogens delägare eller innevånarna i Gällivare socken. Kassa samt övriga tillgångar 8 Penningtillgångar ska placeras i bank, obligationer eller andra värdehandlingar som bedöms ge tillfredsställande avkastning och säkerhet. Förvaring av sådana handlingar ska ske på betryggande sätt. 3

5 STYRELSEN 9 Styrelsens sammansättning Allmänningsstyrelsen ska bestå av fem ledamöter och upp till 5 suppleanter. De ska väljas för en tid av fyra kalenderår i sänder. Ledamöter och suppleanter ska vara ägare eller delägare av delägarfastighet belägen i Gällivare socken. Styrelsens säte, beslut m.m.. 10 Styrelsen skall ha sitt säte i Gällivare socken. Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter inklusive ordförande eller suppleanter är närvarande. Styrelsen utser ordförande, vice ordförande samt firmatecknare varje år. Såsom allmänningsstyrelsens beslut gäller den mening som under sammanträdet fått flest röster. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. När ordinarie ledamot är förhindrad att delta under längre tid kan suppleant kallas in. Styrelsens ansvar och åligganden 11 Att planera verksamheten långsiktigt för bästa ekonomiska utfall och verka för att policy och strategidokument tas fram och efterföljs. Att för förvaltningen av allmänningsskogen eftersträva en rationell och effektiv organisation och efter behov tillse att personal anställs eller tjänster upphandlas. Att besluta om upplåtelse av mark, substans och vatten. Att årligen utarbeta arbetsordningar och befattningsbeskrivningar. Att besluta om hur fisket ska upplåtas. Att vid allmänningsstämma låta föra protokoll. Att på allmänningsstämma framlägga förslag om användning av de medel som stå till stämmans förfogande. 4

6 Att verkställa de beslut som delägarna, i enlighet med lag och reglemente, tagit på allmänningsstämma. Att årligen, senast 31 mars, till av stämman, enligt detta reglemente valda revisorer, överlämna av styrelsens ledamöter underskriven förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen ska minst innehålla uppgifter om försåld volym, skogsvårdens omfattning och en redovisning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt eventuella kapitalinkomster av skogen. Att upprätta och underhålla ett register över delägarfastigheter och ägare av dessa. Att i övrigt bevaka allmänningsskogens rätt och bästa. Ordförandes åligganden 12 Att när denne finner anledning, eller minst två andra ledamöter så påfordrar, kalla styrelsen till sammanträde. Att vid styrelsesammanträden och allmänningsstämmor ombesörja ärendenas föredragning och att tillse att protokoll förs vid styrelsesammanträden. Att på begäran meddela de upplysningar som kan framgå av protokoll och andra handlingar samt utlämna kopior i den mån det inte kan befaras att offentliggörandet skulle kunna vara till men för allmänningsskogen eller annan, varvid styrelsen ska pröva framställningen. Valberedning ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 13 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Ledamot ska vara ägare eller delägare av delägarfastighet belägen i Gällivare socken. Valberedningen ska lämna förslag på förtroendevalda enligt detta reglemente, samt på ersättningar och arvoden till dessa förtroendevalda. Dock ska valberedningen inte lämna förslag på ledamöter samt ersättningar och arvoden till valberedningen. Valberedningens ledamöter, varav en ska vara sammankallande, väljs årligen för nästkommande kalenderår vid ordinarie vårstämma. 5

7 Revisorer och revision Allmänningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer, av vilka en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. För dessa ska även utses tre suppleanter varav en ska vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna jämte suppleanterna väljs årligen vid ordinarie vårstämma, för att granska nästkommande kalenderårs räkenskaper. Revisorerna ska årligen, senast 30 april, inför ordinarie vårstämma till allmänningsstyrelsen överlämna en undertecknad revisionsberättelse. Arvoden och ersättningar ERSÄTTNINGAR 14 Allmänningsstyrelsens ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, stämmans ordförande, valberedning, revisorer, och stämmoprotokollsjusterare är berättigade att för sina uppdrag uppbära arvoden och ersättningar. Dessa arvoden och ersättningar bestäms av delägarna. Kungörelse om stämma ALLMÄNNINGSSTÄMMA 15 Kungörelse om allmänningsstämma utfärdas av allmänningsstyrelsen. Den ska innehålla bestämd uppgift om tid, plats och ärenden för stämman. Kungörelse ska utlysas senast 14 dagar före stämman på så sätt som stämman beslutar. Ärenden som ej upptagits i kungörelsen får inte avgöras på stämman. Detta gäller ej ärenden som fastställts i lag och reglemente. Stämman får dock fatta beslut om utlysande av extra stämma för behandling av visst ärende Motionsrätt 16 Ägare av delägarfastighet har motionsrätt i frågor som ska beslutas av delägarna enligt lag eller detta reglemente. Motionen ska vara allmänningsstyrelsen tillhanda senast 31 mars för behandling på vårstämman och senast 30 september för behandling på höststämman. Sådan motion som inkommit inom föreskriven tid ska tas upp i kungörelsen. 6

8 17 Röstlängd Vid allmänningsstämman ska genom allmänningsstyrelsens försorg finnas ett register tillgängligt över delägarfastigheter. När detta register godkänts gäller det även som röstlängd på stämman. Rösträtt 18 Ägare av delägarfastighet äger rösträtt vid stämma enligt delägarfastighetens delaktighetstal. Frånvarande delägares rösträtt kan på stämma utövas genom ombud. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än en delägare. Ingen kan på allmänningsstämman för egen eller annans del, utöva rösträtt för mer än en tjugondel av hela det delaktighetstal, som är företrätt på stämman. Röstning på stämman 19 Sedan överläggningen i ett ärende förklarats avslutad, framställer stämmans ordförande propositionen så avfattad, att den kan besvaras med ja eller nej. Stämmans ordförande tillkännager därefter, enligt hans uppfattning hur beslutet har utfallit och befäster detsamma med klubbslag, om ej omröstning begärs. Begärs omröstning, ska den vid personval ske med slutna sedlar. Vid omröstning ska de röstande avge sina röster till av stämman valda rösträknare. Såsom allmänningsstämmans beslut gäller, där det ej för särskilt fall i lag annorlunda bestämts, deras mening, vilkas röster utgör mer än hälften av de angivna rösterna efter röstetalet. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, men i övriga frågor bestäms utgången enligt den mening, som styrelsens ordförande biträder. Stämmans ordförande 20 Ordförande för stämman och en suppleant för denne väljs på ett år i sänder vid vårstämman för nästkommande kalenderårs allmänningsstämmor. De behöver inte vara ägare av delägarfastighet. 7

9 21 Om allmänningsstämma Ordinarie allmänningsstämma ska hållas i Gällivare socken. Ordinarie allmänningsstämma ska hållas två gånger årligen, en vårstämma senast 30 juni och en höststämma senast den 30 december. Allmänningsstämma öppnas av stämmans ordförande eller dennes suppleant. Om dessa är förhindrade så öppnas stämman, i turordning, av styrelsens ordförande, vice ordförande, eller någon annan ledamot av styrelsen Vårstämma På ordinarie vårstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Godkännande av dagordning. 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare samt tid och plats för justering. 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 4. Godkännande av röstlängd. 5. Beslut om hur nästkommande års stämmor skall kungöras. 6. Styrelsens förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår. 7. Revisorernas berättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende den tid förvaltningsberättelsen omfattar. 9. Fastsällande av arvoden och ersättningar, för nästkommande år, till styrelsens och stämmans ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, valberedning samt revisorer och av stämman valda protokolljusterare. 10. Val, enligt detta reglemente; A. Stämmoordförande, och suppleant för denne. B. Val av tre revisorer, och deras suppleanter. C. Valberedning. En sammankallande, och två ledamöter. D. Val av ordinarie styrelseledamöter, och suppleanter. 11. Motioner och övriga frågor enligt kungörelsen till stämman. Höststämma Vid ordinarie höststämma ska följande ärenden förekomma: 1. Godkännande av dagordning. 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare samt tid för plats och justering. 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 4. Godkännande av röstlängd. 5. Allmänningsstyrelsens förslag till budget för nästkommande års verksamhet. 6. Motioner och övriga frågor enligt kungörelsen till stämman. 8

10 22 Stämmoprotokoll Senast fjorton dagar efter stämman ska genom styrelsens försorg protokoll, underskrivet av stämmans ordförande samt på stämman valda protokolljusterare, finnas tillgängligt på allmänningskontoret. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 23 Fyllnadsval styrelsen samt styrelseledamöternas turordning Vid den första ordinarie stämma som regeln i 9 ska tillämpas ska de två tillkommande styrelseledamöterna väljas på en tid motsvarande resterande mandattid för den då sittande styrelsen plus två år. Skulle det vara att även dessa styrelseledamöter står i tur att väljas ska de tillkommande styrelseledamöterna istället väljas för en tid av två år. Stämmans ordförande och dennes suppleant Vid första ordinarie vårstämma efter detta reglementes fastställelse väljes stämmans ordförande och dennes suppleant för tiden från denna vårstämma till och med nästkommande kalenderår. 9

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Med Jönåkers häradsallmänning förstås den av ålder bestående häradsallmänningen inom Jönåkers härad. Med länsstyrelse avses

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks

Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks 1 / 11 Innehållsförteckning 1 FRISKIS&SVETTIS RIKS... 3 1.1 Ändamål och uppdrag... 3 1.2 Föreningens firma och hemort... 3 1.3 Firmatecknare... 3 1.4

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer