RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Räddningskåren i Bräkne-Hoby, kl Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Lars-Peter Karlsson S t.o.m Karl-Gustav Martinsson S Kjell Hedlund M Bengt Wihlstrand M Monia Svensson C t.o.m Sam Isaksson FP Sven Johansson V Nils-Erik Mattsson MP t.o.m Ann-Margreth Olofsson S Tjänstgörande ersättare Martin Moberg S Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Bert-Anders Svensson RP t.o.m Kenneth Vogelius, verksamhetschef Arne Berg, Peter Lindahl, Tony Åhlund, controller, Ann Hermansson, sekreterare Utses att justera Nils-Erik Mattsson Justeringens plats/tid Stadshuset Ronneby Underskrifter Sekreterare: Ann Hermansson Paragraf: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Nils-Erik Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden Underskrift Ann Hermansson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 48 Försäljning av kommunala fastigheter. Bygg- och fastighetsenheten har lämnat ett förslag till tekniska nämnden om försäljning av fastigheter i kommunens fastighetsbestånd som ej behövs i kärnverksamheten. Flertalet av dessa fastigheter är inköpta på grund av planändringar. När dessa planer har genomförts bör kommunen avyttra fastigheterna. Remiss har varit utsänd till samhällsbyggnadskontoret och de har inget att erinra mot försäljningen. Bygg och fastighetsenheten förslår att följande fastigheter försäljes: Belganet 1:32 Eringsboda 1:121 Gertrud 22 Kalmare 1:52 Eringsboda n:a 2:216 Kalleberga 1.22 Kartorp 1:2 Kartorp 1:4 Svenstorp 2: 101 Svenstorp 2:102 Hjortsberga-Ryd 2:1 Listerby 15:8 Fd daghemmet Smultronet. Fd daghemmet Trollsländan. Fd Dahls hotell. Fd Posten Backaryd. Fd distriktsköterskemottagningen. Hembygdsstugan. Mangårdsbyggnaden kommungården. Bostadshus. Hyreshus. Hyreshus. Bostadshus. Bostadshus. - Försälja samtliga fastigheter, med undantag av Gertrud 22 fd. Dahls Hotell. - Att vid försäljning av enfamiljbostäder erbjuda den boende hyresgästen förtur till köp av fastigheten. Köpeskillingen bör då sättas efter två oberoende gjorda fastighetsvärderingar samt andra värden som kan beaktas vid varje enskilt fall. - Att i de fall hyresgästen ej önskar förvärva fastigheten skall den försäljas på öppna marknaden och hyresgästen skall erbjudas en ersättningsbostad. - Att avstyckning av tomtmark skall ske där det finns behov. - Bjuda ut fastigheterna till försäljning på öppna marknaden genom mäklare. Bygg- och fastighetsenheten

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 49 Eringsboda SK, ansökan om förvärv av Eringsboda 1:121 fd daghemmet Trollsländan. Eringsboda SK har i skrivelse till bygg- och fastighetsenheten ansökt om förvärv av fastigheten Eringsboda 1:121 för en summa av kr. Föreningen har idag inte några egna lokaler för att utveckla sin verksamhet. De vill göra fastigheten till en kombinerad klubbstuga med ett gym. Bygg- och fastighetsenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Avslå Eringsboda SK:s bud om kr gällande förvärv av fastigheten Eringsboda 1: Avslå Eringsboda SK:s bud om kr gällande förvärv av fastigheten Eringsboda 1:121. Eringsboda SK

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 50 Bygg- och fastighetsenheten, Antagande av entreprenör komfortkyla i Stadshuset. Bygg- och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande utbyte av utrustning för komfortkyla inom Stadshuset. Nuvarande utrustning är obrukbar och får ej köra igång på grund av påfyllningsförbud för äldre freoner. Då leveranstiden är lång kommer installationen och igångkörningen att ske i augusti. Den långa leveranstiden gäller för samtliga inlämnade anbud och fabrikat som uppfyller ställda krav gällande miljöpåverkan och säkerhet. Bygg- och fastighetsenheten föreslår efter genomgång av anbuden att tekniska nämnden beslutar att antaga York Refrigeration Sweden AB som totalentreprenör gällande utbyte av aggregat för komfortkyla till en entreprenadsumma av kr. - Antaga York Refrigeration Sweden AB som totalentreprenör gällande utbyte av aggregat för komfortkyla till en entreprenadsumma av kr. Bygg- och fastighetsenheten

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 51 Lindallé Bredåkra Hed. Gilbert Nilsson Ronneby Centerparti krets har i skrivelse till tekniska nämnden ansökt om att den gamla lindallén vid Bredåkra hed restaureras. Nilsson menar att lindallén har varit känd för att vara Blekinges vackraste allé, att det är av kulturhistorisk värde och av naturvårdsskäl som allén bör restaureras. Parkchef Peter Lindahl svarar: Lindallén består av 48 lindar på kommunens mark. Därutöver finns ytterligare sju lindar utanför den ordinarie allén, totalt 55 lindar som således behöver åtgärdas. Lindarna innehåller en mängd stubb- och stamskott samt en hel del döda grenar i kronorna. De åtgärder som eventuellt bör göras är att rensa bort stubb- och stamskott, ta bort döda grenar i kronan och stamma upp träden. För att slutresultatet skall bli bra krävs utbildad personal för arbetet, dessutom krävs lastbil med kran och korg vid kronarbetet. Att genomföra detta projekt som en arbetsmarknadsåtgärd bedöms som uteslutet. Parkenhetens egen personal har både utbildning och erfarenhet av dessa arbeten och kan utföra arbetet. Kostnaden för återställning av allén beräknas till kr. Den närliggande hagmarken kan iordningställas inom parkenhetens ordinarie driftbudget medan kostnaden för allén ej ryms inom ordinarie driftbudget. Parkenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen för restaurering av lindallén vid Bredåkra hed. - Ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen, samt kontakta Fortifikationsverket för att undersöka deras intresse, för restaurering av lindallén vid Bredåkra hed. Gilbert Nilsson

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 52 Önskemål om gatubelysning från fastighetsägare utmed vägen genom Raskamåla och Svalhult i norra BräkneHoby. Karl-Erik Johansson kontaktman för fastighetsägarna har i skrivelse till tekniska nämnden framfört önskemål om att gatubelysning monteras utmed vägen genom byarna Raskamåla och Svalhult i Bräkne-Hobys norra delar. De vill i första hand att kommunen projekterar och kostnadsberäknar gatubelysningen enligt kartförslag, och därefter besluta enligt bästa möjliga förslag. Gatuenheten har besökt platsen i samarbete med Elektro Sandberg som är elleverantör i detta området. Elektro Sandberg har kostnadsberäknat förslaget med nio belysningsarmaturer till en summa om kr samt kr /år i driftskostnad. I samband med nedskärning av belysningskostnaderna togs också beslut om att nyanläggning av gatljusanläggningar på vägar endast får utföras i undantagsfall. Det finns idag inga extra medel för gatubelysning (investering, drift och underhåll). Gatuenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Avslå framställan om gatubelysning på vägen genom Raskamåla och Svalhult i norra delen av Bräkne-Hoby. - Avslå framställan om gatubelysning på vägen genom Raskamåla och Svalhult i norra delen av Bräkne-Hoby. Karl-Erik Johansson

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 53 Gatuenheten: Inköp av traktor. Gatuenheten har infordrat anbud gällande inköp av traktor till gatuenheten. Nollställning av anbuden har utförts. Gatuenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar Antaga HBK Lantmännen Karlskrona till leverantör av traktor till en summa av kr. - Antaga HBK Lantmännen Karlskrona till leverantör av traktor till en summa av kr. Gatuenheten

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 54 Gatuenheten: Antagande av entreprenör för renovering av gatubelysning. Gatuenheten har infordrat anbud gällande renovering av gatubelysning. Nollställning av anbuden har genomförts. Gatuenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Att antag Asec Power Sollentuna till entreprenör för renovering av gatubelysning till en entreprenadsumma av kr. - Antag Asec Power Sollentuna till entreprenör för renovering av gatubelysning till en entreprenadsumma av kr. Gatuenheten

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 55 Monia Svensson, skrivelse angående allvarliga brister när det gäller trafiksäkerhet i Stadshusrondellen Karlshamnvägen. Vice ordf. i tekniska nämnden, Monia Svensson, c, har i skrivelse påtalat vissa risker för fordon som kommer från Vierydsvägen in genom rondellen och vidare in till Stadshuset. Problemet är det korta avståndet mellan rondellen och infarten för de fordon som skall byta fil. För att underlätta detta i nuläget kommer trafikenheten med stöd av delegationsrätten att fatta beslut om att fordon som kommer från Kungsgatan och ämnar svänga in på Karlshamnsvägen skall lämna företräde för fordon på Karlshamnsvägen. I planberedningen pågår diskussion om en ombyggnad av Karlshamnsvägen. Förslag till rondeller och gemensam in- och utfart för Stadshuset och Maxi kommer att detaljstuderas och framläggas för beslut. En sådan lösning ger en säkrare trafikföring för fordon till och från både Stadshus och Maxi. Trafikenheten förslår att ovanstående skrivning skall vara tekniska nämndens svar på Monia Svensson skrivelse. - Låta ovanstående skrivning vara tekniska nämndens svar på Monia Svensson skrivelse Monia Svensson

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 56 Slättagårdsskolan, skrivelse angående sänkning av hastighet på Lindvägen och på Kallebergavägen. Skrivelse har inkommit till tekniska nämnden om anhållan att högsta tillåtna hastighet sänkes från 50 km/tim till 30 km/tim på Lindvägen vid Slättagårdsskolan och på Kallerbergavägen från Klämmen fram till befintlig 30-sträcka vid Kallebergaskolan. På aktuell vägsträcka har trafiken räknats och dess hastighet mätts under vecka sex och åtta På Lindvägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 1800 fordon och dess medelhastighet uppmättes till 46 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var på söndag kl 20 03, personbil i riktning från Ronnebyvägen, 101 km/tim. På Kallebergavägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 2000 fordon och dess medelhastighet 45 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 100 km/tim, personbil i riktning mot Klämmen på söndag kl Slättagårdsskolan inkl. dagis ligger i direkt anslutning till Lindvägen med in och utfartsgrindar mot gatan. På Kallebergavägen är hastigheten vid Kallebergskolan redan nedsatt till 30 km/tim under skoltid. Med anledning av ovanstående föreslås att tekniska nämnden med stöd av 10 kap 1 2 st 10 TrF (1999:1276) beslutar Att på Lindvägen från en punkt strax sydöst om Björkvägen till en punkt ca 50 m söder om Gullvivans förskola får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på vardagar mellan kl Att beslutet träder i kraft Att för närvarande ej sänka hastigheten på Kallebergavägen. med stöd av 10 kap 1 2 st 10 TrF (1999: Att på Lindvägen från en punkt strax sydöst om Björkvägen till en punkt ca 50 m söder om Gullvivans förskola får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på vardagar mellan kl Att beslutet träder i kraft Att för närvarande ej sänka hastigheten på Kallebergavägen.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 57 G-klaven, skrivelse angående sänkning av hastighet på Kallingevägen och på Kallebergavägen. Ronneby Musik och Rytmik AB som driver G-klavens barnomsorg och skola har i skrivelse anhållit om hastighetsbegränsning till 30 km/tim förbi deras verksamheter på både Kallingevägen och Kallebergavägen. Trafiken har räknats och dess hastighet mätts under vecka sju och tolv. På Kallebergavägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 2000 fordon och dess medelhastighet 45 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 100 km/tim, personbil i riktning mot Klämmen på söndagen kl På Kallingevägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 7880 fordon och dess medelhastighet 53 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 121 km/tim, personbil i riktning mot Kallinge på lördagen kl Verksamheten på Kallebergavägen bedrivs inom en fastighet som omges av ett staket som ej har den höjd och säkerhet som kommunen har vid liknande verksamheter. Vidare är barnen i den åldern som transporteras av föräldrarna till och från skolan. Verksamheten vid Kallingevägen ligger ej med direkt anslutning till Kallingevägen utan med ett bra siktområde emellan. Fastigheten vid Kallingevägen är inte omgärdad av någon form av staket eller liknande. Med anledning härav föreslås tekniska nämnden besluta Att lämna ansökan utan bifall. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, yrkar på bifall av förslaget. Bengt Wihlstrand, m, yrkar att man ska sänka hastigheten på Kallebergavägen. Ordförande ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att tekniska nämnden bifaller ordförandes förslag. Att lämna ansökan utan bifall. Bengt Wihlstrand, m, reserverade sig mot beslutet.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 58 Information Kenneth Vogelius, bygg- och fastighetsenheten, informerade om ombyggnad av lokaler för turistbyrå i fd. Clarbergs fastighet, och ombyggnad av lokal i Sockerbruket för fältassistenter. Vidare redovisade han sitt svar till yttrande på revisorernas fråga Strategisk personalförsörjning. Arne Berg, gatuenheten, informerade om Hallabro samhällsförenings skrivelse angående enskilda vägen till återvinningsstationen. Vidare informerade han om att vårsopningen i kommunen snart är klar. Samt om en ny hyresgäst i Ronneby hamn fd. Tubbarps motorservice. Peter Lindahl, parkenheten, informerade om Hoby-projektet. Vidare att fontänerna i Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby kommer att vara igång till påskhelgen. Trafikenheten: Kommentarer till synpunkter från Sveriges Pensionärers Riksförbund avd 55 i Ronneby, på trafiken mm i Ronneby och Kallinge. Räddningskåren, yttrande på revisorernas fråga Strategisk personalförsörjning. Tony Åhlund: ekonomienheten lämnade ut reviderat, justerat förslag till budget Minnesanteckningar från Planberedningens sammanträde Protokollutdrag: KS 37, Tekniska nämndens förslag till uppställningsplatser för turistbussar. KS 39, Byggnadsnämndens förslag till regler för ekonomi och teknik i detaljarbetet. AU 51, Rapport, utredning om samverkan med landstinget i Bleking Bräkne- Hoby. - Notera informationen till dagens protokoll.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 59 Delegationsärende. Ärende fattade på delegation enligt tekniska nämnden 1/2000. Ordförande Nils- Olov Olofsson, s, har på delegation låtit Arne Berg och Bert- Owe Håkansson deltaga på studiebesök hos AB Blinkfyrar i Staffanstorp Vidare har han på delegation beslutat låta Monia Svensson, c, Lars-Peter Karlsson, s, Arne Berg och Bert-Owe Håkansson deltaga på seminarie om kvalitetssäkring av miljö och trafiksäkring vid transporter den 15 maj i Emmaboda. Bygg- och fastighetsenheten, Uthyrning av lägenheter och lokaler enligt upprättad förteckning. Peter Lindahl har på delegation beslutat låta Glenn Magnusson och Tommy Andersson deltag i en tredagars utbildning gällande nya bestämmelser för lekredskap. De kommer efter utbildningen även att kunna utföra besiktningar åt andra verksamheter. Trafikenheten: Dispenser med nr: Tillfälliga trafikregleringar. Handikapptillstånd enligt sammanställning. Gatuenheten: Arne Berg har på delegation låtit Tommy Persson deltaga på studiebesök hos AB Blinkfyrar i Staffanstorp Notera redovisningen till protokollet.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 60 Läggs till handlingarna. Gatuenheten, byggmötesprotokoll nr 248. Tack från Eva Karlsson-Pagels. - Notera redovisningen till dagens protokoll.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 61 Avslutning. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, önskade ledamöter och all personal inom tekniska nämnden en Glad Påsk. Ledamöter och tjänstemän önskade ordförande Glad Påsk.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(129) 2012-06-20 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-20.05 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.05 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer