DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman Bastling & Partners Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den l mars 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 1. Kammarrätten avslår överklagandet. 2. Kammarrätten beviljar ersättning till Björn Eriksson som offentligt biträde i kammarrätten med l 553 kr, varav l 242 kr för arbete och 311 kr för mervärdesskatt. 3. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. Abduqaadir Ahmed Jeelaani yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, beslutar att den rättspsykiatriska vården ska upphöra. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak att det inte föreligger någon risk för att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Vad Abduqaadir Ahmed Jeelaani anfört i kammarrätten och vad som i övrigt förekommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten har gjort i fråga om den rättspsykiatri ska vårdens upphörande. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). Anders Olsson kammarrättsråd ordförande Patricia Schömer kammarrättsråd referent ', rnilla Flank kammarrättsråd I avgörandet har även nämndemännen Lisbeth Gustav och Håkan Jonsson deltagit. Victor Hagstedt föredragande

3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr Meddelad i Stockholm Enhet 15 Sida l (6) SÖKANDE Chefsöverläkaren Rättspsykiatri Vård Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Huddinge. MOTPART Abduqaadir Ahmed Jeelaani, Vistelseadress: Karolinska Universitetssjukhuset i.huddinge Huddinge Offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson c/o Advokatfirman Bastling & Partners Box Stockholm SAKEN Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a lagen om rättspsykiatrisk vård, tillstånd till permission enligt 10 samma lag samt frigång enligt 10 a samma lag FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Rättspsykiatrisk vård Förvaltningsrätten beslutar att den rättspsykiatriska vården av Abduqaadir Ahmed Jeelaani inte ska upphöra. Vården ska ges som sluten rättspsykiatrisk vård. Ny anmälan om särskild utskrivningsprövning ska genast göras när chefsöverläkaren anser att den rättspsykiatriska vården kan upphöra eller att vården bör övergå till öppen rättspsykiatrisk vård. l annat fall ska anmälan göras senast sex månader från dagen för denna dom. Beslutet gäller omedelbart. Dok.ki Telefon E-pcst:

4 Sida 2 Permission Förvaltningsrätten överlämnar åt chefsöverläkaren att besluta om permission för Abduqaadir Ahmed Jeelaani. Beslutet gäller omedelbart och längst till dess förvaltningsrätten efter anmälan av chefsöverläkaren nästa gång gör en särskild utskrivningsprövning. Frigång Förvaltningsrätten medger chefsöverläkaren rätt att ge Abduqaadir Ahmed Jeelaani tillstånd till frigång. Beslutet om frigång gäller omedelbart och längst till dess förvaltningsrätten efter anmälan av chefsöverläkaren nästa gång gör en särskild utskrivningsprövning. Ersättning till biträde samt sekretess Förvaltningsrätten fastställer ersättning till Björn Eriksson enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr,- varav l S53 kr avser arbete, 342 kr tidsspillan och 551 kr mervärdesskatt. Förvaltningsrätten beslutar- att 25 kap. l offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara tillämplig även i fortsättningen för uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram vid rättens förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom.

5 Sida 3 YRKANDEN M.M. Abduqaadir Ahmed Jeelaani dömdes den 19 januari 2010 av Solna tingsrätt för våldtäkt och misshandel. Domen fastställdes den 19 mars 2010 av Svea hovrätt. Abduqaadir Ahmed Jeelaani överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Chefsöverläkaren anmäler frågan om särskild utskrivningsprövning och ansöker om. att den rättspsykiatriska vården av Abduqaadir Ahmed Jeelaani inte bör upphöra och att vården bör ges som sluten rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ansöker också om rätt att få bevilja Abduqaadir Ahmed Jeelaani permission och frigång. Chefsöverläkaren anför bl.a. följande. Abduqaadir Ahmed Jeelaani avvek från avdelningen den 18 juni 2012 under frigång men återkom frivilligt efter cirka två timmar. Under frigång den 7 augusti 2012 knuffade han en medpatient som inte ville låna ut pengar och cigaretter och fick permissionen indragen. Den 19 december 2012 avvek Abduqaadir Ahmed Jeelaani men återkom frivilligt efter två veckor den 2 januari Det var en impulshandling efter ihärdiga samtal från vänner som ville att han skulle fira jul och nyår med dem. Abduqaadir Ahmed Jeelaani är väldigt negativt inställd till vård i dagsläget och saknar helt förståelse for det som har hänt och förnekar brottet. Han är till viss del motiverad till behandling och tar sin medicin utan anmärkning. På grund av tidigare återkommande avbrott i medicineringen är det tveksamt om han skulle fortsätta medicinera och ta emot behandling om han blev utskriven. Han har stort behov av struktur och gränser. Hans förmåga att se konsekvenserna av sitt handlande är mycket nedsatt. Frigång och permissioner är nödvändiga för vidare rehabilitering och träna hans ansvarskänsla. För närvarande har han ingen frigång eller permissioner tills han visar ett bättre beteende och'insikt i vardaaen nå avdelningen. Vid bedömnincen av risken för återfall i

6 Sida 4 allvarlig brottslighet har Abduqaadir Ahmed Jeelaani flera riskhöjande faktorer som tidigare våldshandlingar, psykossjukdom samt låg begåvningsnivå. Risken bedöms som hög trots strukturen omkring honom. Kammaråklagaren Anders Tordai vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm har i yttrande inte haft något att erinra mot anmälan. Abduqaadir Ahmed Jeelaani bestrider bifall till anmälan om fortsatt sluten rättpsykiatrisk vård. Om vården ska bestå medger han bifall till ansökan om delegation för chefsöverläkaren att bevilja permission och frigång. Han anför i huvudsak följande. Han medger att han lider av posttraumatiskt stressyndrom, men bestrider övriga diagnoser. Det finns ingen risk för återfall i brott. Hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt påkallar inte att han ges fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård. Han mår bra och känner sig stabil. Han mår bra av medicinen och behöver den. När han inte tar medicin mår han inte bra och kan inte sova. Han är redo att komma ut i friheten. Han vill leva ett normalt liv och skaffa familj. Han har lärt sig en läxa och kommer inte att begå några brott eller använda droger. Han avvek under permissionen under två veckors tid men ingenting inträffade under den tiden, vilket visar att han kan beviljas permissioner. Under permissioner vill han träna, besöka moskén, komma ut från avdelning och göra bra saker med familj och vänner. Han har tidigare haft permissioner under tre års tid, vilka fungerade bra. Han har också arbetat på ett lager och tror att han kan få tillbaka arbetet om han kommer ut. Han vill ha en träningslägenhet, vilket han haft tidigare. Han är beredd att ha kontakt med öppenvården och följa läkarens ordinationer. Han är dömd för brott, men sanningen har inte kommit fram. Bråket på Sankt Görans sjukhus skedde för att en medpatient trakasserade och provocerade honom. Han blev orättvist behandlad och personalen lyssnade inte på honom. Det var ett misstas och han lär sig av sina misstas.

7 Sida 5 Förvaltningsrätten har den 27 februari 2013 hållit muntlig förhandling inom stängda dörrar i Abduqaadir Ahmed Jeelaanis närvaro. Vid denna har sakkunnig överläkaren Maia Alvariza tillstyrkt cheföverläkarens anmälan och ansökan om delegation att bevilja permission och frigång. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Rättspsykiatrisk vård Det finns fortfarande till följd av den psykiska störning som föranledde beslutet om särskild utskrivningsprövning risk för att Abduqaadir Ahmed Jeelaani återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Förutsättningar saknas därför för den rättspsykiatriska vårdens upphörande. Den rättspsykiatriska vården ska bestå och ges som sluten rättspsykiatrisk vård. Permission och frigång Vid prövningen av om permission kan beviljas ska rätten särskilt beakta arten av den brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet och verkan av den vård.och behandling som patienten genomgått. Vidare ska beaktas att permission kan medges för att patienten ska anpassa sig till ett liv utanför vårdinrättningen och möjliggöra bedömningar av patientens anpassningsförmåga i samhället. Vid prövning av chefsöverläkarens ansökan om att få besluta om frigång ska rätten särskilt beakta arten av den brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning., risken för återfall i brottslighet, verkan

8 Sida 6 av den vård och behandling som patienten genomgått och säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen. Med hänsyn till utredningen och till åklagarens inställning finns inte några hinder mot att enligt 10 och 10 a lag (1991:1129) om rättpsykiatri sk tvångsvård (LRV) låta chefsöverläkaren besluta om permission och frigång för Abduqaadir Ahmed Jeelaani. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga (DVS 103 A). LRV inte överklagas i den del som avser frigång. / fke Dpgenkolbe Rådmaijl Nämndemännen Bo Bergkvist, Jan Ersson och Camilla Sellergren har deltagit i avgörandet. Förvaltningsrättsnotarien Bim Åkesson Schär har handlagt målet.

DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr 9032-12 KLAGANDE 1. Firas Abboud, 780101-4452 2. Rouayda Younan, 720622-9663 Ombud och offentligt biträde för l och 2: Advokat

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (15) meddelad i Stockholm den 23 juni 2014 KLAGANDE Socialnämnden i Söderhamns kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPARTER 1. BB Ombud och offentligt

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I J1'i:'L GÖTEBORG B" Avdelning 1 2U14 -os- 2 6 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål m 3995-13 KLAGANDE. - - -- - -- - - -- ---- -- - -- --- - -------- - - - ---------ölil b u"

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr UM 5814-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 Ombud och offentligt

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer