Innehåll. Fastighetsbestånd 32. VD-kommentar 2. Mandamus historik 5. Marknadsvärdering 34. Aktieinformation 6. Hyressättning 35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Fastighetsbestånd 32. VD-kommentar 2. Mandamus historik 5. Marknadsvärdering 34. Aktieinformation 6. Hyressättning 35"

Transkript

1 Hyresgästen är hedersgästen Mandamus årsredovisning 2000

2 Innehåll VD-kommentar 2 Mandamus historik 5 Aktieinformation 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Framtidsanalys 10 Laddat boende 12 En dag hos Mandamus 18 Miljö och energi 20 Koncernöversikt 22 Proforma Känslighetsanalys 26 Finansiering 27 Svensk fastighetsmarknad 28 Mandamus huvudmarknader 30 Konkurrenssituation 31 Fastighetsbestånd 32 Marknadsvärdering 34 Hyressättning 35 Organisation 36 Företagsledning 38 Styrelse och revisorer 40 Finansiell översikt 42 Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning 44 Kassaflödesanalys 45 Balansräkning 46 Redovisningsprinciper och noter 48 Förslag till vinstdisposition 54 Revisionsberättelse 55 Fastighetsförteckning 56 Fyraårsöversikt 64 Definitioner 64 Bolagsstämma Bolagsstämma i Mandamus Fastigheter AB (publ) hålls torsdagen den 26 april 2001 klockan i Auditoriet Scandic Hotel, Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. Anmälan till bolagsstämman kan ske till huvudkontoret per post, fax eller via Mandamus hemsida Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas före bolagsstämman. Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som: dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 12 april år Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering ska begäras ett par dagar i förväg hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna, dels anmäler sig till Mandamus Fastigheter AB (publ) senast 19 april år Utdelning Styrelsen föreslår att för varje aktie i Mandamus Fastigheter AB (publ) utdelas kontant 4,00 kronor. Styrelsen föreslår som avstämningsdag för den kontanta utdelningen den 2 maj år Utdelningen beräknas utbetalas genom VPCs försorg den 9 maj Ekonomisk information Ordinarie bolagsstämma 26 april 2001 Delårsrapport jan mars april 2001 Delårsrapport jan juni aug 2001 Delårsrapport jan sept okt 2001 Bokslutskommuniké februari 2002 Årsredovisning 2001mars 2002 Ordinarie bolagsstämma 25 april 2002 Nomineringskommitté Styrelsens ledamöter ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem ledamöter och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman har valt en nomineringskommitté med tre ledamöter. I nomineringskommittén ingår Lars Holmgren (LRF), Håkan Söderbäck (Nordico Fonder) och Kurt Lodenius (enskild aktieägare) med Lars Holmgren som sammankallande. Omslagsbild: Fanny Svensson, flitig användare av Klostergårdens fritidsanläggningar.

3 AKTIEINFORMATION 1 Året i sammandrag Mandamus redovisar sitt hittills bästa förvaltningsresultat, vilket innebär en förbättring med 21 procent till 139 Mkr (115) för år Resultatet före skatt uppgick till 222 Mkr (288), varav resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till 76 Mkr (166). Vid årsskiftet fanns 65 procent av fastighetsbeståndet inom tillväxtområden och 83 procent utgjordes av bostäder. Under året har 85 fastigheter (141) avyttrats för 426 Mkr (974) och 6 fastigheter (53) förvärvats för 336 Mkr (1 291). Genomförd fastighetsvärdering vid årsskiftet visar ett marknadsvärde för fastighetsbeståndet om 6100 Mkr (5 900). Den bedömda värdeförändringen under 2000 (rensat för förvärv, investeringar och avyttringar) uppgick till 4,2 procent, motsvarande 8,82 kr per aktie efter latent skatt. Resultatet per aktie efter faktisk skatt uppgick till 8,02 kr (9,80). Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen höjs med 0,75 kr per aktie eller 23 procent till 4 kr, vilket motsvarar drygt 75 procent av resultatet exklusive avyttringsvinster efter skatt. Förvaltningsresultatet för 2001 bedöms uppgå till ungefär samma nivå som Nyckeltal för Mandamus (Belopp i Mkr där inte annat anges) utfall utfall utfall Proforma* Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat Resultat före skatt Fastigheternas bokförda värde Räntebärande skulder Eget kapital Direktavkastning fastigheter, % 7,8 7,9 7,6 7,5 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,0 95,5 93,7 91,3 Soliditet, % 23,0 25,4 25,0 34,3 Börskurs vid årets utgång, kronor 65,50 53,0 45,50 e.t. Eget kapital per aktie, kronor 64,0168,83 61,44 60,08 Vinst per aktie efter skatt, kronor 8,02 9,80 4,23 4,21 Utdelning per aktie, kronor* 4,00 13,25 2,25 e.t. * Styrelsens förslag om 4 kronor per aktieutdelning för 2000 avser verksamhetsåret För 1999 lämnades en ordinarie utdelning om 3,25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 10 kronor per aktie.

4 Anders Johansson, Verkställande direktör för Mandamus på analytikerträff i Stockholm. Några frågor till Anders Johansson, VD Varför är det bra att bo i ett tillväxtområde? Det ger större flexibilitet när det gäller arbetsmöjligheter och personlig utveckling. Dynamiken i ett tillväxtområde medför också ständigt nya förutsättningar och möjligheter. Varför är det bra för ett bostadsfastighetsbolag att satsa på tillväxtområden? Stabilare marknad. Lägre risker. Bättre värdetillväxt. Vad är det som gör Mandamus-aktien till en bra investering? Hög direktavkastning, låg risk och en värdetillväxt som lägst motsvarar inflationstakten, det vill säga en högavkastande realränteobligation.

5 VD-KOMMENTAR 3 Fastigheter i tillväxtområden, VD har ordet Fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet Vid Mandamus börsnotering under 1998 karakteriserades Mandamus fastighetsbestånd av att det innehöll många fastigheter och var spritt över stort antal kommuner. En stor del av fastigheterna var kontorsoch industrifastigheter och många var dessutom irrationella förvaltningsobjekt. Affärsidén för det nya börsbolaget formulerades med inriktning på att koncentrera beståndet geografiskt och att samtidigt göra det mer homogent ur förvaltningssynpunkt. Som ett relativt litet bolag och med verksamhet inom ett antal olika geografiska marknader, bedömde vi det som svårt att upprätthålla en tillräckligt bra förvaltningskompetens för alla fastighetstyper. Styrelsen tog därför det strategiska beslutet att vi skulle koncentrera oss på bostadsfastigheter med målsättningen att inom detta område bli det ledande företaget i Sverige. Koncentrationsbeslutet har inneburit att av de 547 fastigheter som Mandamus ägde vid börsnoteringen 1998 så hade vi vid årsskiftet 2000/2001 sålt 370 stycken, det vill säga nästan 70 procent. Samtidigt med dessa försäljningar har vi förvärvat 134 fastigheter. I enlighet med affärsidén karaktäriseras de sålda fastigheterna av att de varit små, legat utanför Mandamus kärnområden, till stor del utgjorts av kontors- och industrifastigheter samt varit irrationella förvaltningsobjekt. De köpta fastigheterna är i gengäld relativt stora, belägna i tillväxtområden och består nästan enbart av bostadsfastigheter samt utgör väl sammanhållna förvaltningsobjekt. Förändringsprocessen har inneburit att andelen fastigheter inom Mandamus tillväxtområden, det vill säga Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad, har ökat från 36 procent vid börsnoteringen 1998 till 65 procent vid det senaste årsskiftet. Samtidigt har genomsnittsstorleken per fastighet ökat från kvm till kvm och andelen bostadsfastigheter ökat från 60 procent till 83 procent av bokfört värde. Preciserad affärsidé Omstruktureringen är ännu inte fullt genomförd utan ytterligare koncentration ska ske till tillväxtområdena. För att understryka detta har Mandamus affärsidé preciserats under hösten. Den nya formuleringen lyder: Mandamus ska äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Formuleringen markerar Mandamus fortsatta inriktning på att vara ett specialiserat bostadsfastighetsbolag med fastigheter inom de fyra tillväxtområden som tidigare nämnts. Direktavkast-ningen ska vara fortsatt hög, varför framtida förvärv även i fortsättningen i första hand kommer att ske i förorter, inte i centrumlägen. Mandamus riskprofil Befolkningstillväxten inom Mandamus områden har varit mycket hög under de senaste åren. Enbart under 2000 ökade Stockholms län med invånare och Storgöteborg med över invånare. I Stockholms län skulle befolkningstillväxten sannolikt ha varit ännu högre om inte bristen på bostäder varit en begränsande faktor. En effekt av tillväxten är att det praktiskt taget inte finns några vakanta lägenheter i Mandamus fastighetsbestånd inom dessa områden. Vid årsskiftet 2000/2001 hade vi totalt lägenheter i Mandamus fyra tillväxtområden. Av dessa var nio stycken (motsvarande 0,1 procent) ej uthyrda. Skälet till att de stod tomma var inte brist på intresserade hyresgäster, utan att lägenheterna renoverades i skiftet mellan två hyresgäster. Genom den ökade koncentrationen till bostäder och tillväxtområden har Mandamus risknivå sjunkit kraftigt. Enligt min uppfattning är det idag mycket låg risk i det fastighetsbestånd som vi har. Även om den svenska konjunkturen skulle försvagas under några år, bedömer jag det som osannolikt att detta kommer att leda till några nämnvärda lägenhetsvakanser inom våra områden. Ett stabilt, växande kassaflöde och en värdetillväxt i fastigheterna i lägst samma takt som inflationen är därför min prognos för Mandamus under ett antal år framöver. Utveckling av hyresrätten Vi anser att hyresrätten är en viktig upplåtelseform och att den även fortsättningsvis kommer att ha mycket stor betydelse på svensk bostadsmarknad. Det är den form av boende som innebär störst flexibilitet och den enda där den boende inte behöver binda något kapital. Genom att hyresgästen slipper lägga tid och kostnader på renoveringsarbeten i fastigheten, snöskottning och trappstädning etc blir det mer tid över för annat. Ett boende i hyresrätt innebär dessutom lägre ekonomisk risk i jämförelse med att äga sin bostad. Vi tror att hyresrätten kan utvecklas ytterligare genom att hyresgästen erbjuds ännu fler servicemöjligheter och olika valalternativ. Som ett led i detta har vi lanserat vårt utökade förvaltningskoncept under namnet Laddat Boende. Konceptet innebär att vi erbjuder hyresgästen ett antal olika tillval till lägenheten; till exempel tvättmaskin, säkerhetsdörr och larm, vissa hushållsnära tjänster som fönsterputsning samt ett antal förmedlade tjänster; bland annat energi, försäkring och kommunikation. Tillsammans med en kundnära förvaltning med god service genom lokala BoButiker och bra kvalitet i det löpande förvaltningsarbetet räknar vi med att våra hyresgäster härigenom kommer att trivas bättre och bo kvar längre hos oss.

6 4 VD-KOMMENTAR Ett viktigt led i förvaltningsarbetet är att löpande följa utvecklingen av våra servicemål. Detta gör vi genom att delta i en årlig, riksomfattande servicemätning. Mandamus har nu deltagit i mätningen för fjärde året i rad och även i år förbättrades vår nivå. Bonusprogram för alla medarbetare Engagerade medarbetare är en nödvändig förutsättning för att vårt förvaltningskoncept ska lyckas. Ett led i arbetet med att engagera medarbetarna, är det bonusprogram för alla medarbetare som nu genomförts för andra året i rad. För 2000 byggde bonusprogrammet på ett antal kriterier, såsom vår akties totalavkastning i förhållande till branschen i övrigt samt måluppfyllelse avseende driftnetton och servicegrad. Bonusmodellen är nedbruten per förvaltningsområde, varför det är den lokala insatsen som i stor utsträckning bestämmer utfallet. Det goda resultat som Mandamus uppnådde under 2000 innebar att en stor del av våra medarbetare uppfyllde bonuskraven och den genomsnittligt utbetalda bonusen, exklusive ledningsgruppen, uppgick till kronor per person. Fastighetsmarknaden Den ojämna tillväxten av folkmängden i olika delar av Sverige förstärktes under förra året. Medan storstadsområdena och en del universitetsstäder fortsatte att växa stagnerade eller minskade folkmängden i övriga delar av landet. Denna förändring påverkar givetvis fastighetspriser och marknaden i dessa områden. Trots detta lyckades vi under 2000 fortsätta försäljningarna av fastigheter utanför tillväxtområdena till priser som i genomsnitt översteg bokförda värden med drygt 20 procent. Inom tillväxtområdena har priserna på bostadsfastigheter ökat under året, främst i Stockholms innerstad, där den pågående omvandlingen till bostadsrätter styrt prisutvecklingen. Även i Göteborg och Malmö kan man konstatera höjda prisnivåer. Den externa värdering av Mandamus fastigheter som vi lät genomföra vid årsskiftet bekräftar en god värdeutveckling inom Mandamus tillväxtområden. Totalt värderades fastighetsbeståndet till 6100 Mkr (5 900), vilket, bortsett från effekter av avyttringar, förvärv och investeringar motsvarade en faktisk värdeförändring med drygt 4 procent. Inom Mandamus tillväxtområden kan marknaden förväntas vara fortsatt stark för bostadsfastigheter under Detta gäller naturligtvis i första hand i innerstadslägen och närförorter, där försäljningar till bostadsrättsföreningar troligen kommer att vara vanliga även i år, medan förortslägen kan förväntas ha en något långsammare värdetillväxt. Bra resultat 2000 Mandamus förvaltningsresultat, det vill säga resultatet exklusive avyttringsvinster, räntebidrag och andra jämförelsestörande poster, förbättrades med 24 Mkr och uppgick till 139 Mkr. Detta resultat kan jämföras med den prognos vi lämnade i februari 2000 som innebar ett förvaltningsresultat på 122 Mkr. Eftersom det totala fastighetsbeståndet inte förändrats i volym under året, beror förbättringen jämfört med prognosen främst på tre saker, effektivare förvaltning, att köpta fastigheter givit ett bättre resultat än de som sålts samt att 2000 varit ett varmare år än det normalår som prognosen förutsatte. Resultatet före skatt, vilket även inkluderar avyttringsvinster och räntebidrag, uppgick till 222 Mkr, vilket är 66 Mkr lägre än föregående år beroende på lägre avyttringsvinster och fortsatt minskade räntebidrag. Förutsättningar för 2001 Under 2000 har Mandamus soliditet sänkts genom extrautdelning till aktieägarna och genom återköp av egna aktier. Detta innebär att räntekostnaderna kommer att öka under 2001 samtidigt som räntebidragen minskar ytterligare. Vidare ökar värmekostnaderna kraftigt till följd av högre oljepriser och en höjning av koldioxidskatten vid årsskiftet. Under första kvartalet 2001 har vi förvärvat ett fastighetsbestånd i Huddinge med 1355 lägenheter med tillträde den 2 april, vilket medför en resultatförstärkning under året. I januari och februari har vidare ett antal fastigheter avyttrats. Med dessa förutsättningar är det styrelsens och min bedömning att Mandamus resultat för den löpande verksamheten under 2001 kommer att uppgå till ungefär samma nivå som för Till detta kommer resultat från fortsatta fastighetsförsäljningar. Solna i mars 2001 Anders Johansson Verkställande Direktör

7 Fastigheten Österport 8 i Malmö har fått sitt namn efter stadens östra stadsport. Mandamus Fastigheters historik 1992 Mandamus AB startar sin verksamhet som dotterbolag till dåvarande Föreningsbanken. Syftet med bolagets verksamhet var att förvärva, förvalta och successivt avyttra fastigheter och rörelsedrivande bolag som Föreningsbanken tvingas överta för skyddande av fordran Mandamus AB förvärvar fastigheter och rörelsedrivande bolag i hela Sverige och utomlands Samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken medför att Mandamus AB blir ett dotterbolag till FöreningsSparbanken. Mandamus Fastigheter AB bildas och förvärvar samtliga Mandamus ABs fastigheter till bedömt marknadsvärde Aktierna i Mandamus Fastigheter AB delas ut till aktieägarna i FöreningsSparbanken och Mandamus börsintroduceras den 15 juni. I syfte att koncentrera verksamheten avyttras 144 fastigheter för 400 Mkr. Mandamus förvärvar i november samtliga aktier i Bostadsfastighetsbolaget Förstaden, vilket innebär ett tillskott av lägenheter i Stockholmsområdet Koncentrationen till ett fåtal orter blir under året allt tydligare. Under hösten genomförs två strukturaffärer med Drott respektive Diligentia, varvid lägenhetsbeståndet ökas med cirka 900 lägenheter i Borås respektive 475 lägenheter i Lund. Sammantaget avyttras 141 fastigheter för 974 Mkr samtidigt som 53 fastigheter förvärvas för 1291 Mkr I april tillträder Mandamus 800 lägenheter i Göteborgsförorten Partille och i juli nära 600 lägenheter i Stockholmsförorten Åkersberga. Under året avyttras 85 fastigheter för 426 Mkr. Under våren lanserar Mandamus konceptet Laddat boende med syfte att addera mervärde åt hyresgästerna. Vid årets slut finns 65 procent av fastighetsbeståndet inom Mandamus fyra tillväxtområden.

8 6 AKTIEINFORMATION Mandamus-aktien Mandamus Fastigheter AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 15 juni Per 31 december 2000 uppgick antalet aktieägare till (26 080). Bolagets aktiekapital uppgår till kronor fördelat på aktier med ett nominellt belopp om 20 kronor per aktie. Mandamusaktien finns endast i ett aktieslag och noteringsposten är 200 aktier. Utveckling av aktiekapital och antal aktier (Belopp i kronor där inte annat anges) Ökning av Aktiekapital Ackumulerat Nominellt aktiekapitalet antal aktier belopp/aktie 1997 Bolaget bildas Sammanläggning (20:1) Nyemission Apportemission Samtliga aktier har en (1) röst och äger rätt till utdelning. Per 31 december 2000 finns inga utestående optioner, konvertibla skuldebrev eller liknande. Omsättning i aktien och ägarbild Omsättningen i aktien har under året varit relativt stor, totalt omsattes 72 procent av antalet aktier, jämfört med 55 procent under föregående år. Ägarbilden är stabil med LRF-gruppen och Nordico Fonder som de två största ägarna i Mandamus med ett sammanlagt ägande om 27,4 procent (30,2). Företagsledningen har under året ökat sitt ägande och äger gemensamt 1,2 procent av utestående aktier. De tio största ägargrupperna representerar 48,3 procent (58,0) av ägandet. Återköp av egna aktier Bolagsstämman har givit styrelsen mandat att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i april 2001 förvärva högst 10 procent av utgivna aktier. Bolagsstämman gav också styrelsen mandat att avyttra eventuellt förvärvade egna aktier. Under året har Mandamus förvärvat egna aktier till en genomsnittskurs av 45,24 kronor per aktie. Innehavet av egna aktier motsvarar 3,04 procent av antalet utgivna aktier. Dessa aktier är ej berättigade till någon del av den utdelning som bolagsstämman kan komma att besluta om för verksamhetsåret 2000 och de innehar ej heller någon rösträtt vid bolagsstämman. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman att styrelsen erhåller förnyat mandat att förvärva egna aktier motsvarande ett totalt eget innehav om högst 10 procent av antalet utgivna aktier. Styrelsen kommer också att hemställa om förnyat mandat från bolagsstämman att avyttra eventuellt innehav av egna aktier. Ägarstruktur Innehav Antal Antal aktier Andel i % Andel i % aktieägare 31/ / ,5 10, ,7 2, ,5 2, ,0 4, ,1 3, ,7 1, ,5 5, ,5 5, ,5 63,8 Totalt ,0 100,0 Vid årsskiftet uppgick andelen institutionellt ägande till 57,4 procent, andelen svenska privatpersoners ägande till 34,4 procent och det utländska ägandet uppgick till 8,2 procent. Större aktieägare per Antal aktier Andel i % per Antal aktier Andel i % per 31/ / / / LRF-gruppen , ,9 Nordico Fonder , ,3 Skandia , ,1 Akademiinvest ,8 Volvostiftelser , ,5 Fristående Sparbanker , ,1 SPP , ,0 Sparbanksstiftelser , ,1 Mandamus företagsledning , ,2 Länsförsäkringar fonder ,0 Summa (10 ägare) , ,2 Aktieägare registrerade i utlandet , ,1 Övriga aktieägare , ,7 Totalt utestående aktier , ,0 Återköpta egna aktier Totalt antal aktier Mandamus innehar vid årsskiftet egna aktier, vilka har förvärvats till en genomsnittlig anskaffningskurs om 45,24 per aktie. Med hänsyn till att innehav av egna aktier vare sig berättigar till utdelning eller medger rösträtt vid bolagsstämma har ägarandelen i ovanstående tabell beräknats exklusive dessa aktier.

9 AKTIEINFORMATION 7 Kursutveckling och totalavkastning under 2000 Börskursen har under året ökat med 23,6 procent (16,5), vilket är klart bättre än generalindex som minskade med 12 procent. I jämförelse med Carnegies fastighetsindex, vilket visar den genomsnittliga börsutvecklingen för renodlade fastighetsbolag, har utvecklingen för Mandamus varit cirka 7 procentenheter lägre. Den något sämre börskursutvecklingen i jämförelse med branschindex är främst effekten av den extra utdelning om 10 kronor per aktie som genomfördes under året. Extrautdelningen motsvarade 19 procent av börskursen vid årets början. Totalavkastningen, vilken visar investerarens totala avkastning i form av kursutveckling samt erhållen utdelning, uppgick till 48,6 procent (21,5), vilket var nära 8 procentenheter bättre än den genomsnittliga totalavkastningen för börsnoterade fastighetsbolag under Utdelningspolitik Utdelningen ska uppgå till cirka 75 procent av resultatet efter skatt exklusive vinster från fastighetsförsäljningar. Ingångsvärden Med anledning av FöreningsSparbanken AB:s utdelning av aktier i Mandamus Fastigheter AB under våren 1998, har Riksskatteverket meddelat (RSV 1998:37) följande rekommendation: Av anskaffningsvärdet för aktier i FöreningsSparbanken bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till aktieandelar i Mandamus. Nyckeltal per aktie Kursdiagram Börs-/noteringspostens storlek: 200 aktier. Börsvärdet per 31 december 2000 var Mkr. Högsta kurs under 2000 var 69,00 kronor, lägsta kurs var 43,00 kronor. (Belopp i kronor där inte annat anges) utfall utfall utfall proforma Börskurs vid årets utgång 65,50 53,00 45,50 e.t. Eget kapital per aktie 64,0168,83 61,44 60,08 Hyresintäkter per aktie 40,97 38,65 30,48 28,87 Bokfört värde fastigheter per aktie 272,72 264,48 239,80 168,06 Substansvärde per aktie 88,16 85,20 78,76 60,08 Kassaflöde per aktie 6,68 6,13 5,46 6,02 Vinst per aktie efter skatt 8,02 9,78 4,23 4,21 Utdelning per aktie* 4,00 13,25 2,25 e.t. Direktavkastning, % 6,125,0 5,0 e.t. Totalavkastning, % 48,6 21,5 3,4 e.t. Börskurs dividerat med substansvärde, % 74,3 62,2 57,8 e.t. P/E-tal 8,2 5,42 10,8 e.t. Antal aktier vid periodens utgång (tusental)** Antal aktier i genomsnitt (tusental)** * Utdelning för 2000 avser styrelsens förslag. ** Eget innehav av aktier, , har borträknats från antalet aktier och ingår ej i basen för nyckeltal per aktie. 90 Mkr Antal J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M Aktien Carnegie Real Estate Index Omsatt antal aktier (c) SIX Afv Generalindex 1000-tal (inkl.efteranm.) Analytiker som följer Mandamus Lars-Åke Bokenberg Alfred Berg Fondkommission Hans Derninger Handelsbanken Markets Bengt Claesson Erik Penser Fondkommission Johan Gahm Öhman Fondkommission Fredrik Grevelius Carnegie Rikard Jacobsson Aros Securities Tobias Kaj SwedBank Markets Erik Nyman Enskilda Securities Thomas Ramsälv Chevreux Nordic Jonas Sundin Nordiska Fondkommission Martin Söder ABG Securities

10 8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Höjda ribbor Mandamus börsnoterades i juni Bolaget hade fram till dess varit dåvarande Föreningsbankens pantvårdsföretag, vars fastighetsbestånd tillkommit i samband med bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Fastighetsbeståndet hade således inte skapats i enlighet med en medveten förvärvsstrategi. Det börsnoterade Mandamus första uppgift blev därför att koncentrera beståndet geografiskt och renodla fastighetsbeståndet dels till större och effektivare förvaltningsobjekt, dels till bostadsfastigheter. Ett antal mål fastställdes, vilka följdes upp i årsredovisningarna för 1998 och Preciserad affärsidé och nya mål Under år 2000 kunde styrelsen och företagsledningen konstatera att de flesta målen var uppfyllda eller överträffade, delvis genom effektiviserad förvaltning, delvis genom omstrukturerat fastighetsbestånd. Under året gjordes en genomgång som resulterade i att affärsidén och en del av målen modifierades. Genomgående innebar detta att kraven och förväntningarna höjdes. Mandamus affärsidé Mandamus ska äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus tidigare affärsidé var att äga, utveckla och förvalta fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet skulle koncentreras till ett begränsat antal utvalda orter i södra och mellersta Sverige och andelen bostäder skulle vara hög. Den nya affärsidén innebär att både den geografiska koncentrationen till färre orter och fokuseringen på bostadsfastigheter skärpts. Mandamus motto Hyresgästen är hedersgästen. Mottot är oförändrat, den preciserade affärsidén ger Mandamus ökad möjlighet att koncentrera verksamheten på att tillgodose bostadshyresgästernas behov. Mandamus övergripande mål Totalavkastningen för Mandamus aktieägare ska överstiga genomsnittet för branschen. Detta ska ske under krav på uthållig lönsamhet och låg rörelserisk, vilket uppnås genom en vidareutveckling av boendet i ett kundnära perspektiv. Det övergripande målet har koncentrerats till aktieägarvärde och kundnytta. Tidigare hade Mandamus som övergripande mål att genom en effektiv och kundnära fastighetsförvaltning på utvalda orter skapa långsiktig lönsamhet i rörelsen varigenom bolagets aktieägare skulle erhålla en konkurrenskraftig total avkastning på investerat kapital. Mandamus finansiella mål Långsiktigt stabilt växande kassaflöde ska uppnås genom kontinuerlig förbättring av resultatet från den löpande förvaltningen. Den synliga soliditeten ska lägst uppgå till 20 procent. Totalavkastningen på fastighetsbeståndets marknadsvärde ska uppgå till lägst 10 procent vid nuvarande inflationstakt. Utdelningen ska uppgå till cirka 75 procent av resultatet efter skatt exklusive avyttringsresultat. Totalavkastningsmålet har tillkommit i syfte att kombinera långsiktig värdetillväxt med kortsiktig vinstmaximering. Soliditetsmålet var vid noteringen cirka 30 procent och har sedan dess sänkts. Utdelningsmålet var ursprungligen 50 procent. Mandamus mål avseende fastighetsbeståndet Lägst 75 procent av fastighetsbeståndet ska vara koncentrerat till Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad. Andelen bostäder ska vara lägst 80 procent. Mandamus tidigare mål var att fastighetsbeståndet genom försäljning och byten skulle koncentreras till utvalda orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skulle vara hög. Strukturaffärerna under åren har gjort att dessa mål i huvudsak är uppfyllda. Mandamus kund- och servicemål Mandamus ska verka för en aktiv och kundnära utveckling av boendet i syfte att förbättra upplevelsen av boendet för kunden/hyresgästen samt lönsamheten för Mandamus. Servicegraden ska överstiga branschens genomsnitt och kundens uppfattning om Mandamus ska årligen mätas genom kundenkäter. Mandamus genomför årliga servicemätningar och strävar efter att varje år förbättra sin servicenivå relativt föregående år och relativt branschindex. Det tidigare målet utgick ifrån att Mandamus vid börsnoteringen hade lägre servicenivå än branschsnittet. Då detta underläge nu är inhämtat har målet omformulerats. Mandamus miljömål Miljökonsekvenserna ska alltid beaktas i det dagliga arbetet och i utvecklingen av fastighetsbeståndet. Koldioxidutsläppen ska minska till högst 20 kilogram per kvadratmeter fastighetsarea och år. Senast under 2001 ska samtliga Mandamus fastigheter var PCB-sanerade. Under 2001 ska Miljöledningssystem införas för bostadsfastigheterna.

11 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9 Mandamus personalmål Mandamus ska arbeta med aktiv målstyrning på alla nivåer och via årliga medarbetarsamtal tillgodose att varje anställd erhåller anpassad utveckling. Resultatmedvetenhet, ansvarstagande, miljömedvetenhet, servicekänsla samt entreprenörsanda ska prägla personalen inom Mandamus. Personalens uppfattning om arbetsklimatet och utvecklingsmöjligheterna inom företaget ska varje år mätas med en personalenkät. Målet är att enkätens resultat successivt ska förbättras. Sedan tidigare arbetar Mandamus med policys för bland annat lön och bonus, arbetsmiljö, utveckling och utbildning samt jämställdhet. De nu formulerade målen är en sammanfattning av de grundläggande tankarna bakom nämnda policys. Måluppfyllelse Finansiella mål Långsiktigt stabila och växande kassaflöden (kassaflöde före förändring av rörelsekapital i Mkr) 135 Mkr 126 Mkr 128 Mkr 101 Mkr* Synlig soliditet lägst 20 procent (tidigare cirka 25 procent, dessförinnan cirka 30 procent) 23,0% 25,4% 25,0% 34,3% Totalavkastning minst 10 procent (procent av marknadsvärde) 11,4% E.t E.t. E.t. Utdelning lägst 75 procent (tidigare 50 procent) 3,25 kr/76% av resultat efter skatt exklusive avyttringsresultat 4,00 kr/76% + 10,00 kr extra 2,25 kr/94% E.t. Mål avseende fastighetsbeståndet Lägst 75 procent koncentrerat till tillväxtområden (procent av bokfört värde) 65% 59% E.t. E.t. Tidigare mål: Koncentration till utvalda orter (procent av bokfört värde) E.t. 88% 82% 63% Andel bostäder minst 80 procent (procent av bokfört värde) 83% 81% 72% 60% Kund- och servicemål Nöjdkundindex, ska överstiga branschindex (Mandamus/branschsnitt) 91,6/91,1 89,5/89,8 88,3/88,3 E.t. Tidigare mål: Serviceindex ska förbättras varje år (Mandamus/branschsnitt) 79,8/80,178,5/79,5 74,4/79,2 74,1/79,3 Miljömål Koldioxidutsläpp högst 20 ton per kvadratmeter bostadsyta (ton per kvadratmeter i genomsnitt) 17 ton per kvm Tidigare mål: Minska kvoten koldioxidutsläpp i relation till omsättning (ton per Mkr hyresintäkter) 27 ton per Mkr 34 ton per Mkr 37 ton per Mkr E.t Personalmål Personalindex ska förbättras varje år (enkätens medelvärde för Mandamus anställda, maxvärde 4) 3,5 3,4 3,2 E.t. Operativa drift- och resultatmål Uthyrningsgrad 95 procent före år 2000 (ekonomisk uthyrningsgrad) 97,0% 95,5% 93,7% 91,3% Låga hyresförluster (Mkr/procent av hyresintäkter) 3 Mkr/0,4% 7 Mkr/0,9% 6 Mkr/1,1% 8 Mkr/1,6%* Direktavkastning 8 procent (driftnetto för kvarvarande bestånd genom bokfört värde) 7,8%** 7,9% 7,6% 7,5% Administrationskostnaderna minskas med 20 procent före år 2000 (Mkr/procent av hyresintäkter) 19 Mkr/2,3%** 34 Mkr/4,3% 32 Mkr/5,9% 36 Mkr/7,1%* *Proforma ** Från och med år 2000 följer Mandamus Finansanalytikernas rekommendation om utfördelning av centrala administrativa kostnader vilka ska belasta driftresultatet. Denna rekommendation ansluter till SFI (Svenskt Fastighetsindex). För år 2000 innebär det att 12 Mkr mer än föregående år har utfördelats och belastat driftnettot i stället för centrala administrativa kostnader. Detta har påverkat direktavkastningen för år 2000 negativt med 0,2 procentenheter. E.t. = Ej tillämpligt

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m Årsredovisning 2011 Innehåll Ledebur 15, Malmö 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder

Läs mer

Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma

Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma ÅRSREDOVISNING 2001 Innehåll Inbjudan till bolagsstämma 1 År 2001 i sammandrag 2 VD-kommentar 4 Affärsidé, mål, strategier och historik 6 Organisation och IT-utveckling 7 Personal 10 Miljö 12 Marknadsöversikt

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Årsredovisning. Januari december 2007. Wihlborgs Fastigheter AB. Massive Entertainment AB. Posten Express i Malmö. Pysslingen.

Årsredovisning. Januari december 2007. Wihlborgs Fastigheter AB. Massive Entertainment AB. Posten Express i Malmö. Pysslingen. Wihlborgs Fastigheter AB Årsredovisning Januari december 2007 Posten Express i Malmö Massive Entertainment AB Pysslingen ApQ El The Little Gym Avensia Innovation AB MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K Wihlborgs

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 42 Möjligheter och risker 46 Intressebolag. Ekonomisk redovisning 49 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 3 Styrelseordförande har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning årsredovisning 2004 Innehåll Året i korthet...................................................... 1 Kallelse till bolagsstämma........................................ 1 VD har ordet.......................................................

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser...

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser... HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag...11 Aktiekapital och ägarstruktur...12 Ansvarsfullt företagande...14

Läs mer

AP Fastigheter Årsredovisning 2001

AP Fastigheter Årsredovisning 2001 AP Fastigheter Årsredovisning 2001 Attraktiva lägen i tillväxtregioner och långa, trygga kundrelationer ger AP Fastigheter en stabil marknadsposition, även när konjunkturen försvagas. Nu förstärks satsningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Diös fastigheter ab årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Diös i korthet 6 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Affärsmodell 7 Historik 8 Diösaktien 9 Marknadsutblick

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer