DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr KLAGANDE 1. Firas Abboud, Rouayda Younan, Ombud och offentligt biträde för l och 2: Advokat Bo Sääf Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm MOTPARTER 1. Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Ombud: Stadsadvokat Anna Linden Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen Stockholm 2. Jack Abboud, Nataly Abboud, Ställföreträdare och offentligt biträde för 2 och 3: Advokat Carin Severin Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 december 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Beredande av vård av unga KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE l. Kammarrätten avslår överklagandet. 2. Kammarrätten fastställer ersättning till Bo Sääf som offentligt biträde Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: www. kammarrattenistockholm. domstol. se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 Avdelning 04 Mål nr för Firas Abboud och Rouayda Younan med kr, varav kr avser arbete, l 140 kr avser tidsspillan och kr avser mervärdesskatt. 3. Kammarrätten fastställer ersättning till Carin Severin som ställföreträdare och offentligt biträde för Jack Abboud och Nataly Abboud med, rätt räknat, kr, varav kr avser arbete, avser tidsspillan, 293 kr avser utlägg och kr avser mervärdesskatt. 4. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande och förordnar med stöd av 43 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessbestämmelsen i 26 kap. l samma lag ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter som enskilds personliga förhållanden som förebringats vid kammarrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom.

3 KAMMARRATTEN Avdelning 04 DOM Sida 3 Mål nr YRKANDEN M.M. Firas Abboud och Rouayda Younan yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, lämnar Skärholmens stadsdelsnämnds i Stockholms stad (stadsdelsnämnden) ansökan om vård av Jack Abboud och Nataly Abboud utan bifall. Stadsdelsnämnden bestrider bifall till överklagandet. Carin Severin bestrider, i egenskap av ställföreträdare och offentligt biträde för Jack Abboud och Nataly Abboud, bifall till överklagandet. Kammarrätten har den 19 februari 2013 hållit muntlig förhandling i målet inom stängda dörrar. Firas Abboud och Rouayda Younan vidhåller till stöd för sin talan vad som anförts i förvaltningsrätten och tillägger därutöver bl.a. följande. De brister inte i omsorgen om något av sina barn. De av socialtjänsten påstådda omsorgsbristerna når i vilket fall som helst inte upp till den nivå som motiverar vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det föreligger inte heller någon konkret påtaglig skaderisk för barnens hälsa och utveckling. Att båda barnen utvecklas väl och mår bra styrks av läkarintyg. Förvaltningsrätten har inte i tillräcklig grad beaktat osäkerhetsmomenten i Jacks berättelse och att det förekommit språkförbistring på grund av bristande kunskaper i svenska språket vid kontakterna med socialtjänsten. Olika situationer har förekommit där tolk inte varit närvarande eller när tolken har missförstått dem. Det finns nyansskillnader i en rad olika frågor där missförstånd har uppstått. Faktauppgifterna i målet måste således bedömas med försiktighet. Vidare är Rouaydas hälsotillstånd bra och av intyg framgår att hennes sjukdom inte påverkar hennes föräldraförmåga.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 4 Mål nr Det har bl.a. lagts dem till last att Jacks tandskötsel inte har skötts korrekt. Jack har haft problem med tänderna, vilket delvis har berott på att han inte tål mjölk. Det är säkert korrekt att han även har ätit sötsaker, vilket föräldrarna har försökt att begränsa till helgerna. Han var två år och åtta månader när han drog ut sin första tand och var då för liten för att komma åt godis hemma. De har genomgående skött undersökningar och har regelbundet gått till Folktandvården, vilket även framgår av intyg från Folktandvården. Vidare känner de sig orättvist behandlade i fråga om påståenden om dataspel och rv-spel. Jack har haft spel som varit anpassade till hans ålder, men även i dessa har olika våldsinslag förekommit. De har som föräldrar satt adekvata gränser för hans spelande. Det har inte i tillräcklig grad beaktats att Jack har tagit tillbaka sina påståenden att han har blivit slagen av dem. Stor varsamhet måste iakttas när uppgifter som yngre barn lämnar bedöms. Att Jack har ändrat sig och numera enligt deras synsätt talar sanning har skett helt utan påverkan och kan inte leda till någon annan slutsats än att det inte i tillräcklig grad är visat att misshandel har förekommit. Enligt dem har Jack en livlig fantasi och ljuger mycket, till exempel när han påstod att jourhemsrnamman inte lät honom duscha efter att han hade klippt sig trots att han faktiskt hade fått göra det. En av anledningarna till att Jack enligt deras uppfattning ljög om att han hade blivit misshandlad kan har varit att en kvinna som arbetade på hans skola frågade om han ville började på fritids samtidigt som hon frågade om han blev slagen hemma. Jack kan då, enligt deras uppfattning, ha kopplat ihop detta och trott att han skulle få gå på fritids om han sa att han blev slagen. När det gäller Nataly är förvaltningsrättens slutsats obegriplig. Det är magert med uppgifter om påstådda omsorgsbrister och insynen är begränsad i hennes fall. Bedömningen av olika uppgifter måste således ske med stor varsamhet. Vid umgängestillfällena har de umgåtts mer med Nataly eftersom hon på grund av att de varit åtskilda har haft svårt att känna igen sin

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 5 Mål nr mamma. Detta har de förklarat för Jack som tyckte att det gick bra. Om barnen skulle komma tillbaka hem skulle de behandla dem på samma sätt som förut. För att kunna ta emot stöd måste de lita på den som står för stödet. De har dock inget förtroende för stadsdelsnämnden, men kan tänka sig att fa hjälp med Jack via BUP. Stadsdelsnämnden anför till stöd för sitt bestridande i huvudsak följande. Det vidhålls att det föreligger brister i omsorgen om båda barnen. Föräldrarna brister bl.a. i förmågan att tillgodose Jacks och Natalys grundläggande behov av säkerhet, trygghet och stimulans samt i att sätta adekvata gränser för Jack. I fråga om misshandeln är nämndens uppfattning att föräldrarna påverkar Jack. Han vidhöll uppgifterna om våld och resonerade om det som hänt på ett nyanserat sätt ända fram till att han hade första umgänget med sina föräldrar. Han har på senare tid i jourhemmet åter pratat om hur han har upplevt slag från sin far och han uttrycker oro för vad som ska ske om föräldrarna inte upphör med att slå honom om han skulle flytta hem. Utredningen visar att Jack får ta ett alltför stort ansvar för sin tillvaro. Föräldrarna har inte skött om hans tänder och de har tillåtit ett alltför högt intag av sötsaker. Föräldrarna har även brustit i att sätta adekvata gränser för hans dataspelande. Han har i jourhemmet vid upprepade tillfållen efterfrågat spel som har 18-års åldersgräns och han uppfattas som beroende av dataspel. Han har svårt att skilja på vad han har sett i verkligheten och på vad som är fantasi i filmer eller spel och har på grund av detta remitterats till BUP för vidare bedömning. Jourhemmet har vidare uppgivit att föräldrarna har svårt att närma sig barnen på deras villkor och att de har svårt att ta till sig råden de får. De har även särbehandlat Nataly vid umgängestillfällena. Föräldrarna har trots erbjudanden från socialtjänsten avböjt stödjande insatser. Några språkförbistringar kan inte ha förelegat eftersom tolk alltid har varit närvarande vid möten med föräldrarna och nämnden har förvissat sig om att tolken och föräldrarna förstått varandra.

6 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 6 Avdelning 04 Mål nr Det finns ett behov av att utreda föräldrarnas förmåga genom psykologutredning. De uppgifter som finns om moderns psykiska hälsotillstånd stärker behovet av att detta utreds. Förutsättningar för att avhjälpa bristerna på frivillig väg saknas, särskilt med beaktande av att föräldrarna saknar förmåga att resonera om sina brister och att agera för förändring. Carin Severin anför i huvudsak följande. Stadsdelsnämndens uppfattning stämmer väl överens med de observationer som gjorts vid besök hos barnen i jourhemmet och vid samtal med jourhemsmamman. Jourhemsmamman har nu nödgats förbjuda Jack att spela alla typer av spel eftersom han är starkt spelberoende och inte kan begränsa sitt spelande. Hans önskan att spela våldsamma datorspel kvarstår. Jourhemsmamman anser vidare att Nataly fortfarande inte uppför sig helt åldersadekvat samt har berättat att det föreligger en stark särbehandling av barnen vid umgängestillfällena och att det är svårt för föräldrarna att fokusera på båda barnen. Särbehandlingen är så tydlig att den ger problem. Jack var vid hennes besök i jourhemmet övertydlig i fråga om att han inte blivit slagen av sina föräldrar. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE LVU utgör en skyddslagstiftning för att barn inte ska fara illa i hemmet och ska tillämpas utifrån vad som är bäst för barnet. Detta innebär att det vid beslut enligt LVU inte måste vara i alla delar styrkt vad för typ av kränkningar som har skett och i vilken omfattning dessa har förekommit. Barn kan utsättas för brister i omsorgen också i familjer som ytligt sett fungerar väl (se tex. SOSFS 1997:15 s. 28). Det grundläggande skyddsintresset, barnets behov av omvårdnad och trygghet, måste alltid styra myndigheternas agerande. När det gäller de fysiska kränkningar av Jack som stadsdelsnämnden lägger Firas Abboud och Rouayda Younan till last konstaterar kammarrätten - i likhet medförvaltningsrätten- att det av utredningen framgår att Jack på ett

7 KAMMARRATTEN Avdelning 04 DOM Sida? Mål nr nyanserat och detaljerat sätt vid flera tillfällen och i olika sammanhang har berättat om sådana kränkningar från sina föräldrar för olika personer. Förekomsten av fysiska kränkningar bekräftas också i kammarrätten genom den senaste rapporten från jourhemmet om att Jack hyser oro för att föräldrarna ska slå honom om han flyttar hem till dem igen. Jacks ställföreträdare och offentliga biträde har i kammarrätten framfört att Jack för henne har berättat att han inte har blivit slagen av sina föräldrar. Kammarrätten uppfattar emellertid detta mer som ett uttryck för att han hyser oro över vilka konsekvenserna har blivit av de uppgifter han har lämnat än att uppgifterna om fysiska kränkningar är osanna. Även om försiktighet bör iakttas vid värderingen av uppgifter som har lämnats av ett förhållandevis ungt barn måste de uppgifter om fysiska kränkningar från föräldrarna som Jack faktiskt har lämnat således fortfarande tas på största allvar. Utredningen i målet ger således med tillräcklig grad av säkerhet stöd för att Jack i konfliktsituationer fått motta slag, ibland från sin mor och ibland från sin far. När det gäller frågan om vilken omfattning och frekvens detta har haft kan konstateras att uppgifter om oro för fysiskt våld i hemmet även vid tidigare tillfälle har påtalats och föranlett åtgärder från stadsdelsnämndens sida. Utredningen ger således inte stöd för att det skulle handla om någon enstaka överilad handling när det gäller behandlingen av Jack. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens bedömning att de uppgifter som förekommer i utredningen med tillräcklig styrka får anses visa att Jack har utsatts för fysisk misshandel av sina föräldrar på ett sätt som gör att det finns en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling ska skadas. Vad avser Nataly är hon endast två år gammal. Hon har varit en del av hemmiljön och ingenting tyder på att hon inte skulle ha varit närvarande när Jack fått motta slag. Kammarrätten anser således att det inte finns skäl att betvivla att hon måste antas ha bevittnat de fysiska kränkningarna av Jack, vilket får anses utgöra psykisk misshandel i den mening som avses i LVU.

8 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 8 Avdelning 04 Mål nr På denna grund och på grund av den risk som hon själv löper att utsättas för fysisk fostran föreligger påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Kammarrätten konstaterar vidare att utredningen visar att det föreligger brister i omvårdnaden om barnen när det gäller deras grundläggande behov av säkerhet, trygghet och stimulans. Detta gäller främst avseende Jack men även beträffande Nataly. Firas Abboud och Rouayda Younan uppvisar bristande förmåga eller bristande vilja att sätta adekvata gränser för Jack och se sin del i de konflikter kring honom som förekommer i vardagen. Föräldrarnas inställning vittnar även om bristande förmåga och insikt beträffande barnens behov, särskilt när det gäller att stödja och stimulera barnens utveckling. Att det finns uppgifter om att Nataly inte utvecklas åldersadekvat är också allvarligt. Dessa uppgifter kommer dock främst från jourhemmet och saknar konkret stöd i läkarintyg och övrig utredning. Uppgifterna om brister i omvårdnaden av barnen väcker enligt kammarrättens mening en oro över föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov utan stöd och hjälp av stadsdelsnämnden. Kammarrätten anser dock sammantaget att omsorgsbristerna när det gäller Jack och Nataly varken var för sig eller sammantagna är av sådan omfattning att de innebär att deras hälsa eller utveckling löper påtaglig risk att skadas. Grund för vård enligt LVU på grund av brister i omsorgen om barnen föreligger därför inte. Kammarrätten har ovan konstaterat att grund för LVU föreligger på grund av fysisk och psykisk misshandel av Jack och Nataly. Mot denna bakgrund och då föräldrarna inte har samtyckt till eller på annat sätt förklarat sig beredda att frivilligt medverka till att det stöd och de insatser som stadsdelsnämnden bedömt som nödvändiga tillförsäkras barnen, måste vården säkerställas med stöd av LVU.

9 KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM Sida 9 Mål nr Överklagandet ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Eva Lénberg Karlsson-Maria Braun Ann-i! kammarrättsråd kammarrättsråd f.d. ka Ordförande referent I avgörandet har även nämndemännen Bo Arkelsten och Britten Lagerkvist Tranströmer deltagit. ^ OM Holm föredragande ^

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 16 Sida l (10) SÖKANDE Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box Skärholmen Ombud: Stadsadvokat Anna Linden Stockholms stad, juridiska avdelningen Stadshuset Stockholm PARTER De unga 1. Jack Firas Abboud, Nataly Abboud, Ställföreträdare och offentligt biträde för 1-2: Advokat Carin Severin Carin Severin Advokatbyrå Box Stockholm Vårdnadshavare 1. Firas Abboud, Rouayda Younan, Vita Liljans Väg Skärholmen Offentligt biträde för 1-2: Advokat Bo Sääf Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm SAKEN Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU DokJd Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen l Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

11 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen FÖRVALTNINGSRÄTTEN AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller ansökningarna och förordnar att Jack Abboud ochnataly Abboud ska beredas vård med stöd av l och 2 LVU. Besluten om vård gäller omedelbart. Förvaltningsrätten fastställer ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till Carin Severin med kr, varav kr för arbete, kr för tidspillan, 98 kr för resa och kr för mervärdesskatt. Förvaltningsrätten fastställer ersättning enligt lagen om offentligt biträde till Bo Sääf med kr, varav kr för arbete, l 105 kr för tidspillan, kr för tolkutlägg och kr för mervärdesskatt. Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 26 kap. l samma lag ska bestå för de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förebringats vid den muntliga förhandlingen och som inte tagits in i denna dom.

12 SidaS FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen BAKGRUND M.M. En ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd (härefter socialnämnden) beslutade den 29 oktober 2012 att omedelbart omhänderta Jack Abboud och Nataly Abboud (nedan Jack och Nataly) med stöd av 6 LVU. Förvaltningsrätten fastställde det underställda beslutet den 8 november Socialnämnden har den 22 november 2012 ansökt om att Jack och Nataly ska beredas vård med stöd av l och 2 LVU. Förvaltningsrätten har den 4 december 2012 hållit muntlig förhandling inom stängda dörrar. ANSÖKAN Socialnämnden anger som grund for Jacks ansökan att det på grund av brister i omsorgen och fysisk misshandel finns en påtaglig risk för att Jacks hälsa och utveckling skadas. För Natalys del anger socialnämnden, såsom nämnden slutligen utformat sin talan, att det på grund av brister i omsorgen och psykisk misshandel finns en påtaglig risk för att Natalys hälsa och utveckling skadas. Ifråga om båda barnen kan det antas att behövlig - vård inte kan säkerställas genom samtycke. Socialnämnden yrkar att beslutet om vård ska gälla omedelbart. Socialnämnden uppger bl.a, följande. Vid polisförhör berättar Jack att båda föräldrarna slår honom. Jack berättar att modern slår och skriker på honom, han tillägger att hon blir jättearg. Jack berättar att modem säger att det är bra att slå. Jack berättar att modern slår på kinden, att hon slår hårt, att han blir röd där hon har slagit och att det kommer lite blod. Jack berättar ätt fadern slår hårdare än modern, att det blir märke, att han slår honom på

13 Sida4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen kinden. Jack berättar att hans föräldrar får slå honom om han inte lyssnar på sina föräldrar. Jack har tydligt beskrivit hur misshandeln gått till. Misshandeln handlar ofta om konflikten som uppstår när han inte får spela tv-spel. Jack håller fast vid sin berättelse om misshandel infor skola, polis, jourhemsmamman och ställföreträdaren. Vid första umgänget med föräldrarna, efter att kusinen viskat något i örat på Jack, säger Jack sedan att han inte blir slagen. Vårdnadshavama har vid möte uppgett att de inte slår Jack. Vårdnadshavarna har berättat att Jack brukar ljuga och ger exempel på det. Det framgår av utredningen att vårdnadshavarna visar upp en bristande förmåga att ta in information, anpassa informationen till olika sammanhang samt att handla utifrån informationen. Vårdnadshavarna uppvisar även en bristande förmåga att sätta sig in i Jacks situation och behov. Vårdnadshavarna brister i förmågan att se hur deras beteende påverkar Jack,.de brister även i förmågan att ta sitt ansvar för att främja Jacks utveckling. I den kontakt som handläggarna har haft med vårdnadshavarna blir det tydligt att de läggen en stor skuld på Jack och förklarar Jacks beskrivningar av hemsituationen med att sonen ljuger. De resonerar inte om hur de skulle kunna förändra sitt sätt för att förbättra relationen med Jack. Det framkommer även i utredningen att vårdnadshavarna brister i förmågan att stimulera och sysselsätta Jack. Jack har återkommande påtalat för föräldrarna att han vill gå på fritids. Jack framstår som ostimulerad hemma och den sysselsättning han gärna ägnar sig åt är olika former av tv-spel som har en åldersgräns på 18 år. Vårdnadshavarna beskriver att de har svårt att begränsa Jacks sockerintag då han tar godis trots att föräldrarna gömmer det. I april 2012 har Jack fått fyra tänder utdragna då dessa varit angripna av karies. Det framkommer av utredningen att Jacks läxor inte blir fullständigt gjorda eller inte gjorda alls. Vårdnadshavarna tar inte del av information från skolan gällande läxor och utflykter. Även om

14 Sida 5 FÖRVALTTNTNGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen vårdnadshavarna skulle samtycka till placering ser inte handläggarna att samtycket är tillförlitligt. Av det som framkommit i utredningen tycks det våld som vårdnadshavarna utsatt Jack för ha varit kopplat till gränssättning och vägledning. Insynen angående Nataly är begränsad, detta utifrån att hon vistas huvuddelen av sin tid i hemmet. Nataly bevittnar dock det våld som Jack utsätts för av föräldrarna och därmed utsätts Nataly för en psykisk misshandel. Vårdnadshavarna uppvisar en bristande förmåga att sätta sig in i Katalys situation och behov. Vid den senaste BVC-kontrollen så verkar Nataly vara sen i sin utveckling gällande språklig utveckling och motoriska färdigheter samt social utveckling. BVC beskriver att de uppfattar att vårdnadshavarna brister i sin förmåga att stimulera Nataly, något som de har pratat med modern om. Barnläkare har rekommenderat modern att hon inte bör amma Nataly. Vårdnadshavarna hade inte påbörjat borstningen av Natalys tänder vid senaste kontrollen trots att modern fått information om vikten av att borsta tänderna. Natalys viktkurva har i perioder varit planade vilket visar att vårdnadshavarna har en bristande förmåga att fa i Nataly tillräckligt med mat. Vid de tillfällen då handläggarna observerat Nataly tillsammans med vårdnadshavarna ser handläggarna att modern har en bristande förmåga att se hur hennes beteende påverkar Nataly. Detta blir tydligt då hon flera gånger försöker ta Nataly från fadern trots att Nataly tydligt visar att hon vill vara hos fadern. PARTERNAS INSTÄLLNINGAR Firas Abboud och Rouayda Younan bestrider bifall till socialnämndens ansökan om anför bl.a, följande. Vårdnadshavarna håller inte alls med om den bild som målas upp i utredningen. De har god kontakt med barnen och har tagit väl hand om dem. Enligt referenssamtalet från Samer, en vän till

15 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen familjen., är familjen väl fungerande och föräldrarna tar hand om sina barn på ett korrekt sätt. Vårdnadshavama är tillräckligt bra, därför är tvångsvård inte aktuellt. Språket är ett problem i detta fall. Vårdnadshavama forstår svenska men uttrycker sig inte Eka bra. Termer är svåra att förstå, det finns exempel på missförstånd mellan socialnämnden och Vårdnadshavama. Det är felaktigt att Vårdnadshavama kommer att flytta till Syrien i fall barnen blir omhändertagna. Det var en retorisk fråga som fatt en annan betydelse i utredningen. Att förundersökningen lagts ner avseende misshandel av Jack är en indikation på art detta ej har förekommit Jack är omvittnat av föräldrar och anhöriga ett trotsigt barn som kan säga saker for att fa igenom sin vilja. Familjen har varit på semester i Syrien vid sju tillfällen under åren Jack har sett våldsinslag på tv i Syrien, Jack har även varit med när vårdnadshavarna blivit stoppad av polisen i Syrien. Vårdnadshavama försöker begränsa Jacks intag av tv- och data-spel samt Youtube-klipp med inslag av våld. Det är något de ska bli bättre på att begränsa i framtiden. Jack blev jättesur och arg när han nekades inköp av ett tv-spel med 18- årsgräns. Vårdnadshavarna har inte misshandlat något av barnen, varken fysiskt eller psykiskt. Jack har inte Övertalats att dra tillbaka påståendet att han beslagen. Jack hävdar fortfarande att han inte blir slagen. Vad gäller barnens hälsa så kunde tahdhygien ha varit något bättre. Natalys tillväxtkurva är normal enligt journaler. Barn är olika i deras utveckling. Jack är sen medan Nataly ibland är tidig för sin ålder. Det stämmer inte att Nataly inte kan äta själv. Det finns filmer och bilder som bevis. Modern har ammat Nataly, det är ok att göra det enligt ingivet läkarintyg. Enligt läkarintyg är barnens munhåla^ svalg och tänder utan anmärkning.

16 Sida? FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen Vårdnadshavarna hänvisar till och åberopar ingivna intyg och journaler. Jack och Katalys ställ företrädare och offentliga biträde Carin Severin medger sociahiämndens ansökan och uppger blå. följande. Hon har träffat barnen. Nataly är liten och talar inte. Jourhemsmamman är insatt i hur barn fungerar och denna har observerat att Nataly inte fungerar helt åldersadekvat. Carin Severin delar jourhemsmammans bedömning i denna del. Carin Severin anser att Jack talar sanning ifråga om misshandeln. På rak fråga om han blev slagen svarade Jack "ja", utvecklade hur ofta det var, vem det var som slog, beskrev att han mottog hårdare slag av sin mamma. Jack har sagt art det är rätt att slå honom. Om han inte lyssnar på sina föräldrar så får man slå. Jack tycker att han förtjänar att bli slagen. Jack har berättat för Jourhemsmamman att om han skulle berätta att han blir slagen skulle polisen komma och ta honom. Det läggs mycket ansvar på Jack. Vårdnadshavarna sätter inte stopp för tv-spel. Jourhernsrnarnman har berättat att Jack letade etter varulvar och gengångare i hennes hus när han kom. Jack är ofta uppspelt. Jourhemsmamman har sagt att hennes bedömning är att Jack är spelberoeude." Barnen har enligt Jourhemsmamman börjat att må bättre. De sover bättre och är lugnare. DOMSKÄL De grundläggande behov som barn har rätt att få tillgodosedda av sina föräldrar anges i 6 kap. l föräldrabalken. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. De ska behandlas med aktning för sin. person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Bestämmelserna i föräldrabalken anger dels vilka grundläggande rättigheter som ett barn har, dels att det i första hand är föräldrarna som ska tillvarata deras rättigheter. I de fall barns grundläggande rättigheter allvarligt kränks är samhället skyldigt - under de" förutsättningar som anges i LVU - att ingripa för att skydda barnet (prop.

17 Sida 8 FÖRVALTMNGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen 1989/90:28 s. 57). LVU är primärt en skyddslag for barn och unga och de insatser som görs och beslut som fattas ska vara till den unges bästa (prop /03:S3s.77.) Frågan i målet är om det kan anses finnas en påtaglig risk för att Jack och Natalys hälsa och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen och/eller fysisk eller psykisk misshandel. Förvaltningsrätten konsterar att ord står mot ord i fråga om misshandel. Socialnämndens utredning bygger uteslutande på uppgifter lämnade av Jack. Det föreligger inte någon annan bevisning, i form av läkarutlåtanden eller övriga iakttagelser, som kan bekräfta de lämnade uppgifterna. Jack har vid ett flertal tillfällen inför skolpersonal, socialnämnden, polisen, jourhemsmamman och hans ställföreträdare berättat att han blivit slagen av sina föräldrar. Jack har uppgett i. samband med att han får information om placeringen att nu kommer föräldrarna att slå honom mer. Han berättar att föräldrarna sagt till honom att han inte far berätta att han blir slagen. Jack har uppgett att han tycker att handläggarna ska säga.till föräldrarna att lova att inte slå. Enligt förvaltningsrättens mening måste varsamhet iakttas vid hanteringen av uppgifter som ett yngre barn lämnar. Hur ett barn uppfattar, tolkar och beskriver händelser och skeenden färgas bl.a. av barnets utvecklings- och mognadsgrad. I det här målet har Jack, som är knappt åtta år gammal., berättat för flera olika personer och i olika sammanhang samt på - som förvaltningsrätten uppfattar det - ett förhållandevis detaljerat och nyanserat sätt om slag som han har fått ta emot. Oavsett om det inte med exakthet går att utreda hur omfattande kränkningarna har varit och hur Jack har behandlats i hemmet., måste hans uppgifter att han är rädd för att bli slagen av sina föräldrar tas på allvar. Att brottmisstankarna mot Firas Abboud och

18 Sida9 FÖRVALTNINGSRATTEN DOM ' ' Allmänna avdekiingen Rouayda Younan avseende misshandel är nedlagda ändrar inte förvaltningsrättens bedömning. Inte heller det faktum att Jack numer inte längre gör gällande att han här blivit slagen av sina föräldrar. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av vad som har framkommit i målet att socialnämnden far anses ha gjort sannplikt att Furas Abboud och. Rouayda Younan har utsatt Jack för fysisk misshandel på ett sätt som gör att det finns en påtaglig risk för att Jacks hälsa eller utveckling ska skadas. Därtill anser förvaltningsrätten att det av utredningen i målet framgår att. vårdnadshavarna inte har kunnat tillgodose Jacks grundläggande behov gällande god kosthållning, tandvård, stimulans och stöd i skolarbetet. Vårdnadshavarna tycks ha det svårt med gränssättningar och tillåter Jack att utsätta sig för ytterst olämplig sysselsättning. Modern har under den muntliga förhandlingen bekräftat j ourhemsmammans observation att Jack är spelberoende. Enligt förvaltningsrättens mening tyder vårdnadshavarnas inställning på att de saknar insikt i sin egen del av de omsorgsbrister som uppkommit och som hittills präglat Jacks uppväxt. Förvaltningsrätten finner att förutsättningarna för att bereda Jack vård enligt 2 LVU är uppfyllda. Vad gäller Nataly så finner förvaltningsrätten, efter en sammantagen bedömning., att det även finns förutsättningar för att bereda henne vård enligt 2 LVU. Förvaltningsrätten finner inte skäl att betvivla att Nataly har bevittnat föräldrarnas misshandel av Jack, vilket måste betecknas som psykisk misshandel. Även i övrigt finner förvaltningsrätten att vårdnadshavarna har brustit i omsorgen om Nataly genom att inte kunnat tillgodose hennes behov gällande tandvård, säkerhet, känslomässig trygghet och stimulans. Vårdnadshavarna tycks även vad gäller Nataly sakna insikt i sin egen del av de omsorgsbrister som uppkommit och som hittills präglat Natalys uppväxt. Detta speciellt mot bakgrund av att en del av de

19 Sida 10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Allmänna avdelningen omsorgsbrister som uppkommit gällande Nataly även varit föremål för socialnämndens tidigare utredningar gällande Jack. Förvaltningsrätten anser att utredningen ger stöd för psykisk misshandel och att omsorgsbristema är så allvarliga att en placering utanför hemmet är nödvändig för att Katalys hälsa och utveckling inte ska skadas. Fråga blir om den vård som behövs kan ges med vårdnadshavamas samtycke. I utrednigen i målet anges bl.a. följande. Vårdnadshavarna återkommer under utredningen till att de inte samtycker till placeringen och att de inte ser behovet av placering i jourhem. Tidigare erfarenheter visar att vårdnadshavama vid flera tillfällen inte har fullföljt den planering som har gjorts upp med socialnämnden avseende stödinsatser. Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen samt vid den muntliga förhandlingen bedömer förvaltningsrätten att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Det finns därmed grund för vård enligt LVU. Sociamärnndens ansökan ska därför bifallas. Besluten om vår ska gälla omedelbart. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109Ä) Mana' Rådman I avgörandet har även nämndemännen Thomas Boucher, Oiwa Kaarela och Gunilla Kågström Aste deltagit. Föredragande har varit Sofie Larson.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 31 maj 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Jur. kand. Oskar Friling Advokatfirman Schmidt & Co AB Järnvägsgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter

DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM ;.u*% TUsi Å *-> 1 11 edaelaa i Sundsvall Sida l (2) Mål nr 287-13 KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Gävle kommun Box 803 801 30 Gävle MOTPARTER 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. BB 2.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun Ombud: Advokat Hanna Pontén Brattgård Ahlford advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 18 november 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Hanna Söderberg Wallin Advokatbyrå AB Norra Skeppsbron 7 b 803 10

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 8 december 2011 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 (vårdnadshavarna) och av dessa befullmäktigat ombud för CC: DD Offentligt biträde

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. HFD 2016 ref. 12 Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291), 40 tredje stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Anders Ylönen Advokathuset Actus AB Sturegatan 9 A 722 13 Västerås MOTPARTER

Läs mer

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna KAARRÄTTEN Avdelning 04 2014-06-23 eddelad i Stockholm ål nr 51-14 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna OTPART Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans Vendevägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 februari 2006 T 308-05 KLAGANDE LS Ombud: Advokat GH MOTPART MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat YB SAKEN Vårdnad ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 8 februari 2016 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Mikael Andersson Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Peter Wanhainen Box 22554 104 22 Stockholm 2. Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Avdelning 03 BESLUT 2017-04-05 Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 591-17 KLAGANDE A Ombud: Jur.kand. Neo Barstedt Stockholms Advokatteam AB Strandbergsgatan 61, 3 tr 112 51 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM. 20!3-03- 3 k Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Belhaj Nourdin, 19950729- SiS ungdomshem Eknäs Vallby 745 98 Enköping

DOM. 20!3-03- 3 k Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Belhaj Nourdin, 19950729- SiS ungdomshem Eknäs Vallby 745 98 Enköping ' KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM 20!3-03- 3 k Meddelad i Sundsvall Mål nr 543-13 KLAGANDE Belhaj Nourdin, 19950729- SiS ungdomshem Eknäs Vallby 745 98 Enköping Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Stina

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge I KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 7759-13 KLAGANDE Socialnämnden i aninge kommun 136 81 aninge MOTPART Ombud: Kristin Werkander umana Assistans AB Warfvinges väg 39 112

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 april 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Leif Gustafsson Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna MOTPARTER 1. Socialnämnden

Läs mer

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-01-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 4519-11 1 KLAGANDE Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm MOTPART Gunnar Thureson Bergentz, 250109-0498 Ombud:

Läs mer

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen KMMRRÄTTEN vdelning 6 2013-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 422-13 KLGNDE Ombud: Zina Karamyani RTFL Care B Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen MOTPRT Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 503

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lisa Olsson Advokatbolaget Molander Björkdal HB Klostergatan 10 222 22 Lund

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 3806-08. meddelad i Stockholm den 14 augusti 2008. KLAGANDE Socialnämnden i Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 3806-08. meddelad i Stockholm den 14 augusti 2008. KLAGANDE Socialnämnden i Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 14 augusti 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn MOTPARTER 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokaten Hans Andersson Advokatbyrån

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, 2012-06-05 Beslutat av: rådmannen Per-Erik Nistér Ersättning till Christer Söderqvist ska rätteligen vara 19 153 kr, varav mervärdesskatt 3 831 kr.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lena Isaksson Box 179 901 04 Umeå MOTPARTER 1. BB Ställföreträdare och offentligt biträde:

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6595-08 KLAGANDE 1. 2. 3. Uppgiven ställföreträdare för 1-3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2003 T 2176-03 KLAGANDE A. W. Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten P. F. MOTPART R. H. Ombud, tillika

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU.

Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU. HFD 2014 ref 23 Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU. Lagrum: 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM ft KAMMARRÄTTEN, Avdelning 7 2011-12-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 4594-11 1 KLAGANDE MOTPART Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

Meddelad i Göteborg. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 december 2015 i mål nr , KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Göteborg. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 december 2015 i mål nr , KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Avdelning 1 2016-10-11 Meddelad i Göteborg www.karnmarratten.goteborg.se 401 50 Göteborg E-post: kammarratten. goteborgdom.se 08:00-16:00 Box 1531 Stora Nygatan 21 031-7327400 031-732 7600 måndag

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6658-08 KLAGANDE Uppgivna ställföreträdare: 1. 2. Ombud för 1 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: jur. kand. Ann Andersson Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Norra Drottninggatan

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut i mål ÖÄ

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut i mål ÖÄ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 september 2010 Ö 4731-09 KLAGANDE JR Ombud: Advokat JN SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKOLM Avdelning 2 2013-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 2920-12 KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås MOTPART Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^Vfc /f Mål nr 2307-12 I SUNDSVALL JJUIVI *'"** 2013-01-1 Meddelad i Sundsvall

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^Vfc /f Mål nr 2307-12 I SUNDSVALL JJUIVI *'** 2013-01-1 Meddelad i Sundsvall Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^Vfc /f Mål nr 2307-12 I SUNDSVALL JJUIVI *'"** 2013-01-1 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Mohamed Yousef, 19960415- SiS Bärby Ungdomshem Avd Kiockbacka Funbo 755 97 Uppsala God

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå KAMMARRÄTTEN SUNDSVALL 2013-06- 1 z Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 29 17-12 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun 941 85 Piteå MOTPART l ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleås dom den

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer