Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag"

Transkript

1 A I D S Accountability International Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända Diskussionsunderlag m.in hälsa meningsfull delaktighet integration hälsa Projektet är finansierat av Europeiska Integrationsfonden

2 Om Oss Ett ramverk för ansvarsutkrävande AIDS Accountability International (AAI) driver frågor om transparens och ansvarsutkrävande på hivområdet. Detta gör vi genom att ta fram ratings som belyser hur väl regeringars insatser motsvarar de målsättningar man åtagit sig i FNs deklarationer om hiv och aids. AAI har också utvecklat ett ramverk för ansvarsutkrävande i praktiken. Det berör beslutsfattare på internationell, nationell, regional (landsting) och kommunal nivå. Enligt ramverket består ansvarsutkrävande av tre steg vilka är delar av en kontinuerlig process. 1) Transparens beslutsfattare följer regelbundet upp målsättningar och publicerar lättillgänglig information som samtliga berörda parter kan förstå och ta del av 2) Dialog beslutsfattare för en dialog kring uppföljningen med berörda parter, i synnerhet den primära målgruppen, om hur arbetet kan förbättras 3) Handling beslutsfattare vidtar åtgärder för förbättring av arbetet på basis av dialogen. Om detta inte sker kan civila samhället vidare belysa frågorna genom opinionsarbete Projektet Min Hälsa Under 2011/2012 genomför AAI, med stöd från Europeiska Integrationsfonden, projektet min hälsa i syfte att: 1. öka representationen och delaktigheten av migranter i befintliga forum för erfarenhetsbyte och opinionsarbete kring policy och beslut som omfattar hiv-frågor. 2. bidra till förslag till förbättringar kring det nationella arbetet med hiv och relaterade hälsofrågor och nyanlända med ett särskilt fokus på kvinnor och unga människor. Hivbarometern 2

3 Innehåll Förord 4 Vad Hivbarometern består av 5 Exempel 6 Område 1: Mänskliga rättigheter, Lagar och Styrning Lagar & policies Stigma & diskriminering Uppföljning & utvärdering 10 Område 2: Information och Förebyggade Insatser Ungdomar & unga vuxna Gravida Nya Hivfall 15 Område 3: Hälso- och sjukvård, Behandling och Stöd Asylsökande Vårdens tillgänglighet Personer som lever med hiv 19 Sammanfattning av resultat 20 Tabell 1: Målgrupper som ingår i Hivbarometern 21 Källor 22 Hivbarometern 3

4 Förord Hälsa spelar en viktig roll för integration. Etableringen i ett nytt land innebär en mängd utmaningar som påverkar hälsan. Forskning visar på klara samband mellan arbetslöshet, social exkludering, diskriminering och ohälsa. Till exempel visar projektet Tema Nyanlända i sin slutrapport om hälsa (2010) att utrikes födda kvinnor löper högre risk att drabbas av reproduktiv ohälsa, och att de avstår eller söker mödravård senare än svenskfödda kvinnor. Psykisk ohälsa är också relativt vanligt bland utrikesfödda kvinnor enligt samma rapport. Enligt Noaks Ark är framförallt kvinnor från högendemiska länder starkt överrepresenterade bland den gruppen där hivdiagnos ställs i ett sent skede i sjukdomsförloppet. Det kan finnas flera förklaringar till detta, bland annat att den sociala situationen kan utgöra ett hinder för hivtestning och att hälso- och sjukvården inte tillräckligt når kvinnliga migranter med erbjudande om hivtestning. En av konsekvenserna av bristerna i migranthälsovården är att den hivpositiva migrantgruppen uppvisar en tiofaldig mortalitet i jämförelse med etniskt svenska hivpositiva. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC identifierar flera faktorer som bidrar till migranters utsatthet när det gäller hiv. Bland annat rapporteras språkbarriärer, social exkludering och marginalisering men även religiösa och kulturella faktorer, samt rädsla för att diskrimineras. Ungefär 55 procent av de fall av hiv som anmäldes 2010 återfanns bland personer som smittats före ankomst till Sverige, framförallt i länder med hög hivförekomst i den generella befolkningen. De flesta av dessa har fått hiv genom heterosexuell kontakt, men även överföring mellan män som har sex med män samt andra överföringsvägar rapporterades. Inom ramen för projektet min hälsa har vi samlat information om Sveriges nationella hivarbete, med fokus på insatser riktade till nyanlända, kvinnor och unga människor i en så kallad Hivbarometer. Hivbarometern bygger på officiell statistik, och skall användas som underlag för diskussion kring vad som fungerar bra respektive mindre bra i det nationella hivarbetet riktat till de valda målgrupperna, samt för att identifiera förbättringsåtgärder och områden vi behöver öka vår kunskap om. Hivbarometern visar att Sverige kommit långt vad gäller behandling av personer som lever med hiv. Dock rapporteras en något sämre tillgång för gruppen nyanlända. I Sveriges senaste rapport (2010) till FN:s organ för aidsfrågor, UNAIDS, presenteras mer information om det svenska arbetet med att förebygga hiv och aids än vad man gjort tidigare år. Detta är viktigt då transparens är en förutsättning för ansvarsutkrävande. Ett delmål i Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (2005) är att hivinfektion bland asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare skall identifieras inom två månader efter ankomst. Statistik från 2010 visar dock att endast fyra av tio asylsökande genomgår hälsoundersökning. För nyanlända anhöriginvandrare saknas nationell uppföljning. Ett annat delmål är att år 2016 halvera antalet nyupptäckta hivfall där smittöverföringen skett i Sverige. Sedan strategin antogs 2005 har dock andelen fall där smitta skett i Sverige legat oförändrad på drygt 20% av det totala antalet hivfall årligen. Det är i denna kontext också oroande att studier visar att kondomanvändning bland unga är låg. Det är vår förhoppning att Hivbarometern kommer att inspirera till konstruktiv och öppen diskussion samt till goda idéer till hur vi kan förbättra arbetet med hiv och relaterade hälsofrågor riktade till nyanlända, och därmed bidra till ökad integration och bättre hälsa för denna grupp. Rodrigo Garay Generalsekreterare, AIDS Accountability International Hivbarometern 4

5 Vad Hivbarometern består av Hivbarometern är indelad i tre fokusområden, vilka utgör viktiga delar i arbetet med att förebygga hiv: Mänskliga Rättigheter, lagar och styrning Information och förebyggande insatser Hälso- och sjukvård, behandling och stöd Indikatorer och betyg Varje fokusområde innehåller ett antal indikatorer som har valts ut enligt följande kriterier, 1. De är relevanta för utlandsfödda eller nyanlända och/eller för unga människor eller kvinnor inom dessa grupper. 2. De utgör officiell och nationellt representativ statistik och/eller presenteras i regeringens UNGASSrapport till UNAIDS 2010 eller European Centre for Disease Control and Prevention, ECDC, Implementing the Dublin Declaration: 2010 progress report. En indikator utgör ett undantag från dessa kriterier. Det gäller Bristande rättsäkerhet för personer som lever med hiv, som baseras på information sammanställd i Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsens rapport Hiv, STI och Juridik i Sverige från 2010 (s. 8). Denna indikator är inte en uttalad slutsats i rapporten utan istället författarnas slutsats av informationen i samma rapport. I de få fall där det finns flera indikatorer som mäter olika aspekter av samma sak, har vi valt ut den eller de av indikatorerna som bedömts vara mest relevanta för Hivbarometern. Indikatorernas resultat har betygsatts med ett plus (+) eller minus (-) enligt beskrivningen nedan. Så bedöms resultaten: De allra flesta i målgruppen (t.ex. unga, nyanlända, personer som lever med hiv eller gravida kvinnor) nås av existerande insatser och/eller existerande insatser bedöms i stor utsträckning vara tillräckliga och nödvändiga. Insatser saknas och/eller är bristfälliga och/eller nås inte av majoriteten av målgruppen. Förbättrade och/eller utökade insatser behövs. Källorna till statistiken som presenteras i Hivbarometern finns på sidan 22. En stor del av information är hämtad ur regeringens UNGASS-rapport till UNAIDS 2010, inklusive A-delen i National Composite Policy Index som rapporteras av regeringen. Det finns inte så mycket nationell hiv-statistik tillgänglig på den specifika målgruppen nyanlända, vilka här definieras som personer som haft uppehållstillstånd i Sverige i upp till fem år. Hivbarometern innehåller därför indikatorer på olika grupper där nyanlända ingår, vilka beskrivs i tabell 1 på sida 21. Enligt Europeiska Integrationsfonden som finansierar projektet är nyanlända tredjelandsmedborgare, medborgare från länder utanför EU och EES som bor i Sverige och dessutom är Anhöriginvandrare Personer som fått uppehållstillstånd på grund av så kallade humanitära/synnerliga skäl, ömmande omständigheter och anhöriga till dessa Arbetskraftsinvandrare Man räknas som nyanländ i fem år efter man har fått uppehållstillstånd. Hivbarometern 5

6 Exempel 1. Här anges vilket av de tre fokusområden som beskrivs och en förklaring: 2. Under varje område finns flera indikatorer. 4. Här anges vad som betygsätts. 3. Här anges betyget, antingen plus eller minus. 5. Slutligen ges information om vad betyget baserades på. Hivbarometern 6

7 Område 1: Mänskliga Rättigheter, Lagar och Styrning Inom detta område presenteras information kring nationella lagar och policies för att skydda mänskliga rättigheter och bekämpa stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv, samt hur regeringen följer upp och utvärderar det nationella hiv/aids-arbetet. Det mesta av informationen kommer från regeringens rapport till UNAIDS från 2010 och ECDC:s Implementing the Dublin Declaration: 2010 progress report.

8 1.1 LAGAR & POLICIES Nationella hiv/aids-strategin betonar främjandet av mänskliga rättigheter och jämställdhet. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar: Det av riksdagen antagna övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Följaktligen anger det övergripande målet en inriktning på den nationella folkhälsopolitiken där det är särskilt viktigt att motarbeta ojämlikheter i hälsa som bottnar i kön, klasstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.s.115 Ett framgångsrikt hivpreventivt arbete förutsätter att åtgärder riktas mot diskriminering och stigmatisering av hivinfekterade personer och att de mänskliga rättigheterna respekteras. s 94 I deklarationen om hiv/aids från FN:s generalförsamling år 2001 betonas att jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors rätt att bestämma när och om de har sexuella kontakter är en central förutsättning för att minska kvinnors och flickors utsatthet för hiv/aids. s. 39 Bristande rättsäkerhet för personer som lever med hiv 1. Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, Hiv, STI och juridik i Sverige: Rättsläget i Sverige År 2009 genomfördes två av varandra oberoende granskningar av rättsläget i Sverige för hiv och brottmål, för att undersöka hur det svenska rättsväsendet dömer i brottmål där spridning av en hivinfektion är föremål för bedömning. Ett antal fall har prövats i domstol och utredningarna konstaterade följande: Ett fall från 2004 är prejudicerande efter ett domslut i Högsta domstolen, men domen har inte alltid följts av underdistanser i senare domar. Rättsläget är otillfredsställande då bedömningar och påföljder varierar stort i olika rättsfall. Förutsägbarheten i rättsfallen är låg i fråga om vilken bedömning som kan göras i specifika fall. Liknande brott kan bedömas som ett oaktsamhetsbrott och ge två månaders fängelse, eller bedömas som ett uppsåtsbrott med en straffsats på tre till sex års fängelse. s.31 Papperslösa flyktingar har ingen lagstadgad rätt till sjukvård. Regeringens UNGASS-rapport till UNAIDS 2010: National Composite Policy Index (Part A), s. 21, Does the country have laws, regulations or policies that present obstacles to effective HIV prevention, treatment, care and support for most-at-risk populations or other vulnerable subpopulations: a. Women b. Young people c. Injecting drug users d. Men who have sex with men e. Sex Workers f. Prison inmates g. Migrants/mobile populations Yes. Undocumented migrants to Sweden cannot legally access prevention, testing, counselling treatment and support. 1 Notera att indikatorn inte är direkt hämtad ur i rapporten Hiv, STI och juridik i Sverige utan istället en representation av författarnas slutsats av informationen i samma rapport. Hivbarometern 8

9 1.2 STIGMA & DISKRIMINERING Nationella hivstrategin betonar vikten av att bekämpa stigmatisering och diskriminering. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar: Okunskap hos befolkningen om hivinfektion och dess smittvägar orsakar fördomar och intolerans mot hivinfekterade som leder vidare till utanförskap och diskriminering i arbetslivet och övriga samhället. s.95 Sverige har mekanism för att ta upp fall av diskriminering av personer som lever med hiv. UNGASS Report 2010: Sweden has a fundament of anti-discriminatory laws and regulations in the Discrimination Act 14 that prohibits discrimination of people on grounds of sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other beliefs, disability, sexual orientation or age. A person that considers him or herself to be discriminated against may report this to the Equality Ombudsman, a government agency responsible for investigating discrimination complaints. Few cases of discrimination connected to HIV have been officially reported. One case of discrimination on the grounds of HIV infection was taken to court in 2008 with a guilty verdict. s.68 Runt 30% av svenskar skulle undvika fysisk kontakt eller känna sig obekväma med att arbeta med en kollega som lever med hiv. (Källa: ECDC, Implementing the Dublin Declaration: 2010 progress report) Hivbarometern 9

10 1.3 UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING Sverige rapporterar på det nationella hiv-arbetet till UNAIDS och europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Epidemiologisk uppföljning på nationell nivå saknas för flera riskutsatta grupper, däribland anhöriginvandrare. (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010) Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010: Epidemiological surveillance for this MARP [asylum seekers and immigrants arriving on the basis of family ties] is difficult since appropriate mechanisms to monitor the number of voluntary health checks have not yet been fully established. Preliminary data obtained from the INFCARE quality register shows that approximately 9 out of 27 identified, diagnosed asylum seekers were diagnosed within 2 months of arrival. For immigrants arriving on the basis of family ties, approximately 15 out of 40 identified and diagnosed were diagnosed within 2 months of arrival. The data comes from the major infectious diseases clinic in Stockholm at the Karolinska University Hospital (KS) where approximately 33% of Sweden s HIV positive patients are registered. s.57 Sverige saknar nationell kommitté eller arbetsgrupp som träffas löpande för att koordinera uppföljning- och utvärderingsarbetet. (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010) Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010: NCPI PART A: 106) 6. Is there a national M&E Committee or Working Group that meets regularly to coordinate M&E activities? A: No s.73 Hivbarometern 10

11 Område 2: Information och förebyggande insatser Detta område täcker det nationella arbetet för att informera om och förebygga hiv. Fokus ligger på: svensk- och utlandsfödda ungdomars tillgång till information om och förebyggande av hiv förebyggande av överföring av hiv från mor till barn nyupptäckta hiv-fall smittade i Sverige finansiering av förebyggande arbete riktat till utlandsfödda Informationen hämtas från Skolverket, Smittskyddsinstitutet, UNGASS-rapporten och Ungdomsbarometern.

12 2.1 UNGDOMAR & UNGA VUXNA 100% av elever i grund- och gymnasieskolan får sex- och samlevnadsundervisning. (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS 2010) Knappt en av fyra bedömer skolans sex- och samlevnadsundervisning som ganska bra eller mycket bra. Hur värderar du skolans sex- och samlevnadsundervisning? Kille år Kille år Tjej år Tjej år 10 0 Mycket dålig Ganska dålig Varken dålig eller bra Ganska bra Mycket bra Vet inte Källa: Ungdomsbarometern 2011 Hivbarometern 12

13 Andelen barn som kommer från ett annat land till Sverige som har för dåliga betyg i nian för att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet ökar. Elever som kommit till Sverige efter skolstart klarar sig sämst. Deras resultat har försämrats kraftigt de senaste fem åren % behöriga 25% icke behöriga 63% behöriga 37% icke behöriga Källa: Skolverket, 2011 Kondomanvändningen bland unga är låg. 2 av 3 kvinnor och män i åldern som har haft fler än en sexualpartner de senaste 12 månaderna använde inte kondom den senaste gången de hade samlag. (Källa: Smittskyddsinstitutet (SMI), 2010, Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige En sammanfattning av regeringens UNGASS-rapport till UNAIDS 2010 ) Hivbarometern 13

14 2.2 GRAVIDA Antal fall av barn som smittas av hiv under graviditet, förlossning eller amning är mycket lågt. Av de 30 barn som smittats av sin mor under 2006 och 2007 hade 28 smittades innan ankomst till Sverige. (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010 ) Andel gravida kvinnor som lever med hiv som fått antiviral behandling är mycket hög. SMI: 100% (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010) Hivbarometern 14

15 2.3 NYA HIV-FALL Antal nyupptäckta hivfall där smittöverföringen skett i Sverige minskar inte. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar har som delmål att antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige skall halveras till år Grafen nedan visar att andelen smittade i Sverige utgör nästan 23% av totala antalet hiv-fall överfördes hivinfektion till 106 personer, varav 26 kvinnor och 80 män, vilka var bosatta i Sverige vid smittillfället. Antal rapporterade hivfall smittade i Sverige, utomlands alternativt före ankomst till Sverige under åren Smittad före ankomst till sverige Smittad i Sverige bosatt i Sverige 100 Bosatt i Sverige smittad utomlands Uppgiften saknas (Källa: Smittskyddsinstitutet, Hivbarometern 15

16 Område 3: Hälso- och sjukvård, Behandling och Stöd Här presenteras information som rör tre olika grupper: Asylsökande: deltagande i hälsoundersökningar Patienter födda utanför Europa: upplevelser av bemötande inom vården Personer som lever med hiv: tillgång till och kvalité på antiviral behandling tillgång till tuberkulosbehandling tillgång till psykosocialt stöd Informationen hämtas från Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, UNGASS-rapporten och Vårdbarometern.

17 3.1 ASYLSÖKANDE Endast 42% av asylsökande deltog under 2010 i hälsoundersökning. Ett av delmålen i Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar är att hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare identifieras inom två månader. Lag 2008:344 om hälso- och sjukvård åt asylsökande: 4 Denna lag omfattar utlänningar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting [..], 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd [..] och som inte är folkbokförda här i landet, 3. hålls i förvar [..] och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd [..]. 5 Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 första stycket 1-3 och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget. 6 Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 första stycket 1-3 och som har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. 7 Ett landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlänningar som avses i 4 en hälsoundersökning. Under 2010 sökte asyl individer asyl i Sverige, varav 38% kvinnor och 62% män. Ungefär hälften sökte asyl i Stockholm, Västra Götaland eller Skåneregionen. 70% Andel asylsökande som genomgår en hälsoundersökning 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hivbarometern 17

18 3.2 VÅRDENS TILLGÄNGLIGHET Mindre än hälften av patienter födda utanför Europa har förtroende för vården. Andel patienter födda utanför Europa som är nöjda med olika aspekter av vården. Respekt Information Fötroende Telefonframkomlighet Hälso-och sjukvårdslagen (HSL): 2 b En patient ska ges individuellt anpassad information om 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, 3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt 4. vårdgarantin. Insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting : Den vård som erbjuds ska hålla en hög kvalitet, vara säker, tillgänglig och utföras kostnadseffektivt. Vården ska ges efter behov och den ska vara jämlik för både kvinnor och män, utrikes födda och inrikes födda oavsett ålder, bostadsort, utbildning och ekonomiska förutsättningar. Den vård som erbjuds ska i möjligaste mån utformas med utgångspunkt i den enskilda patientens behov och önskemål. s.2 Hivbarometern 18

19 3.3 PERSONER SOM LEVER MED HIV 98% av hivpatienter i Sverige som är i behov av medicinering får idag antiviral behandling. Ungefär 80% av nyanlända med identifierad hivinfektion får idag antiviral behandling 2. (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010; ECDC, Implementing the Dublin Declaration: 2010 progress report) 100% av hivpatienter som har behov av medicinering för tuberkulos får idag tuberkulosbehandling. (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010 ) 92,1% av alla hivpatienter med antiviral behandling har god viruskontroll (HIV-RNA <50 kopior/ml). Med god viruskontroll menas ett tillstånd där virus inte kan upptäckas i den hivsmittade patientens blodplasma. Virusmåttet är direkt relaterat till patientens överlevnad. Antal hiv-patieter med antiviral behandling som har god viruskontroll (HIV-RNA <50 kopior/ml) 7,9% - mindre god viruskontroll 92.1% - god viruskontroll (Källa: InfCare, Sveriges Kommuner och Landsting) Majoriteten av personer som lever med hiv och deras familjer med behov av psykosocialt stöd har inte tillgång till denna service. Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010 : NCPI PART A: 96) 2.1 To what extent have the following HIV treatment, care and support services been implemented? The majority of people in need have access: [..] Psychosocial support for people living with HIV and their families Don t agree s.50 (Källa: Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010 ) 2 Papperslösa flyktingar har ingen lagstadgad rätt till sjukvård. Hivbarometern 19

20 Sammanfattning av resultat Mänskliga Rättigheter, Lagar och Styrning Information och Förebyggande Insatser Hälso-och sjukvård, Behandling och Stöd + Hiv/aids-strategin betonar främjande av mänskliga rättigheter och jämställdhet. + Hiv/aids-strategin betonar vikten av att bekämpa stigmatisering och diskriminering + Sverige har mekanism för att ta upp fall av diskriminering av personer som lever med hiv. + Sverige rapporterar på det nationella hiv-arbetet till FN och EU. + Alla elever i grund- och gymnasieskolan får sex- och samlevnads- undervisning. + Sverige har få fall av barn som smittas av hiv under graviditet, förlossning eller amning. + Andel hiv-infekterade gravida kvinnor som fått antiviral behandling är hög till mycket hög. + 98% av HIV-patienter som är i behov av medicinering får antiviral behandling. + Alla HIV-patienter som har behov av medicinering för tuberkulos får tuberkulos-behandling. + 92% av alla HIV-patienter med antiviral behandling har god viruskontroll. - Papperslösa flyktingar har ingen lagstadgad rätt till sjukvård. - Bristande rättsäkerhet för personer som lever med hiv. - Nästan var tredje svensk skulle känna sig obekväm med en kollega som lever med hiv. - Epidemiologisk uppföljning på nationell nivå saknas för anhöriginvandrare. - Sverige saknar nationell kommitté för uppföljnings- och utvärderingsarbetet. - Få unga tycker att skolan ger den bästa informationen om preventivmedel och STI. - Alltfler barn som kommer från ett annat land saknar i nian gymnasiebehörighet. - Kondomanvändningen bland unga är låg. - Antal nyupptäckta hiv-fall där smittöverföringen skett i Sverige minskar inte. - Endast 42% av asylsökande deltog 2010 i hälsoundersökning. - Mindre än hälften av patienter födda utanför Europa har förtroende för vården. - Majoriteten av personer som lever med hiv och deras familjer saknar tillgång till psykosocialt stöd. Hivbarometern 20

21 Tabell 1. Målgrupper som ingår i Hivbarometern Målgrupp Indikator Källa Papperslösa flyktingar Rätt till hälso-och sjukvård Lag 2008:344 om hälso- och sjukvård åt asylsökande Svenskar Studie om stigma och diskriminering Hiv och aids i Sverige - Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten, (2007). Data från survey-deltagare varav män och kvinnor. Riskutsatta grupper Nationell uppföljning National Composite Policy Index -Part A i Sweden Country Progress Report UNGASS, Barn som kommer till Sverige från Gymnasiebehörighet Skolverkets nationella statistik ett annat land Elever i grund- och gymnasieskolan Sex- och samlevnads- undervisning Skolverkets nationella statistik Unga år Bäst information om preventivmedel och STI Ungdomsbarometern, (2011). Data från självselekterad online studie med 5449 deltagare mellan 15 och 24 år. Unga år Kondomanvändning Hiv/aids i Sverige, rapporterad i UNGASSrapporten 2010 Barn som smittas av hiv under graviditet Mor till barn smitta Smittskyddsinstitutets information rapporterad i Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010 Hiv-positiva gravida kvinnor Tillgång till antiviral behandling Statistik för Stockholms Läns Landsting, rapporterad i Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010 Asylsökande Hälsoundersökningar Enkätundersökning med alla landsting, Sveriges Kommuner och Landsting Patienter födda utanför Europa Upplevelse av vården Vårdbarometern, (2010), Sveriges Kommuner och Landsting. Telefonenkätundersökning med 1000 personer i varje landsting/region Hiv-patienter Tillgång till antiviral och tuberkulosbehandling Nationell statistik från InfCare kvalitetsregister Personer som lever med hiv och deras familjer Mekanism för att ta upp fall av diskriminering, Psykosocialt stöd National Composite Policy Index -Part A i Sweden Country Progress Report UNGASS, Hivbarometern 21

22 Källor European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2010, Implementing the Dublin Declaration: 2010 progress report report.pdf ECDC, 2011, HIV/AIDS Surveillance Report in Europe 2010, Holmström, C., 2010, MIGRATION OCH SEXUELL HÄLSA- En litteraturöversikt om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration, Skolverket, 2011, Rapport 363: Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 1 Beskrivande data, Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2011, Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011, Smittskyddsinstitutet (SMI), 2010, Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige En sammanfattning av regeringens UNGASS-rapport till UNAIDS 2010, SMI & Socialstyrelsen,2010, Hiv, STI och juridik i Sverige SMI, 2011, Statistik för hivinfektion, SMI, 2010, Beslut om statsbidrag för år 2011 till ideella organisationer, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, 2011, Insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, 2011, Aborter 2010, Socialstyrelsen, 2011, Lägesrapport 2011, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2011, Hälso-och sjukvård åt asylsökande 2010, Sweden Country Progress Report UNGASS, 2010, Tema Nyanlända, 2011 Utan hälsa, ingen etablering hälsans roll i flyktingmottagandet Utbildningsdepartementet, 2011, Kommittédirektiv: Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning, Dir. 2011:44, Vårdbarometern 2010, Hivbarometern 22

Meningsfull delaktighet, integration och hälsa

Meningsfull delaktighet, integration och hälsa 1 Meningsfull delaktighet, integration och hälsa Konsultation med intressenter, 2012 Bakgrund AAI har fått stöd från Europeiska Integrationsfonden att genomföra projektet min hälsa. Syftet med projektet

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Män som har sex med män

Män som har sex med män Smittskydd Västra Götaland 2016-11-10 Män som har sex med män En stor del av den inhemska överföringen av hiv, gonorré och syfilis sker via sex mellan män. Män som har sex med män (MSM) är därför en prioriterad

Läs mer

PM 2017: RVI (Dnr /2017)

PM 2017: RVI (Dnr /2017) PM 2017: RVI (Dnr 110-774/2017) Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Remiss

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

FRAMTID. ADLON konferens och 6 Monica Ideström Enhetschef Hälsa och Sexualitet

FRAMTID. ADLON konferens och 6 Monica Ideström Enhetschef Hälsa och Sexualitet FRAMTID ADLON konferens 2014-11-5 och 6 Monica Ideström Enhetschef Hälsa och Sexualitet Organisation 2. 2014-11-11 Bisexuella kvinnor mår sämst och är mest utsatta Med dålig allmän hälsa och framför allt

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige

Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige Jenny Malmsten enhetschef, fil. dr. internationell migration och etniska relationer Kunskapscentrum Migration och Hälsa Liv Lyngå von Folsach Barnhälsoöverläkare,

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 En ny strategi x 4 2.1 Utgångspunkter och övergripande inriktning 2.2 Mål 2.3 Målgrupper 2.4 Vård-,

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. 20-03-03 Vad ingår i hiv-statistiken? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Den avidentifierade koden (s.k.

Läs mer

vad gör g r Socialstyrelsen?

vad gör g r Socialstyrelsen? Hälsoundersökning för f r asylsökande vad gör g r Socialstyrelsen? Övergripande projekt påp SoS Mänskliga rättigheter och migranters tillgång på hälso- & sjukvård och socialtjänst i Sverige Delprojekt

Läs mer

JSL Socialstyrelsen. Migrationsverket. Information till dig som är gift med ett barn

JSL Socialstyrelsen. Migrationsverket. Information till dig som är gift med ett barn JSL Socialstyrelsen Migrationsverket Information till dig som är gift med ett barn Barnäktenskap är förbjudet i Sverige I Sverige är det förbjudet att gifta sig med någon under 18 år. Det finns många anledningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. Anna-ChuChu Schindele Utredare Folkhälsomyndigheten

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. Anna-ChuChu Schindele Utredare Folkhälsomyndigheten Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige Anna-ChuChu Schindele Utredare Folkhälsomyndigheten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) The vision by WHO Europe "Europa är en region där alla

Läs mer

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV (MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV }Allas rätt till bästa möjliga hälsa! TESTNING OCH BEHANDLING ÄR BÄSTA PREVENTION [ALLA BERÖRS AV HIV! INGET OM OSS UTAN OSS! )Välbehandlad hiv överförs

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-12-14

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-12-14 Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Reviderad version 2015-12-14 Denna version har reviderats enligt följande: Sid. 5. Informationen i andra stycket under tabellen har kompletterats Sid.

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Elisabeth Abiri Mänskliga rättigheters utgångspunkt! Alla människor är lika i värdighet och rättigheter! Alla människor

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

Att förebygga hiv/sti ur ett folkhälsoperspektiv. Gunilla Rådö Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Att förebygga hiv/sti ur ett folkhälsoperspektiv. Gunilla Rådö Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Att förebygga hiv/sti ur ett folkhälsoperspektiv Gunilla Rådö Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Innehåll Del 1 Globalt Aktuell situation Faktorer som påverkar utvecklingen Internationell respons

Läs mer

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte...

Läs mer

Uttalande från EU och dess medlemsstater på världsaidsdagen P R E S S

Uttalande från EU och dess medlemsstater på världsaidsdagen P R E S S EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2011 17567/11 PRESSE 451 Uttalande från EU och dess medlemsstater på världsaidsdagen 1. I dag, på världsaidsdagen 2011, förenar sig Europeiska unionen och

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Manifesto for a feminist definition of SRHR

Manifesto for a feminist definition of SRHR Manifesto for a feminist definition of SRHR WOMEN S RIGHT TO DECIDE over their own sexuality and reproduction is fundamental in the fight for human rights and against discrimination. One of the biggest

Läs mer

5. Health in all policies fra global politik til lokal praksis Torsdag 24. august 2017

5. Health in all policies fra global politik til lokal praksis Torsdag 24. august 2017 5. Health in all policies fra global politik til lokal praksis Torsdag 24. august 2017. Hälsa 2020 och Agenda 2030 med fokus på hälsa i alla politikområden Folkhälsomyndighetens strävan att - identifiera

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 212 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Nyanlända och specialistpsykiatri

Nyanlända och specialistpsykiatri Grundintroduktion: Nyanlända och specialistpsykiatri Kortfattad fakta introduktion och tips om var du hittar fördjupande information kring nyanländas situation, transkulturell psykiatri, information på

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag Swedish Medical Products Agency s Patient- and Consumer Advisory Board Brita Sjöström May 29, 2018 Patientrådet@mpa.se https://lakemedelsverket.se/patient-konsument-rad The vision of the Swedish Medical

Läs mer

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic?

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic? Aids Impact 13th international Aids Impact conferense, 13-15 november 2017 What will it really take to end the epidemic? Vilka ansträngningar kommer krävas för att avsluta epidemin? Studenter från Stellenbosch

Läs mer

The Quest for Maternal Survival in Rwanda

The Quest for Maternal Survival in Rwanda The Quest for Maternal Survival in Rwanda Paradoxes in policy and practice from the perspective of near-miss women, recent fathers and healthcare providers Jessica Påfs, PhD jessica@pafs.se Research team:

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

LUPP-resultat för Avesta kommun Enkätundersökning av ungdomar i åk 8 på högstadiet och år 2 på gymnasiet

LUPP-resultat för Avesta kommun Enkätundersökning av ungdomar i åk 8 på högstadiet och år 2 på gymnasiet LUPP-resultat för Avesta kommun 2015 Enkätundersökning av ungdomar i åk 8 på högstadiet och år 2 på gymnasiet 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad är LUPP?... 3 LUPP i Avesta kommun... 3 Kunskapsbaserad

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-11-16

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-11-16 Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Reviderad version 2015-11-16 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella

Läs mer

Könsfördelningen inom kataraktkirurgin. Mats Lundström

Könsfördelningen inom kataraktkirurgin. Mats Lundström Könsfördelningen inom kataraktkirurgin Mats Lundström Innehåll Fördelning av antal operationer utveckling Skillnader i väntetid Effekt av NIKE Skillnader i synskärpa före operation Skillnader i Catquest-9SF

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Karin Melinder Folkhälsovetare. Med dr. Statens Folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund. E-post: karin.melinder@fhi.se. www.folkhalsatillitjamlikhet.se.

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om främjande och skydd av barnets rättigheter antagna av rådet vid dess 3530:e möte den 3 april 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om främjande och skydd av barnets rättigheter antagna av rådet vid dess 3530:e möte den 3 april 2017. Europeiska unionens råd Luxemburg den 3 april 2017 (OR. en) 7775/17 LÄGESRAPPORT från: av den: 3 april 2017 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna COHOM 44 CFSP/PESC 300 DEVGEN 49 FREMP 37 Föreg.

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER!

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! Dokumenten Självbeskrivning av organisation och Rapporteringsmall har tagits fram av PICUM med stöd av två sociologer och dess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet; SFS 2010:604 Utkom från trycket den 22 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Möjliga indikatorer för Örebro län

Möjliga indikatorer för Örebro län Möjliga indikatorer för Örebro län Riket Antal invånare 9481000 Socioekonomisk situation Länet 280 230 Exempel från några kommuner Örebro 135 460 4 931 Ljusnarsberg Askersund 11 278 Barnfattigdom* Andel

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Anna-ChuChu Schindele, Utredare Kenneth Kaartinen, Utredare Enheten för Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-10-20 S2011/9213/FS (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet 1 bilaga

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. Emma Broberg Avdelning mänskliga rättigheter

Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. Emma Broberg Avdelning mänskliga rättigheter Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter Emma Broberg Avdelning mänskliga rättigheter Kommittén för mänskliga rättigheter Kommittén har ett strategiskt och samordnande ansvar för VGRs

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Hitta vägen! Ung idag Hitta vägen! Ung idag i korthet. Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet

Hitta vägen! Ung idag Hitta vägen! Ung idag i korthet. Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet Hitta vägen! Ung idag 2019 i korthet Foto: Scandinav, Lieselotte Van Der Meijs Hitta vägen! Ung idag 2019 Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet !! Unga i Sverige har i många avseenden

Läs mer

Rättigheter för barn med funktionsnedsättning i asyl och etableringsprocessen Lina Pastorek och Brita Törnell

Rättigheter för barn med funktionsnedsättning i asyl och etableringsprocessen Lina Pastorek och Brita Törnell Rättigheter för barn med funktionsnedsättning i asyl och etableringsprocessen 2017-04-26 Lina Pastorek och Brita Törnell Agenda 1. Det här gör Myndigheten för delaktighet 2. Mänskliga rättigheter för personer

Läs mer

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Karin Junehag Källman, Folkhälsomyndigheten Ingrid Ström, Socialstyrelsen Innehåll i vår föredragning Förutsättningar

Läs mer

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 FOLKHELSEKONFERANSEN 2014 KULTURENS PÅVIRKING PÅ HELSE Hamar, 18 mars Sara Grut, NCK AGENDA DEL 1 -Kulturarv som resurs i arbetet för äldres hälsa och välfärd

Läs mer

niklas.karlsson@smi.se

niklas.karlsson@smi.se Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Övergripande målsättning, bl.a., Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion (i Sverige) ska halveras till 2016 7 preventionsgrupper Personer

Läs mer

Att främja sexualitet och hälsa bland unga i Sverige

Att främja sexualitet och hälsa bland unga i Sverige Att främja sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) HSF Jönköping 2017-05-30 Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour

Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SON 2011-05-19 SID 1 (6) 2011-04-27 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialnämnden Även papperslösa kvinnor som

Läs mer

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation Sidan 1(5) BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation 1 Mål och inriktning Ett mål med verksamheten

Läs mer

Mänskliga rättigheter i praktiken hur funkar det? Malin Skreding Hallgren Utvecklingsledare, Qulturum

Mänskliga rättigheter i praktiken hur funkar det? Malin Skreding Hallgren Utvecklingsledare, Qulturum Mänskliga rättigheter i praktiken hur funkar det? Malin Skreding Hallgren Utvecklingsledare, Qulturum Aktuell fråga SKL överenskommelse med regeringen 2014-2017, 2017-2018 MR-dagarna i Jönköping, november

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2010

SVENSK STANDARD SS :2010 SVENSK STANDARD SS 8760009:2010 Fastställd/Approved: 2010-03-22 Publicerad/Published: 2010-04-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 11.140 Sjukvårdstextil Sortering av undertrikå vid

Läs mer

Aktivitetsrättvisa en utopisk eller realistisk vision för jämlik rehabilitering av etniska minoriteter med psykiska funktionshinder?

Aktivitetsrättvisa en utopisk eller realistisk vision för jämlik rehabilitering av etniska minoriteter med psykiska funktionshinder? Aktivitetsrättvisa en utopisk eller realistisk vision för jämlik rehabilitering av etniska minoriteter med psykiska funktionshinder? Parvin Pooremamali Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter

Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Vård för Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Henrik Abbe Andersson, Läkare i Världen www.lakareivarlden.org Disposition 1.Läkare i Världen 2.Lagar, konventioner och etiska riktlinjer 3.Asylsökande

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

/Oneeighty. Att nå de onåbara

/Oneeighty. Att nå de onåbara /Oneeighty Att nå de onåbara Grundskoleålder 1650 har varit fullständigt frånvarande minst en månad 600 har varit fullständigt frånvarande hela vårterminen 150 har varit fullständigt frånvarande hela

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Sammanfattning I betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:8, har utredningen om mottagandevillkor för asylsökande bl.a. föreslagit att överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Tio år med hivprevention i Sverige

Tio år med hivprevention i Sverige Tio år med hivprevention i Sverige 2006 2016 Tio år med hivprevention i Sverige 2006 2016 BINDNINGAR OCH JÄV För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella

Läs mer

Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001

Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001 Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001 Diana Bartlett Immunization Registry Support Branch National Immunization Program Objectives Describe the progress of

Läs mer