RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-04-19"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Räddningskåren i Bräkne-Hoby, kl Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Lars-Peter Karlsson S t.o.m Karl-Gustav Martinsson S Kjell Hedlund M Bengt Wihlstrand M Monia Svensson C t.o.m Sam Isaksson FP Sven Johansson V Nils-Erik Mattsson MP t.o.m Ann-Margreth Olofsson S Tjänstgörande ersättare Martin Moberg S Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Bert-Anders Svensson RP t.o.m Kenneth Vogelius, verksamhetschef Arne Berg, Peter Lindahl, Tony Åhlund, controller, Ann Hermansson, sekreterare Utses att justera Nils-Erik Mattsson Justeringens plats/tid Stadshuset Ronneby Underskrifter Sekreterare: Ann Hermansson Paragraf: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Nils-Erik Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden Underskrift Ann Hermansson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 48 Försäljning av kommunala fastigheter. Bygg- och fastighetsenheten har lämnat ett förslag till tekniska nämnden om försäljning av fastigheter i kommunens fastighetsbestånd som ej behövs i kärnverksamheten. Flertalet av dessa fastigheter är inköpta på grund av planändringar. När dessa planer har genomförts bör kommunen avyttra fastigheterna. Remiss har varit utsänd till samhällsbyggnadskontoret och de har inget att erinra mot försäljningen. Bygg och fastighetsenheten förslår att följande fastigheter försäljes: Belganet 1:32 Eringsboda 1:121 Gertrud 22 Kalmare 1:52 Eringsboda n:a 2:216 Kalleberga 1.22 Kartorp 1:2 Kartorp 1:4 Svenstorp 2: 101 Svenstorp 2:102 Hjortsberga-Ryd 2:1 Listerby 15:8 Fd daghemmet Smultronet. Fd daghemmet Trollsländan. Fd Dahls hotell. Fd Posten Backaryd. Fd distriktsköterskemottagningen. Hembygdsstugan. Mangårdsbyggnaden kommungården. Bostadshus. Hyreshus. Hyreshus. Bostadshus. Bostadshus. - Försälja samtliga fastigheter, med undantag av Gertrud 22 fd. Dahls Hotell. - Att vid försäljning av enfamiljbostäder erbjuda den boende hyresgästen förtur till köp av fastigheten. Köpeskillingen bör då sättas efter två oberoende gjorda fastighetsvärderingar samt andra värden som kan beaktas vid varje enskilt fall. - Att i de fall hyresgästen ej önskar förvärva fastigheten skall den försäljas på öppna marknaden och hyresgästen skall erbjudas en ersättningsbostad. - Att avstyckning av tomtmark skall ske där det finns behov. - Bjuda ut fastigheterna till försäljning på öppna marknaden genom mäklare. Bygg- och fastighetsenheten

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 49 Eringsboda SK, ansökan om förvärv av Eringsboda 1:121 fd daghemmet Trollsländan. Eringsboda SK har i skrivelse till bygg- och fastighetsenheten ansökt om förvärv av fastigheten Eringsboda 1:121 för en summa av kr. Föreningen har idag inte några egna lokaler för att utveckla sin verksamhet. De vill göra fastigheten till en kombinerad klubbstuga med ett gym. Bygg- och fastighetsenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Avslå Eringsboda SK:s bud om kr gällande förvärv av fastigheten Eringsboda 1: Avslå Eringsboda SK:s bud om kr gällande förvärv av fastigheten Eringsboda 1:121. Eringsboda SK

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 50 Bygg- och fastighetsenheten, Antagande av entreprenör komfortkyla i Stadshuset. Bygg- och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande utbyte av utrustning för komfortkyla inom Stadshuset. Nuvarande utrustning är obrukbar och får ej köra igång på grund av påfyllningsförbud för äldre freoner. Då leveranstiden är lång kommer installationen och igångkörningen att ske i augusti. Den långa leveranstiden gäller för samtliga inlämnade anbud och fabrikat som uppfyller ställda krav gällande miljöpåverkan och säkerhet. Bygg- och fastighetsenheten föreslår efter genomgång av anbuden att tekniska nämnden beslutar att antaga York Refrigeration Sweden AB som totalentreprenör gällande utbyte av aggregat för komfortkyla till en entreprenadsumma av kr. - Antaga York Refrigeration Sweden AB som totalentreprenör gällande utbyte av aggregat för komfortkyla till en entreprenadsumma av kr. Bygg- och fastighetsenheten

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 51 Lindallé Bredåkra Hed. Gilbert Nilsson Ronneby Centerparti krets har i skrivelse till tekniska nämnden ansökt om att den gamla lindallén vid Bredåkra hed restaureras. Nilsson menar att lindallén har varit känd för att vara Blekinges vackraste allé, att det är av kulturhistorisk värde och av naturvårdsskäl som allén bör restaureras. Parkchef Peter Lindahl svarar: Lindallén består av 48 lindar på kommunens mark. Därutöver finns ytterligare sju lindar utanför den ordinarie allén, totalt 55 lindar som således behöver åtgärdas. Lindarna innehåller en mängd stubb- och stamskott samt en hel del döda grenar i kronorna. De åtgärder som eventuellt bör göras är att rensa bort stubb- och stamskott, ta bort döda grenar i kronan och stamma upp träden. För att slutresultatet skall bli bra krävs utbildad personal för arbetet, dessutom krävs lastbil med kran och korg vid kronarbetet. Att genomföra detta projekt som en arbetsmarknadsåtgärd bedöms som uteslutet. Parkenhetens egen personal har både utbildning och erfarenhet av dessa arbeten och kan utföra arbetet. Kostnaden för återställning av allén beräknas till kr. Den närliggande hagmarken kan iordningställas inom parkenhetens ordinarie driftbudget medan kostnaden för allén ej ryms inom ordinarie driftbudget. Parkenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen för restaurering av lindallén vid Bredåkra hed. - Ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen, samt kontakta Fortifikationsverket för att undersöka deras intresse, för restaurering av lindallén vid Bredåkra hed. Gilbert Nilsson

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 52 Önskemål om gatubelysning från fastighetsägare utmed vägen genom Raskamåla och Svalhult i norra BräkneHoby. Karl-Erik Johansson kontaktman för fastighetsägarna har i skrivelse till tekniska nämnden framfört önskemål om att gatubelysning monteras utmed vägen genom byarna Raskamåla och Svalhult i Bräkne-Hobys norra delar. De vill i första hand att kommunen projekterar och kostnadsberäknar gatubelysningen enligt kartförslag, och därefter besluta enligt bästa möjliga förslag. Gatuenheten har besökt platsen i samarbete med Elektro Sandberg som är elleverantör i detta området. Elektro Sandberg har kostnadsberäknat förslaget med nio belysningsarmaturer till en summa om kr samt kr /år i driftskostnad. I samband med nedskärning av belysningskostnaderna togs också beslut om att nyanläggning av gatljusanläggningar på vägar endast får utföras i undantagsfall. Det finns idag inga extra medel för gatubelysning (investering, drift och underhåll). Gatuenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Avslå framställan om gatubelysning på vägen genom Raskamåla och Svalhult i norra delen av Bräkne-Hoby. - Avslå framställan om gatubelysning på vägen genom Raskamåla och Svalhult i norra delen av Bräkne-Hoby. Karl-Erik Johansson

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 53 Gatuenheten: Inköp av traktor. Gatuenheten har infordrat anbud gällande inköp av traktor till gatuenheten. Nollställning av anbuden har utförts. Gatuenheten föreslår att tekniska nämnden beslutar Antaga HBK Lantmännen Karlskrona till leverantör av traktor till en summa av kr. - Antaga HBK Lantmännen Karlskrona till leverantör av traktor till en summa av kr. Gatuenheten

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 54 Gatuenheten: Antagande av entreprenör för renovering av gatubelysning. Gatuenheten har infordrat anbud gällande renovering av gatubelysning. Nollställning av anbuden har genomförts. Gatuenheten förslår att tekniska nämnden beslutar Att antag Asec Power Sollentuna till entreprenör för renovering av gatubelysning till en entreprenadsumma av kr. - Antag Asec Power Sollentuna till entreprenör för renovering av gatubelysning till en entreprenadsumma av kr. Gatuenheten

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 55 Monia Svensson, skrivelse angående allvarliga brister när det gäller trafiksäkerhet i Stadshusrondellen Karlshamnvägen. Vice ordf. i tekniska nämnden, Monia Svensson, c, har i skrivelse påtalat vissa risker för fordon som kommer från Vierydsvägen in genom rondellen och vidare in till Stadshuset. Problemet är det korta avståndet mellan rondellen och infarten för de fordon som skall byta fil. För att underlätta detta i nuläget kommer trafikenheten med stöd av delegationsrätten att fatta beslut om att fordon som kommer från Kungsgatan och ämnar svänga in på Karlshamnsvägen skall lämna företräde för fordon på Karlshamnsvägen. I planberedningen pågår diskussion om en ombyggnad av Karlshamnsvägen. Förslag till rondeller och gemensam in- och utfart för Stadshuset och Maxi kommer att detaljstuderas och framläggas för beslut. En sådan lösning ger en säkrare trafikföring för fordon till och från både Stadshus och Maxi. Trafikenheten förslår att ovanstående skrivning skall vara tekniska nämndens svar på Monia Svensson skrivelse. - Låta ovanstående skrivning vara tekniska nämndens svar på Monia Svensson skrivelse Monia Svensson

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 56 Slättagårdsskolan, skrivelse angående sänkning av hastighet på Lindvägen och på Kallebergavägen. Skrivelse har inkommit till tekniska nämnden om anhållan att högsta tillåtna hastighet sänkes från 50 km/tim till 30 km/tim på Lindvägen vid Slättagårdsskolan och på Kallerbergavägen från Klämmen fram till befintlig 30-sträcka vid Kallebergaskolan. På aktuell vägsträcka har trafiken räknats och dess hastighet mätts under vecka sex och åtta På Lindvägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 1800 fordon och dess medelhastighet uppmättes till 46 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var på söndag kl 20 03, personbil i riktning från Ronnebyvägen, 101 km/tim. På Kallebergavägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 2000 fordon och dess medelhastighet 45 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 100 km/tim, personbil i riktning mot Klämmen på söndag kl Slättagårdsskolan inkl. dagis ligger i direkt anslutning till Lindvägen med in och utfartsgrindar mot gatan. På Kallebergavägen är hastigheten vid Kallebergskolan redan nedsatt till 30 km/tim under skoltid. Med anledning av ovanstående föreslås att tekniska nämnden med stöd av 10 kap 1 2 st 10 TrF (1999:1276) beslutar Att på Lindvägen från en punkt strax sydöst om Björkvägen till en punkt ca 50 m söder om Gullvivans förskola får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på vardagar mellan kl Att beslutet träder i kraft Att för närvarande ej sänka hastigheten på Kallebergavägen. med stöd av 10 kap 1 2 st 10 TrF (1999: Att på Lindvägen från en punkt strax sydöst om Björkvägen till en punkt ca 50 m söder om Gullvivans förskola får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på vardagar mellan kl Att beslutet träder i kraft Att för närvarande ej sänka hastigheten på Kallebergavägen.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 57 G-klaven, skrivelse angående sänkning av hastighet på Kallingevägen och på Kallebergavägen. Ronneby Musik och Rytmik AB som driver G-klavens barnomsorg och skola har i skrivelse anhållit om hastighetsbegränsning till 30 km/tim förbi deras verksamheter på både Kallingevägen och Kallebergavägen. Trafiken har räknats och dess hastighet mätts under vecka sju och tolv. På Kallebergavägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 2000 fordon och dess medelhastighet 45 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 100 km/tim, personbil i riktning mot Klämmen på söndagen kl På Kallingevägen var medeldygnstrafiken på vardagar ca 7880 fordon och dess medelhastighet 53 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 121 km/tim, personbil i riktning mot Kallinge på lördagen kl Verksamheten på Kallebergavägen bedrivs inom en fastighet som omges av ett staket som ej har den höjd och säkerhet som kommunen har vid liknande verksamheter. Vidare är barnen i den åldern som transporteras av föräldrarna till och från skolan. Verksamheten vid Kallingevägen ligger ej med direkt anslutning till Kallingevägen utan med ett bra siktområde emellan. Fastigheten vid Kallingevägen är inte omgärdad av någon form av staket eller liknande. Med anledning härav föreslås tekniska nämnden besluta Att lämna ansökan utan bifall. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, yrkar på bifall av förslaget. Bengt Wihlstrand, m, yrkar att man ska sänka hastigheten på Kallebergavägen. Ordförande ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att tekniska nämnden bifaller ordförandes förslag. Att lämna ansökan utan bifall. Bengt Wihlstrand, m, reserverade sig mot beslutet.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 58 Information Kenneth Vogelius, bygg- och fastighetsenheten, informerade om ombyggnad av lokaler för turistbyrå i fd. Clarbergs fastighet, och ombyggnad av lokal i Sockerbruket för fältassistenter. Vidare redovisade han sitt svar till yttrande på revisorernas fråga Strategisk personalförsörjning. Arne Berg, gatuenheten, informerade om Hallabro samhällsförenings skrivelse angående enskilda vägen till återvinningsstationen. Vidare informerade han om att vårsopningen i kommunen snart är klar. Samt om en ny hyresgäst i Ronneby hamn fd. Tubbarps motorservice. Peter Lindahl, parkenheten, informerade om Hoby-projektet. Vidare att fontänerna i Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby kommer att vara igång till påskhelgen. Trafikenheten: Kommentarer till synpunkter från Sveriges Pensionärers Riksförbund avd 55 i Ronneby, på trafiken mm i Ronneby och Kallinge. Räddningskåren, yttrande på revisorernas fråga Strategisk personalförsörjning. Tony Åhlund: ekonomienheten lämnade ut reviderat, justerat förslag till budget Minnesanteckningar från Planberedningens sammanträde Protokollutdrag: KS 37, Tekniska nämndens förslag till uppställningsplatser för turistbussar. KS 39, Byggnadsnämndens förslag till regler för ekonomi och teknik i detaljarbetet. AU 51, Rapport, utredning om samverkan med landstinget i Bleking Bräkne- Hoby. - Notera informationen till dagens protokoll.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 59 Delegationsärende. Ärende fattade på delegation enligt tekniska nämnden 1/2000. Ordförande Nils- Olov Olofsson, s, har på delegation låtit Arne Berg och Bert- Owe Håkansson deltaga på studiebesök hos AB Blinkfyrar i Staffanstorp Vidare har han på delegation beslutat låta Monia Svensson, c, Lars-Peter Karlsson, s, Arne Berg och Bert-Owe Håkansson deltaga på seminarie om kvalitetssäkring av miljö och trafiksäkring vid transporter den 15 maj i Emmaboda. Bygg- och fastighetsenheten, Uthyrning av lägenheter och lokaler enligt upprättad förteckning. Peter Lindahl har på delegation beslutat låta Glenn Magnusson och Tommy Andersson deltag i en tredagars utbildning gällande nya bestämmelser för lekredskap. De kommer efter utbildningen även att kunna utföra besiktningar åt andra verksamheter. Trafikenheten: Dispenser med nr: Tillfälliga trafikregleringar. Handikapptillstånd enligt sammanställning. Gatuenheten: Arne Berg har på delegation låtit Tommy Persson deltaga på studiebesök hos AB Blinkfyrar i Staffanstorp Notera redovisningen till protokollet.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 60 Läggs till handlingarna. Gatuenheten, byggmötesprotokoll nr 248. Tack från Eva Karlsson-Pagels. - Notera redovisningen till dagens protokoll.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 61 Avslutning. Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, önskade ledamöter och all personal inom tekniska nämnden en Glad Påsk. Ledamöter och tjänstemän önskade ordförande Glad Påsk.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 09 00 15 00. Ajournering 12 30 13 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-11-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-11-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kallinge-salen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 16 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerby-salen, tadshuset kl 15 00 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson Ordförande Tommy Arvidsson Lars Peter Karlsson Bengt Backe Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-10-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-10-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset, kl 13 30 17 15. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-11-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-11-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 10. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-02-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) TEKNISKA NÄMNDEN 2001-02-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Ronneby Brunn, kl 10 00 17 10. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-01-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-01-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 14 30 17 45. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. Tommy Arvidsson S Lars

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 16 40.. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-06-21 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-17 00 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-04-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-04-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 16 15 18 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S T o m 51 Bengt Backe S Kjell Hedlund M Bengt

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Hoby-salen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 55. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(8) 2010-03-04 Valnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.20 ande Monika Lindqvist (s) Christina Yngvesson (s) Birgitta Nilsson (c) Lennart E Johansson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 TEKNISKA NÄMNDEN 2004-06-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 TEKNISKA NÄMNDEN 2004-06-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 19 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby, kl 15 00 17 15 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1:e vice ordf. Tommy Arvidsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-01-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-01-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 09 00-11.50 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Per Lundin, s Carina Nilsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 17 00. Avbrott för lunch 12 00 13 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18.00-20.45 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Anna Östergaard, fp, tjänstg. ersättare Jörgen Osbäck,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-08-22

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-08-22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 15 50 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund M Bengt Wihlstrand

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Karl-Gustav

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

2007-12-12. Bengt Wihlstrand (m) för Henrik Gliveson (m)

2007-12-12. Bengt Wihlstrand (m) för Henrik Gliveson (m) Sammanträdesprotokoll 1(17) 2007-12-12 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson (s) Christer Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 12 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 1800-2100 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson,

Läs mer

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-06-10 Valnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.30 ande Kjell G G Johansson (M) Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo tisdagen den 19 november 2013 kl 14.00 17.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-12-17 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 18 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-02-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-02-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer