Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer."

Transkript

1 Ansökan till VINNOVA Diarienummer Avsänd av sökande :36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. 0 / 20 tecken Projekttitel * Projekttitel på engelska * Hållbara evenemangsstäder 24 / 100 tecken Sustainable event cities 22 / 100 tecken Start av projekt för vilket bidrag sökes * Slut av projekt för vilket bidrag sökes * (ÅÅÅÅ-MM-DD) (ÅÅÅÅ-MM-DD) Svensk projektsammanfattning * Globaliseringen kombinerat med digitaliseringen leder till ökad konkurrens och transparens mellan världens städer och storstadsregioner. Ytterst handlar det om att attrahera direktinvesteringar som i sin tur skapar och säkerställer morgondagens välfärdssamhälle. Evenemang erbjuder en möjlighet att skapa tillfälliga arenor där stadens olika aktörer, privata som offentliga, kan testa nya ideér och innovationer inom stadsutveckling. Aktuell forskning pekar på två tydliga trender (1) social leverage, hur man via ett evenemang skapar engagemang och upplevd nytta hos allmänheten, och (2) event portfolios, stadens val av evenemang. Därmed blir evenemangen ett viktigt verktyg i städernas övergripande utveckling och strävan efter attraktivitet och tillväx. Förutsättningarna för att genomföra evenemang blir allt mer komplexa. Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen som fokus på värdeskapandet. Svenska städer har en unik möjlighet att positionera sig internationellt genom att tydligt inkluderar ekologiska och sociala dimensioner vilka blir alltmer viktiga vid genomförandet/kommunikationen för såväl städer som arrangörer. Projektet syftar till att hitta nya lösningar som möter utmaningen med att planera, genomföra och följa upp hållbara evenemang. Och som bidrar till städers attraktivitet och tillväxt genom ökad innovationsförmåga i besöksnäringen, en av Sveriges basnäringar med stark utveckling och unik effekt på jobbskapande för inte minst unga och nya svenskar. Projektet kommer att etablera en samverkansplattform med aktörer från alla delar av quadrupel helix i en gemensam utvecklingsprocess av nya produkter, tjänster, organisatoriska lösningar liksom kunskap/kompetens / 1500 tecken Engelsk projektsammanfattning * Globalization combined with digitization leads to increased competition and transparency among the world s cities and metropolitan regions. Ultimately it is a question of attracting direct investments, which in turn creates and ensure welfare. Events offers an opportunity to create temporary arenas where the city s various stakeholders, private and public, can test new ideas and innovations for urban development. Current research points out two distinct trends (1) social leverage, how an event can create public engagement and perceived benefit, and (2) event portfolios, the city s selection of events. This makes the events an important tool in the overall urban development and the pursuit of attractiveness and growth. The conditions for implementing events are becoming more and more complex. Internationally the economic dimension still dominates as the focus on value. Swedish cities have a unique opportunity to position themselves internationally by clearly developing and including ecological and social value dimensions which are increasingly becoming important in the implementation / communication for cities as organizers. The project aims to find new solutions with potential to meet the challenge of planning, implementing and monitoring sustainable events. And contribute to cities attractiveness and growth through increased innovation capacity in the tourism industry, one of Sweden s basic industries with strong performance and a unique effect on job creation for especially young and new Swedes. The project will establish a collaboration platform of players from all parts of the Quadruple Helix in a joint development of new products, services, organizational solutions and knowledge / skills connected to events / 1500 tecken Mål för projektet * I denna ruta beskriver ni mål för Steg 1 Initiering och effektmål (dvs. efter genomfört Steg 3).

2 Etablera ett nationellt nätverk av aktörer för att utveckla nya lösningar och kunskap som stärker Sveriges konkurrenskraft avseende hållbara stadsevenemang. 137 / 150 tecken Intresseväckande beskrivning * Skriv en säljande, populärvetenskaplig beskrivning om projektet för att (1) övertyga VINNOVA om projektets förträfflighet och (2) som VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation Svenska städer vill positionera sig inom internationell stadsutveckling genom att mobilisera idrott, besöksnäring, off aktörer och forskare nationellt och lokalt/regionalt för att addera ekologiska och sociala dimensioner till ekonomiska i genomförande/kommunikation av evenemang. Kontakt med VINNOVA (välj namn) Marit Werner 248 / 250 tecken Sekretess Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs Nej Välj ett område från listan: Hållbara attraktiva städer

3 KLASSIFICERING Klassificering av Behovsområde * 07 Miljö 14 Affärsprocesser 11 Underhållning (3 val, 1 nivå) Klassificering av forskningsområde * Ekonomisk geografi Nationalekonomi Studier av offentlig förvaltning (3 val, 3 nivåer) Klassificering produktområde * Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster Hotelltjänster Övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (3 val, 4 nivåer)

4 KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR) Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT Organisationsnummer Adress BOSÖN LIDINGÖ Webbplats Telefon Kommun Lidingö Land Sverige Arbetsplats Riksidrottsförbundet Adress Idrottens hus Stockholm Webbplats Telefon Kommun Stockholm Land Sverige

5 KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT Christer Pallin Person E-post Direkttelefon Mobil Kön Man Födelseår 1951 Idrottens Hus Arbetsplats Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT ( ) Adress Stockholm Telefon Kommun Lidingö Land Sverige

6 KOORDINATORNS PROJEKTLEDARE Leif Johansson Person E-post Direkttelefon Mobil Kön Man Födelseår 1958 Idrottens Hus Arbetsplats Organisation RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT ( ) Adress Stockholm Telefon Kommun Lidingö Land Sverige

7 BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD Totalt Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Projektets finansiering Varav sökt bidrag från VINNOVA Varav andra finansiärer Varav egen finansiering Total finansiering Projektets stödnivå 57.7% 34.0% 38.8% Koordinerande projektpart (koordinator) RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT Riksidrottsförbundet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 82.2% 55.8% 61.7%

8 Projektparter BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSFOND Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag Göteborg & Co ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Göteborgs Universitet Centrum för Turism - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

9 INSPIRATION GOTLAND AB INSPIRATION GOTLAND AB ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% MALMÖ KOMMUN Malmö stad ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Mittuniversitetet ETOUR - Mittuniversitetet ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

10 Region Dalarna Region Dalarna ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% Regionförbundet i Kalmar län Kalmar Regionförbund ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0% SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

11 Stockholm Visitors Board AB Stockholm Visitors Board AB ( ) Personalkostnader Konsultkostnader, licenser m.m Övriga direkta kostnader inkl. resor Totala kostnader Finansiering Sökt bidrag från VINNOVA Egen Finansiering Total finansiering Stödnivå 0.0% 0.0% 0.0%

12 POTENTIAL 7a. Idé och koppling till vald utmaning * Beskriv den specifika samhällsutmaning (det problem) som ni vill lösa och hur denna relaterar till en eller flera av de mer övergripande samhällsutmaningar som VINNOVA har definierat i programbeskrivningen för Utmaningsdriven innovation. För projekt med stort IT innehåll rekommenderas att ni också beskriver ert förslag i relation till den Digitala agendan. se Iden är att samla relevanta aktörer nationellt från besöksnäring och offentliga aktörer inom kommun/region (Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Destination Dalarna och Gotland), idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollsförbundet), forskning (Centrum för turism vid Handelshögskolan i Göteborg, Mittuniversitetet, BFUF) för att gemensamt möta utmaningar och utveckla lösningar för hållbara stadsevenemang/internationella idrottsevenemang. Projektets mål är att utveckla nya produkter, tjänster, organisatoriska lösningar liksom kunskap och kompetens. Det existerar inget annat liknande initiativ i Sverige på denna strategiska nivå. Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar. Få andra branscher har samma positiva utveckling, och besöksnäringen är i särklass när det gäller att skapa nya arbetstillfällen inom svensk ekonomi, inte minst för ungdomar och invandrargrupper. De svenska städerna är motorer i denna utveckling, och för städerna är evenemang särskilt viktiga i detta avseende. Evenemangen i världen växer i antal, omfattning och betydelse samtidigt som förutsättningar för att genomföra dem blir allt mer komplexa. Samtliga dimensioner, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt, måste hanteras professionellt för att skapa önskade effekter. Alla städer och storstadsregioner i världen är idag medvetna om evenemangens möjliga bidrag till positiv samhällsutveckling, även i en bredare kontext. Konkurrensen är därför oerhört hård. Sverige är i sammanhanget ett litet land, och de svenska städerna och regionerna tillhör inte de mest resursstarka aktörerna. För att möjliggöra fortsatt positiv utveckling krävs därför ständig innovationsförmåga. Allt annat lika kommer större internationella aktörer/städer/regioner att konkurrera ut de svenska aktörerna på sikt och det kan gå fort. Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen. Svenska städers stora möjlighet just nu är att positionera sig internationellt genom att erbjuda bättre genomföranden till potentiella arrangörer utifrån den ekologiska och sociala dimensionen då dessa kommer att bli alltmer viktiga vid genomförandet/kommunikationen även för arrangörerna. Evenemang är också intressanta eftersom de till sin natur lämpliga att använda som testmiljöer med marknadsmässiga villkor för nya lösningar som bidrar till attraktiva städer då de sker under en begränsad tid, ofta inom ett geografiskt avgränsat område, samlar många besökare, med ett relativt gemensamt mål men också med behov av en rad tjänster/produkter (transport, logistik, förtäring, boende, säkerhet, IT och kringtjänster) direkt kopplade till det målet. Evenemangens totala effekt på utvecklingen av en attraktiv stad är beroende av många olika faktorer. Inte minst är upplevelsen hos de som bor och arbetar i stade viktig att ta med i styrning och utvärdering av evenemang. Ett ensidigt fokus på turismekonomiska effekter är inte tillräckligt. En plattform som utgår från en gemensam förståelse av behoven av ny kunskap, nya beräkningsmodeller, organisatoriska lösningar m.m. har goda förutsättningar att i längden stimulera framväxten av nya lösningar för hållbara evenemang / 3000 tecken 7b. Bakgrund och state-of-the-art * Beskriv trender, forskning och behov som ligger bakom projektförslaget och varför nya lösningar behövs. I denna del ska ni även förklara idéns potential (t.ex. hur många användare som berörs och det kommersiella värdet). Redogörelsen ska ges ur ett internationellt perspektiv, t.ex. om idén har ett nyhetsvärde internationellt eller om det redan pågår liknande projekt utomlands. Detta innefattar att redogöra för och tydigt referera till det svenska såväl som det internationella kunskapsläget och konkurrenssituationen.

13 Evenemangen i världen växer i antal, omfatting och betydelse samtidigt som förutsättningarna för att genomföra dem blir allt mer komplexa. Tre tydliga trender kan sägas dominera utveckling/innovation av evenemang idag; (1) Förstärka eller skapa nya unika uttryck inom imageskapande, (2) Modulära användningsområden och konstruktioner som relativt enkelt kan ställas om för olika typer av konsumtion, (3) Miljövänligt och ekologiskt hållbart. Experter bedömer att utvecklingen på i princip alla områden går allt snabbare. De flesta internationella evenemangen är sedan 15 år designade för att på bästa sätt vara anpassade till TV och nya media. De är inte gjorda som enbart publika eller deltagarevenemang utan också för att tjäna som konsumtions- och kommunikationsplattformar för ett rikt utbud av varor, tjänster och budskap. Evenemangen idag är gjorda för att om möjligt skapa incitament för att öka turism, ökad konsumtion per capita, imageskapande för destinationen, ibland som en del i en större infrastrukturinvestering. Strävan efter att nå ut i det urbana rummet, bejakande av den sociala och inkluderande dimensionen, att införliva själva staden som omgärdar evenemangen, och skapa nya publika mötesplatser, är tydlig. Liksom att använda organiska material t ex trädgårdar, ren energikonsumtion och nya kretsloppslösningar. Experter hävdar att vid framtida genomförande av evenemang kan inte den hållbara, ekologiska dimensionen underskattas. Löftet om förnyelsebar energi och hållbarhet, i kombination med en social och inkluderande dimension, även avseende själva evenemangen, blir i framtiden förmodligen avgörande både för imageskapande och destinationens varumärke, såväl som för möjligheten att erhålla och genomföra morgondagens stora internationella evenemang. Dessa aktuella trender kan ses som en paradox i förhållande till de senaste decenniernas strävan mot en alltmer privat och kommersiell, och klart uttalad ekonomisk dimension avseende evenemang. Vilket internationellt idrottsförbund, eller internationell musikartist, vill i framtiden bli förknippad med något som inte anses klimat- och miljömässigt hållbart? Att som stad och region förknippas med morgondagens lösningar, snarare än med gårdagens problem, blir därmed i framtiden troligtvis alltmer avgörande för framgång / 2000 tecken

14 AKTÖRER 8a. Projektparter * I denna ruta beskriver ni endast de projektparter som har bekräftat deltagande (dvs. de organisationer som ni angett under flik 6). Beskriv projektparternas kompetens, förmåga och engagemang i förhållande till projektmål och genomförande. Beskriv även relationen mellan projektparterna (t.ex. om de samarbetat tidigare). 1. Riksidrottsförbundet (RF)/Centrum för idrottsevenemang erbjuder stöd för samtliga Specialidrottsförbund i arbetet med att arrangera internationella idrottsevenemang bl a bid/ansökningar, utbildningar i samarbete med SISU idrottsutbildarna, interna och externa mötesplatser samt verktyg för att skapa hållbara idrottsevenemang. Verksamheten grundas i den nationella strategin för internationella idrottsevenemang och den handlingsplan som upprättats mellan idrott och besöksnäring i en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang. 2. Svenska Fotbollsförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund. De har en för idrotten stor evenemangsavdelning med gedigen erfarenhet och kunskap inom internationella evenemang och är en förebild för många av de övriga 70 specialidrottsförbunden inom RF. SFFs medverkan öppnar för en bred samverkan med fler idrotter som kommer att ansluta till projektet. 3. Göteborg & Co. Turismen i Göteborg omsätter 22,1 miljarder kronor och genererade arbetstillfällen. Göteborg & Co:s uppgift är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Göteborg har stått värd för så många stora internationella evenemang, att man kan jämföra med världsstäder. 4. Stockholm Visitors Board (SVB) är ett dotterbolag till Stockholm Business Region med uppdraget att utveckla och marknadsföra Stockholm i syfte att öka antalet internationella besökare, evenemang, kongresser, företagsmöten och mässor. SVB arbetar strategiskt med att attrahera fler publika evenemang till och lotsa evenemangsarrangörer i staden.stockholm är tillväxtmotorn i svensk besöksnäring med 11,8 miljoner gästnätter Malmö Turism/Evenemang har till uppdrag att synliggöra den attraktiva evenemangsstaden Malmö och att vara den första kontakten för den som vill förlägga ett arrangemang i stan. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla Malmös förutsättningar att vara den bästa platsen för evenemang, och håller samman stadens och näringslivets gemensamma arbete i detta. 6. Regionförbundet Kalmar län arbetar tillsammans med sina kommuner med satsningar för att utveckla evenemang och kompetensen som evenemangsarrangör. Kalmar har bland annat utvecklat Ironman på fulldistans under ett antal år var Kalmar en av sju värdstäder när Sverige arrangerade UEFA Dam-EM. 7. Destination Dalarna/Visit Dalarna arbetar tillsammans med Destinationsbolagen och Dalarnas Idrottsförbund med satsningar för att utveckla evenemang och kompetensen som evenemangsarrangör. 8. Inspiration Gotland AB har till uppgift att marknadsföra, utveckla och stärka och skapa tillväxt på Gotland som destination och region. Möten & Evenemang är ett av fyra huvudverksamhetsområden.gotland har återkommande profilevenemang som Bergmanveckan, Medeltidsveckan och Almedalsveckan. 9. Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Har en lång och ledande position inom evenemangsforskning, bland annat tripple bottom line beräkningar av evenemang, nationellt och internationellt. 10. Mittuniversitetet/ETOUR Är en ledande miljö för svensk turismforskning och har varit involverade i att utvecklat Evenemangskompassen som är ett stöd för styrning av evenemang. 11. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingfond (BFUF) - främjar vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar svensk besöksnäring. Fonden är grundad och finansieras av Visita bransch- och arbetsgivarorganisation för besöksnäringen och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) / 3500 tecken 8b. Övriga aktörer som ni planerar att involvera under steg 1 * I denna ruta beskriver ni så konkret som möjligt hur konstellationen ska utvecklas under Steg 1. Om ni t.ex. inte vet vilken aktör ni ska kontakta bör ni åtminstone kunna beskriva behovet och vilken kategori av organisation som ska engageras (t.ex. en teknikledande och innovativ global kund). Försök att särskilja på vilka som är tänkta som projektparter respektive övriga aktörer (t.ex. referensgrupper).

15 Under steg 2 bjuds ytterligare aktörer in till det nationella nätverket: Andra evenemangsstäder/regioner som t ex Östersund, Helsingborg m fl kommer att bjudas in. Övriga lärosäten och forskare med inriktning på evenemangsforskning vid svenska lärosäten. Dessa finns bland annat vid Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna. Forskare/lärosäten med inriktning mot transport, logistik, miljö, IT m.m. Fler specialidrottsförbund t ex Svenska Ridsportförbundet, Friidrottsförbundet, Handbollförbundet m fl. Offentliga aktörer i städerna som har ansvar och erfarenhet vad gäller infrastruktur, logistik och säkerhet kopplat till arrangerande av evenemang t ex kollektivtrafik. Andra arrangörer t ex kulturfestivaler, konsertarrangörer/musikevenemang (t ex Live Nation och Musik festivaler) m.fl. De stora arenorna t ex Malmö Arena, Tele2 arena, Friends Arena m fl. Andra företag som arbetar med event t ex leverantörer. 793 / 2000 tecken

16 GENOMFÖRANDE 9a. Projektplan och projektorganisation * Beskriv hur projektet ska genomföras, organiseras och ledas. Beskrivningen ska även täcka in projektets samlade mognadsgrad idag och hur långt man förväntas nå under projekttiden. Detta innefattar t.ex. hur långt ni förväntar er att nå under dels initieringsprojektet och dels efter ett påföljande samverkansprojekt. Som helhet ska beskrivningen täcka in samtliga delkriterier som nämns i utlysningstexten under kriteriet?genomförande?.

17 Syfte Syftet är att utveckla lösningar i form av tjänster, produkter, strategier, organisatoriska lösningar samt kunskaps- och kompetensförsörjning kring hållbara evenemang för positiva effekter på attraktivitet och tillväxt i svenska städer och regioner samt på internationell konkurrenskraft för svensk besöksnäring. Mål för steg 1 initiering är att: -deltagande städer gör kartläggning (ev peer review) av status/behov - för att få en jämförelse mellan ett antal svenska städer/orter (evenemangsportföljer, organisation, strategier, utvärderingsprocesser, intressenter, tidigare studier) -att Genomföra en internationell benchmarkstudie/jämförelse med andra länder (organisation för evenemangsturism, intressenter, finansiellt stöd, arenor/kapacitet, metoder för beräkning/utvärdering, expertutlåtanden -att utveckla plan för gemensamma kriterier, riktlinjer och nyckeltal rörande hållbara evenemang -att identifiera och knyta andra relevanta aktörer till projektets steg 2 Resultatmål, inom tre år efter avslutat (steg 3) projekt : -Minst 8 svenska städer/regioner har väl fungerande organisation och strategier (portföljer) för hållbara evenemang som en del av sitt arbete för ökad attraktivitet och tillväxt. -Fler idrotts-/kulturevenemang har en tydlig miljö- och social profil. -De svenska städerna rankas bland topp 3 i Europa som arrangör av hållbara stadsevenemang med tydliga avtryck på regional och lokal attraktivitet och tillväxt -Den internationella evenemangsturismen till Sverige ökar med 30 procent Tjänster och produkter kopplade till beräkning, planering och genomförande av evenemang exporteras från Sverige. -Minst 2 internationellt erkända svenska forskningsmiljöer inom Hållbara evenemang (mäts via antal publikationer, citeringar, aktiva forskare) och som bidrar tydligt till kompetensförsörjning och nytta i övriga samhället (mäts via externa samarbeten) Aktiviteter Möte 1 uppstart, ramar/riktlinjer/tidplan för A) egenkartläggning. Gemensam formulering av externt uppdrag B) internationell benchmark. Möte 2 avstämning, lägesrapport A) + B). Uppstart listning C) andra aktörer. Möte 3 Rapport/sammanställning A) lägesrapport B). Plan för Steg 2 påbörjas. Möte 4 Rapport B) internationell benchmark, Skiss C) Andra aktörer och genomgång D) förslag + skiss avtal Steg 2. Organisation steg 1 Projektet samlar en referensgrupp med representanter för de 10 medsökande organisationerna: Processer och aktiviteter drivs fram av arbetsgruppen bestående av: Leif Johansson, ledare Centrum för idrottsevenemang Ossian Stiernstrand, utvecklingschef Göteborg & Co Karin Ekebjär, Turismsamordnare, Regionförbundet Kalmar Stina Algotson, VD Besöksnäringens FoU fond Ett Vetenskapligt råd utgör stöd i utveckling av verktyg/beräkningsmodeller: Donald Getz, professor University of Calgary Erik Lundberg, Fil dr. evenemangsforskare Centrum för turism, Handelshögskolan i Göteborg Robert Pettersson, Fil dir. evenemangsforskare, samverkansansvarig, Mittuniversitetet Det operativa arbetet mellan och inför referensgruppsmöten koordineras av RF och igenom en extern processledare som rekryteras till projektet nov-15 juli -16. Projektets placering/anknytning till andra processer Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) satsar sedan augusti 2014 över en miljon kronor för att skapa en plattform för att utveckla och sprida beräkningsmodeller för att arrangera hållbara internationella idrottsevenemang. Mer info: Projektet pågår till hösten Syftet och avgränsningen är att öka kompetensen i Sverige kring idrottsekonomi och utveckla standard för att beräkna idrottsevenemang. Redan nu har denna process genererat frågor som inte platsar inom avgränsningen men däremot inom föreslagna UDI projektet Hållbara stadsevenemang kommer att knytas till och på ett effektivt sätt komplettera det pågående projektet Hållbara idrottsevenemang. Tid- och aktivitetsplan Se Bildbilaga sidan / 4000 tecken 9b. Ge en kommentar till budgeten * I denna ruta ska ni motivera och förklara projektets budget och innehållet för de olika kostnadsposterna (t.ex. genomsnittlig lönekostnad per timma, vad kostnadsposten? Konsultkostnader, licenser m.m.? består av och hur stor del av övriga direkta kostnaderna som utgörs av resor).

18 Löner 1). Parterna bidrar (egna insatser) i projektet med arbetstid under projektperioden. RF svarar för lönekostnader kr inkl soc. i egen medfinansiering. BFUF lägger in lön kr inkl soc. i egen medfinansiering, Göteborg & c/o, Stockholm Visitors Board, Malmö Stad, Destination Dalarna, Region Kalmar län samt Inspiration Gotland AB lägger in kr vardera inkl. soc. i egen medfinansiering. Tjänster 2) Projektet ska köpa in externa processledartjänster för ca kr för att leda och fånga upp processen, Internationell benchmark ska upphandlas och beräknas till ca kr, externa kommunikations-/ad kostnader beräknas till ca kr. BFUF bidrar med kr i form av ersättning till Donald Getz för tid han lägger in som expert/rådgivare i projektet. RF bidrar med kr med inköpta tjänster (kalkylsystem/beräkningssnurra) som utvecklas okt mars -16 vilket inkluderas projektet men som egen medfinansiering. Material 3) kr för kommunikationsmaterial och tryckkostnader. Resor 4) Resor/logi 3 4 möten under projekttiden för processledare och övriga inbjudna, samt någon resa i samband med internationell benchmark, kr, Parterna står för egna resor motsvarande ca kr x 10 parter = kr Övrigt 5) Lokalkostnader för 3-4 möten under projekttiden, kr. Samtliga i projektet föreslagna ingående partners är relevanta för syftet. En kritisk massa av de viktigaste aktörerna behövs för att möjliggöra ett lyckat projekt som har relevans inom svensk rese- och turistin, dvs möjlighet att skapa samsyn/standard och kommunikation. De föreslagna ingående aktörerna har dock olika förutsättningar, inte minst resursmässigt. Vinnovas ekonomiska insats behövs därför för att initialt brygga över dessa skillnader mellan partners och därigenom möjliggöra skapandet och utvidgning av nätverket av aktörer / 2000 tecken

19 BILAGOR, UPPLADDNING AV FILER När du laddar upp pdf eller wordfiler är det viktigt att de inte är låsta eller lösenordsskyddade. Kravet på olåsta filer beror på att ansökan och alla uppladdade bilagor automatiskt slås ihop till ett dokument. Detta fungerar inte då låsta filer laddas upp. Max storlek för en bilaga är 10 mb. Information om vilka filtyper som är tillåtna att ladda upp som bilaga finns i frågor och svar. Frågor och svar Obligatoriska bilagor CV Max 1 sida/person, använd mall. Endast en fil kan laddas upp, alla ev. dokument sammanfogas först till en fil innan uppladdning. CV.pdf Bildbilaga Max 3 sidor: en sida ska illustrera projektets effektlogik medan övriga sidor disponeras på valfritt sätt (t.ex. bilder och tabeller). Numrera bilder etc. och gör tydliga hänvisningar till bilaga 2 i ansökanstexten. Bildbilaga_1.pdf

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Ansökan till Vinnova. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Inskickad.

Ansökan till Vinnova. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Inskickad. Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-02524 Inskickad 2016-04-12 09:41 Utlysning Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016 OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer

Läs mer

Ansökan till Vinnova. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Inskickad.

Ansökan till Vinnova. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Inskickad. Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03186 Inskickad 2016-06-02 23:13 Utlysning Leda och organisera för ökad innovationsförmåga OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer

Läs mer

Wiki Loves Public Art. Slut av projekt för vilket bidrag sökes *

Wiki Loves Public Art. Slut av projekt för vilket bidrag sökes * Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2012-04132 Avsänd av sökande 2012-11-16 11:47 Utlysning Öppna datakällor 2, 2012 OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Ansökan till VINNOVA. Diarienummer. Avsänd av sökande. Utlysning 2014-00872 2014-02-02 23:49. Innovativ organisering - steg 2

Ansökan till VINNOVA. Diarienummer. Avsänd av sökande. Utlysning 2014-00872 2014-02-02 23:49. Innovativ organisering - steg 2 Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-00872 Avsänd av sökande 2014-02-02 23:49 Utlysning Innovativ organisering - steg 2 OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Utmaningsdriven innovation. Hjälptext, Initiering 2013 uppdaterad

Utmaningsdriven innovation. Hjälptext, Initiering 2013 uppdaterad Utmaningsdriven innovation Hjälptext, Initiering 2013 uppdaterad 120208 Flik 1: Om ansökan När det är mindre än en dag kvar visas timmar och minuter. Sista minuten visas Mindre än 1 minut. Fylls i om ni

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation

Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation Initiering 2013 Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer Bild 1 Initiering 2013 Vänder sig till konstellationer av aktörer

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Hjälptext för VINN NU

Hjälptext för VINN NU VINN NU ansökansblankett 2011 Hjälptext för VINN NU Ann Louise Persson Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel:

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Ansökningsblankett FRÖN en vägledning. Hösten 2015

Ansökningsblankett FRÖN en vägledning. Hösten 2015 Ansökningsblankett FRÖN en vägledning Hösten 2015 Ansökningar FRÖN Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal: https://portal.vinnova.se/. För att kunna lämna in

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest Micro Workshop Wifi: Karlstad CCC Guest http://tinyurl.com/smartws Question 1 http://tinyurl.com/smartws What are the challenges and possibilities with Smart Specialisation in Sweden? Grupp 1 - Samarbeten

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram Strategiska innovationsprogram Informationsseminarium 7 april 2016 www.energimyndigheten.se/sio Agenda Inledning Om strategiska innovationsområden Om utlysningen Om strategiska innovationsprogram Vad är

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Uppsala län, 3 november 2015 28 miljoner vill komma till Sverige Hur många

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

HÖG 17 - Forskningsprojekt

HÖG 17 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 17 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer