KÖRSÅNOER FREDRIK PACIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖRSÅNOER FREDRIK PACIUS"

Transkript

1 ACTA MUSCA KÄLLSKRFTER OCH STUDER UT6VNA AV MUSKVETENSKAPLl6A SEMNARET VD ÅBO AKADEM 111 KÖRSÅNOER AV FREDRK PACUS UTGVNA AV JOHN ROSAS ABO 1959

2

3 ACTA MUSCA KÄLLSKRFTER OCH STUDER UTGVNA AV MUSKVETENSKAPLGA SEMNARET VD ÅBO AKADEM 111 KORSÅNOER AV FREDRK PACUS Tidigare otryckta sånger för manskör Sång för damkör Sång för dubbelkör Sånger för blandad kör UTG VNA AV JOHN ROSAS ABO 1959

4 Noterna tili de flesta sångerna ritade av Henry Hoffren Åbo Tidnings och Tryckerl Aktlebolag ÅBO 1959

5 FORORD Ar 1937 utgav professor Otto Andersson i tryck alla då kända kvartettsånger av Fredrik Pacius, dels kompositioner, dels arrangemang, sammanlagt 66 sånger (ACTA MUSCA 1) Av dessa hade 32 sånger tidigare publicerats, medan resten, 34 sånger, hade förekommitendast igamla handskrivna sångsamlingar Sedan dess ha ytterligare några handskrivna böcker och blad upptäckts, vilka innehålla ett stort antal tidigare otryckta körsånger av Pacius Dessa sånger för manskör, biandad kör, damkor eiler dubbelkör bilda stommert i föreliggande publikation För att denna tillsammans med ACTA MUS 1 CA l skall ge en så fullständig bild som möjligt av Pacius' produktion för kör a cappella ha också de tidigare tryckta sångerna för blandad kör medtagits Härtill har även bidragit den omständigheten, att dessa sånger tili största delen i'ngå i numera svåröverkomliga samlingar, företrädesvis Sävelistö och Svenska Folkskolans Vänners (SFV) musikbibliotek Jag har i tidigare arbeten meddelat musikaliska och historiska uppgifter om de sånger, som ingå i denna bok, och beskrivit de källskrifter, där sångerna ha påträffats Hänvisande tili dessa arbeten 1 kan jag här inskränka mig tili s~dant, som berör själva sångurvalet och redigeringsarbetet Denna publikation är avsedd som ett bidrag tili kännedomen om Pacius som tonsättare Men den skall också tjäna den praktiska musiken Därför ha de svensk och tyskspråkiga sångerna tryckts med både originaltext och finsk översättning Ortografin i de svenska texterna har moderniserats De i denna bok publicerade sångerna för manskör äro 16 tili antalet, 14 originalkompositioner och 2 arrangemang Två sånger ha ~ämnats bort: den lilla bagatellen jonas uti källarn går på grund av dess vågade text och arrangemanget tili Kultani, emedan det ingår i den av Otto Andersson utgivna Sångbok, Österbottniska nationen tillhörig (ACTA MUSCA ) Sångerna för blandad kör kunna indelas kronologiskt i två huvudgrupper Tili den ena gruppen höra de sånger, som komponerades på 1840talet, då Pacius förutom den för oratoriekonserterna sammansatta kören t~dtals ledde även en blandad kör a cappella Bland dessa sånger märkas främst sex sånger med Runebergs ord Hit höra också arrangemanget av Läksin minä kesäyönä käymään och kompositionen Kriegers Abschied, vilka båda även finnas i sätt

6 ning för manskör (ACTA MUSCA 1) Sångerna i den andra gruppen ha komponerats under åren Medan Pacius för manskör tonsatte mest tyskspråkiga dikter har han för blandad köt komponerat endast 4 sånger tili tyska ord om man inte räknar den ursprungligen för manskör skrivna Kriegers Abschied Av dessa kunna ch lasse Vater deine Hände och Motette utföras i en följd, såsom komponisten har antytt genom en blyertsanteckning,»attacca», i manuskriptet En grupp för sig utgöra Bild der Erinnerung och Sehnsucht, vika ursprungligen ha komponerats för en röst och piano Trots att körsättningen icke har gjorts av Pacius utan av Rudolf Lagi, ha dessa sånger tagits med i denna saming Orsaken härtill är, att sångerna icke ha påträffats isin originala form En publicering av dessa körsättningar icke endast bekantgör dessa Paciusmelodier utan bidrar också i viss mån tili kännedomen om Lagis kompositoriska förmåga Ett antal sånger äro satta för stor blandad kör, dvs för fullständig manskör med sopran och alt ad libitum De kunna således utföras i såväl manskör som blandad kör En originalkomposition i denna sti är tonsättningen av Topelius' Morgonsång V årt land och Suomis sång, vilka ursprungligen tonsattes för manskör (ACTA MUSCA 1) och av tonsättaren ha skrivits i flera olika sättningar, publiceras här i sättning för stor blandad kör Även Hymn till Finland, slutkören i operan Kung Karls jakt, finns i dylik sättning Emedan sopran och altstämmorna i huvudsak äro oktavfördubbingar av tenor~ stämmorna i den i ACTA M US CA pubicerade manskörsättningen har denna komposition tagits med här endast i sättning för fyrstämmig blandad kör Ur den kantat, vilken Pacius komponerade tili den fest, som universitetet 1866 anordnade med anledning av kanslers, tronföljarens, förmälning, bearbetade han år 1880 ett avsnitt, Hymn (»Gud med din starka allmakts hand»), för stor blandad kör och för fyrstämmig blandad kör Samma text tonsattes helt på ny tt följande år Emedan de tre versionerna fordra relativt stort ut: rymme och texten numera endast har historiskt intresse ha de inte tagits med i denna samling Av utrymmesskäl ha också bortlämnats sättningen för stor blandad kör och sättningen för fyrstämmig manskör och orgel av koralen )Så lår jag nu med rid och jröjd mig hädanskilja», viken i sättning för trestämmig manskör och orgel ingår i ACTA M US CA Festmarsch, som är en bearbetning av ett avsnitt ur operan Loreley, kan utföras även med Ernst V Knapes dikt Till sången ()Sång stig högh) Med denna text ingår marschen i SFV:s musikbibliotek, serie A, häfte X olika sammanhang omnämnas några sånger av Pacius, vilka icke ännu ha påträffats Det kan även förmodas, att ett antal osignerade sånger, mest

7 arrangemang, äro av Pacius' hand Man får hoppas, att klarhet en gång skal skapas kring dessa sångers ursprung Vid redigeringen har jag fått värdefula råd av professor Otto Andersson, för vilket jag uttalar ett varmt tack Samlingen har kunnat tryckas tack vare ett bidrag från Abo Akademis musikhistoriska fond Översättningen tili finska av ett stort antal sångtexter har bekostats av Delegationen för förvaltning av Fredrik Pacius' andliga kvarlåtenskap, vars ordförande är revisor C E Pacius Tili slut uttalar jag förhoppningen, att publikationen på sitt sätt skal bidraga tili att göra Pacius' gärning almännare känd och att körerna här måtte finna nya nummer tili sin repertoar Abo i juni 1959 john Rosas 1 F red r i k P ac i u S S 0 m t 0 n S ä t t a r e och Tili f r å g a n 0 m Pac i u s' k ö r s t i 1 (ACTA ACADEMAE ABOENSS Humaniora XX, loch 3)

8

9 7 1 Den sjuttonåriga (J L Runeberg) 1 Seitsentoista vuotias (Suom V Arti) 1 jag vet ej vad jag 2 Vid sömmen he la 1 En tie dä, mi tä 2 Mä päi vät pii kät P r1 J J P hop pas sit ter toi von uu ras vi i som ka en ai ni ~o~~bh i ka som en ai na, aan mä ~ ~~ rj fullt; träl; aan; p p niin; i ka fullt; mitt hjär ta känns så som en träl; jag tycks ar be ta ai ni aan' niin tyh jäks sy dän niin, aan niin; en val mis ta saa pp fullt väl vaan öds ligt och fli tigt, det tun tuu, ja sen lään, vaan ~ = är ändå så i der ej liktäy deks sil i, vai vun, vai vun nå? då voi? en dim fullt, så fullt Vart väl, lik väl Mot sil ti vaan Miks haa vei siin Päin syftar den na handen sjunker Le vo ton na kät tä ot sa 0 ro, pannan, et sin, painuu, som ej ett mål kan nå, kan nå? och nå len glömmes, glömmes då mit en mä saada voi, en voi? mä työ tämuista en, mä en

10 8 1 J Vad öns kar jag, vad Vad öns kar jag, vad Mä oi kein Mit' mi tä vili jag, vili jag, mie in? toi von? vad vad tän ker jag up på? tän ker jag up på? Miss' MW aa tos ai La koi? 0; keinaat te len? 2 farväl! 2 Näkemiinl (Suom V Arti) Con moto Far väl, Nä ke mun, far väl, nä ke miin, far nä ke väl, miin, far väl! Glöm ej din nä ke mun Mua muis ta nä ke mun,

11 9 vänl os, Far väl, nä ke mun, Glöm ej din vän! oi ys tä väin, Far väli G1öm ej din mua muis ta = vän, glöm os, niin, ej din vän! muista osl '1 Far väl, Nä ke mun,, van! osl Farväl, Nä ke miin, nä ke miinl Gtöm ej din Niin, muista 1 J Farväl,, Nä ke mun, far väll nä ke miinl_ poco ritard Piil moto S> vän, os, glöm ej din vän! oi ys tä väinl När indträ det Kun lehmukset :f far _ väll nä ke miinl När Kun ind trä det leh mukset

12 10 blom mar, leh tii, när å ter blir som mar, kun uus ke sä eh Ui, blom mar, leh Ui, när kun å ter blir som mar, uus ke sä eh tii, Kom då 1 gen, Tul los sä taas, Risoluto p kom då, tul los, kom då! taa sen! Sf Kom då Tul los Kom då Tul los i gen, sä taas, i gen, sä taas, p PP Kom aå 1 gen, Tul los sä taas, kom då i gen, sä tul los taas, ~ kom sä dä i gen, tul los taas, ~~=;:== jlf ~~2 = kom, kom, tul los, kom, kom! tul los koril, _ taas,

13 kom, taas, kom dä i gen! sä tul los taas!~ När Kun Kom då i gen, sä tul los taas, kom då i gen! sä tul los taas kom, taas, kom i gen, tul los taas, ind trä det leh muk set ~"o blom mar, leh tii, V"~ ~ kom då! gen, V "t 1 tul los sä taas, glöm ej din vän, kom då i gen, oi vs tä väin, kom då i sä tul los när kun,, r~~ijd ~ pi Glöm ej din Mua muis ta gen, i gen! taas, oi, taasl å llus ter blir som mar, eh Ui, när kun === : kom då i gen då tul los sä taas, sä glöm ej din vän, mua muista os, taas, vän! j gen, kom då i os, sä taas, sä tul los

14 12 lind trä det blom mar, när leh muk set leh tii, kun glöm ol o kom i gen! sä tul los taas! ej din vän, 0 ys tä väin, sä gen, taas, = gen! taas! O! oi, o! oi, glöm ej din mun ys tä å ter blir uus~ kesä 1\ _ j" t1 ~ som mar, kom då i eh tii, sä tui los ~ ""~ J r ~ r ~,~ ~ kom då i gen 0 kom i gen, tul los, tul los taas, sä tul los taas, glöm ej din vän, oi ys tä väin, 'L l~p) J ~, ~ i vän! 0 kom! väinl oi, taas, O! Kom i gen oi tul los taas! ~ kom taas kom då i gen, sä tili los taas, kom, 0 tul los korn i gen! taas, oi tui los

15 13 Kom, Tul los, kom taa~ kom kom då i gen, 0, sä tul los taas, oi kom taas, o oi kom, taas, kom, tul los, kom i gen, 0 tul ~ los taas, oi då i gen! sä taas! När Kun lind trä det leh muk set kom, kom, tul los, kom då tul los i gen! sä taas! När Kun lind trä det leh muk set kom, kom tul los i gen! N är sä taas! Kun lind trä det blom leh muk set leh blom mar kom tul los då i gen! sil lain taas! När Kun kom då tul los mar ko~ då : tii; tul los i gen, sä taas! i gen! sä taas! När Kun kom, Kun =

16 14 å ter blir vain ke sä J kom då i tul los sä å ter blir vain ke sä fj J som mar kom då i tul los sä kom då i tul los sä som mar kom _iå ter blir ke sä vain eh tii, tul os sä gen, taas, kom då i gen, oi, tulos taas, komdå i gen, oi, tulos taas, kom då i gen,_ kom, kom, kom, kom oi, kom, 0 tul los, kom i tulos taas, tul lo~ taas, kom i dimtul los tf JF~f6~1~~ ~ gen, taas, kom taas, kom då, 0 kom sä tulos taas, i oi, kom oi, PL:::! l' 0 kom, oi, taas, )' p r=, kom, kom, taas, oi, dim pp " ~ kom, kom, oi, taas, oi, '\ ~ kom! taas! =::::::: ==== 1':\ kom! taas! =:::::::: == pl gen, kom, kom, ~_d_i_m taas, tul los, ppl kom, oi, \:,J kom! taas!

17 15, 3 3 mwunderschönen Monat Mai Of armas aika toukokuun,1\ t ei (H Heine) Allegretto, ~ ~ i b " (Suom V Arti) h 1 ~ 1 1! r, r r, r, 1m wun der schönen Mo nat Mai, als al le Rnos pen 01' ar mas ai ka tou p~ h n ko kuun, ja kuul si kuk kah h j J'l 1 t ' spran gen, da kum mut; mä ist es meinem tun sin en si Her zen die Lie be auf geker ran, kuin au kes lem men CT,SC '1\ ~ajz J= = ~ ~ ~ J' J '" i!'1 J pp 'gan gen 1m wun der schö nen Mo nat Mai, als al le VÖ gel um mut OL' ar mas ai ka tou ko kuun, ja lauuin leh dot ), l', 1 11, 1 1 ~ 1 :fz r= \opp V" t"'" CTUC~ r j:',

18 16 lan gen, da toi vat, mä hab' ich ihr ge stan den mein Seh nen und Verker roin häl Le kai hot, jotk' au von ou don tan gen, mein toi vat, ne Seh nen, mein au von, ne Seh nen, mein au von, ne Seh nen und Verau von ou don :h, lan gen, mein toi vat, ne Seh nen, mein Seh ~ nen, mein Seh nen und Verau von, ne au von, ne au von (JU don ritarcl lan gen toi vat ~,,~

19 1, 4 Schäferlied im Mai Dolcissimo p 4 Toukokuinen paimenlaulu (Suom v Arti) 17,, Wilst du mein Weib su che der He jos kä tes anteen kuk ka vih 1 Siehstdu das VÖ ge lein ni sten im Wald? 2 Friih, wenn der Morgen graut, trei be ich aus, 1 Näätkös, kuin in tu set pe sän sä luo? ~ K~n aa mun koit ta en la,u maa ni vien, 1 Siehst du das 2 Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun " Vö Mor in koit ge lein ni sten im Wald, im Wald? gen graut, trei be ich aus, ich aus, tu set pe sän sä luo, ne luo? ta en laumaa ni vien, mä vien,, 1 Siehst du das 2 Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun J) 1 Siehst du das ~ Friih, wenn der 1 Näätkös, kuin 2 Kun aa mun = Vö ge lein Mor gen graut, in tu set koit ta en Vö ge lein Mor gen graut, in tu set koit ta en ni sten im Wald? trei be ich aus, pe sän sä luo? laumaa ni vien, ni sten im trei be ich Wald, aus, pe sän sä laumaa ni luo, vien, im ich ne mä sf 't Wist du mein Weibchen sein? su che der He ben Braut jos kä tes an ta net, teen kuk ka vih ko sen w Werd'es doch baldl Blu men zum Strauss teem me kuin nuo vie res tä tien Blumen all Liebchen im Kukkaset Ken si tä _sf_ = chen sein? Werd'es doch ben Braut B1umen zum ta net, teemme kuin ko sen vie res tä bald, doch bald! Blumen all Strauss, zum Strauss L1ebchen 1m nuo, kuin nuo Kukkaset tien, tuon tien Kensi tä _ 5[ 2, Wilst du mein Weibchen sein? Su che der He ben Braut jos kä tes an ta net, teen kuk ka vih ko sen : Wald? aus, luo? vien, Werd'es doch bald, Blumen zum Strauss, teemme kuin nuo, vie res tä tien, Werd'es doch bald! B1umen zum Strauss Teemme kuin nuo vie res tä tien doch bald! zum Strauss kuin nuo tuon tien Blumen all Liebchen im Kukkaset Ken si tä

20 18 =$= J U ber all, Wie sen tai kum pu jen var to aa, tau ig und friseh; wartet auf mich, kul tai set on, ar vat ta koon! =mf hö re, die Hoeh zeit wird lau lu soi Häi tä hän pp U ber all, tau ig und friseh; Wie sen tai wartet auf mieh; kum pu jen kul tai set on, var ~ to aa, ar vat ta koon! " =mf : hö Hoeh lau Häi re, zeit lu tä 'die wird soi hän o ber all, Wie sen tai Kumpu jen Var to aa, tau ig und wartet auf frisch; mich; kul tai set on, ar vat ta koon! mf hö re, Hochzeit lau lu Häi tä PJl die wird soi hän U ber all, Wiesen tai kum pu jen var to aa, tau ig und friseh, und friseh; wartet auf mich, auf mich; kul tai set on, ne on, ar vat ta koon,hän ken! hö re, Hochzeit lau lu Häi tä $J' die wird soi hän, i" /1 J Nach ti gall singt auf ein mal, Bräut' im Ge buseh, gam bin ich, höre, die Hochzeit wird lei vo jen lop' pu ma ton, lauu soi valmis taa, sul ha nen oon; häitä hän =~ Nachti gall singt im Ge busen, hö re, die Naehti gall auf ein mal Bräut' gam bin ieh; Hoeh zeit wird auf ein maj, lei vo jen lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen valmis taa, sul c ha nen oon;' häi tä hän val mis taa, 'P = sf Naehti gall singt im Ge buseh, hö re, die Naehti gall auf ein mal, Bräut' gam bin ieh; Hoeh zeit wird auf ein maj, lei vo jen lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen valmistaa, sul ha nen oon; häi tä hän valmis taa, 'P ==: $! Naeh auf lei va ti gall singt im Ge biiseh, ein mal, Bräut'gam bin ieh; vo jen lop pu ma ton, mistaa, sul ha nen oon; hö re, die Naehti gall Hoehzeit wird auf ein maj, lau lu soi lei vo jen häi tä hän val mis taa,

21 19 = Nach ti gajl singt im Ge btisch, auf ein mal, Bräut' gam bin ich, lei vo jen lop pu ma ton, val mistaa, sul ha nen oon; sf = = hö re, die Hochzeit witd lau lu soi häi tä hän = ~"' singt im Gebtisch, hö re, die Nachti gall singt im Ge Bräut' gam bin ich; Hochzeit wird auf einmal, Bräut'gam bin lop pu ma ton, lau lu soi lei vo jen lop pu masulha nen sul ha nen oon; häi tä hän vai mis taa, lj ===::::a = singt im Gebtisch, Bräut' gam bin ich; lop pu ma ton, sul ha nen oon; s = hö re, die Nachti gau, singt im Ge Hochzeit wird auf einmal, Bräut'gam bin lau lu soi [ei vo jen lop pu mahäi tä hän valmis taa, sul ha nen = singt im Ge ~ btisch, höre, die Bräut' gam bin ich, Hochzeit wird lop pu ma ton, lauu soi sul ha nen oon; häitä hän :: Sf~ ::=== = Nach ti gall auf einmal, lei vo jen vai mistaa, Nachti gall singt im Ge btisch, singt im Geauf ein mal, Bräut' gam bin ich, Bräut'gam bip lei vo jen lop pu ma ton, lop pu mavalmis taa, sul ha nen oon, sul ha nen ======, :: = btisch, ich, ton, oon, singt im Gebtisch, Bräut'gam bin ich; lop pu maton, sul ha nen oon; = aj =:::=== btisch, im Gebtisch, ich, ja, bin ich; ton, lau Lu soi, oon, niin, mä oon; : = hö re, die Nachti gall, Hochzeit wird auf ein mal, lau lu soi lei vo jen, häi tä hän val mis taa, = hö re, die Nachti gall, Hochzeit wird auf ein mal, lau Lu soi lei vo jen, häi tä hän va mis taa, singt im Ge btisch, Bräut' gam bin ich, Lop pu ma ton, sul ha nen oon,

22 20 f\ r ~pp <!' 'tj 1\ J busch ich ton oon hö re, die Nach ti gall! Hoch zeit wird auf ein maj laulu soi lei vo jen häi tä hän vai mis taa pp ~ ~, ~ hö re, die Nach ti gall! Hochzeit wird auf ein maj lau lu soi lei vo jen; häi tä hän va mis taa :pp "" singt, singt im Ge busch ja, Bräut'gam bin ich soi ~ lop pu ma ton niin, sul ha nen oon 5 Weines kraft o Viinin ääressä (Suom V Arti) Ze chen de La sim me, Bru der, die veik ko set, Glä ser zur Hand! Sin get der nous ta nyt saa, liit tom me Freund schaft ge hei lig tes Band! Sin get der lau lu a kai ut ta kaa! On nek si

23 21 Lie be be gluck ten Ver ein, schlur fet den 01 ko hon kaik ki en vaan Mal jo ja blin ken den, käym me nyt gol de nen Wein! mais te le maan, SchlUr fet den ma jo ja ',, J ~ '" ~ b_ ~ l' blin ken den, gol de nen Weinl käym me nyt mais te ~ le maan! _1:' i fl JL ~ ~ l' 1:' Curiosum 6 findley (R Burns, Ubers F Freiligrath Suom V ArtO 1/\ l Nun wer 2 '" Ständ' ich 1 Ken pä 2 jos sun klopft an mei ne TUr? auf, und liess dich ein, siel lä koi kut taa? si sään päästäi sin F ~ ch, mein Schatz! Lass mich ein! Ku ta ses, ' Pääs tä vaan, F'" P' sprach sprach sa noi sa noi

24 22 1\ Find ley Find ley Find [ey Find ley, ~ ~ 1 geh' nach haus! was treibst du hier? Gu tes nur! schlief ich wohl nicht wie der ein? Kann wohl sein! Mennä saat Mit' a si aa? Hy vää vain, : Tok ko e nää nuk kuisin? Koi te taan, sprach sprach sa noi sa noi pp 1\ oj J 1"' M \1 Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley Find ley 1 Wie ein Wärstdu Saa vuit jos sun Rätt ber schlichst du doch! Raub' auch gernl bei mir im Ge mach Wär ich erst! lail la ros vo jen Kyllä kai, las ken ka ma riin Las ke kin! fl T sprach sprach sa noi sa noi v Treibst vor Mor gen Un fug noch A ler dings! sprach Gingest du wohl nicht vor Tag Frei ich riicht! sprach Teh net tääl lä kolt to sen Näh dä sai, sanoi jäi sit sin ne huo me niin Luu Li sin, sanoi \ ppv V r y 1/\ " " ~ ~ V Find ley! Find ley ~ ' ~ ~ 1 1 A ber nimm, bleibst du die Nacht Ja ich bleib! sprach Vaav jos yök si jäi sit vain Tot ta han, sanoi V ~ ~ j;j

25 23 '1'\ ~ 1 " ~ ~ 1\ t,l'p L V Find ley auf dem Find ley Vai not _ Heimweg dich in var tois, luul la f ~ ~ Acht! Filrchte nichts! voin Us kal lan, ~ ~ pp ~ sprach sanoi, Find ley, a ber Find ley Mut ta was mi tä im H:äm mer lein sat tu nee ~ ~ auch ge schieht, luo na sun, ~, sprach sa noi pp l' Findey halt's ge heim verschweig' es fein 'ganz ge wiss, Findley, sii tä suu ni vai ke nee, van nou dun, sprach Findleyl sa noi Findley 7 Meln Herz ist im Hochland (R Burns, iibers F Freiligrath) 7 Luo kotoisten 'Vuorten (Suom V Arti) * Mein 1 Luo 2 Jäi 3 Jäi Herz ist im ko tois ten kau as ne kau ak si Hochand, mein vuor ten mä vuo ret, jäi vuo ret, nuo Herz ist nicht hier! Mein Herz ist kai ho an pois Oi, sa lour ho jen maa Oi, mil loinvalke a päät, ja laak sot * Suomennokseen on otettu mukaan englantilaisen alkutekstin sisältämät lisäsäkeistöt

26 24 im Hochand, im wald' gen Re vier Da jag' ich das ja noi ta jos sa mo ta vois Siell' oot ta vat ka, mil loin taas näh dä ne saa? jos kun ne mä ja leh dot ja säih ky vät säät, jäi vii da kot Roth wild, da folg' ich dem Reh! Mein Herz ist im kau riit vain kaa ta ja taan Oi, vuo ril Le kul jen, nuo kuk ku lat vain ain', a La i vii Ut ja rin te het nuo, joill' en tä vi Hochand, wo im mer ich geh' kuin ka mä kai ho an kaan! väik kyy mun aa tok sis sain vir ma ja vaah too va vuo Lopuksi kerrataan l:nen säkelstö ~ 8 ch möchte heim! (Karl Gerok) 8 Kotiin (Suom v Arti) 1 ch möchte heim, mich 2 ch möchte heim, ich 3 ch möchte heim; das 1 Mä kaipaan pois, pois 2 Mä kaipaan ' pois! Oon 3 Mä kaipaan pois, kuin zieht'sdem seh' in Schifflein ko iiin nälz nyt lai va Va ter hau se, dem sel' gen Träumen ein sucht den Ha fen, das taa ton luok si, luo on nen un ta: siell' ran taa vuot taa, kuin

27 25 1 Va ter her zen zu, fort aus der 2 bess' res Va ter land; dort ist mein 3 Bächein läuft ins Meer, 1 laa ton rak ka han 2 0 ma maa ni on, 3 mer ta vir ran veet, das Kind lein Jo tus kassiell' om pi kuin Lap si 1 Welt ver wor re nem Ge brau se 2 Teil in e wig ich ten Räumen; 3 legt im Mut ter arm sich schlafen, 1 tuin mä tur han tais ton vuok si; 2 rau han, i Lon val ta kun ta; 3 äi din hei lään hei maan luot taa; zur sthlen, tie fen hier hab' ich kei nen und ich wi auch nicht sieli' Le von saa vutääll' o len on neon tie ni tait tu 1 Ruh' 2 Stand 3 mehr 1 tan 2 ton 3 neet Mit tau send Wun schen bin lch aus ge gan gen, Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flti gel Manch' Lied hab' ich in Lust und Leid ge sun gen, Kun siei tä läh din, rin nan toi veet täyt ti; Jo su vi hai pui, pääskyt poi es len tää, Niin monet lau lut rinnass' eh ti heik kää; heim kehr' ich de Heimat una wie ein kun palaan ne ko tinyt niis tä

28 26 1 mit be schei de nem Ver lan gen; 2 zu weit i ber Tai und Hi gel, 3 Traum ist Lust und Leid ver klun gen; 1 nyt, ne har haks e 10 näyt ti 2 hin sa kau ko mail le en tää 3 kuu len kai hon kiel tä pelk kää, noch hegt mein und tief im im Her zen Nyt om pi Nyt vii meisja huo ka f\ h h Jl fl bj j\ J J Ph Jo ' J Herz nur ei ner Hoff nung Keim: 3 blieb mir noch der letz te Reim: 1 ai no a na toi vo nain: 3 us tää nou si rin nas tain:,~ r'p l' jl "" J h 1 : j==== r ich ich oi, oi, pl'" b :ÖCh ';: möch te ko tiin ko tiin l!o ~ Dl h '" J Jl ""' a 2 Bu sen senfz' ich ins ge heim: 2 tä vain vaa in toi vei tain: ~ J MJ,, _b 1 _ J"": 1"" = r r r r 'P,, ich oi, ~ p :öch :; ko tiin Jo Jo", 123 heim, 123 vain, ich möch te ko tiin heim, vain, ich oi, =

29 27 möcht', ich möch te heim, sin ne, sin ne vain, ich möchte heim, oi, ko Uin vain, J ich oi, möch te heim, sin ne möch te vain heim! sin ne vain! ichmöchte oi, sinne == === möch te heim, möchte ins möch sin te ne sin ne vain, heim! vain! sin ne vain, heim, vain, ich oi, ich oi, möch te sin ne möch sin heim! vain! er te ne ~, heim! vain! "' ge heim, ich möch te oi, sin ne, sin ne vain! 9 Jägerlied 9 Metsästäjän laulu (Wilh Bornemann) (Suomentanut ja isäsäkeistön laatinut V Arti) "! 1m Wald und auf der Hei de da such' ich mei ne 1 Mua met sät vii dat vuot taa, ne rie mun mul Le 2 Hei, ter ve, met sät jyl hät, ja kuk ku Lat te 1 Mua vii dat 2 Ah te 2 Hei, met sät

30 28 f' j l' J~ J h co Freu de, tuot yl taa; hät, Freu de, tuot taa yl häl, J J t" ich oon te Jä gers mann met si en kot ki en t" Jin ein Jä gers mann, ich bin ein mie si met si en, oon mie si kon nut kot ki en, te kon nut ich bin, ich bin ein oon mie si, mie si te kon nut, kon nut,!:t bin, ich oon mie te kon l' lp J 1' ich bin ein si, mie si nut, kon nut Den Wald und Forst zu Mä pui ta vaa in ~n oi vem paa mä Den Wald, den Wald zu Mä pui ta vaa in En oi vem paa mä he gen, siel lä tun ne Wild pret vi ih dyn siel lä lain zu er le ~ gen, vaa rain tiel lä rieniää kun ne ist mä vie saa list' mie i wohl ge tan, et si en, miek ko sen, ist mä vie das' nicht wohl ge tan? saa list' et si en mie Li miek ko sen ist mä vie das, ist das, ist et si en, mä miekko sen, vie

31 ch ging hinaus in's griine Feld Mä kukkanurmell' astelin (Suom v Arti) Poco Allegretto ", ch Mä ging hin aus in's kuk ka nur mell' grii ne Feld, in as te in, kun, hei len Sonnenschein, und päi vyt kar ke Loi, ja poco cresc p sah gar lus tig vuok si kai ken in die Welt, und kau ni hin muli' all den aa tos Glanz hin ein, ai La koi, und ja sah gar lus tig vuok si kai ken in die Welt und kau ni hin muli' aa tos ai La koi p Da ja Warm ==== ::=:=stand ein Mädchen wun der hold, mit kun mä eh din kummun Luo, näin ein mal vor mir da, sor jan nei to sen; die kuin

32 30 uns dem Netz von kim mel ti kään Loc ken gold, mit kat se tuo, ja k~a rem kul Lai Au ge sah kui ri en! Und Ei ei ei wie die Welt sonst auss er mir ge winkt mit G1anz und Schein; 80 päi vä e nää päi ly nyt, ei kum mui kuk ki neen; näin zog mit ei nem Blick von ihr sie in mein Herz hin ein, sil mät sor jat vai nen nyt, ne tun ki sy dä meen, zog mit ei nem Blick, sil mät sor jat vain, 50 ne ei nem Blick von ihr 5ie in mein Herz hin ein, sor jat vai nen nyt, ne tun ki sy dä meen,, zog sie in mein Herz hin ein, sil mät tun ki sy dä meen, zog sie in mein Herz hin ein, sil mät sor jat cvai nen nyt, so näin 50 näin f zog mit ei nem sil mät sor jat Blick von ihr vai nen nyt, sie ne in mein Herz hin ein, tun ki sy dä meen, in mein sydä

33 31 zog mit sii mät ei nem sor jat Blick von vai nen ihr nyt, sie ne in mein Herz hin eino tun ki sy dä meen Da Mä ~ Herz hin emo meen, sy dä meen tuon drin nen geht's nun vai vuin lu mon wun der lich, und val ta han ja wild und freundlich zu, hei än haa vei lun, und sain J (!) tuon"'''' " V Schmerz und Frohsinn paa ren sich, und Frie de, Streit und Ruh', kai hon, rie mun rin ta izan, ko'in rauhan, taiste lun, M h,, h h l' " h 1"\ ~" J und sain ~ Schmerz und Froh sinn kai hon, rie mun paa ren sich, und rin ta han, ko'in Frie de, Streit und Ruh' rau han, tais te lun Nun Nyt!o3 zieh' ich nim mer kuk ka maill' en ja aus in's Feld, in kul je lain, kuin Oanz und Son nen schein, on kin kan not nuo; in nyt

34 32 c mir alein ist mei ne Welt, diedraussen si sässain on maa ilmain, mi mul le ::: viel zu kai ken Mä klein Nun ging ich nim mer suo Nyt kuk kamaiu' en J Jim aus in's Feld, in kul je lain, kuin mei ne maa il G1anz und Son nen schein, in mir al lein ist on kin kan not nuo; nyt si säs säin on f Welt, die draussen viel zu klein; in main,mi mul le kaiken suo; nyt 0:::::::: 1m mir siell' mir al lein ist si säs säin on JY ist mei on maa in nyt Welt, die draussen vi e zu klein; main, mi mul le kaiken suo; in nyt mir ist mei siell' on maa mir siell' ist on ne il Welt, die main, mi mei ne Welt, die maa il main, mi ne Welt, il main mir al lein ist si säs säin on mei ne Welt, die maa il main, mi draussen viel zu klein, in mir al lein mul le kai ken suo, nyt si säs säin l' in draus nyt mul ist on meine Welt, die draussen vi e zu klein maa ilmain, mi mulle kaiken suo :pp~ sen viel zu klein le kai ken suo

35 ch seh' dich endlich wieder Warm und innig Sydämellisesti Jo saavuin synnyinmaahan ($uom v Arti) ch jo seh' dich end ich wie der, du saa vuin syn nyin maahan mä == = siis ses Hei mat land, kau ko mat kai tait/; du taas Hiit te näh dä still und sil mät nie der, wo saa han jo mei ne ko ti Wie ge stand! ar ma hain l(ommtihr wir denn ent ge gen, ihr Leu te all zu mal? Es Koh dan nen tu tut tiel lä, ja ter vehdyk set soi; kuin p 1 dirn p drängt sich auf den We gen, und un ten oon mä i 10 miel lä, mink' au von p wogt das muis tot Tai, toi! es Kuin und minkä 3

36 34 drängt sich auf den We gen, und un ten oon mä i 10 miel lä, mink' au von un ten wogt das au von, min kä au wogt das muistot von, Tai, toi, wogtdas muistot Tai, au von un Au ten von wogt muis das tot Tai, toi, =:::::: ~ Tai, wogt das Tai ch toi, muis toi toi! jo das Ta! muistol toi! wogt das Ta! muis tot toi! seh' dich end lich saa vuin syn nyinwie der, du maa han mä siis ses Heimat" land! du kau ko malkal tain; taas Hiit te suli und nieder, wo näh dä sil mäf saa vat jo = ::::::::=: mei ne Wie ge stand ko i ar ma hain pp Horch, Vaan, horch, vaan

37 35 Gloc ken tö ne kir konkel loin schlagen, kuu len so mä trauernd an mein sur ren soi van Ohr, nyt; die vuoks dumpfen Tö ne vai na jan, mä kla gen, luu len; das!! ken wer was Lieb's ver tie nee läh te lor nyt? Und Ja schwar ze Trä ger nään mä tuol la wal len, ees sä den jo Miih hau len steig herta saat tu an een; an, und in und in den Zug vor al len, mies as tuu sil mät vees sä, den Zug vor al len, een; mies as tuu sil mät vees sä, ein tief be triib ter hän murtuu murheeein tief betriib ter hän murtuu murhee Zlg vor al sil mät vees len, sä

38 36 Mann, seen, ein hän tie~ be triibter Mann mur luu mur"hee seen, ein hän ein hän ~ he triib ter mur murheetief be tfiibter Mann o hal tet ein! mur luu mur hee seen >>Oi, var 10 kaa, Manu, seen ein Hän yp tie~ _ be triibter Mann mur luu murhee seen o hal tet oi, var 10 ein, kaa, Oe ja stal ten, die ihr die suo kaa mun nähdä Oe Te p Lei che kennt, vai na jaa! hai tet Var top stal ten, die suo kaa mun ihr die näh dä Lei che kennt, lasst mich die vai na jaa! Pois kas voin Hiili' entpei te ein kaal hal tet ein, hal tet Var to kaa, var tohal tet ein var to kaa

39 37 fa1 ten be vor ihr mir, luo kaa! Mielt' ah dis taa, be vor ihr mir sie nennt oi, miel tä ah dis taa» f ein kaa be vorihr ja suo kaa 0::::::: ::::>"" mir sie nennt ah dis taa* be vor ja suo ihr kaa be vor ihr oi, miel tä mir ah sie nennt dis taa~ die jo Tll cher sind ge wi chen, ruu mis Ui na au kes; ob's nyt ei ne mi tä Ah nung, näh dä, ob's ei ne T!yt mi tä Ahnung nähdä = := o weh, mein Oi, kuo 10 Lieb'! hon pp mein Lieb' ver bli chen! hän, ar mas, rau kes! = ; o weh, mein Lieb'! Oi, kuolo hon

40 38 mein Lieb' ver hän,ar mas, bli chen! rau kes, doch schön, doch schön noch vaan kau nis viel' on = im mer kat set dart lain o weh! mein Lieb' ver bli chen, doch Hän kuo lo hon rau kes, hän, schön noch im mer dart kau nis kai Sft lain; o weh! mein Lieb' ver bli chen, doch oi, kuo to holi hän rau kes, hän, f Jlj ei h '" P, dim; schon noch im mer kau nis kai sel h h 1 J 1 LJ j) " ~ dar, doch schön noch im mer lain, niin kau nis kai sel? J J l' P 1 1"'" ~ dochschön im mer niin kau nis on

41 im mer kai sel noeh on p 39 dar, lain; doeh niin sehön im kau nis mer dar hän vain dar vain, doeh niin sehön noeh im mer darr kau nis kai sel lain, : dar lain noeh im mer dar on kai sel lain, "p,"'p;;r:, r dar vain ~ r'~,,~~, noeh im mer dar on kai sel lain_ r noeh im mer dar, on kai sel lain, pp ~ pp Setzt nun die Lei che nie der, Hei ki nen vuot ta kaat le! ist's En hier yk c aueh nicht der sin jää dä \:1 Ort, sois und hebt ihr auf sie wie der, so tragt ihr zwei e Kaks vai na ja la saal le jo koh ' ta' kan t aa

42 40 > Lass dei ne Hand mich fas sen, nun trennt uns Mä kä teen tar tun ar maan Nyt vih doinfort pois J =:::: $1 :::= Lass dei ne Hand mich fas sen, nun trennt uns Mä kä teen tar tun ar maan Nyt vih doin~ J kein Ver ~ bot! kin oot mun; Dich kas sen und er blas sen, giebt's ei nen sä ai na oot mun varomaan; sun kans sas c:::: SJ ::::= ei nen schökanssas kalschö nern Tod? kai ven nun, giebt's ei nen sun kanssas schö nern Tod?, giebt's kai ven nun, sun nern ven nun, p Lass dei ne Mä kä teen pp Hand mich tartun einen kans sas 77' schö, nern Tod? Lass kai ven nun Nyt dei ne kä teen r

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns.

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Excerpt from Gabriellas sång, from the film s in heaven. In this

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Können Sie mir bitte helfen? Fråga om hjälp Sprechen Sie Englisch? Fråga om en person talar engelska Sprechen Sie _[Sprache]_? Fråga om en person talar ett visst språk Ich spreche kein

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Allan Pettersson SEX SÅNGER Sechs Lieder (1935)

Allan Pettersson SEX SÅNGER Sechs Lieder (1935) Allan Pettersson SEX SÅNGER Sechs Lieder (195) Allan Pettersson Sex sånger Sechs Lieder 195 Index 1. Det blir stilla då kråkorna dör..... 4 Es wird still, wenn sie sterben, die Kräh n 2. En visa i ensamhet...

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personligt Brev. Brev - Adress. Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adress Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer

Läs mer

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT:

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: Carl Klingemann (1798-1862). Tysk ämbetsman, legationsråd, skriftställare och poet. Klingemann var son till en kantor och lärare i Limmer an der Leine nära Hannover och fick en

Läs mer

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11)

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Provet kommer att bestå av fyra delar: ordkunskap, grammatik, läsförståelse och skrivande. Ordkunskap De texter ur kapitel 1 och 2 som vi arbetat med och de glosor

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV07 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 7: DIE PIZZA

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss.

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. Välkommen till! Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit C består av fyra sektioner.

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

IST EIN TRAUM ÄR DET EN DRÖM

IST EIN TRAUM ÄR DET EN DRÖM IST EIN TRAUM ÄR DET EN DRÖM Slutduetten ur Rosenkavaljeren TEXT: Hugo von Hofmannsthal (1874 1929). Österrikisk författare Hofmannsthal studerade juridik och romansk filologi i Wien. Han var en av dem,

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Musik für jede Laune. Sag s mir!

Musik für jede Laune. Sag s mir! Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied -er etwas vorstellen das Mitglied -er favoritlåt presentera något medlem

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adress Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på

Läs mer

YES NO/JO! NEJ! OH YES! OH NO!/Åh JO! ÅH NEJ!

YES NO/JO! NEJ! OH YES! OH NO!/Åh JO! ÅH NEJ! YES NO/JO! NEJ! (op 10, 1987) OH YES! OH NO!/Åh JO! ÅH NEJ! (op 1, 2002) TEXT och MUSIK: Gudrun Lund (f 190) Dansk pianist, violinist och kompositör Gudrun Lund växte upp i Aalborg och flyttade till Köpenhamn

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen...

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen... Manus, intervju, produktion: Kjell Albin Abrahamson Sändningsdatum: P2 den 3.9.2002 kl 9.30 Programlängd: 10 min Producent: Kristina Blidberg Välkomna till "" och jag står här på Heldenplatz tillsammans

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer