Ekmans Minne är en liten bostadsrättsförening endast 12 lägenheter. Det bostadsrättsförening äger vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekmans Minne är en liten bostadsrättsförening endast 12 lägenheter. Det bostadsrättsförening äger vi"

Transkript

1 BRF Ekmans Minne 2013 Föreningen Välkommen till Ekmans Minne I en kooperativ Ekmans Minne är en liten bostadsrättsförening endast 12 lägenheter. Det bostadsrättsförening äger vi ger oss stora fördelar i vårt boende. Vi känner alla varandra. Vi har alla fastigheten och förvaltar den tillsammans. Eftersom vår förening består av endast tolv lägenheter innebär detta att nästan alla har ett uppdrag. Vi hoppas att även du i framtiden skall vara med i detta arbete. möjligheter att påverka boendet och vi bor dessutom i två underbara hus. Den lilla föreningen ställer dock även krav på hänsyn till varandra och att alla tar sitt ansvar för att allt skall fungera. Detta informationsblad ör skrivet för oss alla som bor i BRF Ekmans Minne men det är också ämnat för dig som är på väg att flytta till oss. Som sagt: Välkommen till Ekmans Minne!

2 Tillkomsthistoria Föreningens tillkomst Av de ursprungliga fyra trähusen utmed Sjömansgatan i kvarteret Lustgården bevarades två åt eftervärlden. Husens karaktär och svårigheter att blanda gammalt med nytt i en bostadsrättsförening gjorde att en särskild förening bildades för de två husen. Efter omfattande och varsam renovering, som skedde i samråd med Göteborgs Historiska museum, kunde de tolv lägenheterna utbjudas till teckning. Husen är byggnadsminnesförklarade, vilket inneburit ekonomiskt stöd och bättre belåning men också restriktioner beträffande framtida underhåll bildades Sjömannasällskapet i Göteborg. Det har bl a till uppgift att verka för sjöfartens och dess utövares bästa. Tidigt väcktes tanken att man skulle ordna bostäder för ålderstigna sjömän och för sjömansänkor. Majorna, Stigberget, Masthuqget och västra delen av Olivedal var av tradition det område i staden där sjöfolk bodde. Sällskapets första sjömanshem öppnades 1873 i Masthugget. Vid sekelskiftet fick sällskapet flera donationer som gjorde det möjligt att bygga ett nytt sjömanshem valdes en tomt på bergslänten ovanför det tätbebyggda Stigberget. Tomten hade då beteckningen Majornas 6:te Rote nr 40, vilken senare ändrades till 32 kv Lustgården i stadsdelen Olivedal. Kvarteret Lustgården låg när det började bebyggas ganska fritt men i kvarterets västra del vid Paradisgatan fanns redan ett par landshövdingehus och ett envånings trähus. Byggnaderna uppfördes av firman F.O Peterson & Söner och ritades av arkitekter med anknytning till firman. Ar 1900 uppfördes Sjömansgatan 3, "Erik Wijks Gåva". Det var två sammanbyggda trähus med samma utseende som Sjömansgatan 5 och 7. Ungefär samtidigt påbörjades ett stenhus vid Fjällgatan, "Befälsbyggnaden". Det rymde förutom bostäder också en samlingssal och hade butiker i bottenvåningen. Dessa två byggnader var ritade av arkitekten Rudolf Steen beviljades byggnadslov för Sjömansgatan 5, "Emil Ekmans minne" och 1903 för Sjömansgatan 7, "Emilie Landgrens gåva". Båda byggnaderna var avsedda för "manskapsklassen". Arkitekt för dessa var också Rudolf Steen tillkom ett mindre trähus på gården, "Hedvig och Adolf Florells minne". Här fanns bl a ett läsrum. Slutligen uppfördes 1937 i kvarterets södra del "Douglas Kennedys minne". Det ritades av Sven Steen och var ett stenhus i funktionalistisk anda med bl a stor terrass. Sjömannasällskapets tomt utbyggdes i etapper. 2 BRF Ekmans Minne

3 Tillkomsthistoria forts Förändringar På 1940-talet moderniserades byggnaderna bl a genom att wc installerades. En bostadsförening bildades 1931 som kallades Lustgården nr 2. Detta gäller endast huset Sjömansgatan 7 vilket övertogs år 1955 av Lennart Andersson privat ägo. År 1961 sålde Sällskapet och Lennart Andersson alla byggnaderna till byggmästaren Lennart Wallenstam. Orsaken var den att såväl Sällskapet som den andre ägaren saknade de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift och underhåll. Byggnaderna var vid det tillfället väl underhållna och hade centralvärme. Fastighets AB Myran (Lennart Wallenstam AB) övertog husen och förvaltningen år 1970 samtidigt som de två landshövdingehusen revs vid Paradisgatan. En diskussion började om kvarterets sanering upptogs Sjömansgatan 5 och 7 i det kommunala bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För övriga byggnader inlämnades rivningsansökan fastställdes en ny stadsplan för kvarteret föreslogs samtliga byggnader till byggnadsminnen. Länsstyrelsen beslutade att fortsatt utredning endast skulle gälla Sjömansgatan 5 och 7. Övriga hus revs under protester från de boende och nya bostadshus uppfördes för HSB av Svenska Väg AB. (Anm: vid en ombyggnad på 1980-talet slogs de ursprungligen fyra lägenheterna samt ett enstaka rum på varje plan ihop till tre lägenheter om två rum med kök.) Boende och verksamheter Sjömannasällskapets anläggning omfattade förutom bostäder en rad butikslokaler i stenhusets bottenvåning längs Fjällgatan. I början av 1900-talet uthyrdes de bl a till mjölkaffär, bageri, speceributik, fiskaffär och "Föreningen Mjölkdroppen" (anm: ej del av byggnadsminnet, revs I slutet av 1970-talet). De boende betalade ingen hyra. Enligt mantalslängderna från 1910 och 1918 hade i stort sett alla hushållsföreståndare yrken med anknytning till sjön. I ett avseende var det således en homogen grupp människor men där fanns en viss social uppdelning mellan de olika husen. I stenhuset var mer än hälften av hushållsföreståndarna sjökaptener. I de övriga dominerade sjömän och maskinister. Sjömansgatan 5 och 7 som vardera rymde 8 enrumslägenheter och 2-3 spisrum hade 1918 ca 60 boende. Här fanns bl a 3 pensionerade sjökaptener, 5 maskinister och 9 sjömän. Flera av dem hade hemmaboende söner som anges vara på sjön. Fram till 1950-talets slut bodde endast sjöfolk i de båda husen. Efter försäljningen 1961 ändrades yrkessammansättningen något men i mitten av 1960-talet dominerade sjöfolket fortfarande. (Anm: idag tillhör husen bostadsrättsföreningen Ekmans minne i Göteborg.) KÄLLOR: ovanstående text är hämtad ur "Sjömansgatan 5 & 7, 32 Kv Lustgården tomt nr 7, Olivedal, Göteborgs kommun" Kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring nr 15. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Utförd och sammanställd av Gudrun Lönnroth och Tor Hermond. 3 BRF Ekmans Minne

4 Göromål i föreningen Trappstädning För att hålla boendekostnaderna nere utför vi själva trappstädningen. På varje svale turas vi om, vilket innebär att varje lägenhet städar var tredje månad. Vi städar två gånger per månad, vilket är ett minimikrav. Städmateriel finns att tillgå i källaren. Schema för trappstädning finns uppsatt på anslagstavlan i varje trapphus. Den som inte kan eller vill städa själv har ansvaret för att någon annan städar och att denne ersätts för arbetet. Höst- och vårstädning Varje höst och varje vår har vi vår gemensamma städning av de allmänna utrymmena och trädgården. Det gör vi för att hålla fastigheten i ett så bra skick att vi kan undvika kostsamma reparationer i framtiden. Städningen brukar ta 4-5 timmar i anspråk. Vi samlas för gemensam fika under dagen. Svalarna Svalarna är gemensamma utrymmen där vi alla skall trivas. Om någon vill utsmycka svalen med något är det givetvis välkommet om alla på våningen samtycker. För att hålla utrymningsvägar fria samt minska brandrisken får saker som är brandfarliga, exempelvis barnvagnar, kartonger eller dylikt, inte placeras i trapphuset. Sysslorna fördelas enligt ett rullande schema, varje lägenhet får en syssla att utföra. Schemat meddelas ca 4 veckor i förväg på anslagstavlan i respektive trapphus samt via e-post. Det är mycket viktigt att alla deltar. Kan man absolut inte utföra sysslan på städdagen skall den vara utförd i förväg. 4 BRF Ekmans Minne

5 Allmänna utrymmen Parkering Vi har en Parkeringsförening där varje lägenhet har rätt att deltaga med en bil. Alla som deltar i Parkeringsföreningen garanteras en bilplats antingen på gården eller i Lustgårdens parkeringsgarage. Om du parkerar på gården skall du förse bilen med föreningens parkeringskort. Parkeringsföreningen hyr för närvarande tre platser i parkeringsgaraget. Hyran för platserna i garaget delas lika mellan alla bilar oavsett var man parkerar. Skifte sker (rotation) mellan parkering på gården och parkering i garaget sker en gång per år, vanligtvis kring 1 september. Meddela ordföranden eller parkeringsansvarig om du önskar byta plats. In- och utfart med bil till gården för endast ske genom grinden mellan våra hus eftersom övriga infarter ligger på Lustgårdens mark och de har bilförbud på sitt område. Det finns för närvarande tre besöksplatser på gården. Dessa bokas på en lista som hänger på väggen utanför tvättstugan i 7:an. Man får endast boka en plats åt gången, max tre dagar i sträck. Parkeringskort finns i en plastficka vid bokningslistan. Övrig besöksparkering finns på Sjömansgatan eller i parkeringshuset på Fjällgatan. Källare Det är viktigt att källardörrarna hålls låsta eftersom det förekommer försök till inbrott. Detta gäller även dörren mellan svale och källare. Gemensamma utrymmen får ej användas till förvaring av personliga tillhörigheter. Vi får heller inte placera saker som är brandfarliga, exempelvis barnvagnar, kartonger eller dylikt, i gemensamma utrymmen p g a brandrisk. Nyckel till El-rummen för respektive hus finns i proppskåpet i tvättstugan i 7:an. Tvättstuga Tvättstugan i 7:ans källare bokar du själv på en lista som hänger på väggen utanför tvättstugan. Man får endast boka sig för en tid i taget. Efter avslutad tvätt skall maskiner, torkskåp och golv rengöras. Även här: Visa hänsyn! Snickarverkstad Snickarverkstaden finns i 5:ans källare. Verkstaden är utrustad med arbetsbänk och virkeshyllor. Verktyg måste man dock ta med sig själv. Omärkt virke betraktas som allmän egendom. När du är färdig städar du 5 BRF Ekmans Minne

6 Allmänna utrymmen Målarverkstad Målarverkstad finns i 7:ans källare. När du är färdig städar du naturligtvis efter dig. Cykelrum Både i 5:an och i 7:an finns möjlighet till cykel- och barnvagnsförvaring i källaren. Soprum I varje hus finns ett soprum med behållare för sopor och papper. Närmaste Återvinningsstation finns på Repslagaregatan 7. Lägg aldrig i mer sopor än att locket går att stänga så undviker vi problem med sophämtarna. De har nämligen inte skyldighet att tömma överfulla containers. Kompost finns både i 5:ans och 7:ans soprum. Behållare för pappersförpackningar och kartongställ finns i 7:an. Trädgård Till husen hör mark där vi har bl a plats för trädgårdsmöbler och grill. Rabatterna sköter vi själva och vattenslang, spadar, skottkärra och ogräsjärn finns i 7:ans källare. Idéer och initiativ ör alltid välkomna då ingen organiserad skötsel utöver städdagarna är ordnad. Flaggstång Föreningen förfogar över en flaggstång. Den är placerad mellan husen alldeles bredvid grinden. Flagga förvaras i korgen under tvättstället i tvättstugan. Förvaltning Vi har ett avtal med HSB Fastighetsservice avseende fastighetsskötseln. Fel som uppstår i allmänna utrymmen anmäls till den av styrelsens medlemmar som är kontaktperson och har samordningsansvar gentemot HSB. Kontaktpersonens namn finner du på anslagstavlan i trappuppgången. Brandskydd Brandvarnare finns i trapphus, källare samt inne i lägenheterna. Observera att larmet inte är vidarekopplat till någon larmcentral! Brandsläckare finns på respektive svale. BRF Ekmans Minne

7 Styrelse och kommittéer Årsstämma Föreningen har årsstämma i april/maj varje år. På årsstämman väljs bl a medlemmar till styrelse och kommittéer. I föreningens stadgar finns mer information om hur kallelse och motionsrätt fungerar på årsstämman. 7 BRF Ekmans Minne

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

Akvarell av Maina Gummeson, konstnär och boende på Vereliusvägen 19. Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm

Akvarell av Maina Gummeson, konstnär och boende på Vereliusvägen 19. Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm Akvarell av Maina Gummeson, konstnär och boende på Vereliusvägen 19 Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Stora Ängby i Stockholm Innehållsförteckning Historik... 3 Omtalat nybygge... 3 Här har Björn

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5 A TILL Ö Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5 Till Medlemmarna i Brf Eldaren 5 Styrelsen i föreningen har sammanfattat föreningens ordningsregler och lite allmän information om vad som gäller

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella.

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella. 1 ANDELSTAL Framgår av bifogad lista. 2 ANDRAHANDSUTHYRNING Styrelsen måste tillfrågas skriftligen se stadgarna. Policyn är att det i normalfallet är OK i upp till två år (ett år med förlängning i ytterligare

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen Samfälligheten Erikslund 2 Boendepärmen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Historik och Bakgrund Att bo i en samfällighet Försäkringsinformation Styrelsen Färgområdesansvariga Lokala föreskrifter

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Kort historik HSB:s bostadsrättsförening Grindstugan består av tre hus innehållande 59 lägenheter, Tranebergsvägen 91-97, 101-107, 118-120, samt två garagelängor

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer