Guide. Sverige ställer om! 8 14 april till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide. Sverige ställer om! 8 14 april 2013. till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker. 8 14 april 2013"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 8 14 april 2013 Sverige ställer om! TEMAKVÄLL OM MILJÖ OCH UTVECKLING KATRINEHOLM TORSDAG 11 APRIL Guide till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker 8 14 april 2013 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, FÖRETAG, STUDIEFÖRBUND, KOMMUNER OCH MYNDIGHETER I SAMVERKAN!

2 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN LÄNSSTYRELSEN: Ett hållbart Södermanland Martin Lindqvist. Foto: Edis Potoris. Vad tycker du att vi måste göra för att förbättra miljön i Södermanland? Länsstyrelsen samlar nu in förslag på vilka åtgärder som behövs för att vi ska nå längre i länets miljöarbete. I höst bildar vi arbetsgrupper med företrädare från bland annat kommuner, organisationer och företag. Nu har du chans att påverka arbetet och lämna dina åtgärdsförslag till arbetsgrupperna. Gå in på och lämna ett åtgärdsförslag där. Klicka på fliken»miljö & Klimat«. För att säkerställa ett framgångsrikt miljöarbete krävs insatser från många olika håll i samhället. Länsstyrelsen i Södermanland tar under 2013 och 2014 fram ett åtgärdsprogram för ett mer hållbart Södermanland. Du kan också hjälpa till. Martin Lindqvist som är projektledare berättar mer: Syftet med det här programmet är att vi ska höja ambitionerna med att nå miljömålen för länet och till det behöver vi en bred förankring. Just nu håller vi på att bilda arbetsgrupper. Vår förhoppning är att vi ska få en stor uppslutning från både föreningar och näringsliv, landsting och kommun liksom från allmänheten. MARTIN PÅPEKAR OCKSÅ den vinst det faktiskt innebär för olika organisationer att sluta upp bakom arbetet: Många kunniga människor kommer att träffas i arbetsgrupperna. Där finns det chans att lära av varandra och hitta smarta samarbeten som gagnar såväl den egna organisationen som miljön. Det är också klokt att lyfta fram den egna organisationen i»miljörampljuset«och visa att man är en konstruktiv kraft för ett hållbart Södermanland. DET FÄRDIGA PROGRAMMET kommer att innehålla åtgärder för att till exempel minska försurningen, övergödningen och spridningen av miljögifter. Klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden är två andra områden som kommer att vara i fokus. Martin berättar: I arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram kommer vi att luta oss mot de svenska miljömålen som omfattar alla de stora miljöutmaningar som vi står inför. Det är viktigt att poängtera att detta inte är Länsstyrelsens»eget«åtgärdsprogram, utan ett miljöprogram för alla länets aktörer. Vilka åtgärder som vi väljer att fokusera på är inte bestämt på förhand, utan det är något som kommer att diskuteras fram i arbetsgrupperna. I korthet kommer upplägget bestå i att flera arbetsgrupper bildas. Dessa ska i sin tur dels ta fram förslag på åtgärder, dels förankra dessa förslag i sina respektive organisationer. Grupperna kommer också att ta sig an de förslag och idéer som kommer in från allmänheten och hantera dem. Vi vill samla alla goda krafter i arbetet med åtgärdsprogrammet. Målet är att så många organisationer som möjligt ska vara med och uträtta positiva åtgärder för miljön. I slutänden vill vi nå fram till en avsiktsförklaring mellan alla inblandade för ett mer hållbart Södermanland. Som privatperson kan du lämna förslag till arbetsgrupperna på vilka åtgärder som du tycker behövs för att vi ska nå en bättre miljö. UNDER FRAMTIDSVECKAN HAR du möjlighet att lämna in förslag på åtgärder när du deltar i en aktivitet och längre fram kommer det att finnas fler möjligheter att komma i kontakt med de olika arbetsgrupperna. Redan i dag kan du kontakta Martin via e-post, telefon eller på Länsstyrelsens webbplats om du vill veta mer eller bidra med dina idéer. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM FAKTA PROJEKTLEDARE: Martin Lindqvist TELEFON: E-POST: WEBB: lansstyrelsen.se/sodermanland/sv/ miljo-och-klimat SVERIGES MILJÖMÅL: tidningen om framtidsveckan. koordination Studiefrämjandet Sörmland. projektgrupp Projektledare Aulis Syväjärvi, Katarina Johansson, Studiefrämjandet Sörmland, produktion Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. tryck EKTAB upplaga ex, distribueras med Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren i Flen.

3 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 3 Foto: Flens kommun. Britt-Marie Andersson i mitten. Planarkitekt och kontaktperson. Till höger: Alexandra Björk, GIS-samordnare. Till vänster: Karin Tibbelin, Planarkitekt. Foto: Aulis Syväjärvi. FLENS KOMMUN: Hur vill du utveckla Flens stadsrum? Varje kommun ska ha en översiktsplan som anger riktningen för den långsiktiga utvecklingen och så har även Flens kommun. Översiktsplanen kan sedan ändras inom begränsade delar och då vara lite mer detaljerad. Under hösten 2012 påbörjades ett sådant arbete med Flens stad. Britt-Marie Andersson, planarkitekt på Flens kommun berättar mer om arbetet: Att förändra vissa delar inom en översiktsplan kallas fördjupning och innebär att man bestämmer bland annat hur mark- och vattenområden ska användas, liksom hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Tidsperspektivet för den aktuella fördjupningen är på år och skall vara väl förankrad i Vision 2019 för Flen. UNDER FRAMTIDSVECKAN KOMMER Britt-Marie Andersson tillsammans med Aulis Syväjärvi från Studiefrämjandet att bjuda in till ett stormöte och anordna en temakväll: Framtidsforum om Flens stadsrum Hur kan vi utveckla Flen till en attraktiv stadsmiljö? Platsen för mötet är Inspirea på Flens bibliotek och mötesplats och det kommer att pågå mellan klockan och Hit är alla välkomna med synpunkter och åsikter kring hur man vill se sitt framtida Flen. Ta chansen att påverka. NYLIGEN TOGS BESLUT om att fördjupningen ska heta»flen staden mellan sjöarna«och att den ska bygga på sex målbilder. Lite övergripande kan man säga att det är viktigt med en god planberedskap och att den nya bebyggelsen anpassas till den gamla. Planen skall också visa åt vilket håll man vill att staden ska växa. Det är också viktigt att man har en stark stadskärna och tydliga strategier för att utveckla stadsmiljön. Konkreta förslag på hur stadens parker och grönområden kan förbättras, och var nya mindre kan planeras är viktigt liksom tryggheten. Mycket ryms i begreppet attraktiva och trygga miljöer. Invånarna ska känna sig trygga både i sin boende- och sin livsmiljö. Exempelvis behöver järnvägsövergången i den västra delen, Variaövergången, göras planskild så att vi anpassar oss till den ökade mängd trafik som finns idag. FLENS ALLMÄNNA PLATSER och lokaler måste vara tillgängliga för alla. Människor med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att ta del av samhället. Den fördjupade planen kommer att på ett konkret sätt visa på de brister som finns i dag och även på hur vi kan förändra och förbättra. Vi ska också tillse att vi har ett väl utvecklat gång- och cykelnät mellan de olika stadsdelarna, liksom till våra stadsnära natur- och strövområden. Klimat och hållbarhet måste tas hänsyn till vid ny bebyggelse. Tidigare nedlagda resurser FRAMTISDFORUM tisdag 9/4 kl på Flens bibliotek Temakväll om Flens stadsrum. Hur kan vi utveckla Flen till en attraktiv stadsmiljö? i gator liksom i vatten- och avloppsnät bör utnyttjas på ett effektivt sätt. Lokalklimatet behöver identifieras och vara en viktig del i valet av områden. Det är av stor vikt för oss i vårt arbete att flensborna får möjlighet att delta i och komma med synpunkter kring hur vår framtida kommun ska se ut. Vi ser därför gärna att så många som möjligt kommer till vårt möte den 9 april. Fram emot hösten 2013 ska vi ha ett färdigt förslag som sedan ska passera både samråd och synpunkthantering och till hösten 2014 ska vi vara klara för att fatta beslut om antagande av planen. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM

4 4 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN Nils Hollman. Foto: Aulis Syväjärvi. Hans Jältorp. Foto: Edis Potori. Hans Jältorp, Energikontoret i Flen:»Solen skickar ingen faktura«brukar du fundera på hur du ska kunna sänka din boendekostnad? Har du redan identifierat elräkningen som den största boven i dramat? Då tycker jag du ska ta chansen att träffa Nils Hollman och Hans Jältorp på plats på Amazon i Flen den 11 april mellan klockan 19 och 21. Här är alla frågor kring energi- och klimatsmarta lösningar välkomna. Nils är fristående expert på solenergi och kan allt om vilka olika typer av solfångare och solel man kan stöta på som privatperson. och växa enormt den närmaste tiden. Ja, verkligen. Och om du tänker efter så är det ju ganska logiskt: Solen skickar inga fakturor. Att det sedan inte är någon energiskatt på pellets gör ju knappast varken saken sämre eller räkningen högre, eller hur? undrar Hans retoriskt. En dag som denna är det kanske svårt att tänka att man använda solenergi på ett effektivt sätt, menar Nils. Temperaturen ute visar på fyra minus, men mätaren i min solfångare står på 110 grader. Det handlar bara om att göra rätt. Solenergi är på väg att bli oerhört populärt. Hans Jältorp är till vardags projektledare på Energikontoret i Eskilstuna, men är också energi- och klimatrådgivare för Gnesta och Flen. Till Hans vänder du dig med fördel om du har frågor kring LED-lampor och hur man med en smart belysning kan skära ner rejält på energiförbrukningen. Det bästa är att börja se över belysningen på de områden där lamporna jobbar mest, exempelvis utelampor som vintertid lyser ganska många timmar per dygn. VANLIGA GLÖDLAMPOR FASAS ut och många som inte känner till vad de nya LED-lampornas styrka betyder kan tycka att det är svårt att byta. Under informationskvällen kommer Hans att ha med sig både vägledning för de som vill lära sig mer och en ljusramp som han tror kan ta kål på en del förutfattade meningar kring energisnål belysning. Vanliga missuppfattningar är att LED-lampor inte lyser starkt nog, eller att det inte finns lampor till just den armatur som man har hemma. Inget kan vara mer fel. Det finns alla styrkor och alla modeller på lampor numera. Det kommer jag att visa under den här kvällen, liksom en hel del andra smarta tips. Visste du till exempel att det finns en app till telefonen som heter Lampguiden? Där kan du med några enkla knapptryck se vilken LED-lampa du ska ersätta din gamla glödlampa med. Praktiskt och enkelt att alltid ha med. DE VANLIGASTE FRÅGORNA som Hans får är från om- och nybyggare som vill se över sin energiförbrukning. Ingen gillar ju räkningar. Än mindre om de är högre än vad som krävs. Hans bästa tips för miljövänlig uppvärmning är att kombinera solel med pellets. Solenergi tror Hans kommer att bli en folkrörelse SJÄLV ANVÄNDER SIG Hans av solfångare och pellets hemma. Under våren kommer han också att investera i en anläggning för solel. Kombinationen är den bästa pensionsförsäkring man kan ha, menar han: I dagsläget finns ett fåtal nätbolag som använder nettodebitering, något som troligen kommer att öka. Det innebär att du bara förbrukar den solel du behöver under sommarhalvåret, resten sparas och kan användas under vintern. I nästa steg kan man sälja sin överskottsel och istället köpa vinterpellets för den summan. När anläggningen väl är betald är det ren vinst att ta hand om sin egen el, sprida förbrukningen över året och sedan sälja överskottet. I dag är det kö för att få bidrag för att ställa om till solenergi. Men många ansöker och hämtar inte ut bidraget innan tiden gått ut, så det är alltid värt att söka. Dessutom tänker kanske inte alla på att det även går att använda sig av ROT-avdraget. Dock inte båda tillsammans. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM Energiafton torsdag 11/4 kl på Amazon i Flen Energirådgivare Hans Jältorp i Flen och Nils Hollman från Mälardalens Solenergi. Tema: Lär dig mer om hur du producerar solel eller solvärme samt vilka energibelysningar som är mesta effektiva på marknaden idag.

5 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 5»Vill du bli lycklig hela ditt liv, skaffa dig trädgård och bin«foto: Aulis Syväjärvi. Foto: Aulis Syväjärvi. Troxtabo getgård satsar på osttillverkning Carmen Wikström är kvinnan som gjorde ett vägval i livet och sadlade om från att vara stadsbo i Nyköping och arbeta som intensivsjuksköterska till att bli getfarmare och osttillverkare utanför Flen. När familjen flyttade till landet och fick lite mark började hon tänka att»vad kan man göra av det här«. Så lyder ett kinesiskt ordspråk som biodlaren Tommy Ekdahl i Flen gärna skriver under på. Vi träffar honom i snickarboa där han fixar med nya bottnar till sina bikupor. Snart skall bina ut och flyga för första gången på många månader efter en lång vintervila, då är det ett bra tillfälle och byta botten på kupan och få nystädat inför honungssäsongen. Tommy älskar verkligen biodling, det ger så mycket tillbaka i livskvalitet och glädje understryker han. Tänk att få sätta sig på en stol bredvid kupan en kväll efter jobbet och lyssna på»surret«, det stressar ner och man vilar själen. Tack vare bina blir man en god iakttagare av naturens växlingar och årstidernas rytm, du längtar till att olika växter och träd skall blomma till binas glädje och för den jätteviktiga pollineringen som bidrar till nya växter i vår flora. Bin är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Det är så fantastiskt givande att få arbeta med djur och getterna är så roliga och påhittiga, man har verkligen en levande relation med dem och det är intressant att försöka förstå dem säger Carmen. De har en hård hierarki inom gruppen med tydlig rangordning och en ledarget, men mig får de inte stånga. Jag får inte»gulla«med ledargeten utan hålla distansen så hon inte blir för ivrig säger hon. HON BÖRJADE MJÖLKA getterna för ett år sedan, detta är andra säsongen och det finns ca 25- tal getter på gården. För ett år sedan visste jag inte om jag skulle klara av dem eller att göra ost säger Carmen, men efter mycket läsande i litteraturen om osttillverkning samt några grundkurser hos osttillverkarna Jürss Mejeri i Flen har hon kommit igång och idag produceras bl a vitmögelost, kittost, fetaost, halloumi och getrulle (typ Chevre). Känslan idag är att»jag kan«och det är så jätteroligt med all uppskattning som jag får från kunder som köper min ost och jag blir inspirerad att utveckla nya sorter. Kundgruppen som köper Carmens ostar är bred och hon vill att alla skall ha råd att köpa hennes produkter, priset får inte bli för högt och exklusivt. Det är en balansgång att få rörelsen att gå ihop ekonomiskt och kunna investera i framtiden med sitt landsbygdsföretag. HON TÄNKER ÖPPNA gårdsbutik i vår, då kan hon kombinera försäljningen på marknader runt om i Sörmland med egen butik hemma på gården. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI Som bonus får man honung som är både gott och nyttigt. Jag använder den även till mindre sårbehandling och sprickor eftersom honung är bakteriedödande, den lindrar också hosta och heshet etc. Du behöver inte äta så mycket godis om du äter honung, du blir mätt på sötningsmedel från det mer nyttiga druv- och fruktsockret. Honung innehåller inget farligt rörsocker säger Tommy. Bina ger mig dubbel glädje eftersom jag får umgås med så mycket nya och trevliga människor när jag är cirkelledare hos Studiefrämjandet för de som är nybörjare och vill komma igång och lära sig mer om biodling. Kunskap behövs för att sköta ett bisamhälle, men du behöver absolut inte vara rädd för bin, det är bara att hänga på en cirkel och köra på, vi behöver bli flera säger Tommy, det är jättekul! Jag brukar också vara mentor åt biodlare som har hållit på i några år, det blir mycket umgänge och det är verkligen trevligt. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI Öppet hus på Caraboo onsdag 10/ PROVKÖR EN ELBIL! Bilen är fulltankad men inget motorljud hörs.. Det är kul att få jobba med elbilar säger Peter Söderberg på Caraboo AB i Katrineholm, att göra»rätt saker«känns bra, någonstans måste man börja. Det hela började när Peter besökte Europas största bilsalong i Paris, han ägnade två hela dagar åt att studera elbilar och prata med fabrikanter. Nu har Caraboo AB egen import av elbilar sedan 2010 och det känns riktigt bra. Vi vet att 95 % av alla privata vardagsresor med bil är under 4 mil, varför då betala dyr koldioxidskatt och dyrt fossilt bränsle när man kan köra nästan gratis på el? Elbilen är i det närmast skattebefriad, det kanske inte folk tänker på. Det är häftigt att susa fram tyst och veta att man inte förbrukar bensin eller diesel som släpper ut föroreningar i naturen och i stadsmiljön. Norge är bättre än Sverige vad gäller elbilar. Där betalar man ingen moms på elbilar vilket gör att priset blir mycket lägre och förra året såldes ca elbilar i Norge. Det vore en enkel åtgärd att genomföra i Sverige om vi menar allvar med att sänka koldioxidutsläppen från trafiken. Många företag vill profilera sig med en elbil idag, snart är det dags för oss vanliga medborgare att njuta av en ren och tyst bil menar Peter. Under Framtidsveckan har vi öppet hus och visning, då är alla välkomna att provköra. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI

6 6 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN KATRINEHOLM: Aldrig för långt för att cykla Djulö allé. Foto: Lena Hammarbäck. Varje kommun som bryr sig om sina invånare, bryr sig också om miljön. Genom att tänka hållbar utveckling i alla beslut och prioriteringar förvissar sig Katrineholm om att alltid hitta den bästa lösningen för både dig som invånare och för framtiden. Att ta cykeln till jobbet eller till besöket hos vännerna är enkelt i Katrineholm, men det kan alltid bli ännu enklare. Huvudfokus i vår planering bygger på att Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa hållbar utveckling för kommande generationer, fortsätter Sigrid Perlman. Vi brukar säga att hållbar utveckling har tre ben: Ett socialt, ett ekonomiskt och ett ekologiskt. Det fina med cykeln är att den bidrar på alla nivåer. Genom att byta bilen mot cykeln förbättrar du hälsan, spar pengar och är snäll mot naturen i och med minskade utsläpp. å samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar Håkan Lernefalk, miljöstrateg, och Sigrid Perlman, utredare. De jobbar tillsammans med övriga medarbetare för att lyfta cykelfrågorna i den nya översiktsplanen som tas fram under I Katrineholm är det nära till det mesta. I den nya översiktsplanen står att centrum i huvudsak ska växa inom en radie av tre kilometer. Nära är dock inte tillräckligt för att fler ska välja cykel, vi måste också se till att det är enkelt att cykla, att vi underlättar för cyklisterna genom att lösa praktiska problem och att det är lätt att hitta våra cykelvägar. KATRINEHOLM GÖR MYCKET för att underlätta cyklande redan i dag. Du kan pumpa din cykel på torget och du kan låsa in din cykel vid tågstationen om du pendlar. De olika cykelvägar som idag finns i Katrineholm kan man se genom att ladda ner cykelkartan från kommunens webbplats katrineholm.se. Vill du sedan utveckla cyklandet till lite större äventyr kan vi varmt rekommendera Djulöleden, Näckrosleden eller Sverigeleden som sträcker sig genom en mycket vacker natur. Vi vill också göra våra cykelleder mer attraktiva för turister genom att skapa bättre P skyltning och ta fram en mobil applikation med cykelkartor kopplade till GPS. Mer information om våra cykelleder kan du få både på webbplatsen, på biblioteket och på turistbyrån, väl värda ett besök. JUST NU PÅGÅR arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholm. Under sommaren och hösten kommer det att finnas möjlighet för dig som bor i Katrineholm att komma in med synpunkter hur du vill att mark- och vattenområden ska utvecklas och bevaras. Invånarnas syn på hur Katrineholm ska växa och utvecklas är oerhört viktigt. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till kring planen. Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik framför bilåkande för att begränsa utsläpp av växthusgaser. På så vis bidrar vi till en tillgänglig stad för alla och ger fler personer möjligheten att bo eller arbeta centralt, eller pendla från och till större städer i regionen. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM Sverige ställer om! Temakväll och debatt om miljö och utveckling. Tid: Torsdag 11/4 kl Plats: Musikens Hus, Katrineholm. Ekologisk fika serveras. Välkommen! FÖRELÄSNING med Jan Forsmark Hela Sverige skall leva. Jan Forsmark föreläser och visar goda exempel på lokalt miljöarbete i Sverige samt målar upp strategier för hur en hållbar samhällsutveckling kan utvecklas för framtiden. PANELDEBATT: Hur kan Katrineholm utveckla sitt miljöarbete mot en hållbar välfärd och miljö. Medeverkande: Birger Schlaug, Jan Forsmark, Kjell Dävelid, Katrineholms kommun, MarieLouise Karlsson, Katrineholms kommun, Aulis Syväjärvi, Studiefrämjandet Sörmland. Jan Forsmark Hela Sverige ska leva. Foto:Privat. Läs gärna mer på eller

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 7 Den kommun eller region som satsar på offensivt miljöarbete tar ansvar för den framtida välfärden Jordens olika ekosystem är stressade idag, det är naturens resurser som har gett oss den välfärd vi har, om vi överutnyttjar naturen riskerar olika ekosystem att kollapsa och då finns det inget»quick fix«för att rätta till problemet säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap på Stockholm Universitet tillika chef för Stockholm Resilience Centre. Studiefrämjandet fick ett möte med Johan Rockström för att diskutera miljösituationen idag när han gästade Eskilstuna. Hur definierar du begreppet resiliens? Jag kan lyfta fram tre huvudspår/ord. Motståndskraft: Hur robust är ekosystemen och samhället att klara av en störning, att finnas kvar som innan störningen? Anpassningsförmåga: Hur ska man anpassa sig till en föränderlig värld där samhälle och ekosystem påverkas av yttre påverkan? Transformativ förmåga: Hur kan samhället och ekosystemen förmå att lyfta sig från en dramatisk förändring och gå i en ny inriktning? Vad gör ni på ert forskningscentrum? Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system där människa och natur studeras som en integrerad helhet, vi bildadas Vår uppgift är att ta fram ny kunskap om relationen människa och natur, mänsklighet och planet, samt att ta fram nya lösningar för hållbar utveckling. Vilka ekosystem är mest stressade idag? Tropiska marina system har ett hårt tryck på sig pga av den globala uppvärmningen, överfiske och försurning, stora livsviktiga system av korallrev hotas av kollaps som inte går att reparera. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Stockholm Universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Foto: Aulis Syväjärvi. Regnskogarna riskererar att bli savanner eftersom de är utsatta för flera integrerade tryck från klimatförändring, markanvändning och hårda avverkningar. Polarisarna smälter i hög takt idag och det kan få konsekvenser för väder och klimat som vi inte kan överblicka. Värmen från solstrålningen reflekteras allt mindre tillbaka till rymden, vilket gör att mer värme stannar kvar i atmosfären. Snabba och oväntade förändringar i polarområden kan bidra till extrema väder och t o m kallare vintrar i Sverige och ändrade havsströmmar. Här i Sverige kan vi se att Östersjön och andra stora sjösystem är under press pga av alla diffusa utsläpp som samhället släpper ut, det gäller övergödning, olika miljögifter, läkemedel, överfiske etc. Det moderna jordbruket har också medfört ett förenklat landskap med mindre biologisk mångfald, landskapet blir då mer sårbart mot extrema väder, vind och vatten, resultatet blir med mindre buffringsförmåga och motståndskraft samt att miljögifter sprids i maten. För alla dessa problem finns spännande hållbara systemlösningar, för hållbar produktion av mat och energi och effektivt resursutnyttjande, som nu måste tillämpas på allt större skalor. Hur ska vi kunna kommunicera ut problemen i de stora ekosystemen till lokala åtgärder och förståelse? Svår fråga, vetenskapen måste bli duktigare och kreativare på att kommunicera ut forskningsresultaten, vi kan kombinera budskapen med berättelser, konst, film, foto etc, vilket vi exempelvis gjort i boken»the Human Quest«som summerar vår vetenskap på Stockholm Resilience Centre och är illustrerad med Mattias Klums s fantastiska fotografier och berättelser. Försöka nå mottagarens känslor, hjärta och hjärna på ett nytt sätt, även att visa på naturens skönhet. Berättelsen är att naturen är grunden för all välfärd och bra ekonomi. Vill vi leva ett gott liv måste vi tänka på detta och utveckla en smart välfärd, det människan gör idag håller inte i längden, så mycket vet vi. Den kommun som satsar på miljön satsar också på framtida välfärd. Behövs det större politiskt mod och handlingskraft idag inom miljöpolitiken? Ja, nu är tidpunkten för politiskt mod, också att experimentera med nya förvaltningsidéer. Det finns en stor villighet att hjälpa till hos vanliga människor, företag och kapitalinvesterare. Hur bra är Sverige idag inom miljöpolitiken, leder vi»ligan«? Vi halkar efter, vi är inte bäst i klassen men vi har alla förutsättningar om ambitionen finns. Tyskland är mycket bättre på energiområdet, England är bättre på ekosystem och naturkapital, Sydkorea är långt fram i sitt tänkande kring grön tillväxt och hållbarhet kopplat till ekonomi, det brukar kallas»green growth«internationellt. Har den»svenska modellen«med folkrörelsetraditionen en framtida funktion i det framtida miljöarbetet? Givetvis, det är en jätteviktig faktor, miljöfrågorna är en integrerad del av allt som påverkar välfärd och kräver samtal och insikt för att åstadkomma lokal förändring och nya tankemönster. Skall vi lösa miljöfrågan krävs social innovation i kombination med teknisk innovation. Vi kan inte lösa den långsiktiga miljöfrågan via media och information, förändringsprocessen mot en smart och hållbar välfärd är mer komplex än så, folkligt engagemang behövs redan idag. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI

8 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN PROGRAM 8 14 APRIL 2013 Vingåker, Flen, Katrineholm VINGÅKER Frigörande måleri-emotionell friskvård: Motverka stress och töm dig på dina jobbiga känslor Britt-Marie Munther. TID: Tisd 9/4 kl och lörd 13/4 kl PLATS: Studiefrämjandet Vingåker. Sörmlands Vatten och Avfall AB:»Kom och snacka skit med oss«utanför ICA Cityhallen. TID: Onsd 10/4 kl ARRANGÖR: Sörmlands Vatten och Avfall AB. COOP Konsum i Vingåker: Profilerar ekologiska och miljövänliga produkter i butiken hela veckan. ICA Cityhallen i Vingåker: Profilerar ekologiska och miljövänliga produkter i butiken hela veckan. FLEN Insamling av förbrukade pennor för återvinning: Utställda boxar från Terracycle på stadshuset, biblioteket, Studiefrämjandet, BCPW-skolan. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Willys: Lyfter fram ekologiska grönsaker i butiken under hela veckan. ICA Kvantum: Lyfter fram sina ekologiska och fairtrade produkter under veckan i butiken. MiljöFilm: En obekväm sanning (Al Gore). TID: Månd 8/4 kl och PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Flens stadsutveckling: Temadag. Träffa samhällsbyggnadsförvaltningen och kom med idéer om hur vi ska forma Flen Staden mellan sjöarna. TID: Tisd 9/4 kl PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Flens kommun. Framtidsforum: Hur utvecklar vi Flens framtida Stadsrum? Välkommen till en temakväll och bidra med idéer om hur vi kan utveckla Flens yttre miljö och stadsrum. Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Flen staden mellan sjöarna. Aulis Syväjärvi, Studiefrämjandet visar bilder och exempel från andra orter i Sverige. Passa på och kom med egna idéer och förslag om hur du vill att vi utvecklar Flens stadsrum. Ekologisk Kaffe/thé servering. Varmt välkommen! TID: Tisd 9/4 kl PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Flens kommun, kontaktperson: Britt-Marie Andersson, planarkitekt och Studiefrämjandet. Öppet hus och visning av pelletsanläggning i Hälleforsnäs: TID: Tisd 9/4 kl och torsd 10/4 kl PLATS: Västmarksgatan 3B, Hälleforsnäs. ARRANGÖR: Flens Bostads AB. Miljöfilm: Pengar växer på träd. TID: Onsd 10/4 kl och PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Sörmlands Vatten och Avfall AB:»Kom och snacka skit med oss«utanför ICA Kvantum. TID: Fred 12/4 kl ARRANGÖR: Sörmlands Vatten och Avfall AB. Energiafton: Lär dig mer om solel, solvärme och energibelysning. TID: Torsd 11/4 kl PLATS: Amazon, Flen. ARRANGÖR: Studiefrämjandet, Flens kommun, energikontoret. ICA Kvantum: bjuder på Classic ekokaffe under dagen. TID: Fred 12/4. Framtidsveckans infotorg TID: Lörd 13/4 kl PLATS: Prins Wilhelms Torg. Provsmakning av lokalproducerad lammkorv, Studiefrämjandet. Testa en elcykel från ECO-Ride, Studiefrämjandet. Elbil, passa på och provkör! Caraboo AB och Studiefrämjandet. I ullens värld prova tova, Studiefrämjandet. Infokampanjen om miljön, Hyresgästföreningen. Tipspromenad och fågelinformation, Flens Ornitologer. Informationsdesigner Cathrin von Heideken, informerar om Människans fördomar + sitt nya spel i ämnet. Allemansrätten i praktiken, ett nytt material på olika språk, Naturskyddsföreningen i Flen. Vad vill dina drömmar säga dig Marit Johansson, Studieförbundet Vuxenskolan. Mjukträna med frigörande stretch och andning Barbro Öfverberg, Studieförbundet Vuxenskolan. Remake gör något nytt av något gammalt! Studieförbundet Vuxenskolan. Sticka för hälsan Yvonne Udenius, NBV. Energi-dans Yvonne Udenius, NBV. Verksamheten i en bikupa Else-Marie Forsling, Röda Korset. VågaMåla en fläck?! Marit Johansson, symbolpedagog. KATRINEHOLM Willys: Lyfter fram ekologiska grönsaker i butiken under hela veckan. Provkör en elbil: TID: Månd fred kl och lörd 13/4 kl PLATS: Caraboo AB, Industrigatan 5. ARRANGÖR: Caraboo AB. Sörmlands Vatten och Avfall AB:»Kom och snacka skit med oss«utanför ICA Maxi TID: Månd 8/4 kl ARRANGÖR: Sörmlands Vatten och Avfall AB. Gammalt blir nytt: Öppet hus vid Pingstkyrkan Second Hand: TID: Månd 8/4 kl och torsd 11/4 kl PLATS: Vingåkersvägen 10. Tanzania-afton med energi TID: Tisd 9/4 kl PLATS: Biblioteket. På landsbygden i Tanzania har 1,8 % tillgång till el. Vi berättar om arbetet att lösa det samt visar bilder från Tanzania. Vi berättar om möten med människor samt presenterar ett energiprojekt med elektrifiering av landsbygden i Tanzania i samarbete mellan Muheza District och Katrineholms kommun samt Blomberg&Stensson. Medverkar gör Joyce Kimwaga Lundin, Leif Öskog, Anders Kjellqvist samt Kjell Dävelid. ARRANGÖR: Katrineholms kommun. Testa en elcykel: Passa på och prova en elcykel. Vi bjuder på en kopp ekokaffe/thé. TID: Onsd 10/4 kl PLATS: Drömplan, Köpmangatan 9. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Föredrag om elbil och solenergi: Visst lönar det sig att köpa elbil, Peter Söderberg, Caraboo AB. Kjell Dävelid, energirådgivare, pratar om solfångare och solceller samt jämför olika alternativ för bilars bränsle. TID: Onsd 10/4 kl Caraboo bjuder på förtäring. FÖRANMÄLAN: Tel , mail: PLATS: Caraboo AB, Industrigatan 5. ARRANGÖR: Caraboo AB. Föreläsning debatt: Sverige ställer om! Jan Forsmark Hela Sverige skall leva. Föreläsning och goda exempel på lokalt miljöarbete i Sverige. PANELDEBATT: Birger Schlaug, Kjell Dävelid, Jan Forsmark, Aulis Syväjärvi m fl. Hur kan Katrineholm utveckla sitt arbete mot en smart och hållbar välfärd. TID: Torsd 11/4 kl PLATS: Musikens Hus. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Båltsnäs vilt och gårdsbutik Öppet hus: TID: Fred 12/4 kl??? och lörd 13/4 kl???. PLATS: Väg 55 mot Norrköping. TEL: Mannekänguppvisning av ett annorlunda slag: TID: Lörd 13/4 kl PLATS: Pingstkyrkan Second Hand, Vingåkersvägen 10. Guidad visning av Egen El:s sol- och vindpark: Bland solceller och vindkraft. TID: Sönd 14/4 start kl (1,5 tim). PLATS: Energikullen 1, Katrineholm. Ingen förhandsanmälan. Insamling av förbrukade pennor för återvinning: Utställda boxar från Terracycle finns på Studiefrämjandet, Stadshuset, Pingstkyrkan, Biblioteket. ARRANGÖR: Studiefrämjandet.

Guide. Sverige ställer om! 8 14 april 2013. till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker. 8 14 april 2013

Guide. Sverige ställer om! 8 14 april 2013. till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker. 8 14 april 2013 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 8 14 april 2013 Sverige ställer om! Temakväll om miljö och utveckling katrineholm torsdag 11 april Guide till allt som händer i Flen, Katrineholm och

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Guide. Sverige ställer om! 11 19 maj 2013. till allt som händer i Eskilstuna. 11 19 maj 2013

Guide. Sverige ställer om! 11 19 maj 2013. till allt som händer i Eskilstuna. 11 19 maj 2013 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 11 19 maj 2013 Sverige ställer om! Temakväll om miljö och lokal utveckling tisdag 14 maj kl 19.00 i Stadshuset Guide till allt som händer i Eskilstuna

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Energivecka 2014. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-04-28

Energivecka 2014. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-04-28 Energivecka 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06 Energivecka 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer