HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring"

Transkript

1 HE 2009:1 Villkor Hemförsäkring

2 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton och intyg på säker plats, t ex i bankfack. Ordna alltid tillsyn av bostaden när du själv är bortrest. Försvåra inbrott Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna. Installera inbrottslarm godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen och monterat av certifierad installatör. Värdera, märk, fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer. Tänk på att både polisen och försäkringsbolagen har märkningssystem du kan nyttja. Undvik brand Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas i alla hem. Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår. Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. En eldstad och rökkanal som inte använts på 3 år ska kontrolleras innan den tas i bruk på nytt. Förebygg och begränsa läckage - gå igenom allt som leder vatten Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader. Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje halvår). Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen. Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar. Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter. Kontrollera regelbundet att elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särskilt viktiga HE 2009:1

3 Innehåll Hemförsäkring Så här gäller din försäkring Var och för vem... 5 Självrisker... 6 Skador som aldrig ersätts genom försäkringen... 7 Hem Dina saker Försäkrade saker... 8 Högsta ersättningsbelopp... 9 Skador upp till kronor Merförsäkring Skador över kronor Inbrott, stöld och skadegörelse Brand Läckage Naturhändelse Värderings och ersättningsregler Merutgifter Skydd när du reser upp till 45 dagar Krishjälp vid större skada Överfall Privatansvar Rättsskydd Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkringar...27 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse - vid resa över 45 dagar - vid arbets- och studieresa - vid behov av utökat skydd...27 Flyttförsäkring...27 ResMer - utökat skydd vid resa...28 Avbeställningsskydd, resestartskydd, reseavbrott ersättningsresa, försening, självriskreducering ExtraMer...30 Merförsäkring för angivna saker...32 Golf...33 Uthus/byggnad på annans mark...33 Fritidsolycksfall...34 Småbåt och segelbräda...37 Magasinerat/Saker på annan plats...39 Mynt-, sedel och frimärkssamling...40 Exempel på andra utökningar och tilläggsförsäkring - Bostadsrättsförsäkring för annat försäkringsställe - Högre försäkringsbelopp - på annan plats - i annan bostad, t ex övernattningslägenhet Krav och övriga bestämmelser Aktsamhetskrav...41 Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav...42 Övriga krav...42 Om du inte uppfyller våra övriga krav...44 Övriga bestämmelser...44 Ordboken Förklaringar och definitioner för villkoret...47 Om våra åsikter går isär. Olika möjligheter att få prövning och råd...52 Skador under kontorstid efter kontorstid Meddela oss om du har ändrat adress familjeförhållande värde på dina saker t ex köpt ett dyrare smycke eller klocka (tänk på att du behöver kvitto/intyg vid en skada då smycket är värt mer än kr. Det samma gäller vid totalt värde över kr) antal rum eller personer i bostaden behov av tilläggsförsäkringar 78 HE 2009:1 3

4 Anteckningar 4 78 HE 2009:1

5 Så här gäller din Hemförsäkring Var på det försäkringsställe som är angivet i ditt försäkringsbrev inom Norden vid resa utanför Norden under de första 45 dagarna utan tilläggspremie gäller försäkringen även för den gamla bostaden vid flyttning om du fortfarande har kontrakt på/äger bostaden. Försäkringen gäller upp till 30 dagar under förutsättning att också den nya bostaden försäkras hos Orusts Brandförsäkringsbolag. med samma omfattning och på samma villkor som gällde före försäkringens överflyttning till den nya bostaden. För vem för dig som försäkringstagare och dina familjemedlemmar under förutsättning att ni alla är folkbokförda på försäkringsstället, har gemensam bostad och ekonomi samt tillbringar er huvudsakliga dygnsvila i Sverige. Försäkringen gäller även för dig som studerar på annan ort upp till 6 månader enligt gällande lagstiftning för folkbokföring. Såväl rättigheter som skyldigheter i försäkringen gäller för var och en av de försäkrade. När vi säger du i villkoren menar vi alla som försäkringen gäller för. Har du barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt ovan, gäller försäkringen för barnen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. inte familjemedlem/sambo som studerar på eftergymnasiala utbildningar och bor på annan ort. Med annan ort menar vi plats där försäkrad ska vara folkbokförd enligt gällande lagstiftning. inneboende. 78 HE 2009:1 5

6 Hemförsäkring Självrisker Försäkringen gäller med en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev för vissa skador gäller annan självrisk, se nedan. Ingen självrisk Vid åskskada, om du har anlitat behörig installatör för installation av åskskydd för el- och telefonnät. Vid stöld av saker ur din bil, försäkrad hos Länsförsäkringar, slipper du självrisken om godkänt larm var aktiverat. Högsta ersättning i bil är begränsad, se Högsta ersättningsbelopp sidan 9. Lägre självrisk Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle, och ersättning ska betalas genom flera moment i försäkringen eller genom flera av dina privatförsäkringar hos oss, drar vi bara en självrisk den högsta från det sammanlagda skadebeloppet. Har du installerat och aktiverat av oss godkänt inbrottslarm i bostaden och ändå drabbas av stöld eller inbrottsförsök i den larmade bostaden, slipper du självrisken. Särskild självrisk Vid skada på bostadsrätt genom läckage översvämning skada på byggnad och tomtmark som direkt eller indirekt orsakats av dammbrott. frysning trafikolycka Vid skada på och innehåll i byggnad genom brand som uppkommit vid svetsning Vid skada på bostadsrätt/bostad som hyrs ut Rättsskyddsskada Självrisk kronor 10 % av skadebeloppet, dock lägst kronor 10 % av skadebeloppet, dock lägst kronor kronor kronor kronor lägsta självrisk kronor 20 % av kostnaderna, dock lägst kronor 6 78 HE 2009:1

7 Hemförsäkring Skador som aldrig ersätts genom försäkringen Förvärvsverksamhet inte för skador som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Skada genom bedrägeri eller förskingringsbrott Om du framkallar skada med uppsåt Om du framkallat försäkringsfallet med uppsåt får du ingen ersättning för egen del. Om du framkallat försäkringsfallet genom grov vårdslöshet - kan ersättning utebli eller minskas med ett särskilt avdrag efter vad som är skäligt med hänsyn till din vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Detta gäller inte ersättning som avser skadestånd. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Ingen nedsättning görs om aktsamhetskrav åsidosatts eller försäkringsfallet framkallats av någon som var i sådant tillstånd som avses i 30 kap 6 brottsbalken under tolv år Däremot kan den som anses ha samtyckt till handlandet få sin ersättning nedsatt. Vid krig Försäkringen gäller inom giltighetsområdet utanför Sverige vid skada som har inträffat genom ovan nämnda oroligheter, om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott och om du fanns i det drabbade området vid utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände och du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller liknande. Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Inom Sverige gäller försäkringen inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror. Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. Dammbrott Vid direkt eller indirekt skada till följd av dammbrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion begränsad ersättning med högst för dina saker i permanentboende. 78 HE 2009:1 7

8 Hemförsäkring Försäkrade saker Lös egendom dina saker lösöre som tillhör dig, som du hyrt eller lånat och som är avsett för ditt privata bruk. I begreppet lösöre ingår det som normalt finns i ditt hem, t ex möbler, mattor, tavlor och andra personliga tillhörigheter. Äger du åkgräsklippare ingår det skydd vid brand och skada genom inbrott för den. Dessutom ersätts arbetsredskap som du äger och använder i egenskap av anställd och som inte kan täckas av annan försäkring. inte motordrivet fordon, husvagn och släpfordon båt eller segelbräda luft- eller vattenburen farkost av- eller omonterade delar till ovanstående fordon/farkost som kan försäkras genom annan försäkring för lösöre eller reparationskostnad som du kan få ersättning för från annat håll, enligt lag, annan författning, konvention eller annan försäkring djur hus och brygga saker som du enligt lag inte har rätt att inneha eller använda stöldbegärlig egendom som lämnas i källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme som saknar direkt dörrförbindelse med bostaden utanför bostad på tomtmark i gemensamhetsutrymme i fritidshus när du inte vistas där kvar i motordrivet fordon, släpfordon, båt, husvagn eller i tält på hemorten eller vid resa utan övernattning HE 2009:1

9 Hemförsäkring Dina saker Högsta ersättningsbelopp Saker som du förvarar i din bostad på försäkringsstället i fordon och båt (avser vanliga saker, för stöldbegärlig egendom, se nedan) i det bostadsområde där du bor vid resa utan övernattning vid resa med övernattning för en person vid resa med övernattning för två eller flera personer Högsta ersättningsbelopp i kronor Försäkringsbeloppet i annan bostad och på annan plats För nedan angiven egendom gäller även följande ersättningsbegränsningar: Stöldbegärlig egendom i fordon och båt, i det bostadsområde där du bor vid resa utan övernattning vid resa med övernattning Cykel per styck Mat/Livsmedel per frys Arbetsredskap som du äger och använder som anställd Av- eller omonterade delar till fordon och farkoster Kontanter Mynt-, sedel- och frimärkssamling sammanlagt Värdehandlingar, sammanlagt i bostaden vid resa utan övernattning vid resa med övernattning för en person vid resa med övernattning för två eller flera personer Smycken, pärlor, ädelstenar, fick- eller armbandsur för vilka du saknar svenskt värderingsintyg eller originalkvitto/-certifikat som utfärdats före skadan per styck sammanlagt Fast inredning i hyreslägenhet, hyrd bostad i bostadsrättslägenhet, bostadsrättsförsäkring Fullvärde 78 HE 2009:1 9

10 Hemförsäkring Skador på dina saker upp till kronor Merförsäkring skada eller förlust av dina saker vid plötslig och oförutsedd händelse. kontanter vid inbrott eller brand i din bostad vid rån och väskryckning på resa utomlands för stöld/skadegörelse i bostad som har utförts av någon som olovligen tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller hot för att komma in. om nyckeln till försäkrad bostad förlorats vid inbrott, stöld, rån eller väskryckning och det är sannolikt att gärningsmannen kan spåra vart nyckeln går, ersätts kostnaden för omläggning av lås. När detta inte är möjligt, ersätts komplettering med annan låsning Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas eller förloras. Cykel ska vara låst med av Svenska Stöldskyddsföreningen godkänt lås. Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst. I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre aktsamhetskrav - lås, larm etc gäller, finner du dessa i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 41. Vid installation ska du endast använda sådan produkt som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll. inte skada som beror på slitage eller åldersförändring skada som orsakats av husdjur skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och insekter. om stöld eller skadegörelse utförts av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha. skada genom explosion som orsakats av sprängningsarbete låsbyte/omläggning till andra utrymmen än den försäkrade bostaden skada på egendom vid felaktig bearbetning, reparation eller rengöring utradering eller annan förlust av lagrad datainformation förlust på grund av olovligt användande av kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande. Högsta ersättningsbelopp kronor. I vissa fall är högsta ersättning begränsad, se föregående sida. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 42. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta HE 2009:1

11 Hemförsäkring Skador på dina saker över kronor Inbrott, stöld och skadegörelse stöld eller skadegörelse på dina saker för stöld i bostad som utförs av någon som olovligen tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller hot för att komma in. inte om stöld eller skadegörelse utförs av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha. utradering eller annan förlust av lagrad datainformation förlust på grund av olovligt användande av kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas eller förloras. Cykel ska vara låst med av Svenska Stöldskyddsföreningen godkänt lås. Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst, se aktsamhetskrav nedan. Ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån. Fönster ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån om inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden. Om du är borta kortare tid än 24 timmar kan fönster få stå på glänt om det är säkrat med ordentlig fönsterspärr (en plastspärr räcker alltså inte). Om någon är hemma och ser till bostaden får fönstren vara öppna. När den som är i bostaden sover får fönster vara öppna bara i det rum där personen finns. Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden. Har du anledning att misstänka att någon obehörig har nyckel till din bostad, måste du omedelbart koda om/byta låsning. Ersättning för detta kan i vissa fall lämnas, se Merförsäkring sidan 10. I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre aktsamhetskrav för lås/larm etc krävs, finner du dessa i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 41. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 42. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Högsta ersättningsbelopp anges på försäkringsbrevet. I vissa fall är högsta ersättning begränsad, se avsnitt Högsta ersättningsbelopp sidan 9. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2009:1 11

12 Hemförsäkring Skador på dina saker över kronor Brand eld som kommit lös explosion plötslig skada av sot skada genom blixt Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Du ska följa de föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet. Sådana föreskrifter finns bl a i Räddningstjänstlagen eller kan utfärdas av kommunal räddningschef. Föreskrifterna avser t ex elektriska installationer och förvaring av brandfarliga vätskor. Vid anläggning för flis-, halm-, spannmåls- och pellettsuppvärmning ska automatisk släckningsutrustning finnas i funktion vid eldning. Anläggningen ska vara P-godkänd av Svenska Provningsanstalten. Vid installation ska du endast använda sådan produkt som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 42. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. inte explosionsskada vid sprängningsarbete skada genom sot från levande ljus glöd- eller svedskada. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Svetsning Självrisk kronor Åska Om du har anlitat behörig installatör för installation av åskskydd för el- och telefonnät och du ändå drabbas av åskskada har du ingen självrisk. Läckage skada på dina saker orsakad av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut om utströmningen skett från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp (spillvatten) anordning ansluten till sådant system (t ex tvättställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank och bassäng) invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning (spillvattenledning) badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad, enligt vid tiden för uppförandet eller reparationen gällande byggregler/branschregler kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen akvarium vattensäng oljefylld radiator brandsläckare skada genom att vatten tränger upp ur avlopp eller strömmar från markytan direkt in i huset till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag eller genom att vattendamm brustit. inte kostnad för utströmmad vätska HE 2009:1

13 Hemförsäkring Skador på dina saker över kronor Naturhändelse skada genom att huset där egendomen finns har skadats av hagel eller storm och att dina saker därför skadas t ex genom regn, översvämning eller kyla av jordskalv minst 4 enligt Richterskalan jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott genom att yttertak bryter samman på grund av snötryck genom blixt orsakad av vilda djur samt bin och getingar, som tagit sig in i bostaden. inte skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och insekter. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning och läckage. Om du vintertid mer än tillfälligt lämnar huset eller inte bor där permanent ska inkommande vatten alltid vara avstängt. Finns vatten kvar i ledningar och installationer ska byggnaden dessutom vara uppvärmd till en temperatur av minst 15 grader samt ha en kontinuerlig tillsyn. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 42. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 42. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2009:1 13

14 Hemförsäkring Dina saker Värderings och ersättningsregler Grundläggande bestämmelser Vid skada på dina saker får du ersättning endast om du kan styrka innehavet och värdet av det skadade eller förlorade föremålet. Värdering på dina saker görs med utgångspunkt från prisläget i Sverige vid den tidpunkt då du tidigast kan bestämma ditt ersättningsanspråk, dock senast två månader från skadedagen. Vi har rätt att antingen låta reparera det som skadats eller lämna likadant eller närmast motsvarande föremål istället eller ersätta kontant. Vi har också rätt att bestämma var återanskaffning eller reparation ska ske. Om skadad egendom kan repareras värderas skadan till den reparationskostnad som är rimlig. Reparationskostnaden får aldrig bli högre än den ersättning du kan få enligt villkorets värderingsregler. Vi övertar äganderätten till förlorad egendom som vi ersatt. Om egendomen som vi ersatt kommer tillrätta ska du genast lämna den till oss. Vill du behålla egendomen får du det om du lämnar tillbaka den ersättning du fått. Som regel ersätts skadad/förlorad egendom med dagsvärdet. Dagsvärdet är det värde ett föremål har sedan man från kostnaden för ett nytt föremål dragit av värdeminskningen för ålder, slitage, omodernitet och minskad användbarhet. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, d v s utan hänsyn till dina personliga känslor för föremålet. Möjlighet till nyvärdesersättning Om föremålet inte minskat i värde mer än en tredjedel av priset för ett nytt föremål kan du få nyvärde, men bara om du återanskaffar föremålet inom sex månader. Nyvärde är det värde som ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag skulle ha haft om det anskaffats som nytt vid skadetillfället HE 2009:1

15 Hemförsäkring Dina saker Ersättningstabell Tabellen visar ersättning i procent av nypriset för ett föremål Ålder Föremål 0-1 *) 1-2 *) år CD-skivor, DVD-skivor/filmer, TV-spel 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 30 % Cykel 100 % 85 % 65 % 55 % 45 % 40 % Dator Se avsnitt Dagsvärdet sidan 14 Digitalkamera samt digital videokamera 100 % 65 % 55 % 40 % 30 % 20 % Glasögon 100 % 85 % 65 % 50 % 40 % 30 % Klockor 100 % 85 % 75 % 65 % 55 % 40 % Hemelektronik, exklusive mobiltelefon, digital kamera, digital videokamera och dator 100 % 75 % 65 % 50 % 40 % 30 % Kläder, skor, leksaker barn 100 % 60 % 40 % 20 % 20 % 20 % Kläder, skor, stövlar vuxen 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 % Skidutrustning, golfutrustning 100 % 85 % 65 % 50 % 40 % 20 % Verktyg 100 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % mån *) mån *) mån *) 24 mån *) Mobiltelefon 100 % 50 % 30 % 20 % Efter sex år görs individuell värdering av egendomen. Åldersavdrag kan inte göras med mer än 80 % om egendomen var funktionsduglig vid skadetillfället. *) Se även avsnitt Möjlighet till nyvärdesersättning sidan 14. Böcker, antikviteter, konstverk, mynt, sedlar och frimärken samt föremål som ingår i samlingar eller har allmänt samlarvärde. Föremålet värderas till vad det kostar i allmänna handeln (t ex internet, i butiker och på auktioner) att köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället. Om det inte finns likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits. Samlingar värderas i sin helhet. Fotografier, film-, skiv- och bandupptagningar samt föremål som du själv tillverkat för ditt personliga bruk t ex hemsydda kläder, hemlagad mat och modeller Föremålet värderas till marknadsvärdet om det finns ett sådant och i annat fall till återanskaffningskostnaderna för materialet. Hushållsmaskiner samt antenn för radio och TV Föremålet värderas till återställandekostnaden, d v s reparation när så kan ske eller i annat fall utbyte av det skadade föremålet. Åldersavdrag görs på återställandekostnaden med 10 % för varje påbörjat år som gått sedan föremålet första gången togs i bruk. Om du återställer föremålet görs inget åldersavdrag för de första två åren. Merutgifter Om din bostad blir helt eller delvis oanvändbar till följd av sådan skada som finns under avsnitt enligt innehållsförteckningen sidan 3 kan du också få ersättning för nödvändiga merutgifter för t ex kost, logi och magasinering under längst ett år räknat från den dag skadan inträffat. 78 HE 2009:1 15

16 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar i hela världen de första 45 dagarna. i Norden under obegränsad tid men bara vid övernattning utanför hemorten för dig som privatperson, se avsnitt För vem sidan 5. för barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt ovan, gäller försäkringen för barnen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. samma försäkringsskydd som du har hemma har du under resan, se följande avsnitt: merförsäkring privatansvar rättsskydd krishjälp vid större skada och överfall. vid läkekostnader i samband med olycksfall, akut sjukdom tandskadekostnader vid akuta tandbesvär rese- och merkostnader» nödvändiga och skäliga merkostnader outnyttjad resekostnad, reseavbrott dödsfall vid strejk i samband med utlandsresa när något allvarligt hänt hemma resestartskydd. kostnader som i förväg är godkända av SOS International eller av oss för avsnitten rese- och merkostnader, reseavbrott, när något allvarligt har hänt hemma vid dödsfall inte tjänsteresa eller under arbete för kostnader på hemorten i områden där Sveriges Utrikesdepartement, innan din avresa, avråder vistelse. vid skada genom krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror inträffat i land utanför Sverige gäller försäkringen inte för avsnittet Överfall sidan 20. För övriga delar av reseskyddet gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader räknat från orolighetens utbrott och om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. En annan förutsättning är att du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt. Med samma förutsättningar betalar vi också nödvändiga merkostnader för hemresa dock inte för deltagare i sådana sällskapsresor som anges i resegarantilagen för läke-, rese- eller andra kostnader samt vid reseavbrott som beror på att vårdbehov förelåg eller kunnat förutses innan resan påbörjats. Vid akut försämring av hälsotillståndet under resa gäller försäkringen för den merkostnad som försämringen medfört kostnad för vistelse på hälso- eller rehabiliteringshem och därmed förenade resor som ordinerats av läkare för kostnad som förorsakas av att ett fartyg eller flygplan måste ändra sin färdplan på grund av din skada för kostnad som har samband med graviditet och som uppstått efter den 28:e veckan av graviditet för olycksfall eller sjukdom som orsakas av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel eller missbruk av läkemedel. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott. för olycksfall som inträffar när du själv utsätter dig för uppenbar risk att skadas, t ex fallskärmshoppning, bungyjump, segelflygning, drakflygning, boxning, kampsport där slag/sparkar ingår eller liknande aktiviteter, klättring i berg eller på vägg, forsränning etc tränar för eller deltar i sport- eller idrottstävling som representant för ett idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening deltager i offpiståkning utan ledning av auktoriserad guide eller att skidanläggning godkänt området för åkning för kostnader som skulle ha ersatts av svensk försäkringskassa om du vore ansluten för kostnad som du kan få ersättning för från annat håll, enligt lag, annan författning, konvention (europeiskt sjukförsäkringskort E111) eller annan försäkring HE 2009:1

17 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar Begränsningar Om du är sjuk, har något lyte eller annat handikapp när olycksfallsskada inträffar och detta medför att skadans följder förvärras ersätter vi bara den del av skadan som du skulle ha drabbats av om du inte varit sjuk eller handikappad. Samma sak gäller om du blir sjuk eller får något handikapp efter skadan men utan något samband med denna. Vid olycksfall och akut sjukdom betalas ersättning bara för sådana kostnader som avser vård och behandling utanför Sverige inom 60 dagar från första läkarbesöket. Högsta ersättningsbelopp när du reser Högsta ersättningsbelopp, kronor 1 person 2 personer eller flera Stöldbegärliga saker i fordon och båt Saker, inklusive stöldbegärliga saker Kontanter, sammanlagt Värdehandlingar Tandskadekostnader vid akuta tandbesvär olycksfall per person per person Begravning på platsen per person Reseavbrott per person Strejkskydd i samband resa utanför Sverige Resestartskydd per person Läkekostnad i samband med olycksfall och akut sjukdom ersätts kostnader för vård utförd av behörig läkare, sjukhusvård, behandling som läkare föreskrivit samt för läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att handlägga skadan. Om du inte är ansluten till allmänna försäkringskassan i Sverige betalar vi bara kostnad som vi skulle ha ersatt om du varit ansluten. Om du behandlas i Sverige av läkare som inte är ansluten till Försäkringskassan får du ersättning enligt den taxa som gäller ansluten läkare. Vi avgör i samråd med SOS International om vård ska ske i vistelselandet eller i Sverige. Tandskadekostnader vid akuta tandbesvär ersätts kostnader för tillfällig behandling hos tandläkare utanför hemorten. Det gör vi också om skadan beror på tuggning eller bitning. Högsta ersättning kronor. Rese- och merkostnader Du får ersättning för resor i samband med ersättningsbar vård och behandling. Vi ersätter också nödvändiga och skäliga merkostnader för förlängning av vistelsen på en ort eller ändring av förläggningssättet enligt legitimerad läkares föreskrifter. Vi ersätter också motsvarande merkostnader för medföljande försäkrad som tvingats stanna kvar hos den sjuke eller skadade. Ersättning lämnas under längst 60 dagar. hemresa vid sjukdom eller olycksfall som enligt legitimerad läkares föreskrift medfört ett dyrare färdsätt till hemorten. Vi ersätter också motsvarande merkostnader för medföljande försäkrad, men vi betalar inte kostnaden för att återresa till den plats där resan avbröts. en eller två anhörigas resa från hemorten och åter samt uppehållskostnader om du under resa drabbas av sjukdom eller olycksfall som enligt legitimerad läkares utlåtande bedöms som livshotande. 78 HE 2009:1 17

18 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar När något allvarligt hänt hemma ersätter vi merkostnader för omedelbar återresa till hemorten med transportmedel i reguljär trafik samt reseavbrott om skadan inträffar under de första 45 dagarna av din resa om du tvingas avbryta din resa på grund av att närstående person i Sverige blivit allvarligt sjuk, råkat ut för svårare olycksfall eller avlidit om väsentlig skada drabbat din privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse. Merkostnader och ersättning för reseavbrott för medföljande försäkrad ersätts också. Du får ersättning bara om återresan hem är nödvändig. Vid dödsfall eller när väsentlig skada drabbat din egendom får du ersättning bara om du kommer hem minst 48 timmar före den planerade hemkomsten. Vid dödsfall ersätter vi kostnader för transport till hemorten av försäkrad som oväntat avlidit under resan. Vi betalar också merkostnaden för medföljande försäkrads hemresa. Om försäkrad avlidit utomlands kan vi istället för hemtransport betala kostnaderna för begravning på platsen, för resa, kost och logi för två anhöriga som reser från hemorten i Sverige för att delta i begravningen av avliden försäkrad som inte transporteras hem. Reseavbrott Vid akut sjukdom eller olycksfallsskada Om något allvarligt hänt hemma Vid dödsfall till medföljande försäkrade Du får ersättning för reseavbrott När något allvarligt hänt hemma, om du blivit inlagd på sjukhus för vård, att behandlande legitimerad läkare på resmålet skriftligen sjukskrivit dig, ordinerat hemresa i förtid, sängläge eller vila på rummet, och du därför inte kunnat utnyttja resan. Försäkringen omfattar också reseavbrott för medföljande försäkrade om sjukdomen/olycksfallsskadan medfört att inte heller de väsentligen kunnat utnyttja resan som de planerat. Högsta ersättningsbelopp är 500 kronor/person och dag, sammanlagt högst kronor per person för den som var sjuk/drabbad. För medföljande lämnas halv ersättning utom i de fall även de fått resa hem i förtid då samma ersättning som till den drabbade lämnas. Läkarintyg Behandlande legitimerad läkare på resmålet ska skriftligen utfärda intyg. På intyget ska det också framgå diagnos och antal sjukdagar. Strejkskydd i samband med resa utanför Sverige Försäkringen gäller om din avresa till eller hemresa från utlandet blir försenad på grund av strejk eller fackliga åtgärder. Du får ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och återresa till hemorten i Sverige samt reseavbrott. Begränsningar Försäkringen gäller endast om strejken eller de fackliga åtgärderna brutit ut efter det att resan påbörjats. Du får inte ersättning för de första 24 timmarnas försening eller avkortning utan först för tid därefter. Högsta ersättningsbelopp Vi betalar för merkostnader högst kronor per försäkrad och för reseavbrott i längst 45 dagar och högst 500 kronor per person och dag, se avsnitt Beräkning av ersättning och högsta ersättningsbelopp reseavbrott sidan HE 2009:1

19 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar Resestartskydd vid direkt ut- och hemresa till och från plats i Norden om du under den direkta färden till resans utgångspunkt blir försenad och missar utresan från Norden och en direkt påföljande anslutningsresa. hemresan till Sverige från slutdestinationen och en direkt påföljande anslutningsresa om biljetterna inte är ombokningsbara endast om du påbörjat färden till utresans/hemresans utgångspunkt i så god tid att du under normala förhållanden skulle ha hunnit boka in dig och ditt bagage i förväg i enlighet med vad som krävs av researrangör och transportföretag om förseningen beror på att allmänt färdmedel som du reser med drabbats av väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka trafikolycka eller motorhaveri med privatbil som du färdas i under den direkta färden till resans utgångspunkt. Detta gäller dock bara vid sådan resa där biljetterna inte är ombokningsbara t ex charterresa, gruppresa eller resa med så kallade Apexbiljetter. Högsta ersättningsbelopp kronor per person Ersättningsregler Du får ersättning för skäliga extrakostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta dig till resan. Om det vid utresa inte går att ordna så att du kan ansluta dig betalar vi istället merkostnader för hemresa och reseavbrott. Eventuell ersättning från transportföretag eller annat håll minskar vår ersättning till dig. Ersättning för resa med egen bil utanför hemorten Om du efter en olycksfallsskada eller vid akut sjukdom under resa använt din egen bil vid resor för vård och behandling får du ersättning enligt landstingets regler för bilersättning per mil (för år kronor) Beräkning av ersättning och högsta ersättningsbelopp reseavbrott Ersättning för reseavbrott lämnas för de dagar som du inte kunnat nyttja din resa enligt läkarintyg, försäkringen kan ersätta upp till 45 dagar räknat från avresedagen. Ersättningen baseras på resans pris delat i resans totala antal dagar, maximalt 500 kronor per dag. Vid resa med bil ersätter vi milersättning enligt landstingets regler för bilersättning per mil (för år kronor) för närmaste färdväg från resans start till platsen där resan avbryts och åter. Ersättning lämnas för högst 500 mil. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2009:1 19

20 Hemförsäkring Krishjälp vid större skada vid rån, överfall och våldtäkt brand- och inbrottsskada annan större skada som denna försäkring ersätter. Med större skada menar vi här skada som psykiskt påverkar dig negativt och i vilken vi lämnar ersättning från denna försäkring med kronor eller mer. inte för skada om ersättning kan erhållas från annan försäkring eller myndighet som denna försäkring inte ersätter Ersättningsregler Vid ersättningsbar skada ersätts kostnader för behandling hos terapeut/psykolog lämnas med maximalt kr/tillfälle vid högst fem tillfällen under en sexmånaders period räknat från dagen för skadan. Behandlingen ska ske i Sverige av legitimerad behandlare, t ex psykoterapeut/psykolog. Överfall om du utsatts för: misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som inte är ringa sexualbrott enligt brottsbalken 6 kap 1-2,4-6 (t ex våldtäkt, sexuellt utnyttjande m m) om make/maka/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn eller sammanboende syskon dödats genom mord eller dråp. Ersättning lämnas med ett fast ersättningsbelopp. Utöver det fasta ersättningsbeloppet kan ersättning lämnas för tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning. inte för skada som inträffat på resa till eller från arbetet är godkänd, eller kan godkännas som arbetsskada eller ersättas inom ramen för statligt personskadeskydd du har tillfogats av någon annan av dem som omfattas av försäkringen du har tillfogats när du var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott du har tillfogats när du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott du har tillfogats i samband med att du gjort dig skyldig till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till dagsböter eller högre straff. Ersättningsregler För att få ersättning ska du utan dröjsmål anmäla skadehändelsen till polisen kunna uppvisa en lagakraftvunnen dom om vi begär det eller, om gärningsmannen är okänd, en slutförd förundersökning gjord av polisen presenterat tillräcklig och komplett journalhandling Åtalas den som skadat dig måste du föra talan om skadestånd om vi begär det. Vi betalar då dina rättegångskostnader HE 2009:1

Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING från 2008-01-01 Stångenäs Försäkringsbolag Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra

Läs mer

VH 2009:1. Villkor Villahemförsäkring

VH 2009:1. Villkor Villahemförsäkring VH 2009:1 Villkor Villahemförsäkring Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton

Läs mer

Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING 57 HE 2010:1 Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING från 2010-01-01 Stångenäs Försäkringsbolag Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor

Läs mer

Försäkringsvillkor VILLAHEM

Försäkringsvillkor VILLAHEM Försäkringsvillkor VILLAHEM från 2008-01-01 Stångenäs Försäkringsbolag Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Försäkringsvillkor FRITIDSHUS

Försäkringsvillkor FRITIDSHUS Försäkringsvillkor FRITIDSHUS från 2008-01-01 Stångenäs Försäkringsbolag Tänk efter före Råd och tips när du stänger huset för vintern Stäng av vattnet lämnar du huset längre tid än en vecka ta alltid

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG UTLANDSVISTELSE TU16 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisk

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

Gjensidiges Villahemförsäkring

Gjensidiges Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger dig trygghet och ro i sinnet när olyckan är framme. I försäkringen ingår bl.a. Assistans vid ID-stöld sersättning upp till 250 000 kr, ersättning även vid vårdnadstvist Reseskydd

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler 8 F Egendomsskador

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till 270 000 kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Försäkring vid tillfällig

Försäkring vid tillfällig Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse TU13 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive ,.' FORSAKRING Vem är Per? Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive 17 år. Anställd hos FUB riks sedan 1 februari 2010G Arbetar endast med försäkringar för FUB:s medlemmar. Har arbetat med försäkring

Läs mer

H 10 Gäller från 2010-01-01. Hemförsäkring. Villkor

H 10 Gäller från 2010-01-01. Hemförsäkring. Villkor H 10 Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring Villkor Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål. Förvara

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse VILLKOR FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG UTLANDSVISTELSE TU13 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

H 08 Gäller från 2008-01-01. Hemförsäkring. Villkor

H 08 Gäller från 2008-01-01. Hemförsäkring. Villkor H 08 Gäller från 2008-01-01 Hemförsäkring Villkor Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål. Förvara

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

H03:2 2003-01-01 Hemförsäkring. Villkor

H03:2 2003-01-01 Hemförsäkring. Villkor H03:2 2003-01-01 Hemförsäkring Villkor De viktigaste beloppsbegränsningarna Grundförsäkringen Högsta belopp/ Hittar du längsta tid i villkoren under Lösöre på annan plats 40 000 kr D.3 Pengar 4 000 kr

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Villahemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd villahemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse TU14 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR H12 Hemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Hemförsäkring H12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 5 B Aktsamhetskrav... 5 C Självrisker... 6

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring Hemförsäkring 03 H13 Villkor Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring Hemförsäkring H13 Villkor Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Hemförsäkring H14. Villkor Hemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Hemförsäkring H14. Villkor Hemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Hemförsäkring H14 Villkor Villkor Hemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

VILLKOR 24 H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR 24 H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR 24 H12 Hemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 Tom sida Villkor 24 HE12-2 - HEMFÖRSÄKRING - LÄNSFÖRSÄKRINGAR NORRBOTTEN Information om din försäkring...4 A Var och för vilka försäkringen gäller...6

Läs mer