Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING"

Transkript

1 Försäkringsvillkor HEMFÖRSÄKRING från Stångenäs Försäkringsbolag

2 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton och intyg på säker plats, t ex i bankfack. Ordna alltid tillsyn av bostaden när du själv är bortrest. Försvåra inbrott Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna. Installera inbrottslarm godkänt av Stöldskyddsföreningen och monterat av certifierad installatör. Värdera, märk, fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer. Tänk på att både polisen och försäkringsbolagen har märkningssystem du kan nyttja. Undvik brand Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas i alla hem. Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår. Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. En eldstad och rökkanal som inte använts på 3 år ska kontrolleras innan den tas i bruk på nytt. Förebygg och begränsa läckage - gå igenom allt som leder vatten Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader. Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje halvår). Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen. Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar. Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter. Kontrollera regelbundet att elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särskilt viktiga HE 2008:1

3 Så här gäller din försäkring Var och för vem... 5 Självrisker... 6 Skador som aldrig ersätts genom försäkringen... 7 Hem Dina saker Försäkrade saker... 8 Högsta ersättningsbelopp... 9 Skador upp till kronor Merförsäkring Skador över kronor Inbrott, stöld och skadegörelse Brand Läckage Naturhändelse Värderings och ersättningsregler Merutgifter Skydd när du reser upp till 45 dagar Krishjälp vid större skada Överfall Privatansvar Rättsskydd Bostadsrättsförsäkring Innehåll Hemförsäkring Tilläggsförsäkringar...27 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse - vid resa över 45 dagar - vid arbets- och studieresa - vid behov av utökat skydd...27 Flyttförsäkring...27 ResMer - utökat skydd vid resa...28 Avbeställningsskydd, resestartskydd, reseavbrott ersättningsresa, försening, självriskreducering ExtraMer...30 Merförsäkring för angivna saker...32 Uthus/byggnad på annans mark...33 Fritidsolycksfall...34 Småbåt och segelbräda...36 Magasinerat/Saker på annan plats...38 Mynt-, sedel och frimärkssamling...39 Exempel på andra utökningar och tilläggsförsäkring - Bostadsrättsförsäkring för annat försäkringsställe - Högre försäkringsbelopp - på annan plats - i annan bostad, t ex övernattningslägenhet Krav och övriga bestämmelser Aktsamhetskrav...40 Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav...41 Övriga krav...41 Om du inte uppfyller våra övriga krav...43 Övriga bestämmelser...43 Ordboken Förklaringar och definitioner för villkoret...46 Om våra åsikter går isär. Olika möjligheter att få prövning och råd...51 Skadejour under kontorstid efter kontorstid Nyckel till villkoret För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns nycklar till din hjälp Grön nyckel = försäkringen gäller Röd nyckel = försäkringen gäller inte Blå nyckel = aktsamhetskrav - vad som krävs av dig för att få full ersättning Gul nyckel = nedsättning - vad som händer om aktsamhetskrav inte är uppfyllt Meddela oss om du har ändrat adress familjeförhållande värde på dina saker t ex köpt ett dyrare smycke eller klocka (tänk på att du behöver kvitto/intyg vid en skada då smycket är värt mer än kr. Det samma gäller vid totalt värde över kr) antal rum eller personer i bostaden behov av tilläggsförsäkringar 57 HE 2008:1 3

4 Anteckningar

5 Så här gäller din Hemförsäkring Var på det försäkringsställe som är angivet i ditt försäkringsbrev i byggnad som används för eget permanentboende minst 8 månader om året inom Norden vid resa utanför Norden under de första 45 dagarna utan tilläggspremie gäller försäkringen även för den gamla bostaden vid flyttning om du fortfarande har kontrakt på/äger bostaden. Försäkringen gäller upp till 30 dagar under förutsättning att också den nya bostaden försäkras i Stångenäs försäkringsbolag. med samma omfattning och på samma villkor som gällde före försäkringens överflyttning till den nya bostaden. För vem för dig som försäkringstagare och dina familjemedlemmar under förutsättning att ni alla är folkbokförda på försäkringsstället, har gemensam bostad och ekonomi samt tillbringar er huvudsakliga dygnsvila i Sverige. Försäkringen gäller även för dig som studerar på annan ort upp till 6 månader enligt gällande lagstiftning för folkbokföring.såväl rättigheter som skyldigheter i försäkringen gäller för var och en av de försäkrade. När vi säger du i villkoren menar vi alla som försäkringen gäller för. Har du barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt ovan, gäller försäkringen för barnen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. inte familjemedlem/sambo som studerar på eftergymnasiala utbildningar och bor på annan ort. Med annan ort menar vi plats där försäkrad ska vara folkbokförd enligt gällande lagstiftning. inneboende. 57 HE 2008:1 5

6 Hemförsäkring Självrisker Försäkringen gäller med en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Ingen självrisk Vid åskskada, om du har anlitat behörig installatör för installation av åskskydd för el- och telefonnät. Vid stöld av saker ur din bil, försäkrad hos oss/länsförsäkringar, slipper du självrisken om godkänt larm var aktiverat. Högsta ersättning i bil är begränsad, se Högsta ersättningsbelopp sidan 9. Lägre självrisk Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle, och ersättning ska betalas genom flera moment i försäkringen eller genom flera av dina privatförsäkringar hos oss, drar vi bara en självrisk den högsta från det sammanlagda skadebeloppet. Har du installerat och aktiverat av oss godkänt inbrottslarm i bostaden och ändå drabbas av stöld eller inbrottsförsök i den larmade bostaden, slipper du självrisken. Särskild självrisk Vid skada på bostadsrätt genom läckage översvämning skada på byggnad och tomtmark som direkt eller indirekt orsakats av dammbrott. frysning trafikolycka Vid skada på och innehåll i byggnad genom brand som uppkommit vid svetsning Vid skada på bostadsrätt/bostad som hyrs ut Rättsskyddsskada Självrisk kronor 10 % av skadebeloppet, dock lägst kronor 10 % av skadebeloppet, dock lägst kronor kronor kronor kronor lägsta självrisk kronor 20 % av kostnaderna, dock lägst kronor 6 57 HE 2008:1

7 Hemförsäkring Skador som aldrig ersätts genom försäkringen Förvärvsverksamhet inte för skador som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Skada genom bedrägeri eller förskingringsbrott Om du framkallar skada med uppsåt Om du framkallat försäkringsfallet med uppsåt får du ingen ersättning för egen del. Om du framkallat försäkringsfallet genom grov vårdslöshet - kan ersättning utebli eller minskas med ett särskilt avdrag efter vad som är skäligt med hänsyn till din vårdslöshet och omständigheterna i övrigt. Detta gäller inte ersättning som avser skadestånd. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Ingen nedsättning görs om aktsamhetskrav åsidosatts eller försäkringsfallet framkallats av någon som var i sådant tillstånd som avses i 30 kap 6 brottsbalken under tolv år Däremot kan den som anses ha samtyckt till handlandet få sin ersättning nedsatt. Vid krig Försäkringen gäller inom giltighetsområdet utanför Sverige vid skada som har inträffat genom ovan nämnda oroligheter, om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott och om du fanns i det drabbade området vid utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände och du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller liknande. Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Inom Sverige gäller försäkringen inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror. Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. Dammbrott Vid direkt eller indirekt skada till följd av dammbrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion begränsad ersättning med högst för dina saker i permanentboende. 57 HE 2008:1 7

8 Hemförsäkring Försäkrade saker lös egendom dina saker lösöre som tillhör dig, som du hyrt eller lånat och som är avsett för ditt privata bruk. I begreppet lösöre ingår det som normalt finns i ditt hem, t ex möbler, mattor, tavlor och andra personliga tillhörigheter. Äger du åkgräsklippare ingår det skydd vid brand och skada genom inbrott för den. Dessutom ersätts arbetsredskap som du äger och använder i egenskap av anställd och som inte kan täckas av annan försäkring. inte motordrivet fordon, husvagn och släpfordon båt eller segelbräda luft- eller vattenburen farkost av- eller omonterade delar till ovanstående fordon/farkost som kan försäkras genom annan försäkring för lösöre eller reparationskostnad som du kan få ersättning för från annat håll, enligt lag, annan författning, konvention eller annan försäkring djur hus och brygga saker som du enligt lag inte har rätt att inneha eller använda stöldbegärlig egendom som lämnas i källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme som saknar direkt dörrförbindelse med bostaden utanför bostad på tomtmark i gemensamhetsutrymme i fritidshus när du inte vistas där kvar i motordrivet fordon, släpfordon, båt, husvagn eller i tält på hemorten eller vid resa utan övernattning HE 2008:1

9 Hemförsäkring Dina saker Högsta ersättningsbelopp Saker som du förvarar i din bostad på försäkringsstället i fordon och båt (avser vanliga saker, för stöldbegärlig egendom, se nedan) i det bostadsområde där du bor vid resa utan övernattning vid resa med övernattning för en person vid resa med övernattning för två eller flera personer Högsta ersättningsbelopp i kronor Försäkringsbeloppet i annan bostad och på annan plats För nedan angiven egendom gäller även följande ersättningsbegränsningar: Stöldbegärlig egendom i fordon och båt, i det bostadsområde där du bor vid resa utan övernattning vid resa med övernattning Cykel per styck Mat/Livsmedel per frys Arbetsredskap som du äger och använder som anställd Av- eller omonterade delar till fordon och farkoster Kontanter Mynt-, sedel- och frimärkssamling sammanlagt Värdehandlingar, sammanlagt i bostaden vid resa utan övernattning vid resa med övernattning för en person vid resa med övernattning för två eller flera personer Smycken, pärlor, ädelstenar, fick- eller armbandsur för vilka du saknar svenskt värderingsintyg eller originalkvitto/-certifikat som utfärdats före skadan per styck sammanlagt Fast inredning i hyreslägenhet, hyrd bostad i bostadsrättslägenhet, bostadsrättsförsäkring Fullvärde 57 HE 2008:1 9

10 Hemförsäkring Skador på dina saker upp till kronor Merförsäkring skada eller förlust av dina saker vid plötslig och oförutsedd händelse. kontanter vid inbrott eller brand i din bostad vid rån och väskryckning på resa utomlands för stöld/skadegörelse i bostad som har utförts av någon som olovligen tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller hot för att komma in. om nyckeln till försäkrad bostad förlorats vid inbrott, stöld, rån eller väskryckning och det är sannolikt att gärningsmannen kan spåra vart nyckeln går, ersätts kostnaden för omläggning av lås. När detta inte är möjligt, ersätts komplettering med annan låsning Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas eller förloras. Cykel ska vara låst med av stöldskyddsföreningen godkänt lås. Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst. I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre aktsamhetskrav - lås, larm etc gäller, finner du dessa i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 40. Vid installation ska du endast använda sådan produkt som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll. inte skada som beror på slitage eller åldersförändring skada som orsakats av husdjur skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och insekter. om stöld eller skadegörelse utförts av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha. skada genom explosion som orsakats av sprängningsarbete låsbyte/omläggning till andra utrymmen än den försäkrade bostadenhe skada på egendom vid felaktig bearbetning, reparation eller rengöring utradering eller annan förlust av lagrad datainformation förlust på grund av olovligt användande av kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande. Högsta ersättningsbelopp kronor. I vissa fall är högsta ersättning begränsad, se föregående sida. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 41. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta HE 2008:1

11 Hemförsäkring Skador på dina saker över kronor Inbrott, stöld och skadegörelse stöld eller skadegörelse på dina saker för stöld i bostad som utförs av någon som olovligen tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller hot för att komma in. inte om stöld eller skadegörelse utförs av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha. utradering eller annan förlust av lagrad datainformation förlust på grund av olovligt användande av kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas eller förloras. Cykel ska vara låst med av stöldskyddsföreningen godkänt lås. Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst, se aktsamhetskrav nedan. Ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån. Fönster ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån om inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden. Om du är borta kortare tid än 24 timmar kan fönster få stå på glänt om det är säkrat med ordentlig fönsterspärr (en plastspärr räcker alltså inte). Om någon är hemma och ser till bostaden får fönstren vara öppna. När den som är i bostaden sover får fönster vara öppna bara i det rum där personen finns. Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden. Har du anledning att misstänka att någon obehörig har nyckel till din bostad, måste du omedelbart koda om/byta låsning. Ersättning för detta kan i vissa fall lämnas, se Merförsäkring sidan 10. I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre aktsamhetskrav för lås/larm etc, krävs, finner du dessa i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 40. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 41. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. Högsta ersättningsbelopp anges på försäkringsbrevet. I vissa fall är högsta ersättning begränsad, se avsnitt Högsta ersättningsbelopp sidan 9. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2008:1 11

12 Hemförsäkring Skador på dina saker över kronor Brand eld som kommit lös explosion plötslig skada av sot skada genom blixt Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Du ska följa de föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet. Sådana föreskrifter finns bl a i Räddningstjänstlagen eller kan utfärdas av kommunal räddningschef. Föreskrifterna avser t ex elektriska installationer och förvaring av brandfarliga vätskor. Vid anläggning för flis-, halm-, spannmåls- och pellettsuppvärmning ska automatisk släckningsutrustning finnas i funktion vid eldning. Anläggningen ska vara P-godkänd av Svenska Provningsanstalten. Vid installation ska du endast använda sådan produkt som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar för installation, skötsel och underhåll. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 41. Ditt handlande likställs med: den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen din make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen antingen är en gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam bostad. Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta. inte explosionsskada vid sprängningsarbete skada genom sot från levande ljus glöd- eller svedskada. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Svetsning Självrisk kronor Åska Om du har anlitat behörig installatör för installation av åskskydd för el- och telefonnät och du ändå drabbas av åskskada har du ingen självrisk. Läckage skada på dina saker orsakad av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut om utströmningen skett från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp (spillvatten) anordning ansluten till sådant system (t ex tvättställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank och bassäng) invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning (spillvattenledning) badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad, enligt vid tiden för uppförandet eller reparationen gällande byggregler/branschregler kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen akvarium vattensäng oljefylld radiator brandsläckare skada genom att vatten tränger upp ur avlopp eller strömmar från markytan direkt in i huset till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag eller genom att vattendamm brustit. inte kostnad för utströmmad vätska HE 2008:1

13 Hemförsäkring Skador på dina saker över kronor Naturhändelse skada genom att huset där egendomen finns har skadats av hagel eller storm och att dina saker därför skadas t ex genom regn, översvämning eller kyla av jordskalv minst 4 enligt Richterskalan jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott genom att yttertak bryter samman på grund av snötryck genom blixt orsakad av vilda djur samt bin och getingar, som tagit sig in i bostaden. inte skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och insekter. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning och läckage. Om du vintertid mer än tillfälligt lämnar huset eller inte bor där permanent ska inkommande vatten alltid vara avstängt. Finns vatten kvar i ledningar och installationer ska byggnaden dessutom vara uppvärmd till en temperatur av minst 15 grader samt ha en kontinuerlig tillsyn. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 41. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. Aktsamhetskrav Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för risk att skadas. Nedsättning av försäkringsersättning Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt Om du inte uppfyller våra aktsamhetskrav sidan 41. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2008:1 13

14 Hemförsäkring Dina saker Värderings och ersättningsregler Grundläggande bestämmelser Vid skada på dina saker får du ersättning endast om du kan styrka innehavet och värdet av det skadade eller förlorade föremålet. Värdering på dina saker görs med utgångspunkt från prisläget i Sverige vid den tidpunkt då du tidigast kan bestämma ditt ersättningsanspråk, dock senast två månader från skadedagen. Vi har rätt att antingen låta reparera det som skadats eller lämna likadant eller närmast motsvarande föremål istället eller ersätta kontant. Vi har också rätt att bestämma var återanskaffning eller reparation ska ske. Om skadad egendom kan repareras värderas skadan till den reparationskostnad som är rimlig. Reparationskostnaden får aldrig bli högre än den ersättning du kan få enligt villkorets värderingsregler. Vi övertar äganderätten till förlorad egendom som vi ersatt. Om egendomen som vi ersatt kommer tillrätta ska du genast lämna den till oss. Vill du behålla egendomen får du det om du lämnar tillbaka den ersättning du fått. Som regel ersätts skadad/förlorad egendom med dagsvärdet. Dagsvärdet är det värde ett föremål har sedan man från kostnaden för ett nytt föremål dragit av värdeminskningen för ålder, slitage, omodernitet och minskad användbarhet. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till dina personliga känslor för föremålet. Möjlighet till nyvärdesersättning Om föremålet inte minskat i värde mer än en tredjedel av priset för ett nytt föremål kan du få nyvärde, men bara om du återanskaffar föremålet inom sex månader. Nyvärde är det värde som ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag skulle ha haft om det anskaffats som nytt vid skadetillfället HE 2008:1

15 Hemförsäkring Dina saker Ersättningstabell Tabellen visar ersättning i procent av nypriset för ett föremål Ålder Föremål 0-1 *) 1-2 *) år CD-skivor, DVD-skivor/filmer, TV-spel 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 30 % Cykel 100 % 85 % 65 % 55 % 45 % 40 % Dator Se avsnitt Dagsvärdet sidan 14 Digitalkamera samt digital videokamera 100 % 65 % 55 % 40 % 30 % 20 % Glasögon 100 % 85 % 65 % 50 % 40 % 30 % Klockor 100 % 85 % 75 % 65 % 55 % 40 % Hemelektronik, exklusive mobiltelefon, digital kamera, digital videokamera och dator 100 % 75 % 65 % 50 % 40 % 30 % Kläder, skor, leksaker barn 100 % 60 % 40 % 20 % 20 % 20 % Kläder, skor, stövlar vuxen 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 % Skidutrustning, golfutrustning 100 % 85 % 65 % 50 % 40 % 20 % Verktyg 100 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % mån *) mån *) mån *) 24 mån *) Mobiltelefon 100 % 50 % 30 % 20 % Efter sex år görs individuell värdering av egendomen. *) Se även avsnitt Möjlighet till nyvärdesersättning sidan 14. Böcker, antikviteter, konstverk, mynt, sedlar och frimärken samt föremål som ingår i samlingar eller har allmänt samlarvärde. Föremålet värderas till vad det kostar i allmänna handeln (t ex internet, i butiker och på auktioner) att köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället. Om det inte finns likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits. Samlingar värderas i sin helhet. Fotografier, film-, skiv- och bandupptagningar samt föremål som du själv tillverkat för ditt personliga bruk t ex hemsydda kläder, hemlagad mat och modeller Föremålet värderas till marknadsvärdet om det finns ett sådant och i annat fall till återanskaffningskostnaderna för materialet. Hushållsmaskiner samt antenn för radio och TV Föremålet värderas till återställandekostnaden, d v s reparation när så kan ske eller i annat fall utbyte av det skadade föremålet. Åldersavdrag görs på återställandekostnaden med 10 % för varje påbörjat år som gått sedan föremålet första gången togs i bruk. Om du återställer föremålet görs inget åldersavdrag för de första två åren. Merutgifter Om din bostad blir helt eller delvis oanvändbar till följd av sådan skada som finns under avsnitt enligt innehållsförteckningen sidan 3 kan du också få ersättning för nödvändiga merutgifter för t ex kost, logi och magasinering under längst ett år räknat från den dag skadan inträffat. 57 HE 2008:1 15

16 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar i hela världen de första 45 dagarna. i Norden under obegränsad tid men bara vid övernattning utanför hemorten för dig som privatperson, se avsnitt För vem sidan 5. för barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt ovan, gäller försäkringen för barnen under den tid de vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. samma försäkringsskydd som du har hemma har du under resan, se följande avsnitt: merförsäkring privatansvar rättsskydd krishjälp vid större skada och överfall. vid läkekostnader i samband med olycksfall, akut sjukdom tandskadekostnader vid akuta tandbesvär rese- och merkostnader» nödvändiga och skäliga merkostnader outnyttjad resekostnad, reseavbrott dödsfall vid strejk i samband med utlandsresa när något allvarligt hänt hemma resestartskydd. kostnader som i förväg är godkända av SOS International eller av oss för avsnitten rese- och merkostnader, reseavbrott, när något allvarligt har hänt hemma vid dödsfall Bild på nya passet inte tjänsteresa eller under arbete för kostnader på hemorten i områden där Sveriges Utrikesdepartement, innan din avresa, avråder vistelse. vid skada genom krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror inträffat i land utanför Sverige gäller försäkringen inte för avsnittet Överfall sidan 20. För övriga delar av reseskyddet gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader räknat från orolighetens utbrott och om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. En annan förutsättning är att du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt. Med samma förutsättningar betalar vi också nödvändiga merkostnader för hemresa dock inte för deltagare i sådana sällskapsresor som anges i resegarantilagen för läke-, rese- eller andra kostnader samt vid reseavbrott som beror på att vårdbehov förelåg eller kunnat förutses innan resan påbörjats. Vid akut försämring av hälsotillståndet under resa gäller försäkringen för den merkostnad som försämringen medfört kostnad för vistelse på hälso- eller rehabiliteringshem och därmed förenade resor som ordinerats av läkare för kostnad som förorsakas av att ett fartyg eller flygplan måste ändra sin färdplan på grund av din skada för kostnad som har samband med graviditet och som uppstått efter den 28:e veckan av graviditet för olycksfall eller sjukdom som orsakas av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel eller missbruk av läkemedel. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott. för olycksfall som inträffar när du själv utsätter dig för uppenbar risk att skadas, t ex fallskärmshoppning, bungyjump, segelflygning, drakflygning, boxning, kampsport där slag/sparkar ingår eller liknande aktiviteter, klättring i berg eller på vägg, forsränning etc tränar för eller deltar i sport- eller idrottstävling som representant för ett idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening deltager i offpiståkning utan ledning av auktoriserad guide eller att skidanläggning godkänt området för åkning för kostnader som skulle ha ersatts av svensk försäkringskassa om du vore ansluten för kostnad som du kan få ersättning för från annat håll, enligt lag, annan författning, konvention (europeiskt sjukförsäkringskort E111) eller annan försäkring HE 2008:1

17 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar Begränsningar Om du är sjuk, har något lyte eller annat handikapp när olycksfallsskada inträffar och detta medför att skadans följder förvärras ersätter vi bara den del av skadan som du skulle ha drabbats av om du inte varit sjuk eller handikappad. Samma sak gäller om du blir sjuk eller får något handikapp efter skadan men utan något samband med denna. Vid olycksfall och akut sjukdom betalas ersättning bara för sådana kostnader som avser vård och behandling utanför Sverige inom 60 dagar från första läkarbesöket. Högsta ersättningsbelopp när du reser Högsta ersättningsbelopp, kronor 1 person 2 personer eller flera Stöldbegärliga saker i fordon och båt Saker, inklusive stöldbegärliga saker Kontanter, sammanlagt Värdehandlingar Tandskadekostnader vid akuta tandbesvär olycksfall per person per person Begravning på platsen per person Reseavbrott per person Strejkskydd i samband resa utanför Sverige Resestartskydd per person Läkekostnad i samband med olycksfall och akut sjukdom ersätts kostnader för vård utförd av behörig läkare, sjukhusvård, behandling som läkare föreskrivit samt för läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att handlägga skadan. Om du inte är ansluten till allmänna försäkringskassan i Sverige betalar vi bara kostnad som vi skulle ha ersatt om du varit ansluten. Om du behandlas i Sverige av läkare som inte är ansluten till Försäkringskassan får du ersättning enligt den taxa som gäller ansluten läkare. Vi avgör i samråd med SOS International om vård ska ske i vistelselandet eller i Sverige. Tandskadekostnader vid akuta tandbesvär ersätts kostnader för tillfällig behandling hos tandläkare utanför hemorten. Det gör vi också om skadan beror på tuggning eller bitning. Högsta ersättning kronor. Rese- och merkostnader Du får ersättning för resor i samband med ersättningsbar vård och behandling. Vi ersätter också nödvändiga och skäliga merkostnader för förlängning av vistelsen på en ort eller ändring av förläggningssättet enligt legitimerad läkares föreskrifter. Vi ersätter också motsvarande merkostnader för medföljande försäkrad som tvingats stanna kvar hos den sjuke eller skadade. Ersättning lämnas under längst 60 dagar. hemresa vid sjukdom eller olycksfall som enligt legitimerad läkares föreskrift medfört ett dyrare färdsätt till hemorten. Vi ersätter också motsvarande merkostnader för medföljande försäkrad, men vi betalar inte kostnaden för att återresa till den plats där resan avbröts. en eller två anhörigas resa från hemorten och åter samt uppehållskostnader om du under resa drabbas av sjukdom eller olycksfall som enligt legitimerad läkares utlåtande bedöms som livshotande. 57 HE 2008:1 17

18 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar När något allvarligt hänt hemma ersätter vi merkostnader för omedelbar återresa till hemorten med transportmedel i reguljär trafik samt reseavbrott om skadan inträffar under de första 45 dagarna av din resa om du tvingas avbryta din resa på grund av att närstående person i Sverige blivit allvarligt sjuk, råkat ut för svårare olycksfall eller avlidit om väsentlig skada drabbat din privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse. Merkostnader och ersättning för reseavbrott för medföljande försäkrad ersätts också. Du får ersättning bara om återresan hem är nödvändig. Vid dödsfall eller när väsentlig skada drabbat din egendom får du ersättning bara om du kommer hem minst 48 timmar före den planerade hemkomsten. Vid dödsfall ersätter vi kostnader för transport till hemorten av försäkrad som oväntat avlidit under resan. Vi betalar också merkostnaden för medföljande försäkrads hemresa. Om försäkrad avlidit utomlands kan vi istället för hemtransport betala kostnaderna för begravning på platsen, för resa, kost och logi för två anhöriga som reser från hemorten i Sverige för att delta i begravningen av avliden försäkrad som inte transporteras hem. Reseavbrott Vid akut sjukdom eller olycksfallsskada Om något allvarligt hänt hemma Vid dödsfall till medföljande försäkrade Du får ersättning för reseavbrott När något allvarligt hänt hemma, om du blivit inlagd på sjukhus för vård, att behandlande legitimerad läkare på resmålet skriftligen sjukskrivit dig, ordinerat hemresa i förtid, sängläge eller vila på rummet, och du därför inte kunnat utnyttja resan. Försäkringen omfattar också reseavbrott för medföljande försäkrade om sjukdomen/olycksfallsskadan medfört att inte heller de väsentligen kunnat utnyttja resan som de planerat. Högsta ersättningsbelopp är 500 kronor/person och dag, sammanlagt högst kronor per person för den som var sjuk/drabbad. För medföljande lämnas halv ersättning utom i de fall även de fått resa hem i förtid då samma ersättning som till den drabbade lämnas. Läkarintyg Behandlande legitimerad läkare på resmålet ska skriftligen utfärda intyg. På intyget ska det också framgå diagnos och antal sjukdagar. Strejkskydd i samband med resa utanför Sverige Försäkringen gäller om din avresa till eller hemresa från utlandet blir försenad på grund av strejk eller fackliga åtgärder. Du får ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och återresa till hemorten i Sverige samt reseavbrott. Begränsningar Försäkringen gäller endast om strejken eller de fackliga åtgärderna brutit ut efter det att resan påbörjats. Du får inte ersättning för de första 24 timmarnas försening eller avkortning utan först för tid därefter. Högsta ersättningsbelopp Vi betalar för merkostnader högst kronor per försäkrad och för reseavbrott i längst 45 dagar och högst 500 kronor per person och dag, se avsnitt Beräkning av ersättning och högsta ersättningsbelopp reseavbrott sidan HE 2008:1

19 Hemförsäkring Skydd när du reser upp till 45 dagar Resestartskydd vid direkt ut- och hemresa till och från plats i Norden om du under den direkta färden till resans utgångspunkt blir försenad och missar utresan från Norden och en direkt påföljande anslutningsresa. hemresan till Sverige från slutdestinationen och en direkt påföljande anslutningsresa om biljetterna inte är ombokningsbara endast om du påbörjat färden till utresans/hemresans utgångspunkt i så god tid att du under normala förhållanden skulle ha hunnit boka in dig och ditt bagage i förväg i enlighet med vad som krävs av researrangör och transportföretag om förseningen beror på att allmänt färdmedel som du reser med drabbats av väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka trafikolycka eller motorhaveri med privatbil som du färdas i under den direkta färden till resans utgångspunkt. Detta gäller dock bara vid sådan resa där biljetterna inte är ombokningsbara t ex charterresa, gruppresa eller resa med så kallade Apexbiljetter. Högsta ersättningsbelopp kronor per person Ersättningsregler Du får ersättning för skäliga extrakostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta dig till resan. Om det vid utresa inte går att ordna så att du kan ansluta dig betalar vi istället merkostnader för hemresa och reseavbrott. Eventuell ersättning från transportföretag eller annat håll minskar vår ersättning till dig. Ersättning för resa med egen bil utanför hemorten Om du efter en olycksfallsskada eller vid akut sjukdom under resa använt din egen bil vid resor för vård och behandling får du ersättning enligt landstingets regler för bilersättning per mil (för år kronor) Beräkning av ersättning och högsta ersättningsbelopp reseavbrott Ersättning för reseavbrott lämnas för de dagar som du inte kunnat nyttja din resa enligt läkarintyg, försäkringen kan ersätta upp till 45 dagar räknat från avresedagen. Ersättningen baseras på resans pris delat i resans totala antal dagar, maximalt 500 kronor per dag. Vid resa med bil ersätter vi milersättning enligt landstingets regler för bilersättning per mil (för år kronor) för närmaste färdväg från resans start till platsen där resan avbryts och åter. Ersättning lämnas för högst 500 mil. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2008:1 19

20 Hemförsäkring Krishjälp vid större skada vid rån, överfall och våldtäkt brand- och inbrottsskada annan större skada som denna försäkring ersätter. Med större skada menar vi här skada som psykiskt påverkar dig negativt och i vilken vi lämnar ersättning från denna försäkring med kronor eller mer. inte för skada om ersättning kan erhållas från annan försäkring eller myndighet som denna försäkring inte ersätter Ersättningsregler Vid ersättningsbar skada ersätts kostnader för behandling hos terapeut/psykolog lämnas med maximalt kr/tillfälle vid högst vid fem tillfällen under en sexmånaders period räknat från dagen för skadan. Behandlingen ska ske i Sverige av legitimerad behandlare, t ex psykoterapeut/psykolog. Överfall om du utsatts för: misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som inte är ringa sexualbrott enligt brottsbalken 6 kap 1-2,4-6 (till exempel våldtäkt, sexuellt utnyttjande m m) om make/maka/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn eller sammanboende syskon dödats genom mord eller dråp. Ersättning lämnas med ett fast ersättningsbelopp. Utöver det fasta ersättningsbeloppet kan ersättning lämnas för tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning. inte för skada som inträffat på resa till eller från arbetet är godkänd, eller kan godkännas som arbetsskada eller ersättas inom ramen för statligt personskadeskydd du har tillfogats av någon annan av dem som omfattas av försäkringen du har tillfogats när du var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott du har tillfogats när du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas. Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott du har tillfogats i samband med att du gjort dig skyldig till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till dagsböter eller högre straff. Ersättningsregler För att få ersättning ska du utan dröjsmål anmäla skadehändelsen till polisen kunna uppvisa en lagakraftvunnen dom om vi begär det eller, om gärningsmannen är okänd, en slutförd förundersökning gjord av polisen presenterat tillräcklig och komplett journalhandling Åtalas den som skadat dig måste du föra talan om skadestånd om vi begär det. Vi betalar då dina rättegångskostnader HE 2008:1

21 Hemförsäkring Fasta ersättningsbelopp Ersättning vid överfall lämnas enligt följande Skadehändelse Ersättning Misshandel kronor Misshandel med tillhyggen eller med upprepade sparkar mot liggande person eller misshandel i hemmet kronor Grov misshandel kronor Grov misshandel medförande livshotande skada kronor Våldtäkt kronor Våldtäkt mot barn under 15 år kronor Övriga sexualbrott enligt 6 kap 2, kronor Ersättningen är schabloniserad och inkluderar kränkningsersättning, sveda och värk samt kostnader under akuttid Om du utsätts för upprepade brott av samma gärningsman eller av en eller flera gärningsmän vid samma tillfällen lämnas endast ett ersättningsbelopp. Tandskada Vid behov av tandläkarvård till följd av överfallet ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare under förutsättning att behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. För behandling hos tandläkare som inte är ansluten till försäkringskassan lämnas ersättning för den avgift du skulle haft om tandläkare ansluten till tandvårdsförsäkringen hade anlitats. Behandling och arvode ska ha godkänts av Stångenäs försäkringsbolag /Länsförsäkringar i förväg, akuta åtgärder undantagna. Ersättning lämnas för kostnader för behandling inom tre år från överfallet. Måste slutbehandlingen på grund av din ålder uppskjutas till senare tidpunkt, ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att Stångenäs försäkringsbolag /Länsförsäkringar, innan du fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. Slutbehandlingen måste sedan ske innan du fyller 30 år. Ersättning lämnas endast för en slutbehandling. Invaliditetsersättning Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet, se Ordboken, upp till ett högsta kapitalbelopp om kronor för bestående men orsakade av överfallsskadan. Ersättning lämnas inte för psykiska besvär. Rätt till invaliditetsersättning föreligger när skadan är läkt, normalt tidigast ett år efter dagen för skadan. Ersättningsbeloppet räknas fram genom att procentsatsen motsvarande invaliditetsgraden multipliceras med kapitalbeloppet. Kapitalbeloppet minskas med 5 % för varje år från och med det att du fyllt 56 år. Reduktionen upphör vid 71 års ålder då 20 % återstår av det ursprungliga kapitalbeloppet. Dödsfallsersättning Om make/maka/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn eller sammanboende syskon uppsåtligen dödats genom mord eller dråp lämnar vi ersättning till dig för sorg och saknad med kronor. Högsta ersättningsbelopp Högsta sammanlagda ersättningsbelopp för överfall, tandskada, medicinsk invaliditet och dödsfall vid varje skadetillfälle är ett totalbelopp om kronor, även om flera personer som omfattas av försäkringen skadas. Självrisk anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6 57 HE 2008:1 21

22 Hemförsäkring Privatansvar för dig som privatperson och inte för någonting som har samband med din yrkes-, praktik- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Om du tar emot dagbarn i ditt hem gäller ansvarsförsäkringen för dig som dagbarnvårdare. när någon kräver att du ska betala skadestånd för en person- eller sakskada som du under försäkringstiden orsakar genom vårdslöshet eller på annat sätt blir ersättningsskyldig för enligt skadeståndsrättsliga regler. om dina barn som är under fyra år orsakat skadan och är för unga för att enligt lag kunna åläggas skadeståndsansvar ersätter vi skadan som om de vore vuxna. Detta gäller dock inte om ersättning kan utgå från annat håll. för bostad som du hyrt eller lånat, gäller försäkringen på följande sätt om du är ersättningsskyldig enligt skadeståndsrättsliga regler skador på byggnaden om skada uppstått genom» brand, explosion» utströmning av vätska, ånga eller gas från ledningssystem eller från kyl- eller frysanläggning, akvarium, vattensäng, oljefylld radiator, eller brandsläckare i den mån ersättning inte lämnas från byggnadens försäkring. om skadan har uppstått på annat sätt omfattar försäkringen bara skada på» vatten- och avloppssystem med därtill anslutet sanitetsgods t ex tvättställ, badkar, bidé och toalettstol» glas i fönster och i dörrar» sval-, kyl- och frysskåp, spis, disk- och tvättmaskin samt torktumlare» maskinella anordningar i extern tvättstuga. skada i hotellrum eller annan hyrd eller lånad bostad under resa. för skada orsakad av segelbräda som du hyrt eller lånat. inte till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt skada som du tillfogat någon annan som omfattas av försäkringen skada på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med skada som uppkommit vid tjänste- eller yrkesutövning eller vid annan förvärvsverksamhet skada på hotellrum, annan hyrd eller lånad bostad som orsakats av slitage eller vanvård för skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av; motordrivet fordon då skadan uppkommit till följd av trafik med fordonet. Undantaget avser inte motordriven rullstol eller sådant trädgårdsredskap för eget bruk som inte är registreringspliktigt. båt, egen segelbräda, vatten- eller luftburen farkost. skada som uppstått i samband med att du utfört straffbar uppsåtlig gärning skada som du kan göras ansvarig för som ägare av annan fastighet eller som innehavare av annan tomträtt eller som ägare av annan bostadsrättslägenhet än som anges i försäkringsbrevet HE 2008:1

23 Hemförsäkring Privatansvar Vid skada Dina åtgärder Krävs du på skadestånd ska du anmäla kravet till oss så snart som möjligt. Om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Blir du stämd eller blir det rättegång ska du genast underrätta oss och följa våra anvisningar, annars blir domen inte bindande för oss. Våra åtgärder Krävs du på ersättning för en skada som överstiger självrisken och som omfattas av försäkringen utreder vi om du är skadeståndsskyldig förhandlar vi med den som kräver skadestånd för vi din talan vid rättegång och svarar i så fall också för rättegångskostnaderna betalar vi det skadestånd som du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp vid personskada, kronor per skadetillfälle sakskada, kronor per försäkringsår. Ersättningsbeloppet utgör övre gräns även om flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga eller om flera skador uppstår vid samma tillfälle och av samma orsak. Självrisk kronor. Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan HE 2008:1 23

24 Hemförsäkring Rättsskydd för dig i egenskap av privatperson när du företräds av ett ombud i tvisten om försäkringen är gällande när tvisten uppkommer och har gällt under en sammanhängande tid av två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos oss om du tidigare haft samma slags försäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den om tvist uppkommit innan försäkringen varit gällande i två år och de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft. En tvist anses uppstå när en part helt eller delvis avvisar ett framställt krav, till exempel ett ersättningsanspråk. om din försäkring upphört på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du ändå beviljas rättsskydd under förutsättning att försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år om du företräds av ett ombud i tvisten, se avsnitt Krav på ombud sidan 25. om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat inom Norden inträffat utom Norden när du varit på resa och tvisten gäller dig i din egenskap av resenär för tvist som kan prövas som tvistemål (T-mål) av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens VA-nämnd, i miljödomstol enligt 20 kap 2 p 6 miljöbalken, Hovrätt eller Högsta domstolen. Med tvist avses inte brottmål för dig som förare eller brukare av motorfordon, husvagn eller annat släpfordon, fritidsbåt eller segelbräda som du tillfälligt lånat eller hyrt på din resa utanför Norden. Rättsskyddet gäller då även för sådana brottmål som anges i de allmänna motorfordons- respektive båtvillkor, dess avsnitt för rättsskydd Begränsningar Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans ( t ex skiftesman, kronofogdemyndighet, arrende- eller hyresnämnd) betalas endast kostnader som uppkommit efter sådan prövning. inte för tvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d första stycket i rättegångsbalken (s k småmål, d v s tvister där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt basbelopp). Beloppsbegränsningen gäller även tvist utomlands. Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med. Försäkringen kan dock gälla för annan tvist än bodelningstvist och tvist om äganderätt som uppkommer tidigast ett år efter det att äktenskapet, partnerskapet eller sammanboendet upphörde enligt folkbokföringen. Exempel på annan tvist är, tvist om underhåll, vårdnad, umgänge och barns boende som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet (även tilltänkt förvärvsverksamhet) som gäller pantsättning, borgensåtagande eller liknande åtagande av dig till förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom som gäller skadestånd eller annat anspråk mot dig på grund av gärning som leder till att du misstänks eller åtalas för brott som kräver uppsåt för straffbarhet om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad gäller dig som ägare eller delägare till fastighet eller som innehavare av tomträtt eller som ägare av annan lägenhet än som anges i försäkringsbrevet som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, vatten- eller luftfarkost (beträffande motorfordon, båt och segelbräda utomlands, se avsnitt i detta avsnitt) angående så kallade timeshare (tidsdelat boende) eller liknande utomlands om du inte först inhämtat vårt godkännande i val av ombud HE 2008:1

HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring

HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring HE 2009:1 Villkor Hemförsäkring Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton

Läs mer

Försäkringsvillkor VILLAHEM

Försäkringsvillkor VILLAHEM Försäkringsvillkor VILLAHEM från 2008-01-01 Stångenäs Försäkringsbolag Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla

Läs mer

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR H12 Hemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Hemförsäkring H12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 5 B Aktsamhetskrav... 5 C Självrisker... 6

Läs mer

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring Hemförsäkring H14 Villkor Villkor Hemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H14 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav

Läs mer

Hemförsäkring H2014. Villkor Hemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Hemförsäkring H2014. Villkor Hemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Hemförsäkring H14 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och högsta

Läs mer

H 08 Gäller från 2008-01-01. Hemförsäkring. Villkor

H 08 Gäller från 2008-01-01. Hemförsäkring. Villkor H 08 Gäller från 2008-01-01 Hemförsäkring Villkor Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål. Förvara

Läs mer

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse VILLKOR FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG UTLANDSVISTELSE TU13 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse TU14 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H15 VILLKOR Villkor Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009 SBAB Hemförsäkring försäkringsvillkor 1 maj 2009 Home Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014 Hem försäkringsvillkor 1 september 2014 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1

Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1 Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål.

Läs mer

If Start. försäkringsvillkor 1 maj 2012

If Start. försäkringsvillkor 1 maj 2012 If Start försäkringsvillkor 1 maj 2012 Key Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på telefon 0771-655 655

Läs mer

START. Försäkringsvillkor september 2014

START. Försäkringsvillkor september 2014 START Försäkringsvillkor september 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Försäkringsvillkor mars 2015

Försäkringsvillkor mars 2015 STARTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor mars 2015 Här har vi samlat allt som vår startförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

FH 12 Gäller från 2012-07-01. Fritidshusförsäkring. Villkor

FH 12 Gäller från 2012-07-01. Fritidshusförsäkring. Villkor FH 12 Gäller från 2012-07-01 Fritidshusförsäkring Villkor Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål.

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Sveland Hem VILLKOR. Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Hem VILLKOR. Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Hem Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Hyresrätt 2014-02-01. Innehållsförteckning

Hyresrätt 2014-02-01. Innehållsförteckning Hyresrätt 2014-02-01 HFH02, 2014-02-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vem, var och för vilken egendom försäkringen gäller 3. Egendomsskydd 4. Ansvarsskydd 5. Rättsskydd 6.

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2012

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2012 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2012 3 Innehåll Översiktlig information... 4 A Hemförsäkring Standard... 5 Var och för vem försäkringen gäller... 5 Självrisker... 5

Läs mer

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Hem- & Villahemförsäkring Gäller från 1 januari 2014 Innehållsförteckning A. Information...5 1. Allmän information...5 2.

Läs mer

Villahemförsäkring Villkor VH 10

Villahemförsäkring Villkor VH 10 Villahemförsäkring Villkor VH 10 1 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton

Läs mer