Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM"

Transkript

1 Uddevalla kommun Granskning av IT-säkerheten cutting through complexity TM

2 Innehållsförteckning Kontaktperson vid KPMG: Henrik Leffler Manager, KPMG Göteborg Sammanfattning Tel: Mobil: Inledning Bakgrund, syfte och avgränsning Kriterier för bedömning Resultat av granskningen Organisationen för IT-säkerhet Rutiner och efterlevnad Styrande dokumentation Avtalsstyrning Riskbedömning Sida

3 Sammanfattning Syfte Syftet med granskningen har varit att på en övergripande nivå belysa struktur och ändamålsenlighet på IT-säkerhetsarbetet i Uddevalla kommun. Sammanfattning KPMG kan konstatera att kommunens IT-säkerhetsarbete grundas i informella rutiner som bygger på kompetensen hos enstaka nyckelpersoner. Dokumenten kring IT-säkerhet är föråldrade, i synnerhet IT-säkerhetspolicyn som är från Arbete pågår med uppdatering av den styrande dokumentationen, bland annat en ny ITsäkerhetspolicy som planeras vara färdig under Generellt saknas uppdaterad styrande dokumentation, bland annat avseende incidenthantering och kontinuitet, men också dokumentation av organisationen avseende roller och ansvar på detaljerad nivå. Detta leder till flera risker: risk för personberoende, o risk för osäkerhet kring roller och ansvar, svårigheter att kvalitetssäkra processer, risk att processer förändras över tid och att bristen på dokumentation av rutiner leder till att dessa inte är kompletta. Allvaret i dessa risker är svåra att bedöma då dokumentationen inte är komplett. Effekterna skulle kunna bli allvarliga om luckor i säkerhetsarbetet skulle uppstå. Interna ansvarsförhållanden i huvudsak oreglerade, men arbete pågår kring interna kravställningar mellan verksamhet och IT. Organisationen bedömer KPMG som ändamålsenlig, och den uppfattade servicenivån avseende IT-leveransen är hög. Det finns tydliga formaliserade rutiner för tilldelning och borttag av behörigheter i kommunens gemensamma system. Synpunkterna som lämnas i denna rapport är överensstämmande med synpunkter som lämnades i en revisionsrapport av Ernst & Young 2006 avseende bland annat otydliga roller och ansvar, brist på initiativ för att planera och samordna IT-säkerhet samt att styrande dokument behöver uppdateras. KPMGs rekommendationer KPMG rekommenderar att de rutiner som finns dokumenteras, samt att en processgenomgång och kvalitetssäkring sker samtidigt. Särskilt gäller detta dokumentation avseende identifierade risker. KPMG rekommenderar vidare: att IT-säkerhetspolicyn uppdateras och övriga styrande dokument ses över o att en övergripande formell och beslutad kontinuitetsplan tas fram, kopplad till planer och rutiner för incidenthantering D att forum etableras för dialog avseende IT-säkerhet att roller och ansvar formaliseras, dokumenteras och kommuniceras tydligare att kommunen inför rutiner för periodvis genomgång av behörigheter Göteborg, som ovan KPMG AB Henrik Leffler

4 Bakgrund Uddevalla kommuns revisorer genomförde 2006 en genomgång av kommunens IT-verksamhet. IT är ett snabbrörligt område och kommunens revisorer har beslutat att genomföra en förnyad granskning. Flera förslag till förändringar behöver också följas upp efter granskningen Syfte Syftet med granskningen har varit att identifiera de mest kritiska riskerna inom IT-miljön och bland olika system, granska den interna kontrollen på området, ge en övergripande bild av kommunens IT-säkerhetsarbete samt belysa kommunens IT-säkerhetsmedvetande. Revisionsfrågor Följande revisionsfrågor ligger till grund för granskningen: o Är organisationen för IT-säkerhet tydlig och ändamålsenlig? Fungerar rutinerna, till exempel inom behörighetsadministration och stöldskydd? Är styrdokumenten kända och aktuella? Finns avtal på alla områden? Hur fungerar de? o Görs riskanalyser regelbundet och på ett systematiskt sätt? Avgränsning Granskningen har avsett IT-säkerheten genom kartläggning på en övergripande nivå. Testning i eller granskning av specifika system har inte varit en del av granskningen. Metod Granskningen har genomförts med stöd av KPMGs metodik för utvärdering av IT-säkerhet. Arbetet har genomförts genom granskning av styrande dokumentation och intervjuer med nyckelpersoner. Respondenter IT-chef Ekonomichef Personalchef Chef barn- och utbildningsförvaltningen IT-sektionschef, drift & utveckling IT-sektionschef, service & support IT-sektionschef, telefoni & växel Arbetsledare, drift & utveckling Erhållen dokumentation Ansvar- och arbetsfördelning IT-organisationen, ej daterad Anvisningar för Dataanvändare, ej daterad Delegationsordning, daterad IT-regler för anställda, daterad Policy för ADB-säkerhet, daterad Regler för telefonanvändning, daterad Rutiner för anställda, chefer m.fl., daterad

5 Kriterier för bedömning Kriterier för bedömning KPMGs metodik för utvärdering av IT-organisation och IT-säkerhet ligger till grund för granskningen. KPMGs bedömning och rekommendationer baseras på stor erfarenhet av liknande granskningar inom både privat och offentlig sektor. Samtliga avsnitt har grupperats ihop utifrån respektive revisionsfråga i denna rapport för översiktens skull och värderingen har skett genom en tregradig skala enligt nedan. När barometern visar grönt finns det mindre brister inom området och KPMG rekommenderar att kontinuerliga insatser genomförs När barometern visar gult finns det betydande brister inom områdets som bör åtgärdas så snart som möjligt När barometern visar rött förekommer väsentliga brister inom området och det är kritiskt att bristerna åtgärdas omgående 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

6 Organisationen för IT-säkerhet IT-organisationen Uddevalla kommuns IT-verksamhets drivs av den centrala ITavdelningen som har cirka 40 anställda. IT-avdelningen är en del av kommunledningskontoret och är indelad i fyra sektioner: ledning & administration, service & support, drift & utveckling samt växel & telefoni. IT-avdelningens primära områden är att tillhandahålla kommungemensamma IT-system, hårdvara, sköta driften av verksamhetsspecifika system samt leda och samordna utvecklingen av kommunens IT. I syfte att skapa en kontinuerlig dialog avseende IT-säkerhet och övriga IT-frågor används kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) som forum. Organisationsschema Politisk nivå ( Kommunstyrelsen Tjänstemannanivå Kommunledningskontoret C IT-avdelningen IT-chef I KDLG i Förvaltningar Drift och utveckling ) Ledning och administration ( Service och support C Telefoni, växel och 1 reception J affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. Ansvar inom IT-projekt Det saknas en formell och dokumenterad modell med roller inom ITorganisationen. Rutiner finns men dessa är informella och inte dokumenterade. Representanter för IT-avdelningen menar att det är viktigt att det är verksamheten som är den drivande parten i IT-projekt, IT-avdelningen skall endast finnas med som ett stöd i att omvandla verksamhetskraven till tekniska kravspecifikationer och säkerställa att nya system passar den befintliga IT-infrastrukturen inom kommunen. Intervjusvar tyder på att representanter för verksamheten har intrycket att IT-avdelningen tar ett större ansvar än vad IT-avdelningen själva uttrycker. Det saknas dokumenterade rutiner som beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut i samband med IT-projekt såsom implementering av nya system. Roller och ansvar I den löpande driften av system har IT-avdelningen ansvar för drift och backup samt service och support för gemensamma system. Verksamheten äger och ansvarar för informationen i systemen och skall erbjuda support avseende verksamhetssystem till de egna användarna. Något formellt dokument finns inte upprättat men på intranätet finns följande roller definierade inom verksamheten: Informationsägare: Är den person inom verksamheten som har ansvar för att säkerställa att informationen i ett system är korrekt och uppdaterad. Vidare är informationsägaren ytterst ansvarig för informationsklassningen och behörighetsadministrationen för systemet. Systemägare: Är den person från verksamheten som har ansvar för att systemet tillhandahåller rätt funktionalitet samt har det ekonomiska ansvaret för systemet. Systemförvaltare: Är den person från verksamheten som ansvarar för den löpande administrationen av systemet, vilket innefattar licensfrågor, behörighetsadministration, kontakt med systemleverantören, programstöd samt utbildning av användare. 6

7 Organisationen för IT-säkerhet Roller och ansvar, forts. Intervjusvar tyder på att personer med dessa roller inte alltid är införstådda med sitt ansvar och vad som förväntas av dem i rollen. Ett skäl till detta är begreppsförvirring avseende IT-säkerhet och informationssäkerhet. IT-säkerhet avser teknisk säkerhet såsom skydd mot intrång och är IT-avdelningens ansvar. Informationssäkerhet avser klassning av information och definition vilken information som behöver skyddas. Detta skall förvaltningarna ansvara för, men skillnaden är inte tydlig för ansvariga inom förvaltningarna vilket leder till att det kan finnas en förväntan att IT-avdelningen ansvarar även för informationssäkerhet. Det finns i kommunen också en ansvarig för katastrofplanering som inte rör IT-säkerhet, som leder till att begreppen inte är tydliga. Inom tekniska förvaltningen finns en IT-strateg vars roll består i att koordinera arbetet avseende IT-frågor med IT-avdelningen. Detta är inte en kommungemensam roll utan den finns endast på tekniska förvaltningen, även om denne arbetar också med vissa kommunövergripande frågor. Gradering A t A När barometern visar gult finns det betydande brister inom områdets som bör åtgärdas så snart som möjligt KPMGs bedömning IT-organisationen i Uddevalla kommun bedöms vara ändamålsenlig, då lämplig rollfördelning och uppdelning av ansvar finns. På detaljerad nivå saknas formellt dokumenterade och antagna roller och ansvar. Det finns osäkerhet kring ansvaret som ingår i rollerna i förvaltningsorganisationen, liksom kring skillnaden mellan informationssäkerhet och IT-säkerhet. Dessa oklarheter leder till en risk att frågor faller mellan stolar och inte hanteras. Det finns en IT-strateg i kommunen, rollen arbetar dock främst med frågor avseende tekniska kontoret. KPMGs rekommendationer KPMG rekommenderar att: n Ett formellt styrdokument upprättas där roller och organisation avseende IT definieras, förslagsvis som en del av en ny IT-policy. KPMG rekommenderar att roller och ansvar kommuniceras tydligare då detta inte är helt klart i organisationen. KPMG rekommenderar också att IT-strategen inte begränsas till att huvudsakligen arbeta med tekniska förvaltningen, utan att rollen uttryckligen utgör en resurs för hela verksamheten som kan driva utvecklingen av IT som ett led i verksamhetsutvecklingen.

8 Rutiner och efterlevnad Rutiner för behörighetsadministration När en person anställs inom kommunen sker detta enligt en personaladministrativ rutin som finns dokumenterad. Användaren registreras i personalsystemet, varefter personen får åtkomst till AD (Active Directoy) samt ett konto. En stor del av kommunens verksamhetssystem kräver att användaren först loggar in via single signon för att få åtkomst till systemet, därmed finns en gemensam databas och rutin för majoriteten av kommunens system. IT-avdelningen en ambition att så många system som möjligt skall använda single sign-on. Genom att beställningen av behörighet sker genom ett web-formulär finns en automatiserad rutin för beställningen samt dokumentation av ärenden. Administrationen av specifika systembehörigheter sköts av systemförvaltarna. För de system där åtkomst inte sker via single signon skall beställning av åtkomst och behörighet ske till systemets systemägare eller systemförvaltare. Det saknas dokumenterade riktlinjer som är gemensamma och kvalitetssäkrade för beställningar av behörigheter till enskilda system. Respektive systemförvaltare ansvarar för beställningsrutinen på systembasis. När en anställd lämnar kommunen inaktiveras användaren i personalsystemet, varpå åtkomsten till AD blockeras. För de system som inte har single sign-on gentemot AD måste den anställdes närmaste chef kontakta systemansvarig för att användaren skall tas bort ur systemet. Kommunen saknar dokumenterade rutiner för periodiska genomgångar av användarkonton och användarbehörigheter i respektive system. Avseende genomgång av användarkonton så anser IT-avdelningen att det finns ett välfungerande system för borttag av användarkonton och därför genomförs inga periodiska genomgångar avseende användarkonton. Däremot ser IT-avdelningen ett behov av att ta fram en rutin för att gå igenom användarnas behörigheter regelbundet. Frågan kommer att diskuteras i samband med kommunens pågående arbete med informationsklassning. Granskningen har påvisat att enskilda avdelningar och förvaltningar genomför genomgångar av användarkonton och behörigheter. affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Rutiner för stöldskydd Rutiner avseende stöldskydd finns inte dokumenterade i ett styrande dokument. Inköp av IT-utrustning skall endast ske genom ITavdelningen som hanterar frågan om stöldskydd vid avtalsskrivning. Det finns interna krav för IT-utrustning där stöldskydd ingår, men dessa är inte formellt dokumenterade. Enligt dessa interna krav skall samtliga kommunens bärbara datorer vara stöldmärkta, samt kunna spärras i det fall de försvinner. Vidare skall datorer som finns tillgängliga på offentliga platser såsom bibliotek vara fastlåsta. De formella instruktionerna till användarna avseende stöldskydd är att en dator skall låsas när användaren inte använder den respektive stängas av vid arbetsdagens slut, dessa regler avser alltså endast informationsskydd, inte skydd av hårdvaran. Någon rutin för stöldskydd av elevdatorer finns inte utöver att eleverna ansvarar för datorerna. Rutiner för incidenthantering och katastrofala driftstopp Formella rutiner för incidenthantering finns inte sammanställt, incidenter dokumenteras inte centralt, utan finns endast som arbetsmaterial hos respektive ansvarig på IT-avdelningen. Det saknas en sammanställning av dessa rutiner i en kontinuitetsplanering och katastrofplanering. 8

9 Rutiner och efterlevnad Slutsatser Det finns formaliserade rutiner för tilldelning och borttag av användare med dokumenterade ärenden via webformuläret på intranätet. Det saknas dock rutiner för regelbunden genomgång av användarkonton i syfte att identifiera behörigheter som är inaktuella eller inkorrekta. Dokumenterade generiska rutiner för tilldelning av behörigheter till olika verksamhetssystem som inte är kopplat via single sign-on saknas. Rutinerna för stöldskydd bedöms i kommunen vara en angelägenhet inom IT-avdelningens ansvarsområde för inköp av utrustning. Det saknas formell styrande dokumentation eller regler för användare avseende stöldskydd. Övergripande rutiner saknas för incidenter och avbrott, och incidenter finns inte centralt sammanställda. KPMGs rekommendationer KPMG rekommenderar Uddevalla kommun att införa rutiner för periodiska genomgångar av användarkonton och behörigheter för kommunens system i syfte att säkerställa att användardatabasen är uppdaterad och korrekt. Gradering KPMG rekommenderar även att det bör införas dokumenterade gemensamma rutiner för tilldelning av behörigheter till verksamhetssystem, i syfte att enhetliga rutiner som möjliggör ett generiskt arbetssätt inom kommunen. KPMG rekommenderar vidare att rutiner för incidenter och avbrott sammanställs i ett centralt dokument, samt att samtliga incidenter förs in i ett centralt dokument som möjliggör analys av vad som sker. När barometern visar grönt finns det mindre brister inom området och KPMG rekommenderar att kontinuerliga insatser genomförs

10 Styrande dokumentation Styrande dokumentation Inom kommunen finns det flertalet dokument som behandlar IT-säkerhet och hur användare skall förhålla sig avseende IT-säkerhet. Rutiner och riktlinjer finns att tillgå på IT-avdelningens sida på intranätet. I granskningen har det framkommit att majoriteten av dokumenten är föråldrade, bl.a. är kommunens policy för IT-säkerhet uppdaterad senast Dokumentet "IT-regler för anställda" har inte uppdaterats sedan 2004, och är förlegat då exempelvis definierade ansvar inte stämmer med de roller som finns i dagens förvaltningsorganisation. En anledning till att policy och styrdokument inte har uppdaterats beror enligt IT-chefen på att det under senare år genomförts en rad förändringar inom IT-organisationen. IT-avdelningen har påbörjat ett arbetet med att formalisera rutinerna avseende IT, bl.a. kommer en ITstrategi att vara klar under hösten 2013 och förhoppningen är att kunna färdigställa en Informationssäkerhetspolicy under Flertalet respondenter menar att det finns en medvetenhet om ITsäkerhet inom kommunen men att kunskapen är personberoende och det finns en uttalad känsla av att de informella rutiner som används fungerar väl och är tillräckliga. Gradering När barometern visar rött förekommer väsentliga brister inom området och det är kritiskt att bristerna åtgärdas omgående 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms KPMGs bedömning KPMG konstaterar att kommunens styrdokument är kraftigt föråldrade och i behov av att uppdateras. Detta gäller i synnerhet IT-policyn, men också andra policys som inte avspeglar dagens miljö och rutiner. De styrande dokumenten är enkla att lokalisera och ta fram, men är ej kända i verksamheten. Som en följd av den informella styrningen finns ett personberoende vilket leder till risker, bl.a. avseende kunskapsöverföring. Det finns en tydlig risk att den informella styrningen baserad på den föråldrade dokumentationen inte är komplett och att viktiga delar av ITsäkerheten inte beaktas. Fungerande informella rutiner blir transparenta och potentiellt effektivare genom att de dokumenteras, kompletteras och granskas. KPMGs rekommendation KPMG rekommenderar att IT-policy och andra dokument uppdateras, samt att en förteckning med all styrande dokumentation inom IT och informationssäkerhet upprättas. Relevanta styrande dokument behöver också kommuniceras tydligt ut till organisationen. 10

11 Avtalsstyrning Interna avtalsförhållanden Inom kommunen ansvarar IT-avdelningen för driften av både kommungemensamma och verksamhetsspecifika system medan förvaltningarna ansvarar för att administrera innehållet i respektive verksamhetssystem. Endast ett fåtal system underhålls av externa leverantörer. Idag är ansvarsförhållandet mellan verksamhet och ITavdelning inte reglerat i formella avtal, men ett arbete pågår med att skapa Service Level Agreements (SLA) där verksamheten kravställer sina behov gentemot IT-avdelningen. Dessa SLA omfattar områden såsom drift och utveckling samt service och support. Hittills har avtal slutits med socialtjänsten och tekniska kontoret. Villkoren i avtalet har utarbetats från ett övergripande perspektiv, där det inte gjorts specifika anpassningar till enskilda förvaltningar. Ett ansvarsavtal finns upprättat med de skolelever som har lånat en dator från kommunen. Externa avtalsförhållanden Gentemot de externa systemleverantörerna skall kommunen ha formella avtal som reglerar vilken backup och servicenivå som förväntas av den externa leverantören. Vid upphandlingar från externa leverantörer skall förvaltningarna ta hjälp av IT-avdelningen som bidrar med tekniskt kunnande. När barometern visar gult finns det betydande brister inom områdets som bör åtgärdas så snart som möjligt KPMGs bedömning KPMG kan konstatera att interna ansvarsförhållanden idag är i huvudsak oreglerade, en konsekvens av detta är att någon tydlig kravställning från verksamheten till IT-avdelningen inte finns vilket leder till att ansvaret inte är tydligt fördelat mellan verksamhet och ITavdelning. Detta innebär risk för att väsentliga områden inte ligger under ett tydligt ansvar. De interna SLA som slutits bedömer KPMG som ändamålsenliga. KPMGs rekommendationer KPMG rekommenderar att de interna SLA:erna färdigställs så snart som möjligt i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan IT-avdelning och verksamhet genom en tydlig kravställning som kommer båda till nytta. 11

12 Riskbedömning Riskanalys och informationsklassning Kommunen saknar idag övergripande riktlinjer för att genomföra riskanalyser av kommunens IT-verksamhet. Det saknas formella dokument såsom kontinuitetsplan och incidenthanteringsrutin. Vid intervjuerna har framhållits att riskanalys sker, men då av respektive ansvarig på IT-avdelningen, dessa utförs dock utan formella rutiner, avstämning eller sammanställning. Vid ett planerat elavbrott under hösten 2012 genomförde IT-avdelningen test av å terstartsrutiner och koordinering vid en extraordinär händelse. En loggbok upprättades, men någon sammanställning av resultatet, behov av åtgärder eller "lessons learned" finns inte dokumenterade. Som ett steg i att skapa en riskmedvetenhet och en formell riskanalys förankrad i verksamheten har IT-avdelningen inlett ett projekt med att informationsklassificera de 80 mest verksamhetskritiska systemen inom kommunen, vilket beräknas vara klart under Gradering När barometern visar gult finns det betydande brister inom områdets som bör åtgärdas så snart som möjligt affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. KPMGs bedömning KPMG konstaterar att dokumentation avseende riskanalys saknas, både avseende en rutin att göra riskanalyser och sammanställning av genomförda riskanalyser. Arbete pågår med att ta fram kravställning som är avstämd mellan IT-avdelningen och verksamheten avseende riskklassificering. KPMGs rekommendation KPMG rekommenderar att kommunen tar fram en rutin för riskanalys samt att riskanalyserna sammanställs i syfte att frågor som belyses inte lämnas utan åtgärd. KPMG rekommenderar att kommunen fortsätter arbetet med att identifiera kritiska system och skapa dokumentation för dessa där verksamheten agerar kravställande och IT-avdelningen stödjande. Denna dokumentation bör därefter aggregeras till en central kontinuitetsplan med bland annat rutiner för incidenthantering och loggning av incidenter samt katastrofhantering (inom IT-området). 12

13 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and 'cutting through complexity' are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Arvika kommun. Styrning, ledning och organisation inom IT i kommunen samt dess aktiebolag. Revisionsrapport

Arvika kommun. Styrning, ledning och organisation inom IT i kommunen samt dess aktiebolag. Revisionsrapport ABCD Arvika kommun Styrning, ledning och organisation inom IT i kommunen samt dess aktiebolag Revisionsrapport KPMG AB Karlstad Offentlig sektor 2012-06-26 Antal sidor: 14 2012 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Motala kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport - Granskning av ITsäkerhetspolicy Dnr 212-2013 Linda Lignell Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Efterlevnad av policyn... 3 2.1. IT-säkerhetspolicy...

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Uppföljning IT-granskningar Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12 RAPP Uppföljning IT-granskningar Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Granskning av IT-hanteringen

Granskning av IT-hanteringen Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman Thomas Lidgren Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 3 1 Bakgrund och resultat

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av IT-säkerhet

Granskning av IT-säkerhet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2014/957-IFN-012 Marie Carlsson - bi901 E-post: marie.carlsson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Granskning av IT-säkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

(KF:s pres;d;um för känncdo/4'

(KF:s pres;d;um för känncdo/4' Varbergs kommun Revisorerna Till Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden / (KF:s pres;d;um för känncdo/4' Revisionsrapport: Granskning av löneprocessen samt inköpsprocessen" KPMG

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Skärpta krav för informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem. Jonas Edberg och Johan Elmerhag 20 maj, GRC 2015

Skärpta krav för informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem. Jonas Edberg och Johan Elmerhag 20 maj, GRC 2015 Skärpta krav för informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem Jonas Edberg och Johan Elmerhag 20 maj, GRC 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys. Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015

Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys. Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015 Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015 Agenda Tillvägagångssätt för att identifiera IT-relaterade risker. Exempel på olika typer av ITrelaterade granskningar.

Läs mer

www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013

www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013 www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Sammanfattning 3. Genomförande och Metod 4. Detaljerad analys - observationer och

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

KommunstYrelsen Vatten och Miljii i Viist AB Falkenberg Energi AB. Kommunfullmhktige - fdr khnnedom

KommunstYrelsen Vatten och Miljii i Viist AB Falkenberg Energi AB. Kommunfullmhktige - fdr khnnedom Falkenbergs kommun Valda revisorer Datum 2074-o5-15 KommunstYrelsen Vatten och Miljii i Viist AB Falkenberg Energi AB Kommunfullmhktige - fdr khnnedom Granskning av lt-verksarnheten pa uppdrag a*v revisorerna

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Sveriges riksbank. Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014-08-14

Sveriges riksbank. Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014-08-14 ABCD Sveriges riksbank Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport ABCD Arboga kommun Handläggningstider försörjningsstöd Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28 Revisionsrapport 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group www.transcendentgroup.com Målsättning Öka förståelsen för nyttan med IT-revision Vad innebär intern IT-revision? Jmf

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys -

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av IT-säkerhet 2011-03-07. Anders Pålhed

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av IT-säkerhet 2011-03-07. Anders Pålhed Revisionsrapport Granskning av IT-säkerhet Nerikes Brandkår 2011-03-07 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Syfte... 4 3.1 Metod... 4 3.2 Avgränsning... 4 4. IT-säkerhetens olika delar...

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer