Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2. Detta är det högsta förvaltningsresultatet någonsiön för detta kvartal. Mandamus ökar expansionstakten genom att delta i konsortöieförvärv av lägenheter i södra Storstockholm. Vid halvårskiftet återfanns 69 procent av Mandamus egeöt fastighetsbestånd inom tillväxtområden och 85 procent utgjordes av bostadsfastigheöter. Årsprognosen höjs med 10 till cirka 170 före sköatt. VERKSAMHETEN FÖRSTA HALVÅRET Expansionstakten ökar genom deltagande i konsortium för Nfastighetsförvärv Mandamus har tillsammans med LRF och Länsförsäkringrar bildat ett bolag för ägande och utveckling av tvrå bostadsfastighetsbestånd i Haninge kommun i södra Srtorstockholm. Totalt omfattar förvärvet lägenheter och fastighetsbestånden beräknas ha årlirga hyresintäkter på cirka 250. Mandamus har investerat totalt 95 i konsortiet, motsvarande 1/3 rav ägandet, varav 85 utgör aktieägarlån och 10 aktier. Mandamus har vidare fått uppdraget att frörvalta de förvärvade fastigheterna för konsortietsr räkning och har också tillsatt VD för de bolag som ärger fastighetsbestånden. Den totala investeringen frör hela förvärvet uppgår till och är finansierat genrom lån motsvarande 80 procent av köpeskillingen och 20 procent som ägarkapital. Konsortiets bedömning är artt investeringen skall kunna ge en avkastning på investerat kapital på lägst 20 procent per år. Hyres- och resultatutveckling Hyresintäkterna uppgick till 425 (408) vilket innebär ern intäktsökning med drygt 4 procent jämfört med förgående år. De ökade hyresintäkterna är främst en reffekt av tillkommande hyresintäkter från förvärvadre fastigheter under den senaste 12-månadersperioden. Denr genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för perioden uppgick till 97,7 procent vilket är en förbättrring med 1 procentenhet jämfört med motsvarande periodr föregående år och med 0,7 procentenheter sedan årsskirftet. Aktuell vakans avser huvudsakligen kommersielrla lokaler. Efter avdrag för fastighetskostnader återstod ett drriftnetto om 207 (197). Avskrivningar på fastigheternar uppgick till 26 (24) och centrala administrationskostrnader till 8 (10). Räntekostnaderna uppgick till 119 (104) och har ökat med 15 främst beroende på ökrad lånevolym i syfte att finansiera Mandamus fastighetsförvärv. De finansiella intäkterna uppgick rtill 4 (1). Ökningen beror på tillkommande finansiella intäkter från Mandamus deltagande i Hanringekonsortiet. Förvaltningsresultatet, det vill särga resultatet före jämförelsestörande poster som avyttrirngsresultat och räntebidrag, uppgick till 58 (60). Försämringen i jämförelse med föregående år beror pår ökade räntekostnader. Förvaltningsresultatet för dren senaste 12-månadersperioden (rullande 12 månader) uppgick rtill 137, vilket är en förbättring med 9 i jämförelse med motsvarande period föregående år. Frörvaltningsresultatet för det andra kvartalet uppgick till 40 (37) och är det bästa förvaltningsresrultatet någonsin för denna period under året.

2 Mandamus Fastigheter AB (publ) Delårsrapport Förvaltningsresultat per kvartal, Kvartalsvis 50 0 Rullande 12-månaders resultat 98:1 98:3 99:1 99:3 00:1 00:3 01:1 Utfall per kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4Helår Hyresintäkter, Förvaltningsresultat, Bruttomarginal, % 8,8 18,1 11,3 18,1 25,1 12,416, ,1 17,1 22,411,3 14, ,3 15,7 15,2 6,5 10,6 Överskottsgraden har fortsatt att förbättras och uppgrick till 51,5 procent (50,2) för den senaste 12 månadersperioden. Bruttomarginalen uppgick för motsvarrande period till 16,2 procent (15,7). Avyttringsresultatet från genomförda fastighetsförsärljningar uppgick under perioden till 33 (27), vilket motsvarar en genomsnittlig vinst på cirka 17 procent arv de sålda fastigheternas bokförda värde. Räntebidragen har minskat som beräknat och uppgick urnder perioden till knappt 2 (4). Resultatet före skatt, vilket inkluderar jämförelsesrtörande poster som avyttringsresultat och räntebidrarg, uppgick till 93 (91). Resultatet efter schablonskattr uppgick till 67 (66), vilket motsvarar en vinst per aktie om 3,36 kr (3,20). Omstrukturerat och koncentrerat fastighetsbestånd Koncernen hade per fastigheter till ett bokfrört värde om (5.571), vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med drygt 5 procent. Ökningen rberor främst på förvärv av två fastighetsbestånd förr totalt 466 i Huddinge kommun i södra Storstockholrm. Under det första halvåret har 38 fastigheter förvärrvats för 477. Under motsvarande period har 24 fastigheter med ett bokfört värde av 197 avyttratrs. Under perioden har vidare antalet ägda fastigheterr reducerats genom fastighetsreglering, varvid ett arntal fastigheter har lagts samman. Vid halvårsskiftret uppgick antalet ägda fastigheter till 311. Periodens inrvesteringar i befintligt fastighetsbestånd uppgick trill 23 (29). Sedan Mandamus börsnoterades för tre år sedan har dret bokförda värdet på fastighetsbeståndet nära fördubblats. Detta har skett samtidigt som befintlirgt fastighetsbestånd har omstrukturerats och koncenrtrerats mot tillväxtområden. Andelen fastigheter i tillväxtormråden var vid börsintroduktionen 32 procent av bokförrt värde och har nu växt till 69 procent per. Samrtidigt har andelen förvaltade lägenheter i tillväxtområden, d.v.s. inklusive förvaltningsuppdragret i Haninge, ökat till 79 procent. Andelen bostadsfastigheter har också fortsatt att öka och urppgick per halvårsskiftet till 85 procent vilket är enr ökning med 25 procentenheter sedan börsintroduktionen. 2/6

3 Förändring i fastighetsinnehav Bokfört värde Antal Uthyrbar area, m² Per Avyttrade fastigheter Kvarvarande bestånd Förvärvade fastigheter Investeringar/fastighetsreglering Avskrivningar/nedskrivningar Valutakursförändringar Per Mandamus Fastigheter AB (publ) Delårsrapport Finansiell ställning Koncernen hade per den räntebärande skulder rom (3.861). Av de räntebärande skulderna avser 9 (14) lån i utländsk valuta. Den grenomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid halvårsskiftet till 2,2 år (1,9). Under första halvåret hrar lån successivt omsatts till längre löptider och rden genomsnittliga räntebindningstiden har sedan årsskirftet ökat med 0,1 år. Medelräntan har trots förlängd räntebindningstid kunnat sänkas med två räntepunkterr under första halvåret till 5,75 %. Nettolåneskulden perr den uppgick till (3.827). Sedan årsskiftetr har nettolåneskulden ökat med 280 beroende på upptagning av nya lån för finansiering av rperiodens fastighetsförvärv och investeringar i ettr fastighetskonsortium. Per hade koncernen 345 r (361) i bekräftade outnyttjade kreditlöften. Lånestruktur, räntebindning till år Lån, Medelränta, % Andel lån, % 979 5, , , , , , ,06 2 Totalt , Per den uppgick den synliga soliditeten till r21,4 procent (20,7) och den justerade soliditeten till 26,6 procent (24,4). Periodens vinst efter skatt på 67 hrar ej fullt ut kompenserat utbetald utdelning om 80 under perioden, varför koncernens egna kapital rhar minskat med 13 till sedan årsskiftet. Moderbolaget Hyresintäkterna för moderbolaget uppgick till 422 (27r4) och resultatet före skatt uppgick till 89 (115). Under sista kvartalet fusionerades 7 dotterbolag mred moderbolaget vilket påverkar jämförelsen med föregående år. Periodens investeringar uppgick till r500 (344) varav 477 avsåg fastighetsförvärv. Moderbolagets nettolåneskuld uppgick vid halvårsskifrtet till (2.459). Utdelningspolicy Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy som innerbär att cirka 75 procent av vinsten efter skatt underr resp. år (exkl. resultat från fastighetsförsäljningar) skalrl lämnas som utdelning. Styrelsen har inte för avsirkt att ändra denna inriktning. Prognos Mot bakgrund av första halvårets resultat bedöms årrsresultatet före skatt att uppgå till cirka 170. Dernna prognos motsvarar en vinst per aktie efter skatt om r6,15 kronor (8,02). Resultatprognosen innebär en höjning mot tidigare lämnad prognos med 10 i huvudsak berroende på vinster från fastighetsförsäljningar och karn komma att justeras till följd av avyttringsresultat frrån ytterligare fastighetsförsäljningar under året. Stockholm den 7 augusti Anders Johansson Verkställande direktör Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolragets revisorer. 3/6

4 Mandamus Fastigheter AB (publ) Delårsrapport KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftkostnader Reparation och underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Fastighetsförvaltning Summa fastighetskostnader Driftnetto Avskrivning på fastigheter Bruttoresultat Centrala administrationskostnader Avyttringsresultat Rörelseresultat Räntebidrag 2 47 Finansiella intäkter 41 2 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skattekostnader Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i Tillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Belopp i Ingående eget kapital Lämnad utdelning Återköpta aktier Periodens resultat Vid periodens utgång /6

5 Mandamus Fastigheter AB (publ) Delårsrapport KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i helår Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Förvärv av intressebolagsandelar Löpande investeringar Gjorda avsättningar Kassaflöde från investeringar Lämnad utdelning Återköp av egna aktier Kassaflöde från/till aktieägarna Totalt kassaflöde Nettolåneskuld vid årets början Summa kassaflöde Valutakursförändring utlandslån Nettolåneskuld vid årets slut Fastighetsbestånd per region Uthyrbar area, m² Hyresintäkter, Ekonomisk uthyrningsgrad, % Bokfört värde, Skåne ,8 995 Småland / Halland ,9 693 Väst , Öst , Summa Sverige , Utland ,1 9 Totalt , Varav i tillväxtområden, % Varav i bostadsfastigheter, % NYCKELTAL helår / Fastigheternas bokförda värde, Bokfört fastighetsvärde per kvm, kr Antal bostadslägenheter Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,7 96,7 97,0 Ytmässig uthyrningsgrad, % 96,8 96,1 97,1 Överskottsgrad*, % 51,5 50,2 51,3 Bruttomarginal*, % 16,2 15,7 16,8 Soliditet, % 21,420,7 23,0 Skuldsättningsgrad, ggr 3,43,3 3,1 Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 1,50 1,62 1,66 Genomsnittlig låneränta, % 5,75 5,61 5,77 * Rullande 12 månader. 5/6

6 NYCKELTAL PER AKTIE Mandamus Fastigheter AB (publ) Delårsrapport helår / Börskurs vid periodens utgång, kr 67,00 51,00 65,50 Eget kapital per aktie, kr 63,36 59,19 64,01 Vinst/aktie efter skatt, kr 3,36 3,20 8,02 Kassaflöde per aktie, kr 3,01 3,08 6,68 P/E-tal* 8,2 5,2 8,2 Börskurs i relation till synligt eget kapital % Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal) Genomsnittligt antal aktier (1000-tal) Eget innehav av återköpta aktier (1000-tal)** Börsvärde vid periodens utgång, * Rullande 12 månader. ** Totalt innehav av egna aktierr, st, motsvarar 3,04 procent av antalet utgivna aktier Definitioner Bruttomarginal: Förvaltningsresultat i förhållande till hyresintäk1terna. Ekonomisk uthyrningsgrad: Hyresintäkter och hyresförluster i förhållande till1 hyresvärdet. Fastigheternas belåningsgrad: Räntebärande skulder i förhållande till fastigheter1nas bokförda värde. Förvaltningsresultat: Resultat före skatt exklusive poster av jämförelsestö1rande karaktär såsom avyttringsresultat, nedskrivni1ngar, noteringskostnader och räntebidrag. Kassaflöde: Kassaflöde före förändring av rörelsekapital. Nettolåneskuld: Räntebärande skulder minskade med långfristiga ford1ringar och likvida medel. Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt, exklusive resultat från fastigh1etsförsäljningar och finansiella kostnader, i relati1on till finansiella kostnader. Överskottsgrad: Driftnetto i förhållande till totala hyresintäkter.1 Aktieägare per Andel av röster och kapital, % Akelius Insurance fonder 19,2 LRF-gruppen 18,9 Skandia 3,8 Akademiinvest 3,6 Fristående Sparbanker 2,7 Volvostiftelser 2,2 Sis Segaintersettle Ag 1,8 Mandamus företagsledning 0,9 Länsförsäkringar fonder 0,8 SHB Livförsäkring 0,8 Summa (10 ägare) 54,7 Övriga utländska aktieägare 3,1 Övriga svenska aktieägare 42,2 Totalt 100,0 Ekonomiska informationstillfällen Delårsrapport januari-september 23 oktober Bokslutskommuniké år 8 februari 2002 Frågor angående delårsrapporten kan riktas till VD Andrers Johansson eller vvd Bengt Evaldsson, Adress (huvudkontor): Mandamus Fastigheter AB, (Englundavägen 7), Box 12, Solnra, Tel: Fax: E-post: Hemsida: Mandamus Fastigheter AB (publ) Organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 6/6

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Perioderna kvartal 2 och första halvåret 2012 Inlandsinnovation AB, org.nr. 556819-2263 Andra kvartalet 2012 Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer