Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN Räkenskapsåret 2012

2 BRF APOTEKSSKOGEN Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Information om verksamheten Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Apoteksskogen 1, , i Upplands Väsby får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under år Föreningen registrerades hos Bolagsverket Bostadsrättsföreningen Apoteksskogen 1 är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjande av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Vilunda 28:27 och Vilunda 28:90. Föreningens fastigheter och dotterföretaget Fastighets AB Apoteksskogen Byggnaderna uppfördes under år , ligger i Upplands Väsby kommun och har beteckningen Vilunda 28:27 och Vilunda 28:90. Tomtarealen uppgår till kvm respektive kvm, total tomtareal, kvm. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos Trygg-Hansa Försäkrings AB. Byggnaderna omfattar 101 bostadslägenheter per , under 2012 har en kontorslokal konverterats till 1 bostad. Per var 89 av de 101 lägenheterna upplåtna med bostadsrätt. Den total bostadsytan uppgår till ca kvm bostadsyta. I fastigheterna finns också 93 st p-platser/garage. Fastigheternas taxeringsvärde fördelas enligt följande: Vilunda 28:27, totalt kr, varav byggnad kr och mark kr. Vilunda 28:90, totalt kr, varav byggnad kr och mark kr. Lägenhetsfördelning: 25st 2 rum och kök, 47st 3 rum och kök, 25st 4 rum och kök, 4st 6 rum och kök. Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med Storholmen Förvaltning AB om ekonomisk och teknisk förvaltning fr o m Storholmen teknik har bytt namn till Cemi teknik AB under 2012 Föreningsfrågor Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket Föreningen hade vid årets slut 116 medlemmar. 1

3 Under året har tre överlåtelser skett. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på fn kr, 2,5% av prisbasbeloppet. Eventuell pantsättningsavgift debiteras bostadsrättshavaren med fn 428 kr, 1% av prisbasbeloppet. Styrelse och revisorer Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsen har haft följande sammansättning från föreningsstämman Styrelse Margareta Heselius Ledamot Ordförande Anders Kretz Ledamot Monica Rising Ledamot Vidar Segerstam Ledamot Hulda Össurardóttir Ledamot Maud Hasselblad Suppleant Thomas Svekström Suppleant Föreningens firma tecknas av Margareta Heselius tillsammans med en av ledamöterna. Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Revisor Robert Hasslund Auktoriserad revisor Väsentliga händelser under räkenskapsåret Besiktning av hissar Försäljning av lägenhet 474 Stämman beslöt höja avgiften med 5% från och 10% från Passersystem har installerats i samtliga hus Kameraövervakning av soprum i bägge fastigheterna Nya värmefläktar i samtliga byggnader Fem vattenläckor bl.a en i källaren i nr 19 Lägenhet 489 Holmvägen 21 såld 2

4 Flerårsöversikt 2010 Hyror och avgifter, tkr Driftnetto, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 54,4 53,2 49,3 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 3

5 BRF APOTEKSSKOGEN Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter och bidrag Föreningens kostnader Drift och skötsel Underhåll och reparationer Fastighetsskatt Övriga fastighetskostnader Arvoden Föreningens övriga kostnader 6, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Driftnetto Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 BRF APOTEKSSKOGEN Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Till-/ombyggnationer, byggnadsrenoveringar Pågående till-/ombyggnationer och renoveringar samt förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 17 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

8 BRF APOTEKSSKOGEN Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage/parkering Drift och skötsel 7 El, fastighetsgemensamma utrymmen Värme, fjärrvärme Vatten och avlopp, förbrukningsavgifter Sophämtning/renhållning Fastighetsskötsel inklusive material Snöröjning Gårdsskötsel Städning Besiktningar Övrig drift och skötsel

9 Underhåll och reparationer Reparation vatten och avlopp Reparation värme- och kylsystem Reparationer övrigt Reparation vattenskador Underhåll ventilationssystem Underhåll hissinstallationer Underhåll övrigt Övriga fastighetskostnader Fastighetsförsäkring Kabel-TV Arvode ekonomisk förvaltning Arvode teknisk förvaltning Juridiskt konsultarvode Övriga konsultarvoden Arvoden Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Övriga sociala kostnader Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag

10 7 Föreningens övriga kostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Inkassokostnader Revisionsarvode Bankkostnader Övriga kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5 % Byggnadsinventarier 6,67 % Inventarier % Till-/ombyggnationer, renoveringar 10 % 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor, bank Räntor, avgifts-hyresfordringar

11 10 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Investering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Till-/ombyggnationer, byggnadsrenoveringar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 13 Pågående till-/ombyggnationer och renoveringar samt förskott avseende materiella anläggningstillgångar Förskott separationskostnader Väsbyhem AB Pågående kostnader låsbyten Fortum Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Uppskriv- Balanserat Årets insatser avgifter ningsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Inbet. insats o upplåtelseavg Uppskrivning fastighet Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen SBAB , 3,01%, villkorsändringsdag SBAB , 4,04%, villkorsändringsdag SBAB , 4,20%, villkorsändringsdag SBAB , 3,22%, villkorsändringsdag Korfristig del av långfristig skuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna styrelsearvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Aviserade avgifter/hyror januari Upplupna kostnader värme Upplupna kostnader revision Övriga upplupna kostnader

13 17 Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckning Vilunda 28: Fastighetsinteckning Vilunda 28: Upplands Väsby den / 2013 Margareta Heselius Anders Kretz Monica Rising Vidar Segerstam Hulda Össurardóttir Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. Robert Hasslund Auktoriserad revisor 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer