Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare"

Transkript

1 Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN KALMAR TEL FAX (29)

2 INNEHÅLL Viktig information...3 Varningarnas betydelse...3 Teknisk beskrivning...4 Måttuppgifter och leveransomfattning...5 Tekniska data...6 Spänning och effektförbrukning...6 Funktionsbeskrivning...7 Normal start...7 Normal start med eld i pelletsbrännaren...7 Normalstart utan att styrsystemet registrerar eld...7 Användning av pelletsbrännaren...8 Pelletsrekommendationer...8 Pelletsdata...8 Menyknapparnas funktioner...9 Att ändra inställningar av pelletsbrännaren...9 Displaytexter vid eldning mot pannans termostat...10 Displaytexter vid eldning med bifogad panntemperatursensor...11 Menytexter...12 Leveransinställning...13 Allmänt tillgängliga-menyn...13 Avanceratmenyn...13 Ändring av leveransinställning...14 Panntemperatursensor...14 Fabriksåterställningarna...14 Intrimning av pelletsmängden...14 Effektstyrningsfunktion...15 Montagebeskrivning...16 Uppstart av pelletsbrännaren...17 Stoppa driften av pelletsbrännaren...17 Rengöring och skötsel...17 Felsökning...18 Brännaren har stannat...18 Möjliga orsaker till fel...19 Reservdelskatalog...20 El-schema...21 Plintar och anslutningar...22 Ordlista...23 Avanceratmeny Försäkran om överensstämmelse...28 Installatör och kontaktperson...29 Serviceprotokoll (29)

3 Viktig information Läs instruktionsboken innan ni tar brännaren i drift. Installation skall utföras av utbildad fackman. Allt som skrivs med kursiv text finns med i ordlistan på sidan 23. Förvara denna manual på lämpligt ställe i pannrummet. Häfta gärna upp den plastade skötselanvisningen, där den lätt kan läsas av fackmän som utför service i ditt pannrum. Installationsprotokollet skall ifyllas och sändas till METRO THERM AB. Ifyllt installationsprotokoll gäller som garantibevis i två år enligt AA VVS -09 från installationsdatum. Installationsprotokollet bifogas vid leverans. Det är av stor vikt för oss på METRO THERM AB, att installationsprotokollet kommer oss till handa. Detta för snabb kontakt med slutanvändaren vid reklamationer eller byte av komponenter. Pelletseldningsutrustningen IWABO 30 & 48 kw, monteras i värmepanna lämpad för fastbränsleeldning. Pannluckor och anslutningar mellan panna och skorsten skall vara täta. Skorstenen bör ha en diameter av minst 150 mm och en längd av minst sex meter. Undertrycket i förbränningsutrymmet skall vara minst 10 Pascal (1,0mm/vp, 0,10hPa). Pelletseldningsutrustningen IWABO 30 & 48 kw, är avsedd för eldning med träpellets. Den får ej eldas med andra brännbara material. Pelletseldningsutrustningen IWABO 30 & 48 kw, får endast monteras i pannrum som uppfyller Boverkets normer. Varningssymbol Denna varningssymbol används genomgående i manualen för att uppmärksamma att det kan vara förenat med risk för personskador och materialskador att ej följa manualen. Varningarnas betydelse VARNING Varnar för riskabla situationer. Om ej nödvändiga åtgärder vidtas kan det leda till olyckor. OBS! Används för att varna för mindre säkra arbetssätt och åtgärder som kan leda till person- och/eller materialskador. 3(29)

4 Teknisk beskrivning Iwabo 30 & 48 kw är en vidareutveckling av tidigare modeller, framtagen för enklare handhavande för installatör och slutanvändare. Iwabo 30 & 48 kw är byggd med internskruv, det innebär att bränslepelletsen faller från pelletsskruven ner genom pelletsslangen och fallröret till internskruven vidare till rostret där förbränningen sker. Iwabo 30 & 48 kw har automatisk eltändning, vilket innebär att pelletsbrännaren automatiskt tänder pelletsen som tillförts rostret. Detta sker först efter att termostaten givit startsignal till brännaren. Iwabo 30 & 48 kw har även en inbyggd termostat. Pelletsbrännarens panntemperatursensor ansluts i lämpligt dykrör på pannan, tillslags- och frånslagstemperatur väljs med brännarens menyknappar. Aktuell panntemperatur visas i displayen. OBS! Ingen kontaktvätska eller pasta får användas till panntemperatursensorns känselkropp. Iwabo 30 & 48 kw har fabriksinställda effektlägen, 30 kw:s brännaren 24 kw och 48 kw:s brännaren 40 kw. Aktuella effektläget visas i displayen vid drift. Effekten som skall användas väljs med brännarens menyknappar, aktuell information erhålls i displayen. Effektlägena går att ändra i effektmenyn till de effekter som önskas mellan 30 kw:s brännaren kw och 48 kw:s brännaren 36-48kW. Iwabo 30 & 48 kw har automatisk rosterrengöring (om kompressor finns ansluten). När termostaten uppnått bryttemperaturen görs en ureldning. I slutskedet av ureldningen tillförs en tryckluftsstöt som blåser rent rostret, innan brännaren återgå till pausläget. Detta medför längre drifttider utan att man behöver lossa pelletsbrännaren från pannan. Det är pannans askutrymme som bestämmer hur mycket pellets som kan eldas innan pannan måste tömmas från aska. Dock bör konvektionsdelarna i pannan rengöras med jämna mellanrum, för att bibehålla hög verkningsgrad på värmeanläggningen. Iwabo 30 & 48 kw är avsedd för eldning med träpellets i diameter av 6-10 mm 4(29)

5 Måttuppgifter och leveransomfattning C B D A E Måttuppgifter A: 625 mm B: 200 mm C: 165 mm D: 300 mm E: 200 mm Iwabo 30 & 48 kw levereras i kartong. Finns det skador på emballaget, kontrollera brännaren för eventuella fraktskador. Fraktskador reklameras till fraktbolaget. Kartongen skall innehålla: 1 st. Iwabo 30 eller 48 kw 1 st. monteringsram, höjd 295 mm. bredd 265 mm 2 st. 35 x 25 M8 härdplastrattar 1 st. tätningssnöre 12 mm 1 st. tätningsfilt 1 st. temperaturgivare för panntemperatur 1 st. rensblåsningsventil och tryckregulator 1 st. 3-polig kontakt, anslutning till magnetventil rensblås 1 st. snabbkoppling för anslutning av tryckluft 1 st. 4-polig kontakt med 2 meter kabel, ansluts till termostat 1 st. dragavlastare för temperaturgivare 5(29)

6 Tekniska data Modell Iwabo Fastighet 30 kw eller 48 kw Bränsle Träpellets 6-10 mm. Effektområde 30 kw kw, 48 kw kw För pannor med eldyta 3-6 m² Vikt 20 kg Anslutningsspänning Anslutningsström Hz 230V~ Säkring 10A dubbelbrytande 50 L/N VARNING El-installation får endast utföras av el-behörig installatör. Vid byte av nätkabel får detta endast göras av Metro Therm AB eller av oss godkänd elektriker. Spänning och effektförbrukning Komponent Anslutning/Volt Min/max last Säkring Display -5Vd.c. 1W - Fläkt 230V~ 20-50W 800mA (F1) Kretskort 230V~ - Askurblåsning 230V~ 4W 800mA (F5) Tändning 230V~ W 6,3A (F3) Intern pelletsskruv 230V~ 15W 800mA (F4) Extern pelletsskruv 230V~ 25W 1A (F2) (29)

7 Funktionsbeskrivning OBS! Iwabo 30 & 48 kw arbetar antingen mot pannans termostat, eller mot en i pelletsbrännaren inbyggd digitaltermostat. Oavsett vilken termostat som används, skall pelletsbrännaren alltid kopplas via pannans överhettningsskydd. Normal start När termostaten ger startsignal till pelletsbrännaren, startar fläkten och fotocellen kontrollerar om det fins eld. Fins ej eld matas pellets in under en i styrsystemet fastställd vikt, samtidigt som tändningen aktiveras. När matningsintervallen av startbränsle avslutats, väntar styrsystemet på eldsignal från fotocellen. När fotocellen registrerat eld, matas små doser av pellets under en övergångsfas. Övergångsfasens längd varierar beroende på vilket effektläge brännaren är inställd till. Pelletstillförseln ökas i varje matningsintervall tills den slutliga matningsmängden uppnåtts. Pelletsbrännaren matas nu med den fastställda mängd, tills drifttermostaten bryter (ger stoppsignal). När drifttermostaten brutit stoppas tillförseln av pellets, fläkten fortsätter att förse pelletsbrännaren med förbränningsluft. När fotocellen ej registrerar någon eld utförs en rensblåsning och sedan väntar åter pelletsbrännaren på startsignal från termostaten. VARNING Öppna ej pannlucka för inspektion när brännaren är i drift. Normal start med eld i pelletsbrännaren Om fotocellen registrerar eld under startfasen, går styrsystemet direkt till övergångsfasen. Pelletsbrännaren fungerar på samma sätt som i en normal start. Normalstart utan att styrsystemet registrerar eld Hela det normala startförloppet går utan att styrsystemet registrerar eld. Ett nytt startförsök görs kort därefter, med den skillnaden att startbränsledosen reducerats till cirka 50 %, samt att en kortare tändningstid tillåts. Dessa parametrar kan ändras i avancerat-menyn, detta skall dock endast göras av kunnig fackperson. Misslyckas brännaren även i sitt andra försök, stoppas funktionerna och displyen blinkar och ett felmeddelande visas. OBS! Försäkra er om tillräcklig rökgastemperatur. Rökgaserna skall minst hålla 80 C en meter ner från skorstenens mynning, vid lägre temperaturer bör sotaren i kommunen rådfrågas. Är rökgaserna kallare än 80 C vid mätning under en förbränningscykel finns risk för kondensskador i skorstenen. (29)

8 Användning av pelletsbrännaren Iwabo 30 & 48 kw är avsedd att monteras i värmepannor, för uppvärmning av lokaler. Pelletsbrännaren monteras i det för anläggningen bäst lämpade eldutrymmet. Eldstaden bör ha ett minsta eldstadsutrymme av djup 500 mm, höjd 400 mm och bredd 300 mm. Om eldstaden är högre men ej så lång som måtten anger, kan gashalsen med fördel snedkapas. Pelletsbrännaren monteras så att tillräckligt utrymme för normal service och underhåll kan utföras. Rekommendationen är att ha minst ha 0,6 meter fritt utrymme bakåt och på sidorna från brännaren. Pelletsbrännaren kräver luft till förbränningen, kontrollera därför att det finns en tilluftsventil i pannrummet. Tilluftsventilen skall minst ha samma area som skorstenen, och skall vara öppen. Pelletsbrännare får driftsättas först efter att det säkerställts att röken har fri passage genom pannan och ut via godkänd skorsten. En bygganmälan till kommunen måste göras vid ändring av uppvärmningssätt. Iwabo 30 & 48 kw tillförs pellets av extern pelletsskruv, från pelletsförråd. Pelletsskruven bör luta i en stigande vinkel av för bästa funktion och jämnast frammatning av bränslepellets. Pelletsskruven som används bör mata cirka kg/timme vid kontinuerlig (oavbruten) drift. Pellets förvaras i fuktfritt och väl ventilerat utrymme, eller i speciellt anpassade förvaringskärl. OBS! Iwabo kw byggs av högkvalitativa komponenter, som inte får ersättas av reservdelar som håller sämre kvalitet än originalkomponenterna. Vid byte till annat än originaldelar gäller inga garantier. Pelletsrekommendationer Pellets av god kvalitet bör användas för att undvika onödiga driftstopp. Träpellets är tillverkat av ren träråvara som t. ex sågspån och flis som är restprodukter från skogsindustrin. Träpellets innehåller normalt inga främmande ämnen utan använder träets eget lignin som bindemedel. Dock finns det pellets med tillsats av stärkelse eller wafolin som bindemedel. Träpellets har låg fukthalt (6-10 %) och askhalt (cirka 0,5 %) vilket gör att energiinnehållet är högt och förbränningsegenskaperna blir goda. Pelletsdata Diameter: 6-10 mm Längd: max 4 x diametern Finfraktion: max 4 % Energiinnehåll: 3120 kwh/m kwh/ton Torrhalt: cirka 92 % Svensk standard: SS (29)

9 Menyknapparnas funktioner Med menyknapparna under displayen kan brännarens funktioner ställas in. Vad som går att ställas in kan även ses under leveransinställning. Att ändra inställningar av pelletsbrännaren = Meny/Enter. Ger tillträde till de olika menyerna samt läser in och sparar förändringar av inställningar. = Backar i menyerna samt minskar inställbara funktionsvärden. = Stegar upp i menyerna samt ökar inställbara funktionsvärden. = Ut/Exit. Utgång ur menyträdet utan att spara (samt ångra ingång i menyn). Vad som går att justera i brännarens inställningar för normalanvändaren, framgår av följande tabell. MENY Betydelse / förklaring EFFEKTLÄGE Vilket effektläge som önskas och effektstyrning, se sidan 15 PELLETSTRIM Justera mängden tillförd pellets LOGGNING Loggar felen i brännaren för uppföljning URELDNING Tvinga brännaren till ureldning MENY/AVANCERAT Tillträde till avancerat-menyn via kod 9(29)

10 Displaytexter vid eldning mot pannans termostat Standbyläge PAUS OFF FC: 0 % Ingenting i brännaren skall vara aktiverat. Brännaren väntar på startsignal från termostaten. Vid termostattillslag aktiveras Steg 1 testblåsning TESTBLASNING ON FC:? % Fläkten startar på en i förväg vald tid, beroende på vad fotocellen registrerar går programmet vidare till steg 2 eller 3. Steg 2 startbränsledos TANDNING 1 ON FC:? % Startbränsledosen matas in i brännaren och programmet väntar på eldsignal från fotocellen. Steg 3 övergångsfas OVG.FAS??KW Övergångsfasen startar, fotocellen och styrsystemet har registrerat eld. Små doser pellets matas in i brännaren. Varje matningsfas ökas stegvis ON FC:? % tills rätt pelletsmängd erhålls. Steg 4 eldning ELDNING??KW Eldningsfasen pågår tills termostaten bryter. ON FC:? % Termostaten bryter Steg 5 ureldning URELDNING OFF FC:? % Termostaten har nu brutit och brännaren gör en ureldning. I slutskedet av ureldningen görs en rensblåsning. Steg 6 åter till standbyläget 10(29)

11 Displaytexter vid eldning MED BIFOGAD panntemperatursensor Skillnaden med att elda mot pannans termostat är att aktuell panntemperatur visas i displayens nedre vänstra hörn. Standbyläge PAUS 78 FC: 0 % Ingenting i brännaren skall vara aktiverat. Brännaren väntar på startsignal från termostaten. Vid termostattillslag aktiveras Steg 1 testblåsning TESTBLASNING 72 FC:? % Fläkten startar på en i förväg vald tid, beroende på vad fotocellen registrerar går programmet vidare till steg 2 eller 3. Steg 2 startbränsledos TANDNING 1 71 FC:? % Startbränsledosen matas in i brännaren och programmet väntar på eldsignal från fotocellen. Steg 3 övergångsfas OVG.FAS??KW Övergångsfasen startar, fotocellen och styrsystemet har registrerat eld. Små doser pellets matas in i brännaren. Varje matningsfas ökas stegvis 71 FC:? % tills dess att rätt pelletsmängd erhålls. Steg 4 eldning ELDNING??KW Eldningsfasen pågår tills termostaten bryter. 74 FC:? % Termostaten bryter Steg 5 ureldning URELDNING 82 FC:? % Termostaten har nu brutit och brännaren gör en ureldning. I slutskedet av ureldningen görs en rensblåsning. Steg 6 åter till standbyläget 11(29)

12 Menytexter PAUS Brännaren står i standbyläge. OFF FC: 0 % Tryck in M knappen EFFEKTLÄGEN ENTER EXIT Ändring av brännarens effekt. 30 kw kw, 48 kw kw Effektstyrningsfunktioner finns som undermeny, se sidan 15 Tryck in + knappen PELLETSTRIM Finjustering av den tillförda mängden pellets. Justering behövs ej om rätt vikt ställts in i avanceratmenyns ENTER EXIT INTRIMMNING. Tryck in + knappen LOGGNING ENTER EXIT Loggning av de tio senaste felen. Om brännaren stannar och larmar, är loggningen till god hjälp vid felsökning. Tryck in + knappen URELDNING Skall brännaren rengöras, eller den av annan orsak stannas under drift, tryck för att utföra ureldning. För återstart av brännaren efter ut- ENTER EXIT förd uraskning, tryck för att göra brännaren startklar. Tryck in + knappen MENY/AVANCERAT För tillträde till denna meny krävs en kod. Avanceratmenyn skall endast användas av person med god kännedom om brännarens ENTER EXIT programfunktioner 12(29)

13 Leveransinställning Brännaren är leveransinställd enligt följande: Allmänt tillgängligamenyn Meny Inställda värden Val Inställbart *Effektläge 24 kw, 40 kw kw, kw kw Pelletstrim 95% % % Ureldning 90 sek. Ställbar i avanceratmenyn sek. Loggning Ej ställbar Ej ställbar Meny/avancerat slumptal +5 * Undermeny: effekt, effektstyrning och pannkonstant, se sidan 15. Loggning betyder att styrsystemet lagrar de senaste tio fel-koderna. Se mer om detta under rubriken felsökning. Avanceratmenyn Meny/Avancerat Fabriksinställt Min - Max Enhet 30kW 48kW 30kW 48kW Effektläge 24 kw 40 kw kw kw Kilowatt Tändningsinställning * Tänddos 1 100%, 200 g 100%, 250 g % Gram/Procent * Tändtid s s Sekunder * Tänddos 2 50%, 100g 50%, 125 g % Gram/Procent * Tändtid 2 240s s Sekunder Testblåstid 15s s Sekunder Övergångstid * Övergångstid kW, 120s 0-36kW, 120s s Sekunder * Övergångstid kW, 180s 36-48kW, 180s s Sekunder Övergångsmatning 15% % Procent 1000 rpm 1250 rpm rpm (under tändfasen) RMP Fläkt RPM Drift rpm 100% % Procent Urblåsningstid 45s s Sekunder * Renblåsningstid 2s 0-10s Sekunder * Eldtid 120min 0-360s Minuter Eldkänslighet 50% 40-80% Procent Termostatval Extern Extern-Intern Termostatval Språk Svenska Svenska, Engelska, Tyska, Finska Språk Intrimmning/Energi 1500g g Gram/6 min. Drifttid skruv Timmar Test (end. engelsk text) Auto/Manuell Inställningar Se avancerat Meny/loggning Lagrar felkod Se avancerat * = undermenyer 13(29)

14 Ändring av leveransinställning Vid ändring av inställning, stega fram till önskad meny/parameter. Tryck på knappen och möjlighet till ändring ges. O: visar vad det inställda värdet är, N: ändras till önskat värde. Öka värdet med knappen, minska värdet med knappen. Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen. Ångra ingång i meny/parameter genom att trycka på knappen. Gör inga justeringar innan ni läst hela manualen. Exempel EFFEKTLAGE 0:1 N:2 knappen sparar nytt värde, knappen ångrar ingång i vald meny/parameter. Panntemperatursensor Vid användning av brännarens panntemperatursensor, krävs justering av två parametrar. Välj tillslagstemperatur, när knappen åter trycks in lagras värdet och frånslagstemperaturen kan justeras. När knappen trycks in, lagras värdet. Skillnaden mellan tillslagstemperatur och frånslagstemperatur måste minst vara 5. Fabriksåterställning Fabriksinställningen kan återfås genom att stega till avanceratmenyn och ange kod. Stega till inställningar och tryck in knappen, gå till fab.aterstallning och tryck in knappen igen, då laddas fabriksinställningen in igen. I denna menybild kan även egna inställningar sparas. Stega med knappen till ladda inst?, spara inställningarna med knappen. Vid ångra tryck på knappen. Intrimning av pelletsmängden Före driftsättning av brännaren skall en inställning av matningsmängden göras. Detta görs i avanceratmenyns parameter INTRIMNING. Termostaten får ej kalla på värme när detta skall göras. Ställ först parametern energiinnehåll till det energivärde som pelletsleverantören angett. Om leverantören anger 4,8 kw/kg, ställs parametern till 48 osv. Knyt en plastkasse på skruvens utloppsdel, stega fram till INTRIMNING och följ instruktionerna. Väg pelletsen som matats fram, ställ in vikten i gram med / knapparna och tryck för att lagra värdet. Värdet måste lagras inom 15 minuter, i annat fall återgår brännaren till pausläget. Väg med noggrann våg. När dessa parametrar är inställda, justerar styrsystemet själv samtliga matningsparametrar automatiskt. 14(29)

15 Effektstyrningsfunktion Med denna funktion kan du få din brännare att själv styra sin effekt för att bibehålla en konstant temperatur i panna/tank. För att detta ska fungera är det några förutsättningar som måste vara uppfyllda: 1. Temperatursensor (Temp.sensor) aktiverad under TERMOSTATVAL i avanceratmenyn. Temperatursensorn ska sitta i den del av systemet där du vill bibehålla en konstant temperatur. 2. Till- och frånslagstemperatur inställda. Dessa temperaturer fungerar som vanligt med att slå på/av brännaren. Önskad måltemperatur för effektstyrningen hamnar mitt mellan dessa temperaturer. Som exempel: Tillslagstemperatur på 70º och frånslag på 80º, då försöker styrsystemet att bibehålla en temperatur på 75º i systemet. 3. Effekt Min och Effekt Max ska vara inställda för din anläggning under EFFEKTLAGEN i avanceratmenyn. Värderna för effektregleringens lägsta resp. högsta effekt, ställ in så att din brännare går bra i pannan. Pannan måste kunna ta emot Effekt Max, och Effekt Min ställs så rökgastemperaturen inte sjunker för lågt. 4. Effektstyrning satt till 1 (på) under EFFEKT INST. i huvudmenyn. Detta aktiverar effektstyrningen. 5. Pannkonstant vald under EFFEKT INST. i huvudmenyn. Denna parameter bestämmer hur ofta en ändring av effekten görs. Ett högre värde ger längre tid mellan ändringarna. Ändring av värdet får göras vid behov från system till system. Då alla ovan nämnda kriterier är uppfyllda och inställda kommer brännaren starta då temperaturen sjunker under tillslagstemperaturen. Brännaren kommer sedan att själv justera effekten för att försöka bibehålla måltemperaturen (som är mitt emellan till- och frånslagstemperaturerna). Är temperaturen under måltemperaturen höjs effekten Är temperaturen över måltemperaturen sänks effekten Sjunker temperaturen snabbt höjs effekten (även om temperaturen är över måltemperaturen, t. ex vid stort varmvattenuttag) Stiger temperaturen snabbt sänks effekten (även om temperaturen är under måltemperaturen, vid minskat varmvattenuttag) Stiger temperaturen och effekten är redan på Effekt Min och temperaturen går över frånslagstemperaturen slås brännaren av Är brännaren avslagen och temperaturen sjunker under tillslagstemperaturen startas brännaren 15(29)

16 Montagebeskrivning Iwabo 30 & 48 kw monteras av utbildad fackman. Brännaren monteras med fördel högt i eldstaden, detta medför långa drifttider innan pannan behöver tömmas från aska. Skruva fast fästramen (A) i avsedd pannöppning, fastsättningen är olika beroende av panntyp. Nya pelletspannor har oftast en bra beskrivning om hur en brännare ansluts, och vilka tillbehör som rekommenderas. Skruva fast ramen och se till att skruvskallarna ej kolliderar med brännarens bockade förstärkning. Brännaren ansluts sedan mot monteringsram och panna, med de medföljda anslutningsrattarna (B). Utloppsdel Pelletsslang A Fallrör B Montera pelletsförrådet och pelletsskruven. Utloppsdelen på pelletsskruven och fallröret på brännaren skall ha ett minsta höjdavstånd av 500 mm. Utloppsdelen och fallröret skall vara förskjutna minst 150 mm från varandra i sidled. Fyll förrådet med pellets, anslut pelletsskruvens stickpropp i vägguttag (230V~). Låt pelletsskruven gå tills en jämn frammatning av pellets sker. Ett tips är att knyta en plastkasse på skruvens utloppsdel, för att samla upp pelletsen som matas fram. Montera pelletsslangen mellan utloppsdel och fallrör, justera längden på slangen. Slangen skall ej vara spänd men inte heller få sådan böjning att pelletsen riskerar att fastna 16(29)

17 Start av pelletsbrännaren Brännaren startar automatiskt vid drifttermostatens tillslag, tänder och brinner tills drifttermostaten bryter. Alternativt styrs brännaren med panntemperatursensorn som ansluts på kretskortets övre högra sida vid anslutningen märkt med TS1-kontakten. Se till att kontaktens låsning hoppar i sitt läge. Använd medföljande kabelgenomföring. Stoppa driften av pelletsbrännaren Brännaren stoppas via drifttermostatens frånslag, eller genom en tvingad ureldning från menyn. OBS! Akutstopp Akutstopp av brännaren görs via pannans huvudströmbrytare. Rengöring och skötsel Brännaren skall rengöras efter en pelletsförbrukning på 2000 kg, förutsatt att pannan klarar av askmängden innan pannan är full, och att anläggningen eldas med pellets av god kvalitet. Sotning av pannans konvektionsdelar, rekommenderas till minst två gånger i månaden. 1. Rengör rostrets hål med borr eller annat lämpligt föremål. 2. Borsta rent gashals, roster och undersidan av rostret med en stålborste Förvara alltid aska i slutet kärl av obrännbart material. Årlig skötsel eller vid behov (utförs av fackperson): Utför en ureldning och bryt strömmen med pannans huvudströmbrytare. Låt brännaren svalna innan brännaren lossas från pannan. 1. Lossa kåpan och rengör fotocellen med trasa och mjukt slipmedel (tandkräm). Var aktsam med bandkabeln till display och knappsatsen. 2. Rengör fläktvingarna i fläkten. Lämpligt är att blåsa försiktigt med tryckluft. 3. Lyft bort rostret och rengör asklådan från rester. 4. Kontrollera rensblåsrören och vid behov rensa dessa. 5. Återmontera delarna. 6. Rengör förråd och pelletsskruv från finfraktioner. 7. Kontrollera pelletsslangens kondition. 8. Kör skruven via vägguttag (230V~), mata fram pellets. 9. Gör en intrimning av brännaren. 17(29)

18 Felsökning Brännaren har stannat Kontrollera vilket larm som presenteras i displayen. Är displayen svart och utan text, kontrollera pannans överhettningsskydd. Hjälper ej detta har troligen brännarens överhettningsskydd lösts ut. Detta återställs genom att bryta spänningen till brännaren, demontera kåpan och tryck på metallblecket mellan anslutningarna på överhettningsskyddet. Överhettningsskyddet är placerat mot fallröret rakt ovanför fläkten. Efter återställning återmonteras kåpan och brännaren kan åter strömsättas. Brännarens överhettningsskydd löser ut vid 90 C. Display text, larm som pressenteras i displayen. Orsak Fel-kod i Loggen FEL: TANDNING Misslyckats med båda tändförsöken. 10 MISSLYCKAD * Tappat ljus under eldning. 11 FEL: ELDSENSOR Fel på fotocell, onormalt ljus. 12 FEL: KRETSKORT Temperaturen under kåpan är för hög. 13 OVERHETTAT FEL: TEMP- Fel på panntemperatursensorn till 14 ERATURSENOR LAG inbyggda drifttermostaten. FEL:TEMP- Fel på panntemperatursensorn till 15 ERATURSENSOR HOG inbyggda brännartermostaten. FEL: OPTO- Fel på kretskortet. 16 KOPPLARE FEL: FLAKT- Fläkt går när den ej ska. 18 GAR FEL: FLAKT- Fläkt går ej när den ska. 19 STOPP FEL: FLAKTFART Fläkt går med för låg hastighet. 20 * Misslyckats med första tändförsöket. 21 FEL: MATARSKRUV- Pelletsskruv ej ansluten. 22 FEL FEL: URELDNING Fotocellen har ej fått mörker på 15 minuter i 23 MISSLYCKAD ureldningsfasen. FEL: TAPPAT LJUS UNDER ELDNING Tappat ljus under eldning och misslyckats att tända om. 24 * Dessa felkoder presenteras ej i displayen men loggas som felkod. 18(29)

19 Möjliga orsaker till fel Felkod Möjlig orsak Åtgärd 10 Pelletsskruven matar ej tillräckligt med Gör en intrimning. pellets. Slut på pellets i förrådet. Säkring till tändningen trasig. Glödspiralen trasig. Fotocellen behöver rengöras. Fyll förrådet Byt säkring 6,3A Byt spiralen 48 Ώ +/- 5% Rengör fotocellen 11 Pelletsskruven matar ej tillräckligt eller för mycket pellets. Slut på pellets i förrådet. Fotocellen behöver rengöras. Gör en intrimning. Fyll förrådet. Rengör fotocellen. 12 Kortsluning i eller fel på fotocellen. Byt fotocellen 13 För hög temperatur i pannrummet. Åtgärda värmeläckage. 14 Fel i panntemperatursensorn. Byt sensorn 15 Fel i panntemperatursensorn. Byt sensorn 16 Fel på kretskortet. Byt kretskortet 18 Fläkten går även när brännaren står i Byt kretskortet pausläge. 19 Fläkten går ej när den ska. Byt fläktsäkringen 800 ma (ska vara snabb säkring: F800 ma), kontrollera anslutningar, byt fläkten. 20 Fläkten går trögt. Rengör fläkten, byt fläkten 21 Missat startförsök 1. Utför intrimning 22 Fel matarskruv. Anslut pelletsskruven 23 Felaktigt intrimmad. Utför intrimning 24 Pelletsskruven matar ej tillräckligt eller för mycket pellets. Slut på pellets i förrådet. Fotocellen behöver rengöras. Gör en intrimning Fyll förrådet Rengör fotocellen. 19(29)

20 Reservdelskatalog Art. nr. Reservdel Adapterplåt anslutning motorväxel / internt matarrör Asklåda 30 kw Asklåda 48 kw Askurblåsningssats Display Eluttag externskruv Fotocell / fotomotstånd LD Fläkt med rotationsavkänning Ziehl 30 kw Fläkt med rotationsavkänning Torin 48 kw Fläktkåpa Fästplåt glödspiral Fästram Gashals / roster komplett 30 kw Gashals / roster komplett 48 kw Glödspiral Gränslägesbrytare Kabelsats till glödspiral Kabelsats fläktövervakning 30 kw Knappsats för display Kontakt 3-polig hane (snap in) Kontakt 3-polig hona Kontakt 4-polig hane (snap in) Kontakt 4-polig hona med 2 meter kabel Kretskort 30 kw Kretskort 48 kw Matarskruv intern Motoradapter ansl. mellan motorväxel och internskruv Motorväxel för internskruv SPG Ratt 35 x 25 M8 härdplast Rörpinne 4 x 26 fjädrande Sekundärluftmunstycke Temperatursensor Tätningsfilt mellan panna och monteringsram Tätningssnöre mellan monteringsram och brännare 20(29)

21 EL-SCHEMA F1 = Fläkt 800mA F2 = Extern pelletsskruv 1A F3 = Tändning 6,3 A F4 = Intern pelletsskruv 800mA F5 = Askurblåsning 800mA 21(29)

22 Plintar och anslutningar F1 F2 L N VAC - FAS VAC - NOLLA VAC - TERMOSTATFAS 4. FLÄKT - NOLLA 5. FLÄKT - FAS 6. SKRUV - NOLLA 7. SKRUV - FAS 8. TÄNDNING - NOLLA 9. TÄNDNING - FAS 10. INTERNSKRUV - NOLLA 11. INTERNSKRUV - FAS F3 F4 F PE PS LEV TS1 TS2 O2 FAN ASH 12. BLÅSRELÄ POTENTIALFRITT 13. BLÅSRELÄ POTENTIALFRITT 14. SKYDDSJORD 15. FC 16. FC N/A TEMPSENSOR N/A N/A FLÄKTAVKÄNING N/A F1 = Fläkt 800mA F2 = Extern pelletsskruv 1A F3 = Tändning 6,3 A F4 = Intern pelletsskruv 800mA F5 = Askurblåsning 800mA 22(29)

23 Ordlista Area Ytstorlek Aska Restprodukt vid förbränning Askutrymme Utrymme i pannan där askan samlas Avanceratmeny Används av kvalificerad användare Bryttemperatur Övre panntemperatur som önskas Bränslepelletsen Trä sammanpressat till små stavar Digitaltermostat Styr pannans temperatur med elektronik Display Informationsfönster, där aktuell status ges Drifttermostat En bimetallkontakt som förändras av temperatur Dykrör Rör med botten som går in i pannans vatten Effekten Hur mycket värme som krävs Effektlägen Vilket kilowatt-tal som används Eldutrymmet Utrymme i pannan där flamman frigörs El-tändning Tänder pelletsen med en glödspiral Energivärde Energiinnehåll i pelletsen räknas kw/kg Externskruv Pelletsskruv som tillför brännaren pellets Fallröret Leder pellets till fallschaktet Fallschaktsprincip Leder pellets till rostret Fastbränsleeldning Allt brännbart som ej är i vätskeform Finfraktion Trädamm och sågspån Fläkt, fläkten Komponent som tillför luft till förbränningen Fotocell(en) Komponent känslig för ljusförändringar Fästram Detalj att montera mellan panna och brännare Förbränningen Värmeavgivande process Förbränningsluft Tillför syre till förbränningen Förbränningsutrymmet Del i pannan där lågan frigörs Konvektionsdel(arna) Värmeupptagande yta i pannor Loggning Sparar information för uppföljning Menyknappar Knappar att styra och ge kommandon Panntemperatursensor Komponent känslig för temperaturförändringar Pelletsskruven Transporterar pellets från förråd till brännare Pelletsslangen Leder pellets från pelletsskruven till fallröret Programfunktioner Valbara reglerprocesser Programmet Reglerar hela förbränningsprocessen Roster, rostret Detalj i brännaren där förbränningen sker Startbränsledos Mängd pellets som krävs vid upptändning Styrsystemet Kretskort med processor, styr olika reläfunktioner Termostaten Styr, start och stopptemperaturerna Termostattillslag Startsignal till brännaren Tillslagstemperaturen Önskad lägsta panntemperatur Tilluftsventil Friskluftsintag till byggnad/rum Undertrycket Vakuum i förbränningsutrymme Uraskning Rengör rostret inför nytt drifttermostattillslag Ureldning Process som bränner bort pellets vid frånslag Verkningsgrad Andel energi som pannan tar tillvara, räknas i % Övergångsfas Process mellan tändning och normaleldning Överhettningsskydd Säkerhetskomponent 23(29)

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5

Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5 Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5 Viktig information...2 Översikt av brännaren...3 Översikt av kontrollenhet...4 Funktionsbeskrivning...5-6 Säkerhet / Larm...7-8

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer