Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (17) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Glenn Kvarnryd (S) Johan Lindahl (V) Henrik Östman (FP) Eric Söderberg (KD) Iréne Englund (S) Fredrik Brevenäs (S) Håkan Wretljung (MP) Alexandra Hellman (V) Thomas Frisk (M) Ulrik Rydén (M) Ulf Jansson (C) Allmänhetens frågestund (max 15 min)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (17) 1. Beslut om offentliga ärenden Ärende 1 till och med 13 i föredragningslistan är offentliga. 2. Val av protokollsjusterare Byggnadsnämnden utser dagens protokoll. att tillsammans med ordföranden justera 3. Dnr: 2013/849-LMF(2) Namn på park vid Östra kajen, Östra hamnen Byggnadsnämnden fastställer namnet Hamnparken. I samband med nybyggnationen i Östra hamnen, har det skapats en öppen yta i anslutning till Östra Hamngatan och Sigurdsmotet. Här anlägger nu TNS en mindre parkanläggning som behöver ges ett namn. Namnberedningsgruppen har haft frågan uppe till diskussion, vilket har givit två olika namnförslag, Hamnparken och Kajparken. Bägge förslagen anknyter till det hamn- och kajnära läget. Lantmäteriförvaltningen finner bägge förslagen tämligen likvärdiga. Vi föreslår som förstahandsförslag Hamnparken, men lämnar öppet för Kajparken som ett fullgott namnalternativ.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (17) 4. Dnr: 2013/848-LMF(2) Namn på bryggor vid Öster Mälarstrand och Johannisberg Byggnadsnämnden fastställer namnen Öster Mälarstrands brygga och Johannisbergs brygga. Tekniska nämndens stab har framfört att det finns ett behov att namnge de nya förtöjningsplatserna för färjetrafiken på Västeråsfjärden, den ena vid Johannisbergs camping och den andra (från och med 2014) vid stadsdelen Öster Mälarstrand. Dessa har hittills haft arbetsbenämningarna Brygga väster och Brygga öster. Förslagen tar förleden efter det geografiska området, och efterleden brygga eftersom bägge förtöjningsplatserna åtminstone i sin yttersta del består av en träkonstruktion. Dessutom anknyter detta till andra, äldre förtöjningsplatser inom kommunen som Fullerö brygga och Frösåkers brygga. 5. Dnr: 2013/165-BN(1) Delegation av beslut kring ramavtal Byggnadsnämnden delegerar till stadsbyggnadsdirektören att fatta beslut kring ramavtal. Inom staden pågår ett arbete kring upphandling av konsulter för utförande av miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Syftet med upphandlingen är att upprätta ramavtal med ett antal leverantörer. För att kunna besluta kring tilldelning, föreslås att stadsbyggnadsdirektören ges delegation att fatta beslut om detta, samt andra beslut kring ramavtal som kan bli aktuella, ex. kring kriterier för upphandling. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (17) 6. Dnr: 2013/121-BN(12) Revidering av kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris Reviderade kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris daterade den 12 december 2013 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2008 att inrätta ett tillgänglighetspris med syftet att uppmärksamma den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten i och till en befintlig lokal. Byggnadsnämnden utser vinnaren och priset delas ut på kommunfullmäktige i december. Sedan starten har priset upprepade gånger ej delats ut på grund av att för få eller ej kvalificerade nomineringar inkommit. Byggnadsnämnden beslutade därför den 29 november 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över kriterierna för priset. 7. Dnr: 2013/163-BN(2) Fördjupad översiktsplan för Hälla 1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer upprätta förslag till fördjupning av Översiktsplan 2026 för stadsdelen Hälla enligt skrivelse daterad den 6 maj 2013 med förtydligandet att i väntan på färdig plan ska området fortsätta att utvecklas och också eventuellt nödvändiga detaljplaner tas fram. 2. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas enligt plan- och bygglagen 5 kap 18. Utvecklingen av Hällaområdet finns med i översiktsplan Det föreslagna översiktsplanearbetet föreslås gå i linje med översiktsplanens beskrivning av områdets utveckling. Planen bör kunna antas under Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 7 november och beslutade då att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för Hälla. Målet är att Hällaområdet ska utvecklas till ett blandat område för boende, handel, kontor, verksamheter och utbildning med god tillgänglighet till Badelundaåsen och Anundshög i norr och Mälarstranden i söder.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (17) 8. Dnr: 2013/167-BN(2) Grönstrukturplan för Västerås kommun Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utföra en översyn och komplettering av grönstrukturplanen I Översiktsplan 2026 står det bland andra förslag till uppdrag att Västerås stad ska arbeta med en översyn av grönstrukturplanen för hela kommunen. Även Handlingsplanen för natur- och kulturmiljön i Västerås har uppsatt att Grönstrukturplaner tas fram för samtliga tätorter i Västerås. Den nuvarande grönstrukturplanen täcker endast Västerås stad och behöver kompletteras med en bedömning av den gröna strukturen i närheten av serviceorterna inom kommunen. Det saknas även koppling till miljöbalken och art- och biotopskyddsförordning i den nuvarande grönstrukturplanen. De biologiska värdena i stadsdelsskogarna håller på att inventeras. De gröna områdenas sociala värden ska också värderas ytterligare. Målet med den nya grönstrukturplanen är att identifiera gröna (blå) områden med rätta egenskaper och kvaliteter på rätt ställe för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Denna kunskap ska användas som underlag för beslut, kunskap om ekologi samt som planeringsinstrument.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (17) 9. Dnr: 2013/65-BN(56) Planprogram för Bäckby, Västerås - Pp 31 Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Bäckby, Pp 31, daterat 4 december Uppdraget att utarbeta planprogrammet gavs av byggnadsnämnden i april Inriktningen för arbetet beskrevs på detta sätt; Utveckling och förnyelse av den yttre miljön på Bäckby genom nya byggrätter och översyn av tillgänglighet och kommunikation inom stadsdelen och dess samband med övriga staden för att bidra till att: stärka stadsdelens centrum, skola, grönstråk och övriga mötesplatser skapa tryggare parker, gator och torg tydliggöra entréer och kommunikationstråk för samtliga trafikantslag ge större möjlighet till val av boendeform inom stadsdelen Planprogrammet ska således visa de förändringar i den fysiska miljön, som stöder visionen och inriktningarna ovan. Planprogrammet har varit på utställt för samråd under tiden 28 maj 30 september Under den perioden har planhandlingen funnits tillgänglig på Bäckby bibliotek, stadsbiblioteket, i stadshusets entré, på stadens hemsida samt delar av tiden även i entrén till ICA på Bäckby. Representanter från arbetsgruppen för planprogrammet har även varit på plats i Bäckby och informerat om planprogrammet vid bl.a. Bäckby VM och Torgfesten. Den största delen av alla inkomna synpunkter motsätter sig förslaget att bygga bostäder på den södra delen av det gröna stråket som kallas för Myran. Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planprogrammet; - Förslaget med ny bebyggelse vid Myran utgår. - Förslaget med bebyggelse på den östra sidan av Bäckbyskogen norr om centrum utgår. - Den föreslagna ytan för dagvattendamm på södra delen av Bäckby park ändras till yta möjlig för verksamheter. - Plankartan har förtydligats så det tydligt syns skillnad på vad som är redan genomförda åtgärder samt föreslagna åtgärder. - Planhandlingen har kompletterats med text om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom stadsdelen. - Planhandlingen har kompletterats med text kring genomförandefrågor, med förslag på vilka åtgärder och kommande detaljplaner som bör prioriteras.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (17) 10. Dnr: 2010/155-BN(27) Detaljplan för Gasklockan 10 - Dp 1773 Detaljplanen för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås, ska ställas ut för granskning Detaljplanen syftar till att möjliggöra kontor, handel samt icke störande industriverksamheter inom fastigheten Gasklockan 10. Befintlig byggnad har ett kulturhistoriskt värde och får inte förvanskas, men vissa förändringar och kompletteringar är möjliga att genomföra. Ny in- och utfart mot Kungsängsgatan föreslås i detaljplanen. Beslut om att skicka ut planförslaget på samrådsremiss togs av byggnadsnämnden i februari Samråd pågick under tiden tiden 18 mars 19 april Under samrådstiden inkom sex yttranden med synpunkter eller kommentarer. Inkomna synpunkter har främst gällt hantering av risker, utformning och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 11. Anmälan av handlingar Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över inkomna handlingar i byggnadsnämndens och lantmäteriförvaltningens diarium anmäls. 12. Anmälan av delegeringsbeslut Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens delegation. 13. Information om beviljade bygglov för flerbostadshus under 2013 Stadsbyggnadskontoret redovisar beviljade bygglov för flerbostadshus under 2013.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (17) 14. Dnr: 2013/1393-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh) på fastigheten Kummeln 2 (Lillåuddsallén 7 A), Västerås 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh) på fastigheten Kummeln 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Innan slutbesked utfärdas ska plats för ytterligare 8 bilparkeringsplatser redovisas för byggnadsnämnden. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 4. Sökanden ska följa av stadsbyggnadskontoret angivna föreskrifter. Riksbyggen Ek För har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Kummeln 2. Fastigheten som omfattar m2 ligger på Lillåudden. För fastigheten gäller detaljplan DP 1616 som vunnit laga kraft Enligt detaljplanen får fastigheten Kummeln 2 bebyggas med ett flerbostadshus som uppförs i högst 6 våningar. Den sammanlagda bruttoarean får vara högst m2. De två översta våningarna ska vara indragna och får utgöra max 80% av husets byggnadsarea. Ansökan om bygglov innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse om utformning av de två översta våningarna. De två översta våningarna utgör 87% av husets byggnadsarea. Den högst tillåtna bruttoarean kommer dock inte att överskridas. Bedömningen är därför att avikelsen kan ses som liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Enligt Parkeringsriktlinjer för Västerås stad krävs 28 stycken bilparkeringsplatser samt 63 cykelparkeringsplatser för det aktuella bostadshuset. Sökanden har redovisat 20 st bilparkeringsplatser. Resterande 8 bilparkeringsplatser kan enligt planbeskrivningen kompenseras med bilparkeringsplatser på närliggande kommunala parkeringar som blir tillgängliga med parkeringskort. Cykelparkeringsnormen kommer att uppfyllas.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (17) 15. Dnr: 2013/1321-BN Bygglov för uppställning av manskapsbod samt byggtält (tidsbegränsat i 5 år) på fastigheten Gripen 1 (Eskadergatan 24), Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m med stöd av 9 kap. 33 PBL för uppställning av manskapsbodar och tält på fastigheten Gripen Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. Edströmska gymnasiet ansökte om tidsbegränsat bygglov för ett tält samt manskapsbodar på fastigheten Gripen 1. Alla byggnader är redan uppförda. Byggnaderna används som omklädningsrum och för undervisning. Hela projektet påbörjades innan den 2 maj 2011 och avslutades under sommaren 2013 då Edströmska gymnasiet fick ta emot elever från byggprogrammet från Harska gymnasiet. Fastigheten ligger i stadsdelen Hässlö. På fastigheten som omfattar 3,7 ha finns idag en skolbyggnad. Planer finns på att bygga ut skolan i framtiden. I samband med det kommer tältet och manskapsbodarna att tas bort. Fastigheten ägs av Västerås Stad. För fastigheten gäller detaljplan DP 1510 K som vunnit laga kraft Genomförandetiden har gått ut. Byggnadernas placering strider inte mot detaljplanen. Med stöd av mark- och miljööverdomstolens dom , P finner stadsbyggnadskontoret att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (17) 16. Dnr: 2013/723-BN Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Dingtuna- Frändesta 3:6, Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. 2. Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. Ansökan om bygglov gäller nybyggnad av en gäststuga på fastigheten Dingtuna-Frändesta 3:6. Fastigheten ligger ca 10 km sydväst om Västerås centrum. Fastigheten är inte planlagt och ligger utanför områdesbestämmelser. Den föreslagna gäststugan är tänkt att placeras strax söder om ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet, ca 5 meter från grannfastigheten Dingtuna- Frändesta 3:13 samt 1,7 meter från gemensam väg (Lospånga ga:1). Gäststugan är 59 m2 i byggnadsarea och avses uppföras 1 ½ plan. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Ärendet har remiterats till stadsantikvarien samt till länsmuseet. Synpunkter emot gäststugans placering och utformning har lämnats in. Enligt grannarnas synpunkter är det olämpligt att placera den föreslagna gäststugan nära det gamla sädesmagasinet samt den gemensamma vägen (Lospånga ga:1). Både stadsantikvarien och länsmuseet anser att gäststuganas placering är olämplig med hänsyn till det gamla sädesmagasinet. Några instrument att bevara sädesmagasinet utifrån PBL eller kulturminneslagen (KML) finns inte. Bedömningen är att gäststugans placering och utformning inte medför någon fara eller betydande olägenhet för omgivningen ur trafik- och brandsäkerhetssynpunkt.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (17) 17. Dnr: 2013/1485-BN Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Bastborren 2, Västerås 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Bastborren 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. Ansökan om bygglov avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Bastborren 2. Fastigheten som omfattar m2 ligger i stadsdelen Hälla. Den föreslagna byggnaden är 1280 m2 i byggnadsarea. Den är tänkt att placeras 1,0 meter från tomtgräns mot fastigheten Bastborren 3. Hälften av byggnaden utgörs av öppen area. Den nu föreslagna byggnaden ersätter industribyggnaden för vilket bygglov beviljats För fastigheten gäller byggnadsplan PL 617 K fastställd Enligt den gällande planen får fastigheten användas för industriändamål samt bostadsändamål i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning i området. Ingen maximal area för byggnader finns angiven. Högst tillåten byggnadshöjd är 12,0 meter. Ansökan om bygglov strider mot bestämmelsen om placering av byggnader. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Inga synpunkter har lämnats in. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bedömningen är att byggnadens placering kan ses som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (17) 18. Dnr: 2013/1390-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (122 hyresrätter) på fastigheten Bommen 1 (Öster Mälarstrands allé 127), Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Bommen 1 beviljas och medgivelse till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. ByggVesta Development AB har ansökt om bygglov för uppförande av tre flerbostadshus på fastigheten Bommen 1. Bostadshusen, som är mellan 4 och 7 våningar höga, inrymmer sammanlagt 122 hyresrätter uppdelade på 24 st 2:or, 4 st 2,5:or, 75 st 3:or samt 12 st 4:or. Lägenhetsförråd anordnas i källarplan och sophus i entréplan. Entréerna är genomgående. Innergården kommer att anordnas på det planterbara bjälklaget som ligger ett halvt våningsplan ovanför entréplanet. Parkeringsplatser för bil och cykel anordnas dels i källarplan och dels i markplan, med plats för sammanlagt 121 bilar och 242 cyklar. Fasaderna är putsade i olika nyanser av grått, med blå som accentfärg bakom balkonger och uteplatser samt på hela den byggnadsdel som är 7 våningar hög. Pulpettaket är klätt i svart papp. Balkongräcken utförs i glas och de indragna balkongerna i byggnadernas kortändor glasas in helt. Åtgärden strider mot gällande detaljplan då byggrätten överskrids med 30 m2 eller 2 %, samt att översta våningen på den lägre delen av den östra byggnaden är indragen till cirka 65 % istället för 70 %. Sakägare har genom annons i VLT beretts möjlighet att yttra sig, men inga invändningar har inkommit. Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (17) 19. Dnr: 2013/1337-BN Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov för carport beviljas och medgivelse till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten X. För fastigheten finns detaljplan (f.d. stadsplan) Spl 888 L. Carporten avviker från detaljplanen då den delvis placeras på mark som inte får bebygggas, närmare tomtgräns än 4,5 meter samt att tillåten byggnadsarea överskrids. Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och ägare till fastigheterna XX har yttrat sig mot förslaget då de anser att detaljplanen ska följas samt att carporten riskerar att skymma sikten vid utfarten från fastighet X. Carporten följer de riktlinjer som stadsbyggnadskontoret tillämpar inom gamla stadsplaner för små planavvikelser i fråga om avstånd till gata, utan att trafiksäkerheten påverkas negativt. Den består enbart av tak och stolpar och är placerad över befintlig parkering. På fastigheten X har en liknande carport beviljats med motsvarande avvikelse från detaljplanen. Carporten bedöms inte vara volymskapande eller påverka gatubild eller trafiksäkerhet, varför den kan ses som en liten avvikelse. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (17) 20. Dnr: 2011/817-BN Bygglov för tidsbegränsat lov för uppställning av tält på fastigheten Hubbo-Mälby 3:6, Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov beviljas till med stöd av 9 kap. 33 PBL för tält på fastigheten Hubbo-Mälby 3:6. 2. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. Jernhusen AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov för ett redan uppfört tält i Tillberga att användas bland annat för avisning av järnvägsvagnar. För området gäller detaljplan Spl 475 M. Området utgör järnvägsområde i detaljplanen. Byggnaden överensstämmer med detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom , P , avgjort att för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013 kan någon sanktionsavgift inte tas ut om grunden för avgiften inte har någon motsvarighet i den ändrade plan- och byggförordningen (2013:308). Överträdelsen i det här aktuella fallet består i att år 2010 ha utfört en tältbyggnad utan bygglov. Någon byggsanktionsavgift som motsvarar den tidigare avgiftsbelagda förseelsen, att bygga utan lov eller för att inte ha sökt bygglov, finns inte i den ändrade plan- och byggförordningen. Med stöd av den refererade domen finner stadsbyggnadskontoret att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Tältet för bland annat avisning av järnvägsvagnar och lok överensstämmer med gällande detaljplan, varför tidsbegränsat bygglov tillstyrks. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (17) 21. Dnr: 2013/1226-BN Bygglov för nybyggnad av uthus på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. För fastigheten gäller stadsplan SPL 733 K. Uthuset strider mot gällande stadsplan då den placeras närmare gräns mot granntomt än 4,5 meter. Berörda rågrannar har fått möjlighet att yttra sig under tiden mellan , inga synpunkter har inkommit. Bedömningen är att bygglov för den redan utförda åtgärden kan beviljas i efterhand då uthuset inte medför några betydande olägenheten samt att åtgärden är förenlig med planens syfte. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 22. Dnr: 2013/1423-BN Bygglov för ändrat användningssätt från butikslokal och hotell till gymnasieskola på fastigheten Lorens 14, Västerås 1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 PBL för ändrat användningssätt från handel till gymnasieskola. 2. Avgiften för bygglov fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NRF Skrapan AB har ansökt om bygglov för ändrat användningssätt från butikslokal och hotell till gymnasieskola. Det är Wijkmanska Gymnasiet som enligt förslaget ska få sina lokaler i byggnaden. Lokalerna dimensioneras för att kunna ta emot totalt ca 330 elever. Inhysningen av gymnasieskolan är en del av en omfattande omvandling av fastigheten där det sedan tidigare beviljats bygglov för ändrat användningssätt från butiker till ytor för verksamheter inom teknikområdet under samlingsnamnet Expectrum. Tanken är att gymnasiet, som fokuserar på tekniska utbildningar, och Expectrum ska ha ett tätt samarbete och utbyte.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (17) 23. Dnr: 2013/1283-BN Bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, Västerås 1. Ansökan om bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. 2. Prövningsavgiften fastslås till kr. NN och NN har ansökt om bygglov för uppförande av plank i fastighetsgräns. Anledningen är enligt sökanden att ett antal avskärmande träd och annan växtlighet olovligen avverkats. Planket ska återskapa det insynsskydd man förlorat. Sökanden föreslår ett plank i fastighetsgräns som får höjden 2,8-3,5 m. Planket bedöms vara för högt med hänsyn till områdets karaktär. Det är angeläget att bevara öppenheten och genomsiktligheten på det av naturtomter präglade området. Detta är särskilt angeläget på halvön. 24. Uppföljning av delegationsbeslut Stadsbyggnadskontoret redovisar följande delegationsbeslut: (Dnr: BY ). 25. Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner Följande detaljplaner har vunnit laga kraft: - Detaljplan för Lorens 14 och 16, Dp 1792 Laga kraft Detaljplan för Mälarparken och Mälarparksvägen, Öster Mälarstrand, Dp 1777 Laga kraft

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (17) 26. Diverse information - Namn på ny badplats vid Lögarängen - Bo och bygga, hemsidan - Arkitekturgalan - Ortsanalys Skultuna - Kopparlunden 27. Övriga frågor

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 21 januari 2010 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 505-527

Sammanträdesprotokoll 505-527 Sidan 1 av 16 Sammanträdesprotokoll 505-527 Personuppgifter har tagits bort med hänvisning till PuL. Sammanträde med Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-23 Plats och tid Rum A 491, kl. 13.00 15.55

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 23 januari 2014 Plats och tid Stadshuset, rum A 391, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 18 februari 2010 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

DOM 2013-11-12 Stockholm

DOM 2013-11-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-11-12 Stockholm Mål nr P 1190-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-11 i mål nr P 2688-12, se bilaga KLAGANDE GC Ombud: Advokat

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 547-576

Sammanträdesprotokoll 547-576 Sidan 1 av 21 Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 547-576 Sammanträdesdatum 18 november 2010 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13.00 17.05 Tjänstgörande ledamöter Ordföranden Magnus Edström (MP)

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer