Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer."

Transkript

1 Ansökan till VINNOVA Diarienummer Avsänd av sökande :36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. 0 / 20 tecken Projekttitel * Projekttitel på engelska * Hållbara evenemangsstäder 24 / 100 tecken Sustainable event cities 22 / 100 tecken Start av projekt för vilket bidrag sökes * Slut av projekt för vilket bidrag sökes * (ÅÅÅÅ-MM-DD) (ÅÅÅÅ-MM-DD) Svensk projektsammanfattning * Globaliseringen kombinerat med digitaliseringen leder till ökad konkurrens och transparens mellan världens städer och storstadsregioner. Ytterst handlar det om att attrahera direktinvesteringar som i sin tur skapar och säkerställer morgondagens välfärdssamhälle. Evenemang erbjuder en möjlighet att skapa tillfälliga arenor där stadens olika aktörer, privata som offentliga, kan testa nya ideér och innovationer inom stadsutveckling. Aktuell forskning pekar på två tydliga trender (1) social leverage, hur man via ett evenemang skapar engagemang och upplevd nytta hos allmänheten, och (2) event portfolios, stadens val av evenemang. Därmed blir evenemangen ett viktigt verktyg i städernas övergripande utveckling och strävan efter attraktivitet och tillväx. Förutsättningarna för att genomföra evenemang blir allt mer komplexa. Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen som fokus på värdeskapandet. Svenska städer har en unik möjlighet att positionera sig internationellt genom att tydligt inkluderar ekologiska och sociala dimensioner vilka blir alltmer viktiga vid genomförandet/kommunikationen för såväl städer som arrangörer. Projektet syftar till att hitta nya lösningar som möter utmaningen med att planera, genomföra och följa upp hållbara evenemang. Och som bidrar till städers attraktivitet och tillväxt genom ökad innovationsförmåga i besöksnäringen, en av Sveriges basnäringar med stark utveckling och unik effekt på jobbskapande för inte minst unga och nya svenskar. Projektet kommer att etablera en samverkansplattform med aktörer från alla delar av quadrupel helix i en gemensam utvecklingsprocess av nya produkter, tjänster, organisatoriska lösningar liksom kunskap/kompetens / 1500 tecken Engelsk projektsammanfattning * Globalization combined with digitization leads to increased competition and transparency among the world s cities and metropolitan regions. Ultimately it is a question of attracting direct investments, which in turn creates and ensure welfare. Events offers an opportunity to create temporary arenas where the city s various stakeholders, private and public, can test new ideas and innovations for urban development. Current research points out two distinct trends (1) social leverage, how an event can create public engagement and perceived benefit, and (2) event portfolios, the city s selection of events. This makes the events an important tool in the overall urban development and the pursuit of attractiveness and growth. The conditions for implementing events are becoming more and more complex. Internationally the economic dimension still dominates as the focus on value. Swedish cities have a unique opportunity to position themselves internationally by clearly developing and including ecological and social value dimensions which are increasingly becoming important in the implementation / communication for cities as organizers. The project aims to find new solutions with potential to meet the challenge of planning, implementing and monitoring sustainable events. And contribute to cities attractiveness and growth through increased innovation capacity in the tourism industry, one of Sweden s basic industries with strong performance and a unique effect on job creation for especially young and new Swedes. The project will establish a collaboration platform of players from all parts of the Quadruple Helix in a joint development of new products, services, organizational solutions and knowledge / skills connected to events / 1500 tecken Mål för projektet * I denna ruta beskriver ni mål för Steg 1 Initiering och effektmål (dvs. efter genomfört Steg 3).

2 Etablera ett nationellt nätverk av aktörer för att utveckla nya lösningar och kunskap som stärker Sveriges konkurrenskraft avseende hållbara stadsevenemang. 137 / 150 tecken Intresseväckande beskrivning * Skriv en säljande, populärvetenskaplig beskrivning om projektet för att (1) övertyga VINNOVA om projektets förträfflighet och (2) som VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation Svenska städer vill positionera sig inom internationell stadsutveckling genom att mobilisera idrott, besöksnäring, off aktörer och forskare nationellt och lokalt/regionalt för att addera ekologiska och sociala dimensioner till ekonomiska i genomförande/kommunikation av evenemang. Kontakt med VINNOVA (välj namn) Marit Werner 248 / 250 tecken Sekretess Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs Nej Välj ett område från listan: Hållbara attraktiva städer

3 KLASSIFICERING Klassificering av Behovsområde * 07 Miljö 14 Affärsprocesser 11 Underhållning (3 val, 1 nivå) Klassificering av forskningsområde * Ekonomisk geografi Nationalekonomi Studier av offentlig förvaltning (3 val, 3 nivåer) Klassificering produktområde * Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster Hotelltjänster Övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (3 val, 4 nivåer)

4 KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR) Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT Organisationsnummer Adress BOSÖN LIDINGÖ Webbplats Telefon Kommun Lidingö Land Sverige Arbetsplats Riksidrottsförbundet Adress Idrottens hus Stockholm Webbplats Telefon Kommun Stockholm Land Sverige

5 KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT Christer Pallin Person E-post Direkttelefon Mobil Kön Man Födelseår 1951 Idrottens Hus Arbetsplats Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT ( ) Adress Stockholm Telefon Kommun Lidingö Land Sverige

6 KOORDINATORNS PROJEKTLEDARE Leif Johansson Person E-post Direkttelefon Mobil Kön Man Födelseår 1958 Idrottens Hus Arbetsplats Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT ( ) Adress Stockholm Telefon Kommun Lidingö Land Sverige

7 BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD Totalt Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Projektets finansiering Varav sökt bidrag från VINNOVA Varav andra finansiärer Varav egen finansiering Total finansiering Projektets stödnivå 57.7% 34.0% 38.8% Koordinerande projektpart (koordinator) RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT Riksidrottsförbundet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 82.2% 55.8% 61.7%

8 Projektparter BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSFOND Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag Göteborg & Co ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Göteborgs Universitet Centrum för Turism - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

9 INSPIRATION GOTLAND AB INSPIRATION GOTLAND AB ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% MALMÖ KOMMUN Malmö stad ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Mittuniversitetet ETOUR - Mittuniversitetet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

10 Region Dalarna Region Dalarna ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Regionförbundet i Kalmar län Kalmar Regionförbund ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

11 Stockholm Visitors Board AB Stockholm Visitors Board AB ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

12 POTENTIAL 7a. Idé och koppling till vald utmaning * Beskriv den specifika samhällsutmaning (det problem) som ni vill lösa och hur denna relaterar till en eller flera av de mer övergripande samhällsutmaningar som VINNOVA har definierat i programbeskrivningen för Utmaningsdriven innovation. För projekt med stort IT innehåll rekommenderas att ni också beskriver ert förslag i relation till den Digitala agendan. se Iden är att samla relevanta aktörer nationellt från besöksnäring och offentliga aktörer inom kommun/region (Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Destination Dalarna och Gotland), idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollsförbundet), forskning (Centrum för turism vid Handelshögskolan i Göteborg, Mittuniversitetet, BFUF) för att gemensamt möta utmaningar och utveckla lösningar för hållbara stadsevenemang/internationella idrottsevenemang. Projektets mål är att utveckla nya produkter, tjänster, organisatoriska lösningar liksom kunskap och kompetens. Det existerar inget annat liknande initiativ i Sverige på denna strategiska nivå. Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar. Få andra branscher har samma positiva utveckling, och besöksnäringen är i särklass när det gäller att skapa nya arbetstillfällen inom svensk ekonomi, inte minst för ungdomar och invandrargrupper. De svenska städerna är motorer i denna utveckling, och för städerna är evenemang särskilt viktiga i detta avseende. Evenemangen i världen växer i antal, omfattning och betydelse samtidigt som förutsättningar för att genomföra dem blir allt mer komplexa. Samtliga dimensioner, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt, måste hanteras professionellt för att skapa önskade effekter. Alla städer och storstadsregioner i världen är idag medvetna om evenemangens möjliga bidrag till positiv samhällsutveckling, även i en bredare kontext. Konkurrensen är därför oerhört hård. Sverige är i sammanhanget ett litet land, och de svenska städerna och regionerna tillhör inte de mest resursstarka aktörerna. För att möjliggöra fortsatt positiv utveckling krävs därför ständig innovationsförmåga. Allt annat lika kommer större internationella aktörer/städer/regioner att konkurrera ut de svenska aktörerna på sikt och det kan gå fort. Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen. Svenska städers stora möjlighet just nu är att positionera sig internationellt genom att erbjuda bättre genomföranden till potentiella arrangörer utifrån den ekologiska och sociala dimensionen då dessa kommer att bli alltmer viktiga vid genomförandet/kommunikationen även för arrangörerna. Evenemang är också intressanta eftersom de till sin natur lämpliga att använda som testmiljöer med marknadsmässiga villkor för nya lösningar som bidrar till attraktiva städer då de sker under en begränsad tid, ofta inom ett geografiskt avgränsat område, samlar många besökare, med ett relativt gemensamt mål men också med behov av en rad tjänster/produkter (transport, logistik, förtäring, boende, säkerhet, IT och kringtjänster) direkt kopplade till det målet. Evenemangens totala effekt på utvecklingen av en attraktiv stad är beroende av många olika faktorer. Inte minst är upplevelsen hos de som bor och arbetar i stade viktig att ta med i styrning och utvärdering av evenemang. Ett ensidigt fokus på turismekonomiska effekter är inte tillräckligt. En plattform som utgår från en gemensam förståelse av behoven av ny kunskap, nya beräkningsmodeller, organisatoriska lösningar m.m. har goda förutsättningar att i längden stimulera framväxten av nya lösningar för hållbara evenemang / 3000 tecken 7b. Bakgrund och state-of-the-art * Beskriv trender, forskning och behov som ligger bakom projektförslaget och varför nya lösningar behövs. I denna del ska ni även förklara idéns potential (t.ex. hur många användare som berörs och det kommersiella värdet). Redogörelsen ska ges ur ett internationellt perspektiv, t.ex. om idén har ett nyhetsvärde internationellt eller om det redan pågår liknande projekt utomlands. Detta innefattar att redogöra för och tydigt referera till det svenska såväl som det internationella kunskapsläget och konkurrenssituationen.

13 Evenemangen i världen växer i antal, omfatting och betydelse samtidigt som förutsättningarna för att genomföra dem blir allt mer komplexa. Tre tydliga trender kan sägas dominera utveckling/innovation av evenemang idag; (1) Förstärka eller skapa nya unika uttryck inom imageskapande, (2) Modulära användningsområden och konstruktioner som relativt enkelt kan ställas om för olika typer av konsumtion, (3) Miljövänligt och ekologiskt hållbart. Experter bedömer att utvecklingen på i princip alla områden går allt snabbare. De flesta internationella evenemangen är sedan 15 år designade för att på bästa sätt vara anpassade till TV och nya media. De är inte gjorda som enbart publika eller deltagarevenemang utan också för att tjäna som konsumtions- och kommunikationsplattformar för ett rikt utbud av varor, tjänster och budskap. Evenemangen idag är gjorda för att om möjligt skapa incitament för att öka turism, ökad konsumtion per capita, imageskapande för destinationen, ibland som en del i en större infrastrukturinvestering. Strävan efter att nå ut i det urbana rummet, bejakande av den sociala och inkluderande dimensionen, att införliva själva staden som omgärdar evenemangen, och skapa nya publika mötesplatser, är tydlig. Liksom att använda organiska material t ex trädgårdar, ren energikonsumtion och nya kretsloppslösningar. Experter hävdar att vid framtida genomförande av evenemang kan inte den hållbara, ekologiska dimensionen underskattas. Löftet om förnyelsebar energi och hållbarhet, i kombination med en social och inkluderande dimension, även avseende själva evenemangen, blir i framtiden förmodligen avgörande både för imageskapande och destinationens varumärke, såväl som för möjligheten att erhålla och genomföra morgondagens stora internationella evenemang. Dessa aktuella trender kan ses som en paradox i förhållande till de senaste decenniernas strävan mot en alltmer privat och kommersiell, och klart uttalad ekonomisk dimension avseende evenemang. Vilket internationellt idrottsförbund, eller internationell musikartist, vill i framtiden bli förknippad med något som inte anses klimat- och miljömässigt hållbart? Att som stad och region förknippas med morgondagens lösningar, snarare än med gårdagens problem, blir därmed i framtiden troligtvis alltmer avgörande för framgång / 2000 tecken

14 AKTÖRER 8a. Projektparter * I denna ruta beskriver ni endast de projektparter som har bekräftat deltagande (dvs. de organisationer som ni angett under flik 6). Beskriv projektparternas kompetens, förmåga och engagemang i förhållande till projektmål och genomförande. Beskriv även relationen mellan projektparterna (t.ex. om de samarbetat tidigare). 1. Riksidrottsförbundet (RF)/Centrum för idrottsevenemang erbjuder stöd för samtliga Specialidrottsförbund i arbetet med att arrangera internationella idrottsevenemang bl a bid/ansökningar, utbildningar i samarbete med SISU idrottsutbildarna, interna och externa mötesplatser samt verktyg för att skapa hållbara idrottsevenemang. Verksamheten grundas i den nationella strategin för internationella idrottsevenemang och den handlingsplan som upprättats mellan idrott och besöksnäring i en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang. 2. Svenska Fotbollsförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund. De har en för idrotten stor evenemangsavdelning med gedigen erfarenhet och kunskap inom internationella evenemang och är en förebild för många av de övriga 70 specialidrottsförbunden inom RF. SFFs medverkan öppnar för en bred samverkan med fler idrotter som kommer att ansluta till projektet. 3. Göteborg & Co. Turismen i Göteborg omsätter 22,1 miljarder kronor och genererade arbetstillfällen. Göteborg & Co:s uppgift är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Göteborg har stått värd för så många stora internationella evenemang, att man kan jämföra med världsstäder. 4. Stockholm Visitors Board (SVB) är ett dotterbolag till Stockholm Business Region med uppdraget att utveckla och marknadsföra Stockholm i syfte att öka antalet internationella besökare, evenemang, kongresser, företagsmöten och mässor. SVB arbetar strategiskt med att attrahera fler publika evenemang till och lotsa evenemangsarrangörer i staden.stockholm är tillväxtmotorn i svensk besöksnäring med 11,8 miljoner gästnätter Malmö Turism/Evenemang har till uppdrag att synliggöra den attraktiva evenemangsstaden Malmö och att vara den första kontakten för den som vill förlägga ett arrangemang i stan. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla Malmös förutsättningar att vara den bästa platsen för evenemang, och håller samman stadens och näringslivets gemensamma arbete i detta. 6. Regionförbundet Kalmar län arbetar tillsammans med sina kommuner med satsningar för att utveckla evenemang och kompetensen som evenemangsarrangör. Kalmar har bland annat utvecklat Ironman på fulldistans under ett antal år var Kalmar en av sju värdstäder när Sverige arrangerade UEFA Dam-EM. 7. Destination Dalarna/Visit Dalarna arbetar tillsammans med Destinationsbolagen och Dalarnas Idrottsförbund med satsningar för att utveckla evenemang och kompetensen som evenemangsarrangör. 8. Inspiration Gotland AB har till uppgift att marknadsföra, utveckla och stärka och skapa tillväxt på Gotland som destination och region. Möten & Evenemang är ett av fyra huvudverksamhetsområden.gotland har återkommande profilevenemang som Bergmanveckan, Medeltidsveckan och Almedalsveckan. 9. Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Har en lång och ledande position inom evenemangsforskning, bland annat tripple bottom line beräkningar av evenemang, nationellt och internationellt. 10. Mittuniversitetet/ETOUR Är en ledande miljö för svensk turismforskning och har varit involverade i att utvecklat Evenemangskompassen som är ett stöd för styrning av evenemang. 11. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingfond (BFUF) - främjar vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar svensk besöksnäring. Fonden är grundad och finansieras av Visita bransch- och arbetsgivarorganisation för besöksnäringen och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) / 3500 tecken 8b. Övriga aktörer som ni planerar att involvera under steg 1 * I denna ruta beskriver ni så konkret som möjligt hur konstellationen ska utvecklas under Steg 1. Om ni t.ex. inte vet vilken aktör ni ska kontakta bör ni åtminstone kunna beskriva behovet och vilken kategori av organisation som ska engageras (t.ex. en teknikledande och innovativ global kund). Försök att särskilja på vilka som är tänkta som projektparter respektive övriga aktörer (t.ex. referensgrupper).

15 Under steg 2 bjuds ytterligare aktörer in till det nationella nätverket: Andra evenemangsstäder/regioner som t ex Östersund, Helsingborg m fl kommer att bjudas in. Övriga lärosäten och forskare med inriktning på evenemangsforskning vid svenska lärosäten. Dessa finns bland annat vid Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna. Forskare/lärosäten med inriktning mot transport, logistik, miljö, IT m.m. Fler specialidrottsförbund t ex Svenska Ridsportförbundet, Friidrottsförbundet, Handbollförbundet m fl. Offentliga aktörer i städerna som har ansvar och erfarenhet vad gäller infrastruktur, logistik och säkerhet kopplat till arrangerande av evenemang t ex kollektivtrafik. Andra arrangörer t ex kulturfestivaler, konsertarrangörer/musikevenemang (t ex Live Nation och Musik festivaler) m.fl. De stora arenorna t ex Malmö Arena, Tele2 arena, Friends Arena m fl. Andra företag som arbetar med event t ex leverantörer. 793 / 2000 tecken

16 GENOMFÖRANDE 9a. Projektplan och projektorganisation * Beskriv hur projektet ska genomföras, organiseras och ledas. Beskrivningen ska även täcka in projektets samlade mognadsgrad idag och hur långt man förväntas nå under projekttiden. Detta innefattar t.ex. hur långt ni förväntar er att nå under dels initieringsprojektet och dels efter ett påföljande samverkansprojekt. Som helhet ska beskrivningen täcka in samtliga delkriterier som nämns i utlysningstexten under kriteriet?genomförande?.

17 Syfte Syftet är att utveckla lösningar i form av tjänster, produkter, strategier, organisatoriska lösningar samt kunskaps- och kompetensförsörjning kring hållbara evenemang för positiva effekter på attraktivitet och tillväxt i svenska städer och regioner samt på internationell konkurrenskraft för svensk besöksnäring. Mål för steg 1 initiering är att: -deltagande städer gör kartläggning (ev peer review) av status/behov - för att få en jämförelse mellan ett antal svenska städer/orter (evenemangsportföljer, organisation, strategier, utvärderingsprocesser, intressenter, tidigare studier) -att Genomföra en internationell benchmarkstudie/jämförelse med andra länder (organisation för evenemangsturism, intressenter, finansiellt stöd, arenor/kapacitet, metoder för beräkning/utvärdering, expertutlåtanden -att utveckla plan för gemensamma kriterier, riktlinjer och nyckeltal rörande hållbara evenemang -att identifiera och knyta andra relevanta aktörer till projektets steg 2 Resultatmål, inom tre år efter avslutat (steg 3) projekt : -Minst 8 svenska städer/regioner har väl fungerande organisation och strategier (portföljer) för hållbara evenemang som en del av sitt arbete för ökad attraktivitet och tillväxt. -Fler idrotts-/kulturevenemang har en tydlig miljö- och social profil. -De svenska städerna rankas bland topp 3 i Europa som arrangör av hållbara stadsevenemang med tydliga avtryck på regional och lokal attraktivitet och tillväxt -Den internationella evenemangsturismen till Sverige ökar med 30 procent Tjänster och produkter kopplade till beräkning, planering och genomförande av evenemang exporteras från Sverige. -Minst 2 internationellt erkända svenska forskningsmiljöer inom Hållbara evenemang (mäts via antal publikationer, citeringar, aktiva forskare) och som bidrar tydligt till kompetensförsörjning och nytta i övriga samhället (mäts via externa samarbeten) Aktiviteter Möte 1 uppstart, ramar/riktlinjer/tidplan för A) egenkartläggning. Gemensam formulering av externt uppdrag B) internationell benchmark. Möte 2 avstämning, lägesrapport A) + B). Uppstart listning C) andra aktörer. Möte 3 Rapport/sammanställning A) lägesrapport B). Plan för Steg 2 påbörjas. Möte 4 Rapport B) internationell benchmark, Skiss C) Andra aktörer och genomgång D) förslag + skiss avtal Steg 2. Organisation steg 1 Projektet samlar en referensgrupp med representanter för de 10 medsökande organisationerna: Processer och aktiviteter drivs fram av arbetsgruppen bestående av: Leif Johansson, ledare Centrum för idrottsevenemang Ossian Stiernstrand, utvecklingschef Göteborg & Co Karin Ekebjär, Turismsamordnare, Regionförbundet Kalmar Stina Algotson, VD Besöksnäringens FoU fond Ett Vetenskapligt råd utgör stöd i utveckling av verktyg/beräkningsmodeller: Donald Getz, professor University of Calgary Erik Lundberg, Fil dr. evenemangsforskare Centrum för turism, Handelshögskolan i Göteborg Robert Pettersson, Fil dir. evenemangsforskare, samverkansansvarig, Mittuniversitetet Det operativa arbetet mellan och inför referensgruppsmöten koordineras av RF och igenom en extern processledare som rekryteras till projektet nov-15 juli -16. Projektets placering/anknytning till andra processer Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) satsar sedan augusti 2014 över en miljon kronor för att skapa en plattform för att utveckla och sprida beräkningsmodeller för att arrangera hållbara internationella idrottsevenemang. Mer info: Projektet pågår till hösten Syftet och avgränsningen är att öka kompetensen i Sverige kring idrottsekonomi och utveckla standard för att beräkna idrottsevenemang. Redan nu har denna process genererat frågor som inte platsar inom avgränsningen men däremot inom föreslagna UDI projektet Hållbara stadsevenemang kommer att knytas till och på ett effektivt sätt komplettera det pågående projektet Hållbara idrottsevenemang. Tid- och aktivitetsplan Se Bildbilaga sidan / 4000 tecken 9b. Ge en kommentar till budgeten * I denna ruta ska ni motivera och förklara projektets budget och innehållet för de olika kostnadsposterna (t.ex. genomsnittlig lönekostnad per timma, vad kostnadsposten? Konsultkostnader, licenser m.m.? består av och hur stor del av övriga direkta kostnaderna som utgörs av resor).

18 Löner 1). Parterna bidrar (egna insatser) i projektet med arbetstid under projektperioden. RF svarar för lönekostnader kr inkl soc. i egen medfinansiering. BFUF lägger in lön kr inkl soc. i egen medfinansiering, Göteborg & c/o, Stockholm Visitors Board, Malmö Stad, Destination Dalarna, Region Kalmar län samt Inspiration Gotland AB lägger in kr vardera inkl. soc. i egen medfinansiering. Tjänster 2) Projektet ska köpa in externa processledartjänster för ca kr för att leda och fånga upp processen, Internationell benchmark ska upphandlas och beräknas till ca kr, externa kommunikations-/ad kostnader beräknas till ca kr. BFUF bidrar med kr i form av ersättning till Donald Getz för tid han lägger in som expert/rådgivare i projektet. RF bidrar med kr med inköpta tjänster (kalkylsystem/beräkningssnurra) som utvecklas okt mars -16 vilket inkluderas projektet men som egen medfinansiering. Material 3) kr för kommunikationsmaterial och tryckkostnader. Resor 4) Resor/logi 3 4 möten under projekttiden för processledare och övriga inbjudna, samt någon resa i samband med internationell benchmark, kr, Parterna står för egna resor motsvarande ca kr x 10 parter = kr Övrigt 5) Lokalkostnader för 3-4 möten under projekttiden, kr. Samtliga i projektet föreslagna ingående partners är relevanta för syftet. En kritisk massa av de viktigaste aktörerna behövs för att möjliggöra ett lyckat projekt som har relevans inom svensk rese- och turistin, dvs möjlighet att skapa samsyn/standard och kommunikation. De föreslagna ingående aktörerna har dock olika förutsättningar, inte minst resursmässigt. Vinnovas ekonomiska insats behövs därför för att initialt brygga över dessa skillnader mellan partners och därigenom möjliggöra skapandet och utvidgning av nätverket av aktörer / 2000 tecken

19 BILAGOR, UPPLADDNING AV FILER När du laddar upp pdf eller wordfiler är det viktigt att de inte är låsta eller lösenordsskyddade. Kravet på olåsta filer beror på att ansökan och alla uppladdade bilagor automatiskt slås ihop till ett dokument. Detta fungerar inte då låsta filer laddas upp. Max storlek för en bilaga är 10 mb. Information om vilka filtyper som är tillåtna att ladda upp som bilaga finns i frågor och svar. Frågor och svar Obligatoriska bilagor CV Max 1 sida/person, använd mall. Endast en fil kan laddas upp, alla ev. dokument sammanfogas först till en fil innan uppladdning. CV.pdf Bildbilaga Max 3 sidor: en sida ska illustrera projektets effektlogik medan övriga sidor disponeras på valfritt sätt (t.ex. bilder och tabeller). Numrera bilder etc. och gör tydliga hänvisningar till bilaga 2 i ansökanstexten. Bildbilaga_1.pdf

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03330 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se Penilla Gunther INLÄGG Besök och möten Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD...4 INLEDNING...5 SAMMANFATTNING...6 Äta...6 Bo...6 Göra...6 Resa...7

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kulturgeografi VT 2011 Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism en fallstudie av SÖT-regionen Hanna Hirvelä MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Utvärderingsmodell för skånska klusterinitiativ

Utvärderingsmodell för skånska klusterinitiativ Utvärderingsmodell för skånska klusterinitiativ En utvärdering av sex skånska klusterinitiativ 2011 1 2 Sammanfattning Den av Region Skåne framtagna klusterstrategin (Region Skåne, 2011) understryker att

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer