1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna."

Transkript

1 Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Bo inledde mötet med att dela ut en enkät med frågor om hur man upplever klubbens webbplats, önskemål och idéer till förbättring av denna. Bo informerade också om de närmaste träffarna på Tjolöholm, Taxinge Slott och manifestationsdagen i Uddevalla i samband med att Volvo stänger fabriken och tillverkningen av Volvo C70 läggs ned. 2. Fastställande av röstlängd Bifogad förteckning, bilaga 1, över närvarande medlemmar fastställdes att gälla som röstlängd vid föreningsstämman. 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst Kallelse till föreningsstämman lades ut på klubbens websida den 7 april och har dessutom skickats per (alternativt brev till medlemmar som saknar adress) till alla medlemmar. Konstaterades att föreningsstämman var i behörig ordning utlyst. 4. Fastställande av föredragningslista Godkändes den i kallelsen intagna föredragningslistan för föreningsstämman. 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare Valdes Bo Algers till mötesordförande och Karin Atterholm till mötessekreterare. 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Andreasson och Hans Andersson. Mikael och Hans utsågs också till rösträknare vid stämman. 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Föredrog Bo Algers den framlagda verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012 i korthet varav bl a framgick att klubben hållit föreningsstämma den 12 maj i Upplands Motors lokaler i Akalla, Stockholm, att sex styrelsemöten hållits under året, att styrelsen fastställt verksamhetsplan för 2012 omfattande fastställande av budget, skapande av profilplan, upprättande av ett diskussionsforum, tagit fram promotionmaterial, fortsatt teknisk support via klubbens websida samt förberett inför årsmötet/föreningsstämman Klubben har blivit medlem i SVIS (Svenska Volvoklubbar i samverkan) och varit med på SVIS styrelsemöten. Vid utgången av 2012 hade klubben 149 medlemmar varav tre hedersmedlemmar, vilket är en ökning av antalet medlemmar med 51 st eller ca 50%.

2 Klubbens websida har fortsatt att utvecklas och ett flertal dokument har översatts till engelska. I januari 2013 hade websidan i snitt 80 besökare per dag, och på den lösenordsskyddade delen av websidan finns 52 dokument om klubben och Volvo C70. En Facebookgrupp har skapats som kan nås bl a från websidan där många medlemmar deltar. Klubben har varit representerad på större bilträffar som VROM och Vallåkra samt haft sju egna regionträffar, de flesta i region Syd. En träffkalender finns tillgänglig på websidan. Media i Sverige, Holland, Tyskland och USA har skrivit om klubben. Vidare har klubben tagit fram en del profilprodukter och öppnat en webshop som är tillgänglig via websidan. En del av profilprodukterna ingår i det medlemspaket som skickas ut till alla nya medlemmar. Klubben har dessutom tagit fram roll-ups, beachflaggor och banderoller att användas vid olika träffar. Klubben har fortsatt arbetet med att kontakta diverse försäkringsbolag för att försöka få försäkringsrabatter men några sådana har ännu inte erhållits. Förberedelser har gjorts för studiebesök på Volvos karossfabrik i Olofström tillsammans med arbetet för att arrangera föreningsstämman i Åhus den 4 maj. Diskussioner har förts för att undersöka möjligheten att skapa en klubblokal i Volvos nuvarande fabrikslokaler i Uddevalla, en arbetsgrupp har skapats för en eventuell introduktion av Volvo C70II i klubben och slutligen har ett samarbete med Volvos fabriksledning i Uddevalla upprättats för att tillsammans arrangera ett evenemang i juni 2013 i samband med nedläggningen av fabriken. Beslutades godta verksamhetsberättelsen för Efter detta gick klubbens kassör Anders Jonsson igenom den ekonomiska rapporten för Vid årets början uppgick tillgångarna till :75 kr. Intäkterna för verksamhetsåret uppgick till :20 kr och de slutliga utgifterna blev kr, vilket innebar ett underskott för verksamhetsåret på :80 kr. Vid utgången av året uppgick behållningen i klubben till :95 kr. Kostnaderna bestod av införskaffande av profilprodukter till medlemspaket till den nystartade klubbens alla medlemmar under och till flaggor och banderoller för att presentera klubben vid träffar samt kostnader för utvecklingen av klubbshopens produkter. Beslutade stämman godkänna den ekonomiska rapporten för Framläggande av revisionsberättelse Redovisades klubbens revisor Björn Dahléns granskning av redovisningen för 2012 som funnits vara i god ordning och revisorn tillstyrker därför att föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser samt att balansräkningen fastställs. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Beslutade stämman enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.

3 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsårets förvaltning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret Val av ordförande Valberedningen som bestått av Tore Lund och Peter Kilander representerades vid mötet av Tore Lund och rapporterade att man haft stora problem att lyckas få medlemmar till att ingå i styrelsen för de olika poster som skulle väljas vid stämman. Föreslog valberedningen omval av klubbens ordförande Bo Algers för en tid om ett (1) år. Beslutade stämman enhälligt att välja Bo Algers till ordförande för en tid om ett (1) år för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma. 12. Val av vice ordförande Val av vice ordförande sker ej då vice ordförande är vald till Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslog nyval av Mikael Andreasson och Anders Lüborg till styrelseledamöter för en tid om två (2) år och Rickard Nilsson till styrelsesuppleant (fyllnadsval för Mikael Andreasson) för en tid om två (2) år. Vid styrelsens konstituerande möte kommer man inom styrelsen att utse sekreterare och kassör. Beslutade stämman enhälligt välja Mikael Andreasson och Anders Lüborg till styrelseledamöter och Rickard Nilsson till styrelsesuppleant för en tid om två (2) år. Frederick Scholander kvarstår som suppleant i styrelsen för ytterligare ett (1) år 14. Val av revisor och revisorssuppleant Föreslog valberedningen omval av revisor Björn Dahlén för ett (1) år och revisorssuppleant Lars Kock för ett (1) år för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma. Beslutade stämman enhälligt om omval av Björn Dahlén till revisor och Lars Kock till revisorssuppleant intill slutet av nästa föreningsstämma. 15. Tillsättande av valberedning Föreslogs omval av Tore Lund och Peter Kilander. Beslutades enhälligt att välja Peter Kilander och Tore Lund till valberedning för klubben. 16. Behandling av propositioner från styrelsen (Förslag till stadgeändring: Upptagande av Volvo C70II , m m) Vid föreningsstämman 2012 gavs styrelsen av stämman i uppdrag (Protokoll 20) att förbereda ett förslag till stadgeändring för att föreningens verksamhet också ska omfatta den nyare modellen av Volvo C70 (Volvo C70II tillverkad från 2006) som är baserad på Volvo S40- och V50 -modellerna. Tillverkningen av Volvo C70II kommer att läggas ned i juli På stämman 2012 framkom bl a åsikter om att en sådan förändring skulle gynna klubben genom fler medlemmar, att detta skulle

4 göra klubben till en mer intressant partner till Volvo samt att de båda bilmodellerna är tillverkade i samma fabrik. Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår därför stämman att klubbens stadgar, 2 och 3, ändras enligt följande: 2. Föreningens syfte Nuvarande lydelse: Svenska Volvo C70-klubben är en religiös och politiskt obunden ideell förening, med kulturell och social inriktning, öppen för alla med intresse av fordon av märket Volvo C70 coupé och cabriolet av årsmodellerna Klubben skall arbeta för att främja detta intresse samt för bevarandet av fordon av ovan nämnda märke och modeller och deras kulturella och tekniska historia. Föreslagen lydelse: Svenska Volvo C70-klubben är en religiös och politiskt obunden ideell förening, med kulturell och social inriktning, öppen för alla med intresse av fordon av märket Volvo C70 coupé och cabriolet av årsmodellerna samt Volvo C70II av årsmodellerna Klubben skall arbeta för att främja detta intresse samt för bevarandet av fordon av ovan nämnda märke och modeller och deras kulturella och tekniska historia. 3. Föreningens verksamhet Nuvarande lydelse: Arrangera träffar där de som delar intresset för Volvo C skall få tillfälle att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter. Föreslagen lydelse: Arrangera träffar där de som delar intresset för Volvo C skall få tillfälle att träffa lika likasinnade och utbyta erfarenheter. Beslutade stämman enhälligt att hälsa den nyare Volvo C70II-modellen välkommen i klubben. Styrelsen föreslår dessutom en ändring av 12 Föreningsstämma. Föreningen har sedan tidigare beslutat att klubbens websida ska ersätta medlemstidning genom att den kontinuerligt uppdateras. En medlemstidning har bedömts vara för kostsam för klubben i nuläget. Styrelsen föreslår därför ett tillägg till stadgarnas 12. Nuvarande lydelse: Styrelsen kallar till föreningsstämma genom notis i klubbens medlemstidning eller genom e-post till medlem. Föreslagen lydelse: Styrelsen kallar till föreningsstämma genom notis i klubbens medlemstidning, alternativt websida eller genom e-post till medlem.. Beslutades godkänna den föreslagna ändringen.

5 17. Behandling av motioner från medlemmar Inga motioner från medlemmar har inkommit. 18. Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift och budget för kommande verksamhetsår Diskuterades frågan om en justering av medlemsavgiften inför Avgiften kan sägas vara ganska hög men med tanke på att klubben är relativt nystartad och än så länge har ett rätt litet antal medlemmar bedömdes storleken på avgiften vara behövlig. Fastställdes härefter styrelsens förslag om att behålla medlemsavgiften oförändrad under 2014 till att vara 500 kr för enskild medlem och 700 kr för familjemedlemskap. Framlades budget för Beslutades enhälligt att fastställa budget för Under denna punkt diskuterades också frågan om försöken att få rabatt hos något försäkringsbolag för försäkring av våra bilar. Klubben har ännu inte fått något försäkringsbolag att intressera sig för Svenska Volvo C70-klubben men man fortsätter arbeta för detta. 19. Mötets avslutande Som avslutning på mötet riktades ett stort tack till Magnus Hallberg och Mikael Andreasson för deras arbete med att anordna gårdagens lyckade studiebesök på Volvo Personvagnars Karosskomponenter i Olofström och dagens föreningsstämma och väl arrangerade träff i Åhus. Bo Algers informerade att avtackning av klubbens tidigare vice ordförande Hans Lahti samt de styrelsemedlemmar som i och med dagens föreningsstämma lämnar styrelsen skulle komma att ske i anslutning till den gemensamma lunchen lite längre fram på dagen. Däremellan skulle frågesport hållas och omröstning om Finaste C70 bland medlemmarnas bilar på parkeringen avgöras. Härefter förklarades 2013 års föreningsstämma avslutad. Åhus den 4 maj 2013 Vid protokollet Justeras Karin Atterholm Bo Algers Ordförande Mikael Andreasson Hans Andersson

6 Bilaga 1 Närvarande medlemmar Bo Algers Hans Lahti Anders Jonsson Hans Atterholm Mikael Andreasson Jan-Aage Haaland Lars Kock Jörgen Melkersson Tore Lund Lennart Persson Thomas Lincoln Hans Andersson Björn-Åke Johansson Jörgen Brodin Anders Lüborg Magnus Persson Rickard Nilsson Reine Boström Karin Atterholm (sekreterare i klubben) Christina Persson Sara Andersson Eva-Lena Johansson Birgitta Brodin Mona Boström

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 1. Mötes öppnande 2. Justering av röstlängd/medlemslista 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Val av ordförande

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer