Hus i Lindvallen säljes Grönbyn 507A 30kvm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hus i Lindvallen säljes Grönbyn 507A 30kvm"

Transkript

1 Hus i Lindvallen säljes Grönbyn 507A 30kvm Denna fina lägenhet är belägen i en attraktiv stugby med välskötta parhus på bekvämt gångavstånd till Lindvallens liftsystem, ca 200 m. Fina längdspår finns i området. På Snötorget i närheten finns butiker, restauranger, café, skiduthyrning, m.m. Lägenheten har flera smarta låsbara förvaringslösningar som är unika för just denna lägenhet. Låsbar förvaring i taket i både sovrum och badrum. Låsbara lådor finns även på den nybyggda altanen. Perfekt vid undanstuvning för uthyrning. Badrummet är nyss totalrenoverat Lägenheten är på 30 m² och inrymmer hall, storstuga med köksdel, matgrupp och soffhörna. Ett sovrum med fyra bäddar, Dusch/WC, torkskåp. Utvändigt skidförråd. Gångavstånd till hållplats för skidbussen, som går mellan Lindvallen och Hundfjället. Pris innan 1/10 annars kronor prutat och klart. Ring oss nu! Peter Eriksson och Rita Hallenheim 08/ el

2

3

4 Ekonomi Avgifter till föreningen: Grundavgift (from 1 juli 2008) Kostnader vid uthyrning Uthyrningsfond inre (inre underhåll, inventarier) Storstädning och textilbyten Tillsyn och receptionsservice (Bet till uthyraren) Totala kostnader om lägenheten hyrs ut Intäkter Ca årsintäkter (Gäller vid full uthyrning) Per år kr kr kr kr kr kr/år Om föreningens ekonomi BRF Gröna Byn är helt finansierad genom medlemmarnas egna insatser. Vilket betyder att föreningen är helt obelånad. Föreningen äger 35 parhus med 70 lägenheter om vardera ca 30 kvm. Taxeringsvärde mark kkr. byggnader kkr. Bokfört värde mark kkr. byggnader kkr. Det egna kapitalet uppgår till kkr.

5 1 (5) BRF Gröna Byn Org nr Årsredovisning för år 2007 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gröna Byn får härmed avge berättelse för år 2007 Styrelse Styrelsen har sedan ordinare stämma 19 maj 2007 bestått av: Ordinarie Sune Karlsson Jan Åkesson Claus Marmbäck Stefan Fredriksson Ordförande Ledamöter Suppleanter Göran Larsson Anders Hamp Anders Söderborg Valberedning Jan-Ove Axelsson Uno Albertsson Per-Ulf Larsson Revisorer Iris Johansson, Borås Anders Bryngelsson, Borås Sammankallande Ordinarie Suppleant Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av Stringenta Förvaltning AB, Bollebygd. Fastighetsskötsel och stugservice har ombesörjts genom avtal med Bengt-Martins Resetjänst AB samt SälenStjärnan AB. Mindre underhållsarbeten har utförts av medlemmar i föreningen. Löner och ersättningar För fastighetsunderhåll har utbetalats kr i löner samt kr i kostnadsersättningar. Styrelsen har erhållit kronor i arvoden samt kr i kostnadsersättningar. Taxeringsvärden Fastigheten Sälen Västra 3:85, Malungs kommun. Markvärde Byggnadsvärde kr kr kr Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa försäkringsbolag.

6 2 (5) Verksamhet Yttre underhåll Under året har nedanstående specificerade kostnader nedlags, varav kr kostnadsförts. Yttre lönekostnader kr Ytterdörrar och fönster 753 kr Yttre målning kr Trappor altaner 808 kr Belysning 650 kr VVS Kr Ventilation kr El radiatorer kr Markunderhåll 158 kr kr Inre underhåll (66 lägenheter ingår) Under året har nedanstående specificerade kostnader nedlags. Inre lönekostnader kr Duschrum kr El kr VVS kr Kylskåp kr Torkskåp kr Möbler kr TV apparater kr Dammsugare kr Förbrukningsmaterial kr kr Tvätt & städning (62 lägenheter ingår) Under året har nedanstående specificerade kostnader nedlags. Storstädning kr Textilbyten kr Stortvätt kr kr Lägenhetsöverlåtelser Under året har tre överlåtelser skett. Ekonomi och resultat Årets verksamhet har genererat ett överskott på kronor kr. Årets resultat har belastats med utrangeringskostnad för energibesparingssystem med kr. Resultatdisposition Balanserad vinst Årets överskott Kronor Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt nedan: Avsättes för yttre underhåll Överföres ny räkning Totalt Styrelsen föreslår att årsavgifterna för perioden juli 2008 tom juni 2009 fastställs enligt nedanstående förslag. Beslut om avgift för underhåll av duschrum fattas på föreningsstämman. Grundavgift Inre underhåll Storstädning/textil Underhåll duschrum kr kr kr Beslut stämma

7 3 (5) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark (Tax värde kr) Byggnader (Tax värde kr) Energisparsystem Not Aktier Not Omsättningstillgångar Skattefordran Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar föreningens underhåll Yttre underhåll Not Frivilligt inre underhåll Not Frivilligt tvätt och textil Not Obeskattade reserver Övervärde aktier Not Reaunderskott kortfr.placeringar Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Personalskatter Sociala avgifter Förubetalda avgifter Upplupna kostnader

8 4 (5) RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Årsavgifter Frivillig inbetalning underhåll Övriga intäkter Rörelsens kostnader Avsättning frivilligt inre underhåll Not Avsättning tvätt och textil Not Fastighetskostnader Not Administrativa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Not 1 Utrangering energisparsystem Avskrivning energisparsystem Resultat före finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Aktieutdelningar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatter Årets resultat

9 5 (5) STALLDA PANTER ANSvARSF6Rgrruoelsen Noter resultat- och balansrikning 1. Energisparsystem I ngaende anskaffningsvdrden Arets inkop Anskaffningsvdrde 6rets utrangeringar Utgiende ackumulerade anskaffningsvdrden IngAende avskrivningar enligt plan Avskrivningar Arets utrangeringar Arets avskrivningar enligt plan Bokfort restvdrde 2. Aktier Skistar AB 400 st 3. Kortfristiga placeringar Robur Rdntefond Sverige Robur Svenska Likviditetsfonden I bokf6rt vdrde ingar kapitaliserad rdnta 4. Yttre fastighetsunderhill lngaende avsdttning Avsdttning beslut Arsstdmma Arets uttag 5. Frivilligt inre underhill (66 lgh) Ing6ende avsattning Arets avsdttning Arets uttag 6. Frivilligt tvift och textil (62 lgh) Ingiende avsdttning Arets avsdttning Arets uttag 7. Fastighetsskatt Fastighetsskatt, kronor kr ingar i rorelsens kostnader. Inga Inga lnga Inga _ ' Boris den 16 mars 2008 BOSTADSRATTSFORENINGEN GRONA BYN S*14*o Sune Karlsson ordf6rande Min revisionsberdttelse betrdffande denna irsredovisning har avgivits 2 t4.rf *r l/rwt S? /zan9jam lris Jofinsson Godkiind revisor / 2AA I

10 Revisionsberdttelse Till liireningsstiimman i Bostadsriittsfiireningen Griina Byt, Siilen Org nr Jag har granskat irsredovisningen och bokfi)ringen samt styrelsens ftirvaltning i gostadsiattsforeningen Grona Byn, Siilen for ir Det?ir styrelsen som har ansvaret ftir rdkenskapshandlingarna och fiirvaltningen och for att irsredovisningslagen tilliimpas vid uppriittandet av irsredovisningen. Mitt ansvar iir att uttala mig om irsredovisningen och forvaltningen pi grundval av min revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebdr att jag planerat och genomlort revisionen for att med hog men inte absolut s?ikerhet forsdkra mig om att irsredovisningen inte innehiller vdsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i rtikenskapshandlingarna. I revision ingir ocksi att piova redovisningsprinciperna och styrelsens till?impning av dem samt att bedtima de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort niir den uppriittat irsredovisningen samt att utviirdera den samlade informationen i irsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag granskat viisentliga beslut, itgiirder och ftjrhillanden i foreningen ftir att kunna beddma om nigon styrelseledamot iir ersbttningsskyldig mot foreningen. Jag har iiven granskat om nigon styrelseledamot pi annat siitt handlat i strid med bostadsriittslagen, irsredovisningslagen eller foreningenstadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund lor mina uttalandenedan. Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en riittvisande bild av foreningens resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige' Fdrvaltningsberiittelsen iir forenlig med irsredovisningens tivriga delar. Jag tillstyrker att fiireningsstbmman faststiilleresultatrakningen och balansrdkningen for foieningen, disponerar vinsten enligt lorslaget i forvaltningsber?ittelsen och beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet lor rbkenskapsiret, Boris /ans lris J ansson God iind revisor t,u,

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917

ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917 / Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5 org.nr. 769607-9917 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN rg.nr. 769607-9917 ÅRSREDVI I G 2007-01-01... 2007...12...31 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer