KÖRSÅNOER FREDRIK PACIUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖRSÅNOER FREDRIK PACIUS"

Transkript

1 ACTA MUSCA KÄLLSKRFTER OCH STUDER UT6VNA AV MUSKVETENSKAPLl6A SEMNARET VD ÅBO AKADEM 111 KÖRSÅNOER AV FREDRK PACUS UTGVNA AV JOHN ROSAS ABO 1959

2

3 ACTA MUSCA KÄLLSKRFTER OCH STUDER UTGVNA AV MUSKVETENSKAPLGA SEMNARET VD ÅBO AKADEM 111 KORSÅNOER AV FREDRK PACUS Tidigare otryckta sånger för manskör Sång för damkör Sång för dubbelkör Sånger för blandad kör UTG VNA AV JOHN ROSAS ABO 1959

4 Noterna tili de flesta sångerna ritade av Henry Hoffren Åbo Tidnings och Tryckerl Aktlebolag ÅBO 1959

5 FORORD Ar 1937 utgav professor Otto Andersson i tryck alla då kända kvartettsånger av Fredrik Pacius, dels kompositioner, dels arrangemang, sammanlagt 66 sånger (ACTA MUSCA 1) Av dessa hade 32 sånger tidigare publicerats, medan resten, 34 sånger, hade förekommitendast igamla handskrivna sångsamlingar Sedan dess ha ytterligare några handskrivna böcker och blad upptäckts, vilka innehålla ett stort antal tidigare otryckta körsånger av Pacius Dessa sånger för manskör, biandad kör, damkor eiler dubbelkör bilda stommert i föreliggande publikation För att denna tillsammans med ACTA MUS 1 CA l skall ge en så fullständig bild som möjligt av Pacius' produktion för kör a cappella ha också de tidigare tryckta sångerna för blandad kör medtagits Härtill har även bidragit den omständigheten, att dessa sånger tili största delen i'ngå i numera svåröverkomliga samlingar, företrädesvis Sävelistö och Svenska Folkskolans Vänners (SFV) musikbibliotek Jag har i tidigare arbeten meddelat musikaliska och historiska uppgifter om de sånger, som ingå i denna bok, och beskrivit de källskrifter, där sångerna ha påträffats Hänvisande tili dessa arbeten 1 kan jag här inskränka mig tili s~dant, som berör själva sångurvalet och redigeringsarbetet Denna publikation är avsedd som ett bidrag tili kännedomen om Pacius som tonsättare Men den skall också tjäna den praktiska musiken Därför ha de svensk och tyskspråkiga sångerna tryckts med både originaltext och finsk översättning Ortografin i de svenska texterna har moderniserats De i denna bok publicerade sångerna för manskör äro 16 tili antalet, 14 originalkompositioner och 2 arrangemang Två sånger ha ~ämnats bort: den lilla bagatellen jonas uti källarn går på grund av dess vågade text och arrangemanget tili Kultani, emedan det ingår i den av Otto Andersson utgivna Sångbok, Österbottniska nationen tillhörig (ACTA MUSCA ) Sångerna för blandad kör kunna indelas kronologiskt i två huvudgrupper Tili den ena gruppen höra de sånger, som komponerades på 1840talet, då Pacius förutom den för oratoriekonserterna sammansatta kören t~dtals ledde även en blandad kör a cappella Bland dessa sånger märkas främst sex sånger med Runebergs ord Hit höra också arrangemanget av Läksin minä kesäyönä käymään och kompositionen Kriegers Abschied, vilka båda även finnas i sätt

6 ning för manskör (ACTA MUSCA 1) Sångerna i den andra gruppen ha komponerats under åren Medan Pacius för manskör tonsatte mest tyskspråkiga dikter har han för blandad köt komponerat endast 4 sånger tili tyska ord om man inte räknar den ursprungligen för manskör skrivna Kriegers Abschied Av dessa kunna ch lasse Vater deine Hände och Motette utföras i en följd, såsom komponisten har antytt genom en blyertsanteckning,»attacca», i manuskriptet En grupp för sig utgöra Bild der Erinnerung och Sehnsucht, vika ursprungligen ha komponerats för en röst och piano Trots att körsättningen icke har gjorts av Pacius utan av Rudolf Lagi, ha dessa sånger tagits med i denna saming Orsaken härtill är, att sångerna icke ha påträffats isin originala form En publicering av dessa körsättningar icke endast bekantgör dessa Paciusmelodier utan bidrar också i viss mån tili kännedomen om Lagis kompositoriska förmåga Ett antal sånger äro satta för stor blandad kör, dvs för fullständig manskör med sopran och alt ad libitum De kunna således utföras i såväl manskör som blandad kör En originalkomposition i denna sti är tonsättningen av Topelius' Morgonsång V årt land och Suomis sång, vilka ursprungligen tonsattes för manskör (ACTA MUSCA 1) och av tonsättaren ha skrivits i flera olika sättningar, publiceras här i sättning för stor blandad kör Även Hymn till Finland, slutkören i operan Kung Karls jakt, finns i dylik sättning Emedan sopran och altstämmorna i huvudsak äro oktavfördubbingar av tenor~ stämmorna i den i ACTA M US CA pubicerade manskörsättningen har denna komposition tagits med här endast i sättning för fyrstämmig blandad kör Ur den kantat, vilken Pacius komponerade tili den fest, som universitetet 1866 anordnade med anledning av kanslers, tronföljarens, förmälning, bearbetade han år 1880 ett avsnitt, Hymn (»Gud med din starka allmakts hand»), för stor blandad kör och för fyrstämmig blandad kör Samma text tonsattes helt på ny tt följande år Emedan de tre versionerna fordra relativt stort ut: rymme och texten numera endast har historiskt intresse ha de inte tagits med i denna samling Av utrymmesskäl ha också bortlämnats sättningen för stor blandad kör och sättningen för fyrstämmig manskör och orgel av koralen )Så lår jag nu med rid och jröjd mig hädanskilja», viken i sättning för trestämmig manskör och orgel ingår i ACTA M US CA Festmarsch, som är en bearbetning av ett avsnitt ur operan Loreley, kan utföras även med Ernst V Knapes dikt Till sången ()Sång stig högh) Med denna text ingår marschen i SFV:s musikbibliotek, serie A, häfte X olika sammanhang omnämnas några sånger av Pacius, vilka icke ännu ha påträffats Det kan även förmodas, att ett antal osignerade sånger, mest

7 arrangemang, äro av Pacius' hand Man får hoppas, att klarhet en gång skal skapas kring dessa sångers ursprung Vid redigeringen har jag fått värdefula råd av professor Otto Andersson, för vilket jag uttalar ett varmt tack Samlingen har kunnat tryckas tack vare ett bidrag från Abo Akademis musikhistoriska fond Översättningen tili finska av ett stort antal sångtexter har bekostats av Delegationen för förvaltning av Fredrik Pacius' andliga kvarlåtenskap, vars ordförande är revisor C E Pacius Tili slut uttalar jag förhoppningen, att publikationen på sitt sätt skal bidraga tili att göra Pacius' gärning almännare känd och att körerna här måtte finna nya nummer tili sin repertoar Abo i juni 1959 john Rosas 1 F red r i k P ac i u S S 0 m t 0 n S ä t t a r e och Tili f r å g a n 0 m Pac i u s' k ö r s t i 1 (ACTA ACADEMAE ABOENSS Humaniora XX, loch 3)

8

9 7 1 Den sjuttonåriga (J L Runeberg) 1 Seitsentoista vuotias (Suom V Arti) 1 jag vet ej vad jag 2 Vid sömmen he la 1 En tie dä, mi tä 2 Mä päi vät pii kät P r1 J J P hop pas sit ter toi von uu ras vi i som ka en ai ni ~o~~bh i ka som en ai na, aan mä ~ ~~ rj fullt; träl; aan; p p niin; i ka fullt; mitt hjär ta känns så som en träl; jag tycks ar be ta ai ni aan' niin tyh jäks sy dän niin, aan niin; en val mis ta saa pp fullt väl vaan öds ligt och fli tigt, det tun tuu, ja sen lään, vaan ~ = är ändå så i der ej liktäy deks sil i, vai vun, vai vun nå? då voi? en dim fullt, så fullt Vart väl, lik väl Mot sil ti vaan Miks haa vei siin Päin syftar den na handen sjunker Le vo ton na kät tä ot sa 0 ro, pannan, et sin, painuu, som ej ett mål kan nå, kan nå? och nå len glömmes, glömmes då mit en mä saada voi, en voi? mä työ tämuista en, mä en

10 8 1 J Vad öns kar jag, vad Vad öns kar jag, vad Mä oi kein Mit' mi tä vili jag, vili jag, mie in? toi von? vad vad tän ker jag up på? tän ker jag up på? Miss' MW aa tos ai La koi? 0; keinaat te len? 2 farväl! 2 Näkemiinl (Suom V Arti) Con moto Far väl, Nä ke mun, far väl, nä ke miin, far nä ke väl, miin, far väl! Glöm ej din nä ke mun Mua muis ta nä ke mun,

11 9 vänl os, Far väl, nä ke mun, Glöm ej din vän! oi ys tä väin, Far väli G1öm ej din mua muis ta = vän, glöm os, niin, ej din vän! muista osl '1 Far väl, Nä ke mun,, van! osl Farväl, Nä ke miin, nä ke miinl Gtöm ej din Niin, muista 1 J Farväl,, Nä ke mun, far väll nä ke miinl_ poco ritard Piil moto S> vän, os, glöm ej din vän! oi ys tä väinl När indträ det Kun lehmukset :f far _ väll nä ke miinl När Kun ind trä det leh mukset

12 10 blom mar, leh tii, när å ter blir som mar, kun uus ke sä eh Ui, blom mar, leh Ui, när kun å ter blir som mar, uus ke sä eh tii, Kom då 1 gen, Tul los sä taas, Risoluto p kom då, tul los, kom då! taa sen! Sf Kom då Tul los Kom då Tul los i gen, sä taas, i gen, sä taas, p PP Kom aå 1 gen, Tul los sä taas, kom då i gen, sä tul los taas, ~ kom sä dä i gen, tul los taas, ~~=;:== jlf ~~2 = kom, kom, tul los, kom, kom! tul los koril, _ taas,

13 kom, taas, kom dä i gen! sä tul los taas!~ När Kun Kom då i gen, sä tul los taas, kom då i gen! sä tul los taas kom, taas, kom i gen, tul los taas, ind trä det leh muk set ~"o blom mar, leh tii, V"~ ~ kom då! gen, V "t 1 tul los sä taas, glöm ej din vän, kom då i gen, oi vs tä väin, kom då i sä tul los när kun,, r~~ijd ~ pi Glöm ej din Mua muis ta gen, i gen! taas, oi, taasl å llus ter blir som mar, eh Ui, när kun === : kom då i gen då tul los sä taas, sä glöm ej din vän, mua muista os, taas, vän! j gen, kom då i os, sä taas, sä tul los

14 12 lind trä det blom mar, när leh muk set leh tii, kun glöm ol o kom i gen! sä tul los taas! ej din vän, 0 ys tä väin, sä gen, taas, = gen! taas! O! oi, o! oi, glöm ej din mun ys tä å ter blir uus~ kesä 1\ _ j" t1 ~ som mar, kom då i eh tii, sä tui los ~ ""~ J r ~ r ~,~ ~ kom då i gen 0 kom i gen, tul los, tul los taas, sä tul los taas, glöm ej din vän, oi ys tä väin, 'L l~p) J ~, ~ i vän! 0 kom! väinl oi, taas, O! Kom i gen oi tul los taas! ~ kom taas kom då i gen, sä tili los taas, kom, 0 tul los korn i gen! taas, oi tui los

15 13 Kom, Tul los, kom taa~ kom kom då i gen, 0, sä tul los taas, oi kom taas, o oi kom, taas, kom, tul los, kom i gen, 0 tul ~ los taas, oi då i gen! sä taas! När Kun lind trä det leh muk set kom, kom, tul los, kom då tul los i gen! sä taas! När Kun lind trä det leh muk set kom, kom tul los i gen! N är sä taas! Kun lind trä det blom leh muk set leh blom mar kom tul los då i gen! sil lain taas! När Kun kom då tul los mar ko~ då : tii; tul los i gen, sä taas! i gen! sä taas! När Kun kom, Kun =

16 14 å ter blir vain ke sä J kom då i tul los sä å ter blir vain ke sä fj J som mar kom då i tul los sä kom då i tul los sä som mar kom _iå ter blir ke sä vain eh tii, tul os sä gen, taas, kom då i gen, oi, tulos taas, komdå i gen, oi, tulos taas, kom då i gen,_ kom, kom, kom, kom oi, kom, 0 tul los, kom i tulos taas, tul lo~ taas, kom i dimtul los tf JF~f6~1~~ ~ gen, taas, kom taas, kom då, 0 kom sä tulos taas, i oi, kom oi, PL:::! l' 0 kom, oi, taas, )' p r=, kom, kom, taas, oi, dim pp " ~ kom, kom, oi, taas, oi, '\ ~ kom! taas! =::::::: ==== 1':\ kom! taas! =:::::::: == pl gen, kom, kom, ~_d_i_m taas, tul los, ppl kom, oi, \:,J kom! taas!

17 15, 3 3 mwunderschönen Monat Mai Of armas aika toukokuun,1\ t ei (H Heine) Allegretto, ~ ~ i b " (Suom V Arti) h 1 ~ 1 1! r, r r, r, 1m wun der schönen Mo nat Mai, als al le Rnos pen 01' ar mas ai ka tou p~ h n ko kuun, ja kuul si kuk kah h j J'l 1 t ' spran gen, da kum mut; mä ist es meinem tun sin en si Her zen die Lie be auf geker ran, kuin au kes lem men CT,SC '1\ ~ajz J= = ~ ~ ~ J' J '" i!'1 J pp 'gan gen 1m wun der schö nen Mo nat Mai, als al le VÖ gel um mut OL' ar mas ai ka tou ko kuun, ja lauuin leh dot ), l', 1 11, 1 1 ~ 1 :fz r= \opp V" t"'" CTUC~ r j:',

18 16 lan gen, da toi vat, mä hab' ich ihr ge stan den mein Seh nen und Verker roin häl Le kai hot, jotk' au von ou don tan gen, mein toi vat, ne Seh nen, mein au von, ne Seh nen, mein au von, ne Seh nen und Verau von ou don :h, lan gen, mein toi vat, ne Seh nen, mein Seh ~ nen, mein Seh nen und Verau von, ne au von, ne au von (JU don ritarcl lan gen toi vat ~,,~

19 1, 4 Schäferlied im Mai Dolcissimo p 4 Toukokuinen paimenlaulu (Suom v Arti) 17,, Wilst du mein Weib su che der He jos kä tes anteen kuk ka vih 1 Siehstdu das VÖ ge lein ni sten im Wald? 2 Friih, wenn der Morgen graut, trei be ich aus, 1 Näätkös, kuin in tu set pe sän sä luo? ~ K~n aa mun koit ta en la,u maa ni vien, 1 Siehst du das 2 Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun " Vö Mor in koit ge lein ni sten im Wald, im Wald? gen graut, trei be ich aus, ich aus, tu set pe sän sä luo, ne luo? ta en laumaa ni vien, mä vien,, 1 Siehst du das 2 Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun J) 1 Siehst du das ~ Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun = Vö ge lein Mor gen graut, in tu set koit ta en Vö ge lein Mor gen graut, in tu set koit ta en ni sten im Wald? trei be ich aus, pe sän sä luo? laumaa ni vien, ni sten im trei be ich Wald, aus, pe sän sä laumaa ni luo, vien, im ich ne mä sf 't Wist du mein Weibchen sein? su che der He ben Braut jos kä tes an ta net, teen kuk ka vih ko sen w Werd'es doch baldl Blu men zum Strauss teem me kuin nuo vie res tä tien Blumen all Liebchen im Kukkaset Ken si tä _sf_ = chen sein? Werd'es doch ben Braut B1umen zum ta net, teemme kuin ko sen vie res tä bald, doch bald! Blumen all Strauss, zum Strauss L1ebchen 1m nuo, kuin nuo Kukkaset tien, tuon tien Kensi tä _ 5[ 2, Wilst du mein Weibchen sein? Su che der He ben Braut jos kä tes an ta net, teen kuk ka vih ko sen : Wald? aus, luo? vien, Werd'es doch bald, Blumen zum Strauss, teemme kuin nuo, vie res tä tien, Werd'es doch bald! B1umen zum Strauss Teemme kuin nuo vie res tä tien doch bald! zum Strauss kuin nuo tuon tien Blumen all Liebchen im Kukkaset Ken si tä

20 18 =$= J U ber all, Wie sen tai kum pu jen var to aa, tau ig und friseh; wartet auf mich, kul tai set on, ar vat ta koon! =mf hö re, die Hoeh zeit wird lau lu soi Häi tä hän pp U ber all, tau ig und friseh; Wie sen tai wartet auf mieh; kum pu jen kul tai set on, var ~ to aa, ar vat ta koon! " =mf : hö Hoeh lau Häi re, zeit lu tä 'die wird soi hän o ber all, Wie sen tai Kumpu jen Var to aa, tau ig und wartet auf frisch; mich; kul tai set on, ar vat ta koon! mf hö re, Hochzeit lau lu Häi tä PJl die wird soi hän U ber all, Wiesen tai kum pu jen var to aa, tau ig und friseh, und friseh; wartet auf mich, auf mich; kul tai set on, ne on, ar vat ta koon,hän ken! hö re, Hochzeit lau lu Häi tä $J' die wird soi hän, i" /1 J Nach ti gall singt auf ein mal, Bräut' im Ge buseh, gam bin ich, höre, die Hochzeit wird lei vo jen lop' pu ma ton, lauu soi valmis taa, sul ha nen oon; häitä hän =~ Nachti gall singt im Ge busen, hö re, die Naehti gall auf ein mal Bräut' gam bin ieh; Hoeh zeit wird auf ein maj, lei vo jen lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen valmis taa, sul c ha nen oon;' häi tä hän val mis taa, 'P = sf Naehti gall singt im Ge buseh, hö re, die Naehti gall auf ein mal, Bräut' gam bin ieh; Hoeh zeit wird auf ein maj, lei vo jen lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen valmistaa, sul ha nen oon; häi tä hän valmis taa, 'P ==: $! Naeh auf lei va ti gall singt im Ge biiseh, ein mal, Bräut'gam bin ieh; vo jen lop pu ma ton, mistaa, sul ha nen oon; hö re, die Naehti gall Hoehzeit wird auf ein maj, lau lu soi lei vo jen häi tä hän val mis taa,

21 19 = Nach ti gajl singt im Ge btisch, auf ein mal, Bräut' gam bin ich, lei vo jen lop pu ma ton, val mistaa, sul ha nen oon; sf = = hö re, die Hochzeit witd lau lu soi häi tä hän = ~"' singt im Gebtisch, hö re, die Nachti gall singt im Ge Bräut' gam bin ich; Hochzeit wird auf einmal, Bräut'gam bin lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen lop pu masulha nen sul ha nen oon; häi tä hän vai mis taa, lj ===::::a = singt im Gebtisch, Bräut' gam bin ich; lop pu ma ton, sul ha nen oon; s = hö re, die Nachti gau, singt im Ge Hochzeit wird auf einmal, Bräut'gam bin lau lu soi [ei vo jen lop pu mahäi tä hän valmis taa, sul ha nen = singt im Ge ~ btisch, höre, die Bräut' gam bin ich, Hochzeit wird lop pu ma ton, lauu soi sul ha nen oon; häitä hän :: Sf~ ::=== = Nach ti gall auf einmal, lei vo jen vai mistaa, Nachti gall singt im Ge btisch, singt im Geauf ein mal, Bräut' gam bin ich, Bräut'gam bip lei vo jen lop pu ma ton, lop pu mavalmis taa, sul ha nen oon, sul ha nen ======, :: = btisch, ich, ton, oon, singt im Gebtisch, Bräut'gam bin ich; lop pu maton, sul ha nen oon; = aj =:::=== btisch, im Gebtisch, ich, ja, bin ich; ton, lau Lu soi, oon, niin, mä oon; : = hö re, die Nachti gall, Hochzeit wird auf ein mal, lau lu soi lei vo jen, häi tä hän val mis taa, = hö re, die Nachti gall, Hochzeit wird auf ein mal, lau Lu soi lei vo jen, häi tä hän va mis taa, singt im Ge btisch, Bräut' gam bin ich, Lop pu ma ton, sul ha nen oon,

22 20 f\ r ~pp <!' 'tj 1\ J busch ich ton oon hö re, die Nach ti gall! Hoch zeit wird auf ein maj laulu soi lei vo jen häi tä hän vai mis taa pp ~ ~, ~ hö re, die Nach ti gall! Hochzeit wird auf ein maj lau lu soi lei vo jen; häi tä hän va mis taa :pp "" singt, singt im Ge busch ja, Bräut'gam bin ich soi ~ lop pu ma ton niin, sul ha nen oon 5 Weines kraft o Viinin ääressä (Suom V Arti) Ze chen de La sim me, Bru der, die veik ko set, Glä ser zur Hand! Sin get der nous ta nyt saa, liit tom me Freund schaft ge hei lig tes Band! Sin get der lau lu a kai ut ta kaa! On nek si

23 21 Lie be be gluck ten Ver ein, schlur fet den 01 ko hon kaik ki en vaan Mal jo ja blin ken den, käym me nyt gol de nen Wein! mais te le maan, SchlUr fet den ma jo ja ',, J ~ '" ~ b_ ~ l' blin ken den, gol de nen Weinl käym me nyt mais te ~ le maan! _1:' i fl JL ~ ~ l' 1:' Curiosum 6 findley (R Burns, Ubers F Freiligrath Suom V ArtO 1/\ l Nun wer 2 '" Ständ' ich 1 Ken pä 2 jos sun klopft an mei ne TUr? auf, und liess dich ein, siel lä koi kut taa? si sään päästäi sin F ~ ch, mein Schatz! Lass mich ein! Ku ta ses, ' Pääs tä vaan, F'" P' sprach sprach sa noi sa noi

24 22 1\ Find ley Find ley Find [ey Find ley, ~ ~ 1 geh' nach haus! was treibst du hier? Gu tes nur! schlief ich wohl nicht wie der ein? Kann wohl sein! Mennä saat Mit' a si aa? Hy vää vain, : Tok ko e nää nuk kuisin? Koi te taan, sprach sprach sa noi sa noi pp 1\ oj J 1"' M \1 Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley 1 Wie ein Wärstdu Saa vuit jos sun Rätt ber schlichst du doch! Raub' auch gernl bei mir im Ge mach Wär ich erst! lail la ros vo jen Kyllä kai, las ken ka ma riin Las ke kin! fl T sprach sprach sa noi sa noi v Treibst vor Mor gen Un fug noch A ler dings! sprach Gingest du wohl nicht vor Tag Frei ich riicht! sprach Teh net tääl lä kolt to sen Näh dä sai, sanoi jäi sit sin ne huo me niin Luu Li sin, sanoi \ ppv V r y 1/\ " " ~ ~ V Find ley! Find ley ~ ' ~ ~ 1 1 A ber nimm, bleibst du die Nacht Ja ich bleib! sprach Vaav jos yök si jäi sit vain Tot ta han, sanoi V ~ ~ j;j

25 23 '1'\ ~ 1 " ~ ~ 1\ t,l'p L V Find ley auf dem Find ley Vai not _ Heimweg dich in var tois, luul la f ~ ~ Acht! Filrchte nichts! voin Us kal lan, ~ ~ pp ~ sprach sanoi, Find ley, a ber Find ley Mut ta was mi tä im H:äm mer lein sat tu nee ~ ~ auch ge schieht, luo na sun, ~, sprach sa noi pp l' Findey halt's ge heim verschweig' es fein 'ganz ge wiss, Findley, sii tä suu ni vai ke nee, van nou dun, sprach Findleyl sa noi Findley 7 Meln Herz ist im Hochland (R Burns, iibers F Freiligrath) 7 Luo kotoisten 'Vuorten (Suom V Arti) * Mein 1 Luo 2 Jäi 3 Jäi Herz ist im ko tois ten kau as ne kau ak si Hochand, mein vuor ten mä vuo ret, jäi vuo ret, nuo Herz ist nicht hier! Mein Herz ist kai ho an pois Oi, sa lour ho jen maa Oi, mil loinvalke a päät, ja laak sot * Suomennokseen on otettu mukaan englantilaisen alkutekstin sisältämät lisäsäkeistöt

26 24 im Hochand, im wald' gen Re vier Da jag' ich das ja noi ta jos sa mo ta vois Siell' oot ta vat ka, mil loin taas näh dä ne saa? jos kun ne mä ja leh dot ja säih ky vät säät, jäi vii da kot Roth wild, da folg' ich dem Reh! Mein Herz ist im kau riit vain kaa ta ja taan Oi, vuo ril Le kul jen, nuo kuk ku lat vain ain', a La i vii Ut ja rin te het nuo, joill' en tä vi Hochand, wo im mer ich geh' kuin ka mä kai ho an kaan! väik kyy mun aa tok sis sain vir ma ja vaah too va vuo Lopuksi kerrataan l:nen säkelstö ~ 8 ch möchte heim! (Karl Gerok) 8 Kotiin (Suom v Arti) 1 ch möchte heim, mich 2 ch möchte heim, ich 3 ch möchte heim; das 1 Mä kaipaan pois, pois 2 Mä kaipaan ' pois! Oon 3 Mä kaipaan pois, kuin zieht'sdem seh' in Schifflein ko iiin nälz nyt lai va Va ter hau se, dem sel' gen Träumen ein sucht den Ha fen, das taa ton luok si, luo on nen un ta: siell' ran taa vuot taa, kuin

27 25 1 Va ter her zen zu, fort aus der 2 bess' res Va ter land; dort ist mein 3 Bächein läuft ins Meer, 1 laa ton rak ka han 2 0 ma maa ni on, 3 mer ta vir ran veet, das Kind lein Jo tus kassiell' om pi kuin Lap si 1 Welt ver wor re nem Ge brau se 2 Teil in e wig ich ten Räumen; 3 legt im Mut ter arm sich schlafen, 1 tuin mä tur han tais ton vuok si; 2 rau han, i Lon val ta kun ta; 3 äi din hei lään hei maan luot taa; zur sthlen, tie fen hier hab' ich kei nen und ich wi auch nicht sieli' Le von saa vutääll' o len on neon tie ni tait tu 1 Ruh' 2 Stand 3 mehr 1 tan 2 ton 3 neet Mit tau send Wun schen bin lch aus ge gan gen, Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flti gel Manch' Lied hab' ich in Lust und Leid ge sun gen, Kun siei tä läh din, rin nan toi veet täyt ti; Jo su vi hai pui, pääskyt poi es len tää, Niin monet lau lut rinnass' eh ti heik kää; heim kehr' ich de Heimat una wie ein kun palaan ne ko tinyt niis tä

28 26 1 mit be schei de nem Ver lan gen; 2 zu weit i ber Tai und Hi gel, 3 Traum ist Lust und Leid ver klun gen; 1 nyt, ne har haks e 10 näyt ti 2 hin sa kau ko mail le en tää 3 kuu len kai hon kiel tä pelk kää, noch hegt mein und tief im im Her zen Nyt om pi Nyt vii meisja huo ka f\ h h Jl fl bj j\ J J Ph Jo ' J Herz nur ei ner Hoff nung Keim: 3 blieb mir noch der letz te Reim: 1 ai no a na toi vo nain: 3 us tää nou si rin nas tain:,~ r'p l' jl "" J h 1 : j==== r ich ich oi, oi, pl'" b :ÖCh ';: möch te ko tiin ko tiin l!o ~ Dl h '" J Jl ""' a 2 Bu sen senfz' ich ins ge heim: 2 tä vain vaa in toi vei tain: ~ J MJ,, _b 1 _ J"": 1"" = r r r r 'P,, ich oi, ~ p :öch :; ko tiin Jo Jo", 123 heim, 123 vain, ich möch te ko tiin heim, vain, ich oi, =

29 27 möcht', ich möch te heim, sin ne, sin ne vain, ich möchte heim, oi, ko Uin vain, J ich oi, möch te heim, sin ne möch te vain heim! sin ne vain! ichmöchte oi, sinne == === möch te heim, möchte ins möch sin te ne sin ne vain, heim! vain! sin ne vain, heim, vain, ich oi, ich oi, möch te sin ne möch sin heim! vain! er te ne ~, heim! vain! "' ge heim, ich möch te oi, sin ne, sin ne vain! 9 Jägerlied 9 Metsästäjän laulu (Wilh Bornemann) (Suomentanut ja isäsäkeistön laatinut V Arti) "! 1m Wald und auf der Hei de da such' ich mei ne 1 Mua met sät vii dat vuot taa, ne rie mun mul Le 2 Hei, ter ve, met sät jyl hät, ja kuk ku Lat te 1 Mua vii dat 2 Ah te 2 Hei, met sät

30 28 f' j l' J~ J h co Freu de, tuot yl taa; hät, Freu de, tuot taa yl häl, J J t" ich oon te Jä gers mann met si en kot ki en t" Jin ein Jä gers mann, ich bin ein mie si met si en, oon mie si kon nut kot ki en, te kon nut ich bin, ich bin ein oon mie si, mie si te kon nut, kon nut,!:t bin, ich oon mie te kon l' lp J 1' ich bin ein si, mie si nut, kon nut Den Wald und Forst zu Mä pui ta vaa in ~n oi vem paa mä Den Wald, den Wald zu Mä pui ta vaa in En oi vem paa mä he gen, siel lä tun ne Wild pret vi ih dyn siel lä lain zu er le ~ gen, vaa rain tiel lä rieniää kun ne ist mä vie saa list' mie i wohl ge tan, et si en, miek ko sen, ist mä vie das' nicht wohl ge tan? saa list' et si en mie Li miek ko sen ist mä vie das, ist das, ist et si en, mä miekko sen, vie

31 ch ging hinaus in's griine Feld Mä kukkanurmell' astelin (Suom v Arti) Poco Allegretto ", ch Mä ging hin aus in's kuk ka nur mell' grii ne Feld, in as te in, kun, hei len Sonnenschein, und päi vyt kar ke Loi, ja poco cresc p sah gar lus tig vuok si kai ken in die Welt, und kau ni hin muli' all den aa tos Glanz hin ein, ai La koi, und ja sah gar lus tig vuok si kai ken in die Welt und kau ni hin muli' aa tos ai La koi p Da ja Warm ==== ::=:=stand ein Mädchen wun der hold, mit kun mä eh din kummun Luo, näin ein mal vor mir da, sor jan nei to sen; die kuin

32 30 uns dem Netz von kim mel ti kään Loc ken gold, mit kat se tuo, ja k~a rem kul Lai Au ge sah kui ri en! Und Ei ei ei wie die Welt sonst auss er mir ge winkt mit G1anz und Schein; 80 päi vä e nää päi ly nyt, ei kum mui kuk ki neen; näin zog mit ei nem Blick von ihr sie in mein Herz hin ein, sil mät sor jat vai nen nyt, ne tun ki sy dä meen, zog mit ei nem Blick, sil mät sor jat vain, 50 ne ei nem Blick von ihr 5ie in mein Herz hin ein, sor jat vai nen nyt, ne tun ki sy dä meen,, zog sie in mein Herz hin ein, sil mät tun ki sy dä meen, zog sie in mein Herz hin ein, sil mät sor jat cvai nen nyt, so näin 50 näin f zog mit ei nem sil mät sor jat Blick von ihr vai nen nyt, sie ne in mein Herz hin ein, tun ki sy dä meen, in mein sydä

33 31 zog mit sii mät ei nem sor jat Blick von vai nen ihr nyt, sie ne in mein Herz hin eino tun ki sy dä meen Da Mä ~ Herz hin emo meen, sy dä meen tuon drin nen geht's nun vai vuin lu mon wun der lich, und val ta han ja wild und freundlich zu, hei än haa vei lun, und sain J (!) tuon"'''' " V Schmerz und Frohsinn paa ren sich, und Frie de, Streit und Ruh', kai hon, rie mun rin ta izan, ko'in rauhan, taiste lun, M h,, h h l' " h 1"\ ~" J und sain ~ Schmerz und Froh sinn kai hon, rie mun paa ren sich, und rin ta han, ko'in Frie de, Streit und Ruh' rau han, tais te lun Nun Nyt!o3 zieh' ich nim mer kuk ka maill' en ja aus in's Feld, in kul je lain, kuin Oanz und Son nen schein, on kin kan not nuo; in nyt

34 32 c mir alein ist mei ne Welt, diedraussen si sässain on maa ilmain, mi mul le ::: viel zu kai ken Mä klein Nun ging ich nim mer suo Nyt kuk kamaiu' en J Jim aus in's Feld, in kul je lain, kuin mei ne maa il G1anz und Son nen schein, in mir al lein ist on kin kan not nuo; nyt si säs säin on f Welt, die draussen viel zu klein; in main,mi mul le kaiken suo; nyt 0:::::::: 1m mir siell' mir al lein ist si säs säin on JY ist mei on maa in nyt Welt, die draussen vi e zu klein; main, mi mul le kaiken suo; in nyt mir ist mei siell' on maa mir siell' ist on ne il Welt, die main, mi mei ne Welt, die maa il main, mi ne Welt, il main mir al lein ist si säs säin on mei ne Welt, die maa il main, mi draussen viel zu klein, in mir al lein mul le kai ken suo, nyt si säs säin l' in draus nyt mul ist on meine Welt, die draussen vi e zu klein maa ilmain, mi mulle kaiken suo :pp~ sen viel zu klein le kai ken suo

35 ch seh' dich endlich wieder Warm und innig Sydämellisesti Jo saavuin synnyinmaahan ($uom v Arti) ch jo seh' dich end ich wie der, du saa vuin syn nyin maahan mä == = siis ses Hei mat land, kau ko mat kai tait/; du taas Hiit te näh dä still und sil mät nie der, wo saa han jo mei ne ko ti Wie ge stand! ar ma hain l(ommtihr wir denn ent ge gen, ihr Leu te all zu mal? Es Koh dan nen tu tut tiel lä, ja ter vehdyk set soi; kuin p 1 dirn p drängt sich auf den We gen, und un ten oon mä i 10 miel lä, mink' au von p wogt das muis tot Tai, toi! es Kuin und minkä 3

36 34 drängt sich auf den We gen, und un ten oon mä i 10 miel lä, mink' au von un ten wogt das au von, min kä au wogt das muistot von, Tai, toi, wogtdas muistot Tai, au von un Au ten von wogt muis das tot Tai, toi, =:::::: ~ Tai, wogt das Tai ch toi, muis toi toi! jo das Ta! muistol toi! wogt das Ta! muis tot toi! seh' dich end lich saa vuin syn nyinwie der, du maa han mä siis ses Heimat" land! du kau ko malkal tain; taas Hiit te suli und nieder, wo näh dä sil mäf saa vat jo = ::::::::=: mei ne Wie ge stand ko i ar ma hain pp Horch, Vaan, horch, vaan

37 35 Gloc ken tö ne kir konkel loin schlagen, kuu len so mä trauernd an mein sur ren soi van Ohr, nyt; die vuoks dumpfen Tö ne vai na jan, mä kla gen, luu len; das!! ken wer was Lieb's ver tie nee läh te lor nyt? Und Ja schwar ze Trä ger nään mä tuol la wal len, ees sä den jo Miih hau len steig herta saat tu an een; an, und in und in den Zug vor al len, mies as tuu sil mät vees sä, den Zug vor al len, een; mies as tuu sil mät vees sä, ein tief be triib ter hän murtuu murheeein tief betriib ter hän murtuu murhee Zlg vor al sil mät vees len, sä

38 36 Mann, seen, ein hän tie~ be triibter Mann mur luu mur"hee seen, ein hän ein hän ~ he triib ter mur murheetief be tfiibter Mann o hal tet ein! mur luu mur hee seen >>Oi, var 10 kaa, Manu, seen ein Hän yp tie~ _ be triibter Mann mur luu murhee seen o hal tet oi, var 10 ein, kaa, Oe ja stal ten, die ihr die suo kaa mun nähdä Oe Te p Lei che kennt, vai na jaa! hai tet Var top stal ten, die suo kaa mun ihr die näh dä Lei che kennt, lasst mich die vai na jaa! Pois kas voin Hiili' entpei te ein kaal hal tet ein, hal tet Var to kaa, var tohal tet ein var to kaa

39 37 fa1 ten be vor ihr mir, luo kaa! Mielt' ah dis taa, be vor ihr mir sie nennt oi, miel tä ah dis taa» f ein kaa be vorihr ja suo kaa 0::::::: ::::>"" mir sie nennt ah dis taa* be vor ja suo ihr kaa be vor ihr oi, miel tä mir ah sie nennt dis taa~ die jo Tll cher sind ge wi chen, ruu mis Ui na au kes; ob's nyt ei ne mi tä Ah nung, näh dä, ob's ei ne T!yt mi tä Ahnung nähdä = := o weh, mein Oi, kuo 10 Lieb'! hon pp mein Lieb' ver bli chen! hän, ar mas, rau kes! = ; o weh, mein Lieb'! Oi, kuolo hon

40 38 mein Lieb' ver hän,ar mas, bli chen! rau kes, doch schön, doch schön noch vaan kau nis viel' on = im mer kat set dart lain o weh! mein Lieb' ver bli chen, doch Hän kuo lo hon rau kes, hän, schön noch im mer dart kau nis kai Sft lain; o weh! mein Lieb' ver bli chen, doch oi, kuo to holi hän rau kes, hän, f Jlj ei h '" P, dim; schon noch im mer kau nis kai sel h h 1 J 1 LJ j) " ~ dar, doch schön noch im mer lain, niin kau nis kai sel? J J l' P 1 1"'" ~ dochschön im mer niin kau nis on

41 im mer kai sel noeh on p 39 dar, lain; doeh niin sehön im kau nis mer dar hän vain dar vain, doeh niin sehön noeh im mer darr kau nis kai sel lain, : dar lain noeh im mer dar on kai sel lain, "p,"'p;;r:, r dar vain ~ r'~,,~~, noeh im mer dar on kai sel lain_ r noeh im mer dar, on kai sel lain, pp ~ pp Setzt nun die Lei che nie der, Hei ki nen vuot ta kaat le! ist's En hier yk c aueh nicht der sin jää dä \:1 Ort, sois und hebt ihr auf sie wie der, so tragt ihr zwei e Kaks vai na ja la saal le jo koh ' ta' kan t aa

42 40 > Lass dei ne Hand mich fas sen, nun trennt uns Mä kä teen tar tun ar maan Nyt vih doinfort pois J =:::: $1 :::= Lass dei ne Hand mich fas sen, nun trennt uns Mä kä teen tar tun ar maan Nyt vih doin~ J kein Ver ~ bot! kin oot mun; Dich kas sen und er blas sen, giebt's ei nen sä ai na oot mun varomaan; sun kans sas c:::: SJ ::::= ei nen schökanssas kalschö nern Tod? kai ven nun, giebt's ei nen sun kanssas schö nern Tod?, giebt's kai ven nun, sun nern ven nun, p Lass dei ne Mä kä teen pp Hand mich tartun einen kans sas 77' schö, nern Tod? Lass kai ven nun Nyt dei ne kä teen r

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT:

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: Carl Klingemann (1798-1862). Tysk ämbetsman, legationsråd, skriftställare och poet. Klingemann var son till en kantor och lärare i Limmer an der Leine nära Hannover och fick en

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Genau!-serien + LGR 11

Genau!-serien + LGR 11 Genau!-serien + LGR 11 Det centrala innehållet i kursplanerna för moderna språk sammanfattas kort i 17 punkter. Vårt läromedel Genau! är skrivet med den nya kursplanen i åtanke. Här visar vi med olika

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

NACH WIEN TILL WIEN. TEXT: Mór (Maurus/Moritz) Jókai (1825-1904). Ungersk folklivsforskare och författare.

NACH WIEN TILL WIEN. TEXT: Mór (Maurus/Moritz) Jókai (1825-1904). Ungersk folklivsforskare och författare. NACH WIEN TILL WIEN Duetten An Wien Till Wien kommer ur sista akten av operetten Der Zigeunerbaron - Zigenarbaronen i tre akter. Den hade premiär på Theater an der Wien 1885. TEXT: Mór (Maurus/Moritz)

Läs mer

I WILL GO S STÄLI B SCHAUE

I WILL GO S STÄLI B SCHAUE I WILL GO S STÄLI B SCHAUE NU JULDAGSMORGON GLIMMAR TEXT: Abel Burkhardt (1805-1882). Schweizisk poet och präst från Basel. Abel Burkhardt bodde under större delen av sin barndom i den dåvarande botaniska

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Min planering. 1 Jung sein 7

Min planering. 1 Jung sein 7 1 Jung sein Min planering jag / alla 10 Svara på kontaktannons 11 Ordboksövning 12 Slutspel Was ist Mut? jag / alla 13 Intervju Hilfe Peinlich 1 Gradera olika pinsamheter 2 Vad tycker du är pinsamt? 3

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Nya utmaningar, 1998-2005

Nya utmaningar, 1998-2005 SÄNDNINGSDATUM: 2010-11-27 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra7 ANACONDA GESELLSCHAFT Nya utmaningar, 1998-2005 Programmanus på svenska Skolklass:

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Natt över jorden för blandad kör

Natt över jorden för blandad kör 2 SOPRANO ALTO TENOR BASS Fritt enkelt h. = 46 N * N N Natt fr blandad kr * N * * Darrande stj Darrande stj na Darrande stj na na Darrande stj na Karin Rehnqvist, msik Erik Blomberg, text Vldarna Vldarna

Läs mer

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift Gnestahöjden informationsskrift Förord Ett samhälles utveckling går att utläsa på bebyggelsen, varje årtionde har olika byggnadsstilar. Därför är det viktigt att Gnestahöjdens tidstypiska karaktär bevaras.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft.

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft. ALLSÅNGSHÄFTE Mel:Diana Aim såo jang änd jår såo åold - dis mai darling aiv biin tåold. Ai dåont käär djast vått dej sej kåås får evör ai vill prej juu änd ai vill bii äss frii äss dö bööds ap om dö trii.

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer