Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec Kl Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M) Övriga deltagare Kjell Kågestad, Bygg- o planchef. Bertil Bengtsson, Förv. chef. Ullabritt Rundqvist, Miljöchef. Elin J Nilsson, Byggnadsinsp. Sofie Aldén, Miljöinsp. Etihad Alfahid, Adm handl. Jessica Ekstrand, GIS-Ingenjör Leif Blomgren (Mp) Ers. Örjan Wilhelmsson (S) Ers. Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Axelsson Lessebo kommun, kommunkontor Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kjell Kågestad Ordförande Anders Johansson Justerande Bengt Axelsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Kjell Kågestad

2 Sida 2 av 21 Förteckning över plan- och miljönämndens ärenden 87. Budgetuppföljningsrapport Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked okt Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked november Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende okt Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende september Delgivningar Kort redovisning Lessebo Sälgen Lessebo Sälgen Sammanträdestider Lessebo KÅRLANDA 1: Indexuppräkning taxor för miljökontoret Internkontroll Internkontrollplan för Personuppgiftsombud... 21

3 Sida 3 av Dnr 2014 Budgetuppföljningsrapport Lägga redovisad budgetuppföljningsrapport till handlingarna. Ärendebeskrivning Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljöförvaltningen avseende perioden jan-nov Riktpunkten är 92 %. Rapporten för hela förvaltningen visar en kostnad på 90 %. Intäktssidan visar 93 % och nettot uppgår till 88 %. sunderlag Rapport från Ekonomikontoret.

4 Sida 4 av Dnr 2014 Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked okt 2014 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom byggområdet i enlighet med bilaga A till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Bygg-Reda. Antal ärenden 17 st.

5 Sida 5 av Dnr 2014 Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked november 2014 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom byggområdet i enlighet med bilaga B till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Bygg-Reda. Antal ärenden 38 st.

6 Sida 6 av Dnr 2014 Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende okt 2014 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom miljöområdet i enlighet med bilaga C till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Miljö-Reda. Antal ärenden 3 st.

7 Sida 7 av Dnr 2014 Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende september 2014 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom miljöområdet i enlighet med bilaga D till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Miljö-Reda. Antal ärenden 6 st.

8 Sida 8 av Dnr 2014 Delgivningar Lägga erhållen delgivningsinformation till handlingarna. Överklagande av s i Lessebo kommun beslut den 29 april angående klagomål på buller från vägtrafik Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut ändrat det överklagade beslutet på så sätt att tidpunkten för fullgörande av föreläggandet flyttas fram senast den 1 augusti Plan-och miljönämndens beslut ska i övrigt kvarstå. Trafikverkets ärendenummer TRV2012/49539.

9 Sida 9 av Dnr 2014 Kort redovisning 2014 Lägga erhållen information till handlingarna. Ärendebeskrivning Varje tjänsteman redovisade i en kortfattad sammanfattning av vad som hänt under verksamhetsåret 2014.

10 Sida 10 av Dnr Lessebo Sälgen 14 Fastighetsägare: Sökande: Pär Svensson Segelsömmarevägen NÄTTRABY Pär Svensson genom Roland Svensson Fastighet: Lessebo Sälgen 14 Lidholmsvägen LESSEBO Objekt: Bygglov för ändrad användning från affär till kontor 1. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 b medge avvikelse från gällande detaljplan. 2. Delegera ärendet till bygg- o planchefen att bevilja bygglov efter att tidsfristen för grannhörandet utgått, och inga erinringar mot förslaget inkommit. Ärendebeskrivning Ansökan omfattar ändring av tidigare verksamhet från affär till kontor och konferensrum. I lokalen där en f.d. möbelaffär varit inrymd avses delas in i kontorslokaler. I enlighet med plan- och bygglagen kap 9 2 p3a krävs bygglov för ändring av en byggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det byggnaden senast har använts för eller senast beviljade bygglov har anpassats till utan den avsedda användningen kommit till stånd. Planförutsättningar Gällande detaljplan för aktuellt område som anger BhII är fastställd

11 Sida 11 av dnr fortsättning från sid 10 H HANDEL. Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, med eller utan biltillgänglighet osv. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. K KONTOR. Till begreppet kontor räknas såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen t.ex. saknar utomhusverksamhet. Mindre personalbutiker kan förekomma. Förutsättningar för lov Ansökan anses strida mot gällande detaljplan då bedömningen är att kontorsverksamhet (K) inte inryms i benämningen handel (H). Bygglov kan enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b, eventuellt lämnas till liten avvikelse från gällande detaljplan om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. Innan beslut om bygglov lämnas skall enligt plan- och bygglagen 9 kap 25, kända och berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Kända sakägare har i skrivelse beretts tillfälle yttra sig över ansökan. Eventuella synpunkter skall skriftligen vara tillhanda senast den Nämnden bedömer att den sökta verksamheten är av den art att liten avvikelse från detaljplanen kan lämnas. sexpediering Sökanden

12 Sida 12 av Dnr Lessebo Sälgen 14 Fastighetsägare: Sökande: Pär Svensson Segelsömmarevägen NÄTTRABY Pär Svensson genom Roland Svensson Fastighet: Lessebo Sälgen 14 Lidholmsvägen LESSEBO Objekt: Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affär till kontor 1. Med stöd av plan- och bygglagen bevilja ett tidsbegränsat bygglov mellan tiden Bygglovet avser att i befintliga delar av byggnaden ändra användningen från affär till kontor och konferensrum. 3. Lokalerna får inte tas i anspråk förrän ett startbesked enligt plan- och bygglagen 10 kap 14 meddelats. 4. Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen kap krävs inte i detta ärende. 5. Brandskyddsbeskrivning skall inlämnas innan slutbesked meddelas. Ärendebeskrivning Ansökan omfattar ändring av tidigare verksamhet från affär till kontor och konferensrum. I lokalen där f.d. affär och behandlingsrum i rörelsen Hälsans hus varit inrymd avses delas in och användas som kontors- och konferensrum under begränsad tid. Ansökan avses vara av kortvarig karaktär under tiden

13 Sida 13 av dnr fortsättning från sid 12 I enlighet med plan- och bygglagen kap 9 2 p3a krävs bygglov för ändring av en byggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det byggnaden senast har använts för eller senast beviljade bygglov har anpassats till utan den avsedda användningen kommit till stånd. Planförutsättningar Gällande detaljplan för aktuellt område som anger BhII är fastställd Förutsättningar för lov Ansökan anses strida mot gällande detaljplan då bedömningen är att kontorsverksamhet (K) inte inryms i benämningen handel. (H). bedömer att avvikelse från gällande detaljplan kan lämnas. sunderlag Ansökan om bygglov. Avgift Avgift debiteras i enlighet med antagen taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Besvärshänvisning Hur man överklaga beslut se bilaga. sexpediering Sökanden

14 Sida 14 av Dnr 2014 Sammanträdestider års första sammanträde med nämnden hålls den 28 januari med början kl Övriga datum fastställs av nya nämnden den 28 januari Ärendebeskrivning Upprättat förslag till sammanträdestider för plan- och miljönämnden 2015 har upprättats. Övriga sammanträdesdagar hänskjuts till den nya nämnden som har att besluta om övriga tider.

15 Sida 15 av Dnr Lessebo KÅRLANDA 1:33 Fastighetsägare: Lessebo Fjärrvärme AB Box LESSEBO Verksamhetsutövare Lessebo Fjärrvärme AB Fastighet: Lessebo KÅRLANDA 1:33 Panncentralen, Hovmantorp Ärende: Miljöfarlig verksamhet 1. Med stöd av 26 kap. 21 miljöbalken förelägger plan- och miljönämnden Lessebo Fjärrvärme AB - Panncentralen Hovmantorp, , att: Varje år utföra rökgasmätningar avseende stoft och NO x på utsläpp från fastbränslepanna. Mätningarna ska utföras under den kalla delen av året och så att representativa resultat kan uppnås. Redovisa resultatet av mätningen till plan- och miljönämnden i en årsrapport, senast 31 mars året efter. Årsrapporten ska även innehålla uppgifter om förbrukade mängder bränsle till samtliga pannor, redovisat per bränsleslag. 2. upphäver sista raden i punkt 5, sammanträdesprotokoll , dnr med lydelsen Periodisk besiktning ska göras vartannat år. De periodiska besiktningarna ersätts med årliga rökgasmätningar och årsrapportering enligt ovan.

16 Sida 16 av dnr fortsättning från sid 15 Ärendebeskrivning inkom till plan- och miljönämnden en anmälan om uppförande av panncentral på fastigheten Kårlanda 1:28 som senare ändrades till Kårlanda 1: fattade plan- och miljönämnden ett beslut om försiktighetsmått för verksamheten utförde plan- och miljöförvaltningen tillsyn enligt miljöbalken på verksamheten. I nämndens beslut har ställts krav på utsläpp av stoft. Idag görs inga periodiska mätningar för att kontrollera om kravet innehålls. I nämndens beslut ställs krav på periodiska besiktningar. Dessa bedöms kunna ersättas av rökgasmätningar samt årsrapporter. Dnr Datum Åtgärd Anmälan om miljöfarlig verksamhet Sammanträdesprotokoll Tillsyn enligt miljöbalken Inspektionsrapport Upplysning Om föreläggandet inte följs kan plan- och miljönämnden besluta om vitesföreläggande med stöd av 25 kap. 14 miljöbalken (1998:808). Bilagor Delgivningskvitto ska undertecknas och returneras till Plan- och förvaltningen. Kvittot är frankerat och adresserat. Besvärshänvisning Hur man överklaga beslut se bilaga. sexpediering Lessebo Fjärrvärme AB

17 Sida 17 av Dnr 2014 Indexuppräkning taxor för miljökontoret beslutar om indexhöjning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med 1,63 % och av taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen med 1,66 %. Ärendebeskrivning Enligt 8 i Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige får Plan- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Enligt 4 i Taxan för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen antagen av kommunfullmäktige får för varje avgiftsår besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012.

18 Sida 18 av Dnr 2014 Internkontroll Lägga information om internkontroll till handlingarna inom områdena: Kontroll av attesträtt enligt anvisning. Kontroll av bisyssla. Agerande vid miljötillsyn. Ärendebeskrivning Attesträtt: Enligt plan- och miljönämndens beslut om internkontroll för 2014 ska kontroll genomföras på området Kontroll av attesträtt enligt anvisning. Förvaltningschefen har genomfört kontrollen tillsammans med de berörda handläggarna på förvaltningen. Sex transaktioner som attesterats valdes slumpvis ut. Fyra ärenden gällande plan- och byggavdelningen och två ärenden gällande miljöoch hälsoskyddsavdelningen. Några felaktigheter har inte konstaterats i den interna kontrollen. Kontroll av bisyssla: Granskning av Plan- och miljöförvaltningens personal om eventuella bisysslor och opartiskhet vid myndighetsutövning. Bedömning görs att ingen av plan- och miljöförvaltningens personal har någon bisyssla som strider mot Lessebo kommuns riktlinjer om bisyssla och opartiskhet vid myndighetsutövning. Agerande vid miljötillsyn Gransking av plan- och miljöförvaltningens agerande vid miljötillsyn vid företagsbesök. har anlitat WSP Environmental som oberoende konsult vid granskning av agerandet vid plan- och miljöförvaltningens miljötillsyn av företag. Konsultens bedömning mot bakgrund av vad som redovisats i rapporten är att plan- och miljöförvaltningens tillsyn utförts noggrant, i rimlig omfattning och med god kontroll på gällande lagstiftning.

19 Sida 19 av Dnr 2014 Internkontrollplan för 2015 Anta förslag på internkontroll för Ärendebeskrivning Reglementet för internkontroll i Lessebo kommun antogs 2012 av fullmäktige. Reglementet ska tillämpas dels för kontroll av att lagar, regler, policy och att ekonomistyrningsprinciper följs enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning av samtliga mål genomförs. Dessutom ingår kontroll av att relevanta organisations- och rutinbeskrivningar tas fram och säkerställa att dessa tillämpas. Reglementet slår fast att varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd ska upprätta och anta anvisningar för sin interna kontroll. Anvisningarnas uppgift är att definiera begreppet internkontroll för nämndens verksamhetsområde samt tydliggöra ansvarsfördelningen och rutiner. Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antagas av respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Förvaltningschef svarar för att minst en gång årligen skriftligen rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

20 Sida 20 av dnr 2014 fortsättning från sid 19 Internkontrollplan 2015 Kontrollansvar: Förvaltningschef Rapporteras till: Plan och miljönämnden Process Delegations beslut Kontroll moment Kontroll av delegationsbeslut enligt Plan- och miljönämndens reglemente Kontroll metod Stickpov/ Intervju av handläggare Risk o sårbarhetsanalys 3/4 Möjlig/ Allvarlig Avslut av Öppna ärenden Kontroll Ärendegång Uttag och genomgång av ärendelistor från diarieprogram 3/3 Möjlig/ Kännbar

21 Sida 21 av Dnr 2014 Personuppgiftsombud Plan och miljönämnden utser utvecklingsstrateg Camilla Thure till personuppgiftsombud för plan- och miljöförvaltningen. Ärendebeskrivning Regionförbundet har sedan 2001 tillhandahållit tjänsten med ett personuppgiftsombud för kommunala nämnder och bolag i länet. I samband med bildandet av Region Kronoberg den 1 januari 2015 upphör tjänsten. Varje kommunal nämnd och bolag, som använt sig av personuppgiftsombudet vid Regionförbundet, måste därför utse ett nytt personuppgiftsombud. Detta är lämpligen en person inom den egna organisationen som i sin yrkesutövning har en central och oberoende position. Personuppgiftsombudet ska fungera som en intern revisor i frågor som rör nämndernas och bolagens hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PuL. sexpediering Camilla Thure kommunkansliet

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer