DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr KLAGANDE 1. Firas Abboud, Rouayda Younan, Ombud och offentligt biträde för l och 2: Advokat Bo Sääf Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm MOTPARTER 1. Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Ombud: Stadsadvokat Anna Linden Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen Stockholm 2. Jack Abboud, Nataly Abboud, Ställföreträdare och offentligt biträde för 2 och 3: Advokat Carin Severin Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 december 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Beredande av vård av unga KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE l. Kammarrätten avslår överklagandet. 2. Kammarrätten fastställer ersättning till Bo Sääf som offentligt biträde Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: www. kammarrattenistockholm. domstol. se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 Avdelning 04 Mål nr för Firas Abboud och Rouayda Younan med kr, varav kr avser arbete, l 140 kr avser tidsspillan och kr avser mervärdesskatt. 3. Kammarrätten fastställer ersättning till Carin Severin som ställföreträdare och offentligt biträde för Jack Abboud och Nataly Abboud med, rätt räknat, kr, varav kr avser arbete, avser tidsspillan, 293 kr avser utlägg och kr avser mervärdesskatt. 4. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande och förordnar med stöd av 43 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessbestämmelsen i 26 kap. l samma lag ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter som enskilds personliga förhållanden som förebringats vid kammarrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom.

3 KAMMARRATTEN Avdelning 04 DOM Sida 3 Mål nr YRKANDEN M.M. Firas Abboud och Rouayda Younan yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, lämnar Skärholmens stadsdelsnämnds i Stockholms stad (stadsdelsnämnden) ansökan om vård av Jack Abboud och Nataly Abboud utan bifall. Stadsdelsnämnden bestrider bifall till överklagandet. Carin Severin bestrider, i egenskap av ställföreträdare och offentligt biträde för Jack Abboud och Nataly Abboud, bifall till överklagandet. Kammarrätten har den 19 februari 2013 hållit muntlig förhandling i målet inom stängda dörrar. Firas Abboud och Rouayda Younan vidhåller till stöd för sin talan vad som anförts i förvaltningsrätten och tillägger därutöver bl.a. följande. De brister inte i omsorgen om något av sina barn. De av socialtjänsten påstådda omsorgsbristerna når i vilket fall som helst inte upp till den nivå som motiverar vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det föreligger inte heller någon konkret påtaglig skaderisk för barnens hälsa och utveckling. Att båda barnen utvecklas väl och mår bra styrks av läkarintyg. Förvaltningsrätten har inte i tillräcklig grad beaktat osäkerhetsmomenten i Jacks berättelse och att det förekommit språkförbistring på grund av bristande kunskaper i svenska språket vid kontakterna med socialtjänsten. Olika situationer har förekommit där tolk inte varit närvarande eller när tolken har missförstått dem. Det finns nyansskillnader i en rad olika frågor där missförstånd har uppstått. Faktauppgifterna i målet måste således bedömas med försiktighet. Vidare är Rouaydas hälsotillstånd bra och av intyg framgår att hennes sjukdom inte påverkar hennes föräldraförmåga.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 4 Mål nr Det har bl.a. lagts dem till last att Jacks tandskötsel inte har skötts korrekt. Jack har haft problem med tänderna, vilket delvis har berott på att han inte tål mjölk. Det är säkert korrekt att han även har ätit sötsaker, vilket föräldrarna har försökt att begränsa till helgerna. Han var två år och åtta månader när han drog ut sin första tand och var då för liten för att komma åt godis hemma. De har genomgående skött undersökningar och har regelbundet gått till Folktandvården, vilket även framgår av intyg från Folktandvården. Vidare känner de sig orättvist behandlade i fråga om påståenden om dataspel och rv-spel. Jack har haft spel som varit anpassade till hans ålder, men även i dessa har olika våldsinslag förekommit. De har som föräldrar satt adekvata gränser för hans spelande. Det har inte i tillräcklig grad beaktats att Jack har tagit tillbaka sina påståenden att han har blivit slagen av dem. Stor varsamhet måste iakttas när uppgifter som yngre barn lämnar bedöms. Att Jack har ändrat sig och numera enligt deras synsätt talar sanning har skett helt utan påverkan och kan inte leda till någon annan slutsats än att det inte i tillräcklig grad är visat att misshandel har förekommit. Enligt dem har Jack en livlig fantasi och ljuger mycket, till exempel när han påstod att jourhemsrnamman inte lät honom duscha efter att han hade klippt sig trots att han faktiskt hade fått göra det. En av anledningarna till att Jack enligt deras uppfattning ljög om att han hade blivit misshandlad kan har varit att en kvinna som arbetade på hans skola frågade om han ville började på fritids samtidigt som hon frågade om han blev slagen hemma. Jack kan då, enligt deras uppfattning, ha kopplat ihop detta och trott att han skulle få gå på fritids om han sa att han blev slagen. När det gäller Nataly är förvaltningsrättens slutsats obegriplig. Det är magert med uppgifter om påstådda omsorgsbrister och insynen är begränsad i hennes fall. Bedömningen av olika uppgifter måste således ske med stor varsamhet. Vid umgängestillfällena har de umgåtts mer med Nataly eftersom hon på grund av att de varit åtskilda har haft svårt att känna igen sin

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 5 Mål nr mamma. Detta har de förklarat för Jack som tyckte att det gick bra. Om barnen skulle komma tillbaka hem skulle de behandla dem på samma sätt som förut. För att kunna ta emot stöd måste de lita på den som står för stödet. De har dock inget förtroende för stadsdelsnämnden, men kan tänka sig att fa hjälp med Jack via BUP. Stadsdelsnämnden anför till stöd för sitt bestridande i huvudsak följande. Det vidhålls att det föreligger brister i omsorgen om båda barnen. Föräldrarna brister bl.a. i förmågan att tillgodose Jacks och Natalys grundläggande behov av säkerhet, trygghet och stimulans samt i att sätta adekvata gränser för Jack. I fråga om misshandeln är nämndens uppfattning att föräldrarna påverkar Jack. Han vidhöll uppgifterna om våld och resonerade om det som hänt på ett nyanserat sätt ända fram till att han hade första umgänget med sina föräldrar. Han har på senare tid i jourhemmet åter pratat om hur han har upplevt slag från sin far och han uttrycker oro för vad som ska ske om föräldrarna inte upphör med att slå honom om han skulle flytta hem. Utredningen visar att Jack får ta ett alltför stort ansvar för sin tillvaro. Föräldrarna har inte skött om hans tänder och de har tillåtit ett alltför högt intag av sötsaker. Föräldrarna har även brustit i att sätta adekvata gränser för hans dataspelande. Han har i jourhemmet vid upprepade tillfållen efterfrågat spel som har 18-års åldersgräns och han uppfattas som beroende av dataspel. Han har svårt att skilja på vad han har sett i verkligheten och på vad som är fantasi i filmer eller spel och har på grund av detta remitterats till BUP för vidare bedömning. Jourhemmet har vidare uppgivit att föräldrarna har svårt att närma sig barnen på deras villkor och att de har svårt att ta till sig råden de får. De har även särbehandlat Nataly vid umgängestillfällena. Föräldrarna har trots erbjudanden från socialtjänsten avböjt stödjande insatser. Några språkförbistringar kan inte ha förelegat eftersom tolk alltid har varit närvarande vid möten med föräldrarna och nämnden har förvissat sig om att tolken och föräldrarna förstått varandra.

6 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 6 Avdelning 04 Mål nr Det finns ett behov av att utreda föräldrarnas förmåga genom psykologutredning. De uppgifter som finns om moderns psykiska hälsotillstånd stärker behovet av att detta utreds. Förutsättningar för att avhjälpa bristerna på frivillig väg saknas, särskilt med beaktande av att föräldrarna saknar förmåga att resonera om sina brister och att agera för förändring. Carin Severin anför i huvudsak följande. Stadsdelsnämndens uppfattning stämmer väl överens med de observationer som gjorts vid besök hos barnen i jourhemmet och vid samtal med jourhemsmamman. Jourhemsmamman har nu nödgats förbjuda Jack att spela alla typer av spel eftersom han är starkt spelberoende och inte kan begränsa sitt spelande. Hans önskan att spela våldsamma datorspel kvarstår. Jourhemsmamman anser vidare att Nataly fortfarande inte uppför sig helt åldersadekvat samt har berättat att det föreligger en stark särbehandling av barnen vid umgängestillfällena och att det är svårt för föräldrarna att fokusera på båda barnen. Särbehandlingen är så tydlig att den ger problem. Jack var vid hennes besök i jourhemmet övertydlig i fråga om att han inte blivit slagen av sina föräldrar. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE LVU utgör en skyddslagstiftning för att barn inte ska fara illa i hemmet och ska tillämpas utifrån vad som är bäst för barnet. Detta innebär att det vid beslut enligt LVU inte måste vara i alla delar styrkt vad för typ av kränkningar som har skett och i vilken omfattning dessa har förekommit. Barn kan utsättas för brister i omsorgen också i familjer som ytligt sett fungerar väl (se tex. SOSFS 1997:15 s. 28). Det grundläggande skyddsintresset, barnets behov av omvårdnad och trygghet, måste alltid styra myndigheternas agerande. När det gäller de fysiska kränkningar av Jack som stadsdelsnämnden lägger Firas Abboud och Rouayda Younan till last konstaterar kammarrätten - i likhet medförvaltningsrätten- att det av utredningen framgår att Jack på ett

7 KAMMARRATTEN Avdelning 04 DOM Sida? Mål nr nyanserat och detaljerat sätt vid flera tillfällen och i olika sammanhang har berättat om sådana kränkningar från sina föräldrar för olika personer. Förekomsten av fysiska kränkningar bekräftas också i kammarrätten genom den senaste rapporten från jourhemmet om att Jack hyser oro för att föräldrarna ska slå honom om han flyttar hem till dem igen. Jacks ställföreträdare och offentliga biträde har i kammarrätten framfört att Jack för henne har berättat att han inte har blivit slagen av sina föräldrar. Kammarrätten uppfattar emellertid detta mer som ett uttryck för att han hyser oro över vilka konsekvenserna har blivit av de uppgifter han har lämnat än att uppgifterna om fysiska kränkningar är osanna. Även om försiktighet bör iakttas vid värderingen av uppgifter som har lämnats av ett förhållandevis ungt barn måste de uppgifter om fysiska kränkningar från föräldrarna som Jack faktiskt har lämnat således fortfarande tas på största allvar. Utredningen i målet ger således med tillräcklig grad av säkerhet stöd för att Jack i konfliktsituationer fått motta slag, ibland från sin mor och ibland från sin far. När det gäller frågan om vilken omfattning och frekvens detta har haft kan konstateras att uppgifter om oro för fysiskt våld i hemmet även vid tidigare tillfälle har påtalats och föranlett åtgärder från stadsdelsnämndens sida. Utredningen ger således inte stöd för att det skulle handla om någon enstaka överilad handling när det gäller behandlingen av Jack. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens bedömning att de uppgifter som förekommer i utredningen med tillräcklig styrka får anses visa att Jack har utsatts för fysisk misshandel av sina föräldrar på ett sätt som gör att det finns en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling ska skadas. Vad avser Nataly är hon endast två år gammal. Hon har varit en del av hemmiljön och ingenting tyder på att hon inte skulle ha varit närvarande när Jack fått motta slag. Kammarrätten anser således att det inte finns skäl att betvivla att hon måste antas ha bevittnat de fysiska kränkningarna av Jack, vilket får anses utgöra psykisk misshandel i den mening som avses i LVU.

8 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 8 Avdelning 04 Mål nr På denna grund och på grund av den risk som hon själv löper att utsättas för fysisk fostran föreligger påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Kammarrätten konstaterar vidare att utredningen visar att det föreligger brister i omvårdnaden om barnen när det gäller deras grundläggande behov av säkerhet, trygghet och stimulans. Detta gäller främst avseende Jack men även beträffande Nataly. Firas Abboud och Rouayda Younan uppvisar bristande förmåga eller bristande vilja att sätta adekvata gränser för Jack och se sin del i de konflikter kring honom som förekommer i vardagen. Föräldrarnas inställning vittnar även om bristande förmåga och insikt beträffande barnens behov, särskilt när det gäller att stödja och stimulera barnens utveckling. Att det finns uppgifter om att Nataly inte utvecklas åldersadekvat är också allvarligt. Dessa uppgifter kommer dock främst från jourhemmet och saknar konkret stöd i läkarintyg och övrig utredning. Uppgifterna om brister i omvårdnaden av barnen väcker enligt kammarrättens mening en oro över föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov utan stöd och hjälp av stadsdelsnämnden. Kammarrätten anser dock sammantaget att omsorgsbristerna när det gäller Jack och Nataly varken var för sig eller sammantagna är av sådan omfattning att de innebär att deras hälsa eller utveckling löper påtaglig risk att skadas. Grund för vård enligt LVU på grund av brister i omsorgen om barnen föreligger därför inte. Kammarrätten har ovan konstaterat att grund för LVU föreligger på grund av fysisk och psykisk misshandel av Jack och Nataly. Mot denna bakgrund och då föräldrarna inte har samtyckt till eller på annat sätt förklarat sig beredda att frivilligt medverka till att det stöd och de insatser som stadsdelsnämnden bedömt som nödvändiga tillförsäkras barnen, måste vården säkerställas med stöd av LVU.

9 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 9 Mål nr Överklagandet ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Eva Lénberg Karlsson-Maria Braun Ann-i! kammarrättsråd kammarrättsråd f.d. ka Ordförande referent I avgörandet har även nämndemännen Bo Arkelsten och Britten Lagerkvist Tranströmer deltagit. ^ OM Holm föredragande ^

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 16 Sida l (10) SÖKANDE Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Skärholmen Ombud: Stadsadvokat Anna Linden Stockholms stad, juridiska avdelningen Stadshuset Stockholm PARTER De unga 1. Jack Firas Abboud, Nataly Abboud, Ställföreträdare och offentligt biträde för 1-2: Advokat Carin Severin Carin Severin Advokatbyrå Box Stockholm Vårdnadshavare 1. Firas Abboud, Rouayda Younan, Vita Liljans Väg Skärholmen Offentligt biträde för 1-2: Advokat Bo Sääf Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm SAKEN Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU DokJd Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen l Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

11 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen FÖRVALTNINGSRÄTTEN AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller ansökningarna och förordnar att Jack Abboud ochnataly Abboud ska beredas vård med stöd av l och 2 LVU. Besluten om vård gäller omedelbart. Förvaltningsrätten fastställer ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till Carin Severin med kr, varav kr för arbete, kr för tidspillan, 98 kr för resa och kr för mervärdesskatt. Förvaltningsrätten fastställer ersättning enligt lagen om offentligt biträde till Bo Sääf med kr, varav kr för arbete, l 105 kr för tidspillan, kr för tolkutlägg och kr för mervärdesskatt. Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 26 kap. l samma lag ska bestå för de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förebringats vid den muntliga förhandlingen och som inte tagits in i denna dom.

12 SidaS FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen BAKGRUND M.M. En ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd (härefter socialnämnden) beslutade den 29 oktober 2012 att omedelbart omhänderta Jack Abboud och Nataly Abboud (nedan Jack och Nataly) med stöd av 6 LVU. Förvaltningsrätten fastställde det underställda beslutet den 8 november Socialnämnden har den 22 november 2012 ansökt om att Jack och Nataly ska beredas vård med stöd av l och 2 LVU. Förvaltningsrätten har den 4 december 2012 hållit muntlig förhandling inom stängda dörrar. ANSÖKAN Socialnämnden anger som grund for Jacks ansökan att det på grund av brister i omsorgen och fysisk misshandel finns en påtaglig risk för att Jacks hälsa och utveckling skadas. För Natalys del anger socialnämnden, såsom nämnden slutligen utformat sin talan, att det på grund av brister i omsorgen och psykisk misshandel finns en påtaglig risk för att Natalys hälsa och utveckling skadas. Ifråga om båda barnen kan det antas att behövlig - vård inte kan säkerställas genom samtycke. Socialnämnden yrkar att beslutet om vård ska gälla omedelbart. Socialnämnden uppger bl.a, följande. Vid polisförhör berättar Jack att båda föräldrarna slår honom. Jack berättar att modern slår och skriker på honom, han tillägger att hon blir jättearg. Jack berättar att modem säger att det är bra att slå. Jack berättar att modern slår på kinden, att hon slår hårt, att han blir röd där hon har slagit och att det kommer lite blod. Jack berättar ätt fadern slår hårdare än modern, att det blir märke, att han slår honom på

13 Sida4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen kinden. Jack berättar att hans föräldrar får slå honom om han inte lyssnar på sina föräldrar. Jack har tydligt beskrivit hur misshandeln gått till. Misshandeln handlar ofta om konflikten som uppstår när han inte får spela tv-spel. Jack håller fast vid sin berättelse om misshandel infor skola, polis, jourhemsmamman och ställföreträdaren. Vid första umgänget med föräldrarna, efter att kusinen viskat något i örat på Jack, säger Jack sedan att han inte blir slagen. Vårdnadshavama har vid möte uppgett att de inte slår Jack. Vårdnadshavarna har berättat att Jack brukar ljuga och ger exempel på det. Det framgår av utredningen att vårdnadshavarna visar upp en bristande förmåga att ta in information, anpassa informationen till olika sammanhang samt att handla utifrån informationen. Vårdnadshavarna uppvisar även en bristande förmåga att sätta sig in i Jacks situation och behov. Vårdnadshavarna brister i förmågan att se hur deras beteende påverkar Jack,.de brister även i förmågan att ta sitt ansvar för att främja Jacks utveckling. I den kontakt som handläggarna har haft med vårdnadshavarna blir det tydligt att de läggen en stor skuld på Jack och förklarar Jacks beskrivningar av hemsituationen med att sonen ljuger. De resonerar inte om hur de skulle kunna förändra sitt sätt för att förbättra relationen med Jack. Det framkommer även i utredningen att vårdnadshavarna brister i förmågan att stimulera och sysselsätta Jack. Jack har återkommande påtalat för föräldrarna att han vill gå på fritids. Jack framstår som ostimulerad hemma och den sysselsättning han gärna ägnar sig åt är olika former av tv-spel som har en åldersgräns på 18 år. Vårdnadshavarna beskriver att de har svårt att begränsa Jacks sockerintag då han tar godis trots att föräldrarna gömmer det. I april 2012 har Jack fått fyra tänder utdragna då dessa varit angripna av karies. Det framkommer av utredningen att Jacks läxor inte blir fullständigt gjorda eller inte gjorda alls. Vårdnadshavarna tar inte del av information från skolan gällande läxor och utflykter. Även om

14 Sida 5 FÖRVALTTNTNGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen vårdnadshavarna skulle samtycka till placering ser inte handläggarna att samtycket är tillförlitligt. Av det som framkommit i utredningen tycks det våld som vårdnadshavarna utsatt Jack för ha varit kopplat till gränssättning och vägledning. Insynen angående Nataly är begränsad, detta utifrån att hon vistas huvuddelen av sin tid i hemmet. Nataly bevittnar dock det våld som Jack utsätts för av föräldrarna och därmed utsätts Nataly för en psykisk misshandel. Vårdnadshavarna uppvisar en bristande förmåga att sätta sig in i Katalys situation och behov. Vid den senaste BVC-kontrollen så verkar Nataly vara sen i sin utveckling gällande språklig utveckling och motoriska färdigheter samt social utveckling. BVC beskriver att de uppfattar att vårdnadshavarna brister i sin förmåga att stimulera Nataly, något som de har pratat med modern om. Barnläkare har rekommenderat modern att hon inte bör amma Nataly. Vårdnadshavarna hade inte påbörjat borstningen av Natalys tänder vid senaste kontrollen trots att modern fått information om vikten av att borsta tänderna. Natalys viktkurva har i perioder varit planade vilket visar att vårdnadshavarna har en bristande förmåga att fa i Nataly tillräckligt med mat. Vid de tillfällen då handläggarna observerat Nataly tillsammans med vårdnadshavarna ser handläggarna att modern har en bristande förmåga att se hur hennes beteende påverkar Nataly. Detta blir tydligt då hon flera gånger försöker ta Nataly från fadern trots att Nataly tydligt visar att hon vill vara hos fadern. PARTERNAS INSTÄLLNINGAR Firas Abboud och Rouayda Younan bestrider bifall till socialnämndens ansökan om anför bl.a, följande. Vårdnadshavarna håller inte alls med om den bild som målas upp i utredningen. De har god kontakt med barnen och har tagit väl hand om dem. Enligt referenssamtalet från Samer, en vän till

15 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen familjen., är familjen väl fungerande och föräldrarna tar hand om sina barn på ett korrekt sätt. Vårdnadshavama är tillräckligt bra, därför är tvångsvård inte aktuellt. Språket är ett problem i detta fall. Vårdnadshavama forstår svenska men uttrycker sig inte Eka bra. Termer är svåra att förstå, det finns exempel på missförstånd mellan socialnämnden och Vårdnadshavama. Det är felaktigt att Vårdnadshavama kommer att flytta till Syrien i fall barnen blir omhändertagna. Det var en retorisk fråga som fatt en annan betydelse i utredningen. Att förundersökningen lagts ner avseende misshandel av Jack är en indikation på art detta ej har förekommit Jack är omvittnat av föräldrar och anhöriga ett trotsigt barn som kan säga saker for att fa igenom sin vilja. Familjen har varit på semester i Syrien vid sju tillfällen under åren Jack har sett våldsinslag på tv i Syrien, Jack har även varit med när vårdnadshavarna blivit stoppad av polisen i Syrien. Vårdnadshavama försöker begränsa Jacks intag av tv- och data-spel samt Youtube-klipp med inslag av våld. Det är något de ska bli bättre på att begränsa i framtiden. Jack blev jättesur och arg när han nekades inköp av ett tv-spel med 18- årsgräns. Vårdnadshavarna har inte misshandlat något av barnen, varken fysiskt eller psykiskt. Jack har inte Övertalats att dra tillbaka påståendet att han beslagen. Jack hävdar fortfarande att han inte blir slagen. Vad gäller barnens hälsa så kunde tahdhygien ha varit något bättre. Natalys tillväxtkurva är normal enligt journaler. Barn är olika i deras utveckling. Jack är sen medan Nataly ibland är tidig för sin ålder. Det stämmer inte att Nataly inte kan äta själv. Det finns filmer och bilder som bevis. Modern har ammat Nataly, det är ok att göra det enligt ingivet läkarintyg. Enligt läkarintyg är barnens munhåla^ svalg och tänder utan anmärkning.

16 Sida? FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen Vårdnadshavarna hänvisar till och åberopar ingivna intyg och journaler. Jack och Katalys ställ företrädare och offentliga biträde Carin Severin medger sociahiämndens ansökan och uppger blå. följande. Hon har träffat barnen. Nataly är liten och talar inte. Jourhemsmamman är insatt i hur barn fungerar och denna har observerat att Nataly inte fungerar helt åldersadekvat. Carin Severin delar jourhemsmammans bedömning i denna del. Carin Severin anser att Jack talar sanning ifråga om misshandeln. På rak fråga om han blev slagen svarade Jack "ja", utvecklade hur ofta det var, vem det var som slog, beskrev att han mottog hårdare slag av sin mamma. Jack har sagt art det är rätt att slå honom. Om han inte lyssnar på sina föräldrar så får man slå. Jack tycker att han förtjänar att bli slagen. Jack har berättat för Jourhemsmamman att om han skulle berätta att han blir slagen skulle polisen komma och ta honom. Det läggs mycket ansvar på Jack. Vårdnadshavarna sätter inte stopp för tv-spel. Jourhernsrnarnman har berättat att Jack letade etter varulvar och gengångare i hennes hus när han kom. Jack är ofta uppspelt. Jourhemsmamman har sagt att hennes bedömning är att Jack är spelberoeude." Barnen har enligt Jourhemsmamman börjat att må bättre. De sover bättre och är lugnare. DOMSKÄL De grundläggande behov som barn har rätt att få tillgodosedda av sina föräldrar anges i 6 kap. l föräldrabalken. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. De ska behandlas med aktning för sin. person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Bestämmelserna i föräldrabalken anger dels vilka grundläggande rättigheter som ett barn har, dels att det i första hand är föräldrarna som ska tillvarata deras rättigheter. I de fall barns grundläggande rättigheter allvarligt kränks är samhället skyldigt - under de" förutsättningar som anges i LVU - att ingripa för att skydda barnet (prop.

17 Sida 8 FÖRVALTMNGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen 1989/90:28 s. 57). LVU är primärt en skyddslag for barn och unga och de insatser som görs och beslut som fattas ska vara till den unges bästa (prop /03:S3s.77.) Frågan i målet är om det kan anses finnas en påtaglig risk för att Jack och Natalys hälsa och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen och/eller fysisk eller psykisk misshandel. Förvaltningsrätten konsterar att ord står mot ord i fråga om misshandel. Socialnämndens utredning bygger uteslutande på uppgifter lämnade av Jack. Det föreligger inte någon annan bevisning, i form av läkarutlåtanden eller övriga iakttagelser, som kan bekräfta de lämnade uppgifterna. Jack har vid ett flertal tillfällen inför skolpersonal, socialnämnden, polisen, jourhemsmamman och hans ställföreträdare berättat att han blivit slagen av sina föräldrar. Jack har uppgett i. samband med att han får information om placeringen att nu kommer föräldrarna att slå honom mer. Han berättar att föräldrarna sagt till honom att han inte far berätta att han blir slagen. Jack har uppgett att han tycker att handläggarna ska säga.till föräldrarna att lova att inte slå. Enligt förvaltningsrättens mening måste varsamhet iakttas vid hanteringen av uppgifter som ett yngre barn lämnar. Hur ett barn uppfattar, tolkar och beskriver händelser och skeenden färgas bl.a. av barnets utvecklings- och mognadsgrad. I det här målet har Jack, som är knappt åtta år gammal., berättat för flera olika personer och i olika sammanhang samt på - som förvaltningsrätten uppfattar det - ett förhållandevis detaljerat och nyanserat sätt om slag som han har fått ta emot. Oavsett om det inte med exakthet går att utreda hur omfattande kränkningarna har varit och hur Jack har behandlats i hemmet., måste hans uppgifter att han är rädd för att bli slagen av sina föräldrar tas på allvar. Att brottmisstankarna mot Firas Abboud och

18 Sida9 FÖRVALTNINGSRATTEN DOM ' ' Allmänna avdekiingen Rouayda Younan avseende misshandel är nedlagda ändrar inte förvaltningsrättens bedömning. Inte heller det faktum att Jack numer inte längre gör gällande att han här blivit slagen av sina föräldrar. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av vad som har framkommit i målet att socialnämnden far anses ha gjort sannplikt att Furas Abboud och. Rouayda Younan har utsatt Jack för fysisk misshandel på ett sätt som gör att det finns en påtaglig risk för att Jacks hälsa eller utveckling ska skadas. Därtill anser förvaltningsrätten att det av utredningen i målet framgår att. vårdnadshavarna inte har kunnat tillgodose Jacks grundläggande behov gällande god kosthållning, tandvård, stimulans och stöd i skolarbetet. Vårdnadshavarna tycks ha det svårt med gränssättningar och tillåter Jack att utsätta sig för ytterst olämplig sysselsättning. Modern har under den muntliga förhandlingen bekräftat j ourhemsmammans observation att Jack är spelberoende. Enligt förvaltningsrättens mening tyder vårdnadshavarnas inställning på att de saknar insikt i sin egen del av de omsorgsbrister som uppkommit och som hittills präglat Jacks uppväxt. Förvaltningsrätten finner att förutsättningarna för att bereda Jack vård enligt 2 LVU är uppfyllda. Vad gäller Nataly så finner förvaltningsrätten, efter en sammantagen bedömning., att det även finns förutsättningar för att bereda henne vård enligt 2 LVU. Förvaltningsrätten finner inte skäl att betvivla att Nataly har bevittnat föräldrarnas misshandel av Jack, vilket måste betecknas som psykisk misshandel. Även i övrigt finner förvaltningsrätten att vårdnadshavarna har brustit i omsorgen om Nataly genom att inte kunnat tillgodose hennes behov gällande tandvård, säkerhet, känslomässig trygghet och stimulans. Vårdnadshavarna tycks även vad gäller Nataly sakna insikt i sin egen del av de omsorgsbrister som uppkommit och som hittills präglat Natalys uppväxt. Detta speciellt mot bakgrund av att en del av de

19 Sida 10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen omsorgsbrister som uppkommit gällande Nataly även varit föremål för socialnämndens tidigare utredningar gällande Jack. Förvaltningsrätten anser att utredningen ger stöd för psykisk misshandel och att omsorgsbristema är så allvarliga att en placering utanför hemmet är nödvändig för att Katalys hälsa och utveckling inte ska skadas. Fråga blir om den vård som behövs kan ges med vårdnadshavamas samtycke. I utrednigen i målet anges bl.a. följande. Vårdnadshavarna återkommer under utredningen till att de inte samtycker till placeringen och att de inte ser behovet av placering i jourhem. Tidigare erfarenheter visar att vårdnadshavama vid flera tillfällen inte har fullföljt den planering som har gjorts upp med socialnämnden avseende stödinsatser. Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen samt vid den muntliga förhandlingen bedömer förvaltningsrätten att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Det finns därmed grund för vård enligt LVU. Sociamärnndens ansökan ska därför bifallas. Besluten om vår ska gälla omedelbart. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109Ä) Mana' Rådman I avgörandet har även nämndemännen Thomas Boucher, Oiwa Kaarela och Gunilla Kågström Aste deltagit. Föredragande har varit Sofie Larson.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter

DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM ;.u*% TUsi Å *-> 1 11 edaelaa i Sundsvall Sida l (2) Mål nr 287-13 KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Anders Ylönen Advokathuset Actus AB Sturegatan 9 A 722 13 Västerås MOTPARTER

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-01-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 4519-11 1 KLAGANDE Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm MOTPART Gunnar Thureson Bergentz, 250109-0498 Ombud:

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Peter Wanhainen Box 22554 104 22 Stockholm 2. Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lisa Olsson Advokatbolaget Molander Björkdal HB Klostergatan 10 222 22 Lund

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, 2012-06-05 Beslutat av: rådmannen Per-Erik Nistér Ersättning till Christer Söderqvist ska rätteligen vara 19 153 kr, varav mervärdesskatt 3 831 kr.

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 april 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Leif Gustafsson Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna MOTPARTER 1. Socialnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 februari 2006 T 308-05 KLAGANDE LS Ombud: Advokat GH MOTPART MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat YB SAKEN Vårdnad ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Bo Ström Repslagaregatan 12 602 32 Norrköping MOTPARTER 1. Socialnämnden

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål m 9185-12 KLAGANDE MOTPART Socialnämnden i Örkelljunga kommun 286 80 Örkelljunga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 3 december

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^Vfc /f Mål nr 2307-12 I SUNDSVALL JJUIVI *'"** 2013-01-1 Meddelad i Sundsvall

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^Vfc /f Mål nr 2307-12 I SUNDSVALL JJUIVI *'** 2013-01-1 Meddelad i Sundsvall Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^Vfc /f Mål nr 2307-12 I SUNDSVALL JJUIVI *'"** 2013-01-1 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Mohamed Yousef, 19960415- SiS Bärby Ungdomshem Avd Kiockbacka Funbo 755 97 Uppsala God

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (12) meddelad i Stockholm den 9 december 2011 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Anna-Kajsa Stranding Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB Dragarbrunnsgatan

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 maj 2009 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 augusti 2008 i mål nr 6313-07, se

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

DOM 2014-09-17. Meddelad i Göteborg. Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3

DOM 2014-09-17. Meddelad i Göteborg. Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 wi» -f - GÖEBORG )'f;'- \ Avdelning I KAMMARRÄEN I DOM 2014-09-17 Meddelad i Göteborg Mål nr 64-14 KLAGANDE Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra orggränd 3 521 42 Falköping MOPAR Nänmden för

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-06- fil 4 Meddelad i Göteborg Mål nr 5223-11 Sida I (3) KLAGANDE God man: R MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM 2013-12-02 Stockholm

DOM 2013-12-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 4306-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-10 i mål nr M 598-13, se bilaga A KLAGANDE 1. J B 2. M H Samma

Läs mer

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd AMMARRÄTTEN I STOCHOLM Avdelning 03 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 7844-12 LAGANDE Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd MOTPART Socialnämnden

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Om du har varit omhändertagen för samhällsvård och blivit utsatt

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4 ) Mål nr 29 31-12 KLAGANDE Ställföreträdare: Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 5470-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer