RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo V Olle Helt M Henrik Johansson M Monia Svensson C 2:e V ordf. Mats Paulsson C Anna Quick FP T o m 157 Lars Svensson KD Fr o m 158 Övriga deltagare Christer Svantesson, cirk. ers. S Arne Berg, verksamhetschef Anders Pettersson, ers. C Peter Lindahl, Lars Svensson, ers. KD Eva Robertsson, ekonomi, delvis Kenneth Vogelius, verksamhetschef Ann Hermansson, nämndsekreterare Utses att justera Mats Paulsson Justeringens plats/tid Tekniska nämnden Paragraf: Underskrifter Sekreterare: Ann Hermansson Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Mats Paulsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden Underskrift Ann Hermansson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) 145 Uppföljningsrapport per den 31/ Eva Robertsson, ekonomienheten, redovisar tillsammans med verksamhetscheferna uppföljningsrapport per den 31/ samt investeringsutfall för tekniska nämndens enheter. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Karl-Erik Karlsson, s, Monia Svensson, c, samt Judith Skörsemo, v. Godkänna den uppföljningsrapport samt investeringsutfall som presenteras för nämnden och överlämna densamma till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen/budgetberedning

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 146 Förslag till målbeskrivning, ram för 2004, samt investeringsäskande för tekniska nämndens och dess enheter. Eva Robertsson, ekonomienheten, redovisar tillsammans med verksamhetscheferna ett förslag till målbeskrivning, ramäskande samt investeringsäskande för tekniska nämnden och dess enheter avseende Målbeskrivning. Frågan om skrivning avseende Målbeskrivning för tekniska nämndens enheter kommer att behandlas på tekniska nämndens oktobersammanträde. Ramäskande. Ett förslag till ramäskande för tekniska nämnden och dess enheter presenteras för nämndens ledamöter. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Lars Peter Karlsson, s, Bengt Backe, s, Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Henrik Johansson, m, Judith Skörsemo, v, samt observerande ersättaren Lars Svensson kd. Investeringsäskande. Ett förslag till investeringsäskande för bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten presenteras för nämndens ledamöterna. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Karl-Erik Karlsson, s, Bengt Backe, s, Tommy Arvidsson, s, Henrik Johansson, m, Olle Helt, m, Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Anna Quick, fp, Judith Skörsemo, v, samt cirkulerande ersättaren Christer Svantesson. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget om ramäskande avseende nämnden, bygg- och fastighetsenheten och gatuenheten. Bifall till parkenhetens förslag med följande ändring: Att en neddragning skall göras av antalet krukor, blomlådor och planteringar i centrala Ronneby. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar med instämmande av Karl-Erik Karlsson, s, bifall till förslaget om investeringsäskande avseende bygg-och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten. Forts.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Forts 146 Ledamoten Monia Svensson, c, yrkar att trafikrondell Kallinge Klämmen tas bort och att beslutade medel överförs till gång- och cykelvägar, avseende gatuenhetens investeringsäskande. Ledamoten Judith Skörsemo, v, yrkar, med instämmande av Tommy Arvidsson, s, och Olle Helt, m, att trafikrondell Kallinge Klämmen tas bort, avseende gatuenhetens investeringsäskande. Propositionsordning Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ställer proposition på de framförda yrkanden och finner att tekniska nämnden beslutar enligt hans förslag. Godkänna presenterat förslag till ramäskande för tekniska nämnden, bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten samt för parkenheten med följande ändring: Att en neddragning skall göras av antalet krukor, blomlådor och planteringar i centrala Ronneby. Godkänna presenterat förslag till investeringsäskande för bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten. Protokollsanteckningar: Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Olle Helt, m, Henrik Johansson, m, Anna Quick, fp lämnar följande anteckning till protokollet. Man måste fortlöpande uppdatera vårt fastighetsinnehav. Att underhållet blir eftersatt är ej accepterbart. Monia Svensson, c, lämnar följande anteckning till protokollet. De medel som finns för byggande av ny sporthall i Ronneby läggs i en pott så länge det finns undermåliga gymnastiksalar i ytterområden. Nils-Olov Olofsson, s, och Monia Svensson, c, lämnar följande anteckning till protokollet: Att torgmöbler vid mur, i anslutning till norra delen av torget, tages bort på grund av torghandeln. Forts.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) Forts. 146 Henrik Johansson, m, deltager ej i beslutet avseende gatuenhetens investeringsäskande på grund av att det ej finns någon möjlighet att påverka beslut tagna av högre beslutande instans, och därmed finns ingen möjlighet överhuvudtaget att göra besparingar åt kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen/budgetberedning

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 147 Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden Ett förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2004 presenteras för nämndens ledamöter. Genomföra 2004 års sammanträdesdagar enligt följande: 21 januari 18 februari 17 mars 21 april 19 maj 16 juni Inget sammanträde i juli 18 augusti 15 september 20 oktober 17 november 15 december Tekniska nämndens ledamöter och ersättare Kanslienheten Verksamhetscheferna

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 148 Komplettering av nätverk Natura 2000 i Ronneby kommun under hösten Tekniska nämnden beslutade under 55/03 att ej ha någon erinran mot länsstyrelsens förslag, Komplettering av nätverk Natura 2000 i Ronneby kommun. Länsstyrelsen har vid utvärdering som nyligen skett av Sveriges redovisning av Natura 2000-områden inom den boareala regionen (berör norra halvan av Blekinge) påtalat brist på vissa habitattyper och arter. Sverige har därför anmodats att en sista gång komplettera nätverk med ytterligare områden i nämnda region. Berörda länsstyrelser har fått i uppdrag att åtgärda de utpekade bristerna. Motsvarande komplettering av nätverk inom kontinental region gjordes våren För Blekinges del blir det denna gång främst fråga om komplettering med högklassiga ängs- och hagmarker. Även ett par områden med skog och våtmark berörs. Inom Ronneby kommun föreslås sammanlagt åtta nya områden. Enligt anvisningarna skall länsstyrelserna vidare inhämta yttrande från bl a berörda kommuner. Kommunerna kan i sina yttranden även lämna egna förslag på nya Natura 2000-områden. Sista datum för länsstyrelsernas redovisning till Naturvårdsverket är den 15 oktober Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Ej ha någon erinran mot förslaget och översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 149 Förslag till försäljning av fastigheten Gertrud 22 fd. Dahls hotell. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Gertrud 22, fd. Dahls hotell. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 150 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 1:22, Blekingestugan. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 1:22, Blekingestugan. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till bygg- och fastighetsenheten för utredning, tillsammans med förening som hyr fastigheten, samt till biblioteks- och kulturnämnden för yttrande innan beslut om försäljning tages. Bygg- och fastighetsenheten Biblioteks- och kulturnämnden

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 151 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:49, Flottiljvägen 9. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:49, Flottiljvägen 9. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Verksamheterna

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 152 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:51, Flottiljvägen 13. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:51, Flottiljvägen 13. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 153 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:52, Flottiljvägen 15. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:52, Flottiljvägen 15. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 154 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 23:10 Häggatorpet. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 23:10 Häggatorpet. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. SPF/Kallinge har i skrivelse till bygg- och fastighetsenheten hemställt om att hyresfritt, mot övertagande av ansvar för drift och enklare underhåll, på samma villkor som andra inom kommunen verksamma pensionärsföreningar, få disponera Häggatorpet för sin verksamhet då föreningen saknar lokal. Föreningen är inte främmande för att samarbeta med andra föreningar. Kalleberga 9:50, Flottiljvägen 11 hyrs idag av föreningen Skogsvandrarna, de har tillgång till hela huset. En utredning för att ev kunna få flera föreningar under samma tak föreslås. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Henrik Johansson, m, samt observerande ersättaren Lars Svensson, kd. Remittera ärendet till bygg-och fastighetsenheten för utredning om att flera föreningar kan har sina verksamheter inom samma fastighet innan beslut om försäljning tages. Bygg- och fastighetsenheten

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 155 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 23:2, Häggatorps skola. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 23:2, Häggatorps skola. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 156 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 6:71, Kallebergavägen 13. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 6:71, Kallebergavägen 13. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 157 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 1:39, Flisevägen 14. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 1:39, Flisevägen 14. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till byggnadsnämnden för yttrande innan beslut om försäljning tages. Byggnadsnämnden

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 158 Förslag till försäljning av fastigheten Svenstorp 20:2, Stenåsavägen 2. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Svenstorp 20:2, Stenåsavägen 2. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 159 Förslag till försäljning av fastigheten Svenstorp 20:4, Stenåsavägen 5. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Svenstorp 20:4, Stenåsavägen 5. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 160 Antagande av entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor. Kenneth Vogelius, bygg- och fastighetsenheten, föredrar ärendet. Efter nollställning föreslår bygg- och fastighetsenheten att tekniska nämnden antager anbud nr 4, NVS Installation AB, som entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor till en anbudssumma om kr. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget. Antaga anbud nr 4, NVS Installation AB, som entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor till en anbudssumma om kr. Bygg-och fastighetsenheten

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 161 Antagande av entreprenör för VA-arbeten inom Norra Hulta. Arne Berg, gatuenheten föredrar ärendet. Utvärderingen har utförts i följande steg: Kontroll av anbudsgivare avseende skattemyndigheten. Utvärdering av efterfrågad kunskap/kvalitet. Utvärdering av nollat pris, se nedan. Sammanställning; Val av anbudsgivare. Nollning av anbud: Anbud 2, 3 och 4 reserverade sig för kostnad av bergschakt. Bedömd bergschaktskostnad, efter okulär bedömning av bergförekomst, är kr. Gatuenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar antaga anbud nr 3, PNB, för utförande av totalentreprenad för VA-arbeten på Norra Hulta till en anbudssumma om kr. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget. Antaga anbud nr 3, PNB, för utförande av totalentreprenad för VA-arbeten på Norra Hulta till en anbudssumma om kr. Gatuenheten

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 162 Information. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, informerar om: Trafiksäkerhetsrådet samt ett förslag till Reglemente. Cykelvägsanalys. Arne Berg, gatuenheten informerar om: Lokala styrelsen samt rektor Ingrid Hermansson i Johnnishus, ang önskemål om säkrare skolväg i Johannishus. Projekt landsbygdsadresser. Sörby Samhällsförening, trafiksituationen i bostadsområdet Sörby. Yttrande avseende företagstavlor, Bräkne-Hoby. Återkallande av ärende enligt miljöbalken avseende Ronneby Hamn. Motormännens lokalklubb översyn/inventering av övergångsställen i kommunen. Vedgrossisten i Bräkne-Hoby. Peter Lindahl, parkenheten informerar om: Skrivelse till Annika Falk ang kapning av grenar på kommunens mark. Hulta 1:4 Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Notera informationen till dagens protokoll.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 163 Delegationsärende. Ärende fattade på delegation enligt tekniska nämnden 4/2003. Bygg- och fastighetsenheten. Antagande av entreprenör för uppförande av boulehall enligt TN 115/03. Gatuenheten: Arne Berg har på delegation beslutat låta Magnus Graad deltaga på kurs Trafiken i samhället, den 30 sept 1 okt, 13 okt 15 okt i Lund. Handikapptillstånd enligt sammanställning. Notera ärendena till dagens protokoll.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 164 Läggs tillhandlingarna. Länsstyrelsen, preliminär inbjudan till det fortsatta miljömålsarbetet i Blekinge. Växjö Tingsrätt miljödomstolen, deldom i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Lyckebyån. Minnesanteckningar Planberedningens sammanträde Minnesanteckningar 11 samrådsgrupp Brunnsmiljön mm Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunala Handikapprådet Protokollutdrag: KS 188, Demontering av räcke, Kallingevägen. KS 192, Vägverkets anhållan om yttrande över förslag till Regional trafiksäkerhetsplan för tiden KS 196, Granskningsrapport med anledning av Willy Perssons ifrågasättande av upphandling mm i Ronneby kommun. KS 202, TN:s förslag om förbättring av närmiljön i mindre tätorter, Hallabro. KS 203, Hoby Företagareförenings anhållan om uppsättning av informationstavlor vid avfarten från E 22, Backarydsvägen före infarten till Bräkne-Hoby tätort. KS 204, Förslag om flyttning av informationsskyltar vid E 22 och RV 30. KF 33, Sydkrafts anhållan om godkännande av avtal avseende markupplåtelse, Ettebro Ettebro V- Fiskareby-Fiskarebygården-Bäckasjögärde S- Bäckasjögärde N Backaryd s. Omsorgsnämnden 118, Vidablick, tvåvåningshuset. Plansamrådsgruppen Gatuenheten: Byggmötesprotokoll nr 268. Notera handlingarna till dagens protokoll.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 165 Övriga frågor. Ledamoten Monia Svensson, c, ställer frågan till Kenneth Vogelius om hur hög vattenförbrukningen är på Sjöarps lantbruksskola i Bräkne-Hoby. Kenneth Vogelius svarar att ärendet ej är klart och återkommer med svar. Monia Svenson, c, lägger fram ett förslag om ett ljud och ljusreglerat övergångställe på Kungsgatan i närheten av torget, tex. vid gamla posten eller annan lämplig plats. Notera frågorna till dagens protokoll.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(63) 2012-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.05 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 17.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer