E-mobilitetsprinciper för Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-mobilitetsprinciper för Karlskrona kommun 2014-10-22"

Transkript

1 E-mobilitetsprinciper för Karlskrona kommun

2 Sammanfattning De föreslagna e-mobilitetsprinciperna/åtgärderna för Karlskrona kommun baseras på ett antal dokument, relevanta för e-mobilitet, t.ex. översiktsplanen, cykelstrategin och parkeringsstrategin. En genomförd workshop med deltagare från Karlskrona kommun och Energikontor Sydost har också utgjort viktig input vad gäller att definiera framtida utmaningar och åtgärder. Principerna har, utöver generella observationer, delats in i åtgärder som berör specifika fordonsslag (elcyklar, bilar, lastfordon, bussar, rälsbunden trafik och båtar/färjor) och frågor som rör intermodalitet. Nyligen dragna slutsatser från utredningen Fossilfrihet på väg har också beaktats. Utöver detta har den nuvarande e-fordonsflottan i Karlskrona kartlagts, ett viktigt steg när det gäller att ta fram åtgärdsförslag. Dessa e-mobilitetsprinciper är framtagna inom EU-projektet ELMOS. Viktiga dokument Översiktsplan Karlskrona 2030 Trafiksystemet I Karlskrona är ett viktigt verktyg för att uppnå säkra och hållbara transporter av gods och människor. Bland målen som nämns finns en dubblering av antalet resande med tåg till 2030, utveckling av nya stadsdelar nära de existerande och planerade nya tågstationer och bättre cykelvägar där gående och cyklister skiljs åt. Dessutom är målet att det framtida trafiksystemet ska bidra till att uppnå regionala och nationella transport-, miljö-, utvecklings- och jämlikhetsmål. Slutmålet är en attraktivare stad. Bortsett från målet gällande den spårbundna trafiken finns inga specifika planer som riktar sig mot e-mobilitet i översiktsplanen. Cykelstrategin Cykelstrategin som antogs av kommunfullmäktige i maj 2014 innehåller såväl kort- som långsiktiga mål. Det finns ingen särskild el-cykelstrategi, men det som betraktas som bra för cyklister generellt får anses vara bra även för elcyklister. Bland de kortsiktiga målen märks utbyggnad av felande cykelvägslänkar och att se till så att cykelvägarna är i ett bra skick. På längre sikt är målet att fler ska använda cykeln vid resor till skola och arbete, från 7 % 2013 till 30 % 2030 för att uppnå detta måste beteendepåverkande åtgärder sättas in. Introduktionen av elcyklar i samhället kan bidra till att uppnå de satta målen och även överträffa dem. Parkeringsstrategin För att uppnå en bättre trafiksituation så infördes en ny parkeringsstrategi 2011 ett viktigt inslag I denna var att avgiftsbelägga samtliga parkeringsplatser I centrala Karlskrona vardagar mellan och Målet med förändringen var att minska de negativa effekterna av biltrafiken och att förbättra situationen för kollektivtrafiken. Även cityhandeln skulle gynnas av den nya strategin. Den nuvarande parkeringsstrategin har inte tagit någon särskild hänsyn till elfordonens behov. Utredningen Fossilfrihet på väg Som ett led på vägen mot den svenska visionen för 2050 (inga nettoutsläpp av växthusgaser), så har Utredningen om fossilfri fordonstrafik kommit med ett betänkande som visar hur Sverige kan uppnå en fossiloberoende fordonsflotta I betänkandet som publicerades 2013 anges möjliga åtgärder för att nå målet. En av slutsatserna är att det inte finns en enskild åtgärd som leder fram, flera olika insatser måste göras. En orsak är att 2030 ligger nära i tiden, relativt sett. En hög andel av de fordon som används idag kommer därför fortfarande att vara i drift Det innebär att vi inte helt kan förlita oss på fordon som enbart är konstruerade för att vara fossiloberoende (t.ex. el- och 1

3 biogasbilar). I betänkandet finns angivet förutsägelser om hur stor marknadsandel elfordon kommer att ha inom olika segment. Förväntningar från projektet Green Charge Som deltagare I projektet Green Charge så har Karlskrona uttryckt sin avsikt att se till så att följande finns inom kommunens gränser vid projektslutet 2015: en snabbladdningsstation för bilar, tio normalladdstationer, tio kit för säker laddning I hemmet eller på jobbet och elbilar. Andra viktiga källor Workshop En workshop avhölls med representanter för Karlskrona kommun ( Energiska Karlskrona ) och Energikontor Sydost. Konsekvenser av en storskalig introduktion av elbilar avhandlades. Två frågor diskuterades speciellt, hur laddinfrastrukturen för en stor elbilsflotta kan se ut och hur kommunen själv kan verka för ett ökat antal elfordon. Erfarenheter från Elmos studieresa till Norge i maj 2014 Vid studieresan drogs ett antal viktiga lärdomar. Eftersom andelen elfordon är betydligt högre i Norge än i Sverige så kan kommande utmaningar förutses och förhoppningsvis kan åtgärder vidtas innan problem uppstår. En erfarenhet från Norge är att laddinfrastrukturen för bilägare som bor i hyreshus kan bli ett problem. En möjlighet som blev tydlig för Karlskrona kommun under resan var elfärjor, en möjlig hållbar transportlösning inom Karlskrona skärgård. Karlskrona världsarv och biosfärområde En alldeles särskild omständighet att ta hänsyn till vad gäller hållbarhetstänkandet för Karlskrona är det faktum att staden i sig utsetts till världsarv och att Blekinge arkipelag av UNESCO utsetts till biosfärområde. Det gör att elmobilitetslösningar passar särskilt väl in för att leva upp till de förväntningar man har på ett hållbart levnadssätt. Principer för olika segment av fordonsflottan Elcyklar Karlskrona kommun har köpt in 15 elcyklar för intern utlåning. Antalet privata och företagsägda elcyklar i kommunen är okänt. Marknaden för elcyklar är dock snabbt stigande, de blir mer och mer populära. Eftersom det möjliga pendlingsavståndet ökar med eldrift så kan man räkna med att elcyklandet kortar ner tiden tills 30 % av befolkningen cykelpendlar. Idag cykelpendlar endast 7 % av befolkningen. Att elcykeln även gör resan mindre ansträngande får till effekt att också antalet kortare resor kan beräknas öka. En enkätstudie i Växjö ger belägg för båda dessa effekter. Principerna och målen för elcyklar ingår i Karlskrona kommuns cykelstrategi. Cykelstrategin innehåller inga särskilda åtgärder som riktar sig enbart mot elcyklar. De kortsiktiga mål som satts upp är i stället tänkta att gynna alla former av cyklande, oberoende av om de har eldrift eller ej. De viktigaste delarna är: 2

4 Bygga bort felande länkar i cykelvägnätet (3,5 MSEK till 2016) Underhåll av existerande cykelbanor (1 MSEK/år) Beteendeförändrande åtgärder riktade mot invånarna i Karlskrona kommun (1 MSEK/år). Målet är att befolkningen ska se på cykling (tillsammans med gång och kollektivtrafik) som det naturliga alternativet att ta sig fram. Mätbara mål till 2030: Att överväga: 30 % cykelpendlar (delmål 2016: 10 %) 75 % av kommunens invånare håller med om att Karlskrona är en bra cykelstad (delmål 2016: 50%) Risken att skada sig i en trafikolycka ska halveras jämfört med 2011 (delmål 2016: en minskning med 10 %) Elcyklar innebär ökade möjligheter till cykelpendling, dels eftersom det innebär en ökad komfort och dels eftersom det pendlingsbara avståndet ökar till kanske det dubbla. Därför kan de i cykelstrategin angivna målen kunna omformuleras vid en eventuellt kommande revidering så att målen sätts högre. Bilar och mindre lastfordon Antalet elbilar och mindre eltransportfordon I kommunen är mycket litet i dag i jämförelse med det totala antalet fordon (data från ): Elbilar, inclusive plug-in hybrider: 8 Totalt antal bilar (kommunägda): (369) Totalt antal lätta lastbilar (kommunägda): (134) Den publika laddinfrastrukturen är även den synnerligen begränsad. Det finns idag fyra normala laddstationer utspridda på olika platser i centrala Karlskrona, men tillgängligheten för dessa är begränsad. Som elbilsägare måste man hämta ut en RFID-tag på kontorstid för att kunna komma åt laddmöjligheten. Det finns inga snabbladdare alls i Karlskrona idag. 3

5 Figur 1 Normalladdstation vid Östra Hamngatan Öka antalet laddstationer, både för snabb- och normalladdning. Eftersom man i den tidigare nämnda expertutredningen spår att kanske 20 % av alla fordon är elbilar 2030 så är det ett område som förtjänar uppmärksamhet. Även om det totala antalet fordon i samhället skulle gå ner med 20 % så innebär det ändå att det kan finnas elbilar i kommunen som måste kunna laddas De som bor i villa kan vanligen ladda sitt fordon hemma över natten. Utmaningen gäller de som bor i lägenhet, turister och andra tillfälliga besökare som även de måste kunna komma åt en laddmöjlighet. För att förbereda sig för detta framtida scenario krävs följande strategiska aktiviteter: På kort sikt: 10 nya normalladdstationer installeras i Karlskrona kommun inom ett år. En snabbladdstation installeras på ett strategiskt ställe inom samma tidsrymd. Det kommunalt ägda energibolaget Affärsverken Karlskrona AB kan lämpligen ansvara för installationerna då de är elnätsägare i de centrala delarna av kommunen. På lång sikt: ett större antal laddstationer måste installeras. Möjligheter: o Utnyttja befintliga motorvärmare för laddning på arbetstid o Installera laddplatser i parkeringshus, såväl nya som gamla o Installera snabbladdare vid affärscentra, turistmål och andra strategiska platser Ansvaret för alla dessa installationer måste klargöras, lämpligen via en utredning. Ska privata företag, fastighetsägare och shoppingcentra stå för investeringarna? I vilken utsträckning ska ansvaret ligga på kommunen och dess bolag? Verka för fler elfordon i kommunen. Nuvarande takt på försäljningen av elfordon räcker inte om målen 2030 ska kunna nås. Redan beslutad aktivitet: Karlskrona kommun investerar i elfordon 2014 Möjliga åtgärder som i vissa fall kräver vidare utredning: Låt personal inom den egna organisationen prova på att köra elbil Introducera elbilspooler 4

6 Bussar Om möjligt låna ut elbilar (från egen bilpool) till allmänheten utanför kontorstid Att serva elfordon kräver speciell kompetens. I Karlskrona finns redan utbildning för bilmekaniker gällande traditionella fordonstyper. Utbildningen skulle kunna utvidgas till att även omfatta elfordon vilket skulle kunna medföra en bättre service för elbilsägare. Det finns inga bussar med ren eldrift i kommunen idag. En nyligen publicerad studie från BTH visar att rena elbussar redan idag kan vara det ekonomiskt bästa alternativet. Detta är i linje med slutsatserna från Fossilfrihet på väg som säger att elbussar kommer att dominera marknaden Viktiga fördelar är låga buller- och utsläppsnivåer. Vid den senaste upphandlingen av busstrafik i Blekinge blev elhybridbussar en del av totalkonceptet med start vid tidtabellskiftet i augusti Det innebär att elhybridbussar kommer att trafikera linjerna i centrala Karlskrona de närmaste 10 åren. Rätt framförda kommer även dessa att reducera utsläpp och buller. Figur 2. Ny elhybridbuss september 2014 Skolbusstrafiken handlas upp separat vid den senaste upphandlingen fanns inga krav på eldrift med i bilden. Denna fråga bör övervägas vid nästa upphandlingstillfälle. Elhybridbussar introduceras i stadstrafiken från och med augusti Tolv sådana bussar har beställts av Blekingetrafiken. Försök med en ren elbuss kommer att genomföras inom ett år, preliminärt före årsskiftet. Om resultatet blir positivt så finns en möjlighet att 2-5 bussar byts ut mot rena elbussar inom ramen för nuvarande avtalsperiod. Spårbunden trafik Nyligen genomförda elektrifieringar av järnvägen till och från Karlskrona innebär att all passagerartrafik nu bedrivs med eltåg. Trafiken på Blekinge Kustbana mot Malmö bedrivs med timmestrafik. Alla tåg stannar vid Bergåsa (nära Blekingesjukhuset) och Karlskrona C. 5

7 Båtar/färjor 2020 ska det vara halvtimmestrafik på Blekinge Kustbana En ny station, Gullberna, är en viktig del av Översiktsplanen Vägfärjan från Aspö till Trossö i centrala Karlskrona är viktig för arbetspendlingen inom kommunen. På marknaden finns idag elfärjor med kapacitet för bilar som skulle kunna utgöra ett intressant alternativ. Det finns även andra intressanta sträckningar där eldrift av båtar och färjor kan vara möjliga. I Karlskrona skärgård är avståndet till centrum i flera fall betydligt kortare till sjöss än till lands i de fallen att en vägförbindelse alls existerar. Figur 3 Aspöfärjan Figur 4 Linfärjan vid Yttre Park Undersök möjligheterna att introducera elbåtar i skärgårdstrafiken och ett utbyte av nuvarande vägfärjor till elvägfärjor. 6

8 Intermodala lösningar Övergångsmöjligheterna från tåg till buss och vice versa är goda både vid Bergåsa och Karlskrona C. Cykelparkeringsmöjligheterna vid Bergåsa är däremot inte tillfredsställande. Behovet av utbyggd cykelparkering vid Karlskrona C är inte så högt som man normalt skulle kunna förvänta sig eftersom så stor del av centrala staden befinner sig på promenadavstånd. Å andra sidan kan behovet av säkra parkeringsplatser för cyklar öka när beståndet av dyra elcyklar ökar. Inom ramen för cykelstrategin kommer behovet av utbyggd cykelparkering att utredas och åtgärdas De nya/kommande planerna för hur staden ska utvecklas måste också ta hänsyn till behovet av intermodala lösningar 7

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Framåt med el HANDBOK OM ELMOBILITET FÖR KOMMUNER fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Innehåll INLEDNING Om handboken Läsanvisning

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Elfordon i Skåne Nordväst

Elfordon i Skåne Nordväst Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida Strategier Erik Wikstrand 2014 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 HP Lunds universitet Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer