KÖRSÅNOER FREDRIK PACIUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖRSÅNOER FREDRIK PACIUS"

Transkript

1 ACTA MUSCA KÄLLSKRFTER OCH STUDER UT6VNA AV MUSKVETENSKAPLl6A SEMNARET VD ÅBO AKADEM 111 KÖRSÅNOER AV FREDRK PACUS UTGVNA AV JOHN ROSAS ABO 1959

2

3 ACTA MUSCA KÄLLSKRFTER OCH STUDER UTGVNA AV MUSKVETENSKAPLGA SEMNARET VD ÅBO AKADEM 111 KORSÅNOER AV FREDRK PACUS Tidigare otryckta sånger för manskör Sång för damkör Sång för dubbelkör Sånger för blandad kör UTG VNA AV JOHN ROSAS ABO 1959

4 Noterna tili de flesta sångerna ritade av Henry Hoffren Åbo Tidnings och Tryckerl Aktlebolag ÅBO 1959

5 FORORD Ar 1937 utgav professor Otto Andersson i tryck alla då kända kvartettsånger av Fredrik Pacius, dels kompositioner, dels arrangemang, sammanlagt 66 sånger (ACTA MUSCA 1) Av dessa hade 32 sånger tidigare publicerats, medan resten, 34 sånger, hade förekommitendast igamla handskrivna sångsamlingar Sedan dess ha ytterligare några handskrivna böcker och blad upptäckts, vilka innehålla ett stort antal tidigare otryckta körsånger av Pacius Dessa sånger för manskör, biandad kör, damkor eiler dubbelkör bilda stommert i föreliggande publikation För att denna tillsammans med ACTA MUS 1 CA l skall ge en så fullständig bild som möjligt av Pacius' produktion för kör a cappella ha också de tidigare tryckta sångerna för blandad kör medtagits Härtill har även bidragit den omständigheten, att dessa sånger tili största delen i'ngå i numera svåröverkomliga samlingar, företrädesvis Sävelistö och Svenska Folkskolans Vänners (SFV) musikbibliotek Jag har i tidigare arbeten meddelat musikaliska och historiska uppgifter om de sånger, som ingå i denna bok, och beskrivit de källskrifter, där sångerna ha påträffats Hänvisande tili dessa arbeten 1 kan jag här inskränka mig tili s~dant, som berör själva sångurvalet och redigeringsarbetet Denna publikation är avsedd som ett bidrag tili kännedomen om Pacius som tonsättare Men den skall också tjäna den praktiska musiken Därför ha de svensk och tyskspråkiga sångerna tryckts med både originaltext och finsk översättning Ortografin i de svenska texterna har moderniserats De i denna bok publicerade sångerna för manskör äro 16 tili antalet, 14 originalkompositioner och 2 arrangemang Två sånger ha ~ämnats bort: den lilla bagatellen jonas uti källarn går på grund av dess vågade text och arrangemanget tili Kultani, emedan det ingår i den av Otto Andersson utgivna Sångbok, Österbottniska nationen tillhörig (ACTA MUSCA ) Sångerna för blandad kör kunna indelas kronologiskt i två huvudgrupper Tili den ena gruppen höra de sånger, som komponerades på 1840talet, då Pacius förutom den för oratoriekonserterna sammansatta kören t~dtals ledde även en blandad kör a cappella Bland dessa sånger märkas främst sex sånger med Runebergs ord Hit höra också arrangemanget av Läksin minä kesäyönä käymään och kompositionen Kriegers Abschied, vilka båda även finnas i sätt

6 ning för manskör (ACTA MUSCA 1) Sångerna i den andra gruppen ha komponerats under åren Medan Pacius för manskör tonsatte mest tyskspråkiga dikter har han för blandad köt komponerat endast 4 sånger tili tyska ord om man inte räknar den ursprungligen för manskör skrivna Kriegers Abschied Av dessa kunna ch lasse Vater deine Hände och Motette utföras i en följd, såsom komponisten har antytt genom en blyertsanteckning,»attacca», i manuskriptet En grupp för sig utgöra Bild der Erinnerung och Sehnsucht, vika ursprungligen ha komponerats för en röst och piano Trots att körsättningen icke har gjorts av Pacius utan av Rudolf Lagi, ha dessa sånger tagits med i denna saming Orsaken härtill är, att sångerna icke ha påträffats isin originala form En publicering av dessa körsättningar icke endast bekantgör dessa Paciusmelodier utan bidrar också i viss mån tili kännedomen om Lagis kompositoriska förmåga Ett antal sånger äro satta för stor blandad kör, dvs för fullständig manskör med sopran och alt ad libitum De kunna således utföras i såväl manskör som blandad kör En originalkomposition i denna sti är tonsättningen av Topelius' Morgonsång V årt land och Suomis sång, vilka ursprungligen tonsattes för manskör (ACTA MUSCA 1) och av tonsättaren ha skrivits i flera olika sättningar, publiceras här i sättning för stor blandad kör Även Hymn till Finland, slutkören i operan Kung Karls jakt, finns i dylik sättning Emedan sopran och altstämmorna i huvudsak äro oktavfördubbingar av tenor~ stämmorna i den i ACTA M US CA pubicerade manskörsättningen har denna komposition tagits med här endast i sättning för fyrstämmig blandad kör Ur den kantat, vilken Pacius komponerade tili den fest, som universitetet 1866 anordnade med anledning av kanslers, tronföljarens, förmälning, bearbetade han år 1880 ett avsnitt, Hymn (»Gud med din starka allmakts hand»), för stor blandad kör och för fyrstämmig blandad kör Samma text tonsattes helt på ny tt följande år Emedan de tre versionerna fordra relativt stort ut: rymme och texten numera endast har historiskt intresse ha de inte tagits med i denna samling Av utrymmesskäl ha också bortlämnats sättningen för stor blandad kör och sättningen för fyrstämmig manskör och orgel av koralen )Så lår jag nu med rid och jröjd mig hädanskilja», viken i sättning för trestämmig manskör och orgel ingår i ACTA M US CA Festmarsch, som är en bearbetning av ett avsnitt ur operan Loreley, kan utföras även med Ernst V Knapes dikt Till sången ()Sång stig högh) Med denna text ingår marschen i SFV:s musikbibliotek, serie A, häfte X olika sammanhang omnämnas några sånger av Pacius, vilka icke ännu ha påträffats Det kan även förmodas, att ett antal osignerade sånger, mest

7 arrangemang, äro av Pacius' hand Man får hoppas, att klarhet en gång skal skapas kring dessa sångers ursprung Vid redigeringen har jag fått värdefula råd av professor Otto Andersson, för vilket jag uttalar ett varmt tack Samlingen har kunnat tryckas tack vare ett bidrag från Abo Akademis musikhistoriska fond Översättningen tili finska av ett stort antal sångtexter har bekostats av Delegationen för förvaltning av Fredrik Pacius' andliga kvarlåtenskap, vars ordförande är revisor C E Pacius Tili slut uttalar jag förhoppningen, att publikationen på sitt sätt skal bidraga tili att göra Pacius' gärning almännare känd och att körerna här måtte finna nya nummer tili sin repertoar Abo i juni 1959 john Rosas 1 F red r i k P ac i u S S 0 m t 0 n S ä t t a r e och Tili f r å g a n 0 m Pac i u s' k ö r s t i 1 (ACTA ACADEMAE ABOENSS Humaniora XX, loch 3)

8

9 7 1 Den sjuttonåriga (J L Runeberg) 1 Seitsentoista vuotias (Suom V Arti) 1 jag vet ej vad jag 2 Vid sömmen he la 1 En tie dä, mi tä 2 Mä päi vät pii kät P r1 J J P hop pas sit ter toi von uu ras vi i som ka en ai ni ~o~~bh i ka som en ai na, aan mä ~ ~~ rj fullt; träl; aan; p p niin; i ka fullt; mitt hjär ta känns så som en träl; jag tycks ar be ta ai ni aan' niin tyh jäks sy dän niin, aan niin; en val mis ta saa pp fullt väl vaan öds ligt och fli tigt, det tun tuu, ja sen lään, vaan ~ = är ändå så i der ej liktäy deks sil i, vai vun, vai vun nå? då voi? en dim fullt, så fullt Vart väl, lik väl Mot sil ti vaan Miks haa vei siin Päin syftar den na handen sjunker Le vo ton na kät tä ot sa 0 ro, pannan, et sin, painuu, som ej ett mål kan nå, kan nå? och nå len glömmes, glömmes då mit en mä saada voi, en voi? mä työ tämuista en, mä en

10 8 1 J Vad öns kar jag, vad Vad öns kar jag, vad Mä oi kein Mit' mi tä vili jag, vili jag, mie in? toi von? vad vad tän ker jag up på? tän ker jag up på? Miss' MW aa tos ai La koi? 0; keinaat te len? 2 farväl! 2 Näkemiinl (Suom V Arti) Con moto Far väl, Nä ke mun, far väl, nä ke miin, far nä ke väl, miin, far väl! Glöm ej din nä ke mun Mua muis ta nä ke mun,

11 9 vänl os, Far väl, nä ke mun, Glöm ej din vän! oi ys tä väin, Far väli G1öm ej din mua muis ta = vän, glöm os, niin, ej din vän! muista osl '1 Far väl, Nä ke mun,, van! osl Farväl, Nä ke miin, nä ke miinl Gtöm ej din Niin, muista 1 J Farväl,, Nä ke mun, far väll nä ke miinl_ poco ritard Piil moto S> vän, os, glöm ej din vän! oi ys tä väinl När indträ det Kun lehmukset :f far _ väll nä ke miinl När Kun ind trä det leh mukset

12 10 blom mar, leh tii, när å ter blir som mar, kun uus ke sä eh Ui, blom mar, leh Ui, när kun å ter blir som mar, uus ke sä eh tii, Kom då 1 gen, Tul los sä taas, Risoluto p kom då, tul los, kom då! taa sen! Sf Kom då Tul los Kom då Tul los i gen, sä taas, i gen, sä taas, p PP Kom aå 1 gen, Tul los sä taas, kom då i gen, sä tul los taas, ~ kom sä dä i gen, tul los taas, ~~=;:== jlf ~~2 = kom, kom, tul los, kom, kom! tul los koril, _ taas,

13 kom, taas, kom dä i gen! sä tul los taas!~ När Kun Kom då i gen, sä tul los taas, kom då i gen! sä tul los taas kom, taas, kom i gen, tul los taas, ind trä det leh muk set ~"o blom mar, leh tii, V"~ ~ kom då! gen, V "t 1 tul los sä taas, glöm ej din vän, kom då i gen, oi vs tä väin, kom då i sä tul los när kun,, r~~ijd ~ pi Glöm ej din Mua muis ta gen, i gen! taas, oi, taasl å llus ter blir som mar, eh Ui, när kun === : kom då i gen då tul los sä taas, sä glöm ej din vän, mua muista os, taas, vän! j gen, kom då i os, sä taas, sä tul los

14 12 lind trä det blom mar, när leh muk set leh tii, kun glöm ol o kom i gen! sä tul los taas! ej din vän, 0 ys tä väin, sä gen, taas, = gen! taas! O! oi, o! oi, glöm ej din mun ys tä å ter blir uus~ kesä 1\ _ j" t1 ~ som mar, kom då i eh tii, sä tui los ~ ""~ J r ~ r ~,~ ~ kom då i gen 0 kom i gen, tul los, tul los taas, sä tul los taas, glöm ej din vän, oi ys tä väin, 'L l~p) J ~, ~ i vän! 0 kom! väinl oi, taas, O! Kom i gen oi tul los taas! ~ kom taas kom då i gen, sä tili los taas, kom, 0 tul los korn i gen! taas, oi tui los

15 13 Kom, Tul los, kom taa~ kom kom då i gen, 0, sä tul los taas, oi kom taas, o oi kom, taas, kom, tul los, kom i gen, 0 tul ~ los taas, oi då i gen! sä taas! När Kun lind trä det leh muk set kom, kom, tul los, kom då tul los i gen! sä taas! När Kun lind trä det leh muk set kom, kom tul los i gen! N är sä taas! Kun lind trä det blom leh muk set leh blom mar kom tul los då i gen! sil lain taas! När Kun kom då tul los mar ko~ då : tii; tul los i gen, sä taas! i gen! sä taas! När Kun kom, Kun =

16 14 å ter blir vain ke sä J kom då i tul los sä å ter blir vain ke sä fj J som mar kom då i tul los sä kom då i tul los sä som mar kom _iå ter blir ke sä vain eh tii, tul os sä gen, taas, kom då i gen, oi, tulos taas, komdå i gen, oi, tulos taas, kom då i gen,_ kom, kom, kom, kom oi, kom, 0 tul los, kom i tulos taas, tul lo~ taas, kom i dimtul los tf JF~f6~1~~ ~ gen, taas, kom taas, kom då, 0 kom sä tulos taas, i oi, kom oi, PL:::! l' 0 kom, oi, taas, )' p r=, kom, kom, taas, oi, dim pp " ~ kom, kom, oi, taas, oi, '\ ~ kom! taas! =::::::: ==== 1':\ kom! taas! =:::::::: == pl gen, kom, kom, ~_d_i_m taas, tul los, ppl kom, oi, \:,J kom! taas!

17 15, 3 3 mwunderschönen Monat Mai Of armas aika toukokuun,1\ t ei (H Heine) Allegretto, ~ ~ i b " (Suom V Arti) h 1 ~ 1 1! r, r r, r, 1m wun der schönen Mo nat Mai, als al le Rnos pen 01' ar mas ai ka tou p~ h n ko kuun, ja kuul si kuk kah h j J'l 1 t ' spran gen, da kum mut; mä ist es meinem tun sin en si Her zen die Lie be auf geker ran, kuin au kes lem men CT,SC '1\ ~ajz J= = ~ ~ ~ J' J '" i!'1 J pp 'gan gen 1m wun der schö nen Mo nat Mai, als al le VÖ gel um mut OL' ar mas ai ka tou ko kuun, ja lauuin leh dot ), l', 1 11, 1 1 ~ 1 :fz r= \opp V" t"'" CTUC~ r j:',

18 16 lan gen, da toi vat, mä hab' ich ihr ge stan den mein Seh nen und Verker roin häl Le kai hot, jotk' au von ou don tan gen, mein toi vat, ne Seh nen, mein au von, ne Seh nen, mein au von, ne Seh nen und Verau von ou don :h, lan gen, mein toi vat, ne Seh nen, mein Seh ~ nen, mein Seh nen und Verau von, ne au von, ne au von (JU don ritarcl lan gen toi vat ~,,~

19 1, 4 Schäferlied im Mai Dolcissimo p 4 Toukokuinen paimenlaulu (Suom v Arti) 17,, Wilst du mein Weib su che der He jos kä tes anteen kuk ka vih 1 Siehstdu das VÖ ge lein ni sten im Wald? 2 Friih, wenn der Morgen graut, trei be ich aus, 1 Näätkös, kuin in tu set pe sän sä luo? ~ K~n aa mun koit ta en la,u maa ni vien, 1 Siehst du das 2 Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun " Vö Mor in koit ge lein ni sten im Wald, im Wald? gen graut, trei be ich aus, ich aus, tu set pe sän sä luo, ne luo? ta en laumaa ni vien, mä vien,, 1 Siehst du das 2 Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun J) 1 Siehst du das ~ Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun = Vö ge lein Mor gen graut, in tu set koit ta en Vö ge lein Mor gen graut, in tu set koit ta en ni sten im Wald? trei be ich aus, pe sän sä luo? laumaa ni vien, ni sten im trei be ich Wald, aus, pe sän sä laumaa ni luo, vien, im ich ne mä sf 't Wist du mein Weibchen sein? su che der He ben Braut jos kä tes an ta net, teen kuk ka vih ko sen w Werd'es doch baldl Blu men zum Strauss teem me kuin nuo vie res tä tien Blumen all Liebchen im Kukkaset Ken si tä _sf_ = chen sein? Werd'es doch ben Braut B1umen zum ta net, teemme kuin ko sen vie res tä bald, doch bald! Blumen all Strauss, zum Strauss L1ebchen 1m nuo, kuin nuo Kukkaset tien, tuon tien Kensi tä _ 5[ 2, Wilst du mein Weibchen sein? Su che der He ben Braut jos kä tes an ta net, teen kuk ka vih ko sen : Wald? aus, luo? vien, Werd'es doch bald, Blumen zum Strauss, teemme kuin nuo, vie res tä tien, Werd'es doch bald! B1umen zum Strauss Teemme kuin nuo vie res tä tien doch bald! zum Strauss kuin nuo tuon tien Blumen all Liebchen im Kukkaset Ken si tä

20 18 =$= J U ber all, Wie sen tai kum pu jen var to aa, tau ig und friseh; wartet auf mich, kul tai set on, ar vat ta koon! =mf hö re, die Hoeh zeit wird lau lu soi Häi tä hän pp U ber all, tau ig und friseh; Wie sen tai wartet auf mieh; kum pu jen kul tai set on, var ~ to aa, ar vat ta koon! " =mf : hö Hoeh lau Häi re, zeit lu tä 'die wird soi hän o ber all, Wie sen tai Kumpu jen Var to aa, tau ig und wartet auf frisch; mich; kul tai set on, ar vat ta koon! mf hö re, Hochzeit lau lu Häi tä PJl die wird soi hän U ber all, Wiesen tai kum pu jen var to aa, tau ig und friseh, und friseh; wartet auf mich, auf mich; kul tai set on, ne on, ar vat ta koon,hän ken! hö re, Hochzeit lau lu Häi tä $J' die wird soi hän, i" /1 J Nach ti gall singt auf ein mal, Bräut' im Ge buseh, gam bin ich, höre, die Hochzeit wird lei vo jen lop' pu ma ton, lauu soi valmis taa, sul ha nen oon; häitä hän =~ Nachti gall singt im Ge busen, hö re, die Naehti gall auf ein mal Bräut' gam bin ieh; Hoeh zeit wird auf ein maj, lei vo jen lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen valmis taa, sul c ha nen oon;' häi tä hän val mis taa, 'P = sf Naehti gall singt im Ge buseh, hö re, die Naehti gall auf ein mal, Bräut' gam bin ieh; Hoeh zeit wird auf ein maj, lei vo jen lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen valmistaa, sul ha nen oon; häi tä hän valmis taa, 'P ==: $! Naeh auf lei va ti gall singt im Ge biiseh, ein mal, Bräut'gam bin ieh; vo jen lop pu ma ton, mistaa, sul ha nen oon; hö re, die Naehti gall Hoehzeit wird auf ein maj, lau lu soi lei vo jen häi tä hän val mis taa,

21 19 = Nach ti gajl singt im Ge btisch, auf ein mal, Bräut' gam bin ich, lei vo jen lop pu ma ton, val mistaa, sul ha nen oon; sf = = hö re, die Hochzeit witd lau lu soi häi tä hän = ~"' singt im Gebtisch, hö re, die Nachti gall singt im Ge Bräut' gam bin ich; Hochzeit wird auf einmal, Bräut'gam bin lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen lop pu masulha nen sul ha nen oon; häi tä hän vai mis taa, lj ===::::a = singt im Gebtisch, Bräut' gam bin ich; lop pu ma ton, sul ha nen oon; s = hö re, die Nachti gau, singt im Ge Hochzeit wird auf einmal, Bräut'gam bin lau lu soi [ei vo jen lop pu mahäi tä hän valmis taa, sul ha nen = singt im Ge ~ btisch, höre, die Bräut' gam bin ich, Hochzeit wird lop pu ma ton, lauu soi sul ha nen oon; häitä hän :: Sf~ ::=== = Nach ti gall auf einmal, lei vo jen vai mistaa, Nachti gall singt im Ge btisch, singt im Geauf ein mal, Bräut' gam bin ich, Bräut'gam bip lei vo jen lop pu ma ton, lop pu mavalmis taa, sul ha nen oon, sul ha nen ======, :: = btisch, ich, ton, oon, singt im Gebtisch, Bräut'gam bin ich; lop pu maton, sul ha nen oon; = aj =:::=== btisch, im Gebtisch, ich, ja, bin ich; ton, lau Lu soi, oon, niin, mä oon; : = hö re, die Nachti gall, Hochzeit wird auf ein mal, lau lu soi lei vo jen, häi tä hän val mis taa, = hö re, die Nachti gall, Hochzeit wird auf ein mal, lau Lu soi lei vo jen, häi tä hän va mis taa, singt im Ge btisch, Bräut' gam bin ich, Lop pu ma ton, sul ha nen oon,

22 20 f\ r ~pp <!' 'tj 1\ J busch ich ton oon hö re, die Nach ti gall! Hoch zeit wird auf ein maj laulu soi lei vo jen häi tä hän vai mis taa pp ~ ~, ~ hö re, die Nach ti gall! Hochzeit wird auf ein maj lau lu soi lei vo jen; häi tä hän va mis taa :pp "" singt, singt im Ge busch ja, Bräut'gam bin ich soi ~ lop pu ma ton niin, sul ha nen oon 5 Weines kraft o Viinin ääressä (Suom V Arti) Ze chen de La sim me, Bru der, die veik ko set, Glä ser zur Hand! Sin get der nous ta nyt saa, liit tom me Freund schaft ge hei lig tes Band! Sin get der lau lu a kai ut ta kaa! On nek si

23 21 Lie be be gluck ten Ver ein, schlur fet den 01 ko hon kaik ki en vaan Mal jo ja blin ken den, käym me nyt gol de nen Wein! mais te le maan, SchlUr fet den ma jo ja ',, J ~ '" ~ b_ ~ l' blin ken den, gol de nen Weinl käym me nyt mais te ~ le maan! _1:' i fl JL ~ ~ l' 1:' Curiosum 6 findley (R Burns, Ubers F Freiligrath Suom V ArtO 1/\ l Nun wer 2 '" Ständ' ich 1 Ken pä 2 jos sun klopft an mei ne TUr? auf, und liess dich ein, siel lä koi kut taa? si sään päästäi sin F ~ ch, mein Schatz! Lass mich ein! Ku ta ses, ' Pääs tä vaan, F'" P' sprach sprach sa noi sa noi

24 22 1\ Find ley Find ley Find [ey Find ley, ~ ~ 1 geh' nach haus! was treibst du hier? Gu tes nur! schlief ich wohl nicht wie der ein? Kann wohl sein! Mennä saat Mit' a si aa? Hy vää vain, : Tok ko e nää nuk kuisin? Koi te taan, sprach sprach sa noi sa noi pp 1\ oj J 1"' M \1 Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley 1 Wie ein Wärstdu Saa vuit jos sun Rätt ber schlichst du doch! Raub' auch gernl bei mir im Ge mach Wär ich erst! lail la ros vo jen Kyllä kai, las ken ka ma riin Las ke kin! fl T sprach sprach sa noi sa noi v Treibst vor Mor gen Un fug noch A ler dings! sprach Gingest du wohl nicht vor Tag Frei ich riicht! sprach Teh net tääl lä kolt to sen Näh dä sai, sanoi jäi sit sin ne huo me niin Luu Li sin, sanoi \ ppv V r y 1/\ " " ~ ~ V Find ley! Find ley ~ ' ~ ~ 1 1 A ber nimm, bleibst du die Nacht Ja ich bleib! sprach Vaav jos yök si jäi sit vain Tot ta han, sanoi V ~ ~ j;j

25 23 '1'\ ~ 1 " ~ ~ 1\ t,l'p L V Find ley auf dem Find ley Vai not _ Heimweg dich in var tois, luul la f ~ ~ Acht! Filrchte nichts! voin Us kal lan, ~ ~ pp ~ sprach sanoi, Find ley, a ber Find ley Mut ta was mi tä im H:äm mer lein sat tu nee ~ ~ auch ge schieht, luo na sun, ~, sprach sa noi pp l' Findey halt's ge heim verschweig' es fein 'ganz ge wiss, Findley, sii tä suu ni vai ke nee, van nou dun, sprach Findleyl sa noi Findley 7 Meln Herz ist im Hochland (R Burns, iibers F Freiligrath) 7 Luo kotoisten 'Vuorten (Suom V Arti) * Mein 1 Luo 2 Jäi 3 Jäi Herz ist im ko tois ten kau as ne kau ak si Hochand, mein vuor ten mä vuo ret, jäi vuo ret, nuo Herz ist nicht hier! Mein Herz ist kai ho an pois Oi, sa lour ho jen maa Oi, mil loinvalke a päät, ja laak sot * Suomennokseen on otettu mukaan englantilaisen alkutekstin sisältämät lisäsäkeistöt

26 24 im Hochand, im wald' gen Re vier Da jag' ich das ja noi ta jos sa mo ta vois Siell' oot ta vat ka, mil loin taas näh dä ne saa? jos kun ne mä ja leh dot ja säih ky vät säät, jäi vii da kot Roth wild, da folg' ich dem Reh! Mein Herz ist im kau riit vain kaa ta ja taan Oi, vuo ril Le kul jen, nuo kuk ku lat vain ain', a La i vii Ut ja rin te het nuo, joill' en tä vi Hochand, wo im mer ich geh' kuin ka mä kai ho an kaan! väik kyy mun aa tok sis sain vir ma ja vaah too va vuo Lopuksi kerrataan l:nen säkelstö ~ 8 ch möchte heim! (Karl Gerok) 8 Kotiin (Suom v Arti) 1 ch möchte heim, mich 2 ch möchte heim, ich 3 ch möchte heim; das 1 Mä kaipaan pois, pois 2 Mä kaipaan ' pois! Oon 3 Mä kaipaan pois, kuin zieht'sdem seh' in Schifflein ko iiin nälz nyt lai va Va ter hau se, dem sel' gen Träumen ein sucht den Ha fen, das taa ton luok si, luo on nen un ta: siell' ran taa vuot taa, kuin

27 25 1 Va ter her zen zu, fort aus der 2 bess' res Va ter land; dort ist mein 3 Bächein läuft ins Meer, 1 laa ton rak ka han 2 0 ma maa ni on, 3 mer ta vir ran veet, das Kind lein Jo tus kassiell' om pi kuin Lap si 1 Welt ver wor re nem Ge brau se 2 Teil in e wig ich ten Räumen; 3 legt im Mut ter arm sich schlafen, 1 tuin mä tur han tais ton vuok si; 2 rau han, i Lon val ta kun ta; 3 äi din hei lään hei maan luot taa; zur sthlen, tie fen hier hab' ich kei nen und ich wi auch nicht sieli' Le von saa vutääll' o len on neon tie ni tait tu 1 Ruh' 2 Stand 3 mehr 1 tan 2 ton 3 neet Mit tau send Wun schen bin lch aus ge gan gen, Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flti gel Manch' Lied hab' ich in Lust und Leid ge sun gen, Kun siei tä läh din, rin nan toi veet täyt ti; Jo su vi hai pui, pääskyt poi es len tää, Niin monet lau lut rinnass' eh ti heik kää; heim kehr' ich de Heimat una wie ein kun palaan ne ko tinyt niis tä

28 26 1 mit be schei de nem Ver lan gen; 2 zu weit i ber Tai und Hi gel, 3 Traum ist Lust und Leid ver klun gen; 1 nyt, ne har haks e 10 näyt ti 2 hin sa kau ko mail le en tää 3 kuu len kai hon kiel tä pelk kää, noch hegt mein und tief im im Her zen Nyt om pi Nyt vii meisja huo ka f\ h h Jl fl bj j\ J J Ph Jo ' J Herz nur ei ner Hoff nung Keim: 3 blieb mir noch der letz te Reim: 1 ai no a na toi vo nain: 3 us tää nou si rin nas tain:,~ r'p l' jl "" J h 1 : j==== r ich ich oi, oi, pl'" b :ÖCh ';: möch te ko tiin ko tiin l!o ~ Dl h '" J Jl ""' a 2 Bu sen senfz' ich ins ge heim: 2 tä vain vaa in toi vei tain: ~ J MJ,, _b 1 _ J"": 1"" = r r r r 'P,, ich oi, ~ p :öch :; ko tiin Jo Jo", 123 heim, 123 vain, ich möch te ko tiin heim, vain, ich oi, =

29 27 möcht', ich möch te heim, sin ne, sin ne vain, ich möchte heim, oi, ko Uin vain, J ich oi, möch te heim, sin ne möch te vain heim! sin ne vain! ichmöchte oi, sinne == === möch te heim, möchte ins möch sin te ne sin ne vain, heim! vain! sin ne vain, heim, vain, ich oi, ich oi, möch te sin ne möch sin heim! vain! er te ne ~, heim! vain! "' ge heim, ich möch te oi, sin ne, sin ne vain! 9 Jägerlied 9 Metsästäjän laulu (Wilh Bornemann) (Suomentanut ja isäsäkeistön laatinut V Arti) "! 1m Wald und auf der Hei de da such' ich mei ne 1 Mua met sät vii dat vuot taa, ne rie mun mul Le 2 Hei, ter ve, met sät jyl hät, ja kuk ku Lat te 1 Mua vii dat 2 Ah te 2 Hei, met sät

30 28 f' j l' J~ J h co Freu de, tuot yl taa; hät, Freu de, tuot taa yl häl, J J t" ich oon te Jä gers mann met si en kot ki en t" Jin ein Jä gers mann, ich bin ein mie si met si en, oon mie si kon nut kot ki en, te kon nut ich bin, ich bin ein oon mie si, mie si te kon nut, kon nut,!:t bin, ich oon mie te kon l' lp J 1' ich bin ein si, mie si nut, kon nut Den Wald und Forst zu Mä pui ta vaa in ~n oi vem paa mä Den Wald, den Wald zu Mä pui ta vaa in En oi vem paa mä he gen, siel lä tun ne Wild pret vi ih dyn siel lä lain zu er le ~ gen, vaa rain tiel lä rieniää kun ne ist mä vie saa list' mie i wohl ge tan, et si en, miek ko sen, ist mä vie das' nicht wohl ge tan? saa list' et si en mie Li miek ko sen ist mä vie das, ist das, ist et si en, mä miekko sen, vie

31 ch ging hinaus in's griine Feld Mä kukkanurmell' astelin (Suom v Arti) Poco Allegretto ", ch Mä ging hin aus in's kuk ka nur mell' grii ne Feld, in as te in, kun, hei len Sonnenschein, und päi vyt kar ke Loi, ja poco cresc p sah gar lus tig vuok si kai ken in die Welt, und kau ni hin muli' all den aa tos Glanz hin ein, ai La koi, und ja sah gar lus tig vuok si kai ken in die Welt und kau ni hin muli' aa tos ai La koi p Da ja Warm ==== ::=:=stand ein Mädchen wun der hold, mit kun mä eh din kummun Luo, näin ein mal vor mir da, sor jan nei to sen; die kuin

32 30 uns dem Netz von kim mel ti kään Loc ken gold, mit kat se tuo, ja k~a rem kul Lai Au ge sah kui ri en! Und Ei ei ei wie die Welt sonst auss er mir ge winkt mit G1anz und Schein; 80 päi vä e nää päi ly nyt, ei kum mui kuk ki neen; näin zog mit ei nem Blick von ihr sie in mein Herz hin ein, sil mät sor jat vai nen nyt, ne tun ki sy dä meen, zog mit ei nem Blick, sil mät sor jat vain, 50 ne ei nem Blick von ihr 5ie in mein Herz hin ein, sor jat vai nen nyt, ne tun ki sy dä meen,, zog sie in mein Herz hin ein, sil mät tun ki sy dä meen, zog sie in mein Herz hin ein, sil mät sor jat cvai nen nyt, so näin 50 näin f zog mit ei nem sil mät sor jat Blick von ihr vai nen nyt, sie ne in mein Herz hin ein, tun ki sy dä meen, in mein sydä

33 31 zog mit sii mät ei nem sor jat Blick von vai nen ihr nyt, sie ne in mein Herz hin eino tun ki sy dä meen Da Mä ~ Herz hin emo meen, sy dä meen tuon drin nen geht's nun vai vuin lu mon wun der lich, und val ta han ja wild und freundlich zu, hei än haa vei lun, und sain J (!) tuon"'''' " V Schmerz und Frohsinn paa ren sich, und Frie de, Streit und Ruh', kai hon, rie mun rin ta izan, ko'in rauhan, taiste lun, M h,, h h l' " h 1"\ ~" J und sain ~ Schmerz und Froh sinn kai hon, rie mun paa ren sich, und rin ta han, ko'in Frie de, Streit und Ruh' rau han, tais te lun Nun Nyt!o3 zieh' ich nim mer kuk ka maill' en ja aus in's Feld, in kul je lain, kuin Oanz und Son nen schein, on kin kan not nuo; in nyt

34 32 c mir alein ist mei ne Welt, diedraussen si sässain on maa ilmain, mi mul le ::: viel zu kai ken Mä klein Nun ging ich nim mer suo Nyt kuk kamaiu' en J Jim aus in's Feld, in kul je lain, kuin mei ne maa il G1anz und Son nen schein, in mir al lein ist on kin kan not nuo; nyt si säs säin on f Welt, die draussen viel zu klein; in main,mi mul le kaiken suo; nyt 0:::::::: 1m mir siell' mir al lein ist si säs säin on JY ist mei on maa in nyt Welt, die draussen vi e zu klein; main, mi mul le kaiken suo; in nyt mir ist mei siell' on maa mir siell' ist on ne il Welt, die main, mi mei ne Welt, die maa il main, mi ne Welt, il main mir al lein ist si säs säin on mei ne Welt, die maa il main, mi draussen viel zu klein, in mir al lein mul le kai ken suo, nyt si säs säin l' in draus nyt mul ist on meine Welt, die draussen vi e zu klein maa ilmain, mi mulle kaiken suo :pp~ sen viel zu klein le kai ken suo

35 ch seh' dich endlich wieder Warm und innig Sydämellisesti Jo saavuin synnyinmaahan ($uom v Arti) ch jo seh' dich end ich wie der, du saa vuin syn nyin maahan mä == = siis ses Hei mat land, kau ko mat kai tait/; du taas Hiit te näh dä still und sil mät nie der, wo saa han jo mei ne ko ti Wie ge stand! ar ma hain l(ommtihr wir denn ent ge gen, ihr Leu te all zu mal? Es Koh dan nen tu tut tiel lä, ja ter vehdyk set soi; kuin p 1 dirn p drängt sich auf den We gen, und un ten oon mä i 10 miel lä, mink' au von p wogt das muis tot Tai, toi! es Kuin und minkä 3

36 34 drängt sich auf den We gen, und un ten oon mä i 10 miel lä, mink' au von un ten wogt das au von, min kä au wogt das muistot von, Tai, toi, wogtdas muistot Tai, au von un Au ten von wogt muis das tot Tai, toi, =:::::: ~ Tai, wogt das Tai ch toi, muis toi toi! jo das Ta! muistol toi! wogt das Ta! muis tot toi! seh' dich end lich saa vuin syn nyinwie der, du maa han mä siis ses Heimat" land! du kau ko malkal tain; taas Hiit te suli und nieder, wo näh dä sil mäf saa vat jo = ::::::::=: mei ne Wie ge stand ko i ar ma hain pp Horch, Vaan, horch, vaan

37 35 Gloc ken tö ne kir konkel loin schlagen, kuu len so mä trauernd an mein sur ren soi van Ohr, nyt; die vuoks dumpfen Tö ne vai na jan, mä kla gen, luu len; das!! ken wer was Lieb's ver tie nee läh te lor nyt? Und Ja schwar ze Trä ger nään mä tuol la wal len, ees sä den jo Miih hau len steig herta saat tu an een; an, und in und in den Zug vor al len, mies as tuu sil mät vees sä, den Zug vor al len, een; mies as tuu sil mät vees sä, ein tief be triib ter hän murtuu murheeein tief betriib ter hän murtuu murhee Zlg vor al sil mät vees len, sä

38 36 Mann, seen, ein hän tie~ be triibter Mann mur luu mur"hee seen, ein hän ein hän ~ he triib ter mur murheetief be tfiibter Mann o hal tet ein! mur luu mur hee seen >>Oi, var 10 kaa, Manu, seen ein Hän yp tie~ _ be triibter Mann mur luu murhee seen o hal tet oi, var 10 ein, kaa, Oe ja stal ten, die ihr die suo kaa mun nähdä Oe Te p Lei che kennt, vai na jaa! hai tet Var top stal ten, die suo kaa mun ihr die näh dä Lei che kennt, lasst mich die vai na jaa! Pois kas voin Hiili' entpei te ein kaal hal tet ein, hal tet Var to kaa, var tohal tet ein var to kaa

39 37 fa1 ten be vor ihr mir, luo kaa! Mielt' ah dis taa, be vor ihr mir sie nennt oi, miel tä ah dis taa» f ein kaa be vorihr ja suo kaa 0::::::: ::::>"" mir sie nennt ah dis taa* be vor ja suo ihr kaa be vor ihr oi, miel tä mir ah sie nennt dis taa~ die jo Tll cher sind ge wi chen, ruu mis Ui na au kes; ob's nyt ei ne mi tä Ah nung, näh dä, ob's ei ne T!yt mi tä Ahnung nähdä = := o weh, mein Oi, kuo 10 Lieb'! hon pp mein Lieb' ver bli chen! hän, ar mas, rau kes! = ; o weh, mein Lieb'! Oi, kuolo hon

40 38 mein Lieb' ver hän,ar mas, bli chen! rau kes, doch schön, doch schön noch vaan kau nis viel' on = im mer kat set dart lain o weh! mein Lieb' ver bli chen, doch Hän kuo lo hon rau kes, hän, schön noch im mer dart kau nis kai Sft lain; o weh! mein Lieb' ver bli chen, doch oi, kuo to holi hän rau kes, hän, f Jlj ei h '" P, dim; schon noch im mer kau nis kai sel h h 1 J 1 LJ j) " ~ dar, doch schön noch im mer lain, niin kau nis kai sel? J J l' P 1 1"'" ~ dochschön im mer niin kau nis on

41 im mer kai sel noeh on p 39 dar, lain; doeh niin sehön im kau nis mer dar hän vain dar vain, doeh niin sehön noeh im mer darr kau nis kai sel lain, : dar lain noeh im mer dar on kai sel lain, "p,"'p;;r:, r dar vain ~ r'~,,~~, noeh im mer dar on kai sel lain_ r noeh im mer dar, on kai sel lain, pp ~ pp Setzt nun die Lei che nie der, Hei ki nen vuot ta kaat le! ist's En hier yk c aueh nicht der sin jää dä \:1 Ort, sois und hebt ihr auf sie wie der, so tragt ihr zwei e Kaks vai na ja la saal le jo koh ' ta' kan t aa

42 40 > Lass dei ne Hand mich fas sen, nun trennt uns Mä kä teen tar tun ar maan Nyt vih doinfort pois J =:::: $1 :::= Lass dei ne Hand mich fas sen, nun trennt uns Mä kä teen tar tun ar maan Nyt vih doin~ J kein Ver ~ bot! kin oot mun; Dich kas sen und er blas sen, giebt's ei nen sä ai na oot mun varomaan; sun kans sas c:::: SJ ::::= ei nen schökanssas kalschö nern Tod? kai ven nun, giebt's ei nen sun kanssas schö nern Tod?, giebt's kai ven nun, sun nern ven nun, p Lass dei ne Mä kä teen pp Hand mich tartun einen kans sas 77' schö, nern Tod? Lass kai ven nun Nyt dei ne kä teen r

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Pohjoismaisia lauluja. Nordisk allsång. Tampereen Pohjola-Norden ry. (Henriikka Pitkäjärvi)

Pohjoismaisia lauluja. Nordisk allsång. Tampereen Pohjola-Norden ry. (Henriikka Pitkäjärvi) 1 Pohjoismaisia lauluja Tampereen Pohjola-Norden ry Nordisk allsång (Henriikka Pitkäjärvi) 2 Sisällys Sivu 1. Jag tror på sommaren 2 2. Ju mer vi är tillsammans - Taas kun yhdess ollaan 3 3. Kultainen

Läs mer

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON Als Die Carlscronsche Wunder- Docke Den XXIII Oktobr, Anno 1725 Das grösste Schiff Der Königl. Schwedischen Flotte/ König CARL gennant/ Nachdem es herrlich reparirt und renoviert,

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter.

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter. Östra Mälaren Mälaren är en av Sveriges största sjö ar, 1000 km 2 och har ett till rin nings om rå de på drygt 20 000 km 2. Tillrinningsområdet omfattar delar av Västmanland, södra Dalarna, Uppland och

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

Kom nu, eld! friedrich hölderlin. Tolkningar, efterord & anmärkningar Aris Fioretos. ersatz

Kom nu, eld! friedrich hölderlin. Tolkningar, efterord & anmärkningar Aris Fioretos. ersatz Kom nu, eld! friedrich hölderlin Kom nu, eld! Tolkningar, efterord & anmärkningar Aris Fioretos ersatz Aris Fioretos 2013 Ersatz, Stockholm 2013 Tolkningar från tyska Aris Fioretos Efterord & anmärkningar

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1

Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1 Innehåll sida 1 Telefonlista 3 2 Blanketter 4-8 a Blankettguide 4 b Matbeställning 5 c Tjänstgöring vid naturskola 6 d Anmälan till naturskola 7 e Målsmans medgivande 8 3 Förberedelser/Genomförande 9-14

Läs mer

BÖCKER OCH BROSCHYRER

BÖCKER OCH BROSCHYRER SKV 120 utgåva 22 2007 BÖCKER OCH BROSCHYRER Utgivna av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Innehållsförteckning Allmän information 3 Rättsfrågor 6 Tekniska beskrivningar 6 Inkomstskatt 7 Fastighetstaxering

Läs mer

SINIMS LAND *12. -4 " :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' "Det är fullkomnat"~:; p;z. 1;-1"2

SINIMS LAND *12. -4  :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' Det är fullkomnat~:; p;z. 1;-12 F n. IL ----4(. JI -41.lL :11 == :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ ~ SINIMS LAND *12. rf ~ :;" '~ 1;-1"2 p;z. ORGAN FOR SVENSKA MI SS IONEN I KINA =;; /. '~.. -4 " l~ 'V' '=1!B~ ~ II r,-,- /1> - D ANSVt\RIG

Läs mer

*12. , ORGAN.yÖR)VLr;;.KA~510NfJ'\ I KINR. . l ~. u- J] \\~ /P- il l), ~ JL. /',.. SIN~ UIND ~ t ~ p;z. ~ ~ If

*12. , ORGAN.yÖR)VLr;;.KA~510NfJ'\ I KINR. . l ~. u- J] \\~ /P- il l), ~ JL. /',.. SIN~ UIND ~ t ~ p;z. ~ ~ If N:r 14. ÅRG. 31. 5 SEPTEMBER 1926. PREN.-PRIS 2: 25. l '= Il o( rr --9(. JI --11.IL ~II in. ~ ~ If "" ~ '~ "" :.ro.3~i"on~noningen. ~~ ~ *12 /',.. SIN~ UIND ~ t ~ ~T'2 p;z. 4 ~ P= ".E

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

TREOR MED HAKNINGAR I SAOL 13

TREOR MED HAKNINGAR I SAOL 13 ABC - ACK BACK FACK GACK HACK JACK LACK MACK PACK RACK TACK ADB - AGA AGAT DAGA FAGA JAGA LAGA RAGA SAGA TAGA AGG BAGG DAGG GAGG LAGG NAGG RAGG SAGG TAGG AGN AGNA GAGN VAGN AHA HAHA JAHA AIR - AKT AKTA

Läs mer

Pärlmakerskans Sångbok. Svenska sånger

Pärlmakerskans Sångbok. Svenska sånger Pärlmakerskans Sångbok Svenska sånger Version 2.1 Juli 2014 1 Register Allskönaste Auror 4 A'rnt man nå' brännvin 5 Bakvända visan 6 (Balladen om den) 35 Balladen om Torsten 6 Bläck 8 Bonden och kråkan

Läs mer

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii.

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii. a!= ~ '% ~.f ;;,~ ~ "" ~ l~ ~, { (I~ ~ 'I\--' If> -lf=" )) "'l.t: I3Q11.,.-:z.ER ~.,,~ F =( II ----.-fl JI -'91 :\f ~ ~ MISSION STIDN INGEN 1f~ rw ~ 41"2-4 ~ SINIMS LAND *12. p~ O RG AN FOR SVENS KA MISSIO

Läs mer

Sånger ur de deliciösa och remarkabla spexen 1995-1998

Sånger ur de deliciösa och remarkabla spexen 1995-1998 Sånger ur de deliciösa och remarkabla spexen 1995-1998 J.A.S eller Jonas Alströmers Saga och Ve och Vasa eller Spik i Foten samt Kleopatras Näsa eller Snoken i Paradiset såväl som Lurendrejare eller Wivallius

Läs mer

Finländska socialarbetares uppfa4ningar om sin arbetssitua7on och sina klienter

Finländska socialarbetares uppfa4ningar om sin arbetssitua7on och sina klienter Finländska socialarbetares uppfa4ningar om sin arbetssitua7on och sina klienter Helena Blomberg- Kroll PRAXISSEMINARIUM 10.10.2013 Välbefinnande i arbetslivet= arbetshälsa=työhyvinvoin; De komplexa och

Läs mer