Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (17) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Glenn Kvarnryd (S) Johan Lindahl (V) Henrik Östman (FP) Eric Söderberg (KD) Iréne Englund (S) Fredrik Brevenäs (S) Håkan Wretljung (MP) Alexandra Hellman (V) Thomas Frisk (M) Ulrik Rydén (M) Ulf Jansson (C) Allmänhetens frågestund (max 15 min)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (17) 1. Beslut om offentliga ärenden Ärende 1 till och med 13 i föredragningslistan är offentliga. 2. Val av protokollsjusterare Byggnadsnämnden utser dagens protokoll. att tillsammans med ordföranden justera 3. Dnr: 2013/849-LMF(2) Namn på park vid Östra kajen, Östra hamnen Byggnadsnämnden fastställer namnet Hamnparken. I samband med nybyggnationen i Östra hamnen, har det skapats en öppen yta i anslutning till Östra Hamngatan och Sigurdsmotet. Här anlägger nu TNS en mindre parkanläggning som behöver ges ett namn. Namnberedningsgruppen har haft frågan uppe till diskussion, vilket har givit två olika namnförslag, Hamnparken och Kajparken. Bägge förslagen anknyter till det hamn- och kajnära läget. Lantmäteriförvaltningen finner bägge förslagen tämligen likvärdiga. Vi föreslår som förstahandsförslag Hamnparken, men lämnar öppet för Kajparken som ett fullgott namnalternativ.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (17) 4. Dnr: 2013/848-LMF(2) Namn på bryggor vid Öster Mälarstrand och Johannisberg Byggnadsnämnden fastställer namnen Öster Mälarstrands brygga och Johannisbergs brygga. Tekniska nämndens stab har framfört att det finns ett behov att namnge de nya förtöjningsplatserna för färjetrafiken på Västeråsfjärden, den ena vid Johannisbergs camping och den andra (från och med 2014) vid stadsdelen Öster Mälarstrand. Dessa har hittills haft arbetsbenämningarna Brygga väster och Brygga öster. Förslagen tar förleden efter det geografiska området, och efterleden brygga eftersom bägge förtöjningsplatserna åtminstone i sin yttersta del består av en träkonstruktion. Dessutom anknyter detta till andra, äldre förtöjningsplatser inom kommunen som Fullerö brygga och Frösåkers brygga. 5. Dnr: 2013/165-BN(1) Delegation av beslut kring ramavtal Byggnadsnämnden delegerar till stadsbyggnadsdirektören att fatta beslut kring ramavtal. Inom staden pågår ett arbete kring upphandling av konsulter för utförande av miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Syftet med upphandlingen är att upprätta ramavtal med ett antal leverantörer. För att kunna besluta kring tilldelning, föreslås att stadsbyggnadsdirektören ges delegation att fatta beslut om detta, samt andra beslut kring ramavtal som kan bli aktuella, ex. kring kriterier för upphandling. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (17) 6. Dnr: 2013/121-BN(12) Revidering av kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris Reviderade kriterier för Västerås stads tillgänglighetspris daterade den 12 december 2013 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2008 att inrätta ett tillgänglighetspris med syftet att uppmärksamma den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten i och till en befintlig lokal. Byggnadsnämnden utser vinnaren och priset delas ut på kommunfullmäktige i december. Sedan starten har priset upprepade gånger ej delats ut på grund av att för få eller ej kvalificerade nomineringar inkommit. Byggnadsnämnden beslutade därför den 29 november 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över kriterierna för priset. 7. Dnr: 2013/163-BN(2) Fördjupad översiktsplan för Hälla 1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer upprätta förslag till fördjupning av Översiktsplan 2026 för stadsdelen Hälla enligt skrivelse daterad den 6 maj 2013 med förtydligandet att i väntan på färdig plan ska området fortsätta att utvecklas och också eventuellt nödvändiga detaljplaner tas fram. 2. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas enligt plan- och bygglagen 5 kap 18. Utvecklingen av Hällaområdet finns med i översiktsplan Det föreslagna översiktsplanearbetet föreslås gå i linje med översiktsplanens beskrivning av områdets utveckling. Planen bör kunna antas under Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 7 november och beslutade då att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en fördjupning av översiktsplanen för Hälla. Målet är att Hällaområdet ska utvecklas till ett blandat område för boende, handel, kontor, verksamheter och utbildning med god tillgänglighet till Badelundaåsen och Anundshög i norr och Mälarstranden i söder.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (17) 8. Dnr: 2013/167-BN(2) Grönstrukturplan för Västerås kommun Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utföra en översyn och komplettering av grönstrukturplanen I Översiktsplan 2026 står det bland andra förslag till uppdrag att Västerås stad ska arbeta med en översyn av grönstrukturplanen för hela kommunen. Även Handlingsplanen för natur- och kulturmiljön i Västerås har uppsatt att Grönstrukturplaner tas fram för samtliga tätorter i Västerås. Den nuvarande grönstrukturplanen täcker endast Västerås stad och behöver kompletteras med en bedömning av den gröna strukturen i närheten av serviceorterna inom kommunen. Det saknas även koppling till miljöbalken och art- och biotopskyddsförordning i den nuvarande grönstrukturplanen. De biologiska värdena i stadsdelsskogarna håller på att inventeras. De gröna områdenas sociala värden ska också värderas ytterligare. Målet med den nya grönstrukturplanen är att identifiera gröna (blå) områden med rätta egenskaper och kvaliteter på rätt ställe för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Denna kunskap ska användas som underlag för beslut, kunskap om ekologi samt som planeringsinstrument.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (17) 9. Dnr: 2013/65-BN(56) Planprogram för Bäckby, Västerås - Pp 31 Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Bäckby, Pp 31, daterat 4 december Uppdraget att utarbeta planprogrammet gavs av byggnadsnämnden i april Inriktningen för arbetet beskrevs på detta sätt; Utveckling och förnyelse av den yttre miljön på Bäckby genom nya byggrätter och översyn av tillgänglighet och kommunikation inom stadsdelen och dess samband med övriga staden för att bidra till att: stärka stadsdelens centrum, skola, grönstråk och övriga mötesplatser skapa tryggare parker, gator och torg tydliggöra entréer och kommunikationstråk för samtliga trafikantslag ge större möjlighet till val av boendeform inom stadsdelen Planprogrammet ska således visa de förändringar i den fysiska miljön, som stöder visionen och inriktningarna ovan. Planprogrammet har varit på utställt för samråd under tiden 28 maj 30 september Under den perioden har planhandlingen funnits tillgänglig på Bäckby bibliotek, stadsbiblioteket, i stadshusets entré, på stadens hemsida samt delar av tiden även i entrén till ICA på Bäckby. Representanter från arbetsgruppen för planprogrammet har även varit på plats i Bäckby och informerat om planprogrammet vid bl.a. Bäckby VM och Torgfesten. Den största delen av alla inkomna synpunkter motsätter sig förslaget att bygga bostäder på den södra delen av det gröna stråket som kallas för Myran. Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planprogrammet; - Förslaget med ny bebyggelse vid Myran utgår. - Förslaget med bebyggelse på den östra sidan av Bäckbyskogen norr om centrum utgår. - Den föreslagna ytan för dagvattendamm på södra delen av Bäckby park ändras till yta möjlig för verksamheter. - Plankartan har förtydligats så det tydligt syns skillnad på vad som är redan genomförda åtgärder samt föreslagna åtgärder. - Planhandlingen har kompletterats med text om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom stadsdelen. - Planhandlingen har kompletterats med text kring genomförandefrågor, med förslag på vilka åtgärder och kommande detaljplaner som bör prioriteras.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (17) 10. Dnr: 2010/155-BN(27) Detaljplan för Gasklockan 10 - Dp 1773 Detaljplanen för Gasklockan 10, Munkängen, Västerås, ska ställas ut för granskning Detaljplanen syftar till att möjliggöra kontor, handel samt icke störande industriverksamheter inom fastigheten Gasklockan 10. Befintlig byggnad har ett kulturhistoriskt värde och får inte förvanskas, men vissa förändringar och kompletteringar är möjliga att genomföra. Ny in- och utfart mot Kungsängsgatan föreslås i detaljplanen. Beslut om att skicka ut planförslaget på samrådsremiss togs av byggnadsnämnden i februari Samråd pågick under tiden tiden 18 mars 19 april Under samrådstiden inkom sex yttranden med synpunkter eller kommentarer. Inkomna synpunkter har främst gällt hantering av risker, utformning och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 11. Anmälan av handlingar Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över inkomna handlingar i byggnadsnämndens och lantmäteriförvaltningens diarium anmäls. 12. Anmälan av delegeringsbeslut Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens delegation. 13. Information om beviljade bygglov för flerbostadshus under 2013 Stadsbyggnadskontoret redovisar beviljade bygglov för flerbostadshus under 2013.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (17) 14. Dnr: 2013/1393-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh) på fastigheten Kummeln 2 (Lillåuddsallén 7 A), Västerås 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh) på fastigheten Kummeln 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Innan slutbesked utfärdas ska plats för ytterligare 8 bilparkeringsplatser redovisas för byggnadsnämnden. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 4. Sökanden ska följa av stadsbyggnadskontoret angivna föreskrifter. Riksbyggen Ek För har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Kummeln 2. Fastigheten som omfattar m2 ligger på Lillåudden. För fastigheten gäller detaljplan DP 1616 som vunnit laga kraft Enligt detaljplanen får fastigheten Kummeln 2 bebyggas med ett flerbostadshus som uppförs i högst 6 våningar. Den sammanlagda bruttoarean får vara högst m2. De två översta våningarna ska vara indragna och får utgöra max 80% av husets byggnadsarea. Ansökan om bygglov innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse om utformning av de två översta våningarna. De två översta våningarna utgör 87% av husets byggnadsarea. Den högst tillåtna bruttoarean kommer dock inte att överskridas. Bedömningen är därför att avikelsen kan ses som liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Enligt Parkeringsriktlinjer för Västerås stad krävs 28 stycken bilparkeringsplatser samt 63 cykelparkeringsplatser för det aktuella bostadshuset. Sökanden har redovisat 20 st bilparkeringsplatser. Resterande 8 bilparkeringsplatser kan enligt planbeskrivningen kompenseras med bilparkeringsplatser på närliggande kommunala parkeringar som blir tillgängliga med parkeringskort. Cykelparkeringsnormen kommer att uppfyllas.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (17) 15. Dnr: 2013/1321-BN Bygglov för uppställning av manskapsbod samt byggtält (tidsbegränsat i 5 år) på fastigheten Gripen 1 (Eskadergatan 24), Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m med stöd av 9 kap. 33 PBL för uppställning av manskapsbodar och tält på fastigheten Gripen Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. Edströmska gymnasiet ansökte om tidsbegränsat bygglov för ett tält samt manskapsbodar på fastigheten Gripen 1. Alla byggnader är redan uppförda. Byggnaderna används som omklädningsrum och för undervisning. Hela projektet påbörjades innan den 2 maj 2011 och avslutades under sommaren 2013 då Edströmska gymnasiet fick ta emot elever från byggprogrammet från Harska gymnasiet. Fastigheten ligger i stadsdelen Hässlö. På fastigheten som omfattar 3,7 ha finns idag en skolbyggnad. Planer finns på att bygga ut skolan i framtiden. I samband med det kommer tältet och manskapsbodarna att tas bort. Fastigheten ägs av Västerås Stad. För fastigheten gäller detaljplan DP 1510 K som vunnit laga kraft Genomförandetiden har gått ut. Byggnadernas placering strider inte mot detaljplanen. Med stöd av mark- och miljööverdomstolens dom , P finner stadsbyggnadskontoret att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (17) 16. Dnr: 2013/723-BN Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Dingtuna- Frändesta 3:6, Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. 2. Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. Ansökan om bygglov gäller nybyggnad av en gäststuga på fastigheten Dingtuna-Frändesta 3:6. Fastigheten ligger ca 10 km sydväst om Västerås centrum. Fastigheten är inte planlagt och ligger utanför områdesbestämmelser. Den föreslagna gäststugan är tänkt att placeras strax söder om ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet, ca 5 meter från grannfastigheten Dingtuna- Frändesta 3:13 samt 1,7 meter från gemensam väg (Lospånga ga:1). Gäststugan är 59 m2 i byggnadsarea och avses uppföras 1 ½ plan. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Ärendet har remiterats till stadsantikvarien samt till länsmuseet. Synpunkter emot gäststugans placering och utformning har lämnats in. Enligt grannarnas synpunkter är det olämpligt att placera den föreslagna gäststugan nära det gamla sädesmagasinet samt den gemensamma vägen (Lospånga ga:1). Både stadsantikvarien och länsmuseet anser att gäststuganas placering är olämplig med hänsyn till det gamla sädesmagasinet. Några instrument att bevara sädesmagasinet utifrån PBL eller kulturminneslagen (KML) finns inte. Bedömningen är att gäststugans placering och utformning inte medför någon fara eller betydande olägenhet för omgivningen ur trafik- och brandsäkerhetssynpunkt.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (17) 17. Dnr: 2013/1485-BN Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten Bastborren 2, Västerås 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Bastborren 2 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. Ansökan om bygglov avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Bastborren 2. Fastigheten som omfattar m2 ligger i stadsdelen Hälla. Den föreslagna byggnaden är 1280 m2 i byggnadsarea. Den är tänkt att placeras 1,0 meter från tomtgräns mot fastigheten Bastborren 3. Hälften av byggnaden utgörs av öppen area. Den nu föreslagna byggnaden ersätter industribyggnaden för vilket bygglov beviljats För fastigheten gäller byggnadsplan PL 617 K fastställd Enligt den gällande planen får fastigheten användas för industriändamål samt bostadsändamål i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning i området. Ingen maximal area för byggnader finns angiven. Högst tillåten byggnadshöjd är 12,0 meter. Ansökan om bygglov strider mot bestämmelsen om placering av byggnader. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Inga synpunkter har lämnats in. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bedömningen är att byggnadens placering kan ses som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (17) 18. Dnr: 2013/1390-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (122 hyresrätter) på fastigheten Bommen 1 (Öster Mälarstrands allé 127), Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Bommen 1 beviljas och medgivelse till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. ByggVesta Development AB har ansökt om bygglov för uppförande av tre flerbostadshus på fastigheten Bommen 1. Bostadshusen, som är mellan 4 och 7 våningar höga, inrymmer sammanlagt 122 hyresrätter uppdelade på 24 st 2:or, 4 st 2,5:or, 75 st 3:or samt 12 st 4:or. Lägenhetsförråd anordnas i källarplan och sophus i entréplan. Entréerna är genomgående. Innergården kommer att anordnas på det planterbara bjälklaget som ligger ett halvt våningsplan ovanför entréplanet. Parkeringsplatser för bil och cykel anordnas dels i källarplan och dels i markplan, med plats för sammanlagt 121 bilar och 242 cyklar. Fasaderna är putsade i olika nyanser av grått, med blå som accentfärg bakom balkonger och uteplatser samt på hela den byggnadsdel som är 7 våningar hög. Pulpettaket är klätt i svart papp. Balkongräcken utförs i glas och de indragna balkongerna i byggnadernas kortändor glasas in helt. Åtgärden strider mot gällande detaljplan då byggrätten överskrids med 30 m2 eller 2 %, samt att översta våningen på den lägre delen av den östra byggnaden är indragen till cirka 65 % istället för 70 %. Sakägare har genom annons i VLT beretts möjlighet att yttra sig, men inga invändningar har inkommit. Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (17) 19. Dnr: 2013/1337-BN Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov för carport beviljas och medgivelse till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten X. För fastigheten finns detaljplan (f.d. stadsplan) Spl 888 L. Carporten avviker från detaljplanen då den delvis placeras på mark som inte får bebygggas, närmare tomtgräns än 4,5 meter samt att tillåten byggnadsarea överskrids. Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och ägare till fastigheterna XX har yttrat sig mot förslaget då de anser att detaljplanen ska följas samt att carporten riskerar att skymma sikten vid utfarten från fastighet X. Carporten följer de riktlinjer som stadsbyggnadskontoret tillämpar inom gamla stadsplaner för små planavvikelser i fråga om avstånd till gata, utan att trafiksäkerheten påverkas negativt. Den består enbart av tak och stolpar och är placerad över befintlig parkering. På fastigheten X har en liknande carport beviljats med motsvarande avvikelse från detaljplanen. Carporten bedöms inte vara volymskapande eller påverka gatubild eller trafiksäkerhet, varför den kan ses som en liten avvikelse. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (17) 20. Dnr: 2011/817-BN Bygglov för tidsbegränsat lov för uppställning av tält på fastigheten Hubbo-Mälby 3:6, Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov beviljas till med stöd av 9 kap. 33 PBL för tält på fastigheten Hubbo-Mälby 3:6. 2. De i bilaga angivna villkoren ska beaktas. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. Jernhusen AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov för ett redan uppfört tält i Tillberga att användas bland annat för avisning av järnvägsvagnar. För området gäller detaljplan Spl 475 M. Området utgör järnvägsområde i detaljplanen. Byggnaden överensstämmer med detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom , P , avgjort att för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013 kan någon sanktionsavgift inte tas ut om grunden för avgiften inte har någon motsvarighet i den ändrade plan- och byggförordningen (2013:308). Överträdelsen i det här aktuella fallet består i att år 2010 ha utfört en tältbyggnad utan bygglov. Någon byggsanktionsavgift som motsvarar den tidigare avgiftsbelagda förseelsen, att bygga utan lov eller för att inte ha sökt bygglov, finns inte i den ändrade plan- och byggförordningen. Med stöd av den refererade domen finner stadsbyggnadskontoret att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Tältet för bland annat avisning av järnvägsvagnar och lok överensstämmer med gällande detaljplan, varför tidsbegränsat bygglov tillstyrks. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (17) 21. Dnr: 2013/1226-BN Bygglov för nybyggnad av uthus på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. För fastigheten gäller stadsplan SPL 733 K. Uthuset strider mot gällande stadsplan då den placeras närmare gräns mot granntomt än 4,5 meter. Berörda rågrannar har fått möjlighet att yttra sig under tiden mellan , inga synpunkter har inkommit. Bedömningen är att bygglov för den redan utförda åtgärden kan beviljas i efterhand då uthuset inte medför några betydande olägenheten samt att åtgärden är förenlig med planens syfte. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 22. Dnr: 2013/1423-BN Bygglov för ändrat användningssätt från butikslokal och hotell till gymnasieskola på fastigheten Lorens 14, Västerås 1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 PBL för ändrat användningssätt från handel till gymnasieskola. 2. Avgiften för bygglov fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NRF Skrapan AB har ansökt om bygglov för ändrat användningssätt från butikslokal och hotell till gymnasieskola. Det är Wijkmanska Gymnasiet som enligt förslaget ska få sina lokaler i byggnaden. Lokalerna dimensioneras för att kunna ta emot totalt ca 330 elever. Inhysningen av gymnasieskolan är en del av en omfattande omvandling av fastigheten där det sedan tidigare beviljats bygglov för ändrat användningssätt från butiker till ytor för verksamheter inom teknikområdet under samlingsnamnet Expectrum. Tanken är att gymnasiet, som fokuserar på tekniska utbildningar, och Expectrum ska ha ett tätt samarbete och utbyte.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (17) 23. Dnr: 2013/1283-BN Bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, Västerås 1. Ansökan om bygglov för uppförande av plank på fastigheten X, avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. 2. Prövningsavgiften fastslås till kr. NN och NN har ansökt om bygglov för uppförande av plank i fastighetsgräns. Anledningen är enligt sökanden att ett antal avskärmande träd och annan växtlighet olovligen avverkats. Planket ska återskapa det insynsskydd man förlorat. Sökanden föreslår ett plank i fastighetsgräns som får höjden 2,8-3,5 m. Planket bedöms vara för högt med hänsyn till områdets karaktär. Det är angeläget att bevara öppenheten och genomsiktligheten på det av naturtomter präglade området. Detta är särskilt angeläget på halvön. 24. Uppföljning av delegationsbeslut Stadsbyggnadskontoret redovisar följande delegationsbeslut: (Dnr: BY ). 25. Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner Följande detaljplaner har vunnit laga kraft: - Detaljplan för Lorens 14 och 16, Dp 1792 Laga kraft Detaljplan för Mälarparken och Mälarparksvägen, Öster Mälarstrand, Dp 1777 Laga kraft

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (17) 26. Diverse information - Namn på ny badplats vid Lögarängen - Bo och bygga, hemsidan - Arkitekturgalan - Ortsanalys Skultuna - Kopparlunden 27. Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll 1-15

Sammanträdesprotokoll 1-15 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1-15 Sammanträdesdatum 26 januari 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-14:15 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 28 januari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 24 januari 2013 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl. 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (18) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Sammanträdesdatum 13 juni 2013 Ordförande Magnus Edström Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 391, kl.13:00 Ordförande

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 23 maj 2013 Plats och tid Stadshuset, Kopplingen, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.30 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina Dahm, Socialdemokraterna

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås 2014-01-14 Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-11-04 Stockholm Mål nr P 3301-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-23 i mål nr P 564-15, se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 2(11) TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom området för ändringen av detaljplanen för del av Kullö 1:1 m fl, etapp 2, Ädp 364. Underliggande detaljplan för del av Kullö 1:1 m fl, etapp 2 (Dp

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-12-01 2015-6014 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Kalkstenen 1 Fastighetens adress: Vänskapens väg 4 Sökande: Rikshem Vit AB Ärende: Nybyggnad

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 11 juni 2009 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

PM 2012:156 RIII (Dnr /2012)

PM 2012:156 RIII (Dnr /2012) PM 2012:156 RIII (Dnr 001-1270/2012) Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 december 2012 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 104-126

Sammanträdesprotokoll 104-126 1 (21) Sammanträdesprotokoll 104-126 Sammanträdesdatum 14 juni 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-17:00 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e vice ordförande Solveig

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer