ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB"

Transkript

1 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, Uppsala Tel: Fax: e-post: UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2009

2 UPPSALA Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. av Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) totalt kapital. Belåningsgrad bokförda bedömda marknadsvärden värden/ Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bokförda värde/bedömt marknadsvärde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Direktavkastning Driftöverskott i procent av färdigställda fastigheters bokförda värde. Direktavkastning SFI Driftöverskott i procent av fastigheternas ingående bedömda marknadsvärde med tillägg för 50% av årets investeringar och med avdrag för 50% av årets driftsöverskott. Driftnetto Hyresintäkter med avdrag för årets fastighetskostnader enligt redovisningen. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärdet. Förvaltningsresultat Årets resultat med återläggning av jämförelsestörande poster och skatt på årets resultat. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor och årets hyresrabatter. Justerat Eget Kapital Eget Kapital ökat med 72% av obeskattade reserver. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskrivningar och avdrag för betald skatt hänförlig till förvaltningsresultatet. Storvreta Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång, varvid under året förvärvade/färdigställda fastigheter har räknats upp såsom om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Projekt och obebyggd mark har exkluderats. Räntetäckningsgrad Resultat före finansnetto med återläggning av avskrivningar, vinster från fastighetsförsäljningar samt jämförelsestörande poster dividerat med finansiella kostnader. Kvarnen Skuldränta räntebärande skulder Årets finansiella kostnader i procent av genomsnittliga (IB+UB/2) räntebärande skulder. Soliditet, justerad Substansvärde i procent av redovisade totala tillgångar med tillägg för övervärde. Soliditet, synlig Redovisat eget kapital i procent av redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Substansvärde Redovisat justerat eget kapital med tillägg för beräknat övervärde efter avdrag för latent skatt. Totalavkastning SFI Värdeförändring SFI med tillägg för årets driftöverskott i procent av fastigheternas ingående bedömda marknadsvärde med tillägg för 50% av årets investeringar och med avdrag för 50% av årets driftsöverskott. Totalt Kapital Summa tillgångar. Värdeförändring SFI Förändringen mellan ingående och utgående bedömt marknadsvärde med avdrag för årets investeringar. Överskottsgrad Driftnetto i procent av hyresintäkter. Omslagsbild: Storvreta Centrum - hasselvägen 1. Produktion / Layout: Uppsala Kommuns Fastighets AB Foto: Göran Ekeberg - Addlight reportage & reklamfoto (s. 2,3 & 30), Karl Liljas Photographer (s. 1 & 32) Illustrationer: Werket Arkitekter AB (s. 7, 8, 9, 10 & 18) Karta: Kartena AB (Omslag) Repro / Tryck: X-O Graf Tryckeri AB Gottsunda Centrum Kv. Flöjten

3 Årsredovisning 2009 är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Idag förvaltar vi fyra centrumanläggningar i Uppsala; Gottsunda Centrum, Kvarnen, kvarteret Flöjten och Storvreta Centrum. Tillsammans bor här cirka 775 personer i lägenheter från ett till fem rum och kök. Vårt kontor ligger i Gottsunda Centrum. Gottsunda Centrum har ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. Såväl samhällelig som kommersiell service finns etablerad i anläggningen. Här finns förskola, skola, vårdcentral och äldreboende, liksom ett stort affärsutbud som inkluderar apotek och systembolag. Närhet till kultur och motion finns i form av bibliotek, teater, sporthall och bad. Kvarnengallerian (Kv. Njord) vid Vaksalatorg är ett inomhuscentrum i anslutning till stadskärnan. God kommersiell service med bl. a. systembolag och apotek. Ovanpå affärerna ligger 150 bostadslägenheter samlat kring en lummig gård. Kvarteret Flöjten mellan Gottsunda och Sunnersta består av en närbutik, en förskola samt 10 bostadslägenheter. Storvreta ligger ca. 17 km norr om Uppsala. I Storvreta centrum hittar man livsmedelsaffärer, restaurang, vårdcentral, apotek, bibliotek, skolor och daghem. Bolagets del av centrum består av 6 butiker, bibliotek, kontor och vårdcentral. INNEHÅLL Definitioner Omslag VD har ordet 2 Affärsidé, Ägare & Policy s 4 Marknad, Kunder & Bestånd 6 Gottsunda Centrums förnyelse 9 Miljö 11 Ekonomisk översikt 13 Flerårsöversikt & Nyckeltal 16 Förvaltningsberättelse 17 Resultat- & Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 22 Tilläggsupplysningar 23 Förslag till vinstdisposition 28 Revisionsberättelser 28 Styrelse, ledning & revisorer 30 UKFAB i årtal 31 Fastighetsöversikt 32 Fastighetskarta Omslag SNABBFAKTA Uthyrningsbar yta, m² Hyresintäkter, Tkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95 96,8 Genomsnittshyra bostäder, kr/m² Genomsnittshyra lokaler, kr/m² Driftöverskott Resultat efter finansiella poster Direktavkastning SFI, % 5% 6,9% Balansomslutning Soliditet, % Antal anställda

4 Uppsala Kommuns Fastighets AB VD har ordet U, V eller W, katalysatoreffekt och bolagets framtida roll Ekonomi och att sia om framtiden Våren 2009 befann sig stora delar av ekonomin, både den globala och den svenska, på det kraftigt sluttande planet. Ökande arbetslöshet till följd av minskad efterfrågan, finansmarknaderna närmast kollapsade och en stark allmän pessimism bredde ut sig i samhället. Stater lanserade stora stödprogram för att hålla banker och producerande företag under armarna och priset på pengar d.v.s. räntan, nådde rekordlåga nivåer. Under hösten 2009 och fram tills årsskiftet så har läget stabiliserats och de flesta är överens om att botten är nådd. En del pratar om vändning, en del ser vissa ljuspunkter, alla är dock fortsatt osäkra. Tre troliga alternativa scenarios finns för utvecklingen av ekonomin (främst inom EU-området): det U-formade, V-formade eller det W-formade scenariot. Bokstäverna beskriver grovt i sin form tillväxt (BNP) över tid. U: Efter den branta nedgången under 2009 så kommer ekonomin att under en längre tid att befinna sig i bottenläget. De ljuspunkter vi ser är bara krusningar på ytan. Högkonjunkturen kommer med andra ord att låta vänta på sig för att sedan åter öka stadigt. V: Ekonomin har vänt och återhämtningen sker stadigt och relativt snabbt. Första spadtaget 2 oktober 2010 W: Ekonomin har bottnat och vi kommer under en tid att se ökande produktion och tillväxt. Men i takt med att staterna drar tillbaka sina stödprogram, fortsatt relativt hög arbetslöshet och höjning av räntan (visserligen från rekordlåga nivåer men ändå) så får vi en ny vändning ner innan det de slutligen vänder uppåt för en mer stadigvarande period av tillväxt, detta scenario kalls också dubbeldipp. Jag sätter en guldtia på W, någon emot? Projektutveckling och konsekvenser För fastighetsbranschen har 2009 präglats av en ökning av vakansgrader, sjunkande hyresbetalningsförmåga, främst inom lokalsidan, och en minskad etableringsvilja inom detaljhandeln. Bolaget driver för närvarande två projekt, dels ombyggnaden av Treklangen i Gottsunda dels den stora förnyelsen av Gottsunda Centrum. En positiv effekt av den ekonomiska krisen är att entreprenadkostnaderna håller sig i schack. Det optimala är ju att bygga i lågkonjunktur och hyra ut i högkonjunktur - men det är lättare sagt än gjort formades tankarna kring en större förnyelse av Gottsunda Centrum. En bärande tanke har hela tiden varit att startar vi förnyelsen av centrum så kommer detta ge en katalysatoreffekt för byggande av ny infrastruktur, framtagande av detaljplaner, planer för bostadsbyggande m.m. i den sydvästra sektorn av Uppsala. Oavsett om vi tänkt rätt eller ej så är det med stor glädje vi nu konstaterar att ny infrastruktur planeras, bl.a. den välbehövliga kopplingen mellan centrala Gottsunda och Dag Hammarskjölds väg. Detaljplaner är på väg fram som i en första etapp ger nya lägenheter i direkt närhet till centrumet och mer bostäder planeras inom snar framtid. I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, är Gottsunda och dess centrum föreslagen som en viktig knutpunkt för tänkt spårbunden trafik mellan ytterområdena och Uppsalas stadskärna. Förtätningen av Gottsunda och stadsdelarna runt omkring ligger helt i linje med kommunens tankar om en förstärkt stadsväv och stadsläkning av vissa områden. 2

5 Årsredovisning 2009 Byggstart i Gottsunda Centrum Det rivs, borras och byggs sedan i höstas i centrumet. Härliga ljud för oss som länge längtat efter att förnyelsen skulle starta på riktigt. Vi ägnar mycket kraft och tid åt planering så att byggnationen sker i samklang med den pågående verksamheten i centrumet och en viktig del är också att informera hyresgäster och besökande till centrumet om vad som sker och vad som planeras. Arbetsprocessen för hur det redan idag mycket goda kulturutbudet i centrumet ska stärkas och breddas håller på att konkretiseras. Ledorden är samarbete, samverkan och samnyttjande av lokaler. Vår vision är ett Kulturhus i Gottsunda Centrum och för att nå dit så är såväl nuvarande hyresgäster (Bibliotek, Gottsunda Dans och Teater och Konstjord), Kulturnämnd, Kulturkontor, kulturstrateger och kulturarbetare i och runt Gottsunda engagerade i processen. Försäljning av Kvarnen Kommufullmäktige beslutade 2008 att uppdra åt kommunledningskontoret tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighets AB undersöka möjligheten att sälja Kvarnen. Tidpunkten kunde inte vara sämre då den stora konjekturnedgången kom straxt därefter. De få anbud som kom in var inte i nivå med bolagets värdering. Vid bolagets styrelsesammanträde den 8 juni 2009 beslutade styrelsen att ge uppdrag till vd att upphandla en mäklare för en försäljning av Kvarnen. Upphandlingen måste också ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Det blev Catella som vann upphandlingen och nu har uppdraget och vi hoppas att det blir klart under våren Rivningsarbeten i gottsunda Centrum. 3

6 Uppsala Kommuns Fastighets AB Bolagets framtida roll Kommunfullmäktige i Uppsala Kommun beslutade i april 2009 att godkänna bolagets förslag till förnyelse av Gottsunda Centrum. Projektet är en större samhällsekonomisk investering om ca 500 mkr och innefattar förnyelse av såväl handels-, service som kulturverksamheter i centrumet. Även infrastrukturen kring centrumet berörs i hög grad då ny parkering, vägar och cirkulationsplatser projekteras och byggs. Projektet drivs i tre större etapper och beräknas vara klart Omfattningen och komplexiteten i projektet ger UKFAB en bred och förstärkt kompetens att planera, utveckla och förvalta stadsdelscentrum. I ÖP 2010 pekas på vikten att utveckla stadsstråk och kärnområden och kopplade till stråken ligger många stadsdelscentra och torg. De allra flesta av dessa fyller viktiga funktioner som mötes- och marknadsplatser och om de fungerar väl ger de också en social stabilitet till området. Erfarenhet visar dock att utan samlad insats så riskerar flera av dessa centrum och torg att utarmas och snarare bli en belastning för de boende och besökande än den naturliga tillgång de skall vara. Flertalet av centrumen/torgen innehåller också arkitektoniska värden vilka ska bevaras och vårdas. Med ovanstående som bakgrund har ledningen och styrelsen i UKFAB tillsammans med ägarna initiera en process kring UKFABs framtida roll som kommunens bolag/redskap för att utveckla och förvalta kommunens stadsdels- och närcentrum. Arbetet ligger också väl i linje med den av kommunen gjorda bolagsutredning vilken föreslår att kommunens bolag i större utsträckning ska renodla sin verksamhet. Bolagets förvärv av Storvreta centrum av Uppsalahem AB under 2009 kan ses som ett första steg i denna renodling. Resultat 2009 Bolaget gör återigen ett väldigt bra resultat, 8,7 Mkr i vinst före skatt. Det i sig är historiskt sett en hög siffrra, men då ombyggnationen i Gottsunda belastat resultatet med 8,4 Mkr är det underliggande resultatet drygt 17 mkr, vilket är är all-time-high. Med en soliditet på 23 % står bolaget starkt inför framtiden. Engagerad personal UKFAB har en relativt liten men kompetent organisation som utöver den vanliga förvaltningen nu också är djupt engagerad i flera större förnyelseprojekt. Jag vill framföra bolagets stora tack för fina insatser under det gångna året! Ove Jansson, VD 4

7 Årsredovisning 2009 Affärsidé, ägare och policy s En del av Uppsala kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform, genom hel- och delägda bolag. De helägda kommunala bolagen finns i en aktiebolagsrättslig koncern där Uppsala Stadshus AB är moderbolag. De kommunägda bolagen har till ändamål att i första hand åstadkomma största möjliga samhällsnytta. Uppsala Kommuns fastighets AB (UKFAB) är ett allmännyttigt fastighetsbolag, som är medlem i SABO och Fastighetsägarna. UKFAB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB. Styrelsen utses av Uppsala kommun fullmäktige. Sammansättningen av styrelseledamöterna avspeglar de politiska partiernas representation i kommunfullmäktige. Bolagets VD Ove Jansson är även VD i systerbolaget Uppsala Parkerings AB (UPAB) och UKFAB har gemensam administration med UPAB. Kostnaderna belastar UKFAB som sedan fakturerar UPAB för utförda tjänster. Utfall avkastningskrav (Tkr). Den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform regleras i årliga ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper fastställda av Kommunfullmäktige, som beslutade om följande ägardirektiv inför 2009: UKFAB ska vara kommunens redskap för att bygga och förvalta lokaler och centrumanläggningar. UKFAB skall erbjuda, om kommunen begär det, minst 5 % av nyuthyrningen i vardera området per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Dessutom har kommunfullmäktige fastställt följande avkastningskrav för bolaget: Marknadsvärdet på bolaget skall på medellång sikt (5-10 år) stiga realt med 5 % per år. (Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år men skall kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.) Ändamål enl bolagsordningen: Uppsala Kommuns Fastighets AB har till uppgift Att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Andel av bostadslägenheterna som hyrs av Uppsala kommun fördelat på bostads-sociala kontrakt, vård-/ gruppboende och äldreboende. 8% 6% 9% Utfall Avkastningskrav 77% Bostadssociala kontrakt Vård-/gruppboende Äldreboende Privata hyresgäster 5

8 Uppsala Kommuns Fastighets AB Affärsidé, ägare och policy s (forts) Den 25 aug antog Uppsala Kommunfullmäktige en Policy för hållbar utveckling som ett verksamhetsövergripande styrverktyg i kommunens arbete. (Policyn ersätter de tidigare policyerna för folkhälsa, jämställdhet, handikapp, integration och miljö). Policyn har tre utgångspunkter för att leda kommunens arbete: - De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande. - Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar. - Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagssamhet. I policyn finns sju inriktningsmål utan inbördes ordning som alla bidrar till en hållbar utveckling. Här följer en kort beskrivning av bolagets arbete med inriktningsmålen: Mål 1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin Vid större förändringar i våra fastigheter har vi en dialog med berörda i olika skeden så att alla får en möjlighet att lämna synpunkter. (Som berörda räknas inte bara hyresgäster utan även besökare till anläggningarna och kringboende). Vid mindre förändringar sker detta alltid i samråd med hyresgästen. Vi genomför även regelbundet medborgardialoger i olika former och kundenkäter. I förnyelsen av Gottsunda Centrum arbetar vi extra mycket med att göra stadsdelens invånare delaktiga och har tillsatt en särskild informations-/kommunikationsansvarig i projektet. Delaktighet ges bl.a. genom annonsering, informationsmöten och en särskild webbplats. Mål 2. Uppsalaborna har arbete och Mål 7. Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala Kommuns Fastighets AB ger genom våra lokaler möjlighet för olika verksamheter att etablera sig och skapa sysselsättning inom främst handel, kultur, vård och omsorg. I förnyelsen av Gottsunda Centrum arbetar vi dessutom för att få in aktiviteter med influenser från andra kulturer och i den kommersiella handeln stödja lokala aktörer. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder bra lokaler till rimliga priser. I Storvreta Centrum arbeta vi med att få en mer sammanhållen företagsgrupp med gemensamma satsningar. 6

9 Årsredovisning 2009 Mål 3. Uppsalaborna känner sig trygga Uppsala Kommuns Fastighets AB verkar för en trygg närmiljö och samarbetar med andra organisationer i Uppsala för säkra stadsdelar. Belysning spelar en stor roll, och då våra fastighetsförändringar omfattar fasader och promenadstråk lägger vi vikt på en bra belysning som förbättrar tryggheten. Bolaget deltar i det lokala arbetet med återkommande inventeringar av tryggheten i närområdet I Gottsunda centrum och Kvarnen har vi väktare för att förstärka tryggheten. Vi arbetar också aktivt med vår krishantering och försöker i det arbetet även fånga in våra lokalhyresgästers intressen. Bolaget har under 2008 åtgärdat de sista enkelt avhjälpta hinder som identifierades i tillgänglighetsinventeringen Sedan 2006 görs tillgänglighetsprojektering inför samtliga fastighetsarbeten. Mål 4. Uppsalaborna är jämställda I bolagets uthyrningspolicy framgår att val av hyresgäst inte sker genom favorisering, vänner eller släktingar till våra anställda, ekonomisk ersättning utanför hyra eller skillnad i ras eller trosbekännelse. Inte heller skall hyresgästers ställning i samhället ge förmåner i uthyrningsprocessen. Vår affärsidé för förnyelsen av Gottsunda Centrum har följande lydelse: Gottsunda Centrum ska med ett brett utbud av mat, serveringar, shopping, service och kultur locka den upplevelsesökande och mångkulturella konsumenten, oavsett kön, ålder eller tillhörighet. Mål 5. Uppsalaborna har ett hälsosamt liv och Mål 6. Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen Bolaget har sedan 2003 ett miljöledningssystem. Sedan miljöledningssystemet infördes har det efter hand kommit att inkludera även arbetsmiljö, kvalitet och skydd mot olyckor. Våra övergripande miljömål är: Effektivare energianvändning, Förbättrad inomhusmiljö och godare arbetsmiljö, Ökad hushållning med resurser samt Färre farliga ämnen i verksamheten, byggnadsmaterial och ytskikt. Bolaget för en aktiv personalpolitik omfattande bl.a. avtal med en företagsläkare som genomför årliga hälsokontroller. I våra fastigheter värderar vi den sociala miljön högt och strävar efter att skapa mötesplatser för människor från alla ålders- och samhällsgrupper. I vår byggnadsprojektering är miljöfrågor prioriterade och större projekt styrs alltid egna miljöplaner. Särskilt strävar vi efter att få så energieffektiv teknik som möjligt, samt att välja material med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vår fastighetsdrift optimeras kontinuerligt för att effektivisera den energianvändning vi har idag. 7

10 Uppsala Kommuns Fastighets AB Marknad Fastighetsmarknaden i Uppsala är under fortsatt tillväxt och produktionen av bostäder ökar trots lågkonjunkturen. Uppsala är en framtidsstad med stora utvecklingsmöjligheter. Befolkningen ökar, antalet människor som arbetar ökar, nya stadsdelar växer fram och innerstaden förnyas. Uppsala är en av de kommuner där det just nu byggs flest bostäder per invånare. Bostadmarknaden De senaste åren har befolkningen i Uppsala ökat med drygt personer per år och 2009 var ökningen rekordhöga personer. År 2030 beräknas invånarantalet i kommunen ha ökat till närmare Stadens två universitet bidrar till en ung befolkning och till den framåtanda som präglar Uppsala. Det centrala läget i Mälardalen, närheten till Arlanda och den höga kompetensen inom många områden gör Uppsala attraktivt. I Uppsala finns cirka företag och förutsättningarna är goda för att driva affärsverksamhet. Uppsala har stått stark i lågkonjunkturen med fortsatt hög tillväxt vilket kan bero på att Uppsala har många yrkesverksamma inom tjänstesektorn vilken inte är lika konjunkturberoende som till exempel industrin. Uppsala stoltserar redan med ett nytt spektakulärt konsertoch kongresshus och 2011 står även nya Resecentrum klart, som inte bara skapar ett nytt stationsområde utan växer med ny bebyggelse av kontor, parker, torg och bostäder. Behovet av bostäder växer när företagandet och antalet invånare ökar. För att stärka attraktionskraften och för att möta den förväntade befolkningsökningen är det viktigt att erbjuda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer, en mångfald av arbetsplatser, utbildningsmöjligheter, kultur, kommersiell service, en levande stadskärna och bra kommunikationer. För att den ekonomiska tillväxten ska vara hög är det avgörande att bostadsbyggandet ligger på en hög nivå samtidigt som infrastrukturen utvecklas. Nyproduktionen i Uppsala har de senaste åren legat över Uppsala kommuns mål på nya bostäder per år. Allmännyttan utreds Den svenska allmännyttan är idag ifrågasatt. Fastighetsägarna har anmält det svenska systemet till EU då det anses begränsa privata fastighetsägares möjlighet att ta ut önskad hyra samt att de anser sig diskriminerade på grund av subventioner till allmännyttiga företag. Att inte ta ut maximal vinst kan ses som ett otillåtet kommunalt stöd enligt EU-regler, vilket inte får ges till konkurrensutsatt verksamhet. Utredningen om detta EU, allmännyttan och hyrorna, presenterades under 2008 och visar två olika alternativ för allmännyttans framtid; ett affärsmässigt alternativ och ett självkostnadsalternativ. 8

11 Årsredovisning 2009 Under 2009 har förslaget reviderats och ett tredje alternativ, en kompromiss, har presenterats. Där har man tagit hänsyn till det förslag som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) tillsammans med Hyresgästföreningen presenterat, där allmännyttan bedrivs affärsmässigt, dock utan krav på vinstmaximering, vilket innebär att företagen kan ta ett fortsatt socialt ansvar och fortsätta erbjuda bra bostäder till alla. SABO ställer sig även positiv till ett avskaffande av den hyresnormerande rollen. Ekonomi & handel Världsekonomins tillväxt under 2009 blev för första gången sedan oljekriserna på 70-talet negativ. Botten bedöms dock nu vara nådd vilket i sig är ett positivt besked. Stora penning- och finanspolitiska stimulansåtgärder tillsammans med en rekordlåg ränta har fått effekt på efterfrågan och ger tillsammans med en ökad optimism anledning att prognostisera en positiv global tillväxt under 2010, men det dröjer till år 2011 innan världsekonomin når en mer normal tillväxttakt. Svensk ekonomi har drabbats relativt hårt, BNP minskade i fasta priser med 4,9 % under Hushållens konsumtion stod emot lågkonjunkturen ganska bra och sjönk endast under 2009 med 0,8 %. Hushållens förtroende för den egna ekonomin och för ekonomin som helhet ökade markant under hösten För de som har arbete ser läget inför 2010 positivt ut, köpkraften stärks bland annat genom låg inflation, sänkta skatter och ett lågt ränteläge. Orosmolnen utgörs av den stigande arbetslösheten under 2010 och att räntan kommer att stiga från nuvarande rekordlåga nivåer. Detaljhandel svajade en hel del under 2009 en svag vår följdes av en stark sommar, stabil höst och en kraftig julspurt. Tillväxttakten blev för helåret imponerande 2,8 % i fasta priser. Sällanköpshandeln har en något högre tillväxttakt än dagligvaror. En del branscher har dock haft det svårt t.ex. byggvaror, leksakshandeln och bokhandeln har knappt haft någon försäljningsutveckling alls och möbler, elektronik och guldsmedshandeln uppvisade minussiffror för Systembolaget, livsmedelshandeln samt sport- och fritidshandeln visar starkare siffror än genomsnittet. Under 2010 kommer höjd ränta och ökad arbetslöshet bromsa detaljhandelns tillväxt. Positiva effekter i form av lägre skatter, minskat sparande och ökad optimism gör dock att HUI spår en tillväxttakt på ca 2,5 % i fasta priser. Detaljhandelsfastigheter har klarat krisen under 2009 ganska väl. Främst beror det på lågt ränteläge och att den privata konsumtionen trots allt har fungerat väl. Centrumfastigheter bedöms vara relativt stabila investeringsobjekt förutsatt att förvaltning och utveckling av marknadsplatsen sker på ett aktivt sätt. Detaljhandelsmarknaden i Uppsala är hyggligt stabil då Uppsala kommun har en positiv inflyttning vilket ger ett ökat konsumtionsunderlag. Tjänstesektorn är också relativt stor vilket ger mindre påverkan på arbetslöshet samt en köpkraft utöver genomsnittet. Global Tillväxt 6 Reporäntadiagram 5 10% 4 9% 8% 3 7% 2 6% 1 5% 4% % -1 2% 1% -2 0% Page Juni 1995 Juni 1996 Juni 1997 Juni 1998 Juni 1999 Juni 2000 Juni 2001 Juni 2002 Juni 2003 Juni 2004 Juni 2005 Juni 2006 Juni 2007 Juni 2008 Juni 2009 Juni Page 1 9

12 Uppsala Kommuns Fastighets AB Kunder Kundundersökning Sedan 2004 använder UKFAB återkommande kundenkäter som underlag för vårt förbättringsarbete. Vi mäter våra hyresgästers syn på bl a hyra, service och felanmälan mm. Mätningarna visar att hyresgästernas förtroende för UKFAB är genomgående högt, men att det finns saker som behöver förbättras. För att följa upp de åtgärder som genomförs kommer nya mätningar att ske regelbundet. I den senaste undersökningen (våren -09) fick UK- FAB det genomsnittliga helhetsbetyget 7,4 (skala från 1 10) av bostadshyresgästerna. Detta på en fråga där hyresgästerna fått föreställa sig den perfekta hyresvärden och ange hur nära eller långt ifrån detta ideal UKFAB ligger. Det är en ökning med 0,3 enheter jämfört med 2006 års undersökning och 1 hel enhet bättre sedan den första mätningen Kundstruktur Kontraktsportföljen omfattar 562 avtal varav 466 avser bostäder. Bostadskontraktens hyresvärde uppgår dock bara till ca 1/3 av kontraktsportföljens totala hyresvärde. De tidsbestämda avtalen har en genomsnittlig löptid om 2,4 år. Största enskilda kund är Uppsala kommun och dess koncern som hyr 29 % av bolagets ytor, dessutom hyrs 6 % av hyresgäster som finansierar sin hyra genom kommunbidrag. Näst största kunder är ICA och Uppsala Läns Landsting som hyr 7 % vardera. Fastighetsbeståndet UKFAB äger 9 fastigheter med m² (482 st) bostadslägenheter och m² lokaler, alla belägna i Uppsala kommun. Av beståndet finns m² (150 st) bostäder och m² lokaler i stadskärnan och m² (321 st) bostäder och m² lokaler i stadsdelen Gottsunda, koncen trerat i huvudsak till Gottsunda Centrum. Dessutom har under året förvärvats 637 m² (11 st) bostäder och m² lokaler i stadsdelen Storvreta. Gottsunda Centrum Gottsunda Centrum är ett stadsdelscentrum beläget i Uppsalas sydvästra del. Centrumet har förutom butiker ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. I anläggningen och dess närhet finns såväl skola, förskola, vårdcentral, kyrka, äldreboende och bibliotek som bad- & sporthall. Gottsunda Centrum byggdes på 70-talet och utgörs i dag av ett drygt 20-tal butiker, restauranger och kommersiell service på en yta om ca m², varav m² utgörs av dagligvaruhandel. Centrumet har även en betydande allmännyttig service fördelad på m². I direkt anslutning till centrumet finns drygt 500 parkeringsplatser. Integrerat med centrum ligger 318 st bostäder ( m²). Året som gått - Den 27 april beslutade kommunfullmäktige att godkänna bolagets planer på förnyelse av Gottsunda Centrum. Detta har följts av ett intensivt arbete med upphandling och förberedande arbete. Den 2 okt tog vi det första spadtaget. Evakueringslokaler var då redan färdigställda för flera av våra hyresgäster som ska användas tillfälligt under ombyggnadstiden. Byggprocessen startade i november 2009 och planeras pågå under tre år i tre större etapper - Under hösten var det även byggstart för Mötesplats Treklangen. Här kommer verksamheter inom kommun, landsting och polis tillsammans med lokala verksamheter från Gottsunda att samarbeta för de boende i Gottsundaområdet. 10

13 Årsredovisning

14 Uppsala Kommuns Fastighets AB - Apoteksbutiken i anläggningen har privatiserats och ingår numera i Medstop Apotek. - Energibrunnar har borrats och bergvärme har tagits i drift för bostäderna på Flöjtvägen 1. - Systembolaget flyttade till ett tillfälligt läge m.a.a. Förnyelsen av Centrum. I samband med detta konverterades butiken till självbetjäning. Gottsunda framöver Förnyelsen av Gottsunda Centrum är motorn i en större förändringsprocess i stadsdelen. Utvecklingen kännetecknas av de fyra kärnvärdena integration, vitalisering, identitet och trygghet. Byggprocessen för centrumförnyelsen har startat i november 2009 och planeras pågå under tre år i tre större etapper. Samrådshandlingar för detaljplan gällande ny parkering och infrastruktur vid centrumanläggningen skickas ut under våren Förutom den stora förnyelsen av själva centrumanläggningen deltar UKFAB aktivt i andra processer som rör Gottsundas utveckling, bland annat i den stadsdelsutvecklande processen som går under namnet Gottsunda processen och skapandet av ett socialpedagogiskt och kulturellt centrum i Treklangen. I arbetet med att stärka identiteten och integrationen är kultur och fritidsaktiviteter viktiga bärare. Det är UKFABs ambition att låta de befintliga fritids- och kulturaktiviteterna växa och addera verksamheter som ökar attraktionsvärdet för barn, ungdomar och vuxna. I enlighet med UKFABs ägardirektiv att utveckla Gottsunda ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv- har tre viktiga verksamhetsområden identifierats där fastighetsbolaget kan bidra till utvecklingen; skapandet av ett kulturhus och ett ungdoms/allaktivitetshus samt förbättrade förutsättningar för idrott och idrottsföreningar. Kvarnen Kvarnen vid Vaksalatorg är ett inomhuscentrum i anslutning till stadskärnan. Kvarnen byggdes 1984 och består av en inomhusgalleria om m² med 150 st ( m²) bostadslägenheter ovanpå. I källarplanet finns ett P-garage med ca 300 platser. Året som gått - Apoteksbutiken i anläggningen har privatiserats och ingår numera i Kronans droghandel - Garage renovering slutförd Kvarnen framöver Kvarnens närområde fortsätter att utvecklas kraftigt. Uppsala Konsert & Kongress och Resecentrum har gjort att Uppsalas centrum numera sträcker sig ända mot Vaksala Torg. Förtätning skapar nya bostäder, tex där Korskyrkan tidigare låg. Omprofileringen av Kvarnens utbud mot konceptet Livets Goda har börjat ge mätbara resultat. Både besöksfrekvens och butikernas omsättning ökade 1:a halvåret 2009 jämfört med motsvarande period 2008 trots den kraftiga konjunkturnedgången hösten Konceptet innebär att en koncentration av utbud inriktat mot vardagsupplevelser för kropp och själ i form av god mat, kroppsbehandlingar o.dyl. Den 25/ beslutade Kommunfullmäktige att ge bolaget i direktiv att i samarbete med kommunstyrelsen förbereda ett förslag till försäljning av Kvarnen. Detta då fastigheten ur ett kommunalt perspektiv kan anses vara färdigutvecklad. Bolaget arbetade under våren/ sommaren 2008 med att sondera marknaden och hitta intressenter men finanskrisen hösten -08 gjorde att arbetet fick avbrytas. Då finansmarknaden nu har stabiliserats har arbetet återupptagits. Bl.a. upphandlades en mäklare under hösten/vintern -09 som under våren 2010 ska leta intressenter. 12

15 Årsredovisning 2009 Storvreta Storvreta ligger i ca 1,5 mil norr om Uppsala. Det goda läget gör att Storvreta är en attraktiv bostadsort med utmärkta pendlarförhållanden. I centrala Storvreta hittar man livsmedelsaffärer, restaurang, vårdcentral, apotek, bibliotek, skolor och daghem. Bolagets del (som kallas Storvreta Centrum) består av 6 butiker, bibliotek, kontor och vårdcentral. Året som gått - Den 1/7 förvärvade Bolaget 4 st fastigheter i Storvreta från Uppsalahem för 53,9 Mkr. Fastigheterna omfattar m² varav 619 m² är bostäder (11 st). - En av bolagets första åtgärder i Storvreta var att inleda förhandlingar med Apoteksbolaget som hade beslutat att lägga ner Apoteket Björken, som var andrahandshyresgäst i Storvreta vårdcentral. Dessa förhandlingar ledde till att Apoteksbolaget etablerade ett nytt större Apotek i en annan av UKFAB:s fastigheter i Storvreta. Detta Apotek ingick i det kluster som idag är Kronans Droghandel. - De lokaler Apoteket lämnade i vårdcentralen har anpassats på beställning från Landstinget för att vårdcentralens verksamhet ska kunna växa. Storvreta framöver Bolaget avser att ta fram en utvecklingsplan under Dessutom har arbete med att skapa ett centrum -samarbete påbörjats. Vi räknar även med att en kontant-uttagsautomat kommer att etableras under våren Fastigheternas värde Fastigheternas bokförda värde uppgick till 300,7 Mkr (258,1). En intern värdering genomfördes vid årsskiftet varvid marknadsvärdet bedömdes till 713,3 Mkr (646,3) (Viktat direkavkastningskrav 7,07%). Direktavkastningen (beräknat enl Svenskt Fastighetsindex beräkningsmodell) för året uppgick till 5 % (6,9). 13

16 Uppsala Kommuns Fastighets AB Förnyelse av Gottsunda Centrum en samhällsekonomisk investering UKFAB driver sedan 2005 en förnyelseprocess i Gottsunda Centrum. Målet är att skapa en naturlig, trygg och trivsam mötes- och marknadsplats för alla, som erbjuder mycket mer än handel. Här ges stort utrymme åt kultur, social service samt hälsa och välbefinnande. Utvecklingen av centrum är även katalysatorn i en större förändringsprocess i området, som bidrar till den sociokulturella utvecklingen och som kännetecknas av fyra kärnvärden: Integration Vitalisering Identitet Trygghet mångkulturella inslagen i Gottsunda ska framförallt speglas i de olika restaurang- och cafékoncepten tillsammans med olika mångkulturella teman för centrumet som helhet. Till detta tillförs ett mer traditionellt utbud vilket tydliggör och förstärker de mervärden som redan idag finns i centrumet. Tillsammans ger detta en större attraktionskraft som kommer att öka andelen besökare från såväl de kringliggande stadsdelarna som nya kärnområden. Ett utökat kommersiellt- och serviceutbud och ett förtydligat kulturellt utbud kommer att göra Gottsunda Centrum till en naturlig mötes- och marknadsplats. De 14

17 Årsredovisning 2009 Förnyelsen av Gottsunda Centrum har genom hela den förberedande processen baserats på tre grundstenar enligt följande: Vision Gottsunda Centrum ska vara den naturliga, trygga och trivsamma mötes- och marknadsplatsen i Uppsala kommuns sydvästra region. Affärsidé Gottsunda Centrum ska med ett brett utbud av mat, serveringar, shopping, service och kultur locka den upplevelsesökande och mångkulturelle konsumenten, oavsett kön, ålder eller tillhörighet. Koncept Ett 45-tal butiker och verksamheter med tyngdpunkt inom mode & beklädnad, hem & fritid, konceptstarka restauranger, komplett serviceutbud samt verksamheter inom kultur, hälsa & välbefinnande. Utbudet inom olika branscher skall innehålla såväl välkända kedjebutiker som lokala starka aktörer. Händelser 2009: Beslut i UKFAB:s styrelse om upphandling och byggstart av förnyelsen. Upphandling av 7 entreprenader för bygg och installationer av Etapp 1. Beviljat bygglov oktober Första spadtaget Produktionsstart med rivning av fd Systembolag och Svensk kassaservice lokaler samt stängning av entré 5 för grundläggning av ny entré. Framtagande av modell i skala 1:400 över hela förnyelsen som ett led i informationsprocessen Fotodokumentation av anläggningen innan förändringen samt start av månatlig fotodokumentation som kommer att löpa hela projekttiden. Genomförande av medborgardialog som ett led i information till allmänheten. 15

18 Uppsala Kommuns Fastighets AB Projektbeskrivning i korthet Om- och tillbyggnationen av centrumet har startat startar under 2009 med färdigställande under Byggandet kommer att ske etappvis i tre större huvudetapper. Projektet är väl genomarbetat på såväl kostnads- som intäktssidan och vid all projektering är kommunens Policy för hållbar utveckling vägledande. En miljöplan är upprättad som stöd till projektledningen avseende bevakningen av förekommande miljöaspekter. Antalet butiker kommer att fördubblas från ca 20 till ett 45-tal och den uthyrbara ytan ökas från kvm i ett plan till ca kvm i delvis två plan. Utbyggnaden av den nya centrumanläggningen består av följande övergripande förändringar: Ett utvändigt entréstråk skapas med nya entrélösningar som inbjuder till trivsel och upplevelser. Stråket ska fungera som aktivitetsyta både för kommersiella och ickekommersiella ändamål och upplevas som levande och tryggt för besökarna under dygnets alla timmar. Utbyggnad av centrumet sker åt norr samt ett nytt våningsplan byggs över delar av centrumet. Entréer, fasader och alla lokaler kommer att moderniseras En central torgyta skapas som blir en mötesplats med bland annat sitt- och lekytor Yta för marknad skapas för att stärka det mångkulturella utbudet En ny infart och parkering byggs för att skapa bättre tillgänglighet till centrumet Kommunikationen med det övre planet sker genom rulltrappor samt via butiker i två plan med interna rulltrappor. Entré D omges av restauranger och serveringar. Kulturutbudet stärks och breddas genom, samverka, samarbete och samnyttjande av lokaler i ett kulturhus. Entré E blir en ny entré till planerat Kulturhus. Entré E blir hälsans entré med direkt ingång till bad och gym. Det övre våningsplanet får en tydlig inriktning mot mode & beklädnad, med goda siktlinjer och stort ljusinsläpp. Butikerna på det övre planet ges god synlighet och skyltfönstren kommer till stor del att vara synliga även från det nedre planet. Total projektkostnad d.v.s. investering i centrumbyggnaden, investering i vägar, cirkulationsplatser, parkering, inlastning och mark, markförvärv samt projektering, projektledning och byggherreskostnader är kalkylerad till 490 mkr. Projektkontor är etablerat i centrumet och projektstyrelsearbetet löper nu kontinuerligt TAK våning 1tr ENTRE A ENTRE B INLASTNING INLASTNING ENTRE G INLASTNING entréplan a 2104b ENTRE A ENTRE B ENTRE C ENTRE D ENTRE F ENTRE E 16 Dagligvaror Mode & Beklädnad Hem & Fritid Café & Restaurang Service Marknad Kultur Hälsa & Välbefinnande Kontor verkstad Övrigt 201

19 Årsredovisning 2009 Miljö Vårt ledningssystem UKFAB har sedan 2003 ett ledningssystem som verktyg för att organisera arbetet. Ledningssystemet formades ursprungligen enligt ISO men omfattar idag rutiner för: - Miljö (enligt ISO 14001) - Kvalitet (enligt ISO 9001) - Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) - Systematiskt Brandskyddsarbete (SFS 2003:778) Hela ledningssystemet är elektroniskt dokumenterat på vårt intranät. Miljöarbete Miljöarbetet är en viktig beståndsdel av vår verksamhet eftersom miljöanpassning av fastighetsdriften i de flesta fall är samma sak som effektivisering av system. Ett systematiskt miljöarbete betalar sig långsiktigt i form av friska hus med låga drift- och underhållskostnader. Energi I enlighet med Uppsala kommuns klimatutmaning strävar bolaget för att uppnå en minskning av energianvändningen i fastighetsbeståndet med 20 % så snart som möjligt. Med bakgrund mot vilka energibesparingar som uppnåtts under de senaste årens miljöarbete samt vad som är planerat framöver i form av ombyggnationer och effektiviseringar har bolaget upprättat en handlingsplan som ett försök till planering och uppskattning om när kommunens mål kan uppnås. Det bör påpekas att för UKFAB är detta inget nytt miljömål utan har funnits med på agendan under lång tid och konkret som miljömål sedan man aktivt började arbeta med miljöledning Vår åtgärdsplan för energianvändning och energieffektivisering kommer färdigställas under Den kommer tydliggöra var i fastighetsbeståndet de största energiförlusterna görs och fastigheterna kommer prioriteras bland annat med avseende på: - Vilka fastigheter som behöver åtgärda - Vilka åtgärder som krävs/är lämpliga - När ska åtgärderna genomföras För att uppnå målet måste den sammanlagda energi- Vårt bidrag till de nationella miljömålen För att minimera bolagets utsläpp av växthusgaser har bolaget under 2008 upprättat en handlingsplan för energieffektivisering. På detta sätt bidrar vi till Sveriges 1:a miljömål, Begränsad Klimatpåverkan. Miljöpolicy Uppsala Kommuns Fastighets AB strävar efter att effektivt nyttja energi och andra resurser så att vår belastning på miljön följer en hållbar utveckling. I vårt ägande och förvaltande av fastigheter söker vi ständig förbättring, med utgångspunkt i gällande lagstiftning och övriga krav som ligger på oss som fastighetsägare. Våra fastigheter ska genom miljöanpassat underhåll och minimering av miljöskadliga influenser ha en positiv påverkan på anställda, våra hyresgäster och besökare. 17

20 Uppsala Kommuns Fastighets AB användningen för fjärrvärme och el sänkas med ytterligare drygt 28 kwh/m2. En stor del av de åtgärder som planeras kommer att utföras inom ramen för utvecklingen av Gottsunda Centrum. Centrumet kommer att byggas ut och byggas om under och energianvändningen är självfallet en fråga i fokus. Förhoppningarna är att energianvändningen i det nya centrumet ska kunna halveras jämfört med dagens genomsnittsanvändning. Lyckas denna satsning skulle resultatet kunna ha en sådan genomslagskraft på den totala energianvändningen att målet med 20 % minskning av totalanvändningen skulle kunna uppnås enbart genom ombyggnationen och alltså vara mätbart redan Oavsett resultatet av ombyggnationen kommer naturligtvis satsningar på effektiviseringar att fortsätta i övriga delar av fastighetsbeståndet har vi bl.a. genomfört följande energisatsningar: - Energideklarationer har färdigställts för samtliga fastigheter förutom Gottsunda 34:2 (klar under feb 2010), vilket är den fastighet där samtliga byggnader i Gottsunda centrum ingår (bostäder, centrum, skolor). Energifördelningen i Gottsunda centrum är komplicerad och arbete med att förenkla detta genomförs i förnyelseprojektet, där vi kommer få kontroll över samtliga ytor och hur de försörjs. Energideklarationerna har inte påvisat några alarmerande brister i energianvändningen. Vi har emellertid lyft fram redan kända förbättringsåtgärder som att arbeta mer med energieffektivisering av ventilation och belysning. Detta gör vi ständigt genom digitala driftoptimeringar och förbättring av teknik i samband med att den byts ut. - Belysningen för de allmänna utrymmena i Kvarnens bostäder har byggts om och armaturer och styrteknik har bytts till modernare utrustning med bättre energiprestanda. - Energibrunnar har borrats och bergvärme har tagits i drift för bostäderna på Flöjtvägen 1. Konverteringen till bergvärme innebär i sig inte en minskad energianvändning, men tillför fastigheten lokalt producerad energi, minskar våra uppvärmningskostnader samt är ett led i att pröva olika miljöteknik i vårt fastighetsbestånd. På sikt hoppas vi att investeringen tillsammans med andra insatser dessutom ska leda till ökat medvetande och minskad energianvändning hos våra hyresgäster. - Bolaget har anmält intresse och sökt EU-bidrag för att testa smarta fönster som genom en elektroniskt styrd folie möjliggör varierbar genomskinlighet och därmed minskar kylbehovet orsakat av solinstrålning. Miljösäkring av projekt UKFAB påverkar miljön främst genom materialval och energianvändning. Därför försöker UKFAB genom miljöstyrning av projekten få resultat med miljövänliga materialval och energieffektiva installationer. Särskild vikt läggs vid att miljökrav/-aspekter prioriteras redan i förprojektering och inledande planering. - Under året har miljöplaneringen för förnyelseprojektet tagit verklig form. Entreprenörer och projektörer har informerats och utbildats i för projektet viktiga miljöaspekter. - Miljöpåverkan i Treklangens andra etapp har bevakats och följts upp. - Vi har börjat ställa krav om tydligare miljödokumentation också från entreprenörer i små projekt. 18

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2011 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2011 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer