RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo V Olle Helt M Henrik Johansson M Monia Svensson C 2:e V ordf. Mats Paulsson C Anna Quick FP T o m 157 Lars Svensson KD Fr o m 158 Övriga deltagare Christer Svantesson, cirk. ers. S Arne Berg, verksamhetschef Anders Pettersson, ers. C Peter Lindahl, Lars Svensson, ers. KD Eva Robertsson, ekonomi, delvis Kenneth Vogelius, verksamhetschef Ann Hermansson, nämndsekreterare Utses att justera Mats Paulsson Justeringens plats/tid Tekniska nämnden Paragraf: Underskrifter Sekreterare: Ann Hermansson Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Mats Paulsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden Underskrift Ann Hermansson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) 145 Uppföljningsrapport per den 31/ Eva Robertsson, ekonomienheten, redovisar tillsammans med verksamhetscheferna uppföljningsrapport per den 31/ samt investeringsutfall för tekniska nämndens enheter. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Karl-Erik Karlsson, s, Monia Svensson, c, samt Judith Skörsemo, v. Godkänna den uppföljningsrapport samt investeringsutfall som presenteras för nämnden och överlämna densamma till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen/budgetberedning

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 146 Förslag till målbeskrivning, ram för 2004, samt investeringsäskande för tekniska nämndens och dess enheter. Eva Robertsson, ekonomienheten, redovisar tillsammans med verksamhetscheferna ett förslag till målbeskrivning, ramäskande samt investeringsäskande för tekniska nämnden och dess enheter avseende Målbeskrivning. Frågan om skrivning avseende Målbeskrivning för tekniska nämndens enheter kommer att behandlas på tekniska nämndens oktobersammanträde. Ramäskande. Ett förslag till ramäskande för tekniska nämnden och dess enheter presenteras för nämndens ledamöter. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Lars Peter Karlsson, s, Bengt Backe, s, Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Henrik Johansson, m, Judith Skörsemo, v, samt observerande ersättaren Lars Svensson kd. Investeringsäskande. Ett förslag till investeringsäskande för bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten presenteras för nämndens ledamöterna. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Karl-Erik Karlsson, s, Bengt Backe, s, Tommy Arvidsson, s, Henrik Johansson, m, Olle Helt, m, Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Anna Quick, fp, Judith Skörsemo, v, samt cirkulerande ersättaren Christer Svantesson. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget om ramäskande avseende nämnden, bygg- och fastighetsenheten och gatuenheten. Bifall till parkenhetens förslag med följande ändring: Att en neddragning skall göras av antalet krukor, blomlådor och planteringar i centrala Ronneby. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar med instämmande av Karl-Erik Karlsson, s, bifall till förslaget om investeringsäskande avseende bygg-och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten. Forts.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Forts 146 Ledamoten Monia Svensson, c, yrkar att trafikrondell Kallinge Klämmen tas bort och att beslutade medel överförs till gång- och cykelvägar, avseende gatuenhetens investeringsäskande. Ledamoten Judith Skörsemo, v, yrkar, med instämmande av Tommy Arvidsson, s, och Olle Helt, m, att trafikrondell Kallinge Klämmen tas bort, avseende gatuenhetens investeringsäskande. Propositionsordning Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ställer proposition på de framförda yrkanden och finner att tekniska nämnden beslutar enligt hans förslag. Godkänna presenterat förslag till ramäskande för tekniska nämnden, bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten samt för parkenheten med följande ändring: Att en neddragning skall göras av antalet krukor, blomlådor och planteringar i centrala Ronneby. Godkänna presenterat förslag till investeringsäskande för bygg- och fastighetsenheten, gatuenheten och parkenheten. Protokollsanteckningar: Monia Svensson, c, Mats Paulsson, c, Olle Helt, m, Henrik Johansson, m, Anna Quick, fp lämnar följande anteckning till protokollet. Man måste fortlöpande uppdatera vårt fastighetsinnehav. Att underhållet blir eftersatt är ej accepterbart. Monia Svensson, c, lämnar följande anteckning till protokollet. De medel som finns för byggande av ny sporthall i Ronneby läggs i en pott så länge det finns undermåliga gymnastiksalar i ytterområden. Nils-Olov Olofsson, s, och Monia Svensson, c, lämnar följande anteckning till protokollet: Att torgmöbler vid mur, i anslutning till norra delen av torget, tages bort på grund av torghandeln. Forts.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) Forts. 146 Henrik Johansson, m, deltager ej i beslutet avseende gatuenhetens investeringsäskande på grund av att det ej finns någon möjlighet att påverka beslut tagna av högre beslutande instans, och därmed finns ingen möjlighet överhuvudtaget att göra besparingar åt kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen/budgetberedning

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 147 Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden Ett förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2004 presenteras för nämndens ledamöter. Genomföra 2004 års sammanträdesdagar enligt följande: 21 januari 18 februari 17 mars 21 april 19 maj 16 juni Inget sammanträde i juli 18 augusti 15 september 20 oktober 17 november 15 december Tekniska nämndens ledamöter och ersättare Kanslienheten Verksamhetscheferna

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 148 Komplettering av nätverk Natura 2000 i Ronneby kommun under hösten Tekniska nämnden beslutade under 55/03 att ej ha någon erinran mot länsstyrelsens förslag, Komplettering av nätverk Natura 2000 i Ronneby kommun. Länsstyrelsen har vid utvärdering som nyligen skett av Sveriges redovisning av Natura 2000-områden inom den boareala regionen (berör norra halvan av Blekinge) påtalat brist på vissa habitattyper och arter. Sverige har därför anmodats att en sista gång komplettera nätverk med ytterligare områden i nämnda region. Berörda länsstyrelser har fått i uppdrag att åtgärda de utpekade bristerna. Motsvarande komplettering av nätverk inom kontinental region gjordes våren För Blekinges del blir det denna gång främst fråga om komplettering med högklassiga ängs- och hagmarker. Även ett par områden med skog och våtmark berörs. Inom Ronneby kommun föreslås sammanlagt åtta nya områden. Enligt anvisningarna skall länsstyrelserna vidare inhämta yttrande från bl a berörda kommuner. Kommunerna kan i sina yttranden även lämna egna förslag på nya Natura 2000-områden. Sista datum för länsstyrelsernas redovisning till Naturvårdsverket är den 15 oktober Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Ej ha någon erinran mot förslaget och översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 149 Förslag till försäljning av fastigheten Gertrud 22 fd. Dahls hotell. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Gertrud 22, fd. Dahls hotell. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 150 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 1:22, Blekingestugan. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 1:22, Blekingestugan. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till bygg- och fastighetsenheten för utredning, tillsammans med förening som hyr fastigheten, samt till biblioteks- och kulturnämnden för yttrande innan beslut om försäljning tages. Bygg- och fastighetsenheten Biblioteks- och kulturnämnden

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 151 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:49, Flottiljvägen 9. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:49, Flottiljvägen 9. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Verksamheterna

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 152 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:51, Flottiljvägen 13. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:51, Flottiljvägen 13. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 153 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 9:52, Flottiljvägen 15. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 9:52, Flottiljvägen 15. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 154 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 23:10 Häggatorpet. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 23:10 Häggatorpet. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. SPF/Kallinge har i skrivelse till bygg- och fastighetsenheten hemställt om att hyresfritt, mot övertagande av ansvar för drift och enklare underhåll, på samma villkor som andra inom kommunen verksamma pensionärsföreningar, få disponera Häggatorpet för sin verksamhet då föreningen saknar lokal. Föreningen är inte främmande för att samarbeta med andra föreningar. Kalleberga 9:50, Flottiljvägen 11 hyrs idag av föreningen Skogsvandrarna, de har tillgång till hela huset. En utredning för att ev kunna få flera föreningar under samma tak föreslås. I debatten deltager ordförande Nils-Olov Olofsson, s, ledamöterna Henrik Johansson, m, samt observerande ersättaren Lars Svensson, kd. Remittera ärendet till bygg-och fastighetsenheten för utredning om att flera föreningar kan har sina verksamheter inom samma fastighet innan beslut om försäljning tages. Bygg- och fastighetsenheten

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 155 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 23:2, Häggatorps skola. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 23:2, Häggatorps skola. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till kommunens verksamheter för yttrande innan beslut om försäljning tages. Verksamheterna

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 156 Förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 6:71, Kallebergavägen 13. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Kalleberga 6:71, Kallebergavägen 13. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 157 Förslag till försäljning av fastigheten Häggatorp 1:39, Flisevägen 14. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Häggatorp 1:39, Flisevägen 14. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Remittera ärendet till byggnadsnämnden för yttrande innan beslut om försäljning tages. Byggnadsnämnden

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 158 Förslag till försäljning av fastigheten Svenstorp 20:2, Stenåsavägen 2. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Svenstorp 20:2, Stenåsavägen 2. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 159 Förslag till försäljning av fastigheten Svenstorp 20:4, Stenåsavägen 5. Bygg- och fastighetsenheten har till tekniska nämnden lämnat förslag om försäljning av fastigheten Svenstorp 20:4, Stenåsavägen 5. Kenneth Vogelius redogör för ärendet. Överlämna fastigheten till mäklare för försäljning på öppna marknaden. Bygg- och fastighetsenheten

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 160 Antagande av entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor. Kenneth Vogelius, bygg- och fastighetsenheten, föredrar ärendet. Efter nollställning föreslår bygg- och fastighetsenheten att tekniska nämnden antager anbud nr 4, NVS Installation AB, som entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor till en anbudssumma om kr. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget. Antaga anbud nr 4, NVS Installation AB, som entreprenör för värmeinstallationer i tre Brunnsvillor till en anbudssumma om kr. Bygg-och fastighetsenheten

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 161 Antagande av entreprenör för VA-arbeten inom Norra Hulta. Arne Berg, gatuenheten föredrar ärendet. Utvärderingen har utförts i följande steg: Kontroll av anbudsgivare avseende skattemyndigheten. Utvärdering av efterfrågad kunskap/kvalitet. Utvärdering av nollat pris, se nedan. Sammanställning; Val av anbudsgivare. Nollning av anbud: Anbud 2, 3 och 4 reserverade sig för kostnad av bergschakt. Bedömd bergschaktskostnad, efter okulär bedömning av bergförekomst, är kr. Gatuenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar antaga anbud nr 3, PNB, för utförande av totalentreprenad för VA-arbeten på Norra Hulta till en anbudssumma om kr. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till förslaget. Antaga anbud nr 3, PNB, för utförande av totalentreprenad för VA-arbeten på Norra Hulta till en anbudssumma om kr. Gatuenheten

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 162 Information. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, informerar om: Trafiksäkerhetsrådet samt ett förslag till Reglemente. Cykelvägsanalys. Arne Berg, gatuenheten informerar om: Lokala styrelsen samt rektor Ingrid Hermansson i Johnnishus, ang önskemål om säkrare skolväg i Johannishus. Projekt landsbygdsadresser. Sörby Samhällsförening, trafiksituationen i bostadsområdet Sörby. Yttrande avseende företagstavlor, Bräkne-Hoby. Återkallande av ärende enligt miljöbalken avseende Ronneby Hamn. Motormännens lokalklubb översyn/inventering av övergångsställen i kommunen. Vedgrossisten i Bräkne-Hoby. Peter Lindahl, parkenheten informerar om: Skrivelse till Annika Falk ang kapning av grenar på kommunens mark. Hulta 1:4 Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Notera informationen till dagens protokoll.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 163 Delegationsärende. Ärende fattade på delegation enligt tekniska nämnden 4/2003. Bygg- och fastighetsenheten. Antagande av entreprenör för uppförande av boulehall enligt TN 115/03. Gatuenheten: Arne Berg har på delegation beslutat låta Magnus Graad deltaga på kurs Trafiken i samhället, den 30 sept 1 okt, 13 okt 15 okt i Lund. Handikapptillstånd enligt sammanställning. Notera ärendena till dagens protokoll.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 164 Läggs tillhandlingarna. Länsstyrelsen, preliminär inbjudan till det fortsatta miljömålsarbetet i Blekinge. Växjö Tingsrätt miljödomstolen, deldom i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Lyckebyån. Minnesanteckningar Planberedningens sammanträde Minnesanteckningar 11 samrådsgrupp Brunnsmiljön mm Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunala Handikapprådet Protokollutdrag: KS 188, Demontering av räcke, Kallingevägen. KS 192, Vägverkets anhållan om yttrande över förslag till Regional trafiksäkerhetsplan för tiden KS 196, Granskningsrapport med anledning av Willy Perssons ifrågasättande av upphandling mm i Ronneby kommun. KS 202, TN:s förslag om förbättring av närmiljön i mindre tätorter, Hallabro. KS 203, Hoby Företagareförenings anhållan om uppsättning av informationstavlor vid avfarten från E 22, Backarydsvägen före infarten till Bräkne-Hoby tätort. KS 204, Förslag om flyttning av informationsskyltar vid E 22 och RV 30. KF 33, Sydkrafts anhållan om godkännande av avtal avseende markupplåtelse, Ettebro Ettebro V- Fiskareby-Fiskarebygården-Bäckasjögärde S- Bäckasjögärde N Backaryd s. Omsorgsnämnden 118, Vidablick, tvåvåningshuset. Plansamrådsgruppen Gatuenheten: Byggmötesprotokoll nr 268. Notera handlingarna till dagens protokoll.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 165 Övriga frågor. Ledamoten Monia Svensson, c, ställer frågan till Kenneth Vogelius om hur hög vattenförbrukningen är på Sjöarps lantbruksskola i Bräkne-Hoby. Kenneth Vogelius svarar att ärendet ej är klart och återkommer med svar. Monia Svenson, c, lägger fram ett förslag om ett ljud och ljusreglerat övergångställe på Kungsgatan i närheten av torget, tex. vid gamla posten eller annan lämplig plats. Notera frågorna till dagens protokoll.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-09-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-09-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 17 20. Beslutande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S T o m 129 Lindis Olsson S Monia Svensson C Ordförande

Läs mer

2007-12-12. Bengt Wihlstrand (m) för Henrik Gliveson (m)

2007-12-12. Bengt Wihlstrand (m) för Henrik Gliveson (m) Sammanträdesprotokoll 1(17) 2007-12-12 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Christer Svantesson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-04-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-04-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Ronnebyhus konferenssal 13 15 17 35 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Räddningskåren i Bräkne-Hoby, kl 15 30-19 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Lars-Peter Karlsson S t.o.m. 17 45 Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-04-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-04-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 16 15 18 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S T o m 51 Bengt Backe S Kjell Hedlund M Bengt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 27 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-06-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 27 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-06-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 27 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 45 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande 84-96, 98-101 Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. 97 Tommy

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-12-17 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

1(17) Sammanträdesprotokoll 2009-08-19. Tekniska nämnden. Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 40. Beslutande

1(17) Sammanträdesprotokoll 2009-08-19. Tekniska nämnden. Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 40. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(17) 2009-08-19 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 40. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) 67, 69-78 Tommy

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-08-22

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-08-22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 15 50 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund M Bengt Wihlstrand

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-15.35 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn Skogberth (s) Billy

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 2015-03-09 1 (9) Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 Närvarande Anders Magnhagen, ordf Jessica Ashworth Olle Iding Agne Dahlqvist Linda Andersson Janette Skoghus Gun Hansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-10-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-10-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Judith Skörsemo V Olle Helt M Henrik Johansson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer