Regionförbundet i Kalmar län. Scenkonst-strategi för Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundet i Kalmar län. Scenkonst-strategi för Kalmar län 2012-2014"

Transkript

1 Ka l m län ar s e t a i g s n o k n e c s Regionförbundet i Kalmar län r t ts Scenkonst-strategi för Kalmar län

2 Omslag: Foto 1 Ur Byteaterns pjäs Lockfågeln. Regionförbundet Fotograf: i Kalmar Peder län Nabo. 2 Scenkonst-strategi för Kalmar län Foto 2 Geza Polony, från Länsmusiken Kalmar län. Fotograf: Katarina Malmberg.

3 s cenkonststrategins syfte är att ge länets medborgare möjlighet att bättre ta del av professionell scenkonst och till ett eget skapande. Den ska också beskriva länskulturens utvecklingspotential inom scenkonsten, kopplad till statlig regional och kommunal nivå. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

4 bakgrund: ett fortlöpande handlingsprogram under Scenkonststrategin antogs av Regionförbundets styrelse Den ska ses som ett fortlöpande handlingsprogram under Därefter bör den revideras med hänsyn till förändrade ekonomiska villkor och utvecklingen inom området. Scenkonststrategin har utformats utifrån de nya nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december Målen styr den statliga kulturpolitiken men ska även vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting. Enligt de nationella målen ska, kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken bland annat främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, ett levande kulturarv, internationellt och interkulturellt utbyte samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. I uppdraget har scenkonstområdet definierats som dans, teater och musik. Även film och media har inkluderats. Arbetet med scenkonststrategin har utförts i samarbete med Kalmar kommun, i egenskap av värdkommun för scenkonsten, samt i dialog med representanter från länets övriga kommuner, länskulturen inom scenkonsten, folkbildningen, länsturismen och representanter för amatörverksamheten. (Se bilaga). Scenkonststrategin omfattar tio insatsområden. I anknytning till varje område finns ett antal åtgärdsförslag. 10 insatsområden 1) Regionens kulturprofil inom scenkonstområdet kopplat till attraktivitet och besöksnäring Ett attraktivt kulturutbud bidrar till ett attraktivt län när det gäller inflyttning, besöksnäring och tillväxt. Dessa slutsatser stöds av Regionförbundets genomförda studie av flyttströmmar över länsgränsen. Kulturen bidrar även till att förlänga säsongen för besöksnäringen och skapa sysselsättning sommartid. Scenkonsten är viktig när det gäller att skapa kreativa platser och en intressant kulturell Regionförbundet i Kalmar län 4 Scenkonst-strategi för Kalmar län

5 profil. Det är därför angeläget att det i regionen finns en scenkonst som är både nyskapande och intressant. Här spelar länsinstitutionerna en viktig roll. Enligt länets kulturchefer är Kalmars kulturella profil extra betydelsefull. Om denna stärks blir hela länet mer attraktivt och kvaliteten på kulturverksamheten höjs även i övriga kommuner i länet. åtgärder Regionförbundet ska genomföra en studie kring hur länets kulturprofil kan stärkas. I arbetet ligger också att ta fram utbildningsförslag kring marknadsföring och paketering av länets besöksmål. Länets kulturinstitutioner, kommunernas turistbyråer, länskulturkonsulenterna och andra aktörer inom kultur och turism ska involveras i arbetet. Regionförbundet ska undersöka möjligheterna att - inom ramen för South Balticprogrammet - utveckla besöksnäringen med fokus på kultur. I första hand ska arbetet inriktas på samarbeten mellan Kalmar län, Tyskland samt Polen. 2) Marknadsföring Marknadsföring av kulturutbudet i Kalmar län har länge varit ett problem. Det är svårt för publiken att hitta information om kulturutbudet i regionen, eftersom det finns få länstäckande informationskanaler. Unga människor hittar allt oftare sin information via sociala medier. Dessutom har de ideella scenkonstföreningarna och kulturinstitutionerna små resurser till marknadsföring. Alltfler informationskanalerna förstärker problemet eftersom det krävs större resurser för att nå igenom mediebruset. Ett informationssystem baserat på sociala medier bedöms vara ett effektivt och billigt sätt för arrangörer och publik att nå varandra. åtgärdsförsslag Regionförbundet tillsätter en speciell arbetsgrupp som ska ta fram förslag hur sociala medier kan användas för information om länets kulturutbud. Arbetet ska ske i samarbete med länets kommuner, kulturinstitutioner och arrangerande föreningar. 3) Omvärldsbevakning internationellt I kulturutredningens betänkande framhålls att det internationella arbetet inom kulturområdet är prioriterat. Vidare sägs att detta arbete mer ska handla om samarbete än utbyte. Diskussionen inom EU-gemenskapen går i samma riktning. För att utvecklas och hitta nya lösningar är det viktigt att få inspiration utifrån. Att tänka internationellt ökar möjligheten att höja kvalitén i den egna verksamheten och blir allt viktigare i en alltmer globaliserad värld. För att få personliga kontakter och bygga kontaktnät är det nödvändigt med studie- och besöksresor. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

6 åtgärdsförsslag Regionförbundet ska öka informationen till länets kulturinstitutioner om möjligheten att skapa EU-projekt. I arbetet ingår att undersöka om det är rimligt att initiera ett samarbete mellan regionen och parter i Europa inom ramen för EU-samarbetet. 4) Scenkonstkonsulenternas verksamhetsområde I Kalmar län arbetar kulturkonsulenter för att sprida kunskap om och väcka intresse för olika konstarter. De är anställda av olika, ibland flera, huvudmän och baserar sin verksamhet på offentliga uppdrag och anslag. Målgruppen barn och ungdom är politiskt prioriterad. I länet finns scenkonstkonsulenter inom teater och musik (producent och konsulent). Tillsammans med Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland finns även konsulenter inom dans och film. Konsulenternas uppdrag är att stärka scenkonsten regionalt. De ska bredda intresset inom scenkonstområdet, höja kvalitén, förmedla program och uppdrag, samt skapa förutsättningar för samarbete och konstnärlig utveckling. åtgärdsförslag Kulturkonsulenterna ansvarar för att en samordningsgrupp tillsätts som ska ta fram konkreta förslag på ett närmare samarbete regionalt och inom ramen för sydostsamarbetet. Möjliga samordningsvinster ska redovisas. Konsulenterna får också ansvar för att förankra förslagen hos sina respektive huvudmän. Kulturkonsulenterna får i uppdrag att initiera och stödja utveckling av arbetsmetoder för estetiska lärprocesser. Samarbete kring forskning och utveckling av estetiska lärprocesser föreslås ske tillsammans med Linnéuniversitetet och andra aktörer inom universitet och forskarvärlden. Kulturkonsulenterna ska även ta fram en kunskapsbank för estetiska lärprocesser. Regionförbundet får i uppdrag att genomföra en översyn av subventionssystemet i dialog med scenkonstinstitutionerna. Även här bör sydostsamarbetet beaktas. Scenkonstkonsulenterna får i uppdrag att följa deltagarkulturens utveckling och även initiera och bidra till projekt. Regionförbundet får i uppdrag att ta fram en gemensam skolkulturstrategi, liksom att undersöka om det går att fördela Skapande skola-pengar regionalt. På sikt bör scenkonstkonsulenterna förstärkas med en tjänst med särskilt ansvar för samarbetet mellan kulturliv och skola. Regionförbundet i Kalmar län 6 Scenkonst-strategi för Kalmar län

7 5) Byteatern Kalmar läns teater Byteatern Kalmar läns teater har skapat en både nationellt och internationellt stark profil där man blandar traditionella teatrala uttryck med musik, masker, dans och bild. På teatern finns också traditionen att använda dockor. Byteaterns mål är att vara ett regionalt nav kring vilket både amatörteatern och den mest nyskapande professionella teatern kretsar. Verksamhetsområdet är i främsta hand Kalmar län och Byteatern spelar i länets alla tolv kommuner. Varje år ges cirka 170 föreställningar för besökare, varav är barn. Barn och ungdom är prioriterade målgrupper. Regionförbundet och staten ansvarar för medel till teaterns verksamhet och Kalmar kommun för lokalerna. Teatern har idag 21 årsverken. Utvecklingsområden för Byteatern är ett ökat samarbete med skolan inom ramen för estetiska lärprocesser samt dans. Teatern strävar efter att öka inslaget av danskonst i sina föreställningar. I samarbete med danskonsulenten står Byteatern numera som arrangör för dansföreställningar. åtgärder Regionförbundet föreslår att Kalmar kommun samarbetar med länets övriga kommuner och andra berörda aktörer när man planerar en ny teaterbyggnad för Byteatern. På så sätt vill Regionförbundet säkerställa Byteaterns funktion som regionalt nav. Den nya teaterbyggnaden ska även anpassas för dans. Byteatern ska utveckla sitt påbörjade arbete kopplat till estetiska lärprocesser och i dialog med scenkonstkonsulenter, akademi och skola. Med stöd av Regionförbundet ska Byteatern genomföra minst två dansföreställningar per år, i egen regi eller som gästspel. Regionförbundet ska stödja Byteatern i arbetet med att skapa en återkommande crossover-festival, det vill säga en nyskapande blandning av teater, dans, musik och film. Byteatern ser över förutsättningarna att fungera som en samlande kraft för länets amatörverksamheter inom scenkonstområdet. 6) Dans Dansintresset i landet ökar. År 2004 uppmanade Kulturrådet länen att ta fram ett handlingsprogram för den professionella dansen i Sverige. Sedan år 2007 har en danskonsulent arbetat inom ramen för sydostsamarbetet - ett samarbete mellan regionförbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Genom danskonsulentverksamheten vill de tre regionförbunden utveckla en stabil bas för dansen. Konsulentens uppdrag är att stärka dansens ställning och utveckling, bredda intresset för dans och främja samarbetet mellan olika intressenter inom området. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

8 åtgärder Regionförbundet framhåller vikten av att Kalmar kommuns tilltänkta nya teaterhus planeras även för dans. Danskonsulenten får i uppdrag att bygga nätverk för dansen inom ramen för sydostsamarbetet. Danskonsulenten ska även vara med och utveckla dansen i skolan som ett medel i estetiska lärprocesser. Vidare ska danskonsulenten utveckla dansen för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Också detta ska ske inom ramen för sydostsamarbetet. Regionförbundet gör en översyn av subventionssystemet för dans i dialog med berörda parter. Regionförbundet stöder ett utvecklat samarbete mellan kulturkonsulenterna och kulturinstitutionerna. Här har danskonsulenten en viktig roll. 7) Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse är ett serviceorgan för musiklivet, och producerar konserter till skolor, föreningar, studieförbund, kommuner, församlingar, företag och andra arrangörer i länet. Verksamheten består av tre områden: barn- och ungdomsverksamhet, samverkan/service till det lokala och regionala musiklivet samt kammarorkestern Camerata Nordica. Av de tre områdena är det barn- och ungdomsverksamheten som är prioriterad. Organisationens verksamhet förutsätter ett aktivt nät av arrangörer i regionen. Musikstiftelsen består av 12 fast anställda som ger uppdrag åt cirka 400 frilansande musiker per år. Länsmusiken har verksamhet i länets samtliga 12 kommuner, och genomför och förmedlar cirka 300 konserter för barn och ungdom, 200 offentliga samt ett 50-tal interna konserter. Cirka människor besöker konserterna varje år. Problem och möjligheter Ett problem idag är att varumärket Länsmusiken upplevs som svagt, vilket beror på att man saknar en egen arena. Länsmusikens förmedlande roll innebär att det är arrangörerna och artisterna som lyfts fram, inte Länsmusiken. Ett starkare varumärke för Länsmusiken skulle stärka institutionens profil och göra den till en tydligare kulturpolitisk aktör. Det finns inte någon samlad bild av musiklivet och dess utvecklingsbehov i regionen. En samlad bild kan öka samarbetet mellan de olika aktörerna och leda till ett rikare musikliv. Inom ungdomsmusiken dominerar rockmusiken. Ungdomar som är intresserade av annan musik kan ha svårt att få sina intressen tillgodosedda. Unga vuxna, år, kan ha svårt att hitta sin plats som musikpublik och utövande musiker. Ett bredare musikliv, där all slags musik får plats, även för målgruppen unga vuxna, bidrar till en attraktivare region. Musikverksamheten på länets förskolor är omfattande, men personalen har, enligt Länsmusikens uppfattning, inte alltid rätt utbildning för musikverksamheten. Även inom skola, särskola, och fritidsverksamhet finns det ett utbildningsbehov. Riktad utbildning till dessa personalgrupper kan ge musiken en starkare plats i verksamheterna, vilket i sin tur bidrar till barns och ungdomars utveckling. Regionförbundet i Kalmar län 8 Scenkonst-strategi för Kalmar län

9 Det är svårt att hitta och identifiera unga talanger inom musikområdet, och det kan vara svårt för unga talanger att ta sig vidare till rätt utbildningar. Länsmusiken genomför ett talangcoaching-projekt för ungdom inom musiklivet. Avsikten är att stötta blivande musiker, tekniker och arrangörer inom alla musikgenrer. En möjlighet är att folkhögskolor och andra aktörer knyter an med lämpliga utbildningar. åtgärdsförslag Länsmusiken tar fram förslag på åtgärder som kan stärka institutionens varumärke. Regionförbundet ansvarar för en musikutredning som ska klargöra Länsmusikens roll i det regionala musiklivet. Ungdoms- och amatörmusikens, musik- och kulturskolornas samt folkbildningens behov ska speciellt beaktas. Länsmusiken inventerar behoven och medverkar till att det finns spelmöjligheter för ungdomar och unga vuxna inom alla slags musikstilar i regionen. Länsmusiken får också i uppdrag att arrangera nätverksträffar mellan folkhögskolor, kultur-/musikskolor, ungdomsföreningar, studieförbund och andra aktörer inom musiklivet. Länsmusiken undersöker möjligheten att erbjuda personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet en kontinuerlig fortbildning i musik Länsmusiken ska, inom ramen för talangcoaching-projektet, undersöka möjligheterna till lämpliga yrkesutbildningar. Folkhögskolorna kan till exempel vara lämpliga anordnare. 8) Film och media Utvecklingen inom rörlig media - film, spel, webb och mobilteknik - går snabbt och mot allt större interaktivitet. Inte minst är detta en viktig del av barn- och ungdomskulturen. Estetiska lärprocesser är ett aktuellt begrepp i sammanhanget, där estetisk verksamhet används både för lärande och som uttrycksform. Kommunerna saknar ofta en sammanhållen kulturpolitik inom den rörliga bildens område som omfattar bland annat skola, särskola, förskola och biografutveckling. Aktörer inom scenkonstområdet måste förhålla sig till den förändrade bilden vad gäller möjliga plattformar för gestaltande konst. Problem och möjligheter Visning av biograffilm kommer inom en snar framtid att ske digitalt. De biografer som inte kan göra nödvändiga investeringar kommer svårligen eller inte alls att kunna visa ny film. Detta kan leda till utslagning av de biografer i länet som de kommersiella kedjorna inte väljer att satsa på. Digital bio ger möjlighet att utveckla en form av lokala kulturhus, där det inte bara visas film utan även direktsända evenemang som dans, opera eller idrott. Anläggningarna kan även användas för utbildning, föreläsningar och debatter. Digital bio ger till exempel ungdomar möjlighet att visa sina arbeten inom film med professionell visningsutrustning. Film är viktigt för ungdomars identitetsskapande. Den snabba utvecklingen inom digitala medier, och hur unga människor använder dem, gör att skolan och olika fritidsverksamheter ofta har svårt att svara upp mot behoven. Det blir allt lättare och billigare att berätta med film eftersom det räcker med en mobiltelefon och tillgång till Internet för att spela in och redigera filmer. Utvecklingen gör det enklare att arbeta med film inom till exempel Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

10 kulturskolor och fritidsverksamheter. Det saknas etablerade former för att arbeta med film och media tillsammans med äldre människor, till exempel inom omsorgen. Sambandet mellan kulturutövning och god hälsa är fastslaget av forskningen. Arbete med film och media skulle kunna ha goda effekter även inom omsorgsverksamheten. Användandet av estetiska lärprocesser är ett sätt att nå fördjupat lärande. Lärarutbildningarna förmedlar inte denna metod i tillräckligt hög grad. Ett positivt exempel är dock Reaktor Sydosts samarbete med lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i projektet Ung kommunikation. åtgärdsförslag Reaktor Sydost gör en förstudie som undersöker om en gemensam regional digital biosatsning är rimlig och ekonomiskt möjlig, i relation till den tekniska utvecklingen och till lokala kulturpolitiska mål. Reaktor Sydost ser över hur kulturskolor och fritidsverksamheter bedriver berättande verksamhet kopplat till film och digitala medier, samt tar fram utvecklingsförslag. Reaktor Sydost ska utveckla digitala medier inom omsorgerna i samarbete med kommuner och landsting. Arbetet ska även kopplas till sydostsamarbetet. Reaktor Sydost ska, i samarbetet med kulturens företrädare och Linnéuniversitetet, förbättra lärarutbildningen så att även de estetiska språken i högre grad kan användas för lärande. I uppdraget ingår också att försöka bygga en utbildning där kulturföreträdare och skolföreträdare möts kring lärandefrågor. 9) Skapande skola Skapande skola är regeringens särskilda satsning på kultur i skolan. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete genom en ökad samverkan med kulturlivet. Skapande skola omfattar årskurserna 1-9, och anslaget uppgår till 150 miljoner kronor Problem och möjligheter Medlen för Skapande skola söks av varje kommun hos Kulturrådet. Detta system försvårar användandet av medlen i ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete kring kultur i skolan. Om Skapande skola-medlen i stället kan sökas och fördelas regionalt innebär det större möjlighet att utveckla nya och långsiktiga samarbetsstrukturer mellan kulturliv och skola i regionen. åtgärdsförsslag Regionförbundet får i uppdrag att förhandla om en regional fördelning av Skapande skolamedel. Regionförbundet i Kalmar län 10 Scenkonst-strategi för Kalmar län

11 10) Folkbildning Folkbildningen vilar av tradition på tre ben; bildning, kultur och demokratiutveckling. Idén om individens eget skapande är en grund för folkbildningen. Till folkbildningen räknas vanligtvis bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och föreläsningsföreningar. I scenkonststrategin avses studieförbund och folkhögskolor. Studieförbunden är en av de viktigaste stöd- och organisationsformerna för amatörkulturen. På statlig nivå har statsbidragen till folkbildningen delegerats till Folkbildningsrådet. På regional nivå samordnas folkbildningen av Kalmar läns bildningsförbund. Studieförbundens regionala uppdrag är att verka i hela länet samt att främja och delta i regionens utveckling i enlighet med det regionala utvecklingsprogrammet. Ett av statens syften med att stödja folkhögskolorna är att bredda kulturintresset och öka delaktigheten i kulturlivet, det vill säga skolorna ska vara en arena där man både upplever och skapar kultur. Det är därför viktigt att kulturinstitutionerna har ett utåtriktat arbete och bidrar till mötet med kultur, även utanför föreställningar och arrangemang. Problem och möjligheter Amatörverksamheten inom scenkonstområdet har idag svårt att hitta utbildade cirkelledare. Folkbildningen kan medverka till att utbilda cirkelledare för barn, unga och vuxna som arbetar med amatörverksamhet. Samarbetet mellan folkbildningen och länets kulturinstitutioner är inte särskilt omfattande idag, men ett samarbete kan berika båda parter. Andra problem är att det saknas arenor, offentliga rum, där ungdomar kan uppträda inför publik, vilket många utbildningar inom folkbildningen kräver. En möjlighet är att använda biblioteken, länets institutioner och offentliga platser utomhus som arenor där ungdomar kan möta sin publik. Det är en viktig demokratifråga att ge ungdomar möjlighet att uttrycka sina kunskaper och åsikter, särskilt med tanke på att stora grupper inte tar del av scenkonsten. åtgärdsförslag Folkbildningen undersöker möjligheterna att utveckla cirkelledarutbildningar inom scenkonstområdet för amatörer. Folkbildningen undersöker om man kan anordna cirkelledarutbildningar för arbetslös ungdom tillsammans med Arbetsförmedlingen. Regionförbundet tar reda på om det går att koppla eventuella cirkelledarutbildningar till sydostsamarbetet. Intresserade folkhögskolor undersöker möjligheterna att skapa YH-utbildningar tillsammans med institutionerna inom kulturområdet, till exempel inom ljus- och ljudteknik, mask och kostym samt manusproduktion. Kulturinstitutionerna och folkbildningen ska samarbeta mer. Folkbildningens kontaktnät, fackliga organisationer, hembygdsföreningar med mera kan vara kanaler för att nå nya målgrupper. Studieförbundens cirkelledare får möjlighet att göra praktik på länets kulturinstitutioner. Scenkonstkonsulenterna ska, tillsammans med länets kommuner och institutioner, göra en kartläggning över tänkbara arenor där ungdomar kan uppträda inför publik. Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

12 Bilaga 1 Personer som medverkat i arbetet att ta fram scenkonststrategin: Kommuner Borgholms kommun Maria Johanson, administrativ slottschef/kultursekreterare Emmaboda kommun: Birgit Ekblad, kulturchef Nanna Johannisson, kulturhandläggare Hultsfreds kommun: Christina Brandt, kultur- och fritidschef Erica Holmwall, kultursekreterare Högsby kommun. Christina Dahlén, kultur- och fritidschef Kalmar kommun: Louise Weidolf, kultur- och fritidschef Kyrre Dahl, utvecklingschef Björn Samuelsson, kulturutvecklare Mönsterås kommun: Carina Eskelin, biblioteks- och kulturchef Mörbylånga kommun: Kerstin Olofsson, kultur- och fritidschef Jutta Swärd, kultursekreterare Nybro kommun: Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Oskarshamns kommun: Lars Ljung, kulturchef Torsås kommun: Karin Seebass, enhetschef, kultur och fritid Vimmerby kommun: Anders Eriksson, kultur- och fritidschef Anna Olausson, kultursekreterare Västerviks kommun: Lars Danielsson, kultur- och fritidschef Ann-Sofie Pettersson, kultursamordnare Peter Andersson, rektor kulturskolan Regionala aktörer inom scenkonst Byteatern Kalmar läns teater: Stephan Holmström, ordförande Karin Parrot-Jonzon, chef Regionförbundet i Kalmar län 12 Scenkonst-strategi för Kalmar län

13 Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse Kjell Lindström, chef, Katarina Malmberg, producent, konsulent Bo Falk, producent/informatör Per-Göran Olsson, orkesterchef Riksteatern Kalmar län Ulf Bexell, ordförande Katarina Ellborg, konsulent Charlotte Aaby-Hertzman, konsulent Dans i Sydost Tanja Mangalanayagam, konsulent, Anne Lindblad, konsulent, Lena Kimming, danspedagog Reaktor Sydost Martin Eneborg, verksamhetsledare Magnus Engwall, konsulent Regionförbundet Kalmar län Christina Torstensson, projektledare, projekt Vinst RockCity Putte Svensson, vd Södra Ölands Musikteater Lif Henell, styrelseledamot Folkbildning Kalmar läns bildningsförbund: Sven-Åke Johansson, ordförande Ingmar Svensson, vice ordförande Folkhögskolor Behnn Edwinsson, rektor, Ölands folkhögskola Tomas Forssell, verksamhetsledare musikteaterlinjen, Ölands folkhögskola Gull-Britt Johansson, rektor, Högalids folkhögskola Thomas Hertzman, verksamhetsledare, Högalids folkhögskola Kontaktperson för scenkonststrategin Thomas Bjerkman Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

14 Regionförbundet i Kalmar län 14 Scenkonst-strategi för Kalmar län

15 Regionförbundet i Kalmar län Scenkonst-strategi för Kalmar län

16 Regionförbundet en samlande kraft för regional utveckling Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets tolv kommuner samt landstinget. Regionförbundet i Kalmar län 16 Scenkonst-strategi för Kalmar län

Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län treårig handlingsplan

Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län treårig handlingsplan 1 2010-06-11 Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län treårig handlingsplan Sammanfattning Scenkonststrategin ger förslag på hur scenkonsten kan utvecklas i Kalmar län. Förslaget omfattar tio

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019 1 Arbetsmaterial 2014 Kulturpolitiskt handlingsprogram Hedemora Kommun 2014-2019 2 INNEHÅLL Sida Styrdokument 3 Vision för Hedemora kommun 3 Barnkonventionen 3 Jämställdhet 3 Integrationspolicy 3 Hållbar

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14)

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) Framtidsforum Gävle 13 september Innehåll med antal prioritetspluppar inom parentes: *Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) *Centrum

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län Regelförenkling på kommunal nivå län En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 88% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 1 2 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande för en positiv och demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer