Tolkningsövning Romarbrevet 13:1 7. Överheten i Guds tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tolkningsövning Romarbrevet 13:1 7. Överheten i Guds tjänst"

Transkript

1 Tolkningsövning Romarbrevet 13:1 7 Texten Överheten i Guds tjänst 1Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. 2De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. 3De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; 4den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda. 5Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. 6Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. 7Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. (Bibel 2000) Översättningsproblem När jag jämför bibel 2000 översättning med Åkesons översättning och bibel 1917 års översättning finner jag ett översättningsproblem som kan tas upp. I v1 används ordet själ i stället för människa enligt Åkessons och 1917 års översättning. Detta påverkar inte tolkningen då man förstår av den fortlöpande texten att detta handlar om människan och inte vilken själ som helst. Läsarter Det finns inga läsarter som påverkar tolkning utifrån de kommentarerna jag använt mig av. 1

2 Struktur form och rörelse En översikt v1-2 Överhet från Gud v3-4 Överheten slår bara mot dem som gör onda gärningar v5 Underordning v6-7 Betala er skatt Retorik Jag finner att det finns tre retoriska delar i denna del av brevtexten: Argumentation v1-2, v5 Konsekvenser v3-4 Tillämpning för läsarna v6-7 Argumentationen innehåller ett försvar av staten och romarna. De är tillsatta av Gud och därför gör inte överheten fel. I det jag valt att kalla konsekvenser finns ett indirekt hot. För dem som inte anpassar sig efter överhetens krav, som är tillsatt av Gud, kommer det inte gå bra. Överheten har rätten att döma och straffa med svärd om det skulle behövas. Sista delen handlar om tillämpning för läsarna. Denna del är ärendet Paulus har till mottagarna. Här kommer tillämpningen till hur de ska förhålla sig till den överhet som är tillsatt av Gud och som kan straffa. Historisk kontext Tanken om att staten och de som styr är tillsatta av Gud var ingen ovanlig tanke. I GT kan vi hitta många referenser som pekar mot detta (Hultgren 2011 : s467). Ett exempel jag vill lyfta fram är från Jeremia: 7Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. (Jer 29:7 : Bibel 2000). En annan bibeltext på temat som kan vägas in är hämtad ur evangelierna: frågan om skatt till kejsaren, ur Mark 12:13ff. Vi kan se att den berättelsen både kan tolkas som en berättelse om respekt för överheten (Hultgren 2011 : s467), men att den också går att se som ett motstånd mot den nyinförda romerska valutan och i förlängningen som ett motstånd mot det Romerska imperiet (Elenäs 2013 : s4). Därför måste vi bejaka möjligheten att det troligen fanns en rörelse bland de tidiga kristna som vägrade betala skatt. Vi har också den judiska gruppen Zeloterna, som är ett samlingsnamn för de judar som gör uppror mot det Romerska imperiet i det Judiska kriget (år 66-74) (Rhoads 1992 : s1047). Med hänsyn taget till Romarbrevets datering, som enligt James Dunns skulle vara skrivet någonstans i mitten av 50-talet (Dunn 1988 a : xliii), skulle en påverkan av Zelotgruppen vara ganska osannolik. Det verkar inte troligt att denna typ av väpnat motstånd skulle ha varit aktuell i Rom redan i mitten av 50-talet. 2

3 Den församling som bildats i Rom verkar i grunden bestå av judar. Det finns texter som talar om att det vid tiden fanns Judar i Rom (Dunn 1988 a : xlvi). Antagligen emigrerade kristna från Jerusalem till Rom. Då relationen mellan städernas på det styrande planet var god, verkar en sådan emigration inte orimlig (Dunn 1988 a : xlvi). Den kristna gruppen verkar vara väl etablerande i mitten av 50-talet, eftersom Paulus i romarbrevet talar om att han velat besöka församlingen redan många år tidigare (Dunn 1988 a: li). Verkningarna av det judiska kriget märktes i huvudsak i Judéen och Jerusalem (Chilton 1992: s839). Därför så måste vi räkna med att de som emigrerade från Jerusalem till Rom rimligen borde varit missnöjda med överheten och kanske en hörde till en grupp som gjorde ett vardagliga motstånd mot Romarnas välde, om än i mindre omfattning. I Galiléen, där Jesus verkade, fanns det ett vardagligt motstånd och ogillande hos landsbygdsbefolkningen mot romarna som försökte utvinna arbetskraft, skatt och mat från dem (Oakman 2012 : s72). Motståndet kunde praktiskt innebära att de utförde sabotage eller stal (Oakman 2012 : s72). I huvudsak var dock detta något som ägde rum bland landsbygdsbefolkningen snarare än bland stadsbefolkningen. Utbytet mellan Rom och Jerusalem verkar dock ha varit gott (Dunn 1988 a : xlvii). Bland annat reste ledande rabbiner från Jerusalem till Rom för att hålla kvar relationen till judarna där (Dunn 1988 a : xlvii). Judarna i Rom ville säkerligen också hålla god kontakt med sitt moderland (Dunn 1988 a : xlvii). Detta gör att jag vill lyfta fram möjligheten att det vardagsmotstånd mot romarna som fanns på den judiska landsbygden vid mitten av 50-talet även spridit sig till Rom. Det fanns också en hotbild mot de judiska församlingarna i Rom (Dunn 1988 a : li). Judarna och de judekristna blev under år 49 utvisade av kejsare Claudius (Hultgren 2011 : s468). År 54 dör dock Claudius och därmed kan de utvisade återvända till Rom (Hultgren 2011 : s468). Detta har självklart en stor inverkan på församlingens syn på överheten. Hur mycket Paulus kände till om allt det som hänt är svårt att säga, men att han kände till det i någon mån är mycket troligt (Hultgren 2011: s468). Anledningarna till Paulus utspel angående överheten i denna text tycker jag förstås bäst i förhållande till de faktorer jag lyft fram ovan. Litterär kontext Vår text hör ihop med ett större avsnitt med förmaningar från Pauls (Rom 12:1 15:13). Ser vi texten i ljuset av denna litterära kontext kan vi se att texten egentligen inte är en doktrin om staten, utan om hur människorna i församlingen bör leva (Hultgren 2011: s467). Problematiken handlar, åtminstone enligt den litterära kontexten, om de troendes handlande i den profana världen (Hultgren 2011 : s467). En annan läsning av det hela är att texten är en insprängd doktrin om förhållandet till staten. 3

4 Detaljanalys Överhet tillsatt av Gud v1-2 Åhörarna lever fortfarande kvar i Adams tidsålder, i en fallen värld. Så länge åhörarna gör detta måste de leva efter de politiska villkor som gäller för den värld de fortfarande lever i - på samma sätt som individen lever i anden men i en död kropp, som Paulus talar om i Rom 7:24 8:10 (Dunn 1988 Romans 9-16 : s760) När Paulus talar om att människan ska underordna sig all överhet i v1 så tar detta redan nu sikte mot v6 och v7 (Hultgren 2011: s471). Underordning är här att betala skatt, visa vördnad, betala tull och visa respekt. Paulus verkar inte vara särskilt intresserad av att ändra på det rådande politiska systemet. Detta beror möjligen på att han tänker sig att den yttersta domens dag är nära och då ska rättvisa skipas (Dunn 1988 Romans 9-16 : s762) Här kan vi också relatera till ett annat motiv ur den historiska kontexten. Ett ytterligare starkt motiv för dem att underordna sig överheten är nämligen att de inte återigen ska bli utvisade, eller få ett ännu värre straff vilket v2 vittnar om. Vi kan återigen relatera till den historiska kontexten där jag redogör för hur överheten kan ses som tillsatt av Gud. Överheten slår bara mot dem som gör onda gärningar v3-4 Vad Paulus egentligen menar här är en aning oklart. Är allt det som staten eller överheten bedömer som ont verkligen ont? Antagligen är Paulus medveten om problematiken, Hultgren (2011: s476) menar att det kan handla om att Paulus använder ironi. Påståendet som Paulus gör i v3 kan vara en parafrasering av ett Grekiskt, Romersk konsensus om att staten ska döma ont med ont och gott med gott (Jewett 2007 : s792). Nästa vers (v4) blir ännu mer problematisk. Enligt Paulus argumentation skulle Jesus ha blivit dödad av överheten och fått falla under det svärd som Gud givit dem. En förklaring för detta kan vara att Paulus verkligen inte vill att de kristna ska skadas av missionsstrategiska skäl (Jewett 2007 : s794). Det skulle i så fall inte alls handla om en teoretisk eller teologisk syn på staten (Jewett 2007 : s794), utan om att Paulus söker argument för att säkra missionsuppdraget att nå till Spanien (Jewett 2007 : s794) Underordning v5 Paulus stryker under dygden av underordning ännu en gång i v5. Här utvecklar han också sitt resonemang genom att säga att en kristen inte bara ska underordna sig av rädsla utan också av 4

5 eget ansvarstagande och moraliska aspekter (Dunn 1988 Romans 9-16 : s765). Paulus vill att de kristna ska finnas med och agera på det Jesuslika sättet i det redan existerande samhället trots regeringens lagar och bestämmelser (Hultgren 2011: s473). Han vill få de kristna att förstå att de är del av en större social struktur (Hultgren 2011: s473). Betala er skatt v6-7 I v6 a nämns betalning av skatt. Detta nämns säkerligen för att de tidigare inte betalat, alternativt att de just nu inte betalar skatt. Paulus använder sig av ett retoriskt grepp då han säger ni betalar skatt (v6 bibel 2000), han talar som om de gjorde detta. Det här sättet att skriva vill jag lyfta fram som ett retoriskt knep för att hävda att de bör betala skat, vilket de antagligen inte gör. Man skulle kunna hävda att Paulus argument för att betala skatt är att skatten går till välfärd för de många människorna och att staten på så sätt Guds tjänare och att kristna därför ska betala skatt (Hultgren 2011: s474). Men att skattesystemet på den tiden skulle fungera på ett liknade sätt som i västvärlden idag är ganska befängt att tro. Den romerska skatteverksamheten sågs snarare som en utsugarverksamhet av den fattiga landsbygdsbefolkningen (Oakman 2012: s83-84). Det finns bevarade klagomål från år 58 som berättar om att det fanns grupper av tullindrivare som gjorde sig för stora förtjänster genom skatten (Dunn 1988 Romans 9-16 : s766). Det fanns följaktligen under perioden innan år 58 en rörelse som gjort motstånd mot att betala skatt detta är omskrivet i en rapport av Tacitus till Nero (Jewett 2007: s798). Så nog fanns det ett missnöje hos dem som levde i Rom (Dunn 1988 Romans 9-16 : s766). Under år infördes också ett nytt tulluttag för dem som flyttade in i Rom (Jewett 2007 : s799). Detta gjorde att de judar och judekristna som blivit förvisade från Rom (se ovan under historisk kontext) också blev tvungna att betala skatt när de skulle flytta tillbaka till Rom igen. Givetvis påverkade detta också församlingen (Jewett 2007 : s799). I vers 7 följer sedan flera exempel på hur man kan visa underordning, där två kategorier är betalning och respekt. Syntes Rom 13:1 7 kan lätt tolkas som en doktrin om staten, men jag tror inte att texten ska uppfattas på det sättet. Textens närliggande kapitel handlar i mångt och mycket om hur en kristen bör vara och leva, men Rom 13:1 7 har ett annat motiv. Nämligen ett överlevnadsmotiv. Skattevägran samt olika typer av motstånd och protester mot det romerska imperiet verkar inte ha varit helt ovanligt hos de tidiga kristna eller judiska grupperna. Det förekom i såväl Rom som Galiléen. Detta gjorde att grupperna fick lida på olika sätt. I Rom blev de t ex förvisade från Rom för att flera år senare få återvända. Detta är ett starkt skäl till att Paulus ville att församlingen skulle underordna sig statens villkor, han vill inte att de skulle råka värre ut än de redan hade gjort. Paulus legitimerar 5

6 därför statens beteende med olika argument på ett överdrivet sätt, men som nu är nödvändigt. Detta för att han faktiskt har omsorg om församlingen i Rom. Därtill kan läggas att Rom var en central geografisk punkt för Paulus missionsplan, vilket också gör att församlingens existens där inte kan riskeras. Församlingen i Rom behövs för den fortsatta missionen. Kanske var det så att för Paulus var spridandet av evangeliet viktigare än att det faktiskt efterlevdes? Denna fråga ställer jag öppet. Denna tolkning av texten legitimerar också att skattevägran i Guds rike faktiskt kan vara något som går tillbaka på den historiske Jesus. En kritik man kan rikta mot den tolkningen är dock att det inte bara var Jesus som framförde denna idé och missnöjet över det romerska imperiet som utnyttjar sina undersåtar. Reflektion Textens betydelse idag kan möjligen vara att Paulus tycker att det finns situationer då kristet levnadsätt får hållas tillbaka. Det är dock svårt att tolka in detta i vår tid, då Paulus hade en specifik kontext som han skriver in i. Huruvida detta går ihop med de texter vi kan finna om Jesus undervisning kan man fråga sig. Och likaså om texten över huvud taget går ihop med Paulus syn på lidande och lidandet för Kristi skull, i hans övriga undervisning. 6

7 Bibliografi Bibel 2000: texterna: Gamla testamentet, Tillägg till Gamla testamentet - de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna, Nya testamentet : Bibelkommissionens översättning 1999 / [träsnittsvinjetter: Kristina Anshelm] Stockholm: Verbum Bibel 1917: Gamla och nya testamentets kanoniska böcker : konungen år Nacka: Esselte Herzogs Dunn, James D. G. (1988 a). Vol. 38A, Romans 1-8. Word biblical commentary. Waco, Tex.: Word Books Dunn, James D. G. (1988 b). Vol. 38B, Romans Word biblical commentary. Waco, Tex.: Word Books Chilton, Bruce. (1992) Jewish war i Herion, Gary A., Beck, Astrid B. & Freedman, David Noel (red.) The Anchor Bible dictionary. Vol. 3, H-J. New York: Doubleday. s839 Elenäs, Arvid. (2013). Tolkningsövning Markusevangeliet 12: Teologiska Högskolan Stockholm. Hultgren, Arland J. (2011). Paul's letter to the Romans: a commentary. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Jewett, Robert (2007). Romans: a commentary. Minneapolis: Fortress Press Oakman, Douglas E. (2012). The political aims of Jesus. Minneapolis: Fortress Press Rhoads, David (1992) "Zealots" i Herion, Gary A., Beck, Astrid B. & Freedman, David Noel (red.) The Anchor Bible dictionary. Vol. 6, Si-Z. New York: Doubleday. s1047 Åkeson, Helge. (1892, 2a upplagan) Bibeln. Tidaholm: Fribaptistsamfundets förlag. 7

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA Diskussionsfrågor om Maria från Magdala baserade på evangelietexterna Mailis Janatuinen FÖRORD (som ledaren kan återberätta för gruppen) Dan Browns bok Da Vinci koden

Läs mer

Kristen tro och homosexuell samlevnad

Kristen tro och homosexuell samlevnad JA till människan och JA till kärleken När homosexuella ger uttryck för sin längtan efter att få leva i en relation av ömsesidig kärlek, handlar det inte - såsom många tycks tro - först och främst om sexualitet,

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer