Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern."

Transkript

1 Årsberättelse 2008

2 Innehåll Detta är Swerea Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan skådat slag... är Swerea en del av lösningen för svensk framtida industri. Tomas Thorvaldsson, Swereas VD ger sin syn på verksamheten. Styrelseordförande har ordet Vår forskning skall utmynna i praktiskt användbara lösningar hos våra kunder Swerea IVF Nav i svensk produktionsforskning Swerea KIMAB Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Fokus på att skapa nytta Swereas verksamhet skapar nytta för industri och samhälle. Projekt och program Kunskap skapas genom flera former av samarbeten. Drivkrafter och utmaningar Global konkurrens, klimatförändringar, råvaruresurser, hög produktutvecklingstakt, nya materialoch tillämpningsområden, produktion i lågkostnadsländer Swerea står inför många utmaningar. Swerea SICOMP Ledande inom kompositforskning. Swerea SWECAST Ledande inom gjutning Medarbetare och kompetens Kärnan i kunskapskoncernen Swerea. Samverkan med högskolor och universitet Samarbete med den akademiska världen är en grundbult Så här styrs Swerea Styrelse och ledningsgrupp. Hållbar utveckling CSR ett framtida konkurrensmedel. Resultat- och balansräkning Flerårsöversikt. Förteckning över medlemsföretag

3 År 2008 i korthet 3 År 2008 i korthet ökade med 11 procent till 399 (360) Mkr. Industriföretagen svarade för 54 procent av intäkterna. Den europagemensamma forskningen stod för ca 9 procent. 11%Omsättningen Nationella program svarade för 37 procent. Rörelseresultatet före finans uppgick till 2,9 (11,6) Mkr. 586 Antalet medlemsföretag ökade med 86 nya företag till 586 medlemsföretag med säte i ett tiotal länder. Swerea driver två Excellence Centra. Produktionslyftet (Swerea IVF). Casting Innovation Center (Swerea SWECAST). Målet är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer inom områden som är viktiga för svensk industris framtida konkurrenskraft. Under 2008 pågick totalt 64 EU-projekt inom Swerea-koncernen, av vilka Swerea koordinerat 11. Swerea-koncernens fyra dotterbolag bytte namn, logotyper och grafisk profil för att markera samhörigheten mellan instituten och att stärka varumärket Swerea. Dotterbolagens nya namn är Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Koncernens forskare var inbjudna som föredragshållare på internationella konferenser vid 95 tillfällen. Tre medarbetare fick utmärkelser för sina presentationer inom forskning och utveckling. Peter Nyström (Swerea SWECAST) tilldelades pris för Årets Miljöinnovation samt Stiftelsen Silléns innovationsfonds pris för sin uppfinning NAYVOC, en bindemedelstillsats för gjutformar som minskar utsläppen av flyktiga organiska ämnen med upp till 90 procent. Dr. Vlademir Kucera (Swerea KIMAB) tilldelades Marcel Pourbaix Award för sina vetenskapliga gärningar inom korrosionsområdet. Dr. Ramin Moshfegh (Swerea IVF) omnämndes i publikationen 2000 Outstanding Scientists 2008/2009.

4 4 Detta är Swerea Detta är Swerea Swerea skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärs mässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Swerea består av moderbolaget Swerea och fyra forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs i sin tur av ägarföreningar från industrin (51 procent) och av staten (49 procent). Kortfakta VD Institutet grundat 1964 Mats Lundin Omsättning 182 Mkr Antal anställda 161 Antal medlemsföretag 224 Verksamhetsorter Mölndal och Stockholm VD Institutet grundat 1921 Staffan Söderberg Omsättning 143 Mkr Antal anställda 143 Antal medlemsföretag 185 Verksamhetsort Stockholm Dotterbolag Institut de la Corrosion (Brest, Frankrike) VD Institutet grundat 1988 Hans Hansson Omsättning 29 Mkr Antal anställda 29 Antal medlemsföretag 3 Verksamhetsorter Piteå och Mölndal VD Institutet grundat 1967 Mats Holmgren Omsättning 48 Mkr Antal anställda 43 Antal medlemsföretag 175 Verksamhetsorter Jönköping

5 Detta är Swerea 5 Swerea SICOMP Piteå Ett resultat av forskningen kring mixmaterial är denna grävmaskinstand, konstruerad för maximal påfrestning. Swerea IVF Swerea SICOMP Mölndal Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Swerea SWECAST Jönköping Verksamhet Produkt- och produktionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbets organisation Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, smidning, yt- och värmebehandling Arbetsliv, miljö och energi Materialutveckling: Textil, plast, gummi och keramer Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet Materialanalys, provning och certifiering. Dotterbolag till Swerea KIMAB: Institut de la Corrosion, Brest (Frankrike) Omsättnings- och resultatutveckling 500 Omsättning Mkr Resultat efter finansnetto Mkr 50 Process- och legeringsutveckling stål och metall. Fogning av komponenter processer och dimensionering. Tillverkning av komponenter processer och optimering. Mekaniska egenskaper provning och prediktering. Material för krävande miljöer korrosionsprocesser. Provning och skyddsmetoder havsvattenkorrosion. Materialanalys och metallografi. Skadeanalys och materialval, polymerer Polymera fiberkompositer inkluderande: materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, produktutveckling, prototyptillverkning och provning. Omsättning per dotterbolag Swerea SWECAST 48 Mkr Swerea IVF 182 Mkr Swerea SICOMP 29 Mkr Swerea KIMAB 143 Mkr Materialteknik och metallurgi för järn, stål och metaller. Design, konstruktion och produktutveckling. Prototyptillverkning. Processutveckling och optimering med stöd av simulering. Haveri- och skadeanalyser inklusive mekanisk provning. Miljöutredningar och miljöskyddsteknik. Energieffektivisering. Företagsanpassade utbildningar. Nyckeltal Omsättning 399 Mkr Omsättningsökning 11 % Rörelsemarginal 1 % Avkastning på eget kapital 3,1 % Soliditet 58 % Kassalikviditet 168 % Investeringar 17,3 Mkr Medeltal anställda 345 Omsättning per anställd 1157 kkr

6 6 Ord från VD Ord från VD Det har varit ett omtumlande år. Första halvåret av 2008 gick i den dundrande högkonjunkturens tecken där expansion och kapacitetsbrist var ledorden inom svensk och internationell industri. Vid sommaren och därefter har vi sett en accelererande nedgång för att vid årsskiftet 2008/2009 befinna oss mitt i en lågkonjunktur av sällan skådat slag. Swerea har varit, och är, en del av lösningen för svensk framtida industri. Eftersom detta berör Swereas kärnkunder inom verkstads- och materialindustrin har vi på nära håll följt, och naturligtvis varit påverkade av denna nedgång. Det är då glädjande att kunna konstatera att Swerea varit, och är, en del av lösningen för svensk framtida industri. Swerea-koncernen har vuxit under året, både intäktsmässigt och i volym mätt i antal forskarmanår. Och vi har gjort det med lönsamhet. Vi har ökat intäkterna både från svensk och internationell industri och från våra offentliga forskningsfinansiärer. Detta ser jag som ett bevis för att vi ligger rätt till i våra erbjudanden och att vi har en väl avvägd balans mellan forskning och utveckling, mellan långsiktig kompetensuppbyggnad och mer jordnära resultatspridning och implementering i industrin. Nyttoaspekten är den bärande idén med verksamheten; forskningsresultat till industrinytta! Det leder till utveckling av både näringsliv och samhälle och bidrar till vårt gemensamma välstånd. Föreliggande årsrapport ger många exempel på hur Swerea och våra samarbetspartners tillsammans kan skapa nytta genom samverkan. Medlemsprogrammen växer Samtliga bolag i koncernen har haft många och nära kontakter med sina cirka 600 industriföretag som är medlemmar i bolagens fleråriga FoU-program. Det har varit i form av medlemsdagar, seminarier, konferenser, besök och på flera andra sätt. Detta har varit uppskattade aktiviteter både för våra industrikollegor och för våra medarbetare. Gemensamma projekt är kärnan av verksamheten inom medlemsprogrammen. Att volymen i dessa växer är ett kvitto på att våra industrimedlemmar vill fortsätta att verka genom dessa samarbetsformer. Samtidigt ökar också våra kontakter med övrig industri, dvs. de som ännu inte är medlemmar i våra forsknings- och utvecklingsprogram. Tanken är att våra bilaterala samarbeten också ska leda till att våra samarbetspartners finner det tillräckligt intressant och lönande med de gemensamma programmen för att vilja medverka i dem till ömsesidig nytta. Av våra totalt ca industrikunder är målet att huvuddelen någon gång ska bli medlemmar! Samverkan med akademin i och utanför Sverige har som vanligt varit intensiv. Växelverkan sker på många plan. Naturligtvis bygger det mesta på projektverksamheten, men den kan samordnas och stödjas genom olika åtgärder. Större centrumsatsningar bidrar till ett nationellt ansvar inom kärnområden och utvecklande av nya kompetenser. Inom Swerea-koncernen har vi styrelserepresentanter från akademin i flera dotterbolag, liksom vi har styrelserepresentanter inom akademin. Flera av oss finns representerade inom olika programråd, institutionsråd, forskningsråd osv. inom akademin. Representanter från akademin deltar i sin tur aktivt inom Swerea. Delade tjänster är ett viktigt redskap, allt från adjungerade professorer och gästprofessorer, till andra tjänster inklusive forskarstuderande. Det är en styrka att även detta sker åt bägge håll. Europaprojekten utvecklar medarbetare och medlemmar Det internationella samarbetet sker både med företag och inom den internationella forskningen där naturligtvis EU-programmen dominerar. Inom sjunde ramprogrammet och RFCS (Research Fund Coal and Steel) hade vi under 2008 drygt 60 projekt rullande varav Swerea koordinerade elva. Detta är en viktig kunskaps-

7 Ord från VD 7 källa och kompetensutveckling för oss som organisation som kommer våra industriföretag till godo både direkt och i olika typer av samarbetsprogram. Att vara med och lotsa ut våra medlemmar för deltagande i EU-program är en annan viktig roll. Världen är dock större än Europa. Vi samarbetar med universitet och företag i Amerika, Afrika, Asien och Australien. Även om dessa samarbeten ännu inte är så stora är de viktiga för att ge en sann internationell inblick och återspegling i vår verksamhet. Våra nationella forskningsfinansiärer spelar en stor roll för oss. Nästan hälften av vår finansiering kommer från dem. Det är då viktigt att vi har en nära dialog på olika plan, för att påverka forskningsinriktning, påtala intressanta forskningsområden och naturligtvis växelverka med dem i olika forskningsprogram. Basfinansieringen som vi får från staten som en del i industriforskningsinstitutens finansiering är mycket värdefull. Under 2008 uppgick den till 12 procent av omsättningen för Swerea-koncernen. Tack vare denna är det möjligt att utveckla kunnande och kompetenser som gör att vi kan hålla oss i framkanten inom våra kärnområden och se framåt på ett offensivt sätt utan bindningar till dagens finansieringsproblematik. Detta är bra både för oss som kunskapsföretag och för våra industripartners som drar nytta av den uppbyggda grundkompetensen. personal kan inte en sådan här verksamhet drivas som bygger på kompetens, förtroende och kreativitet. Framtiden är som vanligt svår att sia om. I dessa tider är osäkerheten större än den varit på mycket länge. För våra stora industrikunder har 2009 börjat med en dramatisk nedgång i orderingången. Få är villiga att ge någon prognos framåt. Detta påverkar naturligtvis även Swerea-koncernen. Vi följer mycket noggrant utvecklingen för att på bästa sätt kunna bistå våra medlemmar och samarbets partners. Vi vill vara en del av lösningen för svensk industri när det gäller kompetensutveckling och att ta nya grepp. Jag är helt övertygad om att vi kan spela en viktig roll inom de kompetensområden som Swerea representerar! Tomas Thorvaldsson Att vi själva hela tiden utvecklas som medarbetare och ledare är viktigt. Kontinuerlig kunskapsutveckling Den namnfilosofi och grafiska profil som infördes i alla koncernbolag 2008 har stärkt Swerea-gemenskapen och gjort koncernen mer synlig. I svensk media tidningar, tv, radio har vi medverkat och fått positiva omdömen drygt 350 gånger. Den varumärkesundersökning som genomfördes under året visade att en stor del av den tekniskt intresserade allmänheten vet vad Swerea är och vad vi gör. Ett mycket bra resultat efter så kort tid! Att Swerea-koncernen växer med lönsamhet har också inneburit att vi kunnat fortsätta med investeringsprogram för kunskapsutveckling av vår personal. Att vi själva hela tiden utvecklas som medarbetare och ledare är viktigt. Utan en kunnig och engagerad

8 8 styrelseordförande har ordet Styrelseordförande har ordet Swereas primära uppgift är inte att syssla med ren grund forskning utan vår forskning ska utmynna i praktiskt användbara lösningar hos våra kunder. I vårt arbete kommer vi givetvis ibland bedriva forskning av mer grundläggande natur och det kan ske i egen regi men många gånger i samverkan med våra högskolor och universitet. Vår forskning ska utmynna i praktiskt användbara lösningar hos våra kunder. Jag har nu som ny ordförande i Swerea haft förmånen att komma in i verksamheten när plattformen är skapad och man kommit långt i sitt verkliga arbete. Nytta kan uppnås exempelvis genom att nya produkter kommer fram, lösningar på praktiska problem införs och nya effektivare processer utvecklas Vi har därför en stor utmaning i att fånga upp våra kunders och intressenters önskemål om vad de vill att vi ska göra och sedan omvandla dem till konkreta projekt. Vi måste sedan bli bättre på att mäta effekten av det vi åstadkommer. De som bidrar med ekonomiska medel av olika slag har givetvis ett intresse av att det blir praktisk nytta av det de satsar. Inom Swerea finns det en stor kompetens inom ett antal viktiga områden, vilket framgår längre fram i årsredovisningen. Jag ser framför mig att vi kommer att bedriva en rad projekt som spänner över en mängd kompetensområden och här ser jag en stor möjlighet för Swerea ser onekligen spännande ut med stora möjligheter trots den ekonomiska krisen. Vi avser att stärka vårt erbjudande till våra kunder under 2009 både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Avslutningsvis vill jag tacka alla duktiga medarbetare i Swerea för ett bra år som gått. Martin Ivert Struktur från kolfiberväv.

9 Drivkrafter och utmaningar 9 Drivkrafter och utmaningar Det svenska näringslivet är beroende av att kunna hålla en hög och god utvecklingstakt för att bibehålla och stärka sin konkurrens. Swereas huvuduppgift är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik för näringslivet. Swereas roll påverkas av ett antal drivkrafter: Global konkurrens De svenska företagen är i hög grad direkt eller indirekt exportberoende och konkurrerar i stor utsträckning på en global marknad. Klimatförändring och råvaruresurser Utvecklingsbehovet är stort för att ta fram nya material, produkter, processer och produktionsmetoder som minskar förbrukningen av ändliga resurser och minskar utsläpp som påverkar miljön. Hög produktutvecklingstakt Den höga konkurrensen ger upphov till en allt snabbare produktutveckling och kortare livscykler för att vinna konkurrensfördelar. Huvuddelen av Swereas kunder representeras av tillverkande industri samt processindustrin för framställning av material och produkter inom komposit, textilier, polymerer, stål, rostfritt, järn och gjutgods. Nya material och tillämpningsområden Nya produktionsmetoder och processer skapar behov av att utveckla nya material och tillämpningsområden. Produktion i lågkostnadsländer I och med att många företag förlägger produktion i lågkostnadsländer ökar behovet av att säkerställa produktions- och produktkvaliteten. Swereas utmaningar är att: tillsammans med medlemsföretagen och andra kunder, identifiera och lösa konkreta problem genom tillämpad teknisk forskning bistå svenskt näringsliv i att behålla och förstärka sin konkurrensfördel som högförädlande industri överföra kompetens till medlemsföretagen så att de senaste tekniska rönen blir praktiskt tillämpbara samordna Swereas resurser så att internationell konkurrenskraft uppnås fokusera på sådant som Swerea är eller kan bli bäst på. Genom att vara en naturlig partner till kunderna kan kontinuiteten tryggas i forsknings- och utvecklingsprocessen även i tider av lågkonjunktur när företagen tvingas till uppsägningar eller flytt av produktion och således tappar delar av den egna expertisen.

10 10 Vision, affärsidé, mål och strategi Vision, affärsidé, mål och strategi Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern i världsklass. Koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. Den ska vara ett nationellt centrum för valda spetsområden inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik vilket kräver fokusering för excellens. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Affärsidé Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Bolaget ska också arbeta för att stärka konkurrensoch innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Mål Ekonomiska mål 2012 För den organiska tillväxten gäller: Verksamhetsvolymen i koncernen ska genomsnittligt öka med 5 procent per år. Koncernens rörelseresultat ska i genomsnitt uppgå till 3 procent av omsättningen. Marknadsmål 2012 Tillväxt på hemmamarknad och exportmarknad så att koncernens volymmål uppnås. ökning av medlemsintäkter med minst 100 Mkr. Intäkter från internationell verksamhet som motsvarar ca 30 procent av koncernens omsättning. Fördubbling av genomsnittsintäkten från SME. En mätbar ökning av kännedomen om varumärket Swerea ska ha uppnåtts. Utvecklingsmål 2012 Swerea ska uppfattas som den ledande FoU-aktören i Sverige inom: produktionsforskning materialrelaterad fordonsforskning forskning om metallers mekaniska egenskaper med koppling till tillverkning och användning gjutna material korrosion och korrosionsskydd fiberkompositer konstruktion och tillverkningsteknik textilforskning. Swerea är en erkänd leverantör av kompetens på energi- och miljöområdena. Swerea Academy en koncerngemensam kompetensutvecklings- och karriärmodell har skapats.

11 Vision, affärsidé, mål och strategi 11 Affärsmodell Swerea-koncernen är icke vinstutdelande, dvs. de ekonomiska resultat som uppkommer i bolagens verksamheter kan inte delas ut till ägarna utan ska återinvesteras i respektive bolag. Swerea verkar dock under samma marknadsmässiga förutsättningar som det konkurrensutsatta näringslivet och måste skapa egengenererade intäkter som balanserar kostnaderna så att en långsiktig ekonomisk överlevnad kan säkerställas. Swereas intäkter kommer genom ett antal olika källor: uppdragsverksamhet Swerea utför FoU-verksamhet på uppdrag av främst företag, såväl medlemsföretag som icke-medlemmar. Medlemsprogram Medlemsföretagen deltar i gemensamma FoU-program och betalar en medlems avgift. EU-projekt FoU-uppdrag vars finansiering delas mellan EU, industrin och nationella forskningsfinansiärer. Nationella program offentligt finansierad långsiktig tillämpad forskning, främst initierad av Energimyndig heten, Vinnova, Nutek, KK-stiftelsen eller Jernkontoret. Strategiska val Fokus är marknad och lönsam tillväxt. Det har lett till följande strategiska val: Marknad Koncernbolagen ska uppträda under gemensamt varumärke. Samarbetet med lojala kunder/medlemmar ska stärkas. Långsiktiga strategiska allianser ska utvecklas med enskilda kunder och med andra forskningsutövare. Swereas erbjudanden till SME ska utvecklas mot ett mer kvalificerat innehåll. Koncernens internationella verksamhet ska öka som ett medel för att bättre möta behovet av spetskompetens i Sverige. Verksamhetsutveckling Erbjudanden om nya och utvidgade medlemsprogram ska leda till att företag flyttas från gruppen icke-medlemmar till medlemmar. Kompetensutvecklingsmedel från huvudägaren ska användas för att utveckla strategiska kompetenser i koncernen. Deltagande i internationella forskningsprojekt ska stärka utvecklingen av koncernens strategiska kompetensområden eller generera annat påvisbart mervärde. Aktivt arbete ska utföras för att påverka volym och inriktning av offentliga forskningsprogram. Fördelning per verksamhet Uppdrag 38 % Medlemsprogram 16 % EU-projekt 9 % Nationella program 37 % Ekonomi Fördelningen mellan offentliga/privata intäkter ska vara 50/50 plus/minus 10 procent. Företagsförvärv och/eller förvärv av hela eller delar av verksamheter ska endast prioriteras om detta ligger i linje med befintliga strategier och om de stärker Swereas möjligheter att uppnå sina långsiktiga mål.

12 12 Fokus på att skapa nytta Fokus på att skapa nytta Swereas huvuduppgift är att skapa nytta genom att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik för närings livet. Nytta skapas för flera intressenter ägarna, utöver medlemsföretagen även samhället genom statens ägarandel samt medarbetare och den akademiska världen. Intressenter Medlemsföretag Medlemsprogrammen är en av hörnstenarna i verksamheten. I dessa program samlas en medlemskrets inom ett gemensamt område och bidrar tillsammans till att säkerställa kompetensuppbyggnad inom området. Totalt finns inom Swerea ett tiotal medlemsprogram med ca 600 medlemsföretag. Uppdragsgivare Swerea har ca företagskunder. Av dessa är en klar majoritet av företagen små och medelstora företag. Dessa saknar ofta egna forskningsresurser och möjlighet till kompetensutveckling av egen kraft. Ägare Swerea ägs till 49 procent av RISE Holding AB (namnbyte från IRECO Holding AB) som är statens holdingbolag för ägande av industriforskningsinstitut. Dess huvudsakliga roll är att företräda de svenska industriforskningsbolagens intressen inför myndigheter och offentliga finansiärer. Resterande 51 procent ägs av ägar föreningar bestående av svenska och internationella industriföretag.

13 Fokus på att skapa nytta 13 Exempel på projekt med inriktning mot bättre energieffektivitet och reduktion av miljöfarliga ämnen är utveckling av nya lättviktsmaterial. Nytta Tillsammans med nationella och internationella program byggs en kompetensbas upp som genererar ytterligare bilaterala samarbeten i form av projekt tillsammans med Swereas partners. Medlemsföretagen har fördelen av att få vara med och påverka och styra inriktningen av programmen. De får tillgång till kunskap som ligger i forskningsfronten, samtidigt har de tillgång till koncernens forskningsnätverk. Medlemsföretagen har också möjlighet att delta i stora projekt där både materialleverantörer och material tillverkande företag deltar. Inom programmen uppstår naturliga nätverk mellan deltagande företag. Företagen kan i sin utvecklingsprocess anlita Swereas erfarna medarbetare genom särskilda uppdrag eller projekt där kunden ensam äger resultatet. Det kan gälla vidareutveckling av befintliga eller utveckling av nya material, simuleringsprocesser för beräkningar av hållfasthet eller skadetålighet, processrelaterade problem och effektivare produktion eller miljöpåver kande faktorer på slutprodukten för att nämna några områden. Koncernbolagens nationella och internationella nätverk kan företagen nyttja för att skapa kontakter med såväl andra forsknings- och utvecklingsmiljöer som nya slutkunder eller underleverantörer. Koncernen har en mycket välutrustad instrumentoch maskinpark som kommer kunden till del både inom forskningsprojekt och uppdrag. Genom nära kontakt med Swerea tillförs industriföretag en spetskompetens som de ofta saknar själva. Den breda erfarenheten och unika instrumentparken bidrar till utveckling av nya material, produkter, processer och produktionsteknik. Swerea initierar och utför bransch- och tekniköverskridande behovsmotiverad forskning och utveckling där användarnas krav och nytta är avgörande. Genom att kontinuerligt bevaka utvecklingen och initiera projekt inom energi- och miljöområdet tar Swerea en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart samhälle. Här tar Swerea-företagen ett samhälls ansvar genom att hjälpa företagen i deras utveckling av nya miljövänliga produkter över hela världen.

14 14 Projekt och program Projekt och program Swereas verksamhet kan delas upp i olika områden där kunderna skiljer sig åt genom typen av engagemang, projektens innehåll och storlek samt graden av forskningsinnehåll. De tjänster och produkter som Swerea erbjuder sina kunder omfattar allt från enklare provningsuppdrag till medlemskap i medlems program eller deltagande i nationella och internationella forsknings program och projekt. Medlemsprogram Medlemsprogrammen är basen i verksamheten. I dessa program samlas en medlemskrets inom ett gemensamt område och bidrar tillsammans till att säkerställa kompetensuppbyggnad inom området. Tillsammans med andra nationella och internationella program byggs en kompetensbas upp som sedan genererar ytterligare bilaterala samarbeten i form av projekt tillsammans med våra partners. Definitionen av ett medlemsföretag är: Företag som via avtal är knutet till ett medlemsprogram, antingen via en intressentförening eller direkt med ett Swereabolag. En fast årlig avgift erläggs för deltagandet. Medlemsprogrammen i sig är således inga projekt, det är inte avgränsat i tiden. Verksamheten i medlemsprogrammen sker dock i projekt. Totalt finns inom Swerea ett tiotal medlemsprogram med cirka 600 industriföretag som medlemmar från ett tiotal länder. Medlemmarna har fördelen att få vara med och påverka inriktningen av programmen, få kunskap om forskningsfronten, tillgång till koncernens forskningsnätverk och att kunna få finansiell samling kring gemensamma problemställningar vilket möjliggör mer kraftfulla projekt. Dessutom byggs naturliga nätverk upp mellan medlemsföretagen. Medlemsavgifterna används för finansiering av strategiska projekt, för delfinansiering och matchning till nationella program och till medfinansiering av EU-projekt. På så sätt växlas medlemsavgifterna upp med en faktor två till tre. Nationella program De nationella programmen står för cirka 40 procent av verksamheten inom Swerea-instituten. Det är stora fleråriga program som är initierade av främst Energimyndigheten, VINNOVA, NUTEK, KK-stiftelsen och Jernkontoret. Dessa program är viktiga ur flera aspekter. Det handlar om långsiktig tillämpad forskning, ofta på minst tre år. Programmen skapar kontinuitet, bygger nätverk och skapar kontakter mellan institut, universitet/högskola och industri. Alla bolag inom koncernen har till exempel varit delaktiga i flera av MERA-programmets projekt. Programmet är den största forskningssatsning som gjorts på produktionsteknik i Sverige och omfattar mer än femtio projekt med en total budget på drygt 600 Mkr. Swerea IVF och Swerea KIMAB har bland annat deltagit i den del av programmet som berört forskning inom formning och fogning samt tillverkningsberedning. En annat stort program är Jernkontorets energiprogram för som omfattar nio delprojekt inom sex teknikområden, med en total budget på drygt 227 Mkr. Syftet med programmet är att stärka den energi intensiva stålindustrins position. Även här genomförs projekten i ett mycket nära samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv. Inom området metallurgisk- och bearbetningsteknisk forskning och utveckling deltar Swerea SWECAST, Swerea KIMAB och Mefos aktivt. Inom ett nationellt flygtekniskt forskningsprogram (NFFP) har Swerea SICOMP och Volvo Aero Corporation samarbetat med Luleå Tekniska Högskola för att studera hur sprickor i kompositmaterial påverkas av termisk cykling.

15 Projekt och program 15 Internationella projekt Europa är Swereas hemmamarknad, även om samarbete finns med hela världen. I medlemskretsen ingår företag från ett tiotal länder. Ett av koncernbolagen Swerea KIMAB bedriver till exempel forskningsoch upp drags verksamhet inom korrosion i det helägda dotterbolaget Institut de la Corrosion i Frankrike. Forskningsprogram, främst inom det europeiska samarbetet, är centrala för vår kunskapsuppbyggnad. Det finns för Swerea två huvudsakliga program inom den europeiska forskningen, ramprogrammen (sjätte och sjunde) och Research Fund Coal and Steel (RFCS). Totalt sett deltar Swerea i 64 pågående EU-projekt till ett ordervärde över 135 Mkr. Swerea är koordinator för elva av dessa projekt. Finansieringen för projekten delas mellan EU, industrin och offentliga forskningsfinansiärer. Personal inom koncernen deltar i ett stort antal internationella nätverk, organisationer, forskningsplattformar och motsvarande som är relaterade till verksamheten. Det är kontaktskapande och utvecklande. Det ger också möjligheter till att hämta hem kunskap, skapa nya affärer och till att sprida kunskap om den egna verksamheten och framförallt i EUsammanhang utöva visst inflytande. Detta gäller också i internationella standardiseringssammanhang där Swerea aktivt deltar i arbetet.

16 16 Swerea IVF Nav inom produktionsforskning Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster inom tillverkningsindustrins kärnområden, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Vi arbetar på uppdrag av såväl offentliga institutioner som enskilda företag. Swerea IVF har som huvuduppgift att ta fram, utveckla och införa ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Vi erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramer, samt för polymera och textila material. Nya erbjudanden under året Under 2008 har stor energi lagts ned på att maximalt utnyttja de nya möjligheter som skapats genom integreringen av IFP Research i Swerea IVF. Härigenom har mer heltäckande lösningar kunnat erbjudas våra uppdragsgivare, där bland annat djup materialkunskap parats med produktionsteknisk kompetens. Då Swerea IVF utför behovsmotiverad forskning i nära samarbete med uppdragsgivarna, har denna utökade förmåga snabbt kunnat omsättas till nya forskningsområden och breddade uppdrag. Detsamma gäller det utökade samarbetet med övriga Swerea-institut, vilket inneburit att flera nya erbjudanden skapats för våra kunder under året. Några exempel på detta är att: Swerea IVF har ytterligare befäst sin position som tongivande leverantör av stöd för införande av Lean Production i svenska företag under 2008, bland annat i samarbete med Swerea SWECAST. Inte minst innebär satsningen Produktionslyftet, som Swerea IVF koordi nerar, att en lång rad svenska företag fått ett handfast och kompetent stöd för att utveckla sina produk tions system. Swerea IVF har utvecklat och driver FoU-centra inom bland annat plåtformning, ytbehandling och lackering samt tillförlitlig elektronik. Detta sker i nära samarbete med industri, Swereas övriga dotterbolag samt med akademi för att skapa starka nationella FoU-resurser inom respektive område. En del som utvecklats kraftigt under 2008 är FoUverksamheten angående hållbarhet, energieffektivitet och miljö. Swerea IVF erbjuder nu en rad tjänster för Fakta Swerea IVF Antal anställda: 161 Omsättning: 182 Mkr Verksamhetsorter: Mölndal, Stockholm Material/kunskapsområden: Produkt- och produktionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, smidning, yt- och värmebehandling Arbetsliv, miljö och energi Materialutveckling: Textil, plast, gummi och keramer Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet Material analys, provning och certifiering VD: Mats Lundin För svenska fordons tillverkare och dess under leveran törer är Swerea IVF en central samarbetspartner och forskningskoordinator. Vi har fått exceptionellt god utdelning på ansök ningar till EU:s ramprogram, vilket visar att vår forskning håller mycket hög internationell klass. Vårt fokus på industriella tillämpningar har ytterligare stärkt vår roll som kompetensleverantör till svenska SME. Nästa generations solceller Tillsammans med några av de ledande solcellsforskarna i världen och med stöd från både Energimyndigheten och EU utvecklar Swerea IVF kemiska solceller (Grätzelsolceller). Dessa är nästa generations solceller med potential att kunna användas för storskalig elproduktion. Swerea IVF:s roll i forskningssamarbetet är att utveckla tillverkningsmetoder för solcellerna.

17 Swerea IVF 17 att hjälpa företagen med det praktiska arbetet knutet till miljöaspekter och energieffektivitet. Rätt utnyttjade så kan verktygen omsättas till nya möjligheter istället för befarade pålagor. Här ingår bland annat hjälp för att genomföra miljöcertifieringar, vilket ofta omvandlar såväl ekonomiska som PR-mässiga risker till marknadsfördelar gentemot konkurrenter. Resurs för EU-kommissionen Swerea IVF har under året också etablerat sig som en viktig resurs för EU-kommissionen, för att utföra förberedande arbeten inför beslut om ny miljö- och energilag stiftning. Bland annat har ett antal EUP-uppdrag genomförts, som syftar till att ta fram besluts under lag vid införande av skärpta energi- och miljökrav för olika produktgrupper. Tvärvetenskaplig forskning Under året har Swerea IVF bedrivit en omfattande tvärvetenskaplig forskning tillsammans med forskare inom det medicinska området och med tongivande universitetssjukhus. Syftet har varit att ta fram mänskliga reservdelar, där ny materialteknik och förfinade tillverkningsmetoder skapar nya möjligheter. Ett exempel är utvecklingen av nanofiberstrukturer, vilka utgör en utmärkt grundstruktur för celltillväxt. Härigenom kan reservdelar i form av olika organ utformas och tillverkas. Ett annat exempel är keramiska komponenter i form av bryggor och andra dentaltekniska detaljer, som utvecklats i nära samarbete med företag inom denna bransch. Under 2008 rönte Swerea IVF stor uppmärksamhet medialt inom textilområdet. En rad tester har genomförts av såväl kläder som andra textila produkter samt av olika tvättmedel. Resultaten från dessa arbeten har fått mycket stort genomslag i såväl press som TV. För Swerea IVF lyfte det också fram bolagets förmåga att agera som objektiv och neutral forskningsutförare. Kraftig tillväxt för Swerea IVF Sammanfattningsvis kan konstateras att 2008 har inneburit en kraftig tillväxt för Swerea IVF, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. För 2009 ser det också fortsatt gynnsamt ut, med viss reservation för att den allmänna konjunkturutvecklingen är mycket svårbedömd. Som exempel kan nämnas att en spännande utveckling sker inom områdena ytbehandling och lackering samt plastmaterial och deras tillämpningar. Här sker nu satsningar i nära samarbete med industrin, vilket innebär att spännande forskningsmiljöer byggs upp i Mölndal under året. Mats Lundin, VD Excel DDBS Formulär Web Report CAD-miljö Bereder väg för minskad miljöpåverkan Stefan Posner vid Swerea IVF presenterade i november för FN:s miljöorgan UNEP sin utredning om alternativ till flamskydds medlet pentabromdifenyleter (pentabde), som har allvarliga hälso- och miljöstörande egenskaper. Utredningen, som väckt internationellt intresse, visade att det finns gångbara alternativ till pentabde. Detta innebär att pentabde kan föras upp på Stockholmskonventionens lista över globalt förbjudna ämnen. Swerea IVF säkrar geometrin Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga tillverkar komplexa produkter i plast för krävande kunder och tillämpningar. Hantering av geometrisk information om produkterna genom hela produktlivscykeln, från konstruktion till serieproduktion har varit en svårlöst uppgift. Med Swerea IVF:s geometridatabassystem DDBS kan man styra och upprätthålla kvaliteten i den löpande serieproduktionen. DDBS hjälper oss undvika att göra fel och minska reklamationer, säger tekniske chefen Lennart Seger.

18 18 Swerea KIMAB Strategisk partner inom materialteknik och korrosion Swerea KIMAB erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster inom materialteknikområdet. Fokus ligger på metalliska material, inklusive process- och legeringsutveckling, tillverkning och fogning av komponenter, material- och komponentegenskaper samt korrosion och korrosionsskydd. Vårt verksamhetsområde har successivt breddats och inkluderar idag även polymera material och ytbeläggningar. Vår ambition är att ge företag och myndigheter tillgång till spetskompetens inom materialområdet genom att erbjuda komplementärt kunnande till våra uppdragsgivare. Vår erfarenhet inom tillämpad forskning medverkar till att våra kunder kan komma till resultat snabbare inom sin egen forskningsverksamhet. Partner i strategisk forskning Vi vill vara en partner till våra kunder i deras långsiktiga strategiska forskning samtidigt som vi även bidrar med kvalificerat stöd inom produkt- och processutveckling. Därutöver är vi en forskningsresurs för materialteknisk problemlösning på uppdragsbasis. Denna verksamhet riktar sig särskilt mot små- och medelstora företag och vi genomför och rapporterar årligen ca 1000 uppdrag. Vår verksamhet spänner över ett stort antal industrisegment och vi har ca 185 företag som aktiva medlemmar i sex forskningsprogram Korro sionsforskning, Metallforskning, Fogningscentrum, Värmebehandlingscentrum, Centrum för termodynamiska beräkningar och ARCOR (Association pour la Recherche sur la Corrosion et l Anti-Corrosion). Många av företagen är dessutom med i flera program. Vår breda kompetensplattform med över 120 forskare, kompletterad med ett omfattande nätverk med akademi och forskningsinstitut nationellt och internationellt, gör att vi även kan åta oss stora multidisciplinära projekt. Ett framgångsrikt år 2008 var ett framgångsrikt år för Swerea KIMAB med en fortsatt god tillväxt av forskningsverksamheten med 10 procent. Genom ett antal rekryteringar stärkte vi ytterligare vår kompetens och då särskilt genom att Fakta Swerea KIMAB Antal anställda: 143 Omsättning: 143 Mkr Verksamhetsorter: Stockholm Dotterbolag: Institut de la Corrosion (Brest, Frankrike) Material/kunskapsområden: Process- och legeringsutveckling stål och metall. Fogning av komponenter processer och dimensionering. Tillverkning av komponenter processer och optimering. Mekaniska egenskaper provning och prediktering. Material för krävande miljöer korrosionsprocesser. Provning och skyddsmetoder havsvattenkorrosion. Materialanalys och metallografi. Skadeanalys och materialval, polymerer. VD: Staffan Söderberg Genom att vara en strategisk FoU-partner inom materialteknik och korrosion bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och till att utveckla nya material- och produktlösningar inom bland annat transport, energi, miljö och infrastruktur. Accelererad korrosionsprovning för applikationer inom bilindustrin Korrosionsbeständighet är ett viktigt krav för material som används vid tillverkning av bilar. Detta innebär att företagen måste utföra accelererad korrosionstester för att kunna göra bra materialval. Projektets syfte är att utveckla mer realistiska provningsmetoder för kosmetisk, perforerande och bimetallisk korrosion jämfört med dagens standardiserade provning inom bilindustrin.

19 Swerea KIMAB 19 öka andelen kvalificerade forskare i organisationen med kombinerad industri- och forskarerfarenhet. Vår traditionellt starka roll som en forskningspartner till stål-, fordons- och verkstadsindustrin har befästs under året. Samtidigt har vi kunnat glädjas över en ökning av antalet projekt riktade mot infrastruktur, energiproduktion och marina miljöer (inklusive olja och gas). Energi och miljö allt viktigare Att energi och miljöfrågor kommer in i ett allt större antal av våra projekt illustreras av nedanstående axplock av aktuella frågeställningar vid Swerea KIMAB Nya möjligheter till viktreduktion av säkerhetskomponenter i fordon genom utveckling av nya ultrahöghållfasta stål. Ny plattform för lättviktskonstruktioner genom att möjliggöra multimateriallösningar genom nya designmetoder och fogningsprocesser. Förhöjd verkningsgrad vid förbränning av biomassa för fjärrvärme och elproduktion genom utveckling av nya högtemperaturmaterial. Förlängd livslängd av befintliga kärnkraftverk genom säkert korrosionsskydd i kylvattenvägar. Att fenomenet korrosion är tekniskt brett visas av att vi under året bedrivit korrosionsforskning inom ett antal vitt skilda tillämpningar: Provning under djuphavsbetingelser av rörmaterial för användning inom off-shore Förlängd livslängd för syratankar till betningsbad inom stålindustrin. utläckning och nedbrytning av ytbelagda medicinska implantatmaterial i kroppsvätska. Industriell relevans Genom nära samarbete med våra uppdragsgivare förenar vi hög vetenskaplig kompetens med industriell relevans. Vi säkerställer att vår verksamhet håller hög internationell nivå genom deltagande i Europaprojekt och andra internationella projekt. Genom vårt dotter bolag, Institut de la Corrosion med 18 anställda i Brest, Frankrike har vi också en direkt geografisk närvaro i kontinentala Europa. Vi går in i 2009 med en stark projektportfölj och en mycket kompetent och motiverad organisation. Även om vi också kommer påverkas av den rådande lågkonjunkturen så drivs vi av övertygelsen att tilllämpad och behovsstyrd forskning är ett viktigt medel för att säkerställa framtida konkurrenskraft för våra uppdragsgivare och att det är just i nedgångsperioder man ska satsa långsiktigt för framtiden. Staffan Söderberg, VD Foto: Bo Björkdahl Energibesparing vid varmvalsning av höghållfasta stål Inom ett pågående projekt med SSAB har vi lyckats med att förbättra de mekaniska egenskaperna hos höghållfasta mikrolegerade stål genom att optimera valsnings- och kylningsparametrar. Samtidigt har vi lyckats sänka uppvärmningstemperaturen med C vilket ger sänkt energiförbrukning och reducerade utsläpp av koldioxid. Väsentliga vinster gör man snabbt genom högre produktprestanda och bättre produktionsekonomi. Ny metod spar miljoner åt Vägverket På uppdrag av Vägverket har vi tagit fram en ny mätmetod för bedömning av risken för galvanisk korrosion på varmförzinkade räckesståndare på fotplatta fastskruvade på fastgjutna skruvar av rostfritt stål. Resultatet visade att de nya räckena som Vägverket tagit fram för vägbroar även kan användas för vägbroar som korsar över elektrifierad järnväg. Jämfört med de massiva rostfria räckesståndare som det tidigare har varit ett krav att använda så uppskattas kostnaden reducerats med en faktor tio.

20 20 Swerea SICOMP Kompositer framtidens material Energisnåla hus, strukturella flygplansdetaljer, effektiva isolatorer, lätta medicintekniska hjälpmedel gemensamt är att de samtliga utnyttjar kompositmaterialens många fördelar. Lättare, starkare, och miljövänligare är numera vanliga ledord i produktutvecklingskedjan, något som dagligen präglar vår verksamhet. Swerea SICOMP arbetar med polymera fiberkompositer, oftast kol- eller glasfiberbaserade med en matris av polyester eller epoxi, där inriktningen ligger på konstruktion och tillverkningsaspekter. Kompositmaterial används framför allt i konstruktioner och tillämpningar där man önskar hög mekanisk hållfasthet, ofta i kombination med krav på låg vikt. Typiska applikationsområden där kompositer har en mycket stark ställning är flyg, fordon, vindkraft, båtar och militära tillämpningar. En ny trend inom den marina sektorn är att även fartygsindustrin visat intresse för materialgruppen. I EU-projektet DE-LIGHT har vi studerat överbyggnader i kompositmaterial som kan ge viktbesparingar på över 70 procent vilket förstås väcker stor uppmärksamhet. Vi medverkar dessutom i två EU-ansökningar inom det fartygsmarina området som startar 2009 där kompositmaterial kommer att vara av central betydelse. Nanoteknologi Vår verksamhet inom nanoteknologi blir allt större. Två nya EU-projekt under året adresserar inkorporering av antingen kolnanorör eller nanolera i kompositmaterialet för att förbättra utvalda egenskaper. I projektet LAYSA ska multifunktionella nanomaterial utvecklas och integreras i vissa kompositstrukturer i flygplan för att öka säkerheten, bland annat genom bättre sensorsystem. I projektet FACOMP ska nanolera användas för att höja brandegenskaperna i byggprofiler. Biobaserade råvaror Utvecklingen av biobaserade råvaror i form av både fiber och hartssystem är ett forskningsområde som expanderar. Användningen av våra naturresurser på ett optimalt sätt är en förutsättning att på sikt skapa ett uthålligt samhälle. På Swerea SICOMP arbetar vi inom ramen för olika forskningsprojekt med utveckla Fakta Swerea SICOMP Antal anställda: 29 Omsättning: 29 Mkr Verksamhetsorter: Piteå och Mölndal Material/kunskapsområden: Inriktat mot polymera fiberkompositer inkluderande: materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, produktutveckling, prototyptillverkning och provning. VD: Hans Hansson Swerea SICOMP ska i samarbete med svensk kompositindustri utveckla och befästa sin ställning som ett av Europas ledande kompositforskningsinstitut. Material- och gjutteknik för off-shore tillämpningar Marine Subsea Group AS (MSG) har ett nära samarbete med Swerea SICOMP för att utveckla material- och gjutteknik för tillverkning av produkter bestående av syntaktiskt skum. En typisk produkt är flytblock till off-shore tillämpningar för användning på stora havsdjup. Under år 2008 har Swerea SICOMP utfört omfattande materialstudier för att assistera MSG med att definiera lämpliga material för en ny gjutprocess.

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008. Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008. Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning och läsinstruktioner... 2 Ledningen om en hållbar institutssektor i världsklass...

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

Året i korthet. Innehåll

Året i korthet. Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning

Läs mer

Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart

Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart Förstudie Lennart Norgren & Lars Olsson, VINNOVA VINNOVA Analys 2003:1 TITEL: Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart. Förstudie FÖRFATTARE:

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007 innehåll 4 VD Peter Holmstedt har ordet 5 Vision, mål och strategier 6 Styrelseordförande Yngve Stade om FoU och innovation för Sverige 7 Handlingsplanen för en ny svensk

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 1

ÅRSBERÄTTELSE 2011 1 1 Innehåll Bilden av stålindustrin ska bli hetare... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 21 Utmärkelse...

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g Smart specialiseringsstrategi för Östergötland s a m m a n f a t t n i n g 1 2 INNEHÅLL INLEDNING.... 5 UTGÅNGSPUNKTER... 7 EFFEKTIV LOGISTIK... 11 Kort bakgrund... 11 Globala trender... 11 Resursbasen

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 Svensk kraftsamling kring numerisk simulering Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 1 Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska Innovationsområden,

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 4 : 0 9 UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET U L F E D L U N D, B E R N T E R I C S O N, A N D E R S G U S T A F S S O N & U L F O L S S

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2 Årsredovisning 2012 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 248 (240) miljoner kronor. Årets resultat efter finansiella poster blev 7,7 (12) miljoner kronor. Antalet anställda ökade och

Läs mer