Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern."

Transkript

1 Årsberättelse 2008

2 Innehåll Detta är Swerea Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan skådat slag... är Swerea en del av lösningen för svensk framtida industri. Tomas Thorvaldsson, Swereas VD ger sin syn på verksamheten. Styrelseordförande har ordet Vår forskning skall utmynna i praktiskt användbara lösningar hos våra kunder Swerea IVF Nav i svensk produktionsforskning Swerea KIMAB Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Fokus på att skapa nytta Swereas verksamhet skapar nytta för industri och samhälle. Projekt och program Kunskap skapas genom flera former av samarbeten. Drivkrafter och utmaningar Global konkurrens, klimatförändringar, råvaruresurser, hög produktutvecklingstakt, nya materialoch tillämpningsområden, produktion i lågkostnadsländer Swerea står inför många utmaningar. Swerea SICOMP Ledande inom kompositforskning. Swerea SWECAST Ledande inom gjutning Medarbetare och kompetens Kärnan i kunskapskoncernen Swerea. Samverkan med högskolor och universitet Samarbete med den akademiska världen är en grundbult Så här styrs Swerea Styrelse och ledningsgrupp. Hållbar utveckling CSR ett framtida konkurrensmedel. Resultat- och balansräkning Flerårsöversikt. Förteckning över medlemsföretag

3 År 2008 i korthet 3 År 2008 i korthet ökade med 11 procent till 399 (360) Mkr. Industriföretagen svarade för 54 procent av intäkterna. Den europagemensamma forskningen stod för ca 9 procent. 11%Omsättningen Nationella program svarade för 37 procent. Rörelseresultatet före finans uppgick till 2,9 (11,6) Mkr. 586 Antalet medlemsföretag ökade med 86 nya företag till 586 medlemsföretag med säte i ett tiotal länder. Swerea driver två Excellence Centra. Produktionslyftet (Swerea IVF). Casting Innovation Center (Swerea SWECAST). Målet är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer inom områden som är viktiga för svensk industris framtida konkurrenskraft. Under 2008 pågick totalt 64 EU-projekt inom Swerea-koncernen, av vilka Swerea koordinerat 11. Swerea-koncernens fyra dotterbolag bytte namn, logotyper och grafisk profil för att markera samhörigheten mellan instituten och att stärka varumärket Swerea. Dotterbolagens nya namn är Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Koncernens forskare var inbjudna som föredragshållare på internationella konferenser vid 95 tillfällen. Tre medarbetare fick utmärkelser för sina presentationer inom forskning och utveckling. Peter Nyström (Swerea SWECAST) tilldelades pris för Årets Miljöinnovation samt Stiftelsen Silléns innovationsfonds pris för sin uppfinning NAYVOC, en bindemedelstillsats för gjutformar som minskar utsläppen av flyktiga organiska ämnen med upp till 90 procent. Dr. Vlademir Kucera (Swerea KIMAB) tilldelades Marcel Pourbaix Award för sina vetenskapliga gärningar inom korrosionsområdet. Dr. Ramin Moshfegh (Swerea IVF) omnämndes i publikationen 2000 Outstanding Scientists 2008/2009.

4 4 Detta är Swerea Detta är Swerea Swerea skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärs mässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Swerea består av moderbolaget Swerea och fyra forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs i sin tur av ägarföreningar från industrin (51 procent) och av staten (49 procent). Kortfakta VD Institutet grundat 1964 Mats Lundin Omsättning 182 Mkr Antal anställda 161 Antal medlemsföretag 224 Verksamhetsorter Mölndal och Stockholm VD Institutet grundat 1921 Staffan Söderberg Omsättning 143 Mkr Antal anställda 143 Antal medlemsföretag 185 Verksamhetsort Stockholm Dotterbolag Institut de la Corrosion (Brest, Frankrike) VD Institutet grundat 1988 Hans Hansson Omsättning 29 Mkr Antal anställda 29 Antal medlemsföretag 3 Verksamhetsorter Piteå och Mölndal VD Institutet grundat 1967 Mats Holmgren Omsättning 48 Mkr Antal anställda 43 Antal medlemsföretag 175 Verksamhetsorter Jönköping

5 Detta är Swerea 5 Swerea SICOMP Piteå Ett resultat av forskningen kring mixmaterial är denna grävmaskinstand, konstruerad för maximal påfrestning. Swerea IVF Swerea SICOMP Mölndal Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Swerea SWECAST Jönköping Verksamhet Produkt- och produktionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbets organisation Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, smidning, yt- och värmebehandling Arbetsliv, miljö och energi Materialutveckling: Textil, plast, gummi och keramer Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet Materialanalys, provning och certifiering. Dotterbolag till Swerea KIMAB: Institut de la Corrosion, Brest (Frankrike) Omsättnings- och resultatutveckling 500 Omsättning Mkr Resultat efter finansnetto Mkr 50 Process- och legeringsutveckling stål och metall. Fogning av komponenter processer och dimensionering. Tillverkning av komponenter processer och optimering. Mekaniska egenskaper provning och prediktering. Material för krävande miljöer korrosionsprocesser. Provning och skyddsmetoder havsvattenkorrosion. Materialanalys och metallografi. Skadeanalys och materialval, polymerer Polymera fiberkompositer inkluderande: materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, produktutveckling, prototyptillverkning och provning. Omsättning per dotterbolag Swerea SWECAST 48 Mkr Swerea IVF 182 Mkr Swerea SICOMP 29 Mkr Swerea KIMAB 143 Mkr Materialteknik och metallurgi för järn, stål och metaller. Design, konstruktion och produktutveckling. Prototyptillverkning. Processutveckling och optimering med stöd av simulering. Haveri- och skadeanalyser inklusive mekanisk provning. Miljöutredningar och miljöskyddsteknik. Energieffektivisering. Företagsanpassade utbildningar. Nyckeltal Omsättning 399 Mkr Omsättningsökning 11 % Rörelsemarginal 1 % Avkastning på eget kapital 3,1 % Soliditet 58 % Kassalikviditet 168 % Investeringar 17,3 Mkr Medeltal anställda 345 Omsättning per anställd 1157 kkr

6 6 Ord från VD Ord från VD Det har varit ett omtumlande år. Första halvåret av 2008 gick i den dundrande högkonjunkturens tecken där expansion och kapacitetsbrist var ledorden inom svensk och internationell industri. Vid sommaren och därefter har vi sett en accelererande nedgång för att vid årsskiftet 2008/2009 befinna oss mitt i en lågkonjunktur av sällan skådat slag. Swerea har varit, och är, en del av lösningen för svensk framtida industri. Eftersom detta berör Swereas kärnkunder inom verkstads- och materialindustrin har vi på nära håll följt, och naturligtvis varit påverkade av denna nedgång. Det är då glädjande att kunna konstatera att Swerea varit, och är, en del av lösningen för svensk framtida industri. Swerea-koncernen har vuxit under året, både intäktsmässigt och i volym mätt i antal forskarmanår. Och vi har gjort det med lönsamhet. Vi har ökat intäkterna både från svensk och internationell industri och från våra offentliga forskningsfinansiärer. Detta ser jag som ett bevis för att vi ligger rätt till i våra erbjudanden och att vi har en väl avvägd balans mellan forskning och utveckling, mellan långsiktig kompetensuppbyggnad och mer jordnära resultatspridning och implementering i industrin. Nyttoaspekten är den bärande idén med verksamheten; forskningsresultat till industrinytta! Det leder till utveckling av både näringsliv och samhälle och bidrar till vårt gemensamma välstånd. Föreliggande årsrapport ger många exempel på hur Swerea och våra samarbetspartners tillsammans kan skapa nytta genom samverkan. Medlemsprogrammen växer Samtliga bolag i koncernen har haft många och nära kontakter med sina cirka 600 industriföretag som är medlemmar i bolagens fleråriga FoU-program. Det har varit i form av medlemsdagar, seminarier, konferenser, besök och på flera andra sätt. Detta har varit uppskattade aktiviteter både för våra industrikollegor och för våra medarbetare. Gemensamma projekt är kärnan av verksamheten inom medlemsprogrammen. Att volymen i dessa växer är ett kvitto på att våra industrimedlemmar vill fortsätta att verka genom dessa samarbetsformer. Samtidigt ökar också våra kontakter med övrig industri, dvs. de som ännu inte är medlemmar i våra forsknings- och utvecklingsprogram. Tanken är att våra bilaterala samarbeten också ska leda till att våra samarbetspartners finner det tillräckligt intressant och lönande med de gemensamma programmen för att vilja medverka i dem till ömsesidig nytta. Av våra totalt ca industrikunder är målet att huvuddelen någon gång ska bli medlemmar! Samverkan med akademin i och utanför Sverige har som vanligt varit intensiv. Växelverkan sker på många plan. Naturligtvis bygger det mesta på projektverksamheten, men den kan samordnas och stödjas genom olika åtgärder. Större centrumsatsningar bidrar till ett nationellt ansvar inom kärnområden och utvecklande av nya kompetenser. Inom Swerea-koncernen har vi styrelserepresentanter från akademin i flera dotterbolag, liksom vi har styrelserepresentanter inom akademin. Flera av oss finns representerade inom olika programråd, institutionsråd, forskningsråd osv. inom akademin. Representanter från akademin deltar i sin tur aktivt inom Swerea. Delade tjänster är ett viktigt redskap, allt från adjungerade professorer och gästprofessorer, till andra tjänster inklusive forskarstuderande. Det är en styrka att även detta sker åt bägge håll. Europaprojekten utvecklar medarbetare och medlemmar Det internationella samarbetet sker både med företag och inom den internationella forskningen där naturligtvis EU-programmen dominerar. Inom sjunde ramprogrammet och RFCS (Research Fund Coal and Steel) hade vi under 2008 drygt 60 projekt rullande varav Swerea koordinerade elva. Detta är en viktig kunskaps-

7 Ord från VD 7 källa och kompetensutveckling för oss som organisation som kommer våra industriföretag till godo både direkt och i olika typer av samarbetsprogram. Att vara med och lotsa ut våra medlemmar för deltagande i EU-program är en annan viktig roll. Världen är dock större än Europa. Vi samarbetar med universitet och företag i Amerika, Afrika, Asien och Australien. Även om dessa samarbeten ännu inte är så stora är de viktiga för att ge en sann internationell inblick och återspegling i vår verksamhet. Våra nationella forskningsfinansiärer spelar en stor roll för oss. Nästan hälften av vår finansiering kommer från dem. Det är då viktigt att vi har en nära dialog på olika plan, för att påverka forskningsinriktning, påtala intressanta forskningsområden och naturligtvis växelverka med dem i olika forskningsprogram. Basfinansieringen som vi får från staten som en del i industriforskningsinstitutens finansiering är mycket värdefull. Under 2008 uppgick den till 12 procent av omsättningen för Swerea-koncernen. Tack vare denna är det möjligt att utveckla kunnande och kompetenser som gör att vi kan hålla oss i framkanten inom våra kärnområden och se framåt på ett offensivt sätt utan bindningar till dagens finansieringsproblematik. Detta är bra både för oss som kunskapsföretag och för våra industripartners som drar nytta av den uppbyggda grundkompetensen. personal kan inte en sådan här verksamhet drivas som bygger på kompetens, förtroende och kreativitet. Framtiden är som vanligt svår att sia om. I dessa tider är osäkerheten större än den varit på mycket länge. För våra stora industrikunder har 2009 börjat med en dramatisk nedgång i orderingången. Få är villiga att ge någon prognos framåt. Detta påverkar naturligtvis även Swerea-koncernen. Vi följer mycket noggrant utvecklingen för att på bästa sätt kunna bistå våra medlemmar och samarbets partners. Vi vill vara en del av lösningen för svensk industri när det gäller kompetensutveckling och att ta nya grepp. Jag är helt övertygad om att vi kan spela en viktig roll inom de kompetensområden som Swerea representerar! Tomas Thorvaldsson Att vi själva hela tiden utvecklas som medarbetare och ledare är viktigt. Kontinuerlig kunskapsutveckling Den namnfilosofi och grafiska profil som infördes i alla koncernbolag 2008 har stärkt Swerea-gemenskapen och gjort koncernen mer synlig. I svensk media tidningar, tv, radio har vi medverkat och fått positiva omdömen drygt 350 gånger. Den varumärkesundersökning som genomfördes under året visade att en stor del av den tekniskt intresserade allmänheten vet vad Swerea är och vad vi gör. Ett mycket bra resultat efter så kort tid! Att Swerea-koncernen växer med lönsamhet har också inneburit att vi kunnat fortsätta med investeringsprogram för kunskapsutveckling av vår personal. Att vi själva hela tiden utvecklas som medarbetare och ledare är viktigt. Utan en kunnig och engagerad

8 8 styrelseordförande har ordet Styrelseordförande har ordet Swereas primära uppgift är inte att syssla med ren grund forskning utan vår forskning ska utmynna i praktiskt användbara lösningar hos våra kunder. I vårt arbete kommer vi givetvis ibland bedriva forskning av mer grundläggande natur och det kan ske i egen regi men många gånger i samverkan med våra högskolor och universitet. Vår forskning ska utmynna i praktiskt användbara lösningar hos våra kunder. Jag har nu som ny ordförande i Swerea haft förmånen att komma in i verksamheten när plattformen är skapad och man kommit långt i sitt verkliga arbete. Nytta kan uppnås exempelvis genom att nya produkter kommer fram, lösningar på praktiska problem införs och nya effektivare processer utvecklas Vi har därför en stor utmaning i att fånga upp våra kunders och intressenters önskemål om vad de vill att vi ska göra och sedan omvandla dem till konkreta projekt. Vi måste sedan bli bättre på att mäta effekten av det vi åstadkommer. De som bidrar med ekonomiska medel av olika slag har givetvis ett intresse av att det blir praktisk nytta av det de satsar. Inom Swerea finns det en stor kompetens inom ett antal viktiga områden, vilket framgår längre fram i årsredovisningen. Jag ser framför mig att vi kommer att bedriva en rad projekt som spänner över en mängd kompetensområden och här ser jag en stor möjlighet för Swerea ser onekligen spännande ut med stora möjligheter trots den ekonomiska krisen. Vi avser att stärka vårt erbjudande till våra kunder under 2009 både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Avslutningsvis vill jag tacka alla duktiga medarbetare i Swerea för ett bra år som gått. Martin Ivert Struktur från kolfiberväv.

9 Drivkrafter och utmaningar 9 Drivkrafter och utmaningar Det svenska näringslivet är beroende av att kunna hålla en hög och god utvecklingstakt för att bibehålla och stärka sin konkurrens. Swereas huvuduppgift är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik för näringslivet. Swereas roll påverkas av ett antal drivkrafter: Global konkurrens De svenska företagen är i hög grad direkt eller indirekt exportberoende och konkurrerar i stor utsträckning på en global marknad. Klimatförändring och råvaruresurser Utvecklingsbehovet är stort för att ta fram nya material, produkter, processer och produktionsmetoder som minskar förbrukningen av ändliga resurser och minskar utsläpp som påverkar miljön. Hög produktutvecklingstakt Den höga konkurrensen ger upphov till en allt snabbare produktutveckling och kortare livscykler för att vinna konkurrensfördelar. Huvuddelen av Swereas kunder representeras av tillverkande industri samt processindustrin för framställning av material och produkter inom komposit, textilier, polymerer, stål, rostfritt, järn och gjutgods. Nya material och tillämpningsområden Nya produktionsmetoder och processer skapar behov av att utveckla nya material och tillämpningsområden. Produktion i lågkostnadsländer I och med att många företag förlägger produktion i lågkostnadsländer ökar behovet av att säkerställa produktions- och produktkvaliteten. Swereas utmaningar är att: tillsammans med medlemsföretagen och andra kunder, identifiera och lösa konkreta problem genom tillämpad teknisk forskning bistå svenskt näringsliv i att behålla och förstärka sin konkurrensfördel som högförädlande industri överföra kompetens till medlemsföretagen så att de senaste tekniska rönen blir praktiskt tillämpbara samordna Swereas resurser så att internationell konkurrenskraft uppnås fokusera på sådant som Swerea är eller kan bli bäst på. Genom att vara en naturlig partner till kunderna kan kontinuiteten tryggas i forsknings- och utvecklingsprocessen även i tider av lågkonjunktur när företagen tvingas till uppsägningar eller flytt av produktion och således tappar delar av den egna expertisen.

10 10 Vision, affärsidé, mål och strategi Vision, affärsidé, mål och strategi Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern i världsklass. Koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. Den ska vara ett nationellt centrum för valda spetsområden inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik vilket kräver fokusering för excellens. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Affärsidé Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Bolaget ska också arbeta för att stärka konkurrensoch innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Mål Ekonomiska mål 2012 För den organiska tillväxten gäller: Verksamhetsvolymen i koncernen ska genomsnittligt öka med 5 procent per år. Koncernens rörelseresultat ska i genomsnitt uppgå till 3 procent av omsättningen. Marknadsmål 2012 Tillväxt på hemmamarknad och exportmarknad så att koncernens volymmål uppnås. ökning av medlemsintäkter med minst 100 Mkr. Intäkter från internationell verksamhet som motsvarar ca 30 procent av koncernens omsättning. Fördubbling av genomsnittsintäkten från SME. En mätbar ökning av kännedomen om varumärket Swerea ska ha uppnåtts. Utvecklingsmål 2012 Swerea ska uppfattas som den ledande FoU-aktören i Sverige inom: produktionsforskning materialrelaterad fordonsforskning forskning om metallers mekaniska egenskaper med koppling till tillverkning och användning gjutna material korrosion och korrosionsskydd fiberkompositer konstruktion och tillverkningsteknik textilforskning. Swerea är en erkänd leverantör av kompetens på energi- och miljöområdena. Swerea Academy en koncerngemensam kompetensutvecklings- och karriärmodell har skapats.

11 Vision, affärsidé, mål och strategi 11 Affärsmodell Swerea-koncernen är icke vinstutdelande, dvs. de ekonomiska resultat som uppkommer i bolagens verksamheter kan inte delas ut till ägarna utan ska återinvesteras i respektive bolag. Swerea verkar dock under samma marknadsmässiga förutsättningar som det konkurrensutsatta näringslivet och måste skapa egengenererade intäkter som balanserar kostnaderna så att en långsiktig ekonomisk överlevnad kan säkerställas. Swereas intäkter kommer genom ett antal olika källor: uppdragsverksamhet Swerea utför FoU-verksamhet på uppdrag av främst företag, såväl medlemsföretag som icke-medlemmar. Medlemsprogram Medlemsföretagen deltar i gemensamma FoU-program och betalar en medlems avgift. EU-projekt FoU-uppdrag vars finansiering delas mellan EU, industrin och nationella forskningsfinansiärer. Nationella program offentligt finansierad långsiktig tillämpad forskning, främst initierad av Energimyndig heten, Vinnova, Nutek, KK-stiftelsen eller Jernkontoret. Strategiska val Fokus är marknad och lönsam tillväxt. Det har lett till följande strategiska val: Marknad Koncernbolagen ska uppträda under gemensamt varumärke. Samarbetet med lojala kunder/medlemmar ska stärkas. Långsiktiga strategiska allianser ska utvecklas med enskilda kunder och med andra forskningsutövare. Swereas erbjudanden till SME ska utvecklas mot ett mer kvalificerat innehåll. Koncernens internationella verksamhet ska öka som ett medel för att bättre möta behovet av spetskompetens i Sverige. Verksamhetsutveckling Erbjudanden om nya och utvidgade medlemsprogram ska leda till att företag flyttas från gruppen icke-medlemmar till medlemmar. Kompetensutvecklingsmedel från huvudägaren ska användas för att utveckla strategiska kompetenser i koncernen. Deltagande i internationella forskningsprojekt ska stärka utvecklingen av koncernens strategiska kompetensområden eller generera annat påvisbart mervärde. Aktivt arbete ska utföras för att påverka volym och inriktning av offentliga forskningsprogram. Fördelning per verksamhet Uppdrag 38 % Medlemsprogram 16 % EU-projekt 9 % Nationella program 37 % Ekonomi Fördelningen mellan offentliga/privata intäkter ska vara 50/50 plus/minus 10 procent. Företagsförvärv och/eller förvärv av hela eller delar av verksamheter ska endast prioriteras om detta ligger i linje med befintliga strategier och om de stärker Swereas möjligheter att uppnå sina långsiktiga mål.

12 12 Fokus på att skapa nytta Fokus på att skapa nytta Swereas huvuduppgift är att skapa nytta genom att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik för närings livet. Nytta skapas för flera intressenter ägarna, utöver medlemsföretagen även samhället genom statens ägarandel samt medarbetare och den akademiska världen. Intressenter Medlemsföretag Medlemsprogrammen är en av hörnstenarna i verksamheten. I dessa program samlas en medlemskrets inom ett gemensamt område och bidrar tillsammans till att säkerställa kompetensuppbyggnad inom området. Totalt finns inom Swerea ett tiotal medlemsprogram med ca 600 medlemsföretag. Uppdragsgivare Swerea har ca företagskunder. Av dessa är en klar majoritet av företagen små och medelstora företag. Dessa saknar ofta egna forskningsresurser och möjlighet till kompetensutveckling av egen kraft. Ägare Swerea ägs till 49 procent av RISE Holding AB (namnbyte från IRECO Holding AB) som är statens holdingbolag för ägande av industriforskningsinstitut. Dess huvudsakliga roll är att företräda de svenska industriforskningsbolagens intressen inför myndigheter och offentliga finansiärer. Resterande 51 procent ägs av ägar föreningar bestående av svenska och internationella industriföretag.

13 Fokus på att skapa nytta 13 Exempel på projekt med inriktning mot bättre energieffektivitet och reduktion av miljöfarliga ämnen är utveckling av nya lättviktsmaterial. Nytta Tillsammans med nationella och internationella program byggs en kompetensbas upp som genererar ytterligare bilaterala samarbeten i form av projekt tillsammans med Swereas partners. Medlemsföretagen har fördelen av att få vara med och påverka och styra inriktningen av programmen. De får tillgång till kunskap som ligger i forskningsfronten, samtidigt har de tillgång till koncernens forskningsnätverk. Medlemsföretagen har också möjlighet att delta i stora projekt där både materialleverantörer och material tillverkande företag deltar. Inom programmen uppstår naturliga nätverk mellan deltagande företag. Företagen kan i sin utvecklingsprocess anlita Swereas erfarna medarbetare genom särskilda uppdrag eller projekt där kunden ensam äger resultatet. Det kan gälla vidareutveckling av befintliga eller utveckling av nya material, simuleringsprocesser för beräkningar av hållfasthet eller skadetålighet, processrelaterade problem och effektivare produktion eller miljöpåver kande faktorer på slutprodukten för att nämna några områden. Koncernbolagens nationella och internationella nätverk kan företagen nyttja för att skapa kontakter med såväl andra forsknings- och utvecklingsmiljöer som nya slutkunder eller underleverantörer. Koncernen har en mycket välutrustad instrumentoch maskinpark som kommer kunden till del både inom forskningsprojekt och uppdrag. Genom nära kontakt med Swerea tillförs industriföretag en spetskompetens som de ofta saknar själva. Den breda erfarenheten och unika instrumentparken bidrar till utveckling av nya material, produkter, processer och produktionsteknik. Swerea initierar och utför bransch- och tekniköverskridande behovsmotiverad forskning och utveckling där användarnas krav och nytta är avgörande. Genom att kontinuerligt bevaka utvecklingen och initiera projekt inom energi- och miljöområdet tar Swerea en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart samhälle. Här tar Swerea-företagen ett samhälls ansvar genom att hjälpa företagen i deras utveckling av nya miljövänliga produkter över hela världen.

14 14 Projekt och program Projekt och program Swereas verksamhet kan delas upp i olika områden där kunderna skiljer sig åt genom typen av engagemang, projektens innehåll och storlek samt graden av forskningsinnehåll. De tjänster och produkter som Swerea erbjuder sina kunder omfattar allt från enklare provningsuppdrag till medlemskap i medlems program eller deltagande i nationella och internationella forsknings program och projekt. Medlemsprogram Medlemsprogrammen är basen i verksamheten. I dessa program samlas en medlemskrets inom ett gemensamt område och bidrar tillsammans till att säkerställa kompetensuppbyggnad inom området. Tillsammans med andra nationella och internationella program byggs en kompetensbas upp som sedan genererar ytterligare bilaterala samarbeten i form av projekt tillsammans med våra partners. Definitionen av ett medlemsföretag är: Företag som via avtal är knutet till ett medlemsprogram, antingen via en intressentförening eller direkt med ett Swereabolag. En fast årlig avgift erläggs för deltagandet. Medlemsprogrammen i sig är således inga projekt, det är inte avgränsat i tiden. Verksamheten i medlemsprogrammen sker dock i projekt. Totalt finns inom Swerea ett tiotal medlemsprogram med cirka 600 industriföretag som medlemmar från ett tiotal länder. Medlemmarna har fördelen att få vara med och påverka inriktningen av programmen, få kunskap om forskningsfronten, tillgång till koncernens forskningsnätverk och att kunna få finansiell samling kring gemensamma problemställningar vilket möjliggör mer kraftfulla projekt. Dessutom byggs naturliga nätverk upp mellan medlemsföretagen. Medlemsavgifterna används för finansiering av strategiska projekt, för delfinansiering och matchning till nationella program och till medfinansiering av EU-projekt. På så sätt växlas medlemsavgifterna upp med en faktor två till tre. Nationella program De nationella programmen står för cirka 40 procent av verksamheten inom Swerea-instituten. Det är stora fleråriga program som är initierade av främst Energimyndigheten, VINNOVA, NUTEK, KK-stiftelsen och Jernkontoret. Dessa program är viktiga ur flera aspekter. Det handlar om långsiktig tillämpad forskning, ofta på minst tre år. Programmen skapar kontinuitet, bygger nätverk och skapar kontakter mellan institut, universitet/högskola och industri. Alla bolag inom koncernen har till exempel varit delaktiga i flera av MERA-programmets projekt. Programmet är den största forskningssatsning som gjorts på produktionsteknik i Sverige och omfattar mer än femtio projekt med en total budget på drygt 600 Mkr. Swerea IVF och Swerea KIMAB har bland annat deltagit i den del av programmet som berört forskning inom formning och fogning samt tillverkningsberedning. En annat stort program är Jernkontorets energiprogram för som omfattar nio delprojekt inom sex teknikområden, med en total budget på drygt 227 Mkr. Syftet med programmet är att stärka den energi intensiva stålindustrins position. Även här genomförs projekten i ett mycket nära samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv. Inom området metallurgisk- och bearbetningsteknisk forskning och utveckling deltar Swerea SWECAST, Swerea KIMAB och Mefos aktivt. Inom ett nationellt flygtekniskt forskningsprogram (NFFP) har Swerea SICOMP och Volvo Aero Corporation samarbetat med Luleå Tekniska Högskola för att studera hur sprickor i kompositmaterial påverkas av termisk cykling.

15 Projekt och program 15 Internationella projekt Europa är Swereas hemmamarknad, även om samarbete finns med hela världen. I medlemskretsen ingår företag från ett tiotal länder. Ett av koncernbolagen Swerea KIMAB bedriver till exempel forskningsoch upp drags verksamhet inom korrosion i det helägda dotterbolaget Institut de la Corrosion i Frankrike. Forskningsprogram, främst inom det europeiska samarbetet, är centrala för vår kunskapsuppbyggnad. Det finns för Swerea två huvudsakliga program inom den europeiska forskningen, ramprogrammen (sjätte och sjunde) och Research Fund Coal and Steel (RFCS). Totalt sett deltar Swerea i 64 pågående EU-projekt till ett ordervärde över 135 Mkr. Swerea är koordinator för elva av dessa projekt. Finansieringen för projekten delas mellan EU, industrin och offentliga forskningsfinansiärer. Personal inom koncernen deltar i ett stort antal internationella nätverk, organisationer, forskningsplattformar och motsvarande som är relaterade till verksamheten. Det är kontaktskapande och utvecklande. Det ger också möjligheter till att hämta hem kunskap, skapa nya affärer och till att sprida kunskap om den egna verksamheten och framförallt i EUsammanhang utöva visst inflytande. Detta gäller också i internationella standardiseringssammanhang där Swerea aktivt deltar i arbetet.

16 16 Swerea IVF Nav inom produktionsforskning Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster inom tillverkningsindustrins kärnområden, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Vi arbetar på uppdrag av såväl offentliga institutioner som enskilda företag. Swerea IVF har som huvuduppgift att ta fram, utveckla och införa ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Vi erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramer, samt för polymera och textila material. Nya erbjudanden under året Under 2008 har stor energi lagts ned på att maximalt utnyttja de nya möjligheter som skapats genom integreringen av IFP Research i Swerea IVF. Härigenom har mer heltäckande lösningar kunnat erbjudas våra uppdragsgivare, där bland annat djup materialkunskap parats med produktionsteknisk kompetens. Då Swerea IVF utför behovsmotiverad forskning i nära samarbete med uppdragsgivarna, har denna utökade förmåga snabbt kunnat omsättas till nya forskningsområden och breddade uppdrag. Detsamma gäller det utökade samarbetet med övriga Swerea-institut, vilket inneburit att flera nya erbjudanden skapats för våra kunder under året. Några exempel på detta är att: Swerea IVF har ytterligare befäst sin position som tongivande leverantör av stöd för införande av Lean Production i svenska företag under 2008, bland annat i samarbete med Swerea SWECAST. Inte minst innebär satsningen Produktionslyftet, som Swerea IVF koordi nerar, att en lång rad svenska företag fått ett handfast och kompetent stöd för att utveckla sina produk tions system. Swerea IVF har utvecklat och driver FoU-centra inom bland annat plåtformning, ytbehandling och lackering samt tillförlitlig elektronik. Detta sker i nära samarbete med industri, Swereas övriga dotterbolag samt med akademi för att skapa starka nationella FoU-resurser inom respektive område. En del som utvecklats kraftigt under 2008 är FoUverksamheten angående hållbarhet, energieffektivitet och miljö. Swerea IVF erbjuder nu en rad tjänster för Fakta Swerea IVF Antal anställda: 161 Omsättning: 182 Mkr Verksamhetsorter: Mölndal, Stockholm Material/kunskapsområden: Produkt- och produktionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, smidning, yt- och värmebehandling Arbetsliv, miljö och energi Materialutveckling: Textil, plast, gummi och keramer Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet Material analys, provning och certifiering VD: Mats Lundin För svenska fordons tillverkare och dess under leveran törer är Swerea IVF en central samarbetspartner och forskningskoordinator. Vi har fått exceptionellt god utdelning på ansök ningar till EU:s ramprogram, vilket visar att vår forskning håller mycket hög internationell klass. Vårt fokus på industriella tillämpningar har ytterligare stärkt vår roll som kompetensleverantör till svenska SME. Nästa generations solceller Tillsammans med några av de ledande solcellsforskarna i världen och med stöd från både Energimyndigheten och EU utvecklar Swerea IVF kemiska solceller (Grätzelsolceller). Dessa är nästa generations solceller med potential att kunna användas för storskalig elproduktion. Swerea IVF:s roll i forskningssamarbetet är att utveckla tillverkningsmetoder för solcellerna.

17 Swerea IVF 17 att hjälpa företagen med det praktiska arbetet knutet till miljöaspekter och energieffektivitet. Rätt utnyttjade så kan verktygen omsättas till nya möjligheter istället för befarade pålagor. Här ingår bland annat hjälp för att genomföra miljöcertifieringar, vilket ofta omvandlar såväl ekonomiska som PR-mässiga risker till marknadsfördelar gentemot konkurrenter. Resurs för EU-kommissionen Swerea IVF har under året också etablerat sig som en viktig resurs för EU-kommissionen, för att utföra förberedande arbeten inför beslut om ny miljö- och energilag stiftning. Bland annat har ett antal EUP-uppdrag genomförts, som syftar till att ta fram besluts under lag vid införande av skärpta energi- och miljökrav för olika produktgrupper. Tvärvetenskaplig forskning Under året har Swerea IVF bedrivit en omfattande tvärvetenskaplig forskning tillsammans med forskare inom det medicinska området och med tongivande universitetssjukhus. Syftet har varit att ta fram mänskliga reservdelar, där ny materialteknik och förfinade tillverkningsmetoder skapar nya möjligheter. Ett exempel är utvecklingen av nanofiberstrukturer, vilka utgör en utmärkt grundstruktur för celltillväxt. Härigenom kan reservdelar i form av olika organ utformas och tillverkas. Ett annat exempel är keramiska komponenter i form av bryggor och andra dentaltekniska detaljer, som utvecklats i nära samarbete med företag inom denna bransch. Under 2008 rönte Swerea IVF stor uppmärksamhet medialt inom textilområdet. En rad tester har genomförts av såväl kläder som andra textila produkter samt av olika tvättmedel. Resultaten från dessa arbeten har fått mycket stort genomslag i såväl press som TV. För Swerea IVF lyfte det också fram bolagets förmåga att agera som objektiv och neutral forskningsutförare. Kraftig tillväxt för Swerea IVF Sammanfattningsvis kan konstateras att 2008 har inneburit en kraftig tillväxt för Swerea IVF, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. För 2009 ser det också fortsatt gynnsamt ut, med viss reservation för att den allmänna konjunkturutvecklingen är mycket svårbedömd. Som exempel kan nämnas att en spännande utveckling sker inom områdena ytbehandling och lackering samt plastmaterial och deras tillämpningar. Här sker nu satsningar i nära samarbete med industrin, vilket innebär att spännande forskningsmiljöer byggs upp i Mölndal under året. Mats Lundin, VD Excel DDBS Formulär Web Report CAD-miljö Bereder väg för minskad miljöpåverkan Stefan Posner vid Swerea IVF presenterade i november för FN:s miljöorgan UNEP sin utredning om alternativ till flamskydds medlet pentabromdifenyleter (pentabde), som har allvarliga hälso- och miljöstörande egenskaper. Utredningen, som väckt internationellt intresse, visade att det finns gångbara alternativ till pentabde. Detta innebär att pentabde kan föras upp på Stockholmskonventionens lista över globalt förbjudna ämnen. Swerea IVF säkrar geometrin Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga tillverkar komplexa produkter i plast för krävande kunder och tillämpningar. Hantering av geometrisk information om produkterna genom hela produktlivscykeln, från konstruktion till serieproduktion har varit en svårlöst uppgift. Med Swerea IVF:s geometridatabassystem DDBS kan man styra och upprätthålla kvaliteten i den löpande serieproduktionen. DDBS hjälper oss undvika att göra fel och minska reklamationer, säger tekniske chefen Lennart Seger.

18 18 Swerea KIMAB Strategisk partner inom materialteknik och korrosion Swerea KIMAB erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster inom materialteknikområdet. Fokus ligger på metalliska material, inklusive process- och legeringsutveckling, tillverkning och fogning av komponenter, material- och komponentegenskaper samt korrosion och korrosionsskydd. Vårt verksamhetsområde har successivt breddats och inkluderar idag även polymera material och ytbeläggningar. Vår ambition är att ge företag och myndigheter tillgång till spetskompetens inom materialområdet genom att erbjuda komplementärt kunnande till våra uppdragsgivare. Vår erfarenhet inom tillämpad forskning medverkar till att våra kunder kan komma till resultat snabbare inom sin egen forskningsverksamhet. Partner i strategisk forskning Vi vill vara en partner till våra kunder i deras långsiktiga strategiska forskning samtidigt som vi även bidrar med kvalificerat stöd inom produkt- och processutveckling. Därutöver är vi en forskningsresurs för materialteknisk problemlösning på uppdragsbasis. Denna verksamhet riktar sig särskilt mot små- och medelstora företag och vi genomför och rapporterar årligen ca 1000 uppdrag. Vår verksamhet spänner över ett stort antal industrisegment och vi har ca 185 företag som aktiva medlemmar i sex forskningsprogram Korro sionsforskning, Metallforskning, Fogningscentrum, Värmebehandlingscentrum, Centrum för termodynamiska beräkningar och ARCOR (Association pour la Recherche sur la Corrosion et l Anti-Corrosion). Många av företagen är dessutom med i flera program. Vår breda kompetensplattform med över 120 forskare, kompletterad med ett omfattande nätverk med akademi och forskningsinstitut nationellt och internationellt, gör att vi även kan åta oss stora multidisciplinära projekt. Ett framgångsrikt år 2008 var ett framgångsrikt år för Swerea KIMAB med en fortsatt god tillväxt av forskningsverksamheten med 10 procent. Genom ett antal rekryteringar stärkte vi ytterligare vår kompetens och då särskilt genom att Fakta Swerea KIMAB Antal anställda: 143 Omsättning: 143 Mkr Verksamhetsorter: Stockholm Dotterbolag: Institut de la Corrosion (Brest, Frankrike) Material/kunskapsområden: Process- och legeringsutveckling stål och metall. Fogning av komponenter processer och dimensionering. Tillverkning av komponenter processer och optimering. Mekaniska egenskaper provning och prediktering. Material för krävande miljöer korrosionsprocesser. Provning och skyddsmetoder havsvattenkorrosion. Materialanalys och metallografi. Skadeanalys och materialval, polymerer. VD: Staffan Söderberg Genom att vara en strategisk FoU-partner inom materialteknik och korrosion bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och till att utveckla nya material- och produktlösningar inom bland annat transport, energi, miljö och infrastruktur. Accelererad korrosionsprovning för applikationer inom bilindustrin Korrosionsbeständighet är ett viktigt krav för material som används vid tillverkning av bilar. Detta innebär att företagen måste utföra accelererad korrosionstester för att kunna göra bra materialval. Projektets syfte är att utveckla mer realistiska provningsmetoder för kosmetisk, perforerande och bimetallisk korrosion jämfört med dagens standardiserade provning inom bilindustrin.

19 Swerea KIMAB 19 öka andelen kvalificerade forskare i organisationen med kombinerad industri- och forskarerfarenhet. Vår traditionellt starka roll som en forskningspartner till stål-, fordons- och verkstadsindustrin har befästs under året. Samtidigt har vi kunnat glädjas över en ökning av antalet projekt riktade mot infrastruktur, energiproduktion och marina miljöer (inklusive olja och gas). Energi och miljö allt viktigare Att energi och miljöfrågor kommer in i ett allt större antal av våra projekt illustreras av nedanstående axplock av aktuella frågeställningar vid Swerea KIMAB Nya möjligheter till viktreduktion av säkerhetskomponenter i fordon genom utveckling av nya ultrahöghållfasta stål. Ny plattform för lättviktskonstruktioner genom att möjliggöra multimateriallösningar genom nya designmetoder och fogningsprocesser. Förhöjd verkningsgrad vid förbränning av biomassa för fjärrvärme och elproduktion genom utveckling av nya högtemperaturmaterial. Förlängd livslängd av befintliga kärnkraftverk genom säkert korrosionsskydd i kylvattenvägar. Att fenomenet korrosion är tekniskt brett visas av att vi under året bedrivit korrosionsforskning inom ett antal vitt skilda tillämpningar: Provning under djuphavsbetingelser av rörmaterial för användning inom off-shore Förlängd livslängd för syratankar till betningsbad inom stålindustrin. utläckning och nedbrytning av ytbelagda medicinska implantatmaterial i kroppsvätska. Industriell relevans Genom nära samarbete med våra uppdragsgivare förenar vi hög vetenskaplig kompetens med industriell relevans. Vi säkerställer att vår verksamhet håller hög internationell nivå genom deltagande i Europaprojekt och andra internationella projekt. Genom vårt dotter bolag, Institut de la Corrosion med 18 anställda i Brest, Frankrike har vi också en direkt geografisk närvaro i kontinentala Europa. Vi går in i 2009 med en stark projektportfölj och en mycket kompetent och motiverad organisation. Även om vi också kommer påverkas av den rådande lågkonjunkturen så drivs vi av övertygelsen att tilllämpad och behovsstyrd forskning är ett viktigt medel för att säkerställa framtida konkurrenskraft för våra uppdragsgivare och att det är just i nedgångsperioder man ska satsa långsiktigt för framtiden. Staffan Söderberg, VD Foto: Bo Björkdahl Energibesparing vid varmvalsning av höghållfasta stål Inom ett pågående projekt med SSAB har vi lyckats med att förbättra de mekaniska egenskaperna hos höghållfasta mikrolegerade stål genom att optimera valsnings- och kylningsparametrar. Samtidigt har vi lyckats sänka uppvärmningstemperaturen med C vilket ger sänkt energiförbrukning och reducerade utsläpp av koldioxid. Väsentliga vinster gör man snabbt genom högre produktprestanda och bättre produktionsekonomi. Ny metod spar miljoner åt Vägverket På uppdrag av Vägverket har vi tagit fram en ny mätmetod för bedömning av risken för galvanisk korrosion på varmförzinkade räckesståndare på fotplatta fastskruvade på fastgjutna skruvar av rostfritt stål. Resultatet visade att de nya räckena som Vägverket tagit fram för vägbroar även kan användas för vägbroar som korsar över elektrifierad järnväg. Jämfört med de massiva rostfria räckesståndare som det tidigare har varit ett krav att använda så uppskattas kostnaden reducerats med en faktor tio.

20 20 Swerea SICOMP Kompositer framtidens material Energisnåla hus, strukturella flygplansdetaljer, effektiva isolatorer, lätta medicintekniska hjälpmedel gemensamt är att de samtliga utnyttjar kompositmaterialens många fördelar. Lättare, starkare, och miljövänligare är numera vanliga ledord i produktutvecklingskedjan, något som dagligen präglar vår verksamhet. Swerea SICOMP arbetar med polymera fiberkompositer, oftast kol- eller glasfiberbaserade med en matris av polyester eller epoxi, där inriktningen ligger på konstruktion och tillverkningsaspekter. Kompositmaterial används framför allt i konstruktioner och tillämpningar där man önskar hög mekanisk hållfasthet, ofta i kombination med krav på låg vikt. Typiska applikationsområden där kompositer har en mycket stark ställning är flyg, fordon, vindkraft, båtar och militära tillämpningar. En ny trend inom den marina sektorn är att även fartygsindustrin visat intresse för materialgruppen. I EU-projektet DE-LIGHT har vi studerat överbyggnader i kompositmaterial som kan ge viktbesparingar på över 70 procent vilket förstås väcker stor uppmärksamhet. Vi medverkar dessutom i två EU-ansökningar inom det fartygsmarina området som startar 2009 där kompositmaterial kommer att vara av central betydelse. Nanoteknologi Vår verksamhet inom nanoteknologi blir allt större. Två nya EU-projekt under året adresserar inkorporering av antingen kolnanorör eller nanolera i kompositmaterialet för att förbättra utvalda egenskaper. I projektet LAYSA ska multifunktionella nanomaterial utvecklas och integreras i vissa kompositstrukturer i flygplan för att öka säkerheten, bland annat genom bättre sensorsystem. I projektet FACOMP ska nanolera användas för att höja brandegenskaperna i byggprofiler. Biobaserade råvaror Utvecklingen av biobaserade råvaror i form av både fiber och hartssystem är ett forskningsområde som expanderar. Användningen av våra naturresurser på ett optimalt sätt är en förutsättning att på sikt skapa ett uthålligt samhälle. På Swerea SICOMP arbetar vi inom ramen för olika forskningsprojekt med utveckla Fakta Swerea SICOMP Antal anställda: 29 Omsättning: 29 Mkr Verksamhetsorter: Piteå och Mölndal Material/kunskapsområden: Inriktat mot polymera fiberkompositer inkluderande: materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, produktutveckling, prototyptillverkning och provning. VD: Hans Hansson Swerea SICOMP ska i samarbete med svensk kompositindustri utveckla och befästa sin ställning som ett av Europas ledande kompositforskningsinstitut. Material- och gjutteknik för off-shore tillämpningar Marine Subsea Group AS (MSG) har ett nära samarbete med Swerea SICOMP för att utveckla material- och gjutteknik för tillverkning av produkter bestående av syntaktiskt skum. En typisk produkt är flytblock till off-shore tillämpningar för användning på stora havsdjup. Under år 2008 har Swerea SICOMP utfört omfattande materialstudier för att assistera MSG med att definiera lämpliga material för en ny gjutprocess.

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25

Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 Årsberättelse 2009 4 Innehåll Innehåll 6-7 8-9 10 11 12 13 14-15 Detta är Swerea Forskningsinstitut inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Ord från VD: Swerea är en viktig kugge för

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 1. Inledning Regeringens kommande forskningsproposition för perioden 2005-2008 kan komma att bli ett ställningstagande för forskning

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning

Läs mer

INLEDNING. vid tillverkning av fordon. Andra exempel på möjliga tilllämpningar

INLEDNING. vid tillverkning av fordon. Andra exempel på möjliga tilllämpningar 1 INNEHÅLL Inledning 3 Förslag 4 Vision och mål 4 Finansiering 4 Förväntade resultat 5 Kravställning och strategi för utveckling av plattformen 6 Kravställning 6 Strategi 6 Uppbyggnad av plattformen 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Svenska Gjuteriföreningen.

Svenska Gjuteriföreningen. Svenska Gjuteriföreningen diana.bogic@gjuteriforeningen.se Om Svenska Gjuteriföreningen Branschorganisation Gjuterier Leverantörer till gjuterier Köpare av gjutna komponenter? Svenska gjuteribranschens

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer