Bredband till hela landet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband till hela landet"

Transkript

1 Bredband till hela landet Betänkande av Utredningen Bredband 2013 Stockholm 2008 SOU 2008:40

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Sonia Redondo Regeringskansliet, FA/kommittéservice Tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 2008 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet Åsa Torstensson Den 26 juli 2007 beslöt regeringen att tillkalla en särskild utredare för att utvärdera det nuvarande bredbandsstödet. Utredaren skulle också ta ställning till om det är motiverat med fortsatta statliga åtgärder för att främja bredbandsutbyggnad i små orter och på landsbygd, och i så fall föreslå stödinsatser. Ett stöd skulle i så fall utformas utifrån erfarenheter av nuvarande stöd. Uppdraget skulle redovisas senast den 18 april Samma dag utsågs kommunalrådet i Enköpings kommun, Åke Hedén, till särskild utredare. Den 27 september 2007 utsågs ett antal experter i utredningen. Expertgruppen bestod av IT-strategen Björn Björk (Sveriges Kommuner och Landsting), infrastrukturansvarige Björn Galant (Lantbrukarnas riksförbund), kanslirådet Arne Granholm, departementssekreterare Karin Herstedt, ämnessakkunniga Maria Häll, projektsamordnaren Eva-Marie Marklund (IT -Västerbotten), systemutvecklaren Anna Mårtensson (Företagarna), projektledaren Mikael von Otter (IT- och telekomföretagen), utvecklingschefen Staffan Viberg (Enköpings kommun) samt projektspecialisten Anna Wibom (Post- och telestyrelsen). Den 29 augusti 2007 utsågs kanslirådet Anna Gillholm till huvudsekreterare och departementssekreteraren Nils Hertzberg till sekreterare. Den 5 september utsågs även ekonomie magister Christina Henryson och civilekonom Jerker Sjögren till sekreterare i utredningen. Sonia Redondo har varit utredningens assistent. Utredningen, som har tagit namnet Bredband 2013, överlämnar härmed betänkandet SOU 2008:40 Bredband till hela landet.

4 Härigenom är utredningens arbete avslutat. Stockholm den 18 april 2007 Åke Hedén Anna Gillholm Nils Hertzberg Christina Henryson Jerker Sjögren

5 Innehåll Sammanfattning Summary Del A Författningsförslag Uppdraget och dess genomförande Utredningens direktiv Uppdragets genomförande Mina förslag Vägen fram till mina förslag Bredband är avgörande för framtiden Bredband bör vara brett och uppgraderingsbart Bredband saknas Marknaden bygger inte ut överallt Kostnad för utbyggnad i eftersatta områden Fortsatt övergripande ansvar för staten Stöd till basinfrastrukutur Inledning Eftersatta områden utan kommersiell utbyggnad Organisation Kommunala IT-infrastrukturprogram Samordning med den kommunala planprocessen Prioritering av utbyggnad

6 Innehåll SOU 2008: Samverkan Övrig finansiering inklusive ideellt arbete Stödets andel av finansieringen Teknikneutralitet Öppet anbudsförfarande m.m Tillgänglighet för andra än nätägare Anslutningspunkter och överföringskapacitet Samhällets krishanteringsförmåga m.m Fördelning av medel Beräkningsmodell Övriga förslag Vissa övergripande organisationsfrågor Samförläggning och kanalisation Samhällsomfattande tjänster Samordning av kommunernas ITinfrastrukturplanering Konsekvensbedömningar Statsstödsregler Beskrivning av regelverket Slutsats Kommittéförordningens krav Statsfinansiella konsekvenser Prövning av offentligt åtagande Konsekvenser för kommunernas ekonomi Regionalpolitiska konsekvenser Konsekvenser för brottsligheten Konsekvenser för små företag Konsekvenser för jämställdhet Konsekvenser för att nå integrationspolitiska mål...99 Del B Beskrivning och analys Redovisning av bredbandsstödet Underlag för redovisningen Finansiell ram

7 SOU 2008:40 Innehåll 4.3 Stödförordningarna Stöd till IT-infrastrukturprogram Stöd till områdesnät Stöd till ortssammanbindande nät Stöd till stomnät Stöd till eftersatta telenät Några centrala bestämmelser Redovisning av utfall Kommunal samverkan Mottagare av stöd Finansiering av stödprojekten Vad användes stödet till? Vilka tjänster tillhandahålls? Fastighetsstödet Sammanfattning Analys av bredbandsstöden Förutsättningar för analys Resultatanalys avseende fysisk utbyggnad Omfattande utbyggnad till tätorter Täckning och teknik är beroende av vald operatör Omfattande utbyggnad av fiberoptiska nät Särskilt om ADSL och fiberoptiska nät Skiftande möjligheter till uppgradering av näten Stödförordningarnas undantag En internationell jämförelse Några slutsatser Tillgänglighet för andra än nätägaren Påverkan på marknad och konkurrens Stödets inverkan på konkurrenssituationen Har stödet påverkat annan utbyggnad? Undanträngningseffekter Konkurrens i stadsnäten Sammanfattande bedömning Modellen för samverkan Var modellen rätt väg att gå?

8 Innehåll SOU 2008: Statlig detaljplanering eller inte? Den svenska modellen jämfört med andra länder Utvärdering av stödets organisation Bakgrund Organisationen har i huvudsak fungerat bra Bygg vidare på befintlig organisation Samhällsnyttan av stödet Samhällsekonomisk kalkyl Följande kalkylförutsättningar gäller Övriga samhällsekonomiska effekter Sammanfattande bedömning och slutsats Kartläggning av tillgång till IT-infrastruktur Inledning Metod för PTS kartläggning Tillgång till xdsl Tillgång till returaktiverad kabel-tv Tillgång till fiber-lan Tillgång till 3G-tekniken HSPA Tillgång till 3G-tekniken CDMA Sammanfattning Vår analys av gråzoner Vår känslighetsanalys för områden utanför tätort Slutsatser av kartläggningen Utveckling och trender på bredbandsområdet Hur ser användarna ut? Utveckling av befintliga och nya tjänster Telefoni Webbsidor och Internettjänster Offentliga tjänster Telemedicin Företag, IT och Internet Tv och andra former av rörlig bild Framtida krav på överföringshastighet

9 SOU 2008:40 Innehåll 7.3 Teknikutveckling Sammanfattning Behov och nytta av bredband i glesbygd och landsbygd Lokalt näringsliv och regional utveckling Bredband gjuter nytt liv i gamla branscher Bredband är nödvändigt för fortsatt konkurrenskraft Bredband är en förutsättning för nyföretagande Bredband en plattform för regional utveckling Vardagsliv och livskvalitet Hälsa Utbildning Bryta utanförskap Offentliga e-tjänster Ett konkurrenskraftbaserat synsätt Samhällsekonomisk nytta Beräkningar av investeringskostnader Inledning xdsl-alternativet Visionsalternativet Basinfrastrukturalternativet Nollalternativet Resultat av kostnadsberäkningarna xdsl-alternativet Visionsalternativet Basinfrastrukturalternativet Slutsatser av kostnadsberäkningarna Samhällsekonomiska analyser Metod för analys Resultat av utvärderingen Slutsatser av analysen

10 Innehåll SOU 2008:40 Del C Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv Bilaga 2 Bredband internationell jämförelse Bilaga 3 Nyttan av bredband Några exempel från verkligheten Bilaga 4 Övriga samhällsekonomiska effekter Bilaga 5 Metodbeskrivning PTS kartläggning av grundläggande förutsättningar för tillgång till ITinfrastruktur med hög överföringskapacitet Bilaga 6 Nyttobedömning att uppskatta betalningsvilja. Metoddiskussion m.m Bilaga 7 Marknadsbeskrivning Bilaga 8 Analys av 3G-teknikerna CDMA2000 och UMTS/HSPA

11 Sammanfattning Inledning Internationellt sett har Sverige länge legat långt fram när det gäller att bygga ut bredband och att använda IT. Tillgången till bredband blir allt viktigare för att klara ett normalt deltagande i samhället både för företag och för enskilda. En väl utbyggd IT infrastruktur med hög överföringskapacitet (bredband) i hela landet kan medverka till att ge likvärdiga förutsättningar för företagande och vardag i olika delar av landet. Den kan även medverka till att möta de stora utmaningar som finns på miljöområdet. Bredband bör klara av en lägsta överföringshastighet om 2 Mbit/s symmetriskt och vara möjligt att uppgradera för högre hastigheter vartefter behoven växer. Målen för IT-politiken slår fast att staten ska ha ett övergripande ansvar när det gäller utbyggnad av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Detta övergripande ansvar har kommit till uttryck i det stöd till bredbandsutbyggnad som utgått under åren Genom stödet har bredband byggts ut till områden som annars inte skulle ha fått bredband på länge, vilket min utvärdering visar. Trots detta finns det fortfarande områden och småorter, i alla delar av landet, som fortfarande saknar förutsättningar för tillgång till sådan infrastruktur. Antalet kan komma att öka i takt med att den IT-infrastruktur som redan finns behöver uppgraderas, samtidigt som det inte finns så stora kommersiella incitament för dessa områden. Detta är inte tillfredställande. Jag anser därför att staten även i fortsättningen bör ta ett övergripande ansvar för att bredband byggs ut i alla delar av landet. Detta bör ske genom de åtgärder som jag föreslår i detta betänkande. 11

12 Sammanfattning SOU 2008:40 Förslag till stöd Jag föreslår att det inrättas ett stöd för att bygga ut bredband till eftersatta områden utanför tätort inklusive småorter, där kommunen bedömer att en marknadsmässig utbyggnad inte kommer till stånd inom fem år. Mitt underlag visar att det i sådana områden i dag finns personer och arbetsställen som saknar förutsättningar för tillgång till bredband. Det motsvarar 10 procent av befolkningen och 12 procent av arbetsställena i dessa områden. Det finns dock anledning att tro att t.o.m. de områden som i dag anses som utbyggda kan stå utan fullgod IT-infrastruktur inom kort. Det beror på att kraven på överföringskapacitet ökar, och på att den befintliga infrastrukturen monteras ner. Jag bedömer därför att antalet kan komma att öka som mest till personer respektive arbetsställen. Det skulle motsvara 38 procent av befolkningen och 45 procent av arbetsställena i dessa områden. Jag föreslår ett statligt stöd för åtgärder under perioden Stödet ska användas till att bygga anslutningspunkter till eftersatta områden utanför tätorter, inklusive småorter. Detta möjliggör i sin tur olika typer av accessnät och operatörer. En anslutningspunkt som är byggd med stöd, ska i sin tur göra det möjligt att ansluta en övervägande andel av de boende eller verksamma i det eftersatta området med en uppkoppling om minst 2 Mbit/s i båda riktningarna, dvs. symmetriskt. Detta möjliggör överföring av rörliga bilder. Den IT-infrastruktur som byggs ska även gå att uppgradera, eftersom kraven på överföringshastighet kommer att öka i framtiden. En sådan utbyggnad kommer att kosta minst miljoner kr. Min analys visar att investeringen är samhällsekonomiskt lönsam, eftersom den ger ett överskott i ett 30-årigt perspektiv. Det statliga stödet bör finansieras genom att ett nytt anslag om totalt miljoner kr uppförs på statsbudgeten för utbyggnad av bredband i eftersatta områden. Medel bör fördelas om från utgiftsområdena 6 och 22 tillsammans med de medel som inte har utnyttjats av tidigare beslutad beräknad ram på inkomstsidan för bredbandsstöden (prop. 1999/200:86, bet 1999/2000:TU9, rskr.1999/2000:256). Det bör även gå att använda intäkter från auktioner med stöd av lagen om elektronisk kommunikation för att finansiera bredbandsutbyggnad. Det kan t.ex. ske genom att man inrättar en särskild fond. Andelen stöd begränsas till 50 procent. Resten av finansieringen ska komma från operatörerna, kommunerna, EU:s strukturfonder 12

13 SOU 2008:40 Sammanfattning och regionalpolitiska medel från utgiftsområde 19. Jag föreslår att kommunernas medfinansiering uppgår till 10 procent. För att ideellt arbete ska stimuleras, ska kommunerna kunna avräkna värdet från den kommunala medfinansieringen. Min bedömning är att den organisation som har upprättats för att hantera det tidigare bredbandsstödet till största delen har fungerat tillfredställande. Mina förslag bygger därför på samma organisation för det stöd som tillkommer. Det är, i likhet med tidigare stöd, kommunerna som kan ansöka om stödet om de vill. Det är alltså även i fortsättningen frivilligt för kommunerna att använda stöden. Beslutande myndigheter är länsstyrelsen, de regionala självstyrelseorganen eller samverkansorganen i Kalmar län eller Gotlands län. Kommunerna ska uppdatera sina IT-infrastrukturprogram och upphandla tillhandahållandet av nätet. Kommunerna ska bland annat komplettera IT-infrastrukturprogrammen med en beskrivning av hur planeringen av ITinfrastruktur samordnas med planprocessen enligt plan- och bygglagen. Kommunerna ska också i programmen göra en prioritering av utbyggnad utifrån företags, enskildas och offentligas behov av bredband. Post- och telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att årligen kartlägga förutsättningarna för bredband och att redovisa utfall av och prognoser för bredbandsstöden. Jag föreslår också att PTS och länsstyrelsernas (eller motsvarande) instruktioner ändras så att ITinfrastruktur blir en ordinarie arbetsuppgift. Under mitt arbete har jag uppmärksammats på att planeringen av IT-infrastruktur bör samordnas med plan- och bygglagen. Det behövs en närmare analys av den lämpligaste formen för detta och jag föreslår bl.a. att ett uppdrag lämnas till Boverket. I mitt uppdrag har det även ingått att bedöma behov av åtgärder för att främja samförläggning av IT-infrastruktur och kanalisation (vid anläggning av annan infrastruktur). Min slutsats är att förutsättningarna för samförläggning skulle gynnas om förordningen om samförläggning av kanalisation upphävs och inarbetas i de stödförordningar som jag nu föreslår. 13

14 Sammanfattning SOU 2008:40 Utvärdering av tidigare stöd Stöden till att bygga ut bredband under åren har bidragit till att bredband har byggts ut i områden där det annars inte skulle ha skett. Den OPS-liknande modell 1 som har använts för att finansiera bredbandsstöden, dvs. där staten tillsammans med kommuner, operatörer och EU:s strukturfonder finansierar utbyggnaden, har varit framgångsrik. Varje satsad statlig krona har växlats upp med i princip lika mycket från andra finansiärer. Sett till den totala omslutningen av stödutbyggnaden har stöden totalt svarat för 51 procent, kommunerna för 11 procent, operatörerna för 30 procent, EU:s strukturfonder för 7 procent och regionalpolitiska medel för 1 procent. Operatörerna själva uppskattar den totala omslutningen i stödprojekten till miljoner kr per den 31 december En övervägande andel av investeringarna, 85 procent, har använts till att anlägga ny infrastruktur. Mellan 85 och 90 procent (beroende på operatör) av all ny infrastruktur som har anlagts har varit fiberoptiska kablar. I kommunerna finns det många olika tekniker och varierande grad av täckning, beroende på vilken operatör som har anlitats för stödutbyggnaden. En tydlig effekt av stöden är att Sverige har en hög andel bredbandsanslutningar generellt och även sett till landsbygden. Det gäller både fiber och xdsl. En annan slutsats är att stöden har bidragit till att principen om skäliga och icke-diskriminerande villkor har fått brett genomslag. Tillämpningen har i praktiken varierat beroende på vilken operatör som har anlitats, vilket också har kritiserats. Trots detta bedömer jag att stöden generellt sett har bidragit till en förbättrad konkurrenssituation i små orter och på landsbygd, samt att tidigare slutna nät har öppnats. Det finns dock behov av att analysera och definiera begreppet. Jag föreslår därför att PTS får i uppdrag att analysera och definiera vad skäliga och icke-diskriminerande villkor innebär. Det är i nuläget inte helt tydligt. När det gäller hur stödet ska organiseras, anser jag att den organisation som har byggts upp kring stöden i huvudsak har fungerat bra. De stödprojekt som har inrättats vid Sveriges Kommuner och Landsting samt vid länsstyrelserna (eller motsvarande beslutande myndighet) har lyckats väl med sina uppdrag, utifrån de givna förutsättningarna. 1 Offentlig privat samverkan. 14

15 SOU 2008:40 Sammanfattning När det gäller stödet till fastighetsnät har detta endast använts i begränsad omfattning; hittills har totalt 200 miljoner kr av den beräknade ramen på miljoner använts. Intresset för att söka skattereduktionen har varit begränsat, men det har ökat något mot stödperiodens slut. Detta kan bl.a. bero på att det nu i större utsträckning faktiskt finns områdesnät att ansluta fastigheterna till. Statskontoret har i en lönsamhetskalkyl belyst de samhällsekonomiska effekterna av den bredbandsutbyggnad som fått stöd av staten. Sammantaget visar kalkylen med god marginal en positiv samhällsekonomisk lönsamhet. Till detta kan läggas övriga samhällsekonomiska effekter som är svårare att uppskatta. Min sammanfattande slutsats är att samhällsnyttan av stödet har stått i proportion till kostnaderna, dvs. att bredbandssatsningen har varit samhällsekonomiskt lönsam. 15

16 Summary Introduction From an international perspective, Sweden has long been at the forefront when it comes to expanding broadband and using IT. Access to broadband is becoming increasingly important for maintaining normal participation in society, both for companies and individuals. A well developed IT infrastructure with high transmission capacity throughout the country can help provide equal conditions for business and everyday life in different parts of the country. It can also help in meeting the major challenges that exist in the area of environment. Broadband should be able to maintain a minimum transmission speed of 2 Mbit/s symmetric and be upgradable to higher speeds as needs develop. The objectives of IT policy make clear that the state must have overall responsibility with regard to expanding IT infrastructure with high transmission capacity. This overall responsibility is expressed by means of the funding to broadband expansion that was paid during This funding has facilitated the expansion of broadband to areas that otherwise would not have gained access to broadband for some time to come, as shown in my assessment. Nonetheless, there remain areas and small towns throughout the country that still lack the prospects of gaining access to infrastructure of this kind. These may grow in number as the existing IT infrastructure needs to be upgraded, while at the same time there are no major commercial incentives in these areas. This is not a satisfactory situation. I therefore consider that the state should take overall responsibility to ensure that broadband is expanded in all parts of the country in the future as well. This should be done through the measures I propose in this report. 17

17 Summary SOU 2008:40 Proposals concerning funding I propose that funding be established to expand broadband to neglected areas outside of urban areas and small towns, where the municipality considers that expansion based on market conditions will not come about within five years. My data shows that in areas of this kind there are currently people and workplaces that lack the possibility of gaining access to broadband. This corresponds to 10 per cent of the population and 12 per cent of the workplaces in these areas. There is, however, reason to believe that even areas that are currently considered as being developed can soon be without IT infrastructure. This is because the demands for transmission capacity are increasing and that existing infrastructure is being dismantled. For this reason, I estimate that these figures could rise to, at most, people and workplaces. This would correspond to 38 per cent of the population and 45 per cent of the workplaces in these areas. I propose government funding for measures during the period This funding should be used to build access points for neglected areas outside of urban areas and small towns. This in turn will allow different types of access networks and operators. An access point that is built using this funding will, in turn, make it possible to provide a majority of those living or working in the neglected area with a connection of at least 2 Mbit/s in both directions, i.e. symmetric. This will allow the transmission of moving pictures. It should also be possible to upgrade the IT infrastructure that is built, since demands regarding transmission speeds will increase in the future. An expansion of this kind will cost at least SEK million. My analysis shows that this investment will be profitable from a socio-economic perspective, since it produces a surplus over a 30-year perspective. This government funding should be financed by establishing a new appropriation amounting to a total of SEK million in the central government budget for expansion of broadband in neglected areas. Funds should be re-distributed from expenditure areas 6 and 22, together with funds that have not been used in previously adopted estimated frameworks on the revenue side of broadband funding (Govt. Bill 1999/200:86, Committee Report 1999/2000:TU9, Riksdag Communication 1999/2000:256). It should also be possible to use revenue from auctions under the Electronic Communications Act to finance broadband expansion. This can be done by such means as establishing a special fund. 18

18 SOU 2008:40 Summary The percentage of government funding should be limited to 50 per cent. The rest of the financing should come from operators, municipalities, EU Structural Funds and regional policy funds from expenditure area 19. I propose that municipal co-financing amount to 10 per cent. To encourage voluntary work, municipalities should be able to deduct the value from the municipal co-financing. My evaluation is that the organisation created to deal with the previous broadband funding has, for the most part, functioned satisfactorily. My proposals are therefore mainly based on the same organisation with regard to additional funding. As with previous funding, municipalities are eligible to apply for funding if they wish to do so. Thus it is optional for municipalities to use the funding in the future as well. Decision-making authorities are county administrative boards, the regional self-government bodies, or coordination bodies in Kalmar or Gotland. Municipalities should update their IT infrastructure programmes and procure network provision. Municipalities should supplement IT infrastructure programmes with an account of how IT infrastructure planning is coordinated with the planning process under the Planning and Building Act. In their programmes, municipalities should also assign priorities to expansion based on the broadband needs of companies, individuals and the public sector. The National Post and Telecom Agency should be instructed to make an annual survey of the conditions for broadband and to report the results of and forecasts for broadband funding. I also propose that the instructions to the National Post and Telecom Agency and county administrative boards (or equivalent body) be changed so that IT infrastructure becomes a permanent task. During my work, I was made aware that IT infrastructure planning should be coordinated with the Planning and Building Act. A more detailed analysis of the most suitable form for this is necessary, and I propose that this task be assigned to the National Board of Housing, Building and Planning. My remit also included assessing the need for measures to promote collocation of IT infrastructure and canalisation (when establishing other infrastructure). My conclusion is that the potential for collocation would benefit if the ordinance on collocation of canalisation was repealed and integrated in the funding ordinances that I now propose. 19

19 Summary SOU 2008:40 Evaluation of previous funding Funding to expand broadband in has contributed to the expansion of broadband to areas where this otherwise would not have occurred. The PPP-like model 1 that has been used to finance broadband funding, i.e. where the state, together with municipalities, operators and EU Structural Funds, finances the expansion, has been successful. Every krona invested by the state has in principle been matched with an equal amount from other financiers. Based on the overall assets of funding for expansion, government broadband funding has accounted for a total of 51 per cent, municipalities for 11 per cent, operators for 30 per cent, EU Structural Funds for 7 per cent and regional policy funds for 1 per cent. Operators themselves estimate total assets of the funding project to SEK million as of 31 December A major share of the investments 85 per cent has been used to establish new infrastructure. Between 85 and 90 per cent (depending on the operator) of all new infrastructure that has been established has been fibre optic cable. There are many different technologies and varying degrees of coverage in the municipalities, depending on the operator engaged in the expansion using the funding. One clear effect of this funding is that Sweden has a high percentage of broadband connections in general, even in rural areas. This applies to both fibre and xdsl. Another conclusion is that the funding has contributed to giving the principle of fair and non-discriminatory terms a widespread impact. In practice, its application has varied depending on the operator engaged, which has also been criticised. Despite this, it is my opinion that the funding in general has contributed to better competitiveness in small towns and in rural areas, and that networks that previously had been closed have been opened up. There is, however, a need to analyse and define the term. For this reason, I propose that the National Post and Telecom Agency be instructed to analyse and define what fair and non-discriminatory terms entails. At present, this is not completely clear. When it comes to how the funding should be arranged, I consider that the organisation that has been built up around the funding has, in general, worked well. The funding projects established by the Swedish Association of Local Authorities and Regions and the county administrative boards (or equivalent decision-making 1 Public Private Partnerships 20

20 SOU 2008:40 Summary authority) have succeeded well with their tasks, based on the given conditions. As regards the funding for in-building networks, this has only been used to a limited extent; to date only a total of SEK 200 million of the estimated framework of SEK million has been used. Interest in applying for the tax reduction has been limited, but there has been a slight increase towards the end of the funding period. This may be due to the fact that more area networks are now available to which buildings can be connected. In a profitability assessment, the Swedish Agency for Public Management highlighted the socio-economic effects of broadband expansion that received government funding. On the whole, the estimate shows a comfortable margin of positive socio-economic profitability. Other socio-economic effects that are harder to evaluate can be added to this. My summary conclusion is that public benefit from the funding has been in proportion to the costs, i.e. that the investment in broadband in has been profitable from a socio-economic perspective. 21

21 Del A Förslag 23

22 Författningsförslag 1 Förslag till förordning om stöd till kommuner för att etablera bredbandsnät Härigenom förskrivs följande Syfte och förutsättningar för stöd 1 För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av en kommun i ett kommunalt ITinfrastrukturprogram i områden där utbyggnad inte bedöms ske på kommersiell grund får stöd lämnas till en kommun för projekt att etablera bredbandsnät. Stöd får även lämnas för projekt där man samtidigt med utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur anlägger kanalisation för IT-infrastruktur. Sådant stöd får inte lämnas till den som i samband med utbyggnad eller ombyggnad av IT-infrastruktur samtidigt anlägger kanalisation för annan IT-infrastruktur. Stöd enligt denna förordning får lämnas under de förutsättningar som anges i 4 6. och därtill vad avser stöd till samtidig anläggning av kanalisation i Med bredbandsnät avses i denna förordning elektroniska kommunikationsnät enligt 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation fram till och med nod, knutpunkt, mast, telestation eller annan anslutningspunkt som möjliggör uppkoppling med 2 Mbit/s till och från en övervägande andel av de boende och verksamma i det område för vilket kommunen har beviljats stöd. 25

BREDBAND I SVERIGE 2006

BREDBAND I SVERIGE 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 15 juni 2006 PTS-ER-2006:22 ISSN 1650-9862 BREDBAND I SVERIGE 2006 Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet BREDBAND I SVERIGE 2006 Förord Post- och telestyrelsen

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Statens regionala förvaltning

Statens regionala förvaltning Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform Slutbetänkande av Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Stockholm 2012 SOU 2012:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Fjärrvärme i konkurrens

Fjärrvärme i konkurrens Fjärrvärme i konkurrens Betänkande av TPA-utredningen Stockholm 2011 SOU 2011:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

En myndighet för alarmering

En myndighet för alarmering En myndighet för alarmering Betänkande av Alarmeringstjänstutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50 Nystartszoner Betänkande av Utredningen om nystartszoner Stockholm 2012 SOU 2012:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Förhandsprövning av nättariffer m.m.

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35)

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) YTTRANDE 1(5) 2015-06-03 RJL 2015/874 Förvaltningsnamn Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) Region Jönköpings län har fått

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem

Framtidens valfrihetssystem Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Stockholm 2014 SOU 2014:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5 Bild Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna Uppdragsforskningsrapport 2012:5 En rapport skriven av Roger Pyddoke och Mattias Haraldsson på uppdrag av Konkurrensverket Utvecklingen på telemarknaderna

Läs mer

konkurrensförutsättningar

konkurrensförutsättningar Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Betänkande av Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar Stockholm 2010 SOU 2010:73 2010_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2010-10-12 11:40:56 SOU och Ds

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Beskattning av mikroproducerad el m.m. Beskattning av mikroproducerad el m.m. Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Stockholm 2013 SOU 2013:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid

Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid A2003:015 Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken Elisabet Frankenberg, Kurt Lundgren Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid Elisabet

Läs mer