Försäkringsvillkor VILLAHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor VILLAHEM"

Transkript

1 Försäkringsvillkor VILLAHEM från Stångenäs Försäkringsbolag

2 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton och intyg på säker plats, t ex i bankfack. Ordna alltid tillsyn av bostaden när du själv är bortrest. Försvåra inbrott Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna. Installera inbrottslarm godkänt av Stöldskyddsföreningen och monterat av certifierad installatör. Värdera, märk, fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer. Tänk på att både polisen och försäkringsbolagen har märkningssystem du kan nyttja. Undvik brand Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas i alla hem. Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår. Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. En eldstad och rökkanal som inte använts på 3 år ska kontrolleras innan den tas i bruk på nytt. Förebygg och begränsa läckage - gå igenom allt som leder vatten Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader. Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje halvår). Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen. Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar. Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter. Kontrollera regelbundet att värmepannan, värmeväxlaren eller elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särskilt viktiga. Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till var den finns och hur den fungerar. Stäng den gärna när du reser bort VH 2008:1

3 Så här gäller din försäkring Var och för vem... 5 Självrisker... 6 Skador som aldrig ersätts genom försäkringen... 7 Hem Dina saker Försäkrade saker... 8 Högsta ersättningsbelopp... 9 Skador upp till kronor Merförsäkring Skador över kronor Inbrott, stöld och skadegörelse Brand Naturhändelse Läckage Värderings och ersättningsregler Merutgifter Skydd när du reser upp till 45 dagar Krishjälp vid större skada Överfall Privatansvar Rättsskydd Villa Försäkrade hus Försäkrad tomtmark Högsta ersättningsbelopp Brand Miljöskada Läckage Skada på installationer och hushållsmaskiner Skada på glasrutor Naturhändelser Översvämning Utifrån kommande händelser Fullserviceavtal sanering Byggnad under uppförande Värderings och ersättningsregler Vid skada på din byggnad Vid skada på din tomtmark Innehåll Villahemförsäkring Tilläggsförsäkringar...39 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse - vid resa över 45 dagar - vid arbets- och studieresa - vid behov av utökat skydd...39 Flyttförsäkring...39 ResMer - utökat skydd vid resa...40 Avbeställningsskydd, resestartskydd, reseavbrott ersättningsresa, försening, självriskreducering ExtraMer...42 Merförsäkring för angivna saker...44 HusMer Merförsäkring på fastighet...45 Uthus/byggnad på annans mark...46 Mynt-, sedel och frimärkssamling...47 Fritidsolycksfall...48 Småbåt och segelbräda...50 Bostadsrättsförsäkring...52 Magasinerat/Saker på annan plats...53 Exempel på andra utökningar och tilläggsförsäkring - Högre försäkringsbelopp, på annan plats, i annan bostad, t ex övernattningslägenhet, tomtmark (växter, staket, trädgårdspool, badtunna) Krav och övriga bestämmelser Aktsamhetskrav...54 Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav...55 Övriga krav...55 Om du inte uppfyller våra övriga krav...57 Övriga bestämmelser...57 Ordboken Förklaringar och definitioner för villkoret...59 Om våra åsikter går isär. Olika möjligheter att få prövning och råd...63 Skadejour under kontorstid efter kontorstid Nyckel till villkoret För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns nycklar till din hjälp Grön nyckel Röd nyckel Blå nyckel Gul nyckel = försäkringen gäller = försäkringen gäller inte = aktsamhetskrav - vad som krävs av dig för att få full ersättning = nedsättning - vad som händer om aktsamhetskrav inte är uppfyllt Meddela oss om du har ändrat adress ägar- och familjeförhållande värde på dina saker t ex köpt ett dyrare smycke eller klocka (tänk på att du behöver kvitto/intyg vid en skada då smycket är värt mer än kr. Det samma gäller vid totalt värde över kr) i ditt hus eller om antalet byggnader förändrats användningssätt, t ex om huset hyrs ut behov av tilläggsförsäkringar 57 VH 2008:1 3

4 Anteckningar

5 Så här gäller din Villahemförsäkring Var på det försäkringsställe som är angivet i ditt försäkringsbrev. i en- eller tvåfamiljsbyggnad som används för eget permanentboende minst 8 månader om året inom Norden vid resa utanför Norden under de första 45 dagarna utan tilläggspremie gäller försäkringen även för den gamla bostaden vid flyttning om du fortfarande har kontrakt på/äger bostaden. Försäkringen gäller upp till 30 dagar under förutsättning att också den nya bostaden försäkras i Stångenäs försäkringsbolag. med samma omfattning och på samma villkor som gällde före försäkringens överflyttning till den nya bostaden. För vem gäller för dig som försäkringstagare och dina familjemedlemmar under förutsättning att ni alla har gemensam bostad och ekonomi är folkbokförda på försäkringsstället, samt tillbringar er huvudsakliga dygnsvila i Sverige. Försäkringen gäller även för dig som studerar på annan ort upp till 6 månader enligt gällande lagstiftning. Såväl rättigheter som skyldigheter i försäkringen gäller för var och en av de försäkrade. När vi säger du i villkoren menar vi alla som försäkringen gäller för. Har du barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt ovan, gäller försäkringen för barnen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. inte familjemedlem/sambo som studerar på eftergymnasiala utbildningar och bor på annan ort. Med annan ort menar vi plats där försäkrad ska vara folkbokförd enligt gällande lagstiftning. inneboende. 57 VH 2008:1 5

6 Villahemförsäkring Självrisker Försäkringen gäller med en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Ingen självrisk Fullserviceavtal sanering Vid åskskada, om du har anlitat behörig installatör för installation av åskskydd för el- och telefonnät. Vid stöld av saker ur din bil, försäkrad hos oss/länsförsäkringar, slipper du självrisken om godkänt larm var aktiverat. Högsta ersättning i bil är begränsad, se Högsta ersättningsbelopp sidan 9. Lägre självrisk Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle, och ersättning ska betalas genom flera moment i försäkringen eller genom flera av dina privatförsäkringar hos oss, drar vi bara en självrisk den högsta från det sammanlagda skadebeloppet. Har du installerat och aktiverat av oss godkänt inbrottslarm i bostaden och ändå drabbas av stöld eller inbrottsförsök i den larmade bostaden slipper du din självrisk. Särskild självrisk Vid skada på byggnad genom läckage översvämning skada på byggnad och tomtmark som direkt eller indirekt orsakats av dammbrott. frysning trafikolycka Vid skada på och innehåll i byggnad genom brand som uppkommit vid svetsning Vid skada på byggnad som hyrs ut Rättsskyddsskada Självrisk kronor 10 % av skadebeloppet, dock lägst kronor 10 % av skadebeloppet, dock lägst kronor kronor kronor kronor lägsta självrisk kronor 20 % av kostnaderna, dock lägst din självrisk 6 57 VH 2008:1

7 Villahemförsäkring Skador som aldrig ersätts genom försäkringen Förvärvsverksamhet inte för skador som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Skada genom bedrägeri eller förskingringsbrott Om du framkallar skada med uppsåt Om du framkallat försäkringsfallet med uppsåt får du ingen ersättning för egen del. Om du framkallat försäkringsfallet genom grov vårdslöshet - kan ersättning utebli eller minskas med ett särskilt avdrag efter vad som är skäligt med hänsyn till din vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Detta gäller inte ersättning som avser skadestånd. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Ingen nedsättning görs om aktsamhetskrav åsidosatts eller försäkringsfallet framkallats av någon som var i sådant tillstånd som avses i 30 kap 6 brottsbalken under tolv år Däremot kan den som anses ha samtyckt till handlandet få sin ersättning nedsatt. Vid krig Försäkringen gäller inom giltighetsområdet utanför Sverige vid skada som har inträffat genom ovan nämnda oroligheter, om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott och om du fanns i det drabbade området vid utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände och du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller liknande. Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Inom Sverige gäller försäkringen inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror. Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. Dammbrott Vid direkt eller indirekt skada till följd av dammbrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion begränsad ersättning med högst kronor vid skada på bostadshus för permanentboende och med högst för dina saker i permanentboende. 57 VH 2008:1 7

8 Villahemförsäkring Försäkrade saker lös egendom dina saker lösöre som tillhör dig, som du hyrt eller lånat och som är avsett för ditt privata bruk. I begreppet lösöre ingår det som normalt finns i ditt hem, t ex möbler, mattor, tavlor och andra personliga tillhörigheter. Äger du åkgräsklippare ingår det skydd vid brand och skada genom inbrott för den. Dessutom ersätts arbetsredskap som du äger och använder i egenskap av anställd och som inte kan täckas av annan försäkring. inte motordrivet fordon, husvagn och släpfordon båt eller segelbräda luft- eller vattenburen farkost av- eller omonterade delar till ovanstående fordon/farkost som kan försäkras genom annan försäkring för lösöre eller reparationskostnad som du kan få ersättning för från annat håll, enligt lag, annan författning, konvention eller annan försäkring djur hus och brygga saker som du enligt lag inte har rätt att inneha eller använda stöldbegärlig egendom som lämnas i källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme som saknar direkt dörrförbindelse med bostaden utanför bostad på tomtmark i gemensamhetsutrymme i fritidshus när du inte vistas där kvar i motordrivet fordon, släpfordon, båt, husvagn eller i tält på hemorten eller vid resa utan övernattning VH 2008:1

9 Villahemförsäkring Försäkrade saker Högsta ersättningsbelopp Saker som du förvarar i din bostad på försäkringsstället i fordon och båt (avser vanliga saker, för stöldbegärlig egendom, se nedan) i det bostadsområde där du bor vid resa utan övernattning vid resa med övernattning för en person vid resa med övernattning för två eller flera personer Högsta ersättningsbelopp i kronor Försäkringsbeloppet i annan bostad och på annan plats För nedan angiven egendom gäller även följande ersättningsbegränsningar: Stöldbegärlig egendom i fordon och båt, i det bostadsområde där du bor vid resa utan övernattning vid resa med övernattning Cykel per styck Mat/Livsmedel per frys Arbetsredskap som du äger och använder som anställd Av- eller omonterade delar till fordon och farkoster Kontanter Mynt-, sedel- och frimärkssamling sammanlagt Värdehandlingar, sammanlagt i bostaden vid resa utan övernattning vid resa med övernattning för en person vid resa med övernattning för två eller flera personer Smycken, pärlor, ädelstenar, fick- eller armbandsur för vilka du saknar svenskt värderingsintyg eller originalkvitto/-certifikat som utfärdats före skadan per styck sammanlagt VH 2008:1 9

10 Villahemförsäkring Skador på dina saker upp till kronor Merförsäkring skada eller förlust av dina saker vid plötslig och oförutsedd händelse. kontanter vid inbrott eller brand i din bostad vid rån och väskryckning på resa utomlands för stöld/skadegörelse i bostad som har utförts av någon som olovligen tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller hot för att komma in. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas eller förloras. Cykel ska vara låst med av stöldskyddsföreningen godkänt lås. Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst. I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre aktsamhetskrav - lås, larm etc gäller, finner du dessa i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 54. Vid installation ska du endast använda sådan produkt som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll. inte skada som beror på slitage eller åldersförändring skada som orsakats av husdjur skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och insekter låsbyte/omläggning (ersättning för detta kan i vissa fall lämnas, se Utifrån kommande händelser sidan 32. om stöld eller skadegörelse utförts av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha. skada genom explosion som orsakats av sprängningsarbete skada på egendom vid felaktig bearbetning, reparation eller rengöring utradering eller annan förlust av lagrad datainformation förlust på grund av olovligt användande av kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande. Högsta ersättningsbelopp kronor. I vissa fall är högsta ersättning begränsad, se föregående sida. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 55. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta VH 2008:1

11 Villahemförsäkring Skador på dina saker över kronor Inbrott, stöld och skadegörelse stöld eller skadegörelse på dina saker för stöld i bostad som utförts av någon som olovligen tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller hot för att komma in. inte om stöld eller skadegörelse utförts av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha. utradering eller annan förlust av lagrad datainformation förlust på grund av olovligt användande av kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas eller förloras. Cykel skall vara låst med av stöldskyddsföreningen godkänt lås. Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst, se aktsamhetskrav nedan. Ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån. Fönster ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån om inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden. Om du är borta kortare tid än 24 timmar kan fönster få stå på glänt om det är säkrat med ordentlig fönsterspärr (en plastspärr räcker alltså inte). Om någon är hemma och ser till bostaden får fönstren vara öppna. När den som är i bostaden sover får fönster vara öppna bara i det rum där personen finns. Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden. Har du anledning att misstänka att någon obehörig har nyckel till din bostad, måste du omedelbart koda om/byta låsning. Ersättning för detta kan i vissa fall lämnas, se Utifrån kommande händelser sidan 32. I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre aktsamhetskrav för lås/larm etc, krävs, finner du dessa i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 54. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 55. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Högsta ersättningsbelopp anges på försäkringsbrevet. I vissa fall är högsta ersättning begränsad, se avsnitt Högsta ersättningsbelopp sidan 9. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan VH 2008:1 11

12 Villahemförsäkring Skador på dina saker över kronor Brand eld som kommit lös explosion plötslig skada av sot skada genom blixt inte explosionsskada vid sprängningsarbete skada genom sot från levande ljus glöd- eller svedskada. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Du ska följa de föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet. Sådana föreskrifter finns bl a i Räddningstjänstlagen eller kan utfärdas av kommunal räddningschef. Föreskrifterna avser t ex elektriska installationer och förvaring av brandfarliga vätskor. Vid anläggning för flis-, halm-, spannmåls- och pellettsuppvärmning ska automatisk släckningsutrustning finnas i funktion vid eldning. Anläggningen ska vara P-godkänd av Svenska Provningsanstalten. Vid installation ska du endast använda sådan produkt som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll. Naturhändelse skada genom att huset där egendomen finns har skadats av hagel eller storm och att dina saker därför skadas t ex genom regn, översvämning eller kyla av jordskalv minst 4 enligt Richterskalan jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott genom att yttertak bryter samman på grund av snötryck genom blixt orsakad av vilda djur samt bin och getingar, som tagit sig in i bostaden. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 55. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Svetsning Självrisk kronor Åska Om du har anlitat behörig installatör för installation av åskskydd för el- och telefonnät och du ändå drabbas av åskskada har du ingen självrisk. inte skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och insekter. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 55. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan VH 2008:1

13 Villahemförsäkring Skador på dina saker över kronor Läckage skada på dina saker orsakad av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut om utströmningen skett från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp (spillvatten) anordning ansluten till sådant system (t ex tvättställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank och bassäng) invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning (spillvattenledning) badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad, enligt vid tiden för uppförandet eller reparationen gällande byggregler/branschregler kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen akvarium, vattensäng, oljefylld radiator eller brandsläckare skada genom att vatten tränger upp ur avlopp eller strömmar från markytan direkt in i huset till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag eller genom att vattendamm brustit. inte kostnad för utströmmad vätska. Bild läckande röret Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning och läckage. Om du vintertid mer än tillfälligt lämnar huset eller inte bor där permanent ska inkommande vatten alltid vara avstängt. Finns vatten kvar i ledningar och installationer ska byggnaden dessutom vara uppvärmd till en temperatur av minst 15 grader samt ha en kontinuerlig tillsyn. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 55. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan VH 2008:1 13

14 Villahemförsäkring Dina saker Värderings och ersättningsregler Värdering på dina saker görs med utgångspunkt från prisläget i Sverige vid den tidpunkt då du tidigast kan bestämma ditt ersättningsanspråk, dock senast två månader från skadedagen. Vi har rätt att antingen låta reparera det som skadats eller lämna likadant eller närmast motsvarande föremål istället eller ersätta kontant. Vi har också rätt att bestämma var återanskaffning eller reparation ska ske. Om skadad egendom kan repareras värderas skadan till den reparationskostnad som är rimlig. Reparationskostnaden får aldrig bli högre än den ersättning du kan få enligt villkorets värderingsregler. Vi övertar äganderätten till förlorad egendom som vi ersatt. Om egendomen som vi ersatt kommer tillrätta ska du genast lämna den till oss. Vill du behålla egendomen får du det om du lämnar tillbaka den ersättning du fått. Som regel ersätts skadad/förlorad egendom med dagsvärdet. Dagsvärdet är det värde ett föremål har sedan man från kostnaden för ett nytt föremål dragit av värdeminskningen för ålder, slitage, omodernitet och minskad användbarhet. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till dina personliga känslor för föremålet. Möjlighet till nyvärdesersättning Om föremålet inte minskat i värde mer än en tredjedel av priset för ett nytt föremål kan du få nyvärde, men bara om du återanskaffar föremålet inom sex månader. Nyvärde är det värde som ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag skulle ha haft om det anskaffats som nytt vid skadetillfället VH 2008:1

15 Villahemförsäkring Dina saker Ersättningstabell Tabellen visar ersättning i procent av nypriset för ett föremål Ålder Föremål 0-1 *) 1-2 *) år CD-skivor, DVD-skivor/filmer, TV-spel 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 30 % Cykel 100 % 85 % 65 % 55 % 45 % 40 % Dator Se avsnitt Dagsvärdet sidan 14. Digitalkamera samt digital videokamera 100 % 65 % 55 % 40 % 30 % 20 % Glasögon 100 % 85 % 65 % 50 % 40 % 30 % Hemelektronik, exklusive mobiltelefon, digital kamera, digital videokamera och dator 100 % 75 % 65 % 50 % 40 % 30 % Klockor 100 % 85 % 75 % 65 % 55 % 40 % Kläder, skor, leksaker barn 100 % 60 % 40 % 20 % 20 % 20 % Kläder, skor, stövlar vuxen 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 % Skidutrustning, golfutrustning 100 % 85 % 65 % 50 % 40 % 20 % Verktyg 100 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % mån *) mån *) mån *) 24 mån *) Mobiltelefon 100 % 50 % 30 % 20 % Efter sex år görs individuell värdering av egendomen. *) Se även avsnitt Möjlighet till nyvärdesersättning sidan 14. Böcker, antikviteter, konstverk, mynt, sedlar och frimärken samt föremål som ingår i samlingar eller har allmänt samlarvärde. Föremålet värderas till vad det kostar i allmänna handeln (t ex internet, i butiker och på auktioner) att köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället. Om det inte finns likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits. Samlingar värderas i sin helhet. Fotografier, film-, skiv- och bandupptagningar samt föremål som du själv tillverkat för ditt personliga bruk t ex hemsydda kläder, hemlagad mat och modeller Föremålet värderas till marknadsvärdet om det finns ett sådant och i annat fall till återanskaffningskostnaderna för materialet. Hushållsmaskiner samt antenn för radio och TV Föremålet värderas till återställandekostnaden, d v s reparation när så kan ske eller i annat fall utbyte av det skadade föremålet. Åldersavdrag görs på återställandekostnaden med 10 % för varje påbörjat år som gått sedan föremålet första gången togs i bruk. Om du återställer föremålet görs inget åldersavdrag för de första två åren. Merutgifter Om din bostad blir helt eller delvis oanvändbar till följd av sådan skada som finns under avsnitt Hem kan du också få ersättning för nödvändiga merutgifter för t ex kost, logi och magasinering under längst ett år räknat från den dag skadan inträffat. 57 VH 2008:1 15

16 Villahemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar i hela världen de första 45 dagarna. i Norden under obegränsad tid men bara vid övernattning utanför hemorten för dig som privatperson, se avsnitt För vem sidan 5. för barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt ovan, gäller försäkringen för barnen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. samma försäkringsskydd som du har hemma har du under resan, se följande avsnitt: merförsäkring privatansvar rättsskydd krishjälp vid större skada och överfall. vid läkekostnader i samband med olycksfall, akut sjukdom tandskadekostnader vid akuta tandbesvär rese- och merkostnader» nödvändiga och skäliga merkostnader outnyttjad resekostnad, reseavbrott dödsfall vid strejk i samband med utlandsresa när något allvarligt hänt hemma resestartskydd. kostnader som i förväg är godkända av SOS International eller av oss för avsnitten rese- och merkostnader, reseavbrott (avser vid avbruten resa), när något allvarligt har hänt hemma vid dödsfall Bild på nya passet inte tjänsteresa eller under arbete för kostnader på hemorten i områden där Sveriges Utrikesdepartement, innan din avresa, avråder vistelse. vid skada genom krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror inträffat i land utanför Sverige gäller försäkringen inte för avsnittet Överfall sidan 20. För övriga delar av reseskyddet gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader räknat från orolighetens utbrott och om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. En annan förutsättning är att du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt. Med samma förutsättningar betalar vi också nödvändiga merkostnader för hemresa dock inte för deltagare i sådana sällskapsresor som anges i resegarantilagen för läke-, rese- eller andra kostnader samt vid reseavbrott som beror på att vårdbehov förelåg eller kunnat förutses innan resan påbörjats. Vid akut försämring av hälsotillståndet under resa gäller försäkringen för den merkostnad som försämringen medfört kostnad för vistelse på hälso- eller rehabiliteringshem och därmed förenade resor som ordinerats av läkare för kostnad som förorsakas av att ett fartyg eller flygplan måste ändra sin färdplan på grund av din skada för kostnad som har samband med graviditet och som uppstått efter den 28:e veckan av graviditet för olycksfall eller sjukdom som orsakas av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel eller missbruk av läkemedel. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott. för olycksfall som inträffar när du själv utsätter dig för uppenbar risk att skadas, t ex fallskärmshoppning, bungyjump, segelflygning, drakflygning, boxning, kampsport där slag/sparkar ingår eller liknande aktiviteter, klättring i berg eller på vägg, forsränning etc tränar för eller deltar i sport- eller idrottstävling som representant för ett idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening deltager i offpiståkning utan ledning av auktoriserad guide eller att skidanläggning godkänt området för åkning för kostnader som skulle ha ersatts av svensk försäkringskassa om du vore ansluten för kostnad som du kan få ersättning för från annat håll, enligt lag, annan författning, konvention (europeiskt sjukförsäkringskort E111) eller annan försäkring VH 2008:1

HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring

HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring HE 2009:1 Villkor Hemförsäkring Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton

Läs mer

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR H12 Hemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Hemförsäkring H12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 5 B Aktsamhetskrav... 5 C Självrisker... 6

Läs mer

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring Hemförsäkring H14 Villkor Villkor Hemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H14 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav

Läs mer

Hemförsäkring H2014. Villkor Hemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Hemförsäkring H2014. Villkor Hemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Hemförsäkring H14 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och högsta

Läs mer

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse VILLKOR FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG UTLANDSVISTELSE TU13 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse TU14 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H15 VILLKOR Villkor Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1

Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1 Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål.

Läs mer

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009 SBAB Hemförsäkring försäkringsvillkor 1 maj 2009 Home Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014 Hem försäkringsvillkor 1 september 2014 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

FH 12 Gäller från 2012-07-01. Fritidshusförsäkring. Villkor

FH 12 Gäller från 2012-07-01. Fritidshusförsäkring. Villkor FH 12 Gäller från 2012-07-01 Fritidshusförsäkring Villkor Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål.

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

If Start. försäkringsvillkor 1 maj 2012

If Start. försäkringsvillkor 1 maj 2012 If Start försäkringsvillkor 1 maj 2012 Key Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på telefon 0771-655 655

Läs mer

START. Försäkringsvillkor september 2014

START. Försäkringsvillkor september 2014 START Försäkringsvillkor september 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Försäkringsvillkor mars 2015

Försäkringsvillkor mars 2015 STARTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor mars 2015 Här har vi samlat allt som vår startförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Sveland Hem VILLKOR. Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Hem VILLKOR. Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Hem Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Hyresrätt 2014-02-01. Innehållsförteckning

Hyresrätt 2014-02-01. Innehållsförteckning Hyresrätt 2014-02-01 HFH02, 2014-02-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vem, var och för vilken egendom försäkringen gäller 3. Egendomsskydd 4. Ansvarsskydd 5. Rättsskydd 6.

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Fritidshusförsäkring FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01. Villkor Fritidshus 2014. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01. Villkor Fritidshus 2014. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Fritidshusförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Fritidshus 14 Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Villkor Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14 VILLKOR Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

VILLKOR FH12. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR FH12. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR FH12 Fritidshusförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Fritidshusförsäkring FH12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 4 B Aktsamhetskrav... 4 C

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer