Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (17) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Glenn Kvarnryd (S) Johan Lindahl (V) Henrik Östman (FP) Eric Söderberg (KD) Iréne Englund (S) Fredrik Brevenäs (S) Håkan Wretljung (MP) Alexandra Hellman (V) Thomas Frisk (M) Ulrik Rydén (M) Ulf Jansson (C) Allmänhetens frågestund (max 15 min)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (17) 1. Beslut om offentliga ärenden Ärende 1 till och med 13 i föredragningslistan är offentliga. 2. Val av protokollsjusterare Byggnadsnämnden utser dagens protokoll. att tillsammans med ordföranden justera 3. Dnr: 2013/849-LMF(2) Namn på park vid Östra kajen, Östra hamnen Byggnadsnämnden fastställer namnet Hamnparken. I samband med nybyggnationen i Östra hamnen, har det skapats en öppen yta i anslutning till Östra Hamngatan och Sigurdsmotet. Här anlägger nu TNS en mindre parkanläggning som behöver ges ett namn. Namnberedningsgruppen har haft frågan uppe till diskussion, vilket har givit två olika namnförslag, Hamnparken och Kajparken. Bägge förslagen anknyter till det hamn- och kajnära läget. Lantmäteriförvaltningen finner bägge förslagen tämligen likvärdiga. Vi föreslår som förstahandsförslag Hamnparken, men lämnar öppet för Kajparken som ett fullgott namnalternativ.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (17) 4. Dnr: 2013/848-LMF(2) Namn på bryggor vid Öster Mälarstrand och Johannisberg Byggnadsnämnden fastställer namnen Öster Mälarstrands brygga och Johannisbergs brygga. Tekniska nämndens stab har framfört att det finns ett behov att namnge de nya förtöjningsplatserna för färjetrafiken på Västeråsfjärden, den ena vid Johannisbergs camping och den andra (från och med 2014) vid stadsdelen Öster Mälarstrand. Dessa har hittills haft arbetsbenämningarna Brygga väster och Brygga öster. Förslagen tar förleden efter det geografiska området, och efterleden brygga eftersom bägge förtöjningsplatserna åtminstone i sin yttersta del består av en träkonstruktion. Dessutom anknyter detta till andra, äldre förtöjningsplatser inom kommunen som Fullerö brygga och Frösåkers brygga. 5. Dnr: 2013/165-BN(1) Delegation av beslut kring ramavtal Byggnadsnämnden delegerar till stadsbyggnadsdirektören att fatta beslut kring ramavtal. Inom staden pågår ett arbete kring upphandling av konsulter för utförande av miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Syftet med upphandlingen är att upprätta ramavtal med ett antal leverantörer. För att kunna besluta kring tilldelning, föreslås att stadsbyggnadsdirektören ges delegation att fatta beslut om detta, samt andra beslut kring ramavtal som kan bli aktuella, ex. kring kriterier för upphandling. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (17) 6. Dnr: 2013/121-BN(12) Revidering av kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris Reviderade kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris daterade den 12 december 2013 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2008 att inrätta ett tillgänglighetspris med syftet att uppmärksamma den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten i och till en befintlig lokal. Byggnadsnämnden utser vinnaren och priset delas ut på kommunfullmäktige i december. Sedan starten har priset upprepade gånger ej delats ut på grund av att för få eller ej kvalificerade nomineringar inkommit. Byggnadsnämnden beslutade därför den 29 november 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över kriterierna för priset. 7. Dnr: 2013/163-BN(2) Fördjupad översiktsplan för Hälla 1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer upprätta förslag till fördjupning av Översiktsplan 2026 för stadsdelen Hälla enligt skrivelse daterad den 6 maj 2013 med förtydligandet att i väntan på färdig plan ska området fortsätta att utvecklas och också eventuellt nödvändiga detaljplaner tas fram. 2. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas enligt plan- och bygglagen 5 kap 18. Utvecklingen av Hällaområdet finns med i översiktsplan Det föreslagna översiktsplanearbetet föreslås gå i linje med översiktsplanens beskrivning av områdets utveckling. Planen bör kunna antas under Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 7 november och beslutade då att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för Hälla. Målet är att Hällaområdet ska utvecklas till ett blandat område för boende, handel, kontor, verksamheter och utbildning med god tillgänglighet till Badelundaåsen och Anundshög i norr och Mälarstranden i söder.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (17) 8. Dnr: 2013/167-BN(2) Grönstrukturplan för Västerås kommun Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utföra en översyn och komplettering av grönstrukturplanen I Översiktsplan 2026 står det bland andra förslag till uppdrag att Västerås stad ska arbeta med en översyn av grönstrukturplanen för hela kommunen. Även Handlingsplanen för natur- och kulturmiljön i Västerås har uppsatt att Grönstrukturplaner tas fram för samtliga tätorter i Västerås. Den nuvarande grönstrukturplanen täcker endast Västerås stad och behöver kompletteras med en bedömning av den gröna strukturen i närheten av serviceorterna inom kommunen. Det saknas även koppling till miljöbalken och art- och biotopskyddsförordning i den nuvarande grönstrukturplanen. De biologiska värdena i stadsdelsskogarna håller på att inventeras. De gröna områdenas sociala värden ska också värderas ytterligare. Målet med den nya grönstrukturplanen är att identifiera gröna (blå) områden med rätta egenskaper och kvaliteter på rätt ställe för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Denna kunskap ska användas som underlag för beslut, kunskap om ekologi samt som planeringsinstrument.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (17) 9. Dnr: 2013/65-BN(56) Planprogram för Bäckby, Västerås - Pp 31 Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Bäckby, Pp 31, daterat 4 december Uppdraget att utarbeta planprogrammet gavs av byggnadsnämnden i april Inriktningen för arbetet beskrevs på detta sätt; Utveckling och förnyelse av den yttre miljön på Bäckby genom nya byggrätter och översyn av tillgänglighet och kommunikation inom stadsdelen och dess samband med övriga staden för att bidra till att: stärka stadsdelens centrum, skola, grönstråk och övriga mötesplatser skapa tryggare parker, gator och torg tydliggöra entréer och kommunikationstråk för samtliga trafikantslag ge större möjlighet till val av boendeform inom stadsdelen Planprogrammet ska således visa de förändringar i den fysiska miljön, som stöder visionen och inriktningarna ovan. Planprogrammet har varit på utställt för samråd under tiden 28 maj 30 september Under den perioden har planhandlingen funnits tillgänglig på Bäckby bibliotek, stadsbiblioteket, i stadshusets entré, på stadens hemsida samt delar av tiden även i entrén till ICA på Bäckby. Representanter från arbetsgruppen för planprogrammet har även varit på plats i Bäckby och informerat om planprogrammet vid bl.a. Bäckby VM och Torgfesten. Den största delen av alla inkomna synpunkter motsätter sig förslaget att bygga bostäder på den södra delen av det gröna stråket som kallas för Myran. Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planprogrammet; - Förslaget med ny bebyggelse vid Myran utgår. - Förslaget med bebyggelse på den östra sidan av Bäckbyskogen norr om centrum utgår. - Den föreslagna ytan för dagvattendamm på södra delen av Bäckby park ändras till yta möjlig för verksamheter. - Plankartan har förtydligats så det tydligt syns skillnad på vad som är redan genomförda åtgärder samt föreslagna åtgärder. - Planhandlingen har kompletterats med text om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom stadsdelen. - Planhandlingen har kompletterats med text kring genomförandefrågor, med förslag på vilka åtgärder och kommande detaljplaner som bör prioriteras.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (17) 10. Dnr: 2010/155-BN(27) Detaljplan för Gasklockan 10 - Dp 1773 Detaljplanen för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås, ska ställas ut för granskning Detaljplanen syftar till att möjliggöra kontor, handel samt icke störande industriverksamheter inom fastigheten Gasklockan 10. Befintlig byggnad har ett kulturhistoriskt värde och får inte förvanskas, men vissa förändringar och kompletteringar är möjliga att genomföra. Ny in- och utfart mot Kungsängsgatan föreslås i detaljplanen. Beslut om att skicka ut planförslaget på samrådsremiss togs av byggnadsnämnden i februari Samråd pågick under tiden tiden 18 mars 19 april Under samrådstiden inkom sex yttranden med synpunkter eller kommentarer. Inkomna synpunkter har främst gällt hantering av risker, utformning och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 11. Anmälan av handlingar Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över inkomna handlingar i byggnadsnämndens och lantmäteriförvaltningens diarium anmäls. 12. Anmälan av delegeringsbeslut Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens delegation. 13. Information om beviljade bygglov för flerbostadshus under 2013 Stadsbyggnadskontoret redovisar beviljade bygglov för flerbostadshus under 2013.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (17) 14. Dnr: 2013/1393-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh) på fastigheten Kummeln 2 (Lillåuddsallén 7 A), Västerås 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh) på fastigheten Kummeln 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Innan slutbesked utfärdas ska plats för ytterligare 8 bilparkeringsplatser redovisas för byggnadsnämnden. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 4. Sökanden ska följa av stadsbyggnadskontoret angivna föreskrifter. Riksbyggen Ek För har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Kummeln 2. Fastigheten som omfattar m2 ligger på Lillåudden. För fastigheten gäller detaljplan DP 1616 som vunnit laga kraft Enligt detaljplanen får fastigheten Kummeln 2 bebyggas med ett flerbostadshus som uppförs i högst 6 våningar. Den sammanlagda bruttoarean får vara högst m2. De två översta våningarna ska vara indragna och får utgöra max 80% av husets byggnadsarea. Ansökan om bygglov innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse om utformning av de två översta våningarna. De två översta våningarna utgör 87% av husets byggnadsarea. Den högst tillåtna bruttoarean kommer dock inte att överskridas. Bedömningen är därför att avikelsen kan ses som liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Enligt Parkeringsriktlinjer för Västerås stad krävs 28 stycken bilparkeringsplatser samt 63 cykelparkeringsplatser för det aktuella bostadshuset. Sökanden har redovisat 20 st bilparkeringsplatser. Resterande 8 bilparkeringsplatser kan enligt planbeskrivningen kompenseras med bilparkeringsplatser på närliggande kommunala parkeringar som blir tillgängliga med parkeringskort. Cykelparkeringsnormen kommer att uppfyllas.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (17) 15. Dnr: 2013/1321-BN Bygglov för uppställning av manskapsbod samt byggtält (tidsbegränsat i 5 år) på fastigheten Gripen 1 (Eskadergatan 24), Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m med stöd av 9 kap. 33 PBL för uppställning av manskapsbodar och tält på fastigheten Gripen Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. Edströmska gymnasiet ansökte om tidsbegränsat bygglov för ett tält samt manskapsbodar på fastigheten Gripen 1. Alla byggnader är redan uppförda. Byggnaderna används som omklädningsrum och för undervisning. Hela projektet påbörjades innan den 2 maj 2011 och avslutades under sommaren 2013 då Edströmska gymnasiet fick ta emot elever från byggprogrammet från Harska gymnasiet. Fastigheten ligger i stadsdelen Hässlö. På fastigheten som omfattar 3,7 ha finns idag en skolbyggnad. Planer finns på att bygga ut skolan i framtiden. I samband med det kommer tältet och manskapsbodarna att tas bort. Fastigheten ägs av Västerås Stad. För fastigheten gäller detaljplan DP 1510 K som vunnit laga kraft Genomförandetiden har gått ut. Byggnadernas placering strider inte mot detaljplanen. Med stöd av mark- och miljööverdomstolens dom , P finner stadsbyggnadskontoret att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (17) 16. Dnr: 2013/723-BN Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Dingtuna- Frändesta 3:6, Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. 2. Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. Ansökan om bygglov gäller nybyggnad av en gäststuga på fastigheten Dingtuna-Frändesta 3:6. Fastigheten ligger ca 10 km sydväst om Västerås centrum. Fastigheten är inte planlagt och ligger utanför områdesbestämmelser. Den föreslagna gäststugan är tänkt att placeras strax söder om ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet, ca 5 meter från grannfastigheten Dingtuna- Frändesta 3:13 samt 1,7 meter från gemensam väg (Lospånga ga:1). Gäststugan är 59 m2 i byggnadsarea och avses uppföras 1 ½ plan. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Ärendet har remiterats till stadsantikvarien samt till länsmuseet. Synpunkter emot gäststugans placering och utformning har lämnats in. Enligt grannarnas synpunkter är det olämpligt att placera den föreslagna gäststugan nära det gamla sädesmagasinet samt den gemensamma vägen (Lospånga ga:1). Både stadsantikvarien och länsmuseet anser att gäststuganas placering är olämplig med hänsyn till det gamla sädesmagasinet. Några instrument att bevara sädesmagasinet utifrån PBL eller kulturminneslagen (KML) finns inte. Bedömningen är att gäststugans placering och utformning inte medför någon fara eller betydande olägenhet för omgivningen ur trafik- och brandsäkerhetssynpunkt.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (17) 17. Dnr: 2013/1485-BN Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Bastborren 2, Västerås 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Bastborren 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. Ansökan om bygglov avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Bastborren 2. Fastigheten som omfattar m2 ligger i stadsdelen Hälla. Den föreslagna byggnaden är 1280 m2 i byggnadsarea. Den är tänkt att placeras 1,0 meter från tomtgräns mot fastigheten Bastborren 3. Hälften av byggnaden utgörs av öppen area. Den nu föreslagna byggnaden ersätter industribyggnaden för vilket bygglov beviljats För fastigheten gäller byggnadsplan PL 617 K fastställd Enligt den gällande planen får fastigheten användas för industriändamål samt bostadsändamål i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning i området. Ingen maximal area för byggnader finns angiven. Högst tillåten byggnadshöjd är 12,0 meter. Ansökan om bygglov strider mot bestämmelsen om placering av byggnader. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Inga synpunkter har lämnats in. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bedömningen är att byggnadens placering kan ses som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (17) 18. Dnr: 2013/1390-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (122 hyresrätter) på fastigheten Bommen 1 (Öster Mälarstrands allé 127), Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Bommen 1 beviljas och medgivelse till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. ByggVesta Development AB har ansökt om bygglov för uppförande av tre flerbostadshus på fastigheten Bommen 1. Bostadshusen, som är mellan 4 och 7 våningar höga, inrymmer sammanlagt 122 hyresrätter uppdelade på 24 st 2:or, 4 st 2,5:or, 75 st 3:or samt 12 st 4:or. Lägenhetsförråd anordnas i källarplan och sophus i entréplan. Entréerna är genomgående. Innergården kommer att anordnas på det planterbara bjälklaget som ligger ett halvt våningsplan ovanför entréplanet. Parkeringsplatser för bil och cykel anordnas dels i källarplan och dels i markplan, med plats för sammanlagt 121 bilar och 242 cyklar. Fasaderna är putsade i olika nyanser av grått, med blå som accentfärg bakom balkonger och uteplatser samt på hela den byggnadsdel som är 7 våningar hög. Pulpettaket är klätt i svart papp. Balkongräcken utförs i glas och de indragna balkongerna i byggnadernas kortändor glasas in helt. Åtgärden strider mot gällande detaljplan då byggrätten överskrids med 30 m2 eller 2 %, samt att översta våningen på den lägre delen av den östra byggnaden är indragen till cirka 65 % istället för 70 %. Sakägare har genom annons i VLT beretts möjlighet att yttra sig, men inga invändningar har inkommit. Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (17) 19. Dnr: 2013/1337-BN Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov för carport beviljas och medgivelse till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten X. För fastigheten finns detaljplan (f.d. stadsplan) Spl 888 L. Carporten avviker från detaljplanen då den delvis placeras på mark som inte får bebygggas, närmare tomtgräns än 4,5 meter samt att tillåten byggnadsarea överskrids. Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och ägare till fastigheterna XX har yttrat sig mot förslaget då de anser att detaljplanen ska följas samt att carporten riskerar att skymma sikten vid utfarten från fastighet X. Carporten följer de riktlinjer som stadsbyggnadskontoret tillämpar inom gamla stadsplaner för små planavvikelser i fråga om avstånd till gata, utan att trafiksäkerheten påverkas negativt. Den består enbart av tak och stolpar och är placerad över befintlig parkering. På fastigheten X har en liknande carport beviljats med motsvarande avvikelse från detaljplanen. Carporten bedöms inte vara volymskapande eller påverka gatubild eller trafiksäkerhet, varför den kan ses som en liten avvikelse. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (17) 20. Dnr: 2011/817-BN Bygglov för tidsbegränsat lov för uppställning av tält på fastigheten Hubbo-Mälby 3:6, Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov beviljas till med stöd av 9 kap. 33 PBL för tält på fastigheten Hubbo-Mälby 3:6. 2. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. Jernhusen AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov för ett redan uppfört tält i Tillberga att användas bland annat för avisning av järnvägsvagnar. För området gäller detaljplan Spl 475 M. Området utgör järnvägsområde i detaljplanen. Byggnaden överensstämmer med detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom , P , avgjort att för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013 kan någon sanktionsavgift inte tas ut om grunden för avgiften inte har någon motsvarighet i den ändrade plan- och byggförordningen (2013:308). Överträdelsen i det här aktuella fallet består i att år 2010 ha utfört en tältbyggnad utan bygglov. Någon byggsanktionsavgift som motsvarar den tidigare avgiftsbelagda förseelsen, att bygga utan lov eller för att inte ha sökt bygglov, finns inte i den ändrade plan- och byggförordningen. Med stöd av den refererade domen finner stadsbyggnadskontoret att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Tältet för bland annat avisning av järnvägsvagnar och lok överensstämmer med gällande detaljplan, varför tidsbegränsat bygglov tillstyrks. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (17) 21. Dnr: 2013/1226-BN Bygglov för nybyggnad av uthus på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. För fastigheten gäller stadsplan SPL 733 K. Uthuset strider mot gällande stadsplan då den placeras närmare gräns mot granntomt än 4,5 meter. Berörda rågrannar har fått möjlighet att yttra sig under tiden mellan , inga synpunkter har inkommit. Bedömningen är att bygglov för den redan utförda åtgärden kan beviljas i efterhand då uthuset inte medför några betydande olägenheten samt att åtgärden är förenlig med planens syfte. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 22. Dnr: 2013/1423-BN Bygglov för ändrat användningssätt från butikslokal och hotell till gymnasieskola på fastigheten Lorens 14, Västerås 1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 PBL för ändrat användningssätt från handel till gymnasieskola. 2. Avgiften för bygglov fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NRF Skrapan AB har ansökt om bygglov för ändrat användningssätt från butikslokal och hotell till gymnasieskola. Det är Wijkmanska Gymnasiet som enligt förslaget ska få sina lokaler i byggnaden. Lokalerna dimensioneras för att kunna ta emot totalt ca 330 elever. Inhysningen av gymnasieskolan är en del av en omfattande omvandling av fastigheten där det sedan tidigare beviljats bygglov för ändrat användningssätt från butiker till ytor för verksamheter inom teknikområdet under samlingsnamnet Expectrum. Tanken är att gymnasiet, som fokuserar på tekniska utbildningar, och Expectrum ska ha ett tätt samarbete och utbyte.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (17) 23. Dnr: 2013/1283-BN Bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, Västerås 1. Ansökan om bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. 2. Prövningsavgiften fastslås till kr. NN och NN har ansökt om bygglov för uppförande av plank i fastighetsgräns. Anledningen är enligt sökanden att ett antal avskärmande träd och annan växtlighet olovligen avverkats. Planket ska återskapa det insynsskydd man förlorat. Sökanden föreslår ett plank i fastighetsgräns som får höjden 2,8-3,5 m. Planket bedöms vara för högt med hänsyn till områdets karaktär. Det är angeläget att bevara öppenheten och genomsiktligheten på det av naturtomter präglade området. Detta är särskilt angeläget på halvön. 24. Uppföljning av delegationsbeslut Stadsbyggnadskontoret redovisar följande delegationsbeslut: (Dnr: BY ). 25. Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner Följande detaljplaner har vunnit laga kraft: - Detaljplan för Lorens 14 och 16, Dp 1792 Laga kraft Detaljplan för Mälarparken och Mälarparksvägen, Öster Mälarstrand, Dp 1777 Laga kraft

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (17) 26. Diverse information - Namn på ny badplats vid Lögarängen - Bo och bygga, hemsidan - Arkitekturgalan - Ortsanalys Skultuna - Kopparlunden 27. Övriga frågor

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85 Byggnads- och räddningsnämnden 2015-05-25 1 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagande Paragrafer Stadshuset, Högby-lokalen, måndag 25 maj 2015, kl 13:00-16:25 Anders Steen (C), ordförande Kent

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer