Innehåll. Fastighetsbestånd 32. VD-kommentar 2. Mandamus historik 5. Marknadsvärdering 34. Aktieinformation 6. Hyressättning 35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Fastighetsbestånd 32. VD-kommentar 2. Mandamus historik 5. Marknadsvärdering 34. Aktieinformation 6. Hyressättning 35"

Transkript

1 Hyresgästen är hedersgästen Mandamus årsredovisning 2000

2 Innehåll VD-kommentar 2 Mandamus historik 5 Aktieinformation 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Framtidsanalys 10 Laddat boende 12 En dag hos Mandamus 18 Miljö och energi 20 Koncernöversikt 22 Proforma Känslighetsanalys 26 Finansiering 27 Svensk fastighetsmarknad 28 Mandamus huvudmarknader 30 Konkurrenssituation 31 Fastighetsbestånd 32 Marknadsvärdering 34 Hyressättning 35 Organisation 36 Företagsledning 38 Styrelse och revisorer 40 Finansiell översikt 42 Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning 44 Kassaflödesanalys 45 Balansräkning 46 Redovisningsprinciper och noter 48 Förslag till vinstdisposition 54 Revisionsberättelse 55 Fastighetsförteckning 56 Fyraårsöversikt 64 Definitioner 64 Bolagsstämma Bolagsstämma i Mandamus Fastigheter AB (publ) hålls torsdagen den 26 april 2001 klockan i Auditoriet Scandic Hotel, Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. Anmälan till bolagsstämman kan ske till huvudkontoret per post, fax eller via Mandamus hemsida Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas före bolagsstämman. Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som: dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 12 april år Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering ska begäras ett par dagar i förväg hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna, dels anmäler sig till Mandamus Fastigheter AB (publ) senast 19 april år Utdelning Styrelsen föreslår att för varje aktie i Mandamus Fastigheter AB (publ) utdelas kontant 4,00 kronor. Styrelsen föreslår som avstämningsdag för den kontanta utdelningen den 2 maj år Utdelningen beräknas utbetalas genom VPCs försorg den 9 maj Ekonomisk information Ordinarie bolagsstämma 26 april 2001 Delårsrapport jan mars april 2001 Delårsrapport jan juni aug 2001 Delårsrapport jan sept okt 2001 Bokslutskommuniké februari 2002 Årsredovisning 2001mars 2002 Ordinarie bolagsstämma 25 april 2002 Nomineringskommitté Styrelsens ledamöter ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem ledamöter och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman har valt en nomineringskommitté med tre ledamöter. I nomineringskommittén ingår Lars Holmgren (LRF), Håkan Söderbäck (Nordico Fonder) och Kurt Lodenius (enskild aktieägare) med Lars Holmgren som sammankallande. Omslagsbild: Fanny Svensson, flitig användare av Klostergårdens fritidsanläggningar.

3 AKTIEINFORMATION 1 Året i sammandrag Mandamus redovisar sitt hittills bästa förvaltningsresultat, vilket innebär en förbättring med 21 procent till 139 Mkr (115) för år Resultatet före skatt uppgick till 222 Mkr (288), varav resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till 76 Mkr (166). Vid årsskiftet fanns 65 procent av fastighetsbeståndet inom tillväxtområden och 83 procent utgjordes av bostäder. Under året har 85 fastigheter (141) avyttrats för 426 Mkr (974) och 6 fastigheter (53) förvärvats för 336 Mkr (1 291). Genomförd fastighetsvärdering vid årsskiftet visar ett marknadsvärde för fastighetsbeståndet om 6100 Mkr (5 900). Den bedömda värdeförändringen under 2000 (rensat för förvärv, investeringar och avyttringar) uppgick till 4,2 procent, motsvarande 8,82 kr per aktie efter latent skatt. Resultatet per aktie efter faktisk skatt uppgick till 8,02 kr (9,80). Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen höjs med 0,75 kr per aktie eller 23 procent till 4 kr, vilket motsvarar drygt 75 procent av resultatet exklusive avyttringsvinster efter skatt. Förvaltningsresultatet för 2001 bedöms uppgå till ungefär samma nivå som Nyckeltal för Mandamus (Belopp i Mkr där inte annat anges) utfall utfall utfall Proforma* Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat Resultat före skatt Fastigheternas bokförda värde Räntebärande skulder Eget kapital Direktavkastning fastigheter, % 7,8 7,9 7,6 7,5 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,0 95,5 93,7 91,3 Soliditet, % 23,0 25,4 25,0 34,3 Börskurs vid årets utgång, kronor 65,50 53,0 45,50 e.t. Eget kapital per aktie, kronor 64,0168,83 61,44 60,08 Vinst per aktie efter skatt, kronor 8,02 9,80 4,23 4,21 Utdelning per aktie, kronor* 4,00 13,25 2,25 e.t. * Styrelsens förslag om 4 kronor per aktieutdelning för 2000 avser verksamhetsåret För 1999 lämnades en ordinarie utdelning om 3,25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 10 kronor per aktie.

4 Anders Johansson, Verkställande direktör för Mandamus på analytikerträff i Stockholm. Några frågor till Anders Johansson, VD Varför är det bra att bo i ett tillväxtområde? Det ger större flexibilitet när det gäller arbetsmöjligheter och personlig utveckling. Dynamiken i ett tillväxtområde medför också ständigt nya förutsättningar och möjligheter. Varför är det bra för ett bostadsfastighetsbolag att satsa på tillväxtområden? Stabilare marknad. Lägre risker. Bättre värdetillväxt. Vad är det som gör Mandamus-aktien till en bra investering? Hög direktavkastning, låg risk och en värdetillväxt som lägst motsvarar inflationstakten, det vill säga en högavkastande realränteobligation.

5 VD-KOMMENTAR 3 Fastigheter i tillväxtområden, VD har ordet Fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet Vid Mandamus börsnotering under 1998 karakteriserades Mandamus fastighetsbestånd av att det innehöll många fastigheter och var spritt över stort antal kommuner. En stor del av fastigheterna var kontorsoch industrifastigheter och många var dessutom irrationella förvaltningsobjekt. Affärsidén för det nya börsbolaget formulerades med inriktning på att koncentrera beståndet geografiskt och att samtidigt göra det mer homogent ur förvaltningssynpunkt. Som ett relativt litet bolag och med verksamhet inom ett antal olika geografiska marknader, bedömde vi det som svårt att upprätthålla en tillräckligt bra förvaltningskompetens för alla fastighetstyper. Styrelsen tog därför det strategiska beslutet att vi skulle koncentrera oss på bostadsfastigheter med målsättningen att inom detta område bli det ledande företaget i Sverige. Koncentrationsbeslutet har inneburit att av de 547 fastigheter som Mandamus ägde vid börsnoteringen 1998 så hade vi vid årsskiftet 2000/2001 sålt 370 stycken, det vill säga nästan 70 procent. Samtidigt med dessa försäljningar har vi förvärvat 134 fastigheter. I enlighet med affärsidén karaktäriseras de sålda fastigheterna av att de varit små, legat utanför Mandamus kärnområden, till stor del utgjorts av kontors- och industrifastigheter samt varit irrationella förvaltningsobjekt. De köpta fastigheterna är i gengäld relativt stora, belägna i tillväxtområden och består nästan enbart av bostadsfastigheter samt utgör väl sammanhållna förvaltningsobjekt. Förändringsprocessen har inneburit att andelen fastigheter inom Mandamus tillväxtområden, det vill säga Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad, har ökat från 36 procent vid börsnoteringen 1998 till 65 procent vid det senaste årsskiftet. Samtidigt har genomsnittsstorleken per fastighet ökat från kvm till kvm och andelen bostadsfastigheter ökat från 60 procent till 83 procent av bokfört värde. Preciserad affärsidé Omstruktureringen är ännu inte fullt genomförd utan ytterligare koncentration ska ske till tillväxtområdena. För att understryka detta har Mandamus affärsidé preciserats under hösten. Den nya formuleringen lyder: Mandamus ska äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Formuleringen markerar Mandamus fortsatta inriktning på att vara ett specialiserat bostadsfastighetsbolag med fastigheter inom de fyra tillväxtområden som tidigare nämnts. Direktavkast-ningen ska vara fortsatt hög, varför framtida förvärv även i fortsättningen i första hand kommer att ske i förorter, inte i centrumlägen. Mandamus riskprofil Befolkningstillväxten inom Mandamus områden har varit mycket hög under de senaste åren. Enbart under 2000 ökade Stockholms län med invånare och Storgöteborg med över invånare. I Stockholms län skulle befolkningstillväxten sannolikt ha varit ännu högre om inte bristen på bostäder varit en begränsande faktor. En effekt av tillväxten är att det praktiskt taget inte finns några vakanta lägenheter i Mandamus fastighetsbestånd inom dessa områden. Vid årsskiftet 2000/2001 hade vi totalt lägenheter i Mandamus fyra tillväxtområden. Av dessa var nio stycken (motsvarande 0,1 procent) ej uthyrda. Skälet till att de stod tomma var inte brist på intresserade hyresgäster, utan att lägenheterna renoverades i skiftet mellan två hyresgäster. Genom den ökade koncentrationen till bostäder och tillväxtområden har Mandamus risknivå sjunkit kraftigt. Enligt min uppfattning är det idag mycket låg risk i det fastighetsbestånd som vi har. Även om den svenska konjunkturen skulle försvagas under några år, bedömer jag det som osannolikt att detta kommer att leda till några nämnvärda lägenhetsvakanser inom våra områden. Ett stabilt, växande kassaflöde och en värdetillväxt i fastigheterna i lägst samma takt som inflationen är därför min prognos för Mandamus under ett antal år framöver. Utveckling av hyresrätten Vi anser att hyresrätten är en viktig upplåtelseform och att den även fortsättningsvis kommer att ha mycket stor betydelse på svensk bostadsmarknad. Det är den form av boende som innebär störst flexibilitet och den enda där den boende inte behöver binda något kapital. Genom att hyresgästen slipper lägga tid och kostnader på renoveringsarbeten i fastigheten, snöskottning och trappstädning etc blir det mer tid över för annat. Ett boende i hyresrätt innebär dessutom lägre ekonomisk risk i jämförelse med att äga sin bostad. Vi tror att hyresrätten kan utvecklas ytterligare genom att hyresgästen erbjuds ännu fler servicemöjligheter och olika valalternativ. Som ett led i detta har vi lanserat vårt utökade förvaltningskoncept under namnet Laddat Boende. Konceptet innebär att vi erbjuder hyresgästen ett antal olika tillval till lägenheten; till exempel tvättmaskin, säkerhetsdörr och larm, vissa hushållsnära tjänster som fönsterputsning samt ett antal förmedlade tjänster; bland annat energi, försäkring och kommunikation. Tillsammans med en kundnära förvaltning med god service genom lokala BoButiker och bra kvalitet i det löpande förvaltningsarbetet räknar vi med att våra hyresgäster härigenom kommer att trivas bättre och bo kvar längre hos oss.

6 4 VD-KOMMENTAR Ett viktigt led i förvaltningsarbetet är att löpande följa utvecklingen av våra servicemål. Detta gör vi genom att delta i en årlig, riksomfattande servicemätning. Mandamus har nu deltagit i mätningen för fjärde året i rad och även i år förbättrades vår nivå. Bonusprogram för alla medarbetare Engagerade medarbetare är en nödvändig förutsättning för att vårt förvaltningskoncept ska lyckas. Ett led i arbetet med att engagera medarbetarna, är det bonusprogram för alla medarbetare som nu genomförts för andra året i rad. För 2000 byggde bonusprogrammet på ett antal kriterier, såsom vår akties totalavkastning i förhållande till branschen i övrigt samt måluppfyllelse avseende driftnetton och servicegrad. Bonusmodellen är nedbruten per förvaltningsområde, varför det är den lokala insatsen som i stor utsträckning bestämmer utfallet. Det goda resultat som Mandamus uppnådde under 2000 innebar att en stor del av våra medarbetare uppfyllde bonuskraven och den genomsnittligt utbetalda bonusen, exklusive ledningsgruppen, uppgick till kronor per person. Fastighetsmarknaden Den ojämna tillväxten av folkmängden i olika delar av Sverige förstärktes under förra året. Medan storstadsområdena och en del universitetsstäder fortsatte att växa stagnerade eller minskade folkmängden i övriga delar av landet. Denna förändring påverkar givetvis fastighetspriser och marknaden i dessa områden. Trots detta lyckades vi under 2000 fortsätta försäljningarna av fastigheter utanför tillväxtområdena till priser som i genomsnitt översteg bokförda värden med drygt 20 procent. Inom tillväxtområdena har priserna på bostadsfastigheter ökat under året, främst i Stockholms innerstad, där den pågående omvandlingen till bostadsrätter styrt prisutvecklingen. Även i Göteborg och Malmö kan man konstatera höjda prisnivåer. Den externa värdering av Mandamus fastigheter som vi lät genomföra vid årsskiftet bekräftar en god värdeutveckling inom Mandamus tillväxtområden. Totalt värderades fastighetsbeståndet till 6100 Mkr (5 900), vilket, bortsett från effekter av avyttringar, förvärv och investeringar motsvarade en faktisk värdeförändring med drygt 4 procent. Inom Mandamus tillväxtområden kan marknaden förväntas vara fortsatt stark för bostadsfastigheter under Detta gäller naturligtvis i första hand i innerstadslägen och närförorter, där försäljningar till bostadsrättsföreningar troligen kommer att vara vanliga även i år, medan förortslägen kan förväntas ha en något långsammare värdetillväxt. Bra resultat 2000 Mandamus förvaltningsresultat, det vill säga resultatet exklusive avyttringsvinster, räntebidrag och andra jämförelsestörande poster, förbättrades med 24 Mkr och uppgick till 139 Mkr. Detta resultat kan jämföras med den prognos vi lämnade i februari 2000 som innebar ett förvaltningsresultat på 122 Mkr. Eftersom det totala fastighetsbeståndet inte förändrats i volym under året, beror förbättringen jämfört med prognosen främst på tre saker, effektivare förvaltning, att köpta fastigheter givit ett bättre resultat än de som sålts samt att 2000 varit ett varmare år än det normalår som prognosen förutsatte. Resultatet före skatt, vilket även inkluderar avyttringsvinster och räntebidrag, uppgick till 222 Mkr, vilket är 66 Mkr lägre än föregående år beroende på lägre avyttringsvinster och fortsatt minskade räntebidrag. Förutsättningar för 2001 Under 2000 har Mandamus soliditet sänkts genom extrautdelning till aktieägarna och genom återköp av egna aktier. Detta innebär att räntekostnaderna kommer att öka under 2001 samtidigt som räntebidragen minskar ytterligare. Vidare ökar värmekostnaderna kraftigt till följd av högre oljepriser och en höjning av koldioxidskatten vid årsskiftet. Under första kvartalet 2001 har vi förvärvat ett fastighetsbestånd i Huddinge med 1355 lägenheter med tillträde den 2 april, vilket medför en resultatförstärkning under året. I januari och februari har vidare ett antal fastigheter avyttrats. Med dessa förutsättningar är det styrelsens och min bedömning att Mandamus resultat för den löpande verksamheten under 2001 kommer att uppgå till ungefär samma nivå som för Till detta kommer resultat från fortsatta fastighetsförsäljningar. Solna i mars 2001 Anders Johansson Verkställande Direktör

7 Fastigheten Österport 8 i Malmö har fått sitt namn efter stadens östra stadsport. Mandamus Fastigheters historik 1992 Mandamus AB startar sin verksamhet som dotterbolag till dåvarande Föreningsbanken. Syftet med bolagets verksamhet var att förvärva, förvalta och successivt avyttra fastigheter och rörelsedrivande bolag som Föreningsbanken tvingas överta för skyddande av fordran Mandamus AB förvärvar fastigheter och rörelsedrivande bolag i hela Sverige och utomlands Samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken medför att Mandamus AB blir ett dotterbolag till FöreningsSparbanken. Mandamus Fastigheter AB bildas och förvärvar samtliga Mandamus ABs fastigheter till bedömt marknadsvärde Aktierna i Mandamus Fastigheter AB delas ut till aktieägarna i FöreningsSparbanken och Mandamus börsintroduceras den 15 juni. I syfte att koncentrera verksamheten avyttras 144 fastigheter för 400 Mkr. Mandamus förvärvar i november samtliga aktier i Bostadsfastighetsbolaget Förstaden, vilket innebär ett tillskott av lägenheter i Stockholmsområdet Koncentrationen till ett fåtal orter blir under året allt tydligare. Under hösten genomförs två strukturaffärer med Drott respektive Diligentia, varvid lägenhetsbeståndet ökas med cirka 900 lägenheter i Borås respektive 475 lägenheter i Lund. Sammantaget avyttras 141 fastigheter för 974 Mkr samtidigt som 53 fastigheter förvärvas för 1291 Mkr I april tillträder Mandamus 800 lägenheter i Göteborgsförorten Partille och i juli nära 600 lägenheter i Stockholmsförorten Åkersberga. Under året avyttras 85 fastigheter för 426 Mkr. Under våren lanserar Mandamus konceptet Laddat boende med syfte att addera mervärde åt hyresgästerna. Vid årets slut finns 65 procent av fastighetsbeståndet inom Mandamus fyra tillväxtområden.

8 6 AKTIEINFORMATION Mandamus-aktien Mandamus Fastigheter AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 15 juni Per 31 december 2000 uppgick antalet aktieägare till (26 080). Bolagets aktiekapital uppgår till kronor fördelat på aktier med ett nominellt belopp om 20 kronor per aktie. Mandamusaktien finns endast i ett aktieslag och noteringsposten är 200 aktier. Utveckling av aktiekapital och antal aktier (Belopp i kronor där inte annat anges) Ökning av Aktiekapital Ackumulerat Nominellt aktiekapitalet antal aktier belopp/aktie 1997 Bolaget bildas Sammanläggning (20:1) Nyemission Apportemission Samtliga aktier har en (1) röst och äger rätt till utdelning. Per 31 december 2000 finns inga utestående optioner, konvertibla skuldebrev eller liknande. Omsättning i aktien och ägarbild Omsättningen i aktien har under året varit relativt stor, totalt omsattes 72 procent av antalet aktier, jämfört med 55 procent under föregående år. Ägarbilden är stabil med LRF-gruppen och Nordico Fonder som de två största ägarna i Mandamus med ett sammanlagt ägande om 27,4 procent (30,2). Företagsledningen har under året ökat sitt ägande och äger gemensamt 1,2 procent av utestående aktier. De tio största ägargrupperna representerar 48,3 procent (58,0) av ägandet. Återköp av egna aktier Bolagsstämman har givit styrelsen mandat att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i april 2001 förvärva högst 10 procent av utgivna aktier. Bolagsstämman gav också styrelsen mandat att avyttra eventuellt förvärvade egna aktier. Under året har Mandamus förvärvat egna aktier till en genomsnittskurs av 45,24 kronor per aktie. Innehavet av egna aktier motsvarar 3,04 procent av antalet utgivna aktier. Dessa aktier är ej berättigade till någon del av den utdelning som bolagsstämman kan komma att besluta om för verksamhetsåret 2000 och de innehar ej heller någon rösträtt vid bolagsstämman. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman att styrelsen erhåller förnyat mandat att förvärva egna aktier motsvarande ett totalt eget innehav om högst 10 procent av antalet utgivna aktier. Styrelsen kommer också att hemställa om förnyat mandat från bolagsstämman att avyttra eventuellt innehav av egna aktier. Ägarstruktur Innehav Antal Antal aktier Andel i % Andel i % aktieägare 31/ / ,5 10, ,7 2, ,5 2, ,0 4, ,1 3, ,7 1, ,5 5, ,5 5, ,5 63,8 Totalt ,0 100,0 Vid årsskiftet uppgick andelen institutionellt ägande till 57,4 procent, andelen svenska privatpersoners ägande till 34,4 procent och det utländska ägandet uppgick till 8,2 procent. Större aktieägare per Antal aktier Andel i % per Antal aktier Andel i % per 31/ / / / LRF-gruppen , ,9 Nordico Fonder , ,3 Skandia , ,1 Akademiinvest ,8 Volvostiftelser , ,5 Fristående Sparbanker , ,1 SPP , ,0 Sparbanksstiftelser , ,1 Mandamus företagsledning , ,2 Länsförsäkringar fonder ,0 Summa (10 ägare) , ,2 Aktieägare registrerade i utlandet , ,1 Övriga aktieägare , ,7 Totalt utestående aktier , ,0 Återköpta egna aktier Totalt antal aktier Mandamus innehar vid årsskiftet egna aktier, vilka har förvärvats till en genomsnittlig anskaffningskurs om 45,24 per aktie. Med hänsyn till att innehav av egna aktier vare sig berättigar till utdelning eller medger rösträtt vid bolagsstämma har ägarandelen i ovanstående tabell beräknats exklusive dessa aktier.

9 AKTIEINFORMATION 7 Kursutveckling och totalavkastning under 2000 Börskursen har under året ökat med 23,6 procent (16,5), vilket är klart bättre än generalindex som minskade med 12 procent. I jämförelse med Carnegies fastighetsindex, vilket visar den genomsnittliga börsutvecklingen för renodlade fastighetsbolag, har utvecklingen för Mandamus varit cirka 7 procentenheter lägre. Den något sämre börskursutvecklingen i jämförelse med branschindex är främst effekten av den extra utdelning om 10 kronor per aktie som genomfördes under året. Extrautdelningen motsvarade 19 procent av börskursen vid årets början. Totalavkastningen, vilken visar investerarens totala avkastning i form av kursutveckling samt erhållen utdelning, uppgick till 48,6 procent (21,5), vilket var nära 8 procentenheter bättre än den genomsnittliga totalavkastningen för börsnoterade fastighetsbolag under Utdelningspolitik Utdelningen ska uppgå till cirka 75 procent av resultatet efter skatt exklusive vinster från fastighetsförsäljningar. Ingångsvärden Med anledning av FöreningsSparbanken AB:s utdelning av aktier i Mandamus Fastigheter AB under våren 1998, har Riksskatteverket meddelat (RSV 1998:37) följande rekommendation: Av anskaffningsvärdet för aktier i FöreningsSparbanken bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till aktieandelar i Mandamus. Nyckeltal per aktie Kursdiagram Börs-/noteringspostens storlek: 200 aktier. Börsvärdet per 31 december 2000 var Mkr. Högsta kurs under 2000 var 69,00 kronor, lägsta kurs var 43,00 kronor. (Belopp i kronor där inte annat anges) utfall utfall utfall proforma Börskurs vid årets utgång 65,50 53,00 45,50 e.t. Eget kapital per aktie 64,0168,83 61,44 60,08 Hyresintäkter per aktie 40,97 38,65 30,48 28,87 Bokfört värde fastigheter per aktie 272,72 264,48 239,80 168,06 Substansvärde per aktie 88,16 85,20 78,76 60,08 Kassaflöde per aktie 6,68 6,13 5,46 6,02 Vinst per aktie efter skatt 8,02 9,78 4,23 4,21 Utdelning per aktie* 4,00 13,25 2,25 e.t. Direktavkastning, % 6,125,0 5,0 e.t. Totalavkastning, % 48,6 21,5 3,4 e.t. Börskurs dividerat med substansvärde, % 74,3 62,2 57,8 e.t. P/E-tal 8,2 5,42 10,8 e.t. Antal aktier vid periodens utgång (tusental)** Antal aktier i genomsnitt (tusental)** * Utdelning för 2000 avser styrelsens förslag. ** Eget innehav av aktier, , har borträknats från antalet aktier och ingår ej i basen för nyckeltal per aktie. 90 Mkr Antal J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M Aktien Carnegie Real Estate Index Omsatt antal aktier (c) SIX Afv Generalindex 1000-tal (inkl.efteranm.) Analytiker som följer Mandamus Lars-Åke Bokenberg Alfred Berg Fondkommission Hans Derninger Handelsbanken Markets Bengt Claesson Erik Penser Fondkommission Johan Gahm Öhman Fondkommission Fredrik Grevelius Carnegie Rikard Jacobsson Aros Securities Tobias Kaj SwedBank Markets Erik Nyman Enskilda Securities Thomas Ramsälv Chevreux Nordic Jonas Sundin Nordiska Fondkommission Martin Söder ABG Securities

10 8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Höjda ribbor Mandamus börsnoterades i juni Bolaget hade fram till dess varit dåvarande Föreningsbankens pantvårdsföretag, vars fastighetsbestånd tillkommit i samband med bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Fastighetsbeståndet hade således inte skapats i enlighet med en medveten förvärvsstrategi. Det börsnoterade Mandamus första uppgift blev därför att koncentrera beståndet geografiskt och renodla fastighetsbeståndet dels till större och effektivare förvaltningsobjekt, dels till bostadsfastigheter. Ett antal mål fastställdes, vilka följdes upp i årsredovisningarna för 1998 och Preciserad affärsidé och nya mål Under år 2000 kunde styrelsen och företagsledningen konstatera att de flesta målen var uppfyllda eller överträffade, delvis genom effektiviserad förvaltning, delvis genom omstrukturerat fastighetsbestånd. Under året gjordes en genomgång som resulterade i att affärsidén och en del av målen modifierades. Genomgående innebar detta att kraven och förväntningarna höjdes. Mandamus affärsidé Mandamus ska äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus tidigare affärsidé var att äga, utveckla och förvalta fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet skulle koncentreras till ett begränsat antal utvalda orter i södra och mellersta Sverige och andelen bostäder skulle vara hög. Den nya affärsidén innebär att både den geografiska koncentrationen till färre orter och fokuseringen på bostadsfastigheter skärpts. Mandamus motto Hyresgästen är hedersgästen. Mottot är oförändrat, den preciserade affärsidén ger Mandamus ökad möjlighet att koncentrera verksamheten på att tillgodose bostadshyresgästernas behov. Mandamus övergripande mål Totalavkastningen för Mandamus aktieägare ska överstiga genomsnittet för branschen. Detta ska ske under krav på uthållig lönsamhet och låg rörelserisk, vilket uppnås genom en vidareutveckling av boendet i ett kundnära perspektiv. Det övergripande målet har koncentrerats till aktieägarvärde och kundnytta. Tidigare hade Mandamus som övergripande mål att genom en effektiv och kundnära fastighetsförvaltning på utvalda orter skapa långsiktig lönsamhet i rörelsen varigenom bolagets aktieägare skulle erhålla en konkurrenskraftig total avkastning på investerat kapital. Mandamus finansiella mål Långsiktigt stabilt växande kassaflöde ska uppnås genom kontinuerlig förbättring av resultatet från den löpande förvaltningen. Den synliga soliditeten ska lägst uppgå till 20 procent. Totalavkastningen på fastighetsbeståndets marknadsvärde ska uppgå till lägst 10 procent vid nuvarande inflationstakt. Utdelningen ska uppgå till cirka 75 procent av resultatet efter skatt exklusive avyttringsresultat. Totalavkastningsmålet har tillkommit i syfte att kombinera långsiktig värdetillväxt med kortsiktig vinstmaximering. Soliditetsmålet var vid noteringen cirka 30 procent och har sedan dess sänkts. Utdelningsmålet var ursprungligen 50 procent. Mandamus mål avseende fastighetsbeståndet Lägst 75 procent av fastighetsbeståndet ska vara koncentrerat till Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad. Andelen bostäder ska vara lägst 80 procent. Mandamus tidigare mål var att fastighetsbeståndet genom försäljning och byten skulle koncentreras till utvalda orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skulle vara hög. Strukturaffärerna under åren har gjort att dessa mål i huvudsak är uppfyllda. Mandamus kund- och servicemål Mandamus ska verka för en aktiv och kundnära utveckling av boendet i syfte att förbättra upplevelsen av boendet för kunden/hyresgästen samt lönsamheten för Mandamus. Servicegraden ska överstiga branschens genomsnitt och kundens uppfattning om Mandamus ska årligen mätas genom kundenkäter. Mandamus genomför årliga servicemätningar och strävar efter att varje år förbättra sin servicenivå relativt föregående år och relativt branschindex. Det tidigare målet utgick ifrån att Mandamus vid börsnoteringen hade lägre servicenivå än branschsnittet. Då detta underläge nu är inhämtat har målet omformulerats. Mandamus miljömål Miljökonsekvenserna ska alltid beaktas i det dagliga arbetet och i utvecklingen av fastighetsbeståndet. Koldioxidutsläppen ska minska till högst 20 kilogram per kvadratmeter fastighetsarea och år. Senast under 2001 ska samtliga Mandamus fastigheter var PCB-sanerade. Under 2001 ska Miljöledningssystem införas för bostadsfastigheterna.

11 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9 Mandamus personalmål Mandamus ska arbeta med aktiv målstyrning på alla nivåer och via årliga medarbetarsamtal tillgodose att varje anställd erhåller anpassad utveckling. Resultatmedvetenhet, ansvarstagande, miljömedvetenhet, servicekänsla samt entreprenörsanda ska prägla personalen inom Mandamus. Personalens uppfattning om arbetsklimatet och utvecklingsmöjligheterna inom företaget ska varje år mätas med en personalenkät. Målet är att enkätens resultat successivt ska förbättras. Sedan tidigare arbetar Mandamus med policys för bland annat lön och bonus, arbetsmiljö, utveckling och utbildning samt jämställdhet. De nu formulerade målen är en sammanfattning av de grundläggande tankarna bakom nämnda policys. Måluppfyllelse Finansiella mål Långsiktigt stabila och växande kassaflöden (kassaflöde före förändring av rörelsekapital i Mkr) 135 Mkr 126 Mkr 128 Mkr 101 Mkr* Synlig soliditet lägst 20 procent (tidigare cirka 25 procent, dessförinnan cirka 30 procent) 23,0% 25,4% 25,0% 34,3% Totalavkastning minst 10 procent (procent av marknadsvärde) 11,4% E.t E.t. E.t. Utdelning lägst 75 procent (tidigare 50 procent) 3,25 kr/76% av resultat efter skatt exklusive avyttringsresultat 4,00 kr/76% + 10,00 kr extra 2,25 kr/94% E.t. Mål avseende fastighetsbeståndet Lägst 75 procent koncentrerat till tillväxtområden (procent av bokfört värde) 65% 59% E.t. E.t. Tidigare mål: Koncentration till utvalda orter (procent av bokfört värde) E.t. 88% 82% 63% Andel bostäder minst 80 procent (procent av bokfört värde) 83% 81% 72% 60% Kund- och servicemål Nöjdkundindex, ska överstiga branschindex (Mandamus/branschsnitt) 91,6/91,1 89,5/89,8 88,3/88,3 E.t. Tidigare mål: Serviceindex ska förbättras varje år (Mandamus/branschsnitt) 79,8/80,178,5/79,5 74,4/79,2 74,1/79,3 Miljömål Koldioxidutsläpp högst 20 ton per kvadratmeter bostadsyta (ton per kvadratmeter i genomsnitt) 17 ton per kvm Tidigare mål: Minska kvoten koldioxidutsläpp i relation till omsättning (ton per Mkr hyresintäkter) 27 ton per Mkr 34 ton per Mkr 37 ton per Mkr E.t Personalmål Personalindex ska förbättras varje år (enkätens medelvärde för Mandamus anställda, maxvärde 4) 3,5 3,4 3,2 E.t. Operativa drift- och resultatmål Uthyrningsgrad 95 procent före år 2000 (ekonomisk uthyrningsgrad) 97,0% 95,5% 93,7% 91,3% Låga hyresförluster (Mkr/procent av hyresintäkter) 3 Mkr/0,4% 7 Mkr/0,9% 6 Mkr/1,1% 8 Mkr/1,6%* Direktavkastning 8 procent (driftnetto för kvarvarande bestånd genom bokfört värde) 7,8%** 7,9% 7,6% 7,5% Administrationskostnaderna minskas med 20 procent före år 2000 (Mkr/procent av hyresintäkter) 19 Mkr/2,3%** 34 Mkr/4,3% 32 Mkr/5,9% 36 Mkr/7,1%* *Proforma ** Från och med år 2000 följer Mandamus Finansanalytikernas rekommendation om utfördelning av centrala administrativa kostnader vilka ska belasta driftresultatet. Denna rekommendation ansluter till SFI (Svenskt Fastighetsindex). För år 2000 innebär det att 12 Mkr mer än föregående år har utfördelats och belastat driftnettot i stället för centrala administrativa kostnader. Detta har påverkat direktavkastningen för år 2000 negativt med 0,2 procentenheter. E.t. = Ej tillämpligt

12 10 FRAMTIDSANALYS Att leva i en tillväxtregion En tillväxtregion lockar. Såväl människor som verksamheter och företag. För människor som bor i regionen blir det trångt, oöverblickbart och anonymt samtidigt som det är dynamiskt, utbudsrikt och kreativt. För ett bostadsfastighetsföretag innebär trycket på regionen troligen låg vakansgrad men också en uppenbar risk för höga sociala kostnader. Därför finns det all anledning att fundera på hur situationen ser ut för de storstadstillväxtregioner som Mandamus valt att fokusera sin verksamhet på. Tillväxtregionerna breder ut sig Dagens svenska tillväxtregioner håller på att växa i omfång. Tidigare självständiga städer, till exempel Eskilstuna, Kungsbacka och Trelleborg håller, tack vare förbättrade kommunikationer, på att integreras i de växande storstäderna. Dessa städer samsas med 60- och 70-talens förorter i en och samma tillväxtregion men med en annan attraktionskraft. Därför är det också viktigt att inte tala om en tillväxtregion som om den vore homogen. Snarare måste fastighetsföretag lära sig agera utifrån de enskilda områdenas och subområdenas specifika förutsättningar. Vem dras till en tillväxtregion? De som flyttar till en tillväxtregion från avfolkningsbygder är i regel driftiga och initiativrika personer. De är medvetna och krävande konsumenter. Detta kommer de företag som räknar med ökade hyresnivåer i storstäderna framöver att bli varse. Personer som bor i centrala innerstadslägen och som dessutom har råd att betala höga hyror kommer att ställa helt andra krav på förvaltning och service från bostadsföretagens sida än vad de flesta av dem har mött hittills. Kräsna konsumenter är nu inte bara något som gäller storstädernas centrala lägen. I tillväxtregionerna är utbudet också så pass stort att invånarna vant sig vid utbudsmöjligheterna, något som förstärker den medvetne och krävande konsumenten. Hon vet att hon kan välja, hon är inte lojal mot någon av gamla traditioner, utan mot dem som motsvarar hennes värderingar och åsikter. Att bo i en tillväxtregion Att bo i en tillväxtregion skiljer sig i vissa avseenden från att bo i en avfolkningsbygd. Ofta är tillväxtområden synonyma med storstadsområden som, till skillnad från avfolkningsbygdernas långsamma tempo och överblickbara miljöer, karaktäriseras av stress, trängsel och rotlöshet. Det här skapar otrygghet och med vetskap om att det enskilt viktigaste kravet som människor ställer på sin bostad är trygghet och säkerhet stämmer det till eftertanke. Om inte området i sig själv ger en känsla av trygghet är det viktigt att någon annan gör det. Annars riskerar området att drabbas av olustkänslor och ett negativt rykte skapar grund för ökad omflyttning, ökat slitage och därmed ökade förvaltningskostnader. En ökad trygghet är också något som många människor idag är beredda att betala extra för. Dubbla lås, säkerhetsdörrar och övervakningslarm är några exempel som inte sällan erbjuds som tilläggstjänster i en hyresrätt. Men ett framsynt bostadsföretag kan också öka mervärdet för sina hyresgäster genom att ta ansvar för att skapa en trygg närmiljö, att skapa lokala mötesplatser. Ett tryggt område kommer att vara mer attraktivt och med ett större inslag av marknadsorientering i hyressättningen finns därmed möjlighet att hämta hem en sådan investering. I den anonyma storstaden är också valet av bostadsområde i hög utsträckning ett val av grannar. För unga människor är grannarna en av de viktigaste faktorerna vid valet av bostad. Troligen hänger det samman med att människor idag har vant sig vid att själva välja snarare än att bara acceptera ett erbjudet faktum. I ett storstadsområde finns det i regel tillräcklig variation med små områden som gör det möjligt för enskilda personer att finna ett område/grannskap bestående av dess likar. Utmaningen för de flesta människor är att hitta just det området. Här kan det framsynta bostadsföretag hjälpa hyresgäster att finna de grannar som hon helst vill bo tillsammans med genom att agera lokal mäklare grannskapsmäklare! Ansvar för mellanrummet Rollen som lokal mäklare kan också utökas till att omfatta all slags vardagsservice, något nyinflyttade personer många gånger känner en viss vilsenhet inför. Mötet med bostadsföretaget är ofta den första kontakten med det lokala området en inflyttande har och det ger bostadsföretaget en utmärkt möjlighet att skapa mervärde för sin kunder genom att erbjuda personlig guidning i området. För att det ska vara möjligt krävs dock att företaget förmår att möta hyresgästen på individuellt plan. De enskilda hyresgästerna kommer att ställa krav på att den person från företagets sida som ska vara den personliga guiden är möjlig att identifiera sig med, snarare på ett värdemässigt plan än på ett servicemässigt. Hyresrätten i tillväxtområden Hyresrätt innebär frihet och flexibilitet. Därmed uppfattas den som det mest intressanta alternativet bland unga människor visar de studier vi på Kairos Future har gjort. Hyresrätten ger också större frihet att konsumera andra upplevelser än ett boende. Detta förutsatt att hyresrätten är ett bra prismässigt alternativ. För den som har ambitionen att så småningom flytta till annan upplåtelseform, till exempel en egen villa, är fortfarande det nuvarande boendet ett inslag i en bostadskarriär. Ett motmedel mot detta skulle kunna vara om hyresrätten tillåts att uttrycka hyresgästens individualitet i större utsträckning än hittills. Att ta hänsyn till bostaden/hemmet som identitetsmarkör. Bostadsfastighetsföretag bör därför på allvar individualisera sin produkt för att möta den kräsna konsumenten i ett tillväxtområde. Erik Franzon och Christian Lernberg Kairos Future AB

13 AKTIEINFORMATION 11 Jonas Niklasson, studerande med sex barn, har bott i Klostergården i Lund i snart tre år. Är det något som behöver ordnas så blir det gjort Är det någon skillnad mellan Mandamus och tidigare ägare? Ja, en klar skillnad. Det var stökigt och bristfälliga resurser tidigare. När Mandamus tog över blev det bättre och det märks att de tänker långsiktigt, det finns en strategi bakom det hela. Mottot Hyresgästen är hedersgästen är inte några tomma ord. Vår kontakt med fastighetsskötarna är mycket bra. Har du utnyttjat Laddat Boende? Ja, vi har bredband och diskmaskin. Vi står i kö till en sexa och då funderar vi på att skaffa en tvättmaskin. Annars är tvättmöjligheterna mycket goda här. Vad är bra med att bo i hyresrätt? Är det något som behöver ordnas så blir det gjort, utan några problem. Du är inte heller bunden att stanna någonstans, även om vi trivs jättebra här i Klostergården. Vad är viktigt för ditt boende i framtiden? Trygghet, speciellt när man har barn. Och det har vi nu, det känns mycket stabilare här när Mandamus har tagit över.

14 12 AKTIEINFORMATION Alexander och Zivca Trailovic, pensionerad busschaufför respektive hemmafru, de har bott i Klostergården sedan Vi skulle inte vilja flytta någon annanstans Är det någon skillnad mellan Mandamus och tidigare ägare? Det har snyggats upp på gården. De har till exempel planterat blommor. När vi ber om något får vi hjälp samma dag. Har ni utnyttjat Laddat Boende? Vi har både diskmaskin och ny fläkt. Det var bara att säga till Ola (Svensson, fastighetsskötare) så ordnade han allt. Det gick fort och nu funkar det bra. Vad är bra med att bo i hyresrätt? Vill man ha nåt fixat behöver man inte betala nåt extra. Trivs ni här? Klostergården är det trevligaste området vi har bott i, vi skulle inte vilja flytta någon annanstans. Vad är viktigt för ert boende i framtiden? Vi vet inte, vi är så nöjda som det är nu.

15 LADDAT BOENDE 13 Allt under ett paraply Med hyresrättens stadiga popularitet fortsätter Mandamus sin målmedvetna satsning på att ständigt utveckla hyresrätten som boendeform. Bland annat erbjuder Mandamus såväl traditionell trygghet som det senaste i utbudet av teknik samt service i form av konceptet Laddat Boende. Konceptet innehåller lägenhetstillval och olika tjänster kopplade till boendet, medlemskap i Bo- Klubben med centralt förhandlade avtal samt tillgång till BoButik med allt ifrån lägenhetsuthyrning till teknisk assistans. Hyresrättens framtid och status I Sverige finns det, likt övriga världen, en mängd olika boendealternativ. För många människor hägrar drömmen om ett eget hus. Andra vill uteslutande hyra och njuter av att slippa extra utgifter för reparationer, trappstädning, snöskottning med mera. Många uppskattar att någon annan tar ansvar för huset och föredrar friheten som en hyresrätt för med sig. Mandamus ambition är att fortsätta arbetet med att påverka hyresrättens utveckling och framtida status. Även i framtiden ska hyresrätten erbjuda så många fördelar att den behåller sin självklara plats bland andra boendeformer. Fördelar med hyresrätt Mandamus anser att det finns många fördelar med att bo i hyresrätt som är viktiga att föra fram i debatten om val av boendeform. En fördel är att hyresgästen slipper att binda upp sig ekonomiskt med lån, och därmed kan lägga pengar på andra saker än sitt boende. Idag lever människor ett allt rörligare liv både avseende jobb och familj. Detta ställer allt högre krav på ett flexibelt boende. En hyresrätt kräver inte lika mycket, vare sig av den boendes tid eller ekonomiska resurser som en bostadsrätt eller ett villaboende. Vissa fastighetsbolag erbjuder dessutom ett antal värdefulla mervärden till boendet. Detta gäller allt i från olika lägenhetstillval och tjänster till olika förmånserbjudanden. Traditionell trygghet och modern utveckling Kärnan i Mandamus fastighetsförvaltning är att hyresgästen alltid ska känna sig trygg i sitt bostadsområde, att fastigheterna ska vara välskötta, personalen vara serviceinriktad och grannsämjan god. Utöver detta vill Mandamus erbjuda sina hyresgäster olika mervärden, vilket sker genom Mandamus koncept Laddat Boende. Kombinationen av en kvalificerad fastighetsförvaltning, ett nytänkande vad gäller teknik och ett välfungerande mervärdeskoncept gör Mandamus till en mycket attraktiv hyresvärd både idag och i framtiden. Hyresgästen är hedersgästen Service och kvalitet Har man som Mandamus ett motto som lyder Hyresgästen är hedersgästen, gäller det också att leva upp till detta. För att hyresgästerna ska trivas bättre och bo kvar längre hos Mandamus arbetar företaget kontinuerligt med att förbättra både service och kvalitet. Det görs främst genom att Mandamus erbjuder en hög servicenivå, gedigen kvalitet och en lokal förankring, vilket sker genom lokalt anställd personal. BoButiker För att skapa en god relation med hyresgästerna har Mandamus etablerat Bo- Butiker på alla sina orter. BoButiken är det lokala hjärtat i Mandamus fastighetsförvaltning och ska förmedla en känsla av närhet, trygghet och enkelhet i boendet. I BoButiken finns uthyrare och tekniska förvaltare som arbetar med allt ifrån uthyrning av lägenheter till teknisk assistans och rådgivning. Personalen i BoButiken ser även till så att alla nya hyresgäster får en uppdaterad Gästbok med nödvändig information om öppettider, regler för tvättstuga etc. Bo-Klubben Alla Mandamus hyresgäster blir automatiskt medlemmar i Bo-Klubben. Genom Bo-Klubbens kundtidning som delas ut fyra gånger per år, får hyresgästerna tillgång till centralt förhandlade avtal, information om tävlingar och lokala erbjudanden. Även mervärdeskonceptet Laddat Boende ryms inom ramen för Bo-Klubben. Nöjdare hyresgäster ger lägre omflyttning Mandamus har precis som många andra fastighetsbolag en relativt stor omflyttning av hyresgäster. Varje omflyttning kostar i genomsnitt kronor fördelat på uthyrningskostnader samt renovering och underhåll. Under år 2000 har Mandamus startat ett projekt med syfte att minska antalet omflyttningar med 15 procent. Detta skulle innebära såväl en stor ekonomisk som tidsmässig besparing, tid som kan läggas på andra arbetsuppgifter. Att få ned omflyttningshastigheten ses som ett prioriterat långsiktigt arbete.

16 14 LADDAT BOENDE Laddat boende fördelaktigt för alla Under senare år har efterfrågan på olika mervärden i boendet ökat. För att hyresrätten ska vara attraktiv på bostadsmarknaden kräver kunderna mer än bara en lägenhet. Mot bakgrund av detta har Mandamus genomfört ett antal kundundersökningar där man har frågat sina hyresgäster vilka tjänster och produkter de efterfrågar och är villiga att betala för. Högt upp på önskelistan kom trygghetstjänster, bredband, telefoni och tillval, till exempel tvättmaskin. Utifrån dessa studier har Mandamus skapat mervärdeskonceptet Laddat Boende. Konceptet innehåller dels traditionella lägenhetstillval, dels olika tjänster kopplade till boendet och hemmet samt diverse förmånserbjudanden. Tillval Som hyresgäst hos Mandamus kan man välja ett antal tillval till sin lägenhet, exempelvis vitvaror eller en säkerhetsdörr. Tillvalen betalas antingen via hyresavin eller kontant. I vissa fall tecknar hyresgästen avtal direkt med extern leverantör och kan då få rabatter genom sitt boende i Mandamus. Tjänster Ett antal hushållsnära tjänster, till exempel fönsterputsning och inflyttningshjälp, kan mot en mindre summa pengar beställas genom BoButiken. Förmånspaket Förmånspaketet innehåller ett antal förmedlade tjänster och produkter till rabatterade priser. Mandamus har prioriterat följande områden: energi, försäkring, kommunikation, hem, ekonomi, bil och trygghet. Allianspartners Eftersom Mandamus huvudsyssla är att förvalta fastigheter var det nödvändigt att finna lämpliga samarbetspartners från olika branscher för att starta konceptet Laddat Boende. För att bli en samarbetspartner i Laddat Boende har följande kriterier fastställts: Företaget måste vara rikstäckande, ha en stabil ekonomi, vara resursstarkt, ha ett gott rykte samt kunna hjälpa Mandamus att utveckla tjänster inom respektive område. Idag samarbetar Mandamus med Birka Energi, Holmia/ Trygg Hansa, Telia, Electrolux Home, SEB, Preem Budget och Falck Security. Servicemätning För att ständigt förbättra verksamheten och framförallt tillvarata synpunkter från hyresgästerna genomförs varje år en omfattande servicemätning bland samtliga hyresgäster. Här får hyresgästerna svara på frågor om hur de tycker att fastigheterna sköts, hur servicen och närmiljön fungerar samt vilka tjänster som efterfrågas i framtiden, exempelvis om intresse finns av en bredbandsuppkoppling. Resultaten från servicemätningen ger ett bra underlag för förvaltare, fastighetsskötare och uthyrare i planering och utveckling av fastighetsförvaltningen. Viktigt är att hyresgästerna känner att serviceenkäten ligger till grund för de beslut och förbättringar som görs. Mervärde i Laddat Boende Kundvärde L Ä G E N H E T Mandamus Nöjd Kund Index 100 % 80 88,3 88,3 89,5 89,8 91,6 91, Mandamus Branschen Mandamus Tillval Mandamus Tjänster Energi Försäkring Kommunikation Hemmet Ekonomi Bilen Trygghet Mandamus kompletterar boendet med olika mervärden som till exempel förmånliga erbjudanden på försäkringar och energi I samband med Mandamus årliga servicemätning ställs en sammanfattande fråga om hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende hos Mandamus. Sedan 1998 har Mandamus stadigt förbättrat sitt NKI och har vid mätningen år 2000 passerat branschsnittet.

17 LADDAT BOENDE 15 Per Bengtsson, forskarassistent, gift och har två barn. Här med dottern Emma, har bott i Klostergården sedan Idag hålls saker efter och det arbetas i förebyggande syfte Är det någon skillnad mellan Mandamus och tidigare ägare? Oj oj oj, nu har vi en fastighetsskötsel och förvaltning, det hade vi inte tidigare. Då var det bara ekonomiska klipp det rörde sig om. Det var mycket bristfälligt underhåll, bara det nödvändigaste gjordes. Vaktmästaren var mest sjukskriven och visste inte ens var strömbrytarna till gårdsbelysningen satt. Idag hålls saker efter och det arbetas i förebyggande syfte. Har du utnyttjat Laddat Boende? Ja, jag har bredband och det är ett klart lyft. Vad är bra med att bo i hyresrätt? Man slipper skuldsätta sig, vi har ett sommarhus där vi har tagit lån så hyresrätt passar oss bra. Jag hoppas att det är något som kommer att få finnas kvar. Vad är viktigt för ditt boende i framtiden? Jag hoppas att de slutar med vattenbesparingar, det är nåt som jag har haft problem med.

18 16 LADDAT BOENDE Tekniken och framtidens boende Mandamus strävar hela tiden efter att skapa ett boende som är attraktivt och som ligger i linje med vad hyresgästerna efterfrågar idag och i framtiden. För att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt få svar på vad som efterfrågas av hyresgästerna genomförs olika pilottester tillsammans med Mandamus samarbetspartners. Det kan exempelvis vara energiprojekt tillsammans med Birka eller bredbandstester med Telia. Tillsammans med Telia erbjuder Mandamus sina hyresgäster bredband via ADSL-tekniken, som innebär att befintlig telefontråd används för bredbandskommunikation. Denna teknik är en kostnadseffektiv lösning eftersom befintligt nät i fastigheten utnyttjas och man på så sätt slipper investera i ny kabeldragning. Under år 2000 har Lund, Malmö, Halmstad, Ljungby, Borås, Partille och Trollhättan fått möjlighet till bredbandsuppkoppling. Under våren kommer de flesta av Mandamus hyresgäster att ha tillgång till bredband. Förutom bredband erbjuds Mandamus hyresgäster i samarbete med Telia ett bra PC-paket och undervisning av PC Coacher i Mandamus PC-stugor. Efter bara sex månader är anslutningsfrekvensen avseende bredband 14 procent. Den kommer troligen att öka markant i takt med ökade marknadsinsatser inom respektive bostadsområde. Under år 2000 har Mandamus tillsammans med Telia testkört ett nytt spännande extranät avsett för Mandamus lägenhetshyresgäster. är en Internetbaserad portal som kommer att erbjudas gratis till alla Mandamus hyresgäster under år Här kan Mandamus hyresgäster boka olika tjänster, delta i debatter och göra felanmälningar. Även nyttigheter som Gästboken, Bo-Klubbstidningen och Laddat Boende finns tillgängligt här. Mandamus webbvision Mandamus webbvision präglas av tanken att de flesta av Mandamus hyresgäster på sikt ska ha tillgång till PC och Internet. Detta ska leda till en snabbare, kostnadseffektivare och mer miljövänlig kontakt med Mandamus och Mandamus olika intressenter. Kommentarer till Laddat Boende som koncept: Christina Carlmark, marknadsdirektör, Telia e-bolaget. På Telia ser vi flera fördelar med Mandamus koncept Laddat Boende: För det första innebär Laddat Boende att boendenyttan ökar, och att många av de boende väljer att bli bredbandskunder hos oss. Tack vare de aktiviteter man bedriver har Mandamus en högre andel bredbandskunder än andra fastighetsägare med ramavtal hos Telia. För det andra öppnar det möjligheter för Telia att testa framtida tjänster inom ramen för Laddat Boende. Hela Laddat Boende konceptet bygger på att Mandamus knyter till sig flera aktörer i ett långsiktigt samarbete inte bara som leverantörer. Detta angreppssätt passar oss eftersom vår ambition är att göra de boendes vardag både enklare och roligare genom det bredbandsutbud som utvecklas. Matti Jokela, egen företagare, hyresgäst hos Mandamus i Klostergården. Jag utnyttjar Laddat Boende i form av bredband, som dessutom fungerar bra. Jag är egen företagare och har mitt kontor här hemma. Datorn är mitt främsta arbetsredskap, därför är det viktigt för mig med en snabb och pålitlig uppkoppling. Jag har också planer på att ytterligare utnyttja Laddat Boende genom att hyra en tvättmaskin av Mandamus. Ola Svensson, fastighetsskötare i Klostergården. I min dagliga kontakt med hyresgästerna märker jag att många är positiva till Laddat Boende. Fördelen, och det som är så bra med Laddat Boende är att folk får vad de vill ha i sin lägenhet, det kompletterar och underlättar deras boende. Känner en hyresgäst att han eller hon behöver till exempel en tvättmaskin eller en diskmaskin så vet jag att vi på Mandamus kan ordna det, och det känns väldigt bra.

19 AKTIEINFORMATION 17 Robert Andersson, student och sambo. Är nyinflyttad i Klostergården. Det är alla smågrejer som egentligen gör ganska mycket Hur fick du hjälp att skaffa den här lägenheten? Jag har varit jättemycket i kontakt med Mandamus och fått bra hjälp i BoButiken. Är det någon skillnad mellan Mandamus och andra hyresvärdar du har haft? Jag har nog haft tur med tidigare hyresvärdar, men en sak som jag inte har varit med om är informationsbladen som Mandamus skickar ut. Det är alla smågrejer som egentligen gör ganska mycket. Har du utnyttjat Laddat Boende? Nej, inte ännu, men jag har funderat på bredband. Vad är bra med att bo i hyresrätt? Jag har väl inte riktigt stadgat mig, och jag vet inte hur länge jag bor på ett ställe, då är det bra med hyresrätt. Vad är viktigt för ditt boende i framtiden? Det är viktigt med respons från hyresvärden och att man kan föra en dialog.

20 18 EN DAG HOS MANDAMUS Ola Svensson (till höger), husvärd på Klostergården och Matti Jokela under en lägenhetsbesiktning. Man måste vara en människokännare Jag har själv bott i Klostergården innan Mandamus tog över förvaltningen och jag kan säga att det är stor skillnad på servicen nu och då. På den tiden var servicegraden låg. När jag började här, precis när Mandamus tog över, hade jag en målsättning att försöka göra Klostergården till ett område med bra rykte. Det tycker jag vi har lyckats med. Det bästa med att bo i Klostergården är närheten till centrum och att det är ett trevligt område. Det bästa med att jobba här är framförallt att träffa människor och att det är ett fritt arbete. Jag tror att man måste kunna ta människor på rätt sätt, ja man måste vara en människokännare helt enkelt. Det har hänt många roliga saker under min tid här. Något som slår mig direkt är då jag fick tvätta åt en äldre hyresgäst som inte själv klarar av det, det händer ju inte varje dag. Men gladast har jag nog blivit över en insändare i Sydsvenskan där en hyresgäst talade om hur stor skillnad det har blivit i Klostergården sedan Mandamus tog över. Då blir man stolt och känner att man har gjort ett bra jobb. I framtiden är det viktigaste för mig att Klostergården kan bevara det goda ryktet, vilket såklart också innefattar att hyresgästerna trivs och att vi kan fortsätta bry oss om dem. Hyresgästen Är Hedersgästen är vårt motto, och det tänker vi leva efter. Ola Svensson, husvärd.

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultat efter skatt uppgår till 309 (285) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr och en avkastning på eget kapital

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Vad är Creades? Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer