Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer."

Transkript

1 Ansökan till VINNOVA Diarienummer Avsänd av sökande :36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. 0 / 20 tecken Projekttitel * Projekttitel på engelska * Hållbara evenemangsstäder 24 / 100 tecken Sustainable event cities 22 / 100 tecken Start av projekt för vilket bidrag sökes * Slut av projekt för vilket bidrag sökes * (ÅÅÅÅ-MM-DD) (ÅÅÅÅ-MM-DD) Svensk projektsammanfattning * Globaliseringen kombinerat med digitaliseringen leder till ökad konkurrens och transparens mellan världens städer och storstadsregioner. Ytterst handlar det om att attrahera direktinvesteringar som i sin tur skapar och säkerställer morgondagens välfärdssamhälle. Evenemang erbjuder en möjlighet att skapa tillfälliga arenor där stadens olika aktörer, privata som offentliga, kan testa nya ideér och innovationer inom stadsutveckling. Aktuell forskning pekar på två tydliga trender (1) social leverage, hur man via ett evenemang skapar engagemang och upplevd nytta hos allmänheten, och (2) event portfolios, stadens val av evenemang. Därmed blir evenemangen ett viktigt verktyg i städernas övergripande utveckling och strävan efter attraktivitet och tillväx. Förutsättningarna för att genomföra evenemang blir allt mer komplexa. Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen som fokus på värdeskapandet. Svenska städer har en unik möjlighet att positionera sig internationellt genom att tydligt inkluderar ekologiska och sociala dimensioner vilka blir alltmer viktiga vid genomförandet/kommunikationen för såväl städer som arrangörer. Projektet syftar till att hitta nya lösningar som möter utmaningen med att planera, genomföra och följa upp hållbara evenemang. Och som bidrar till städers attraktivitet och tillväxt genom ökad innovationsförmåga i besöksnäringen, en av Sveriges basnäringar med stark utveckling och unik effekt på jobbskapande för inte minst unga och nya svenskar. Projektet kommer att etablera en samverkansplattform med aktörer från alla delar av quadrupel helix i en gemensam utvecklingsprocess av nya produkter, tjänster, organisatoriska lösningar liksom kunskap/kompetens / 1500 tecken Engelsk projektsammanfattning * Globalization combined with digitization leads to increased competition and transparency among the world s cities and metropolitan regions. Ultimately it is a question of attracting direct investments, which in turn creates and ensure welfare. Events offers an opportunity to create temporary arenas where the city s various stakeholders, private and public, can test new ideas and innovations for urban development. Current research points out two distinct trends (1) social leverage, how an event can create public engagement and perceived benefit, and (2) event portfolios, the city s selection of events. This makes the events an important tool in the overall urban development and the pursuit of attractiveness and growth. The conditions for implementing events are becoming more and more complex. Internationally the economic dimension still dominates as the focus on value. Swedish cities have a unique opportunity to position themselves internationally by clearly developing and including ecological and social value dimensions which are increasingly becoming important in the implementation / communication for cities as organizers. The project aims to find new solutions with potential to meet the challenge of planning, implementing and monitoring sustainable events. And contribute to cities attractiveness and growth through increased innovation capacity in the tourism industry, one of Sweden s basic industries with strong performance and a unique effect on job creation for especially young and new Swedes. The project will establish a collaboration platform of players from all parts of the Quadruple Helix in a joint development of new products, services, organizational solutions and knowledge / skills connected to events / 1500 tecken Mål för projektet * I denna ruta beskriver ni mål för Steg 1 Initiering och effektmål (dvs. efter genomfört Steg 3).

2 Etablera ett nationellt nätverk av aktörer för att utveckla nya lösningar och kunskap som stärker Sveriges konkurrenskraft avseende hållbara stadsevenemang. 137 / 150 tecken Intresseväckande beskrivning * Skriv en säljande, populärvetenskaplig beskrivning om projektet för att (1) övertyga VINNOVA om projektets förträfflighet och (2) som VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation Svenska städer vill positionera sig inom internationell stadsutveckling genom att mobilisera idrott, besöksnäring, off aktörer och forskare nationellt och lokalt/regionalt för att addera ekologiska och sociala dimensioner till ekonomiska i genomförande/kommunikation av evenemang. Kontakt med VINNOVA (välj namn) Marit Werner 248 / 250 tecken Sekretess Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs Nej Välj ett område från listan: Hållbara attraktiva städer

3 KLASSIFICERING Klassificering av Behovsområde * 07 Miljö 14 Affärsprocesser 11 Underhållning (3 val, 1 nivå) Klassificering av forskningsområde * Ekonomisk geografi Nationalekonomi Studier av offentlig förvaltning (3 val, 3 nivåer) Klassificering produktområde * Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster Hotelltjänster Övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (3 val, 4 nivåer)

4 KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR) Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT Organisationsnummer Adress BOSÖN LIDINGÖ Webbplats Telefon Kommun Lidingö Land Sverige Arbetsplats Riksidrottsförbundet Adress Idrottens hus Stockholm Webbplats Telefon Kommun Stockholm Land Sverige

5 KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT Christer Pallin Person E-post Direkttelefon Mobil Kön Man Födelseår 1951 Idrottens Hus Arbetsplats Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT ( ) Adress Stockholm Telefon Kommun Lidingö Land Sverige

6 KOORDINATORNS PROJEKTLEDARE Leif Johansson Person E-post Direkttelefon Mobil Kön Man Födelseår 1958 Idrottens Hus Arbetsplats Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT ( ) Adress Stockholm Telefon Kommun Lidingö Land Sverige

7 BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD Totalt Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Projektets finansiering Varav sökt bidrag från VINNOVA Varav andra finansiärer Varav egen finansiering Total finansiering Projektets stödnivå 57.7% 34.0% 38.8% Koordinerande projektpart (koordinator) RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT Riksidrottsförbundet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 82.2% 55.8% 61.7%

8 Projektparter BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSFOND Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag Göteborg & Co ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Göteborgs Universitet Centrum för Turism - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

9 INSPIRATION GOTLAND AB INSPIRATION GOTLAND AB ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% MALMÖ KOMMUN Malmö stad ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Mittuniversitetet ETOUR - Mittuniversitetet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

10 Region Dalarna Region Dalarna ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Regionförbundet i Kalmar län Kalmar Regionförbund ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

11 Stockholm Visitors Board AB Stockholm Visitors Board AB ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

12 POTENTIAL 7a. Idé och koppling till vald utmaning * Beskriv den specifika samhällsutmaning (det problem) som ni vill lösa och hur denna relaterar till en eller flera av de mer övergripande samhällsutmaningar som VINNOVA har definierat i programbeskrivningen för Utmaningsdriven innovation. För projekt med stort IT innehåll rekommenderas att ni också beskriver ert förslag i relation till den Digitala agendan. se Iden är att samla relevanta aktörer nationellt från besöksnäring och offentliga aktörer inom kommun/region (Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Destination Dalarna och Gotland), idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollsförbundet), forskning (Centrum för turism vid Handelshögskolan i Göteborg, Mittuniversitetet, BFUF) för att gemensamt möta utmaningar och utveckla lösningar för hållbara stadsevenemang/internationella idrottsevenemang. Projektets mål är att utveckla nya produkter, tjänster, organisatoriska lösningar liksom kunskap och kompetens. Det existerar inget annat liknande initiativ i Sverige på denna strategiska nivå. Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar. Få andra branscher har samma positiva utveckling, och besöksnäringen är i särklass när det gäller att skapa nya arbetstillfällen inom svensk ekonomi, inte minst för ungdomar och invandrargrupper. De svenska städerna är motorer i denna utveckling, och för städerna är evenemang särskilt viktiga i detta avseende. Evenemangen i världen växer i antal, omfattning och betydelse samtidigt som förutsättningar för att genomföra dem blir allt mer komplexa. Samtliga dimensioner, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt, måste hanteras professionellt för att skapa önskade effekter. Alla städer och storstadsregioner i världen är idag medvetna om evenemangens möjliga bidrag till positiv samhällsutveckling, även i en bredare kontext. Konkurrensen är därför oerhört hård. Sverige är i sammanhanget ett litet land, och de svenska städerna och regionerna tillhör inte de mest resursstarka aktörerna. För att möjliggöra fortsatt positiv utveckling krävs därför ständig innovationsförmåga. Allt annat lika kommer större internationella aktörer/städer/regioner att konkurrera ut de svenska aktörerna på sikt och det kan gå fort. Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen. Svenska städers stora möjlighet just nu är att positionera sig internationellt genom att erbjuda bättre genomföranden till potentiella arrangörer utifrån den ekologiska och sociala dimensionen då dessa kommer att bli alltmer viktiga vid genomförandet/kommunikationen även för arrangörerna. Evenemang är också intressanta eftersom de till sin natur lämpliga att använda som testmiljöer med marknadsmässiga villkor för nya lösningar som bidrar till attraktiva städer då de sker under en begränsad tid, ofta inom ett geografiskt avgränsat område, samlar många besökare, med ett relativt gemensamt mål men också med behov av en rad tjänster/produkter (transport, logistik, förtäring, boende, säkerhet, IT och kringtjänster) direkt kopplade till det målet. Evenemangens totala effekt på utvecklingen av en attraktiv stad är beroende av många olika faktorer. Inte minst är upplevelsen hos de som bor och arbetar i stade viktig att ta med i styrning och utvärdering av evenemang. Ett ensidigt fokus på turismekonomiska effekter är inte tillräckligt. En plattform som utgår från en gemensam förståelse av behoven av ny kunskap, nya beräkningsmodeller, organisatoriska lösningar m.m. har goda förutsättningar att i längden stimulera framväxten av nya lösningar för hållbara evenemang / 3000 tecken 7b. Bakgrund och state-of-the-art * Beskriv trender, forskning och behov som ligger bakom projektförslaget och varför nya lösningar behövs. I denna del ska ni även förklara idéns potential (t.ex. hur många användare som berörs och det kommersiella värdet). Redogörelsen ska ges ur ett internationellt perspektiv, t.ex. om idén har ett nyhetsvärde internationellt eller om det redan pågår liknande projekt utomlands. Detta innefattar att redogöra för och tydigt referera till det svenska såväl som det internationella kunskapsläget och konkurrenssituationen.

13 Evenemangen i världen växer i antal, omfatting och betydelse samtidigt som förutsättningarna för att genomföra dem blir allt mer komplexa. Tre tydliga trender kan sägas dominera utveckling/innovation av evenemang idag; (1) Förstärka eller skapa nya unika uttryck inom imageskapande, (2) Modulära användningsområden och konstruktioner som relativt enkelt kan ställas om för olika typer av konsumtion, (3) Miljövänligt och ekologiskt hållbart. Experter bedömer att utvecklingen på i princip alla områden går allt snabbare. De flesta internationella evenemangen är sedan 15 år designade för att på bästa sätt vara anpassade till TV och nya media. De är inte gjorda som enbart publika eller deltagarevenemang utan också för att tjäna som konsumtions- och kommunikationsplattformar för ett rikt utbud av varor, tjänster och budskap. Evenemangen idag är gjorda för att om möjligt skapa incitament för att öka turism, ökad konsumtion per capita, imageskapande för destinationen, ibland som en del i en större infrastrukturinvestering. Strävan efter att nå ut i det urbana rummet, bejakande av den sociala och inkluderande dimensionen, att införliva själva staden som omgärdar evenemangen, och skapa nya publika mötesplatser, är tydlig. Liksom att använda organiska material t ex trädgårdar, ren energikonsumtion och nya kretsloppslösningar. Experter hävdar att vid framtida genomförande av evenemang kan inte den hållbara, ekologiska dimensionen underskattas. Löftet om förnyelsebar energi och hållbarhet, i kombination med en social och inkluderande dimension, även avseende själva evenemangen, blir i framtiden förmodligen avgörande både för imageskapande och destinationens varumärke, såväl som för möjligheten att erhålla och genomföra morgondagens stora internationella evenemang. Dessa aktuella trender kan ses som en paradox i förhållande till de senaste decenniernas strävan mot en alltmer privat och kommersiell, och klart uttalad ekonomisk dimension avseende evenemang. Vilket internationellt idrottsförbund, eller internationell musikartist, vill i framtiden bli förknippad med något som inte anses klimat- och miljömässigt hållbart? Att som stad och region förknippas med morgondagens lösningar, snarare än med gårdagens problem, blir därmed i framtiden troligtvis alltmer avgörande för framgång / 2000 tecken

14 AKTÖRER 8a. Projektparter * I denna ruta beskriver ni endast de projektparter som har bekräftat deltagande (dvs. de organisationer som ni angett under flik 6). Beskriv projektparternas kompetens, förmåga och engagemang i förhållande till projektmål och genomförande. Beskriv även relationen mellan projektparterna (t.ex. om de samarbetat tidigare). 1. Riksidrottsförbundet (RF)/Centrum för idrottsevenemang erbjuder stöd för samtliga Specialidrottsförbund i arbetet med att arrangera internationella idrottsevenemang bl a bid/ansökningar, utbildningar i samarbete med SISU idrottsutbildarna, interna och externa mötesplatser samt verktyg för att skapa hållbara idrottsevenemang. Verksamheten grundas i den nationella strategin för internationella idrottsevenemang och den handlingsplan som upprättats mellan idrott och besöksnäring i en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang. 2. Svenska Fotbollsförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund. De har en för idrotten stor evenemangsavdelning med gedigen erfarenhet och kunskap inom internationella evenemang och är en förebild för många av de övriga 70 specialidrottsförbunden inom RF. SFFs medverkan öppnar för en bred samverkan med fler idrotter som kommer att ansluta till projektet. 3. Göteborg & Co. Turismen i Göteborg omsätter 22,1 miljarder kronor och genererade arbetstillfällen. Göteborg & Co:s uppgift är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Göteborg har stått värd för så många stora internationella evenemang, att man kan jämföra med världsstäder. 4. Stockholm Visitors Board (SVB) är ett dotterbolag till Stockholm Business Region med uppdraget att utveckla och marknadsföra Stockholm i syfte att öka antalet internationella besökare, evenemang, kongresser, företagsmöten och mässor. SVB arbetar strategiskt med att attrahera fler publika evenemang till och lotsa evenemangsarrangörer i staden.stockholm är tillväxtmotorn i svensk besöksnäring med 11,8 miljoner gästnätter Malmö Turism/Evenemang har till uppdrag att synliggöra den attraktiva evenemangsstaden Malmö och att vara den första kontakten för den som vill förlägga ett arrangemang i stan. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla Malmös förutsättningar att vara den bästa platsen för evenemang, och håller samman stadens och näringslivets gemensamma arbete i detta. 6. Regionförbundet Kalmar län arbetar tillsammans med sina kommuner med satsningar för att utveckla evenemang och kompetensen som evenemangsarrangör. Kalmar har bland annat utvecklat Ironman på fulldistans under ett antal år var Kalmar en av sju värdstäder när Sverige arrangerade UEFA Dam-EM. 7. Destination Dalarna/Visit Dalarna arbetar tillsammans med Destinationsbolagen och Dalarnas Idrottsförbund med satsningar för att utveckla evenemang och kompetensen som evenemangsarrangör. 8. Inspiration Gotland AB har till uppgift att marknadsföra, utveckla och stärka och skapa tillväxt på Gotland som destination och region. Möten & Evenemang är ett av fyra huvudverksamhetsområden.gotland har återkommande profilevenemang som Bergmanveckan, Medeltidsveckan och Almedalsveckan. 9. Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Har en lång och ledande position inom evenemangsforskning, bland annat tripple bottom line beräkningar av evenemang, nationellt och internationellt. 10. Mittuniversitetet/ETOUR Är en ledande miljö för svensk turismforskning och har varit involverade i att utvecklat Evenemangskompassen som är ett stöd för styrning av evenemang. 11. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingfond (BFUF) - främjar vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar svensk besöksnäring. Fonden är grundad och finansieras av Visita bransch- och arbetsgivarorganisation för besöksnäringen och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) / 3500 tecken 8b. Övriga aktörer som ni planerar att involvera under steg 1 * I denna ruta beskriver ni så konkret som möjligt hur konstellationen ska utvecklas under Steg 1. Om ni t.ex. inte vet vilken aktör ni ska kontakta bör ni åtminstone kunna beskriva behovet och vilken kategori av organisation som ska engageras (t.ex. en teknikledande och innovativ global kund). Försök att särskilja på vilka som är tänkta som projektparter respektive övriga aktörer (t.ex. referensgrupper).

15 Under steg 2 bjuds ytterligare aktörer in till det nationella nätverket: Andra evenemangsstäder/regioner som t ex Östersund, Helsingborg m fl kommer att bjudas in. Övriga lärosäten och forskare med inriktning på evenemangsforskning vid svenska lärosäten. Dessa finns bland annat vid Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna. Forskare/lärosäten med inriktning mot transport, logistik, miljö, IT m.m. Fler specialidrottsförbund t ex Svenska Ridsportförbundet, Friidrottsförbundet, Handbollförbundet m fl. Offentliga aktörer i städerna som har ansvar och erfarenhet vad gäller infrastruktur, logistik och säkerhet kopplat till arrangerande av evenemang t ex kollektivtrafik. Andra arrangörer t ex kulturfestivaler, konsertarrangörer/musikevenemang (t ex Live Nation och Musik festivaler) m.fl. De stora arenorna t ex Malmö Arena, Tele2 arena, Friends Arena m fl. Andra företag som arbetar med event t ex leverantörer. 793 / 2000 tecken

16 GENOMFÖRANDE 9a. Projektplan och projektorganisation * Beskriv hur projektet ska genomföras, organiseras och ledas. Beskrivningen ska även täcka in projektets samlade mognadsgrad idag och hur långt man förväntas nå under projekttiden. Detta innefattar t.ex. hur långt ni förväntar er att nå under dels initieringsprojektet och dels efter ett påföljande samverkansprojekt. Som helhet ska beskrivningen täcka in samtliga delkriterier som nämns i utlysningstexten under kriteriet?genomförande?.

17 Syfte Syftet är att utveckla lösningar i form av tjänster, produkter, strategier, organisatoriska lösningar samt kunskaps- och kompetensförsörjning kring hållbara evenemang för positiva effekter på attraktivitet och tillväxt i svenska städer och regioner samt på internationell konkurrenskraft för svensk besöksnäring. Mål för steg 1 initiering är att: -deltagande städer gör kartläggning (ev peer review) av status/behov - för att få en jämförelse mellan ett antal svenska städer/orter (evenemangsportföljer, organisation, strategier, utvärderingsprocesser, intressenter, tidigare studier) -att Genomföra en internationell benchmarkstudie/jämförelse med andra länder (organisation för evenemangsturism, intressenter, finansiellt stöd, arenor/kapacitet, metoder för beräkning/utvärdering, expertutlåtanden -att utveckla plan för gemensamma kriterier, riktlinjer och nyckeltal rörande hållbara evenemang -att identifiera och knyta andra relevanta aktörer till projektets steg 2 Resultatmål, inom tre år efter avslutat (steg 3) projekt : -Minst 8 svenska städer/regioner har väl fungerande organisation och strategier (portföljer) för hållbara evenemang som en del av sitt arbete för ökad attraktivitet och tillväxt. -Fler idrotts-/kulturevenemang har en tydlig miljö- och social profil. -De svenska städerna rankas bland topp 3 i Europa som arrangör av hållbara stadsevenemang med tydliga avtryck på regional och lokal attraktivitet och tillväxt -Den internationella evenemangsturismen till Sverige ökar med 30 procent Tjänster och produkter kopplade till beräkning, planering och genomförande av evenemang exporteras från Sverige. -Minst 2 internationellt erkända svenska forskningsmiljöer inom Hållbara evenemang (mäts via antal publikationer, citeringar, aktiva forskare) och som bidrar tydligt till kompetensförsörjning och nytta i övriga samhället (mäts via externa samarbeten) Aktiviteter Möte 1 uppstart, ramar/riktlinjer/tidplan för A) egenkartläggning. Gemensam formulering av externt uppdrag B) internationell benchmark. Möte 2 avstämning, lägesrapport A) + B). Uppstart listning C) andra aktörer. Möte 3 Rapport/sammanställning A) lägesrapport B). Plan för Steg 2 påbörjas. Möte 4 Rapport B) internationell benchmark, Skiss C) Andra aktörer och genomgång D) förslag + skiss avtal Steg 2. Organisation steg 1 Projektet samlar en referensgrupp med representanter för de 10 medsökande organisationerna: Processer och aktiviteter drivs fram av arbetsgruppen bestående av: Leif Johansson, ledare Centrum för idrottsevenemang Ossian Stiernstrand, utvecklingschef Göteborg & Co Karin Ekebjär, Turismsamordnare, Regionförbundet Kalmar Stina Algotson, VD Besöksnäringens FoU fond Ett Vetenskapligt råd utgör stöd i utveckling av verktyg/beräkningsmodeller: Donald Getz, professor University of Calgary Erik Lundberg, Fil dr. evenemangsforskare Centrum för turism, Handelshögskolan i Göteborg Robert Pettersson, Fil dir. evenemangsforskare, samverkansansvarig, Mittuniversitetet Det operativa arbetet mellan och inför referensgruppsmöten koordineras av RF och igenom en extern processledare som rekryteras till projektet nov-15 juli -16. Projektets placering/anknytning till andra processer Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) satsar sedan augusti 2014 över en miljon kronor för att skapa en plattform för att utveckla och sprida beräkningsmodeller för att arrangera hållbara internationella idrottsevenemang. Mer info: Projektet pågår till hösten Syftet och avgränsningen är att öka kompetensen i Sverige kring idrottsekonomi och utveckla standard för att beräkna idrottsevenemang. Redan nu har denna process genererat frågor som inte platsar inom avgränsningen men däremot inom föreslagna UDI projektet Hållbara stadsevenemang kommer att knytas till och på ett effektivt sätt komplettera det pågående projektet Hållbara idrottsevenemang. Tid- och aktivitetsplan Se Bildbilaga sidan / 4000 tecken 9b. Ge en kommentar till budgeten * I denna ruta ska ni motivera och förklara projektets budget och innehållet för de olika kostnadsposterna (t.ex. genomsnittlig lönekostnad per timma, vad kostnadsposten? Konsultkostnader, licenser m.m.? består av och hur stor del av övriga direkta kostnaderna som utgörs av resor).

18 Löner 1). Parterna bidrar (egna insatser) i projektet med arbetstid under projektperioden. RF svarar för lönekostnader kr inkl soc. i egen medfinansiering. BFUF lägger in lön kr inkl soc. i egen medfinansiering, Göteborg & c/o, Stockholm Visitors Board, Malmö Stad, Destination Dalarna, Region Kalmar län samt Inspiration Gotland AB lägger in kr vardera inkl. soc. i egen medfinansiering. Tjänster 2) Projektet ska köpa in externa processledartjänster för ca kr för att leda och fånga upp processen, Internationell benchmark ska upphandlas och beräknas till ca kr, externa kommunikations-/ad kostnader beräknas till ca kr. BFUF bidrar med kr i form av ersättning till Donald Getz för tid han lägger in som expert/rådgivare i projektet. RF bidrar med kr med inköpta tjänster (kalkylsystem/beräkningssnurra) som utvecklas okt mars -16 vilket inkluderas projektet men som egen medfinansiering. Material 3) kr för kommunikationsmaterial och tryckkostnader. Resor 4) Resor/logi 3 4 möten under projekttiden för processledare och övriga inbjudna, samt någon resa i samband med internationell benchmark, kr, Parterna står för egna resor motsvarande ca kr x 10 parter = kr Övrigt 5) Lokalkostnader för 3-4 möten under projekttiden, kr. Samtliga i projektet föreslagna ingående partners är relevanta för syftet. En kritisk massa av de viktigaste aktörerna behövs för att möjliggöra ett lyckat projekt som har relevans inom svensk rese- och turistin, dvs möjlighet att skapa samsyn/standard och kommunikation. De föreslagna ingående aktörerna har dock olika förutsättningar, inte minst resursmässigt. Vinnovas ekonomiska insats behövs därför för att initialt brygga över dessa skillnader mellan partners och därigenom möjliggöra skapandet och utvidgning av nätverket av aktörer / 2000 tecken

19 BILAGOR, UPPLADDNING AV FILER När du laddar upp pdf eller wordfiler är det viktigt att de inte är låsta eller lösenordsskyddade. Kravet på olåsta filer beror på att ansökan och alla uppladdade bilagor automatiskt slås ihop till ett dokument. Detta fungerar inte då låsta filer laddas upp. Max storlek för en bilaga är 10 mb. Information om vilka filtyper som är tillåtna att ladda upp som bilaga finns i frågor och svar. Frågor och svar Obligatoriska bilagor CV Max 1 sida/person, använd mall. Endast en fil kan laddas upp, alla ev. dokument sammanfogas först till en fil innan uppladdning. CV.pdf Bildbilaga Max 3 sidor: en sida ska illustrera projektets effektlogik medan övriga sidor disponeras på valfritt sätt (t.ex. bilder och tabeller). Numrera bilder etc. och gör tydliga hänvisningar till bilaga 2 i ansökanstexten. Bildbilaga_1.pdf

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Ansökan till VINNOVA. Diarienummer. Avsänd av sökande. Utlysning 2014-00872 2014-02-02 23:49. Innovativ organisering - steg 2

Ansökan till VINNOVA. Diarienummer. Avsänd av sökande. Utlysning 2014-00872 2014-02-02 23:49. Innovativ organisering - steg 2 Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-00872 Avsänd av sökande 2014-02-02 23:49 Utlysning Innovativ organisering - steg 2 OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Slutrapport till VINNOVA

Slutrapport till VINNOVA Slutrapport till VINNOVA Diarienummer 2013-02481 Avsänd av sökande 2014-03-30 20:56 GRUNDUPPGIFTER Diarienummer Projekttitel 2013-02481 Grönovation - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Utmaningsdriven innovation. Informationsmöte 2015-06-01

Utmaningsdriven innovation. Informationsmöte 2015-06-01 Utmaningsdriven innovation Informationsmöte 2015-06-01 Från betong till viol För stor användning av naturgrus äventyrar vårt grundvatten och den goda bebyggelsen Kravanalys viktigaste produktområdena,

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Datum 2014-02-11 1 (7) Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Gäller från 2014-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Moving Media Southern Sweden En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Karin Johansson-Mex Utveckligssamordnare för film och rörlig bild Näringslivsutveckling Region Skåne Karin.mex@skane.se

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR

TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR 2015 UTLYSNING AV FORSKNINGSMEDEL TILL NYTTA FÖR BESÖKSNÄRINGEN TEMA: ATTRAKTIVA SVENSKA BESÖKS- ANLEDNINGAR UTLYSNING BFUF 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Tema 2015... 3 Omfattning... 3

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer