RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo V Olle Helt M Henrik Johansson M Monia Svensson C 2:e V ordf. Mats Paulsson C Anna Quick FP T o m 157 Lars Svensson KD Fr o m 158 Övriga deltagare Christer Svantesson, cirk. ers. S Arne Berg, verksamhetschef Anders Pettersson, ers. C Peter Lindahl, Lars Svensson, ers. KD Eva Robertsson, ekonomi, delvis Kenneth Vogelius, verksamhetschef Ann Hermansson, nämndsekreterare Utses att justera Mats Paulsson Justeringens plats/tid Tekniska nämnden Paragraf: Underskrifter Sekreterare: Ann Hermansson Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Mats Paulsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden Underskrift Ann Hermansson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) 145 Uppföljningsrapport per den 31/ Eva Robertsson, ekonomienheten, redovisar tillsammans med verksamhetscheferna uppföljningsrapport per den 31/ samt investeringsutfall för tekniska nämndens enheter. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Karl-Erik Karlsson, s, Monia Svensson, c, samt Judith Skörsemo, v. Godkänna den uppföljningsrapport samt investeringsutfall som presenteras för nämnden och överlämna densamma till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen/budgetberedning

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 146 Förslag till målbeskrivning, ram för 2004, samt investeringsäskande för tekniska nämndens och dess enheter. Eva Robertsson, ekonomienheten, redovisar tillsammans med verksamhetscheferna ett förslag till målbeskrivning, ramäskande samt investeringsäskande för tekniska nämnden och dess enheter avseende Målbeskrivning. Frågan om skrivning avseende Målbeskrivning för tekniska nämndens enheter kommer att behandlas på tekniska nämndens oktobersammanträde. Ramäskande. Ett förslag till ramäskande för tekniska nämnden och dess enheter presenteras för nämndens ledamöter. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Lars Peter Karlsson, s, Bengt Backe, s, Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Henrik Johansson, m, Judith Skörsemo, v, samt observerande ersättaren Lars Svensson kd. Investeringsäskande. Ett förslag till investeringsäskande för bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten presenteras för nämndens ledamöterna. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Karl-Erik Karlsson, s, Bengt Backe, s, Tommy Arvidsson, s, Henrik Johansson, m, Olle Helt, m, Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Anna Quick, fp, Judith Skörsemo, v, samt cirkulerande ersättaren Christer Svantesson. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget om ramäskande avseende nämnden, bygg- och fastighetsenheten och gatuenheten. Bifall till parkenhetens förslag med följande ändring: Att en neddragning skall göras av antalet krukor, blomlådor och planteringar i centrala Ronneby. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar med instämmande av Karl-Erik Karlsson, s, bifall till förslaget om investeringsäskande avseende bygg-och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten. Forts.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Forts 146 Ledamoten Monia Svensson, c, yrkar att trafikrondell Kallinge Klämmen tas bort och att beslutade medel överförs till gång- och cykelvägar, avseende gatuenhetens investeringsäskande. Ledamoten Judith Skörsemo, v, yrkar, med instämmande av Tommy Arvidsson, s, och Olle Helt, m, att trafikrondell Kallinge Klämmen tas bort, avseende gatuenhetens investeringsäskande. Propositionsordning Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ställer proposition på de framförda yrkanden och finner att tekniska nämnden beslutar enligt hans förslag. Godkänna presenterat förslag till ramäskande för tekniska nämnden, bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten samt för parkenheten med följande ändring: Att en neddragning skall göras av antalet krukor, blomlådor och planteringar i centrala Ronneby. Godkänna presenterat förslag till investeringsäskande för bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten. Protokollsanteckningar: Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Olle Helt, m, Henrik Johansson, m, Anna Quick, fp lämnar följande anteckning till protokollet. Man måste fortlöpande uppdatera vårt fastighetsinnehav. Att underhållet blir eftersatt är ej accepterbart. Monia Svensson, c, lämnar följande anteckning till protokollet. De medel som finns för byggande av ny sporthall i Ronneby läggs i en pott så länge det finns undermåliga gymnastiksalar i ytterområden. Nils-Olov Olofsson, s, och Monia Svensson, c, lämnar följande anteckning till protokollet: Att torgmöbler vid mur, i anslutning till norra delen av torget, tages bort på grund av torghandeln. Forts.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) Forts. 146 Henrik Johansson, m, deltager ej i beslutet avseende gatuenhetens investeringsäskande på grund av att det ej finns någon möjlighet att påverka beslut tagna av högre beslutande instans, och därmed finns ingen möjlighet överhuvudtaget att göra besparingar åt kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen/budgetberedning

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 147 Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden Ett förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2004 presenteras för nämndens ledamöter. Genomföra 2004 års sammanträdesdagar enligt följande: 21 januari 18 februari 17 mars 21 april 19 maj 16 juni Inget sammanträde i juli 18 augusti 15 september 20 oktober 17 november 15 december Tekniska nämndens ledamöter och ersättare Kanslienheten Verksamhetscheferna

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 148 Komplettering av nätverk Natura 2000 i Ronneby kommun under hösten Tekniska nämnden beslutade under 55/03 att ej ha någon erinran mot länsstyrelsens förslag, Komplettering av nätverk Natura 2000 i Ronneby kommun. Länsstyrelsen har vid utvärdering som nyligen skett av Sveriges redovisning av Natura 2000-områden inom den boareala regionen (berör norra halvan av Blekinge) påtalat brist på vissa habitattyper och arter. Sverige har därför anmodats att en sista gång komplettera nätverk med ytterligare områden i nämnda region. Berörda länsstyrelser har fått i uppdrag att åtgärda de utpekade bristerna. Motsvarande komplettering av nätverk inom kontinental region gjordes våren För Blekinges del blir det denna gång främst fråga om komplettering med högklassiga ängs- och hagmarker. Även ett par områden med skog och våtmark berörs. Inom Ronneby kommun föreslås sammanlagt åtta nya områden. Enligt anvisningarna skall länsstyrelserna vidare inhämta yttrande från bl a berörda kommuner. Kommunerna kan i sina yttranden även lämna egna förslag på nya Natura 2000-områden. Sista datum för länsstyrelsernas redovisning till Naturvårdsverket är den 15 oktober Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Ej ha någon erinran mot förslaget och översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 149 Förslag till försäljning av fastigheten Gertrud 22 fd. Dahls hotell. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Gertrud 22, fd. Dahls hotell. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 150 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 1:22, Blekingestugan. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 1:22, Blekingestugan. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till bygg- och fastighetsenheten för utredning, tillsammans med förening som hyr fastigheten, samt till biblioteks- och kulturnämnden för yttrande innan beslut om försäljning tages. Bygg- och fastighetsenheten Biblioteks- och kulturnämnden

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 151 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:49, Flottiljvägen 9. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:49, Flottiljvägen 9. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Verksamheterna

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 152 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:51, Flottiljvägen 13. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:51, Flottiljvägen 13. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 153 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:52, Flottiljvägen 15. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:52, Flottiljvägen 15. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 154 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 23:10 Häggatorpet. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 23:10 Häggatorpet. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. SPF/Kallinge har i skrivelse till bygg- och fastighetsenheten hemställt om att hyresfritt, mot övertagande av ansvar för drift och enklare underhåll, på samma villkor som andra inom kommunen verksamma pensionärsföreningar, få disponera Häggatorpet för sin verksamhet då föreningen saknar lokal. Föreningen är inte främmande för att samarbeta med andra föreningar. Kalleberga 9:50, Flottiljvägen 11 hyrs idag av föreningen Skogsvandrarna, de har tillgång till hela huset. En utredning för att ev kunna få flera föreningar under samma tak föreslås. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Henrik Johansson, m, samt observerande ersättaren Lars Svensson, kd. Remittera ärendet till bygg-och fastighetsenheten för utredning om att flera föreningar kan har sina verksamheter inom samma fastighet innan beslut om försäljning tages. Bygg- och fastighetsenheten

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 155 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 23:2, Häggatorps skola. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 23:2, Häggatorps skola. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 156 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 6:71, Kallebergavägen 13. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 6:71, Kallebergavägen 13. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 157 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 1:39, Flisevägen 14. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 1:39, Flisevägen 14. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till byggnadsnämnden för yttrande innan beslut om försäljning tages. Byggnadsnämnden

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 158 Förslag till försäljning av fastigheten Svenstorp 20:2, Stenåsavägen 2. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Svenstorp 20:2, Stenåsavägen 2. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 159 Förslag till försäljning av fastigheten Svenstorp 20:4, Stenåsavägen 5. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Svenstorp 20:4, Stenåsavägen 5. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 160 Antagande av entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor. Kenneth Vogelius, bygg- och fastighetsenheten, föredrar ärendet. Efter nollställning föreslår bygg- och fastighetsenheten att tekniska nämnden antager anbud nr 4, NVS Installation AB, som entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor till en anbudssumma om kr. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget. Antaga anbud nr 4, NVS Installation AB, som entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor till en anbudssumma om kr. Bygg-och fastighetsenheten

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 161 Antagande av entreprenör för VA-arbeten inom Norra Hulta. Arne Berg, gatuenheten föredrar ärendet. Utvärderingen har utförts i följande steg: Kontroll av anbudsgivare avseende skattemyndigheten. Utvärdering av efterfrågad kunskap/kvalitet. Utvärdering av nollat pris, se nedan. Sammanställning; Val av anbudsgivare. Nollning av anbud: Anbud 2, 3 och 4 reserverade sig för kostnad av bergschakt. Bedömd bergschaktskostnad, efter okulär bedömning av bergförekomst, är kr. Gatuenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar antaga anbud nr 3, PNB, för utförande av totalentreprenad för VA-arbeten på Norra Hulta till en anbudssumma om kr. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget. Antaga anbud nr 3, PNB, för utförande av totalentreprenad för VA-arbeten på Norra Hulta till en anbudssumma om kr. Gatuenheten

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 162 Information. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, informerar om: Trafiksäkerhetsrådet samt ett förslag till Reglemente. Cykelvägsanalys. Arne Berg, gatuenheten informerar om: Lokala styrelsen samt rektor Ingrid Hermansson i Johnnishus, ang önskemål om säkrare skolväg i Johannishus. Projekt landsbygdsadresser. Sörby Samhällsförening, trafiksituationen i bostadsområdet Sörby. Yttrande avseende företagstavlor, Bräkne-Hoby. Återkallande av ärende enligt miljöbalken avseende Ronneby Hamn. Motormännens lokalklubb översyn/inventering av övergångsställen i kommunen. Vedgrossisten i Bräkne-Hoby. Peter Lindahl, parkenheten informerar om: Skrivelse till Annika Falk ang kapning av grenar på kommunens mark. Hulta 1:4 Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Notera informationen till dagens protokoll.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 163 Delegationsärende. Ärende fattade på delegation enligt tekniska nämnden 4/2003. Bygg- och fastighetsenheten. Antagande av entreprenör för uppförande av boulehall enligt TN 115/03. Gatuenheten: Arne Berg har på delegation beslutat låta Magnus Graad deltaga på kurs Trafiken i samhället, den 30 sept 1 okt, 13 okt 15 okt i Lund. Handikapptillstånd enligt sammanställning. Notera ärendena till dagens protokoll.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 164 Läggs tillhandlingarna. Länsstyrelsen, preliminär inbjudan till det fortsatta miljömålsarbetet i Blekinge. Växjö Tingsrätt miljödomstolen, deldom i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Lyckebyån. Minnesanteckningar Planberedningens sammanträde Minnesanteckningar 11 samrådsgrupp Brunnsmiljön mm Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunala Handikapprådet Protokollutdrag: KS 188, Demontering av räcke, Kallingevägen. KS 192, Vägverkets anhållan om yttrande över förslag till Regional trafiksäkerhetsplan för tiden KS 196, Granskningsrapport med anledning av Willy Perssons ifrågasättande av upphandling mm i Ronneby kommun. KS 202, TN:s förslag om förbättring av närmiljön i mindre tätorter, Hallabro. KS 203, Hoby Företagareförenings anhållan om uppsättning av informationstavlor vid avfarten från E 22, Backarydsvägen före infarten till Bräkne-Hoby tätort. KS 204, Förslag om flyttning av informationsskyltar vid E 22 och RV 30. KF 33, Sydkrafts anhållan om godkännande av avtal avseende markupplåtelse, Ettebro Ettebro V- Fiskareby-Fiskarebygården-Bäckasjögärde S- Bäckasjögärde N Backaryd s. Omsorgsnämnden 118, Vidablick, tvåvåningshuset. Plansamrådsgruppen Gatuenheten: Byggmötesprotokoll nr 268. Notera handlingarna till dagens protokoll.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 165 Övriga frågor. Ledamoten Monia Svensson, c, ställer frågan till Kenneth Vogelius om hur hög vattenförbrukningen är på Sjöarps lantbruksskola i Bräkne-Hoby. Kenneth Vogelius svarar att ärendet ej är klart och återkommer med svar. Monia Svenson, c, lägger fram ett förslag om ett ljud och ljusreglerat övergångställe på Kungsgatan i närheten av torget, tex. vid gamla posten eller annan lämplig plats. Notera frågorna till dagens protokoll.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 14 30 17 45. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. Tommy Arvidsson S Lars

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 09 00 15 00. Ajournering 12 30 13 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-06-21 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-17 00 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 TEKNISKA NÄMNDEN 2004-06-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 TEKNISKA NÄMNDEN 2004-06-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby, kl 15 00 17 15 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1:e vice ordf. Tommy Arvidsson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-01-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-01-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerby-salen, tadshuset kl 15 00 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson Ordförande Tommy Arvidsson Lars Peter Karlsson Bengt Backe Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-02-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-02-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-01-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-01-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-10-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-10-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset, kl 13 30 17 15. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-02-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-02-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Ronneby Brunn, kl 10 00 17 10. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(8) 2010-03-04 Valnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.20 ande Monika Lindqvist (s) Christina Yngvesson (s) Birgitta Nilsson (c) Lennart E Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-09-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-09-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 17 20. Beslutande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S T o m 129 Lindis Olsson S Monia Svensson C Ordförande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 16 40.. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-04-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-04-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Ronnebyhus konferenssal 13 15 17 35 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

2007-12-12. Bengt Wihlstrand (m) för Henrik Gliveson (m)

2007-12-12. Bengt Wihlstrand (m) för Henrik Gliveson (m) Sammanträdesprotokoll 1(17) 2007-12-12 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Christer Svantesson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-11-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-11-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 10. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-11-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-11-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kallinge-salen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 16 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 17 TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 17 TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 17 Plats och tid Hoby- salen, Stadshuset kl 13 30 15 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 27 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-06-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 27 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-06-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 27 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 45 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande 84-96, 98-101 Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. 97 Tommy

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Räddningskåren i Bräkne-Hoby, kl 15 30-19 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Lars-Peter Karlsson S t.o.m. 17 45 Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 2004-02-18 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Johnny Adolfsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kjell G G Johansson (M) ordförande

Kjell G G Johansson (M) ordförande Sammanträdesprotokoll 1(15) 2013-04-24 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.35 ande Kjell G G Johansson (M) ordförande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Lennarth Förberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

2008-09-17. Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby Kl 13 30-17 10.

2008-09-17. Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby Kl 13 30-17 10. Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-09-17 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby Kl 13 30-17 10. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 09 00-11.50 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Per Lundin, s Carina Nilsson,

Läs mer

Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Willy Persson (rp) Judith Skörsemo 1(21)

Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Willy Persson (rp) Judith Skörsemo 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2008-03-19 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 15 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 15 TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 15 TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 15 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 14 30, 14 45 16 45. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. Tommy Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson. Mats Paulsson (c) Willy Persson (rp) 1(14)

Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson. Mats Paulsson (c) Willy Persson (rp) 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-11-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 05 Beslutande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.45, med ajournering kl 18.50 19.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s 20-22 Håkan Robertsson, s

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18.00-20.45 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Anna Östergaard, fp, tjänstg. ersättare Jörgen Osbäck,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 12 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 1800-2100 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson,

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, den 2008, kl 13.00 16.15 ande Ordinarie ledamöter: Anders Wisth, ordförande (kd) Karin Magnusson, 1 vice ordförande (m) Niklas Johansson, 2 vice ordförande (s) Christer

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 25 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 25 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 25 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 50 16 20. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2007-10-09 Fritids- och turistnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.00-20.45 ande Tommy Andersson (s) Christer Stenström (m) tjänstgörande ersättare Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 22 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-06-20

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 22 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-06-20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 22 Plats och tid Listerby-salen Stadshuset kl 13 00 17 15. Beslutande Susanne Östergaard FP Ordförande Christer Svantesson S Lindis Olsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

2008-02-13. Lars S Svensson (kd) för Susanne Östergaard (fp)

2008-02-13. Lars S Svensson (kd) för Susanne Östergaard (fp) Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-02-13 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 45. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Lindis Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Hoby-salen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 55. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-12-17 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolstyrelsen 2006-09-18 91 Plats och tid Bäckaskolans sammanträdesrum 17.00 19.45 Beslutande Lise-Märith Svensson (kd) ordförande Markus Kauppinen (s) vice ordförande Johanna Dahlin (kd) Kenneth Lidman

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer