1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna."

Transkript

1 Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Då det även fanns ett 60-tal Volvo C70-entusiaster närvarande som bjudits in i samarbete mellan Upplands Motor och klubben till en träff denna dag i Upplands Motors lokaler, uppmanade Bo Algers de som ville veta mera om Svenska Volvo C70-klubben att gärna besöka klubbens hemsida. 2. Fastställande av röstlängd Bifogad förteckning, bilaga 1, över närvarande medlemmar fastställdes att gälla som röstlängd vid föreningsstämman. 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst Kallelse till föreningsstämman lades ut på klubbens hemsida den 11 april och har därefter skickats med post till alla medlemmar. Konstaterades att föreningsstämman var i behörig ordning utlyst. 4. Fastställande av föredragningslista Godkändes den i kallelsen intagna föredragningslistan för föreningsstämman. 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare Valdes Bo Algers till mötesordförande och Karin Atterholm till mötessekreterare. 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs medlem 38 Tore Lund och medlem 12 Peter Kilander. Desamma utsågs tillika till rösträknare vid stämman. 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Föredrog Bo Algers den framlagda verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011 i korthet varav bl a framgick att det efter klubbens bildande den 28 maj hållits tre styrelsemöten under året, att styrelsen fastställt budget för 2011 samt verksamhetsplan, att bankkonto öppnats i Handelsbanken och att intäkterna för verksamhetsåret är kr och de budgeterade utgifterna kr och överskottet således blev kr, att klubbens hemsida utvecklats under året samt att klubben varit representerad på ett antal bilträffar i landet, att klubben varit omskriven i media vid ett antal tillfällen, att en logotyp för klubben skapats av bilens designer samt att diverse reklammaterial/profilprodukter är under framtagande och kommer att distribueras till klubbens medlemmar i ett medlemspaket inom kort och att en klubbshop med profilmaterial kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, att kontakter har tagits med ett

2 försäkringsbolag för att få försäkringsrabatter men att några sådan ännu inte erhållits och slutligen att förberedelser pågått under en tid för att kunna arrangera dagens föreningsstämma. Noterades att siffran från det reviderade bokslutet för 2011 var felaktigt angiven i verksamhetsberättelsen. Korrekta siffror för klubbens tillgångar per 31 december 2011 ska vara kr (mot i verksamhetsberättelsen angivna kr), vilket kommer att korrigeras i verksamhetsberättelsen. Beslöts att godta verksamhetsberättelsen för Härefter genomgicks klubbens kassör Anders Jonsson den ekonomiska rapporten för 2011 vilken härefter godkändes av stämman. 8. Framläggande av revisionsberättelse Klubbens revisor Björn Dahlén har granskat redovisningen för 2011 och funnit denna vara i god ordning och tillstyrker därför att föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser samt att balansräkningen fastställs. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Beslutade stämman enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets ( till ) förvaltning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret till Val av ordförande (sker ej 2012 ordförande vald till 2013) Något val av ordförande sker inte för 2012 då Bo Algers är vald till ordförande intill föreningsstämman Val av vice ordförande Valberedningen, som bestått av Marina Scholander och Anne Algers, representerades vid mötet av Marina Scholander. Till ny vice ordförande efter avgående Hans Lahti föreslog valberedningen Jan-Aage Haaland för en tid om 2 år. Beslutade stämman enhälligt att välja Jan-Aage Haaland till vice ordförande för en tid om 2 år. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslog omval av klubbens sekreterare Karin Atterholm för en tid om 1 år. Omvaldes enhälligt Karin Atterholm till sekreterare för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma.

3 Omvaldes enhälligt styrelsens suppleanter Frederick Scholander och Mikael Andersson för en tid om 2 år. 14. Val av revisor och revisorssuppleant Föreslog valberedningen omval av revisor Björn Dahlén för 1 år och revisorssuppleant Lars Kock för 1 år för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma. Beslutade stämman enhälligt om omval av Björn Dahlén till revisor och Lars Kock till revisorssuppleant intill slutet av nästa föreningsstämma. 15. Tillsättande av valberedning Föreslogs omval av Marina Scholander och Anne Algers. Marina Scholander avböjde förslaget och Anne Algers var inte närvarande vid stämman. Till ny valberedelse för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma erbjöd sig Peter Kilander och Tore Lund att åta sig detta uppdrag. Valdes Peter Kihlander och Tore Lund till valberedning för klubben. 16. Behandling av propositioner från styrelsen (Förslag till stadgeändring) Styrelsen föreslår ändring av klubbens stadgar avseende lydelse i 3 Föreningens verksamhet som idag lyder: Föreningen skall verka för det i 2 angivna syftet genom att: Utge medlemspublikation med minst 4 nr per år... till Föreningens skall verka för det i 2 angivna syftet genom att: Aktivt vårda och regelbundet uppdatera föreningens hemsida, forum och Facebookgrupp. Efter omröstning bland klubbens medlemmar kunde konstateras att stämman med full majoritet biföll styrelsens förslag och att stadgeändringen därför kommer att göras. 17. Behandling av motioner från medlemmar Inga motioner från medlemmar har inkommit. 18. Fastställande av medlemsavgift (2013) och budget för innevarande verksamhetsår (2012) Diskuterades frågan om en förändring av medlemsavgiften inför 2013 skulle göras. Konstaterades att klubben är i ett fortsatt uppbyggnadsarbete och att de enda medel som hittills flutit in i klubbens kassa är i form av medlemsavgifter och att storleken på medlemsavgiften under det närmast kommande året fortsatt behöver vara i denna storleksordning. Fastställdes härefter styrelsens förslag om att behålla medlemsavgiften oförändrad under 2013 till att vara 500 kr för enskild medlem och 700 kr för familjemedlemsskap.

4 Framlades bokslut för klubben per maj månad 2012 och budget för Beslutades enhälligt att fastställa bokslutet per maj månad 2012 och budget för Utseende av hedersmedlem Styrelse har lämnat förslag till stämman om utseende av Björn Fredholm till ny hedersmedlem i klubben. Styrelsens motivering lyder: För stöd vid klubbens bildande och rådgivning avseende tekniska frågor till klubben och dess medlemmar. Björn Fredholm var kvalitétschef på Autonova där den första C70-modellen tillverkades och har också denna befattning på Pininfarinas fabrik i Uddevalla där C70:n numera tillverkas. För tekniska frågor från klubbmedlemmarna finns Björn Fredholm och hans team på Pininfarina till vårt förfogande vilket är en stor tillgång förklubben. Beslutades enhälligt att utse Björn Fredholm till Hedersmedlem i Svenska Volvo C70-klubben. 20. Övriga frågor Vid klubbens bildande fastställdes att denna enbart avsåg att rikta sig till medlemmar med intresse för den tidiga modellen av Volvo C70 som tillverkades mellan och att det var denna första modelltyp som klubben avsåg att arbeta för och främja bevarandet av samt dess kulturella och tekniska historia. Stämman diskuterade om även de nyare årsmodellerna från 2006 och framåt skulle ingå i klubbens intressesfär. Framkom bl a åsikter om att en sådan förändring skulle gynna klubben genom fler medlemmar, att detta skulle göra klubben till en mer intressant partner till Volvo samt att de båda bilmodellerna är tillverkade i samma fabrik. En eventuell förändring av klubbens stadgar i 2 Föreningens syfte ska kunna göras kan motion om denna förändring lämnas in av medlem inför nästa föreningsstämma. Uppmanade föreningsstämman åt styrelsen att förbereda motion för stadgeändring vid nästa föreningsstämma angående att även den nya C70-modellen ska ingå i klubbens intresse. 21. Mötets avslutning Som avslutning på mötet tackade klubben genom Bo Algers Upplands Motor och Linda Hultberg för att de anordnat dagens träff på Upplands Motor. Klubbens styrelsesuppleant Frederick Scholander och Gunnar Thiede, ansvarig för klubbens aktiviteter i Region Öst tackades för allt arbete de lagt ned för att ordna Vårträffen och föreningsstämman för klubben. Klubbens avgående vice ordförande Hans Lahti var inte närvarande vid mötet men kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Uppvaktades också klubbens medlem Lars Johannesson som tidigare i år vunnit 1:a pris i klubbens fototävling om Bästa vinterbild. Lars vann en årsavgift i klubben (för 2013) och fick

5 ett diplom. Andra och tredje pris i denna tävling gick till Peter Carlin (ej närvarande) och Peter Kihlander (närvarande) som kommer att få varsin pikétröja ur klubbshoppen. Under dagen hade omröstning skett om vilka Volvo C70 som var Dagens snyggaste coupé, cabriolet och ombyggd/pimpad. Med 118 röster gick priset om snyggaste coupé till NWW805 som hörde till far och son Gunnar och Johan Edeland, snyggaste cabriolet till Gunnar Thiede med RST849 och snyggaste ombyggda/pimpade till C70 med reg nr RAZ414 tillhörande Johnny Starborg som tyvärr inte var närvarande vid prisutdelningen. Vinnarna fick pokaler och diplom. Vid en extra utlottning mellan de tre vinnarna ovan vann dessutom Gunnar och Johan Edeland med NWW805 ett års bilförsäkring genom ett bidrag från Volvia. Härefter förklarades 2012 års föreningsstämma avslutad. Sollentuna den 12 maj 2012 Vid protokollet Justeras Karin Atterholm Bo Algers Ordförande Tore Lund Peter Kilander

6 Bilaga 1 Närvarande medlemmar Bo Algers Anders Jonsson Hans Atterholm Frederick Scholander Peter Kilander Lars Kock Gunnar Thiede Björn Dahlén Jan Andersson Tore Lund Mikael Zuhr Christer Strandberg Ola Dahlqvist Lars Johannesson Sven-Åke Edlund Magnus Persson Bo Arwidsson Karin Atterholm (sekreterare i klubben) Marina Scholander (valberedning) Övriga närvarande Ett uppskattningsvis 60-tal C70-entusiaster från Stockholmsområdet som bjudits in av Upplands Motor och Svenska Volvo C7-klubben gemensamt.

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer