Yttrande över rapporten Allemansrätten och dess framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över rapporten Allemansrätten och dess framtid"

Transkript

1 sid 1 (7) Yttrande över rapporten Allemansrätten och dess framtid (Ert Dnr NV ) Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av rapporten Allemansrätten och dess framtid och då särskilt rapportens rekommendationer. Förbundet lämnar nedan detaljerade synpunkter på förslagen uppdelade per avsnitt. Sammanfattningsvis vill Sportfiskarna lyfta följande för förbundet centrala frågor: Allemansrätten utgör en omistlig förutsättning för att sportfiskare, liksom andra friluftsintresserade, ska kunna ta sig ut till och röra sig i naturen. Det är Sportfiskarnas uppfattning att konflikterna kring allemansrätten är relativt sett få. Sportfiskarna anser att nuvarande lagstiftning kring allemansrätten är tillräcklig för att hantera de konflikter som uppkommer med bäring på allemansrätten. Sportfiskarna är därför emot ökad lagstiftning kring allemansrätten. Sportfiskarna uppfattar, via enskilda medlemmar och fiskeföreningar runt om i landet, att smygprivatisering av stränder och uppsättande av hindrande stängsel på vad som borde vara att betrakta som allemansrättsligt tillgänglig mark ökar. Det är Sportfiskarnas uppfattning att det är nödvändigt att länsstyrelserna avsätter mer resurser för att hantera problematiken kring allemansrättsliga hinder, för att på så sätt främja förutsättningarna för friluftslivet. Förbundet ställer sig positivt till inrättandet av en allemansrättsombudsman, som får i uppdrag att fånga upp och hantera allmänhetens klagomål om allemansrättsliga missförhållanden. Synpunkter på av Klas Sandell framförda rekommendationer 1. Specificera allemansrättens kärna i lag Klas Sandell föreslår en i lagtext inskriven specificering av allemansrättens kärna som komplement till grundlagens formulering om allemansrätten. Syftet med en sådan precisering är, enligt Sandell, att undvika att allemansrätten med tiden omtolkas utan möjlighet till åtgärd från lagstiftarens sida. Sandell illustrerar förslaget med Kammarrätten i Sundsvalls dom rörande avgifter för nyttjande av skidspår. Sportfiskarna anser att det i dagsläget inte finns behov att i lagtext specificera allemansrättens kärna. Det är Sportfiskarnas uppfattning att allemansrätten bäst förvaltas som sedvanerätt. Det är däremot viktigt att noga följa frågan om vilka anläggningar som kan avgiftsbeläggas för att

2 sid 2 (7) tillse att den allemansrättliga tillgängligheten inte inskränks. En inskränkning i sedvanerätten allemansrätten kan aldrig tolereras av Sportfiskarna. 2. Tydligare markeringar mot kommersiellt organiserat nyttjande av allemansrätten Klas Sandell uppfattar att det finns starka skäl att reflektera över möjligheterna att införa en striktare reglering av det kommersiellt organiserade nyttjandet av allemansrätten. Mer konkret ser Sandell framför sig möjligheten att bygga vidare på miljöbalkens bestämmelser om hänsynsregler och anmälan om samråd, så att dessa inte bara gäller i relation till naturmiljön utan även till landskapet, det vill säga boende, markägare och andra friluftsutövare. Sportfiskarna ser inte hur det skulle vara möjligt att avgränsa det kommersiellt organiserade från andra typer av nyttjande. I huvudsak är det Sportfiskarnas mening att missbruk av allemansrätten går att reglera med befintlig lagstiftning. Detta oavsett om verksamheten sker på kommersiellt organiserad grund eller inte. Så kan till exempel tillsynsmyndigheter använda sig av bestämmelserna i 12 kap 6 MB om anmälan om samråd. Vid skada på egendom eller vid nedskräpning gäller brottsbalkens bestämmelser om skadegörelse och miljöbalkens bestämmelser om nedskräpning. 3. Gör markägarna kollektivt nåbara och förhandlingsbara Som en tredje punkt i Sandells rekommendationer föreslås bildandet av gemensamma arenor för aktörer med koppling till ett visst område, såsom markägare, friluftsintresserade, turistentreprenörer och myndigheter. Syftet är att skapa forum för dialog, att gemensamt tolka regler och att lösa konflikter kopplade till markanvändningen i området. Sandell föreslår att en dylik organisation bör samla intressen i nivån kommun/församling. Sportfiskarna ser en poäng med att samla lokala intressenter för att få till stånd ökat kunskapsutbyte och ökad förståelse över intressegränser. Detta bör dock vara behovsstyrt och initiativ såväl som former för kunskapsutbytet bör rimligen komma från lokal nivå. Här bör kommunerna, i egenskap av ansvariga för lokal naturvård och lokala tillväxtfrågor samt i många fall själva markägare, kunna fungera som en samlande part. 4. Inrätta en allemansrättens ombudsman Det bör inrättas en allemansrättens ombudsman enligt Sandell. En sådan bör ha till uppgift att som sakkunnig bevaka, informera, dokumentera och vid behov driva utvalda fall i domstol för att få fram prejudikat. Sandell menar att organisationen kring en allemansrättsombudsman bör utredas närmare. Sportfiskarna ser att en allemansrättsombudsman skulle kunna utgöra en naturlig part som allmänheten kan vända sig till med såväl frågor som klagomål om allemansrättsliga missförhållanden. En allemansrättsombudsman skulle vidare kunna vägleda allmänheten i hur man kan gå vidare i enskilda frågor kopplade till allemansrätten. Det är i sammanhanget Sportfiskarnas uppfattning att allmänhetens talerätt kan behöva kompletteras. Det är risk att enskilda inte finner det mödan värt att försöka undanröja hinder som

3 sid 3 (7) en markägare uppställt mot allemansrättens utövande. Talerätten enligt 16 kap 13 och 14 MB gäller bara vissa slags beslut. Bestämmelsen kan därför behöva kompletteras så att där nämnda föreningar får rätt att föra talan om borttagande av anordningar som avhåller allmänheten från att utnyttja visst område eller av stängsel eller insättande av grindar i fall där länsstyrelsen inte vidtar åtgärder på anmälan av enskilda. I det sammanhanget bör det utredas om det behöver införas en allemansrättsombudsman och hur organisationen kring en sådan ska se ut. Sportfiskarna är gärna med och bidrar i det arbetet. 5. Villkora offentliga medel för landskapsvård till tillgänglighetsplaner Sandell föreslår som en ytterligare åtgärd att offentliga medel till landskapsstöd i högre utsträckning än tidigare ska inbegripa planer för tillgänglighet i områdena. Konkret skulle detta kunna innebära att områden, kanske allra helst de tätortsnära och mest besöksintressanta, utrustas med lätthanterliga grindar och diskret information om områdena. Sportfiskarna ställer sig positivt till att fler områden tillgänglighetsanpassas och ser att det borde finnas utrymme för sådana åtgärder inom ramen för landskapsstöden. Att tillgängliggöra och tillgänglighetsanpassa tätortsnära områden ser Sportfiskarna som särskilt positivt. 6. Stärkning av stängselgenombrott Sandell efterfrågar som ett sjätte förslag en precisering av stängselgenombrott så att det inkluderar såväl lågt ställda krav på vad som är intressant ur ett friluftsperspektiv som högt ställda krav på fysisk och mental tillgänglighet. Om man ser till befintlig skrivning i lagtext (26:11 MB) står där att tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet (vår kursivering). I lagtexten står inte att området på andra sidan stängslet ska vara av särskild eller synnerlig betydelse för friluftslivet. Det är, som sig bör, redan nu ett lågt krav på områdets friluftskvaliteter på andra sidan stängslet, och Sportfiskarna förordar att länsstyrelserna tillämpar befintliga bestämmelser generöst mot friluftslivet fysiska såväl som mentala aspekter inräknade framför att ny lagtext införs. Sportfiskarna uppfattar genom enskilda medlemmar och fiskeföreningar runt om i landet att det på väldigt många håll finns stängsel såväl som smygprivatiserade stränder som begränsar eller omöjliggör utövandet av sportfiske, trots att områdena borde vara att betrakta som allemansrättsligt tillgängliga. Dessa utgör naturligtvis ett stort hinder för utövandet. Sportfiskarna ser därför gärna att information samlas in nationellt om smygprivatiseringar och stängsel som hindrar sportfiske och annat friluftsliv. Om förslaget ovan om inrättandet av en allemansrättsombudsman blir verklighet kan en sådan uppgift mycket väl komma att falla in under en sådan ny organisation. 7. Läshjälp till landskapet Sandell ser möjligheter i att uppdatera kartmaterial, såväl fysiskt som digitalt, för att på så sätt kunna inkludera mer information och bidra till att underlätta läsbarheten i landskapet.

4 sid 4 (7) Även Sportfiskarna ser möjligheter med uppdaterat kartmaterial men vill poängtera att mycket sportfiske bedrivs utan tillgång till vare sig mottagare eller uppkoppling, och därmed utan möjligheter till uppdateringar i realtid. Det är således viktigt att digitalt såväl som fysiskt kartmaterial tas fram för att på så vis tillgodose den heterogena målgruppens behov. 8. Minimera inskränkningar motiverade av naturskydd En fråga som enligt Klas Sandell har stor indirekt betydelse för allemansrättens ställning är hur myndigheter ser på besökare i skyddade områden. Myndigheter bör i större utsträckning bejaka besökare istället för att i onödan begränsa allemansrättens möjligheter i skyddade områden. Naturskydd bör begränsas till just de inskränkningar för friluftsliv och naturturism som verkligen är nödvändiga sett utifrån reservatets syfte, enligt Sandell. Det är Sportfiskarnas uppfattning att undantag från allemansrätten i skyddade områden tydligt måste motiveras av syftet med skyddet. Det är vidare Sportfiskarnas uppfattning att det i många skyddade områden finns bestämmelser som begränsar allemansrätten (såväl som möjligheten att sportfiska). Det är därför glädjande att regeringen till länsstyrelserna och Naturvårdsverket gett i uppdrag att utreda frågan närmare. I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 står att länsstyrelserna i samråd med Naturvårdsverket ska göra en genomgång av tillämpningen av ordningsföreskrifter i skyddade områden. Syftet är att få en bild av i vilken mån regleringen av allemansrätten i skyddade områden är mer omfattande än vad som behövs för syftet med det skyddade området. Länsstyrelserna ska också föreslå lämpliga åtgärder. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2012 står att verket i samråd med berörda länsstyrelser ska se över föreskrifterna för landets nationalparker. Sportfiskarna är gärna med och bidrar i det viktiga arbetet, exempelvis som deltagare i en referensgrupp. 9. Uppgradera lokal, regional och nationell allemansrättslig kompetens Sandell ger en beskrivning av hur allemansrättsliga frågor hanteras i Skottland. I exemplet framkommer att det i Skottland finns många tjänstemän (och budget) med uppgift att hantera friluftsliv. Sett till samhällsutvecklingen i Sverige, och särskilt sett till utvecklingen av friluftslivet och naturturismen, menar Sandell att det redan nu är dags för en professionalisering av branschen. Sandell efterfrågar också mer forskning om allemansrätten och dess relation till turism, markägare och det offentliga. Sportfiskarna delar Klas Sandells syn på att det behöver tillskjutas mer medel för arbetet med allemansrättsliga frågor. Sportfiskarna anser att det kan göras mycket mer i Sverige än vad som idag görs för att flytta fram allemansrättens positioner. Dels behöver nya resurser tillkomma, och dels behöver befintliga resurser användas på ett klokare vis. Sportfiskarna har i tidigare remissvar till Naturvårdsverket rörande friluftspolitiska mål anfört att länsstyrelsernas arbete för friluftslivet är viktigt såväl i ett regionalt som i ett lokalt perspektiv, där länsstyrelserna kan vara vägledande och samordnande i kommuners arbete med friluftsliv och hantering av allemansrättsliga frågor. Det är Sportfiskarnas uppfattning att det är nödvändigt att länsstyrelserna avsätter mer resurser för att hantera problematiken kring allemansrättsliga hinder, för att på så sätt främja förutsättningarna för friluftslivet.

5 sid 5 (7) Synpunkter på av Margaretha Svenning framförda rekommendationer Allemansrätt, markägande och strandskydd - Margaretha Svenning skriver följande om allemansrätten som rådighetsinskränkning: Jag föreslår att den rådighetsinskränkning, som genom lagstiftning vid varje given historisk tidpunkt begränsar markäganderätten tydliggörs i den juridiska och offentliga diskursen. Allemansrätt är en rådighetsinskränkning som måste accepteras av alla markägare. Sportfiskarna instämmer i Svennings analys och förslag. Det finns ett befintligt och tillräckligt starkt skydd åt markägarna genom civil- och straffrätt, och det är viktigt att allemansrätten behålls stark. - Svenning föreslår att domstolar och prövnings- / tillsynsmyndigheterna framöver mer konsekvent och frekvent använder den allemansrättsliga begreppsuppsättningen i strandskyddsärenden. Sportfiskarna instämmer i Svennings analys och anser att det är rimligt att göra en tydligare åtskillnad mellan å ena sidan tillgänglig för fri passage och å andra sidan allemansrättsligt tillgänglig som inbegriper fler aktiviteter än just passage. - Svenning föreslår vidare att fokus vid hanteringen av strandskyddsärenden utgår från allemansrättens sedvanerättsligt definierade norm. Detta i syfte att minska risken för att de allmänna intressena annars kontinuerligt försvagas. Svenning skriver vidare i sammanhanget att exploateringshänsyn alltför ofta går före allemansrättsliga bedömningar, vilket borde uppmärksammas och granskas. Sportfiskarna instämmer i vikten av att utgå från den sedvanerättesliga innebörden av allemansrätten. Det är vidare Sportfiskarna åsikt att allemansrätten ofta får ge vika för exploateringshänsyn i strandskyddsärenden, varför förbundet ser fram emot att just det förhållandet granskas ingående. Konflikter och konflikthantering - Svenning poängterar att den grundlagsfästa skrivningen om allemansrätten inte gör någon skillnad mellan ideella och kommersiella aktörer. Svenning menar att det förhållandet bör gälla även framgent och att övertramp även i framtiden bör regleras genom civil- och straffrätt. Sportfiskarna instämmer i Svennings resonemang (se även svar på punkt 2 i Sandells rekommendationer ovan). - Vidare anser Svenning att länsstyrelserna framöver ska satsa mer resurser på systematisk hantering av konflikter kopplade till allemansrätten. Svenning efterfrågar mer resurser för det arbetet.

6 sid 6 (7) Det är Sportfiskarnas uppfattning att länsstyrelserna redan idag bör avsätta mer resurser för frågor om allemansrätt och friluftsliv. - Svenning föreslår att allmänhetens rättsäkerhet i kontakter med myndigheter rörande allemansrätten ska säkras, bland annat genom att till myndigheterna inkomna frågor om allemansrätten ska diarieföras och att ärendena ska avslutas med formella beslut. Sportfiskarna uppfattar Svennings förslag som högst rimligt. Miljöbalken som verktyg - Svenning föreslår att bestämmelserna om anmälan om samråd (12:6 MB) och om stängselgenombrott (26:11 MB) används mer konsekvent och frekvent vid hanteringen av konflikter kopplade till allemansrätten. Sportfiskarna har tidigare i detta remissvar (se svar på punkt 2 i Sandells rekommendationer ovan) pekat på länsstyrelsernas möjligheter att använda bestämmelserna i miljöbalken för att komma till rätta med problem med bäring på allemansrätten. Sportfiskarna instämmer i övrigt i Svennings förslag. - En ytterligare rekommendation från Margaretha Svenning är att tillsynsmyndigheterna antingen ska besluta om generell anmälningsplikt för vissa typer av kommersiellt utövade friluftsaktiviteter, alternativt hantera frågorna mer systematiskt genom förelägganden med stöd av miljöbalken, vid olägenheter eller risk för olägenheter. Det är Sportfiskarnas uppfattning att omfattningen på dagens kommersiellt organiserade utövande i de flesta fall inte är på den nivån att det ska krävas en generell anmälningsplikt för utövandet. Däremot är det klokt att genom förelägganden hantera vissa verksamheter och att föreskriva om anmälningsplikt i områden med särskilt känslig natur och där särskild risk finns för att skada uppstår vid utövandet. - Margaretha Svenning redogör vidare för ett förslag att öka möjligheterna för tillsynsmyndigheterna att förelägga om stängselgenombrott genom att utvidga lagregleringen i 26:11 MB till att omfatta även stängsel av betydelse för närboende. Talerätten ska enligt Svennings förslag gälla för samma sakägare som idag. Det är Sportfiskarnas uppfattning, i linje med förbundets svar på punkt 4 i Sandells rekommendationer ovan, att allmänhetens talerätt kan behöva kompletteras bland annat vad gäller stängsel som hindrar tillgänglighet i ett område av betydelse för friluftslivet. - Även Svenning förordar att en ombudsman för allemansrättsfrågor inrättas, men i Svennings fall ska ombudsmannen vara regionalt baserad vid landets länsstyrelser. Ombudsmannens uppgift ska vara att som det allmännas företrädare hantera konflikter med allemansrättslig bäring.

7 sid 7 (7) Som anförts ovan är förbundet positivt till en allemansrättens ombudsman. Återstår gör att utreda hur organisationen kring en sådan ska se ut, var den ska placeras och vilket specifikt uppdrag den ska tilldelas. I det viktiga arbetet bidrar gärna Sportfiskarna. För Sportfiskarna Stefan Nyström Generalsekreterare Jesper Taube Handläggare

Naturskyddsföreningens remissvar angående utredningen Allemansrätten och dess framtid

Naturskyddsföreningens remissvar angående utredningen Allemansrätten och dess framtid Naturvårdsverket Per Nilsson 106 48 Stockholm Stockholm 15 februari 2012 Naturvårdsverkets diarienr: NV-12413-11 Naturskyddsföreningens diarienr: 154/2012 Naturskyddsföreningens remissvar angående utredningen

Läs mer

Remissvar Allemansrätten och dess framtid

Remissvar Allemansrätten och dess framtid 2012-02-10 sid 1 (10) Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Remissvar Allemansrätten och dess framtid Svenskt Friluftsliv anser att: Nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att hantera frågor kopplade till

Läs mer

Allemansrätt på vems villkor? Miljöjurist Dr Margaretha Svenning

Allemansrätt på vems villkor? Miljöjurist Dr Margaretha Svenning Allemansrätt på vems villkor? Miljöjurist Dr Margaretha Svenning Allemansrätten -två målsättningar med dagens föreläsning Belysa allemansrätten i ett större miljörättsligt och vetenskapsteoretiskt sammanhang

Läs mer

Allemansrätten och dess framtid

Allemansrätten och dess framtid Allemansrätten och dess framtid Klas Sandell Professor! Inst för Geografi,! Medier och Kommunikation,! Karlstads universitet! "...grunderna i allemansrätten..." Klas.Sandell@kau.se! http://www.friluftsforskning.se!

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET Regional tankesmedja för friluftsliv i Västra Götalands län 9 november Sanja Kuruzovic Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-11-21 1

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR 2 November 2015 Ulrika Karlsson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-06 1 Innehåll Hållbart organiserat friluftsliv och naturturism vad

Läs mer

Rekommendationerna från rapport Allemansrätten och dess framtid

Rekommendationerna från rapport Allemansrätten och dess framtid Rekommendationerna från rapport 6470 - Allemansrätten och dess framtid Utredarna Klas Sandell och Margaretha Svenning har författat var sin del i rapporten. Varje delrapport avslutas med rekommendationer.

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Remissvar: Ett land att besöka (SOU 2017:95)

Remissvar: Ett land att besöka (SOU 2017:95) 27 Mars 2018 Sid 1 Till: Näringsdepartementet Stockholm Remissvar: Ett land att besöka (SOU 2017:95) Dnr. N2017/07438/FF Inledning Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer

Läs mer

Allemansrätten Några minuter om en utredning Klas Sandell

Allemansrätten Några minuter om en utredning Klas Sandell Allemansrätten Några minuter om en utredning Klas Sandell Professor;! Geografi och Turism,! Karlstads universitet:! www.kau.se, och! Forskningsprogrammet! "Friluftsliv i Förändring":! www.friluftsforskning.se!

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Yttrande. Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Yttrande. Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Malmö stad Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Datum 2018-02-09 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2017-1402 Yttrande Till Miljö- och energidepartementet Remiss från Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Allemansrätten och marknyttjande

Allemansrätten och marknyttjande Allemansrätten och marknyttjande Studier av ett rättsinstitut Åsa Åslund Linköpings universitet FILOSOFISKA FAKULTETEN Linköping Studies in Arts and Science No. 434 Linköpings Universitet, Institutionen

Läs mer

LIFE Reclaim, vad är det?

LIFE Reclaim, vad är det? LIFE Reclaim, vad är det? Hur påverkas boende och entreprenörer kring Venakärret och Tysslingen en socio-ekonomisk uppföljning av LIFE-projektet Reclaim Länsstyrelsen i Örebro län har genomfört en undersökning

Läs mer

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Friluftsliv och naturturism i skyddad natur Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Naturpärlor för fler med friluftsliv och naturturism Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Allemansrätten. Utdrag ifrån Friluftslivet och politiken. Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program 2016

Allemansrätten. Utdrag ifrån Friluftslivet och politiken. Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program 2016 Utdrag ifrån Friluftslivet och politiken Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program 2016 Vid Svenskt Friluftslivs årsmöte 2015 antog årsstämman Svenskt Friluftslivs ställningstagande vad gäller allemansrätten.

Läs mer

Yttrande Ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Yttrande Ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 01054 1(5) Datum Diarienummer 2018-10-30 RS180706 Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande Ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Region Halland

Läs mer

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) YTTRANDE Vårt dnr: 2017-09-26 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) Inledande ställningstagande är en av 249 remissinstanser till betänkandet

Läs mer

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 1 (6) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära

Läs mer

16 april sid 1 (8) Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten

16 april sid 1 (8) Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten 16 april sid 1 (8) Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra

Läs mer

Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-10-30 1 Dialogerna om allemansrätten Sex möten från juni 2012 till maj 2013 NV med hjälp av SLU Miljökommunikation

Läs mer

Ett nytt strandskydd hur hanterar vi det?

Ett nytt strandskydd hur hanterar vi det? Ett nytt strandskydd hur hanterar vi det? Genomgång och diskussion på FAH dagen 22 april 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Avd tillväxt och samhällsbyggnad Reigun Thune Hedström reigun@skl.se Dispens

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna. Dir. 2013:27. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna. Dir. 2013:27. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna Dir. 2013:27 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Sammanfattning En delegation ska inrättas med uppdrag att

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

Svenskt Friluftslivs inställning till Allemansrätten

Svenskt Friluftslivs inställning till Allemansrätten 2014-12-05 sid 1 (8) Svenskt Friluftslivs inställning till Allemansrätten Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R YTTRANDE 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R Sammanfattning

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Miljöförvaltningen Avdelningen för hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-12 Handläggare Anna Isberg Telefon: : 08-508 287 63 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p. 13 Remiss av Naturvårdsverkets

Läs mer

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Andersson Johan Lundholm Maria Datum 2018-10-04 Diarienummer KSN-2018-2386 Näringsdepartementet N2018/03415/SPN n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se

Läs mer

DOM 2014-05-09 Stockholm

DOM 2014-05-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-05-09 Stockholm Mål nr M 9186-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-19 i mål nr M 4444-13, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Strandskyddet i Uppsala kommun

Strandskyddet i Uppsala kommun Strandskyddet i Uppsala kommun Strandpromenad vid Vårdsätra, Uppsala kommuns hemsida Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hamnskydd; SFS 2006:1209 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD (96:4) ORIENTERING OCH ANDRA FRILUFTSARRANGEMANG

ALLMÄNNA RÅD (96:4) ORIENTERING OCH ANDRA FRILUFTSARRANGEMANG ALLMÄNNA RÅD (96:4) ORIENTERING OCH ANDRA FRILUFTSARRANGEMANG Tankesmedjan för friluftsliv 2019 Arrangerat av: Naturvårdsverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Orienteringsförbundet

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0556. Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M2006/1831/R

Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0556. Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M2006/1831/R R-2006/0556 Stockholm den 21 augusti 2006 Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M2006/1831/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt

Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Nilsson Tel: 010-698 11 58 per.nilsson @naturvardsverket.se 2011-12-15 Dnr NV-12413-11 Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt Alla

Läs mer

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR Stockholm 14 mars 2019 Mikael Lindberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2019-03-25 1 Bakgrund och motiv till områdesskydd Internationella konventioner

Läs mer

Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra?

Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra? Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra? Peter Fredman Seminar om forskning på vern og bruk Kunnskapsformidling og kunnskapsbehov Tirsdag 13. - onsdag 14. januar 2009

Läs mer

Social- och äldrenämnden antar föreslaget yttrande till Socialstyrelsen i dnr 23931/2013 och 17906/2013.

Social- och äldrenämnden antar föreslaget yttrande till Socialstyrelsen i dnr 23931/2013 och 17906/2013. 2014-02-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/310-003 SÄN 2013/312-003 Social- och äldrenämnden Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

En renässans för friluftslivet?

En renässans för friluftslivet? En renässans för friluftslivet? Propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket: Förslag till mål för friluftslivspolitiken, (Naturvårdsverkets rapport 6476 mars

Läs mer

Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten

Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten 26 mars sid 1 (8) Bilaga 5 Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på mark- och vattenområden som tillhör

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 30 november 2012 KLAGANDE AA MOTPART Mora kommun 792 80 Mora ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 oktober 2011 i mål

Läs mer

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan, Ku2018/01543/RS.

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan, Ku2018/01543/RS. 1 Remissvar / Yttrande 2018-10-11 Ku2018/01543/RS Mottagare: Kulturdepartementet Ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan, Ku2018/01543/RS.

Läs mer

Strategiskt viktiga åtgärder för att skapa en mer likvärdig, effektiv och rättssäker operativ tillsyn

Strategiskt viktiga åtgärder för att skapa en mer likvärdig, effektiv och rättssäker operativ tillsyn 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y INSPEL TILL MILJÖTILLSYNSUTREDNINGEN 2016-10-21 Ärendenr: NV-06360-16 Strategiskt viktiga åtgärder för att skapa en mer likvärdig, effektiv

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-27 Innehållsförteckning Ärende 71 Remiss Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen... 134 2018-09-27 133 Plats och tid

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-10-12 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Remiss - Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser

Remiss - Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser 2012-08-27 1 (7) Stadsbyggnads- och miljönämnden Remiss - Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Beslutsunderlag s skrivelse, den 27 augusti 2012. Sammanfattning Sundbybergs

Läs mer

Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ)

Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ) 2014-05-27 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ) Inbjudna att lämna synpunkter, får vi härmed

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Yttrande 1 (5) Enheten för naturskydd Charlotte Lindqvist Direkt 010-2250319 charlotte.lindqvist@lansstyrelsen.se Regeringskansliet m.remissvar@regeringskansliet.se m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se

Läs mer

Kärnavfallslagstiftning. Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen

Kärnavfallslagstiftning. Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen Kärnavfallslagstiftning Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen Vad jag tänker ta upp: Hur ska vi säkerställa att inte radioaktivt material hamnar i fel händer? Problemet att gömma något farligt och begärligt

Läs mer

Friluftspolitisk strategi

Friluftspolitisk strategi Datum /2014-11-04/ Friluftspolitisk strategi Kommunstyrelsen 2014-11-04 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04 178 Dokumentägare: Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ersätter dokument: Naturvårdsprogrammet

Läs mer

Naturreservatsplan Horssten 1:1 m.fl

Naturreservatsplan Horssten 1:1 m.fl Tjänsteskrivelse 2017-12 - 18 Handläggare Moa Öhman Plan - och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsens planutskott Naturreservatsplan Horssten 1:1 m.fl Förslag till beslut Start - PM för bildande av

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå Ert dnr: M2013/2500/Nm Vår ref Dnr: 2013/0029/1 Miljödepartementet, registrator Miljödepartementet, att: M. Löfroth Stockholm 12 december 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till

Läs mer

Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, svar på remiss

Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, svar på remiss PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2018-10-31 1/2 SBN 124 Dnr SBN/2018:678-032 Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Utvidgning av uppdraget och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Kävlingeåns huvudfåra. Jonas Johansson Limnolog/samordnare Kävlingeåns vattenråd

Kävlingeåns huvudfåra. Jonas Johansson Limnolog/samordnare Kävlingeåns vattenråd Kävlingeåns huvudfåra Jonas Johansson Limnolog/samordnare Kävlingeåns vattenråd Aktuellt i Kävlingeåns huvudfåra - Bakgrund - Vattenkraft - Miljöanpassning - Avverkning/strandskydd Kävlingeån Kävlingeån

Läs mer

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43)

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-18 M2013/1659/Nm Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) Miljömålsberedningen har i uppdrag

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 2011

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 2011 Strandskyddsdispens Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 2011 Lagändring MB & PBL Syftet med Vårgårdas LIS-plan Sedan 1 juli 2009 får kommunerna i sin översiktsplan peka ut lämpliga LIS-områden.

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0100/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016) Inledning Förslaget behandlar föreskrifter

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Bättre skydd mot diskriminering i skolan

Utkast till lagrådsremiss Bättre skydd mot diskriminering i skolan 2018-10-11 YTTRANDE Dnr Ku2018/01543/RS Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Utkast till lagrådsremiss Bättre skydd mot diskriminering i skolan Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne (hädanefter ADB Norra

Läs mer

NR PLUSGIRO HEMSIDA E POST

NR PLUSGIRO HEMSIDA E POST 1 2016-10-14 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster S2016/01918/FST Ansvarig handläggare på RSMH - Anna Quarnström Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH, lämnar härmed remissvar

Läs mer

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att ta fram förslag till indikatorer för regeringens nationella arbete för mänskliga rättigheter

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att ta fram förslag till indikatorer för regeringens nationella arbete för mänskliga rättigheter Regeringsbeslut I:18 2018-08-30 Ku2018/01727/DISK Kulturdepartementet Statistiska centralbyrån Box 24300 104 51 STOCKHOLM Uppdrag till Statistiska centralbyrån att ta fram förslag till indikatorer för

Läs mer

Kommittédirektiv. Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Dir. 2018:92

Kommittédirektiv. Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Dir. 2018:92 Kommittédirektiv Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter Dir. 2018:92 Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Att inrätta ett vattenskyddsområde information till sakägare

Att inrätta ett vattenskyddsområde information till sakägare Att inrätta ett vattenskyddsområde information till sakägare Flödesschema över processen 1 2 Sökande kontaktar Länsstyrelsen för inrättande av vattenskyddsområde. Samråd äger rum mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Tyresö 1:99, Bofinksvägen 19

Tyresö 1:99, Bofinksvägen 19 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-06-08 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2014BNS0625/227 Byggnadsnämnden Tyresö 1:99, Bofinksvägen 19 Dispens från strandskydd Förslag till beslut 1. Dispens från

Läs mer

De naturvärden som existerar har, med några enstaka undantag, skapats under familjens ägo och med familjens försorg och insatser.

De naturvärden som existerar har, med några enstaka undantag, skapats under familjens ägo och med familjens försorg och insatser. Ägande: Hörningsholm köptes av Nils Bonde 1746 och har allt sedan dess varit i släkten Bondes ägo De naturvärden som existerar har, med några enstaka undantag, skapats under familjens ägo och med familjens

Läs mer

Planering och beslut för hållbar utveckling

Planering och beslut för hållbar utveckling Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser SOU 2015:99 Nytt om miljörätt 2016-03-17 Bengt Arwidsson Uppdraget Utredaren ska i slutbetänkandet redovisa en genomgripande

Läs mer

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemorians huvudsakliga innehåll I beredningen av rubricerat betänkande har det uppstått

Läs mer

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor del 4

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor del 4 Utbildningsdepartementet 2017-02-27 Skolenheten 103 33 STOCKHOLM Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor del 4 Dnr U2016/05181/GV Friskolornas riksförbund (förbundet) har

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Svar på remiss, Så stärker vi den personliga integriteten, (SOU 2017:52)

Svar på remiss, Så stärker vi den personliga integriteten, (SOU 2017:52) 2017-10-10 2017/2172 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun 78181 BORLÄNGE Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Sofia Kuoppa sofia.kuoppa@borlange.se Adress Justitiedepartementet

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Yttrande över remiss och samråd om utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

Yttrande över remiss och samråd om utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Carlén Göran Datum 2016-10-03 Diarienummer KSN-2016-1820 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss och samråd om utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

Läs mer

Att SABO verkar för en reformering av strandskyddsreglerna i syfte att underlätta produktion av bostäder.

Att SABO verkar för en reformering av strandskyddsreglerna i syfte att underlätta produktion av bostäder. Motion angående Strandskyddet Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter. Under 2009 förändrades strandskyddsreglerna

Läs mer

PM PM - Introduktion till strandskyddslagstiftningen Dnr KS18/ Maria Cassel Miljöstrateg

PM PM - Introduktion till strandskyddslagstiftningen Dnr KS18/ Maria Cassel Miljöstrateg 2018-10-10 Maria Cassel Miljöstrateg 08-124 571 00 Maria.Cassel@ekero.se PM - Introduktion till strandskyddslagstiftningen Dnr KS18/157-160 Strandskydd är normalt 100 meter från strandkanten, både på land

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE 1. Virve Meesak S:t Eriksgatan 54 112 34 Stockholm 2. Christina Nilsson Sibyllegatan 44, 3tr 114 43 Stockholm

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt justitierådet Per Classon Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ Enligt en

Läs mer