DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr KLAGANDE 1. Firas Abboud, Rouayda Younan, Ombud och offentligt biträde för l och 2: Advokat Bo Sääf Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm MOTPARTER 1. Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Ombud: Stadsadvokat Anna Linden Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen Stockholm 2. Jack Abboud, Nataly Abboud, Ställföreträdare och offentligt biträde för 2 och 3: Advokat Carin Severin Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 december 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Beredande av vård av unga KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE l. Kammarrätten avslår överklagandet. 2. Kammarrätten fastställer ersättning till Bo Sääf som offentligt biträde Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: www. kammarrattenistockholm. domstol. se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 Avdelning 04 Mål nr för Firas Abboud och Rouayda Younan med kr, varav kr avser arbete, l 140 kr avser tidsspillan och kr avser mervärdesskatt. 3. Kammarrätten fastställer ersättning till Carin Severin som ställföreträdare och offentligt biträde för Jack Abboud och Nataly Abboud med, rätt räknat, kr, varav kr avser arbete, avser tidsspillan, 293 kr avser utlägg och kr avser mervärdesskatt. 4. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande och förordnar med stöd av 43 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessbestämmelsen i 26 kap. l samma lag ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter som enskilds personliga förhållanden som förebringats vid kammarrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom.

3 KAMMARRATTEN Avdelning 04 DOM Sida 3 Mål nr YRKANDEN M.M. Firas Abboud och Rouayda Younan yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, lämnar Skärholmens stadsdelsnämnds i Stockholms stad (stadsdelsnämnden) ansökan om vård av Jack Abboud och Nataly Abboud utan bifall. Stadsdelsnämnden bestrider bifall till överklagandet. Carin Severin bestrider, i egenskap av ställföreträdare och offentligt biträde för Jack Abboud och Nataly Abboud, bifall till överklagandet. Kammarrätten har den 19 februari 2013 hållit muntlig förhandling i målet inom stängda dörrar. Firas Abboud och Rouayda Younan vidhåller till stöd för sin talan vad som anförts i förvaltningsrätten och tillägger därutöver bl.a. följande. De brister inte i omsorgen om något av sina barn. De av socialtjänsten påstådda omsorgsbristerna når i vilket fall som helst inte upp till den nivå som motiverar vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det föreligger inte heller någon konkret påtaglig skaderisk för barnens hälsa och utveckling. Att båda barnen utvecklas väl och mår bra styrks av läkarintyg. Förvaltningsrätten har inte i tillräcklig grad beaktat osäkerhetsmomenten i Jacks berättelse och att det förekommit språkförbistring på grund av bristande kunskaper i svenska språket vid kontakterna med socialtjänsten. Olika situationer har förekommit där tolk inte varit närvarande eller när tolken har missförstått dem. Det finns nyansskillnader i en rad olika frågor där missförstånd har uppstått. Faktauppgifterna i målet måste således bedömas med försiktighet. Vidare är Rouaydas hälsotillstånd bra och av intyg framgår att hennes sjukdom inte påverkar hennes föräldraförmåga.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 4 Mål nr Det har bl.a. lagts dem till last att Jacks tandskötsel inte har skötts korrekt. Jack har haft problem med tänderna, vilket delvis har berott på att han inte tål mjölk. Det är säkert korrekt att han även har ätit sötsaker, vilket föräldrarna har försökt att begränsa till helgerna. Han var två år och åtta månader när han drog ut sin första tand och var då för liten för att komma åt godis hemma. De har genomgående skött undersökningar och har regelbundet gått till Folktandvården, vilket även framgår av intyg från Folktandvården. Vidare känner de sig orättvist behandlade i fråga om påståenden om dataspel och rv-spel. Jack har haft spel som varit anpassade till hans ålder, men även i dessa har olika våldsinslag förekommit. De har som föräldrar satt adekvata gränser för hans spelande. Det har inte i tillräcklig grad beaktats att Jack har tagit tillbaka sina påståenden att han har blivit slagen av dem. Stor varsamhet måste iakttas när uppgifter som yngre barn lämnar bedöms. Att Jack har ändrat sig och numera enligt deras synsätt talar sanning har skett helt utan påverkan och kan inte leda till någon annan slutsats än att det inte i tillräcklig grad är visat att misshandel har förekommit. Enligt dem har Jack en livlig fantasi och ljuger mycket, till exempel när han påstod att jourhemsrnamman inte lät honom duscha efter att han hade klippt sig trots att han faktiskt hade fått göra det. En av anledningarna till att Jack enligt deras uppfattning ljög om att han hade blivit misshandlad kan har varit att en kvinna som arbetade på hans skola frågade om han ville började på fritids samtidigt som hon frågade om han blev slagen hemma. Jack kan då, enligt deras uppfattning, ha kopplat ihop detta och trott att han skulle få gå på fritids om han sa att han blev slagen. När det gäller Nataly är förvaltningsrättens slutsats obegriplig. Det är magert med uppgifter om påstådda omsorgsbrister och insynen är begränsad i hennes fall. Bedömningen av olika uppgifter måste således ske med stor varsamhet. Vid umgängestillfällena har de umgåtts mer med Nataly eftersom hon på grund av att de varit åtskilda har haft svårt att känna igen sin

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 5 Mål nr mamma. Detta har de förklarat för Jack som tyckte att det gick bra. Om barnen skulle komma tillbaka hem skulle de behandla dem på samma sätt som förut. För att kunna ta emot stöd måste de lita på den som står för stödet. De har dock inget förtroende för stadsdelsnämnden, men kan tänka sig att fa hjälp med Jack via BUP. Stadsdelsnämnden anför till stöd för sitt bestridande i huvudsak följande. Det vidhålls att det föreligger brister i omsorgen om båda barnen. Föräldrarna brister bl.a. i förmågan att tillgodose Jacks och Natalys grundläggande behov av säkerhet, trygghet och stimulans samt i att sätta adekvata gränser för Jack. I fråga om misshandeln är nämndens uppfattning att föräldrarna påverkar Jack. Han vidhöll uppgifterna om våld och resonerade om det som hänt på ett nyanserat sätt ända fram till att han hade första umgänget med sina föräldrar. Han har på senare tid i jourhemmet åter pratat om hur han har upplevt slag från sin far och han uttrycker oro för vad som ska ske om föräldrarna inte upphör med att slå honom om han skulle flytta hem. Utredningen visar att Jack får ta ett alltför stort ansvar för sin tillvaro. Föräldrarna har inte skött om hans tänder och de har tillåtit ett alltför högt intag av sötsaker. Föräldrarna har även brustit i att sätta adekvata gränser för hans dataspelande. Han har i jourhemmet vid upprepade tillfållen efterfrågat spel som har 18-års åldersgräns och han uppfattas som beroende av dataspel. Han har svårt att skilja på vad han har sett i verkligheten och på vad som är fantasi i filmer eller spel och har på grund av detta remitterats till BUP för vidare bedömning. Jourhemmet har vidare uppgivit att föräldrarna har svårt att närma sig barnen på deras villkor och att de har svårt att ta till sig råden de får. De har även särbehandlat Nataly vid umgängestillfällena. Föräldrarna har trots erbjudanden från socialtjänsten avböjt stödjande insatser. Några språkförbistringar kan inte ha förelegat eftersom tolk alltid har varit närvarande vid möten med föräldrarna och nämnden har förvissat sig om att tolken och föräldrarna förstått varandra.

6 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 6 Avdelning 04 Mål nr Det finns ett behov av att utreda föräldrarnas förmåga genom psykologutredning. De uppgifter som finns om moderns psykiska hälsotillstånd stärker behovet av att detta utreds. Förutsättningar för att avhjälpa bristerna på frivillig väg saknas, särskilt med beaktande av att föräldrarna saknar förmåga att resonera om sina brister och att agera för förändring. Carin Severin anför i huvudsak följande. Stadsdelsnämndens uppfattning stämmer väl överens med de observationer som gjorts vid besök hos barnen i jourhemmet och vid samtal med jourhemsmamman. Jourhemsmamman har nu nödgats förbjuda Jack att spela alla typer av spel eftersom han är starkt spelberoende och inte kan begränsa sitt spelande. Hans önskan att spela våldsamma datorspel kvarstår. Jourhemsmamman anser vidare att Nataly fortfarande inte uppför sig helt åldersadekvat samt har berättat att det föreligger en stark särbehandling av barnen vid umgängestillfällena och att det är svårt för föräldrarna att fokusera på båda barnen. Särbehandlingen är så tydlig att den ger problem. Jack var vid hennes besök i jourhemmet övertydlig i fråga om att han inte blivit slagen av sina föräldrar. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE LVU utgör en skyddslagstiftning för att barn inte ska fara illa i hemmet och ska tillämpas utifrån vad som är bäst för barnet. Detta innebär att det vid beslut enligt LVU inte måste vara i alla delar styrkt vad för typ av kränkningar som har skett och i vilken omfattning dessa har förekommit. Barn kan utsättas för brister i omsorgen också i familjer som ytligt sett fungerar väl (se tex. SOSFS 1997:15 s. 28). Det grundläggande skyddsintresset, barnets behov av omvårdnad och trygghet, måste alltid styra myndigheternas agerande. När det gäller de fysiska kränkningar av Jack som stadsdelsnämnden lägger Firas Abboud och Rouayda Younan till last konstaterar kammarrätten - i likhet medförvaltningsrätten- att det av utredningen framgår att Jack på ett

7 KAMMARRATTEN Avdelning 04 DOM Sida? Mål nr nyanserat och detaljerat sätt vid flera tillfällen och i olika sammanhang har berättat om sådana kränkningar från sina föräldrar för olika personer. Förekomsten av fysiska kränkningar bekräftas också i kammarrätten genom den senaste rapporten från jourhemmet om att Jack hyser oro för att föräldrarna ska slå honom om han flyttar hem till dem igen. Jacks ställföreträdare och offentliga biträde har i kammarrätten framfört att Jack för henne har berättat att han inte har blivit slagen av sina föräldrar. Kammarrätten uppfattar emellertid detta mer som ett uttryck för att han hyser oro över vilka konsekvenserna har blivit av de uppgifter han har lämnat än att uppgifterna om fysiska kränkningar är osanna. Även om försiktighet bör iakttas vid värderingen av uppgifter som har lämnats av ett förhållandevis ungt barn måste de uppgifter om fysiska kränkningar från föräldrarna som Jack faktiskt har lämnat således fortfarande tas på största allvar. Utredningen i målet ger således med tillräcklig grad av säkerhet stöd för att Jack i konfliktsituationer fått motta slag, ibland från sin mor och ibland från sin far. När det gäller frågan om vilken omfattning och frekvens detta har haft kan konstateras att uppgifter om oro för fysiskt våld i hemmet även vid tidigare tillfälle har påtalats och föranlett åtgärder från stadsdelsnämndens sida. Utredningen ger således inte stöd för att det skulle handla om någon enstaka överilad handling när det gäller behandlingen av Jack. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens bedömning att de uppgifter som förekommer i utredningen med tillräcklig styrka får anses visa att Jack har utsatts för fysisk misshandel av sina föräldrar på ett sätt som gör att det finns en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling ska skadas. Vad avser Nataly är hon endast två år gammal. Hon har varit en del av hemmiljön och ingenting tyder på att hon inte skulle ha varit närvarande när Jack fått motta slag. Kammarrätten anser således att det inte finns skäl att betvivla att hon måste antas ha bevittnat de fysiska kränkningarna av Jack, vilket får anses utgöra psykisk misshandel i den mening som avses i LVU.

8 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 8 Avdelning 04 Mål nr På denna grund och på grund av den risk som hon själv löper att utsättas för fysisk fostran föreligger påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Kammarrätten konstaterar vidare att utredningen visar att det föreligger brister i omvårdnaden om barnen när det gäller deras grundläggande behov av säkerhet, trygghet och stimulans. Detta gäller främst avseende Jack men även beträffande Nataly. Firas Abboud och Rouayda Younan uppvisar bristande förmåga eller bristande vilja att sätta adekvata gränser för Jack och se sin del i de konflikter kring honom som förekommer i vardagen. Föräldrarnas inställning vittnar även om bristande förmåga och insikt beträffande barnens behov, särskilt när det gäller att stödja och stimulera barnens utveckling. Att det finns uppgifter om att Nataly inte utvecklas åldersadekvat är också allvarligt. Dessa uppgifter kommer dock främst från jourhemmet och saknar konkret stöd i läkarintyg och övrig utredning. Uppgifterna om brister i omvårdnaden av barnen väcker enligt kammarrättens mening en oro över föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov utan stöd och hjälp av stadsdelsnämnden. Kammarrätten anser dock sammantaget att omsorgsbristerna när det gäller Jack och Nataly varken var för sig eller sammantagna är av sådan omfattning att de innebär att deras hälsa eller utveckling löper påtaglig risk att skadas. Grund för vård enligt LVU på grund av brister i omsorgen om barnen föreligger därför inte. Kammarrätten har ovan konstaterat att grund för LVU föreligger på grund av fysisk och psykisk misshandel av Jack och Nataly. Mot denna bakgrund och då föräldrarna inte har samtyckt till eller på annat sätt förklarat sig beredda att frivilligt medverka till att det stöd och de insatser som stadsdelsnämnden bedömt som nödvändiga tillförsäkras barnen, måste vården säkerställas med stöd av LVU.

9 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 9 Mål nr Överklagandet ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Eva Lénberg Karlsson-Maria Braun Ann-i! kammarrättsråd kammarrättsråd f.d. ka Ordförande referent I avgörandet har även nämndemännen Bo Arkelsten och Britten Lagerkvist Tranströmer deltagit. ^ OM Holm föredragande ^

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 16 Sida l (10) SÖKANDE Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Skärholmen Ombud: Stadsadvokat Anna Linden Stockholms stad, juridiska avdelningen Stadshuset Stockholm PARTER De unga 1. Jack Firas Abboud, Nataly Abboud, Ställföreträdare och offentligt biträde för 1-2: Advokat Carin Severin Carin Severin Advokatbyrå Box Stockholm Vårdnadshavare 1. Firas Abboud, Rouayda Younan, Vita Liljans Väg Skärholmen Offentligt biträde för 1-2: Advokat Bo Sääf Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm SAKEN Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU DokJd Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen l Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

11 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen FÖRVALTNINGSRÄTTEN AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller ansökningarna och förordnar att Jack Abboud ochnataly Abboud ska beredas vård med stöd av l och 2 LVU. Besluten om vård gäller omedelbart. Förvaltningsrätten fastställer ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till Carin Severin med kr, varav kr för arbete, kr för tidspillan, 98 kr för resa och kr för mervärdesskatt. Förvaltningsrätten fastställer ersättning enligt lagen om offentligt biträde till Bo Sääf med kr, varav kr för arbete, l 105 kr för tidspillan, kr för tolkutlägg och kr för mervärdesskatt. Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 26 kap. l samma lag ska bestå för de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förebringats vid den muntliga förhandlingen och som inte tagits in i denna dom.

12 SidaS FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen BAKGRUND M.M. En ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd (härefter socialnämnden) beslutade den 29 oktober 2012 att omedelbart omhänderta Jack Abboud och Nataly Abboud (nedan Jack och Nataly) med stöd av 6 LVU. Förvaltningsrätten fastställde det underställda beslutet den 8 november Socialnämnden har den 22 november 2012 ansökt om att Jack och Nataly ska beredas vård med stöd av l och 2 LVU. Förvaltningsrätten har den 4 december 2012 hållit muntlig förhandling inom stängda dörrar. ANSÖKAN Socialnämnden anger som grund for Jacks ansökan att det på grund av brister i omsorgen och fysisk misshandel finns en påtaglig risk för att Jacks hälsa och utveckling skadas. För Natalys del anger socialnämnden, såsom nämnden slutligen utformat sin talan, att det på grund av brister i omsorgen och psykisk misshandel finns en påtaglig risk för att Natalys hälsa och utveckling skadas. Ifråga om båda barnen kan det antas att behövlig - vård inte kan säkerställas genom samtycke. Socialnämnden yrkar att beslutet om vård ska gälla omedelbart. Socialnämnden uppger bl.a, följande. Vid polisförhör berättar Jack att båda föräldrarna slår honom. Jack berättar att modern slår och skriker på honom, han tillägger att hon blir jättearg. Jack berättar att modem säger att det är bra att slå. Jack berättar att modern slår på kinden, att hon slår hårt, att han blir röd där hon har slagit och att det kommer lite blod. Jack berättar ätt fadern slår hårdare än modern, att det blir märke, att han slår honom på

13 Sida4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen kinden. Jack berättar att hans föräldrar får slå honom om han inte lyssnar på sina föräldrar. Jack har tydligt beskrivit hur misshandeln gått till. Misshandeln handlar ofta om konflikten som uppstår när han inte får spela tv-spel. Jack håller fast vid sin berättelse om misshandel infor skola, polis, jourhemsmamman och ställföreträdaren. Vid första umgänget med föräldrarna, efter att kusinen viskat något i örat på Jack, säger Jack sedan att han inte blir slagen. Vårdnadshavama har vid möte uppgett att de inte slår Jack. Vårdnadshavarna har berättat att Jack brukar ljuga och ger exempel på det. Det framgår av utredningen att vårdnadshavarna visar upp en bristande förmåga att ta in information, anpassa informationen till olika sammanhang samt att handla utifrån informationen. Vårdnadshavarna uppvisar även en bristande förmåga att sätta sig in i Jacks situation och behov. Vårdnadshavarna brister i förmågan att se hur deras beteende påverkar Jack,.de brister även i förmågan att ta sitt ansvar för att främja Jacks utveckling. I den kontakt som handläggarna har haft med vårdnadshavarna blir det tydligt att de läggen en stor skuld på Jack och förklarar Jacks beskrivningar av hemsituationen med att sonen ljuger. De resonerar inte om hur de skulle kunna förändra sitt sätt för att förbättra relationen med Jack. Det framkommer även i utredningen att vårdnadshavarna brister i förmågan att stimulera och sysselsätta Jack. Jack har återkommande påtalat för föräldrarna att han vill gå på fritids. Jack framstår som ostimulerad hemma och den sysselsättning han gärna ägnar sig åt är olika former av tv-spel som har en åldersgräns på 18 år. Vårdnadshavarna beskriver att de har svårt att begränsa Jacks sockerintag då han tar godis trots att föräldrarna gömmer det. I april 2012 har Jack fått fyra tänder utdragna då dessa varit angripna av karies. Det framkommer av utredningen att Jacks läxor inte blir fullständigt gjorda eller inte gjorda alls. Vårdnadshavarna tar inte del av information från skolan gällande läxor och utflykter. Även om

14 Sida 5 FÖRVALTTNTNGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen vårdnadshavarna skulle samtycka till placering ser inte handläggarna att samtycket är tillförlitligt. Av det som framkommit i utredningen tycks det våld som vårdnadshavarna utsatt Jack för ha varit kopplat till gränssättning och vägledning. Insynen angående Nataly är begränsad, detta utifrån att hon vistas huvuddelen av sin tid i hemmet. Nataly bevittnar dock det våld som Jack utsätts för av föräldrarna och därmed utsätts Nataly för en psykisk misshandel. Vårdnadshavarna uppvisar en bristande förmåga att sätta sig in i Katalys situation och behov. Vid den senaste BVC-kontrollen så verkar Nataly vara sen i sin utveckling gällande språklig utveckling och motoriska färdigheter samt social utveckling. BVC beskriver att de uppfattar att vårdnadshavarna brister i sin förmåga att stimulera Nataly, något som de har pratat med modern om. Barnläkare har rekommenderat modern att hon inte bör amma Nataly. Vårdnadshavarna hade inte påbörjat borstningen av Natalys tänder vid senaste kontrollen trots att modern fått information om vikten av att borsta tänderna. Natalys viktkurva har i perioder varit planade vilket visar att vårdnadshavarna har en bristande förmåga att fa i Nataly tillräckligt med mat. Vid de tillfällen då handläggarna observerat Nataly tillsammans med vårdnadshavarna ser handläggarna att modern har en bristande förmåga att se hur hennes beteende påverkar Nataly. Detta blir tydligt då hon flera gånger försöker ta Nataly från fadern trots att Nataly tydligt visar att hon vill vara hos fadern. PARTERNAS INSTÄLLNINGAR Firas Abboud och Rouayda Younan bestrider bifall till socialnämndens ansökan om anför bl.a, följande. Vårdnadshavarna håller inte alls med om den bild som målas upp i utredningen. De har god kontakt med barnen och har tagit väl hand om dem. Enligt referenssamtalet från Samer, en vän till

15 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen familjen., är familjen väl fungerande och föräldrarna tar hand om sina barn på ett korrekt sätt. Vårdnadshavama är tillräckligt bra, därför är tvångsvård inte aktuellt. Språket är ett problem i detta fall. Vårdnadshavama forstår svenska men uttrycker sig inte Eka bra. Termer är svåra att förstå, det finns exempel på missförstånd mellan socialnämnden och Vårdnadshavama. Det är felaktigt att Vårdnadshavama kommer att flytta till Syrien i fall barnen blir omhändertagna. Det var en retorisk fråga som fatt en annan betydelse i utredningen. Att förundersökningen lagts ner avseende misshandel av Jack är en indikation på art detta ej har förekommit Jack är omvittnat av föräldrar och anhöriga ett trotsigt barn som kan säga saker for att fa igenom sin vilja. Familjen har varit på semester i Syrien vid sju tillfällen under åren Jack har sett våldsinslag på tv i Syrien, Jack har även varit med när vårdnadshavarna blivit stoppad av polisen i Syrien. Vårdnadshavama försöker begränsa Jacks intag av tv- och data-spel samt Youtube-klipp med inslag av våld. Det är något de ska bli bättre på att begränsa i framtiden. Jack blev jättesur och arg när han nekades inköp av ett tv-spel med 18- årsgräns. Vårdnadshavarna har inte misshandlat något av barnen, varken fysiskt eller psykiskt. Jack har inte Övertalats att dra tillbaka påståendet att han beslagen. Jack hävdar fortfarande att han inte blir slagen. Vad gäller barnens hälsa så kunde tahdhygien ha varit något bättre. Natalys tillväxtkurva är normal enligt journaler. Barn är olika i deras utveckling. Jack är sen medan Nataly ibland är tidig för sin ålder. Det stämmer inte att Nataly inte kan äta själv. Det finns filmer och bilder som bevis. Modern har ammat Nataly, det är ok att göra det enligt ingivet läkarintyg. Enligt läkarintyg är barnens munhåla^ svalg och tänder utan anmärkning.

16 Sida? FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen Vårdnadshavarna hänvisar till och åberopar ingivna intyg och journaler. Jack och Katalys ställ företrädare och offentliga biträde Carin Severin medger sociahiämndens ansökan och uppger blå. följande. Hon har träffat barnen. Nataly är liten och talar inte. Jourhemsmamman är insatt i hur barn fungerar och denna har observerat att Nataly inte fungerar helt åldersadekvat. Carin Severin delar jourhemsmammans bedömning i denna del. Carin Severin anser att Jack talar sanning ifråga om misshandeln. På rak fråga om han blev slagen svarade Jack "ja", utvecklade hur ofta det var, vem det var som slog, beskrev att han mottog hårdare slag av sin mamma. Jack har sagt art det är rätt att slå honom. Om han inte lyssnar på sina föräldrar så får man slå. Jack tycker att han förtjänar att bli slagen. Jack har berättat för Jourhemsmamman att om han skulle berätta att han blir slagen skulle polisen komma och ta honom. Det läggs mycket ansvar på Jack. Vårdnadshavarna sätter inte stopp för tv-spel. Jourhernsrnarnman har berättat att Jack letade etter varulvar och gengångare i hennes hus när han kom. Jack är ofta uppspelt. Jourhemsmamman har sagt att hennes bedömning är att Jack är spelberoeude." Barnen har enligt Jourhemsmamman börjat att må bättre. De sover bättre och är lugnare. DOMSKÄL De grundläggande behov som barn har rätt att få tillgodosedda av sina föräldrar anges i 6 kap. l föräldrabalken. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. De ska behandlas med aktning för sin. person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Bestämmelserna i föräldrabalken anger dels vilka grundläggande rättigheter som ett barn har, dels att det i första hand är föräldrarna som ska tillvarata deras rättigheter. I de fall barns grundläggande rättigheter allvarligt kränks är samhället skyldigt - under de" förutsättningar som anges i LVU - att ingripa för att skydda barnet (prop.

17 Sida 8 FÖRVALTMNGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen 1989/90:28 s. 57). LVU är primärt en skyddslag for barn och unga och de insatser som görs och beslut som fattas ska vara till den unges bästa (prop /03:S3s.77.) Frågan i målet är om det kan anses finnas en påtaglig risk för att Jack och Natalys hälsa och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen och/eller fysisk eller psykisk misshandel. Förvaltningsrätten konsterar att ord står mot ord i fråga om misshandel. Socialnämndens utredning bygger uteslutande på uppgifter lämnade av Jack. Det föreligger inte någon annan bevisning, i form av läkarutlåtanden eller övriga iakttagelser, som kan bekräfta de lämnade uppgifterna. Jack har vid ett flertal tillfällen inför skolpersonal, socialnämnden, polisen, jourhemsmamman och hans ställföreträdare berättat att han blivit slagen av sina föräldrar. Jack har uppgett i. samband med att han får information om placeringen att nu kommer föräldrarna att slå honom mer. Han berättar att föräldrarna sagt till honom att han inte far berätta att han blir slagen. Jack har uppgett att han tycker att handläggarna ska säga.till föräldrarna att lova att inte slå. Enligt förvaltningsrättens mening måste varsamhet iakttas vid hanteringen av uppgifter som ett yngre barn lämnar. Hur ett barn uppfattar, tolkar och beskriver händelser och skeenden färgas bl.a. av barnets utvecklings- och mognadsgrad. I det här målet har Jack, som är knappt åtta år gammal., berättat för flera olika personer och i olika sammanhang samt på - som förvaltningsrätten uppfattar det - ett förhållandevis detaljerat och nyanserat sätt om slag som han har fått ta emot. Oavsett om det inte med exakthet går att utreda hur omfattande kränkningarna har varit och hur Jack har behandlats i hemmet., måste hans uppgifter att han är rädd för att bli slagen av sina föräldrar tas på allvar. Att brottmisstankarna mot Firas Abboud och

18 Sida9 FÖRVALTNINGSRATTEN DOM ' ' Allmänna avdekiingen Rouayda Younan avseende misshandel är nedlagda ändrar inte förvaltningsrättens bedömning. Inte heller det faktum att Jack numer inte längre gör gällande att han här blivit slagen av sina föräldrar. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av vad som har framkommit i målet att socialnämnden far anses ha gjort sannplikt att Furas Abboud och. Rouayda Younan har utsatt Jack för fysisk misshandel på ett sätt som gör att det finns en påtaglig risk för att Jacks hälsa eller utveckling ska skadas. Därtill anser förvaltningsrätten att det av utredningen i målet framgår att. vårdnadshavarna inte har kunnat tillgodose Jacks grundläggande behov gällande god kosthållning, tandvård, stimulans och stöd i skolarbetet. Vårdnadshavarna tycks ha det svårt med gränssättningar och tillåter Jack att utsätta sig för ytterst olämplig sysselsättning. Modern har under den muntliga förhandlingen bekräftat j ourhemsmammans observation att Jack är spelberoende. Enligt förvaltningsrättens mening tyder vårdnadshavarnas inställning på att de saknar insikt i sin egen del av de omsorgsbrister som uppkommit och som hittills präglat Jacks uppväxt. Förvaltningsrätten finner att förutsättningarna för att bereda Jack vård enligt 2 LVU är uppfyllda. Vad gäller Nataly så finner förvaltningsrätten, efter en sammantagen bedömning., att det även finns förutsättningar för att bereda henne vård enligt 2 LVU. Förvaltningsrätten finner inte skäl att betvivla att Nataly har bevittnat föräldrarnas misshandel av Jack, vilket måste betecknas som psykisk misshandel. Även i övrigt finner förvaltningsrätten att vårdnadshavarna har brustit i omsorgen om Nataly genom att inte kunnat tillgodose hennes behov gällande tandvård, säkerhet, känslomässig trygghet och stimulans. Vårdnadshavarna tycks även vad gäller Nataly sakna insikt i sin egen del av de omsorgsbrister som uppkommit och som hittills präglat Natalys uppväxt. Detta speciellt mot bakgrund av att en del av de

19 Sida 10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen omsorgsbrister som uppkommit gällande Nataly även varit föremål för socialnämndens tidigare utredningar gällande Jack. Förvaltningsrätten anser att utredningen ger stöd för psykisk misshandel och att omsorgsbristema är så allvarliga att en placering utanför hemmet är nödvändig för att Katalys hälsa och utveckling inte ska skadas. Fråga blir om den vård som behövs kan ges med vårdnadshavamas samtycke. I utrednigen i målet anges bl.a. följande. Vårdnadshavarna återkommer under utredningen till att de inte samtycker till placeringen och att de inte ser behovet av placering i jourhem. Tidigare erfarenheter visar att vårdnadshavama vid flera tillfällen inte har fullföljt den planering som har gjorts upp med socialnämnden avseende stödinsatser. Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen samt vid den muntliga förhandlingen bedömer förvaltningsrätten att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Det finns därmed grund för vård enligt LVU. Sociamärnndens ansökan ska därför bifallas. Besluten om vår ska gälla omedelbart. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109Ä) Mana' Rådman I avgörandet har även nämndemännen Thomas Boucher, Oiwa Kaarela och Gunilla Kågström Aste deltagit. Föredragande har varit Sofie Larson.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 11 februari 2011 KLAGANDE Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 Märsta Ombud: Advokat Susanne Ekberg-Carlsson Celsus

Läs mer

DOM 2012-04-04 Stockholm

DOM 2012-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0702 2012-04-04 Stockholm Mål nr T 9210-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Kennet Carlsson, 561008-5572 Björkvägen 3, 520 11 Vegby

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

LVU-processen från start till mål

LVU-processen från start till mål LVU-processen från start till mål Att processa som offentligt biträde till barn och vårdnadshavare i LVU-mål innebär snabb handläggning, muntliga förhandlingar och muntlig bevisning. Klientkontakten är

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

ANKNYTNING Begreppet alla talar om

ANKNYTNING Begreppet alla talar om JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet ANKNYTNING Begreppet alla talar om Lisa Etzner Examensarbete i Förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Vårterminen 2013 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld En handbok 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Mekanismer i det hedersrelaterade våldet... 3 Tolkning

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

DOM 2014-04-22 Meddelad i Huddinge

DOM 2014-04-22 Meddelad i Huddinge Meddelad i Huddinge Mål nr 1 PARTER KÄRANDE VICTOR Yuri Sandoval Hinojosa, XXXXX-XXXX Xxxxxxxxx xx xxx xxxx 14XXX Tumba Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Ingrid Åbjörnsson c/o Advokat

Läs mer

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011)

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011) Socialtjänst 2013/14:JO1 Två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för att dokumentera förhållandena

Läs mer

Vikten av vårdnadsutredningar

Vikten av vårdnadsutredningar Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Höstterminen 2006 C-uppsats Vikten av vårdnadsutredningar en studie om hur tingsrätten använder sig av socialtjänstens vårdnadsutredningar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/15 Mål nr B 33/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/15 Mål nr B 33/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/15 Mål nr B 33/14 Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en personlig assistent anställd hos ett assistansbolag och därvid bl.a. betydelsen av brukarens inställning

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland Våld i nära relationer Handbok för regional samverkan i Värmland VÅLD I NÄRA RELATIONER UTgiven av Länsstyrelsen Värmland Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:21 Grafisk form

Läs mer

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer