Regionförbundet i Kalmar län. Scenkonst-strategi för Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundet i Kalmar län. Scenkonst-strategi för Kalmar län 2012-2014"

Transkript

1 Ka l m län ar s e t a i g s n o k n e c s Regionförbundet i Kalmar län r t ts Scenkonst-strategi för Kalmar län

2 Omslag: Foto 1 Ur Byteaterns pjäs Lockfågeln. Regionförbundet Fotograf: i Kalmar Peder län Nabo. 2 Scenkonst-strategi för Kalmar län Foto 2 Geza Polony, från Länsmusiken Kalmar län. Fotograf: Katarina Malmberg.

3 s cenkonststrategins syfte är att ge länets medborgare möjlighet att bättre ta del av professionell scenkonst och till ett eget skapande. Den ska också beskriva länskulturens utvecklingspotential inom scenkonsten, kopplad till statlig regional och kommunal nivå. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

4 bakgrund: ett fortlöpande handlingsprogram under Scenkonststrategin antogs av Regionförbundets styrelse Den ska ses som ett fortlöpande handlingsprogram under Därefter bör den revideras med hänsyn till förändrade ekonomiska villkor och utvecklingen inom området. Scenkonststrategin har utformats utifrån de nya nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december Målen styr den statliga kulturpolitiken men ska även vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting. Enligt de nationella målen ska, kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken bland annat främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, ett levande kulturarv, internationellt och interkulturellt utbyte samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. I uppdraget har scenkonstområdet definierats som dans, teater och musik. Även film och media har inkluderats. Arbetet med scenkonststrategin har utförts i samarbete med Kalmar kommun, i egenskap av värdkommun för scenkonsten, samt i dialog med representanter från länets övriga kommuner, länskulturen inom scenkonsten, folkbildningen, länsturismen och representanter för amatörverksamheten. (Se bilaga). Scenkonststrategin omfattar tio insatsområden. I anknytning till varje område finns ett antal åtgärdsförslag. 10 insatsområden 1) Regionens kulturprofil inom scenkonstområdet kopplat till attraktivitet och besöksnäring Ett attraktivt kulturutbud bidrar till ett attraktivt län när det gäller inflyttning, besöksnäring och tillväxt. Dessa slutsatser stöds av Regionförbundets genomförda studie av flyttströmmar över länsgränsen. Kulturen bidrar även till att förlänga säsongen för besöksnäringen och skapa sysselsättning sommartid. Scenkonsten är viktig när det gäller att skapa kreativa platser och en intressant kulturell Regionförbundet i Kalmar län 4 Scenkonst-strategi för Kalmar län

5 profil. Det är därför angeläget att det i regionen finns en scenkonst som är både nyskapande och intressant. Här spelar länsinstitutionerna en viktig roll. Enligt länets kulturchefer är Kalmars kulturella profil extra betydelsefull. Om denna stärks blir hela länet mer attraktivt och kvaliteten på kulturverksamheten höjs även i övriga kommuner i länet. åtgärder Regionförbundet ska genomföra en studie kring hur länets kulturprofil kan stärkas. I arbetet ligger också att ta fram utbildningsförslag kring marknadsföring och paketering av länets besöksmål. Länets kulturinstitutioner, kommunernas turistbyråer, länskulturkonsulenterna och andra aktörer inom kultur och turism ska involveras i arbetet. Regionförbundet ska undersöka möjligheterna att - inom ramen för South Balticprogrammet - utveckla besöksnäringen med fokus på kultur. I första hand ska arbetet inriktas på samarbeten mellan Kalmar län, Tyskland samt Polen. 2) Marknadsföring Marknadsföring av kulturutbudet i Kalmar län har länge varit ett problem. Det är svårt för publiken att hitta information om kulturutbudet i regionen, eftersom det finns få länstäckande informationskanaler. Unga människor hittar allt oftare sin information via sociala medier. Dessutom har de ideella scenkonstföreningarna och kulturinstitutionerna små resurser till marknadsföring. Alltfler informationskanalerna förstärker problemet eftersom det krävs större resurser för att nå igenom mediebruset. Ett informationssystem baserat på sociala medier bedöms vara ett effektivt och billigt sätt för arrangörer och publik att nå varandra. åtgärdsförsslag Regionförbundet tillsätter en speciell arbetsgrupp som ska ta fram förslag hur sociala medier kan användas för information om länets kulturutbud. Arbetet ska ske i samarbete med länets kommuner, kulturinstitutioner och arrangerande föreningar. 3) Omvärldsbevakning internationellt I kulturutredningens betänkande framhålls att det internationella arbetet inom kulturområdet är prioriterat. Vidare sägs att detta arbete mer ska handla om samarbete än utbyte. Diskussionen inom EU-gemenskapen går i samma riktning. För att utvecklas och hitta nya lösningar är det viktigt att få inspiration utifrån. Att tänka internationellt ökar möjligheten att höja kvalitén i den egna verksamheten och blir allt viktigare i en alltmer globaliserad värld. För att få personliga kontakter och bygga kontaktnät är det nödvändigt med studie- och besöksresor. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

6 åtgärdsförsslag Regionförbundet ska öka informationen till länets kulturinstitutioner om möjligheten att skapa EU-projekt. I arbetet ingår att undersöka om det är rimligt att initiera ett samarbete mellan regionen och parter i Europa inom ramen för EU-samarbetet. 4) Scenkonstkonsulenternas verksamhetsområde I Kalmar län arbetar kulturkonsulenter för att sprida kunskap om och väcka intresse för olika konstarter. De är anställda av olika, ibland flera, huvudmän och baserar sin verksamhet på offentliga uppdrag och anslag. Målgruppen barn och ungdom är politiskt prioriterad. I länet finns scenkonstkonsulenter inom teater och musik (producent och konsulent). Tillsammans med Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland finns även konsulenter inom dans och film. Konsulenternas uppdrag är att stärka scenkonsten regionalt. De ska bredda intresset inom scenkonstområdet, höja kvalitén, förmedla program och uppdrag, samt skapa förutsättningar för samarbete och konstnärlig utveckling. åtgärdsförslag Kulturkonsulenterna ansvarar för att en samordningsgrupp tillsätts som ska ta fram konkreta förslag på ett närmare samarbete regionalt och inom ramen för sydostsamarbetet. Möjliga samordningsvinster ska redovisas. Konsulenterna får också ansvar för att förankra förslagen hos sina respektive huvudmän. Kulturkonsulenterna får i uppdrag att initiera och stödja utveckling av arbetsmetoder för estetiska lärprocesser. Samarbete kring forskning och utveckling av estetiska lärprocesser föreslås ske tillsammans med Linnéuniversitetet och andra aktörer inom universitet och forskarvärlden. Kulturkonsulenterna ska även ta fram en kunskapsbank för estetiska lärprocesser. Regionförbundet får i uppdrag att genomföra en översyn av subventionssystemet i dialog med scenkonstinstitutionerna. Även här bör sydostsamarbetet beaktas. Scenkonstkonsulenterna får i uppdrag att följa deltagarkulturens utveckling och även initiera och bidra till projekt. Regionförbundet får i uppdrag att ta fram en gemensam skolkulturstrategi, liksom att undersöka om det går att fördela Skapande skola-pengar regionalt. På sikt bör scenkonstkonsulenterna förstärkas med en tjänst med särskilt ansvar för samarbetet mellan kulturliv och skola. Regionförbundet i Kalmar län 6 Scenkonst-strategi för Kalmar län

7 5) Byteatern Kalmar läns teater Byteatern Kalmar läns teater har skapat en både nationellt och internationellt stark profil där man blandar traditionella teatrala uttryck med musik, masker, dans och bild. På teatern finns också traditionen att använda dockor. Byteaterns mål är att vara ett regionalt nav kring vilket både amatörteatern och den mest nyskapande professionella teatern kretsar. Verksamhetsområdet är i främsta hand Kalmar län och Byteatern spelar i länets alla tolv kommuner. Varje år ges cirka 170 föreställningar för besökare, varav är barn. Barn och ungdom är prioriterade målgrupper. Regionförbundet och staten ansvarar för medel till teaterns verksamhet och Kalmar kommun för lokalerna. Teatern har idag 21 årsverken. Utvecklingsområden för Byteatern är ett ökat samarbete med skolan inom ramen för estetiska lärprocesser samt dans. Teatern strävar efter att öka inslaget av danskonst i sina föreställningar. I samarbete med danskonsulenten står Byteatern numera som arrangör för dansföreställningar. åtgärder Regionförbundet föreslår att Kalmar kommun samarbetar med länets övriga kommuner och andra berörda aktörer när man planerar en ny teaterbyggnad för Byteatern. På så sätt vill Regionförbundet säkerställa Byteaterns funktion som regionalt nav. Den nya teaterbyggnaden ska även anpassas för dans. Byteatern ska utveckla sitt påbörjade arbete kopplat till estetiska lärprocesser och i dialog med scenkonstkonsulenter, akademi och skola. Med stöd av Regionförbundet ska Byteatern genomföra minst två dansföreställningar per år, i egen regi eller som gästspel. Regionförbundet ska stödja Byteatern i arbetet med att skapa en återkommande crossover-festival, det vill säga en nyskapande blandning av teater, dans, musik och film. Byteatern ser över förutsättningarna att fungera som en samlande kraft för länets amatörverksamheter inom scenkonstområdet. 6) Dans Dansintresset i landet ökar. År 2004 uppmanade Kulturrådet länen att ta fram ett handlingsprogram för den professionella dansen i Sverige. Sedan år 2007 har en danskonsulent arbetat inom ramen för sydostsamarbetet - ett samarbete mellan regionförbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Genom danskonsulentverksamheten vill de tre regionförbunden utveckla en stabil bas för dansen. Konsulentens uppdrag är att stärka dansens ställning och utveckling, bredda intresset för dans och främja samarbetet mellan olika intressenter inom området. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

8 åtgärder Regionförbundet framhåller vikten av att Kalmar kommuns tilltänkta nya teaterhus planeras även för dans. Danskonsulenten får i uppdrag att bygga nätverk för dansen inom ramen för sydostsamarbetet. Danskonsulenten ska även vara med och utveckla dansen i skolan som ett medel i estetiska lärprocesser. Vidare ska danskonsulenten utveckla dansen för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Också detta ska ske inom ramen för sydostsamarbetet. Regionförbundet gör en översyn av subventionssystemet för dans i dialog med berörda parter. Regionförbundet stöder ett utvecklat samarbete mellan kulturkonsulenterna och kulturinstitutionerna. Här har danskonsulenten en viktig roll. 7) Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse är ett serviceorgan för musiklivet, och producerar konserter till skolor, föreningar, studieförbund, kommuner, församlingar, företag och andra arrangörer i länet. Verksamheten består av tre områden: barn- och ungdomsverksamhet, samverkan/service till det lokala och regionala musiklivet samt kammarorkestern Camerata Nordica. Av de tre områdena är det barn- och ungdomsverksamheten som är prioriterad. Organisationens verksamhet förutsätter ett aktivt nät av arrangörer i regionen. Musikstiftelsen består av 12 fast anställda som ger uppdrag åt cirka 400 frilansande musiker per år. Länsmusiken har verksamhet i länets samtliga 12 kommuner, och genomför och förmedlar cirka 300 konserter för barn och ungdom, 200 offentliga samt ett 50-tal interna konserter. Cirka människor besöker konserterna varje år. Problem och möjligheter Ett problem idag är att varumärket Länsmusiken upplevs som svagt, vilket beror på att man saknar en egen arena. Länsmusikens förmedlande roll innebär att det är arrangörerna och artisterna som lyfts fram, inte Länsmusiken. Ett starkare varumärke för Länsmusiken skulle stärka institutionens profil och göra den till en tydligare kulturpolitisk aktör. Det finns inte någon samlad bild av musiklivet och dess utvecklingsbehov i regionen. En samlad bild kan öka samarbetet mellan de olika aktörerna och leda till ett rikare musikliv. Inom ungdomsmusiken dominerar rockmusiken. Ungdomar som är intresserade av annan musik kan ha svårt att få sina intressen tillgodosedda. Unga vuxna, år, kan ha svårt att hitta sin plats som musikpublik och utövande musiker. Ett bredare musikliv, där all slags musik får plats, även för målgruppen unga vuxna, bidrar till en attraktivare region. Musikverksamheten på länets förskolor är omfattande, men personalen har, enligt Länsmusikens uppfattning, inte alltid rätt utbildning för musikverksamheten. Även inom skola, särskola, och fritidsverksamhet finns det ett utbildningsbehov. Riktad utbildning till dessa personalgrupper kan ge musiken en starkare plats i verksamheterna, vilket i sin tur bidrar till barns och ungdomars utveckling. Regionförbundet i Kalmar län 8 Scenkonst-strategi för Kalmar län

9 Det är svårt att hitta och identifiera unga talanger inom musikområdet, och det kan vara svårt för unga talanger att ta sig vidare till rätt utbildningar. Länsmusiken genomför ett talangcoaching-projekt för ungdom inom musiklivet. Avsikten är att stötta blivande musiker, tekniker och arrangörer inom alla musikgenrer. En möjlighet är att folkhögskolor och andra aktörer knyter an med lämpliga utbildningar. åtgärdsförslag Länsmusiken tar fram förslag på åtgärder som kan stärka institutionens varumärke. Regionförbundet ansvarar för en musikutredning som ska klargöra Länsmusikens roll i det regionala musiklivet. Ungdoms- och amatörmusikens, musik- och kulturskolornas samt folkbildningens behov ska speciellt beaktas. Länsmusiken inventerar behoven och medverkar till att det finns spelmöjligheter för ungdomar och unga vuxna inom alla slags musikstilar i regionen. Länsmusiken får också i uppdrag att arrangera nätverksträffar mellan folkhögskolor, kultur-/musikskolor, ungdomsföreningar, studieförbund och andra aktörer inom musiklivet. Länsmusiken undersöker möjligheten att erbjuda personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet en kontinuerlig fortbildning i musik Länsmusiken ska, inom ramen för talangcoaching-projektet, undersöka möjligheterna till lämpliga yrkesutbildningar. Folkhögskolorna kan till exempel vara lämpliga anordnare. 8) Film och media Utvecklingen inom rörlig media - film, spel, webb och mobilteknik - går snabbt och mot allt större interaktivitet. Inte minst är detta en viktig del av barn- och ungdomskulturen. Estetiska lärprocesser är ett aktuellt begrepp i sammanhanget, där estetisk verksamhet används både för lärande och som uttrycksform. Kommunerna saknar ofta en sammanhållen kulturpolitik inom den rörliga bildens område som omfattar bland annat skola, särskola, förskola och biografutveckling. Aktörer inom scenkonstområdet måste förhålla sig till den förändrade bilden vad gäller möjliga plattformar för gestaltande konst. Problem och möjligheter Visning av biograffilm kommer inom en snar framtid att ske digitalt. De biografer som inte kan göra nödvändiga investeringar kommer svårligen eller inte alls att kunna visa ny film. Detta kan leda till utslagning av de biografer i länet som de kommersiella kedjorna inte väljer att satsa på. Digital bio ger möjlighet att utveckla en form av lokala kulturhus, där det inte bara visas film utan även direktsända evenemang som dans, opera eller idrott. Anläggningarna kan även användas för utbildning, föreläsningar och debatter. Digital bio ger till exempel ungdomar möjlighet att visa sina arbeten inom film med professionell visningsutrustning. Film är viktigt för ungdomars identitetsskapande. Den snabba utvecklingen inom digitala medier, och hur unga människor använder dem, gör att skolan och olika fritidsverksamheter ofta har svårt att svara upp mot behoven. Det blir allt lättare och billigare att berätta med film eftersom det räcker med en mobiltelefon och tillgång till Internet för att spela in och redigera filmer. Utvecklingen gör det enklare att arbeta med film inom till exempel Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

10 kulturskolor och fritidsverksamheter. Det saknas etablerade former för att arbeta med film och media tillsammans med äldre människor, till exempel inom omsorgen. Sambandet mellan kulturutövning och god hälsa är fastslaget av forskningen. Arbete med film och media skulle kunna ha goda effekter även inom omsorgsverksamheten. Användandet av estetiska lärprocesser är ett sätt att nå fördjupat lärande. Lärarutbildningarna förmedlar inte denna metod i tillräckligt hög grad. Ett positivt exempel är dock Reaktor Sydosts samarbete med lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i projektet Ung kommunikation. åtgärdsförslag Reaktor Sydost gör en förstudie som undersöker om en gemensam regional digital biosatsning är rimlig och ekonomiskt möjlig, i relation till den tekniska utvecklingen och till lokala kulturpolitiska mål. Reaktor Sydost ser över hur kulturskolor och fritidsverksamheter bedriver berättande verksamhet kopplat till film och digitala medier, samt tar fram utvecklingsförslag. Reaktor Sydost ska utveckla digitala medier inom omsorgerna i samarbete med kommuner och landsting. Arbetet ska även kopplas till sydostsamarbetet. Reaktor Sydost ska, i samarbetet med kulturens företrädare och Linnéuniversitetet, förbättra lärarutbildningen så att även de estetiska språken i högre grad kan användas för lärande. I uppdraget ingår också att försöka bygga en utbildning där kulturföreträdare och skolföreträdare möts kring lärandefrågor. 9) Skapande skola Skapande skola är regeringens särskilda satsning på kultur i skolan. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete genom en ökad samverkan med kulturlivet. Skapande skola omfattar årskurserna 1-9, och anslaget uppgår till 150 miljoner kronor Problem och möjligheter Medlen för Skapande skola söks av varje kommun hos Kulturrådet. Detta system försvårar användandet av medlen i ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete kring kultur i skolan. Om Skapande skola-medlen i stället kan sökas och fördelas regionalt innebär det större möjlighet att utveckla nya och långsiktiga samarbetsstrukturer mellan kulturliv och skola i regionen. åtgärdsförsslag Regionförbundet får i uppdrag att förhandla om en regional fördelning av Skapande skolamedel. Regionförbundet i Kalmar län 10 Scenkonst-strategi för Kalmar län

11 10) Folkbildning Folkbildningen vilar av tradition på tre ben; bildning, kultur och demokratiutveckling. Idén om individens eget skapande är en grund för folkbildningen. Till folkbildningen räknas vanligtvis bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och föreläsningsföreningar. I scenkonststrategin avses studieförbund och folkhögskolor. Studieförbunden är en av de viktigaste stöd- och organisationsformerna för amatörkulturen. På statlig nivå har statsbidragen till folkbildningen delegerats till Folkbildningsrådet. På regional nivå samordnas folkbildningen av Kalmar läns bildningsförbund. Studieförbundens regionala uppdrag är att verka i hela länet samt att främja och delta i regionens utveckling i enlighet med det regionala utvecklingsprogrammet. Ett av statens syften med att stödja folkhögskolorna är att bredda kulturintresset och öka delaktigheten i kulturlivet, det vill säga skolorna ska vara en arena där man både upplever och skapar kultur. Det är därför viktigt att kulturinstitutionerna har ett utåtriktat arbete och bidrar till mötet med kultur, även utanför föreställningar och arrangemang. Problem och möjligheter Amatörverksamheten inom scenkonstområdet har idag svårt att hitta utbildade cirkelledare. Folkbildningen kan medverka till att utbilda cirkelledare för barn, unga och vuxna som arbetar med amatörverksamhet. Samarbetet mellan folkbildningen och länets kulturinstitutioner är inte särskilt omfattande idag, men ett samarbete kan berika båda parter. Andra problem är att det saknas arenor, offentliga rum, där ungdomar kan uppträda inför publik, vilket många utbildningar inom folkbildningen kräver. En möjlighet är att använda biblioteken, länets institutioner och offentliga platser utomhus som arenor där ungdomar kan möta sin publik. Det är en viktig demokratifråga att ge ungdomar möjlighet att uttrycka sina kunskaper och åsikter, särskilt med tanke på att stora grupper inte tar del av scenkonsten. åtgärdsförslag Folkbildningen undersöker möjligheterna att utveckla cirkelledarutbildningar inom scenkonstområdet för amatörer. Folkbildningen undersöker om man kan anordna cirkelledarutbildningar för arbetslös ungdom tillsammans med Arbetsförmedlingen. Regionförbundet tar reda på om det går att koppla eventuella cirkelledarutbildningar till sydostsamarbetet. Intresserade folkhögskolor undersöker möjligheterna att skapa YH-utbildningar tillsammans med institutionerna inom kulturområdet, till exempel inom ljus- och ljudteknik, mask och kostym samt manusproduktion. Kulturinstitutionerna och folkbildningen ska samarbeta mer. Folkbildningens kontaktnät, fackliga organisationer, hembygdsföreningar med mera kan vara kanaler för att nå nya målgrupper. Studieförbundens cirkelledare får möjlighet att göra praktik på länets kulturinstitutioner. Scenkonstkonsulenterna ska, tillsammans med länets kommuner och institutioner, göra en kartläggning över tänkbara arenor där ungdomar kan uppträda inför publik. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

12 Bilaga 1 Personer som medverkat i arbetet att ta fram scenkonststrategin: Kommuner Borgholms kommun Maria Johanson, administrativ slottschef/kultursekreterare Emmaboda kommun: Birgit Ekblad, kulturchef Nanna Johannisson, kulturhandläggare Hultsfreds kommun: Christina Brandt, kultur- och fritidschef Erica Holmwall, kultursekreterare Högsby kommun. Christina Dahlén, kultur- och fritidschef Kalmar kommun: Louise Weidolf, kultur- och fritidschef Kyrre Dahl, utvecklingschef Björn Samuelsson, kulturutvecklare Mönsterås kommun: Carina Eskelin, biblioteks- och kulturchef Mörbylånga kommun: Kerstin Olofsson, kultur- och fritidschef Jutta Swärd, kultursekreterare Nybro kommun: Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Oskarshamns kommun: Lars Ljung, kulturchef Torsås kommun: Karin Seebass, enhetschef, kultur och fritid Vimmerby kommun: Anders Eriksson, kultur- och fritidschef Anna Olausson, kultursekreterare Västerviks kommun: Lars Danielsson, kultur- och fritidschef Ann-Sofie Pettersson, kultursamordnare Peter Andersson, rektor kulturskolan Regionala aktörer inom scenkonst Byteatern Kalmar läns teater: Stephan Holmström, ordförande Karin Parrot-Jonzon, chef Regionförbundet i Kalmar län 12 Scenkonst-strategi för Kalmar län

13 Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse Kjell Lindström, chef, Katarina Malmberg, producent, konsulent Bo Falk, producent/informatör Per-Göran Olsson, orkesterchef Riksteatern Kalmar län Ulf Bexell, ordförande Katarina Ellborg, konsulent Charlotte Aaby-Hertzman, konsulent Dans i Sydost Tanja Mangalanayagam, konsulent, Anne Lindblad, konsulent, Lena Kimming, danspedagog Reaktor Sydost Martin Eneborg, verksamhetsledare Magnus Engwall, konsulent Regionförbundet Kalmar län Christina Torstensson, projektledare, projekt Vinst RockCity Putte Svensson, vd Södra Ölands Musikteater Lif Henell, styrelseledamot Folkbildning Kalmar läns bildningsförbund: Sven-Åke Johansson, ordförande Ingmar Svensson, vice ordförande Folkhögskolor Behnn Edwinsson, rektor, Ölands folkhögskola Tomas Forssell, verksamhetsledare musikteaterlinjen, Ölands folkhögskola Gull-Britt Johansson, rektor, Högalids folkhögskola Thomas Hertzman, verksamhetsledare, Högalids folkhögskola Kontaktperson för scenkonststrategin Thomas Bjerkman Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

14 Regionförbundet i Kalmar län 14 Scenkonst-strategi för Kalmar län

15 Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

16 Regionförbundet en samlande kraft för regional utveckling Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets tolv kommuner samt landstinget. Regionförbundet i Kalmar län 16 Scenkonst-strategi för Kalmar län

Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län treårig handlingsplan

Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län treårig handlingsplan 1 2010-06-11 Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län treårig handlingsplan Sammanfattning Scenkonststrategin ger förslag på hur scenkonsten kan utvecklas i Kalmar län. Förslaget omfattar tio

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Process kulturplan 2018 - Dialogmöten, kommunerna politiker och tjp Dialogmöten, öppna Fördjupning konst, kultur, civilsamhället Skrivprocess Återkoppling kommunerna

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015 Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet Karlstad 3 mars 2015 Kvalitet När man har pratat om kvalitet i kulturpolitiken har det oftast handlat om konstnärlig kvalitet. Kulturpolitiken har dock inte definierat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Konststrategi för Kalmar län 2012-2014

Konststrategi för Kalmar län 2012-2014 Ka l m län ar s i g e t a r t ts s n o k Regionförbundet i Kalmar län 2 2 1 0 2 1 4 1 0 Konststrategi för Kalmar län 2012-2014 Omslag: Foto 1 Exteriört foto från sommarateljén Regionförbundet vid Kalmar

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm

YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm 2016-10-05 YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Regional indelning tre nya län Delbetänkande av Indelningskommittén (SOU 2016:48) Svensk Scenkonst

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Ett kulturlyft för Västerås. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland

Ett kulturlyft för Västerås. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland Ett kulturlyft för Västerås En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland Innehållsförteckning Inledning... 3 Våra förslag... 4 1. Västerås ska vara en bred kulturkommun...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012

Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012 Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012 Samtalsledare, Daniel Eriksson, Örebro kommun Dokumentatör: Jerry Eriksson, Örebro läns landsting Dokumentation FAKTA Vad säger utvecklingsområdena

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Samuelsson 2013-09-06 KFN 2013/0121 kulturutvecklare Kultur- och fritidsnämnden Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Kulturcrew Sydost Kultur Om ungas arrangörskap och inflytande

Projektbeskrivning. Projekt Kulturcrew Sydost Kultur Om ungas arrangörskap och inflytande Projektbeskrivning Projekt Kulturcrew Sydost Kultur Om ungas arrangörskap och inflytande Bakgrund Inspirerade av en modell från Norge, där elever är värdar för kulturarrangemang på skolan, har Teatercentrum

Läs mer

Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun

Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun 2009-02-25 Sid 1 (6) Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun Ett kulturpedagogiskt program utvecklingsmöjligheter utifrån helhetsperspektiv. Tänka framåt men göra nu (SOU 2006:45) Fakta:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer