ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB"

Transkript

1 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, Uppsala Tel: Fax: e-post: UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2009

2 UPPSALA Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. av Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) totalt kapital. Belåningsgrad bokförda bedömda marknadsvärden värden/ Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bokförda värde/bedömt marknadsvärde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Direktavkastning Driftöverskott i procent av färdigställda fastigheters bokförda värde. Direktavkastning SFI Driftöverskott i procent av fastigheternas ingående bedömda marknadsvärde med tillägg för 50% av årets investeringar och med avdrag för 50% av årets driftsöverskott. Driftnetto Hyresintäkter med avdrag för årets fastighetskostnader enligt redovisningen. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärdet. Förvaltningsresultat Årets resultat med återläggning av jämförelsestörande poster och skatt på årets resultat. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor och årets hyresrabatter. Justerat Eget Kapital Eget Kapital ökat med 72% av obeskattade reserver. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskrivningar och avdrag för betald skatt hänförlig till förvaltningsresultatet. Storvreta Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång, varvid under året förvärvade/färdigställda fastigheter har räknats upp såsom om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Projekt och obebyggd mark har exkluderats. Räntetäckningsgrad Resultat före finansnetto med återläggning av avskrivningar, vinster från fastighetsförsäljningar samt jämförelsestörande poster dividerat med finansiella kostnader. Kvarnen Skuldränta räntebärande skulder Årets finansiella kostnader i procent av genomsnittliga (IB+UB/2) räntebärande skulder. Soliditet, justerad Substansvärde i procent av redovisade totala tillgångar med tillägg för övervärde. Soliditet, synlig Redovisat eget kapital i procent av redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Substansvärde Redovisat justerat eget kapital med tillägg för beräknat övervärde efter avdrag för latent skatt. Totalavkastning SFI Värdeförändring SFI med tillägg för årets driftöverskott i procent av fastigheternas ingående bedömda marknadsvärde med tillägg för 50% av årets investeringar och med avdrag för 50% av årets driftsöverskott. Totalt Kapital Summa tillgångar. Värdeförändring SFI Förändringen mellan ingående och utgående bedömt marknadsvärde med avdrag för årets investeringar. Överskottsgrad Driftnetto i procent av hyresintäkter. Omslagsbild: Storvreta Centrum - hasselvägen 1. Produktion / Layout: Uppsala Kommuns Fastighets AB Foto: Göran Ekeberg - Addlight reportage & reklamfoto (s. 2,3 & 30), Karl Liljas Photographer (s. 1 & 32) Illustrationer: Werket Arkitekter AB (s. 7, 8, 9, 10 & 18) Karta: Kartena AB (Omslag) Repro / Tryck: X-O Graf Tryckeri AB Gottsunda Centrum Kv. Flöjten

3 Årsredovisning 2009 är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Idag förvaltar vi fyra centrumanläggningar i Uppsala; Gottsunda Centrum, Kvarnen, kvarteret Flöjten och Storvreta Centrum. Tillsammans bor här cirka 775 personer i lägenheter från ett till fem rum och kök. Vårt kontor ligger i Gottsunda Centrum. Gottsunda Centrum har ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. Såväl samhällelig som kommersiell service finns etablerad i anläggningen. Här finns förskola, skola, vårdcentral och äldreboende, liksom ett stort affärsutbud som inkluderar apotek och systembolag. Närhet till kultur och motion finns i form av bibliotek, teater, sporthall och bad. Kvarnengallerian (Kv. Njord) vid Vaksalatorg är ett inomhuscentrum i anslutning till stadskärnan. God kommersiell service med bl. a. systembolag och apotek. Ovanpå affärerna ligger 150 bostadslägenheter samlat kring en lummig gård. Kvarteret Flöjten mellan Gottsunda och Sunnersta består av en närbutik, en förskola samt 10 bostadslägenheter. Storvreta ligger ca. 17 km norr om Uppsala. I Storvreta centrum hittar man livsmedelsaffärer, restaurang, vårdcentral, apotek, bibliotek, skolor och daghem. Bolagets del av centrum består av 6 butiker, bibliotek, kontor och vårdcentral. INNEHÅLL Definitioner Omslag VD har ordet 2 Affärsidé, Ägare & Policy s 4 Marknad, Kunder & Bestånd 6 Gottsunda Centrums förnyelse 9 Miljö 11 Ekonomisk översikt 13 Flerårsöversikt & Nyckeltal 16 Förvaltningsberättelse 17 Resultat- & Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 22 Tilläggsupplysningar 23 Förslag till vinstdisposition 28 Revisionsberättelser 28 Styrelse, ledning & revisorer 30 UKFAB i årtal 31 Fastighetsöversikt 32 Fastighetskarta Omslag SNABBFAKTA Uthyrningsbar yta, m² Hyresintäkter, Tkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95 96,8 Genomsnittshyra bostäder, kr/m² Genomsnittshyra lokaler, kr/m² Driftöverskott Resultat efter finansiella poster Direktavkastning SFI, % 5% 6,9% Balansomslutning Soliditet, % Antal anställda

4 Uppsala Kommuns Fastighets AB VD har ordet U, V eller W, katalysatoreffekt och bolagets framtida roll Ekonomi och att sia om framtiden Våren 2009 befann sig stora delar av ekonomin, både den globala och den svenska, på det kraftigt sluttande planet. Ökande arbetslöshet till följd av minskad efterfrågan, finansmarknaderna närmast kollapsade och en stark allmän pessimism bredde ut sig i samhället. Stater lanserade stora stödprogram för att hålla banker och producerande företag under armarna och priset på pengar d.v.s. räntan, nådde rekordlåga nivåer. Under hösten 2009 och fram tills årsskiftet så har läget stabiliserats och de flesta är överens om att botten är nådd. En del pratar om vändning, en del ser vissa ljuspunkter, alla är dock fortsatt osäkra. Tre troliga alternativa scenarios finns för utvecklingen av ekonomin (främst inom EU-området): det U-formade, V-formade eller det W-formade scenariot. Bokstäverna beskriver grovt i sin form tillväxt (BNP) över tid. U: Efter den branta nedgången under 2009 så kommer ekonomin att under en längre tid att befinna sig i bottenläget. De ljuspunkter vi ser är bara krusningar på ytan. Högkonjunkturen kommer med andra ord att låta vänta på sig för att sedan åter öka stadigt. V: Ekonomin har vänt och återhämtningen sker stadigt och relativt snabbt. Första spadtaget 2 oktober 2010 W: Ekonomin har bottnat och vi kommer under en tid att se ökande produktion och tillväxt. Men i takt med att staterna drar tillbaka sina stödprogram, fortsatt relativt hög arbetslöshet och höjning av räntan (visserligen från rekordlåga nivåer men ändå) så får vi en ny vändning ner innan det de slutligen vänder uppåt för en mer stadigvarande period av tillväxt, detta scenario kalls också dubbeldipp. Jag sätter en guldtia på W, någon emot? Projektutveckling och konsekvenser För fastighetsbranschen har 2009 präglats av en ökning av vakansgrader, sjunkande hyresbetalningsförmåga, främst inom lokalsidan, och en minskad etableringsvilja inom detaljhandeln. Bolaget driver för närvarande två projekt, dels ombyggnaden av Treklangen i Gottsunda dels den stora förnyelsen av Gottsunda Centrum. En positiv effekt av den ekonomiska krisen är att entreprenadkostnaderna håller sig i schack. Det optimala är ju att bygga i lågkonjunktur och hyra ut i högkonjunktur - men det är lättare sagt än gjort formades tankarna kring en större förnyelse av Gottsunda Centrum. En bärande tanke har hela tiden varit att startar vi förnyelsen av centrum så kommer detta ge en katalysatoreffekt för byggande av ny infrastruktur, framtagande av detaljplaner, planer för bostadsbyggande m.m. i den sydvästra sektorn av Uppsala. Oavsett om vi tänkt rätt eller ej så är det med stor glädje vi nu konstaterar att ny infrastruktur planeras, bl.a. den välbehövliga kopplingen mellan centrala Gottsunda och Dag Hammarskjölds väg. Detaljplaner är på väg fram som i en första etapp ger nya lägenheter i direkt närhet till centrumet och mer bostäder planeras inom snar framtid. I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, är Gottsunda och dess centrum föreslagen som en viktig knutpunkt för tänkt spårbunden trafik mellan ytterområdena och Uppsalas stadskärna. Förtätningen av Gottsunda och stadsdelarna runt omkring ligger helt i linje med kommunens tankar om en förstärkt stadsväv och stadsläkning av vissa områden. 2

5 Årsredovisning 2009 Byggstart i Gottsunda Centrum Det rivs, borras och byggs sedan i höstas i centrumet. Härliga ljud för oss som länge längtat efter att förnyelsen skulle starta på riktigt. Vi ägnar mycket kraft och tid åt planering så att byggnationen sker i samklang med den pågående verksamheten i centrumet och en viktig del är också att informera hyresgäster och besökande till centrumet om vad som sker och vad som planeras. Arbetsprocessen för hur det redan idag mycket goda kulturutbudet i centrumet ska stärkas och breddas håller på att konkretiseras. Ledorden är samarbete, samverkan och samnyttjande av lokaler. Vår vision är ett Kulturhus i Gottsunda Centrum och för att nå dit så är såväl nuvarande hyresgäster (Bibliotek, Gottsunda Dans och Teater och Konstjord), Kulturnämnd, Kulturkontor, kulturstrateger och kulturarbetare i och runt Gottsunda engagerade i processen. Försäljning av Kvarnen Kommufullmäktige beslutade 2008 att uppdra åt kommunledningskontoret tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighets AB undersöka möjligheten att sälja Kvarnen. Tidpunkten kunde inte vara sämre då den stora konjekturnedgången kom straxt därefter. De få anbud som kom in var inte i nivå med bolagets värdering. Vid bolagets styrelsesammanträde den 8 juni 2009 beslutade styrelsen att ge uppdrag till vd att upphandla en mäklare för en försäljning av Kvarnen. Upphandlingen måste också ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Det blev Catella som vann upphandlingen och nu har uppdraget och vi hoppas att det blir klart under våren Rivningsarbeten i gottsunda Centrum. 3

6 Uppsala Kommuns Fastighets AB Bolagets framtida roll Kommunfullmäktige i Uppsala Kommun beslutade i april 2009 att godkänna bolagets förslag till förnyelse av Gottsunda Centrum. Projektet är en större samhällsekonomisk investering om ca 500 mkr och innefattar förnyelse av såväl handels-, service som kulturverksamheter i centrumet. Även infrastrukturen kring centrumet berörs i hög grad då ny parkering, vägar och cirkulationsplatser projekteras och byggs. Projektet drivs i tre större etapper och beräknas vara klart Omfattningen och komplexiteten i projektet ger UKFAB en bred och förstärkt kompetens att planera, utveckla och förvalta stadsdelscentrum. I ÖP 2010 pekas på vikten att utveckla stadsstråk och kärnområden och kopplade till stråken ligger många stadsdelscentra och torg. De allra flesta av dessa fyller viktiga funktioner som mötes- och marknadsplatser och om de fungerar väl ger de också en social stabilitet till området. Erfarenhet visar dock att utan samlad insats så riskerar flera av dessa centrum och torg att utarmas och snarare bli en belastning för de boende och besökande än den naturliga tillgång de skall vara. Flertalet av centrumen/torgen innehåller också arkitektoniska värden vilka ska bevaras och vårdas. Med ovanstående som bakgrund har ledningen och styrelsen i UKFAB tillsammans med ägarna initiera en process kring UKFABs framtida roll som kommunens bolag/redskap för att utveckla och förvalta kommunens stadsdels- och närcentrum. Arbetet ligger också väl i linje med den av kommunen gjorda bolagsutredning vilken föreslår att kommunens bolag i större utsträckning ska renodla sin verksamhet. Bolagets förvärv av Storvreta centrum av Uppsalahem AB under 2009 kan ses som ett första steg i denna renodling. Resultat 2009 Bolaget gör återigen ett väldigt bra resultat, 8,7 Mkr i vinst före skatt. Det i sig är historiskt sett en hög siffrra, men då ombyggnationen i Gottsunda belastat resultatet med 8,4 Mkr är det underliggande resultatet drygt 17 mkr, vilket är är all-time-high. Med en soliditet på 23 % står bolaget starkt inför framtiden. Engagerad personal UKFAB har en relativt liten men kompetent organisation som utöver den vanliga förvaltningen nu också är djupt engagerad i flera större förnyelseprojekt. Jag vill framföra bolagets stora tack för fina insatser under det gångna året! Ove Jansson, VD 4

7 Årsredovisning 2009 Affärsidé, ägare och policy s En del av Uppsala kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform, genom hel- och delägda bolag. De helägda kommunala bolagen finns i en aktiebolagsrättslig koncern där Uppsala Stadshus AB är moderbolag. De kommunägda bolagen har till ändamål att i första hand åstadkomma största möjliga samhällsnytta. Uppsala Kommuns fastighets AB (UKFAB) är ett allmännyttigt fastighetsbolag, som är medlem i SABO och Fastighetsägarna. UKFAB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB. Styrelsen utses av Uppsala kommun fullmäktige. Sammansättningen av styrelseledamöterna avspeglar de politiska partiernas representation i kommunfullmäktige. Bolagets VD Ove Jansson är även VD i systerbolaget Uppsala Parkerings AB (UPAB) och UKFAB har gemensam administration med UPAB. Kostnaderna belastar UKFAB som sedan fakturerar UPAB för utförda tjänster. Utfall avkastningskrav (Tkr). Den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform regleras i årliga ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper fastställda av Kommunfullmäktige, som beslutade om följande ägardirektiv inför 2009: UKFAB ska vara kommunens redskap för att bygga och förvalta lokaler och centrumanläggningar. UKFAB skall erbjuda, om kommunen begär det, minst 5 % av nyuthyrningen i vardera området per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Dessutom har kommunfullmäktige fastställt följande avkastningskrav för bolaget: Marknadsvärdet på bolaget skall på medellång sikt (5-10 år) stiga realt med 5 % per år. (Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år men skall kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.) Ändamål enl bolagsordningen: Uppsala Kommuns Fastighets AB har till uppgift Att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Andel av bostadslägenheterna som hyrs av Uppsala kommun fördelat på bostads-sociala kontrakt, vård-/ gruppboende och äldreboende. 8% 6% 9% Utfall Avkastningskrav 77% Bostadssociala kontrakt Vård-/gruppboende Äldreboende Privata hyresgäster 5

8 Uppsala Kommuns Fastighets AB Affärsidé, ägare och policy s (forts) Den 25 aug antog Uppsala Kommunfullmäktige en Policy för hållbar utveckling som ett verksamhetsövergripande styrverktyg i kommunens arbete. (Policyn ersätter de tidigare policyerna för folkhälsa, jämställdhet, handikapp, integration och miljö). Policyn har tre utgångspunkter för att leda kommunens arbete: - De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande. - Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar. - Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagssamhet. I policyn finns sju inriktningsmål utan inbördes ordning som alla bidrar till en hållbar utveckling. Här följer en kort beskrivning av bolagets arbete med inriktningsmålen: Mål 1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin Vid större förändringar i våra fastigheter har vi en dialog med berörda i olika skeden så att alla får en möjlighet att lämna synpunkter. (Som berörda räknas inte bara hyresgäster utan även besökare till anläggningarna och kringboende). Vid mindre förändringar sker detta alltid i samråd med hyresgästen. Vi genomför även regelbundet medborgardialoger i olika former och kundenkäter. I förnyelsen av Gottsunda Centrum arbetar vi extra mycket med att göra stadsdelens invånare delaktiga och har tillsatt en särskild informations-/kommunikationsansvarig i projektet. Delaktighet ges bl.a. genom annonsering, informationsmöten och en särskild webbplats. Mål 2. Uppsalaborna har arbete och Mål 7. Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala Kommuns Fastighets AB ger genom våra lokaler möjlighet för olika verksamheter att etablera sig och skapa sysselsättning inom främst handel, kultur, vård och omsorg. I förnyelsen av Gottsunda Centrum arbetar vi dessutom för att få in aktiviteter med influenser från andra kulturer och i den kommersiella handeln stödja lokala aktörer. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder bra lokaler till rimliga priser. I Storvreta Centrum arbeta vi med att få en mer sammanhållen företagsgrupp med gemensamma satsningar. 6

9 Årsredovisning 2009 Mål 3. Uppsalaborna känner sig trygga Uppsala Kommuns Fastighets AB verkar för en trygg närmiljö och samarbetar med andra organisationer i Uppsala för säkra stadsdelar. Belysning spelar en stor roll, och då våra fastighetsförändringar omfattar fasader och promenadstråk lägger vi vikt på en bra belysning som förbättrar tryggheten. Bolaget deltar i det lokala arbetet med återkommande inventeringar av tryggheten i närområdet I Gottsunda centrum och Kvarnen har vi väktare för att förstärka tryggheten. Vi arbetar också aktivt med vår krishantering och försöker i det arbetet även fånga in våra lokalhyresgästers intressen. Bolaget har under 2008 åtgärdat de sista enkelt avhjälpta hinder som identifierades i tillgänglighetsinventeringen Sedan 2006 görs tillgänglighetsprojektering inför samtliga fastighetsarbeten. Mål 4. Uppsalaborna är jämställda I bolagets uthyrningspolicy framgår att val av hyresgäst inte sker genom favorisering, vänner eller släktingar till våra anställda, ekonomisk ersättning utanför hyra eller skillnad i ras eller trosbekännelse. Inte heller skall hyresgästers ställning i samhället ge förmåner i uthyrningsprocessen. Vår affärsidé för förnyelsen av Gottsunda Centrum har följande lydelse: Gottsunda Centrum ska med ett brett utbud av mat, serveringar, shopping, service och kultur locka den upplevelsesökande och mångkulturella konsumenten, oavsett kön, ålder eller tillhörighet. Mål 5. Uppsalaborna har ett hälsosamt liv och Mål 6. Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen Bolaget har sedan 2003 ett miljöledningssystem. Sedan miljöledningssystemet infördes har det efter hand kommit att inkludera även arbetsmiljö, kvalitet och skydd mot olyckor. Våra övergripande miljömål är: Effektivare energianvändning, Förbättrad inomhusmiljö och godare arbetsmiljö, Ökad hushållning med resurser samt Färre farliga ämnen i verksamheten, byggnadsmaterial och ytskikt. Bolaget för en aktiv personalpolitik omfattande bl.a. avtal med en företagsläkare som genomför årliga hälsokontroller. I våra fastigheter värderar vi den sociala miljön högt och strävar efter att skapa mötesplatser för människor från alla ålders- och samhällsgrupper. I vår byggnadsprojektering är miljöfrågor prioriterade och större projekt styrs alltid egna miljöplaner. Särskilt strävar vi efter att få så energieffektiv teknik som möjligt, samt att välja material med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vår fastighetsdrift optimeras kontinuerligt för att effektivisera den energianvändning vi har idag. 7

10 Uppsala Kommuns Fastighets AB Marknad Fastighetsmarknaden i Uppsala är under fortsatt tillväxt och produktionen av bostäder ökar trots lågkonjunkturen. Uppsala är en framtidsstad med stora utvecklingsmöjligheter. Befolkningen ökar, antalet människor som arbetar ökar, nya stadsdelar växer fram och innerstaden förnyas. Uppsala är en av de kommuner där det just nu byggs flest bostäder per invånare. Bostadmarknaden De senaste åren har befolkningen i Uppsala ökat med drygt personer per år och 2009 var ökningen rekordhöga personer. År 2030 beräknas invånarantalet i kommunen ha ökat till närmare Stadens två universitet bidrar till en ung befolkning och till den framåtanda som präglar Uppsala. Det centrala läget i Mälardalen, närheten till Arlanda och den höga kompetensen inom många områden gör Uppsala attraktivt. I Uppsala finns cirka företag och förutsättningarna är goda för att driva affärsverksamhet. Uppsala har stått stark i lågkonjunkturen med fortsatt hög tillväxt vilket kan bero på att Uppsala har många yrkesverksamma inom tjänstesektorn vilken inte är lika konjunkturberoende som till exempel industrin. Uppsala stoltserar redan med ett nytt spektakulärt konsertoch kongresshus och 2011 står även nya Resecentrum klart, som inte bara skapar ett nytt stationsområde utan växer med ny bebyggelse av kontor, parker, torg och bostäder. Behovet av bostäder växer när företagandet och antalet invånare ökar. För att stärka attraktionskraften och för att möta den förväntade befolkningsökningen är det viktigt att erbjuda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer, en mångfald av arbetsplatser, utbildningsmöjligheter, kultur, kommersiell service, en levande stadskärna och bra kommunikationer. För att den ekonomiska tillväxten ska vara hög är det avgörande att bostadsbyggandet ligger på en hög nivå samtidigt som infrastrukturen utvecklas. Nyproduktionen i Uppsala har de senaste åren legat över Uppsala kommuns mål på nya bostäder per år. Allmännyttan utreds Den svenska allmännyttan är idag ifrågasatt. Fastighetsägarna har anmält det svenska systemet till EU då det anses begränsa privata fastighetsägares möjlighet att ta ut önskad hyra samt att de anser sig diskriminerade på grund av subventioner till allmännyttiga företag. Att inte ta ut maximal vinst kan ses som ett otillåtet kommunalt stöd enligt EU-regler, vilket inte får ges till konkurrensutsatt verksamhet. Utredningen om detta EU, allmännyttan och hyrorna, presenterades under 2008 och visar två olika alternativ för allmännyttans framtid; ett affärsmässigt alternativ och ett självkostnadsalternativ. 8

11 Årsredovisning 2009 Under 2009 har förslaget reviderats och ett tredje alternativ, en kompromiss, har presenterats. Där har man tagit hänsyn till det förslag som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) tillsammans med Hyresgästföreningen presenterat, där allmännyttan bedrivs affärsmässigt, dock utan krav på vinstmaximering, vilket innebär att företagen kan ta ett fortsatt socialt ansvar och fortsätta erbjuda bra bostäder till alla. SABO ställer sig även positiv till ett avskaffande av den hyresnormerande rollen. Ekonomi & handel Världsekonomins tillväxt under 2009 blev för första gången sedan oljekriserna på 70-talet negativ. Botten bedöms dock nu vara nådd vilket i sig är ett positivt besked. Stora penning- och finanspolitiska stimulansåtgärder tillsammans med en rekordlåg ränta har fått effekt på efterfrågan och ger tillsammans med en ökad optimism anledning att prognostisera en positiv global tillväxt under 2010, men det dröjer till år 2011 innan världsekonomin når en mer normal tillväxttakt. Svensk ekonomi har drabbats relativt hårt, BNP minskade i fasta priser med 4,9 % under Hushållens konsumtion stod emot lågkonjunkturen ganska bra och sjönk endast under 2009 med 0,8 %. Hushållens förtroende för den egna ekonomin och för ekonomin som helhet ökade markant under hösten För de som har arbete ser läget inför 2010 positivt ut, köpkraften stärks bland annat genom låg inflation, sänkta skatter och ett lågt ränteläge. Orosmolnen utgörs av den stigande arbetslösheten under 2010 och att räntan kommer att stiga från nuvarande rekordlåga nivåer. Detaljhandel svajade en hel del under 2009 en svag vår följdes av en stark sommar, stabil höst och en kraftig julspurt. Tillväxttakten blev för helåret imponerande 2,8 % i fasta priser. Sällanköpshandeln har en något högre tillväxttakt än dagligvaror. En del branscher har dock haft det svårt t.ex. byggvaror, leksakshandeln och bokhandeln har knappt haft någon försäljningsutveckling alls och möbler, elektronik och guldsmedshandeln uppvisade minussiffror för Systembolaget, livsmedelshandeln samt sport- och fritidshandeln visar starkare siffror än genomsnittet. Under 2010 kommer höjd ränta och ökad arbetslöshet bromsa detaljhandelns tillväxt. Positiva effekter i form av lägre skatter, minskat sparande och ökad optimism gör dock att HUI spår en tillväxttakt på ca 2,5 % i fasta priser. Detaljhandelsfastigheter har klarat krisen under 2009 ganska väl. Främst beror det på lågt ränteläge och att den privata konsumtionen trots allt har fungerat väl. Centrumfastigheter bedöms vara relativt stabila investeringsobjekt förutsatt att förvaltning och utveckling av marknadsplatsen sker på ett aktivt sätt. Detaljhandelsmarknaden i Uppsala är hyggligt stabil då Uppsala kommun har en positiv inflyttning vilket ger ett ökat konsumtionsunderlag. Tjänstesektorn är också relativt stor vilket ger mindre påverkan på arbetslöshet samt en köpkraft utöver genomsnittet. Global Tillväxt 6 Reporäntadiagram 5 10% 4 9% 8% 3 7% 2 6% 1 5% 4% % -1 2% 1% -2 0% Page Juni 1995 Juni 1996 Juni 1997 Juni 1998 Juni 1999 Juni 2000 Juni 2001 Juni 2002 Juni 2003 Juni 2004 Juni 2005 Juni 2006 Juni 2007 Juni 2008 Juni 2009 Juni Page 1 9

12 Uppsala Kommuns Fastighets AB Kunder Kundundersökning Sedan 2004 använder UKFAB återkommande kundenkäter som underlag för vårt förbättringsarbete. Vi mäter våra hyresgästers syn på bl a hyra, service och felanmälan mm. Mätningarna visar att hyresgästernas förtroende för UKFAB är genomgående högt, men att det finns saker som behöver förbättras. För att följa upp de åtgärder som genomförs kommer nya mätningar att ske regelbundet. I den senaste undersökningen (våren -09) fick UK- FAB det genomsnittliga helhetsbetyget 7,4 (skala från 1 10) av bostadshyresgästerna. Detta på en fråga där hyresgästerna fått föreställa sig den perfekta hyresvärden och ange hur nära eller långt ifrån detta ideal UKFAB ligger. Det är en ökning med 0,3 enheter jämfört med 2006 års undersökning och 1 hel enhet bättre sedan den första mätningen Kundstruktur Kontraktsportföljen omfattar 562 avtal varav 466 avser bostäder. Bostadskontraktens hyresvärde uppgår dock bara till ca 1/3 av kontraktsportföljens totala hyresvärde. De tidsbestämda avtalen har en genomsnittlig löptid om 2,4 år. Största enskilda kund är Uppsala kommun och dess koncern som hyr 29 % av bolagets ytor, dessutom hyrs 6 % av hyresgäster som finansierar sin hyra genom kommunbidrag. Näst största kunder är ICA och Uppsala Läns Landsting som hyr 7 % vardera. Fastighetsbeståndet UKFAB äger 9 fastigheter med m² (482 st) bostadslägenheter och m² lokaler, alla belägna i Uppsala kommun. Av beståndet finns m² (150 st) bostäder och m² lokaler i stadskärnan och m² (321 st) bostäder och m² lokaler i stadsdelen Gottsunda, koncen trerat i huvudsak till Gottsunda Centrum. Dessutom har under året förvärvats 637 m² (11 st) bostäder och m² lokaler i stadsdelen Storvreta. Gottsunda Centrum Gottsunda Centrum är ett stadsdelscentrum beläget i Uppsalas sydvästra del. Centrumet har förutom butiker ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. I anläggningen och dess närhet finns såväl skola, förskola, vårdcentral, kyrka, äldreboende och bibliotek som bad- & sporthall. Gottsunda Centrum byggdes på 70-talet och utgörs i dag av ett drygt 20-tal butiker, restauranger och kommersiell service på en yta om ca m², varav m² utgörs av dagligvaruhandel. Centrumet har även en betydande allmännyttig service fördelad på m². I direkt anslutning till centrumet finns drygt 500 parkeringsplatser. Integrerat med centrum ligger 318 st bostäder ( m²). Året som gått - Den 27 april beslutade kommunfullmäktige att godkänna bolagets planer på förnyelse av Gottsunda Centrum. Detta har följts av ett intensivt arbete med upphandling och förberedande arbete. Den 2 okt tog vi det första spadtaget. Evakueringslokaler var då redan färdigställda för flera av våra hyresgäster som ska användas tillfälligt under ombyggnadstiden. Byggprocessen startade i november 2009 och planeras pågå under tre år i tre större etapper - Under hösten var det även byggstart för Mötesplats Treklangen. Här kommer verksamheter inom kommun, landsting och polis tillsammans med lokala verksamheter från Gottsunda att samarbeta för de boende i Gottsundaområdet. 10

13 Årsredovisning

14 Uppsala Kommuns Fastighets AB - Apoteksbutiken i anläggningen har privatiserats och ingår numera i Medstop Apotek. - Energibrunnar har borrats och bergvärme har tagits i drift för bostäderna på Flöjtvägen 1. - Systembolaget flyttade till ett tillfälligt läge m.a.a. Förnyelsen av Centrum. I samband med detta konverterades butiken till självbetjäning. Gottsunda framöver Förnyelsen av Gottsunda Centrum är motorn i en större förändringsprocess i stadsdelen. Utvecklingen kännetecknas av de fyra kärnvärdena integration, vitalisering, identitet och trygghet. Byggprocessen för centrumförnyelsen har startat i november 2009 och planeras pågå under tre år i tre större etapper. Samrådshandlingar för detaljplan gällande ny parkering och infrastruktur vid centrumanläggningen skickas ut under våren Förutom den stora förnyelsen av själva centrumanläggningen deltar UKFAB aktivt i andra processer som rör Gottsundas utveckling, bland annat i den stadsdelsutvecklande processen som går under namnet Gottsunda processen och skapandet av ett socialpedagogiskt och kulturellt centrum i Treklangen. I arbetet med att stärka identiteten och integrationen är kultur och fritidsaktiviteter viktiga bärare. Det är UKFABs ambition att låta de befintliga fritids- och kulturaktiviteterna växa och addera verksamheter som ökar attraktionsvärdet för barn, ungdomar och vuxna. I enlighet med UKFABs ägardirektiv att utveckla Gottsunda ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv- har tre viktiga verksamhetsområden identifierats där fastighetsbolaget kan bidra till utvecklingen; skapandet av ett kulturhus och ett ungdoms/allaktivitetshus samt förbättrade förutsättningar för idrott och idrottsföreningar. Kvarnen Kvarnen vid Vaksalatorg är ett inomhuscentrum i anslutning till stadskärnan. Kvarnen byggdes 1984 och består av en inomhusgalleria om m² med 150 st ( m²) bostadslägenheter ovanpå. I källarplanet finns ett P-garage med ca 300 platser. Året som gått - Apoteksbutiken i anläggningen har privatiserats och ingår numera i Kronans droghandel - Garage renovering slutförd Kvarnen framöver Kvarnens närområde fortsätter att utvecklas kraftigt. Uppsala Konsert & Kongress och Resecentrum har gjort att Uppsalas centrum numera sträcker sig ända mot Vaksala Torg. Förtätning skapar nya bostäder, tex där Korskyrkan tidigare låg. Omprofileringen av Kvarnens utbud mot konceptet Livets Goda har börjat ge mätbara resultat. Både besöksfrekvens och butikernas omsättning ökade 1:a halvåret 2009 jämfört med motsvarande period 2008 trots den kraftiga konjunkturnedgången hösten Konceptet innebär att en koncentration av utbud inriktat mot vardagsupplevelser för kropp och själ i form av god mat, kroppsbehandlingar o.dyl. Den 25/ beslutade Kommunfullmäktige att ge bolaget i direktiv att i samarbete med kommunstyrelsen förbereda ett förslag till försäljning av Kvarnen. Detta då fastigheten ur ett kommunalt perspektiv kan anses vara färdigutvecklad. Bolaget arbetade under våren/ sommaren 2008 med att sondera marknaden och hitta intressenter men finanskrisen hösten -08 gjorde att arbetet fick avbrytas. Då finansmarknaden nu har stabiliserats har arbetet återupptagits. Bl.a. upphandlades en mäklare under hösten/vintern -09 som under våren 2010 ska leta intressenter. 12

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Fastighetsbestånd 7 Detaljplaneområdet 9 Möjligheter och risker 12 Aktien 19 Styrelsen 21 Bolagsstyrning

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Resultat efter skatt Mkr 100 80 Året i korthet 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 3 VD har ordet 4 Vår omvärld 6 ÅRET SOM GICK 8 Förvaltningsberättelse Styrverktyg och utvecklingsarbete 12 Våra hyresgäster 16 Våra bostäder 18 Våra

Läs mer