Kommunens arbete med personalfrågor Revisionsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens arbete med personalfrågor Revisionsrapport"

Transkript

1 Kommunens arbete med personalfrågor Revisionsrapport KPMG Antal sidor: 8

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning Uppdrag Bakgrund Revisionsmål Genomförande 3 3. Resultat av granskningen Personalarbete i Grästorps kommun Styrprocess Policydokument Organisation Ansvarsfördelning Stödprocess Planerings- och strategiarbete. Kompetensutveckling Uppföljning Sammanfattande slutsats 6 4. Utvecklingsområden 6

3 1. Sammanfattning Det finns mycket gott att ta tillvara i Grästorps kommun. Det finns också bitar att utveckla. Ett ansvarstagande förhållningssätt. Kommunstorleken gynnar en personlig hantering av personalfrågor. Mycket bygger på personkännedom och rutiner som är utarbetade i respektive förvaltning. I personalarbetet finns ett förhållningssätt i form av ansvarstagande, goda tankar och idéer. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete inom flera områden bl.a. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunen betraktas, enligt de intervjuade, som en bra arbetsgivare, som är lyhörd och satsar på personalvård. Lyhördheten består i en förmåga att fånga upp signaler på ohälsa. Det saknas en samlad övergripande personalpolicy. Det finns inget övergripande, samlat dokument som tydligt deklarerar var kommunen står som arbetsgivare. Effekten blir: Styrningen är otydlig. Intern kontroll av personalarbete försvåras. Otydlig delegation. Otydligheten ligger i frågor kring grunden för hela kommunens personalarbete, förvaltningarnas egentliga ansvar, ansvar för övergripande utvecklingsområden och uppföljning. Ett arbetsgivaransvar kan inte delegeras. Grästorps kommun är en jur idisk person och har därmed ett övergripande arbetsgivaransvar för kommunens anställda. Inför t.ex. arbetsmiljölagstiftningen och anställningslagstiftningen är kommunen i alla lägen som juridisk person ansvarig. Kommunfullmäktige fattar beslut om delegation men ansvaret i dessa arbetsgivarfrågor faller i alla lägen tillbaka på kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen ger ett gott stöd, men har en otydlig roll i styrprocessen. Vår granskning visar att Grästorps kommun genom kommunförvaltningen har ett väl fungerande stöd i den personaladministrativa processen. Frågan är möjligtvis: Vilken styrfunktion har kommunförvaltningen i personalfrågor? Ansvarsfullt personalarbete i förvaltningarna. Personalarbete bedrivs i förvaltningarna på ett ansvarsfullt sätt med stöd av kommunförvaltningen. Intresse för personalarbete finns oavsett storlek på förvaltningen. Förvaltningschefen är tillika personalansvarig. Det ställs högre krav på en större förvaltnings personalarbete och kompetensen som utvecklas är därmed också olika. Därmed finns det risker i en stark decentralisering av personalfrågor om det inte finns en tydlig linje i personalpolitiken att genomföra. 1 (8)

4 Löneassistent- och personalredogörarrollen behöver utvecklas. Såväl strategi- som stödfunktionen kan stödjas genom en kompetensmässig komplettering av löneassistent- och personalredogörarfunktionerna. Förändringen av denna roll är en effekt av samhälls- och arbetsmarknadsutvecklingen och en förändrad arbetsorganisation. Utvecklingen kan eventuellt stödjas av ESF, Europeiska Socialfonden, i form av ett mål 3 projekt. Det saknas strategier, rutiner och riktlinjer risk i en liten kommun. Det finns även risker med den lilla kommunen med väl utvecklad personkännedom. Det ställs inte lika höga krav på strategier, rutiner och riktlinjer. En kvalitetssäkring av personalprocessen är angelägen. Med anledning av prognoser på kommande personalunderskott i svenska kommuner i kombination med kommunens roll som huvudutförare av tjänster åt kommuninnevånare är kvalitetssäkring av personalprocessen angelägen. Kvalitetssäkringsprocessen av personalfunktionen har ännu inte påbörjats. Utrymme och kompetens för personalstrategiskt arbete bör diskuteras och sättas i relation till antalet anställda. Ca. 80 % av en kommuns budget är personalkostnader. Den kommunala servicen står och faller i nuläget med personalen. En realistisk dialog bör föras kring faktorer i Grästorp och omvärlden som styr omfång och behov av specialkompetens inom personalarbete. Det finns ännu ingen öve rgripande strategi för kompetensutveckling och personalförsörjning. 2. Inledning 2.1 Uppdrag Revisorerna i Grästorps kommun har givit KPMG i uppdrag att granska kommunens arbete med personalfrågor. Granskningen syftar bl.a. till att kartlägga och belysa personalsituationen ur olika perspektiv. 2.2 Bakgrund Arbetsgivaransvar. En kommun är en juridisk person och har därmed ett övergripande arbetsgivaransvar för kommunens anställda. I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige som har ett totalansvar som arbetsgivare. Personalkostnaderna är kommunernas största kostnad och personalen dess största och viktigaste tillgång. Personalintensiv verksamhet kräver tydlig personalpolitik. 2 (8)

5 För en kommun är en tydlig arbetsgivarpolitik viktig på grund av den speciella struktur kommunens verksamheter har med en hög personalintensitet och där verksamheterna i stor utsträckning präglas av de kommunanställdas möte med kommuninvånarna/kunderna. Kraven från kommuninvånarna och kunderna på inflytande, service och kvalitet ökar ocksåhela tiden samtidigt som det ekonomiska utrymmet blivit mindre. I denna situation är det av stor vikt för kommunen som arbetsgivare att man har en personal som är engagerad och kompetent för att klara de ökade kraven från medborgarna parallellt med kraven på effektivitet och produktivitet. Detta ställer stora krav på att alla delar i processen fungerar ändamålsenligt. Personalintensiv verksamhet kräver effektiv och kompetent personalorganisation. Inom områden såsom organisationsfrågor, personalförsörjnin g, ledarskap, styrning/ledning, lönepolicy, lönehantering och kompetensutveckling krävs också att kommunen har en effektiv och kompetent organisation för att man ska kunna utveckla en helhetssyn inom arbetsgivarområdet. 2.3 Revisionsmål Undersöka om kommunens organisation för personalfrågor är utformad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att ge förvaltningarna ett tillräckligt stöd. Klarlägga om ansvarsfördelning och roller är tydliga. Konstatera om kommunens personalfunktioner arbetar på ett sätt som bidrar till en helhetssyn inom viktiga områden för kommunen som arbetsgivare. Redogöra för vilken planering och strategi kommunen har för nutida och framtida personalbehov. Undersöka processerna kring kompetensutveckling och uppföljning av kompetensutveckling. 2.4 Genomförande Projektet har genomförts med hjälp av: Studier och analys av befintliga styrande dokument för kommunens arbetsgivarpolitik. Intervjuer med politiker, tjänstemän och personal. Projektet har introducerats hos och rapportutkast kommunicerats med personalchefen. 3 (8)

6 3. Resultat av granskningen 3.1 Personalarbete i Grästorps kommun Styrprocess I delegationsordningen framgår inte någon tydlig styrprocess där det framgår vilken funktion som är övergripande ansvarig/a för personalarbetet. Detta intryck stärks i dokument som talar om kommunförvaltningens roll, där personalfunktionen uttrycks ha en kommunövergripande stödfunktion inom det personalstrategiska området. Det uttrycks en del i Allmänna förutsättningar för Kommunförvaltningens specialistfunktioner, där kommunförvaltningen ses som utförare åt beställaren d v s förvaltningen. Arbetssättet som betonas är ett konsultativt arbetssätt med en rådgivande och stödjande inriktning. Kommunledningens specialister skall ha framförhållning i sitt agerande så att det finns tid att förbereda, planera, förankra och genomföra åtgärder i förvaltningar. Samtidigt uttrycks också i detta dokument: Specialistfunktionerna har ett övergripande funktions- och processansvar med ett särskilt ansvar för helheten och är dessutom tvärfunktionella språkrör. Ansvaret omfattar att utarbeta kommunövergripande regelverk, rutiner, kompetensbehov såväl inom kommunförvaltningen som i övriga förvaltningar. Personalchefsrollen är otydlig och otillräcklig. Innehåll och omfattning av uppdraget ger en otydlighet. Kombination med övriga uppdrag ger en otydlighet. Utrymmet för analyser och strategiskt arbete är litet. Löneassistenter och personalredogörare är en traditionell roll med behov av kompletterande kompetens och annorlunda uppdragsbeskrivning för att utgöra ett stöd för att uppfylla målsättningarna som uttrycks Policydokument Det finns inte en övergripande, samlad personalpolicy för Grästorps kommun i betydelsen ett dokument som tydligt deklarerar var kommunen står som arbetsgivare. Det finns dock ett antal beskrivande dokument som beskriver delområden, t ex. Samverkan arbetsgivare och arbetstagare, Lönepolicy, Kommunens arbetsgivaransvar för arbetsmiljön, Nämndernas arbetsmiljöarbete, Introduktion och Drogpolicy m.fl Organisation 4 (8)

7 Personalchefen ansvarar för och utvecklar kommunens personaladministrativa process avseende lagar och avtal, regler, rutiner, riktlinjer, kompetensutveckling, resurssamordning, ansvar och roller. Personalchefen har ett för stödprocessen tydligt uttalat ansvar och tydligt uttalade befogenheter. Utöver ansvaret för den personalpolitiska processen ansvarar personalchefen för kommunens näringslivsfrågor, EU-frågor och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Personalchefen ingår i respektive förvaltnings ledningsgrupp som expert i PA-frågor som informerande, operativ och rådgivande resurs avseende personalplanerings- och rekryteringsfrågor, lönerevisioner, arbetsmiljöfrågor, personalutveckling (kompetens, motivation och engagemang, ledarskap, medarbetarskap) och PA-utredningar Ansvarsfördelning. Delegationsordningen ger delegation gällande förflyttning/omplacering, anställningsbevis, ersättning från 3:e man, samordning, tjänstebostad, tjänstedräkt, trygghetsförsäkringar, övriga frågor och disciplinpåföljd till personalchefen. Beslut om bisysslor, löneinplacering kommunchef och förvaltningschefer, beslut om samtliga övriga personalfrågor och uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Deltagande i kurser och konferenser är en punkt som ligger utanför området personalärenden. Den hanteras av kommunchefen. Förvaltningschef beslutar om eget deltagande i kurs och konferens. Vi finner att delegationsordningen är otydlig gällande förvaltningarnas övergripande ansvar för personalfrågor. I kommunförvaltningens uppgifter anges att specialistfunktionen, i detta fallet personalchefen, har ett samlat ansvar för sitt specialistområde inom samtliga förvaltningar samt har ett kommunövergripande funktionsansvar med ett särskilt ansvar för helheten Stödprocess Kommunförvaltningens roll som stödfunktion med att övervägande konsultativt arbetssätt inom det personalstrategiska området är tydligt beskriven. Vi kan dock inte i alla sammanhang tydligt se vad som är styrning och vad som är stöd. Detta beror på att styrfunktionen inte är klargjord. Se Förvaltningarna uttrycker både muntligt och i kommunchefens utvärderingar att de får gott stöd i personalarbetet. Dock uttrycks det att det av olika skäl ligger en tyngdpunkt på framför allt socialförvaltningen, vilket vi tolkar som att det å ena sidan finns solidaritet och övergripande ansvarskänsla för kommunen, å andra sidan att det finns behov av mer stöd som nuvarande organisation inte täcker. 5 (8)

8 3.1.6 Planerings- och strategiarbete. Kompetensutveckling. Planerings- och strategiarbete bedrivs utifrån behov till behov. Kompetensutveckling och lärande är en strategisk fråga för såväl kommunens som förvaltningarnas förmåga att tillförsäkra kvalitet i verksamheten och tillförsäkra en trygg rekrytering. Såväl planerings- och strategiarbete som frågor kring kompetensutveckling har både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Risken är att det kan bli den kortsiktiga som tar överhanden genom att ett sammanhållande ansvar för dessa områden ligger på kommunförvaltningen och specialistfunktionerna, där det saknas utrymme för genomgående långsiktighet Uppföljning Kommunchefen utför regelbundet en enkät gällande kommunförvaltningens stöd i processen Sammanfattande slutsats Det finns en risk med den lilla kommunen. Litenhet och närhet ger lätt intrycket, att kravet på strategier rutiner och riktlinjer inte är så stort. Detta är förmodligen förklaring till varför det råder otydlighet i både delegationsplan och intern kontroll gällande personalarbete. Effekten blir, att grunden för Grästorps kommuns personalarbete, förvaltningarnas egentliga ansvar, ansvar för övergripande utvecklingsområden och uppföljning är otydlig. 4. Utvecklingsområden Målet för den goda arbetsgivarpolitiken är en god kommunal verksamhet, där kommuninnevånaren garanteras överenskomna tjänster. Personal- och rekryteringsfrågor är en av de största utmaningarna Sveriges kommuner står inför. En kommuns personalstrategiska arbete är viktigt genom att det tydliggör dels värdegrunden, dels kommunens ambitionsnivå samt tydliggör Grästorps kommun som arbetsgivare. Det personalstrategiska arbetet skall skapa grund för såväl det goda arbetsgivarskapet som det goda medarbetarskapet. Utrymme för strategisk planering bör skapas för att kunna arbeta med kommunövergripande långsiktighet. Det är viktigt att en kvalitetssäkringsprocess startas genom att gemensamt utarbetade kvalitetsmål för kommunens personalarbete formuleras. 6 (8)

9 En god och tydlig personalpolitik är ett gott sätt att säkra rekrytering genom att Grästorps kommun är en attraktiv arbetsgivare. En tydlig policy, en tydlig styrprocess, tydlig delegation och intern kontroll är nödvändiga delar. En policy ger helhetssyn och framtidssyn genom att utgöra grunden för genomtänkta strategiska val och samsyn i verksamheten. Områden som organisationsfrågor, personalförsörjning, ledarskap, styrning, kompetensutveckling kräver övergripande policy som sätter gemensamma mål och binder samman en effektiv organisation Ledarskapssyn och chefsutveckling är viktiga delar av en aktiv personalpolitik. Chefer företräder den kommunala personalpolitiken och skall därmed äga dess innehåll. Kompetensutveckling och lärande är en strategisk fråga för såväl kommun som individ som kräver helhet och långsiktighet. Personalpolitiken kräver genomtänkta planer från övergripande kommunala mål till individuella karriärplaner Löneassistent- och personalredogörarrollen behöver utvecklas. Såväl strategi- som stödfunktionen kan stödjas genom en kompetensmässig komplettering av löneassistent- och personalredogörarfunktionerna. Det bör finnas en tydlig arena för arbetsgivarfrågor, där chefer och andra aktörer informerar och informeras, kommunicerar och planerar. Kommentarer: Det finns ett behov att kvalitetssäkra Grästorps kommuns övergripande arbetsgivaransvar. Detta kan ske genom att säkra den personaladministrativa processen med en tydlig och dokumenterad styrning i form av en tydlig policy och en tydlig styrprocess i form av tydlig delegation. En tydlig styrprocess och delegation inom kommunens personalpolitik följs sedan av en planerad uppföljning och intern kontroll. Kommunfullmäktige kan därigenom försäkra sig om att ansvar tas för kommunens personalfrågor. Den goda tydliga personalpolitiken är i sig ett gott sätt att säkra rekrytering. Förutsättningarna för att individ och organisation skall må bra skapas av gemensamma målsättningar, tydliga styrfunktioner och väl fungerande ledarskap, struktur, delaktighet, tydliga och väl kommunicerade uppdrag, tydligt mandat, tydligt ansvar, arbetsklimat, möjligheter till utveckling och att människor och företeelser blir sedda. Därför kräver områden som organisationsfrågor, personalförsörjning, ledarskap, styrning/ledning, lönepolicy, lönehantering, lärande, kompetensutveckling m.fl. också att kommunen har en övergripande policy som sätter mål och binder samman en effektiv och kompetent organisation för att man ska kunna utveckla såväl en helhetssyn som en framtidssyn inom arbetsgivarområdet. 7 (8)

10 Stödfunktionen i Grästorp behöver stärkas genom att löneassistent- och personalhanterarfunktionerna ses över och eventuellt kompetensmässigt kompletteras för att stödja personalchefens och därmed förvaltningarnas arbete med strategiskt övergripande planeringsarbete, mätningar och analyser. Kompetensutveckling och lärande är en strategisk fråga för såväl kommunens som förvaltningarnas förmåga att tillförsäkra kvalitet i verksamheten och skapar en god grund för rekrytering. Området är viktigt att skapa en helhetssyn kring och bör utgöra en del av den kommunala personalstrategin. Kompetensutveckling och lärande är en strategisk fråga även för individen. På många områden i arbetslivet arbetas mer och mer intensifierat med partnerskap mellan organisation och fack som syftar till att skapa såväl individuell som organisatorisk utveckling genom olika avtal. De lokala utvecklingsavtalen är en del av detta. Ett sätt att vidareutveckla detta är att även arbeta med individuella utvecklingsavtal dvs. en form av karriärplanering. Kvaliteten i en väl planerad, genomförd, uppföljd och säkrad personalpolitik är grunden för rekryteringsstrategiskt arbete. Kvalitetssäkringsprocessens kärna finns i överenskomna kvalitetsmål. Dessa mål kan sättas upp efter en dialog mellan beslutsfattare, utförare och arbetstagare kring vilka förväntningar de olika parterna har. Ett konkret förslag är att skapa en tydlig arena för arbetsgivarfrågor, ett arbetsgivarforum, under ledning av personalchefen. I nuläget informeras och diskuteras dessa frågor i förvaltningschefsgruppen. Lämpligt är att komplettera denna grupp vid sådana tillfällen med annan personalstrategisk personal. Göteborg som ovan Lis Petersen Bell Konsult 8 (8)

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning Kommunstyrelsen 2007-02-12 51 92 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 14 34 Personalkontoret, Kommunrevisionen, KPMG 06.812 007 febks20 Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av Personalfunktionen

Granskning av Personalfunktionen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Personalfunktionen Kerstin Svensson, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg februari 2015 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun

Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-01-30 8 Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun Dnr 2017-000011 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny arbetsgivarpolicy

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Olofström kommun. Sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapport KPMG AB. 1 juni Antal sidor: 14

Olofström kommun. Sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapport KPMG AB. 1 juni Antal sidor: 14 ABCD Olofström kommun Sjukfrånvaro och rehabilitering Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2016 Antal sidor: 14 ABCD Olofström kommun Sjukfrånvaro och rehabilitering 2016-06-02 Innehåll 1. Sammanfattning 1

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Långsiktig personalförsörjning

Yttrande avseende revisionsrapport Långsiktig personalförsörjning Kommunstyrelsen 2007-01-15 41 56 Arbets- och personalutskottet 2006-12-04 253 542 Kommunrevisionen, KKPMG, Personalkontoret 06.693 007 decks17 Yttrande avseende revisionsrapport Långsiktig personalförsörjning

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010 Presentation Projektledare för projektet Arbetsgivarrollen i ledarskapet Har erfarenhet av arbetsgivarrollen som: Medarbetare HR-expert Chef Personalchef Förvaltningschef Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer