Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare"

Transkript

1 Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN KALMAR TEL FAX (29)

2 INNEHÅLL Viktig information...3 Varningarnas betydelse...3 Teknisk beskrivning...4 Måttuppgifter och leveransomfattning...5 Tekniska data...6 Spänning och effektförbrukning...6 Funktionsbeskrivning...7 Normal start...7 Normal start med eld i pelletsbrännaren...7 Normalstart utan att styrsystemet registrerar eld...7 Användning av pelletsbrännaren...8 Pelletsrekommendationer...8 Pelletsdata...8 Menyknapparnas funktioner...9 Att ändra inställningar av pelletsbrännaren...9 Displaytexter vid eldning mot pannans termostat...10 Displaytexter vid eldning med bifogad panntemperatursensor...11 Menytexter...12 Leveransinställning...13 Allmänt tillgängliga-menyn...13 Avanceratmenyn...13 Ändring av leveransinställning...14 Panntemperatursensor...14 Fabriksåterställningarna...14 Intrimning av pelletsmängden...14 Effektstyrningsfunktion...15 Montagebeskrivning...16 Uppstart av pelletsbrännaren...17 Stoppa driften av pelletsbrännaren...17 Rengöring och skötsel...17 Felsökning...18 Brännaren har stannat...18 Möjliga orsaker till fel...19 Reservdelskatalog...20 El-schema...21 Plintar och anslutningar...22 Ordlista...23 Avanceratmeny Försäkran om överensstämmelse...28 Installatör och kontaktperson...29 Serviceprotokoll (29)

3 Viktig information Läs instruktionsboken innan ni tar brännaren i drift. Installation skall utföras av utbildad fackman. Allt som skrivs med kursiv text finns med i ordlistan på sidan 23. Förvara denna manual på lämpligt ställe i pannrummet. Häfta gärna upp den plastade skötselanvisningen, där den lätt kan läsas av fackmän som utför service i ditt pannrum. Installationsprotokollet skall ifyllas och sändas till METRO THERM AB. Ifyllt installationsprotokoll gäller som garantibevis i två år enligt AA VVS -09 från installationsdatum. Installationsprotokollet bifogas vid leverans. Det är av stor vikt för oss på METRO THERM AB, att installationsprotokollet kommer oss till handa. Detta för snabb kontakt med slutanvändaren vid reklamationer eller byte av komponenter. Pelletseldningsutrustningen IWABO 30 & 48 kw, monteras i värmepanna lämpad för fastbränsleeldning. Pannluckor och anslutningar mellan panna och skorsten skall vara täta. Skorstenen bör ha en diameter av minst 150 mm och en längd av minst sex meter. Undertrycket i förbränningsutrymmet skall vara minst 10 Pascal (1,0mm/vp, 0,10hPa). Pelletseldningsutrustningen IWABO 30 & 48 kw, är avsedd för eldning med träpellets. Den får ej eldas med andra brännbara material. Pelletseldningsutrustningen IWABO 30 & 48 kw, får endast monteras i pannrum som uppfyller Boverkets normer. Varningssymbol Denna varningssymbol används genomgående i manualen för att uppmärksamma att det kan vara förenat med risk för personskador och materialskador att ej följa manualen. Varningarnas betydelse VARNING Varnar för riskabla situationer. Om ej nödvändiga åtgärder vidtas kan det leda till olyckor. OBS! Används för att varna för mindre säkra arbetssätt och åtgärder som kan leda till person- och/eller materialskador. 3(29)

4 Teknisk beskrivning Iwabo 30 & 48 kw är en vidareutveckling av tidigare modeller, framtagen för enklare handhavande för installatör och slutanvändare. Iwabo 30 & 48 kw är byggd med internskruv, det innebär att bränslepelletsen faller från pelletsskruven ner genom pelletsslangen och fallröret till internskruven vidare till rostret där förbränningen sker. Iwabo 30 & 48 kw har automatisk eltändning, vilket innebär att pelletsbrännaren automatiskt tänder pelletsen som tillförts rostret. Detta sker först efter att termostaten givit startsignal till brännaren. Iwabo 30 & 48 kw har även en inbyggd termostat. Pelletsbrännarens panntemperatursensor ansluts i lämpligt dykrör på pannan, tillslags- och frånslagstemperatur väljs med brännarens menyknappar. Aktuell panntemperatur visas i displayen. OBS! Ingen kontaktvätska eller pasta får användas till panntemperatursensorns känselkropp. Iwabo 30 & 48 kw har fabriksinställda effektlägen, 30 kw:s brännaren 24 kw och 48 kw:s brännaren 40 kw. Aktuella effektläget visas i displayen vid drift. Effekten som skall användas väljs med brännarens menyknappar, aktuell information erhålls i displayen. Effektlägena går att ändra i effektmenyn till de effekter som önskas mellan 30 kw:s brännaren kw och 48 kw:s brännaren 36-48kW. Iwabo 30 & 48 kw har automatisk rosterrengöring (om kompressor finns ansluten). När termostaten uppnått bryttemperaturen görs en ureldning. I slutskedet av ureldningen tillförs en tryckluftsstöt som blåser rent rostret, innan brännaren återgå till pausläget. Detta medför längre drifttider utan att man behöver lossa pelletsbrännaren från pannan. Det är pannans askutrymme som bestämmer hur mycket pellets som kan eldas innan pannan måste tömmas från aska. Dock bör konvektionsdelarna i pannan rengöras med jämna mellanrum, för att bibehålla hög verkningsgrad på värmeanläggningen. Iwabo 30 & 48 kw är avsedd för eldning med träpellets i diameter av 6-10 mm 4(29)

5 Måttuppgifter och leveransomfattning C B D A E Måttuppgifter A: 625 mm B: 200 mm C: 165 mm D: 300 mm E: 200 mm Iwabo 30 & 48 kw levereras i kartong. Finns det skador på emballaget, kontrollera brännaren för eventuella fraktskador. Fraktskador reklameras till fraktbolaget. Kartongen skall innehålla: 1 st. Iwabo 30 eller 48 kw 1 st. monteringsram, höjd 295 mm. bredd 265 mm 2 st. 35 x 25 M8 härdplastrattar 1 st. tätningssnöre 12 mm 1 st. tätningsfilt 1 st. temperaturgivare för panntemperatur 1 st. rensblåsningsventil och tryckregulator 1 st. 3-polig kontakt, anslutning till magnetventil rensblås 1 st. snabbkoppling för anslutning av tryckluft 1 st. 4-polig kontakt med 2 meter kabel, ansluts till termostat 1 st. dragavlastare för temperaturgivare 5(29)

6 Tekniska data Modell Iwabo Fastighet 30 kw eller 48 kw Bränsle Träpellets 6-10 mm. Effektområde 30 kw kw, 48 kw kw För pannor med eldyta 3-6 m² Vikt 20 kg Anslutningsspänning Anslutningsström Hz 230V~ Säkring 10A dubbelbrytande 50 L/N VARNING El-installation får endast utföras av el-behörig installatör. Vid byte av nätkabel får detta endast göras av Metro Therm AB eller av oss godkänd elektriker. Spänning och effektförbrukning Komponent Anslutning/Volt Min/max last Säkring Display -5Vd.c. 1W - Fläkt 230V~ 20-50W 800mA (F1) Kretskort 230V~ - Askurblåsning 230V~ 4W 800mA (F5) Tändning 230V~ W 6,3A (F3) Intern pelletsskruv 230V~ 15W 800mA (F4) Extern pelletsskruv 230V~ 25W 1A (F2) (29)

7 Funktionsbeskrivning OBS! Iwabo 30 & 48 kw arbetar antingen mot pannans termostat, eller mot en i pelletsbrännaren inbyggd digitaltermostat. Oavsett vilken termostat som används, skall pelletsbrännaren alltid kopplas via pannans överhettningsskydd. Normal start När termostaten ger startsignal till pelletsbrännaren, startar fläkten och fotocellen kontrollerar om det fins eld. Fins ej eld matas pellets in under en i styrsystemet fastställd vikt, samtidigt som tändningen aktiveras. När matningsintervallen av startbränsle avslutats, väntar styrsystemet på eldsignal från fotocellen. När fotocellen registrerat eld, matas små doser av pellets under en övergångsfas. Övergångsfasens längd varierar beroende på vilket effektläge brännaren är inställd till. Pelletstillförseln ökas i varje matningsintervall tills den slutliga matningsmängden uppnåtts. Pelletsbrännaren matas nu med den fastställda mängd, tills drifttermostaten bryter (ger stoppsignal). När drifttermostaten brutit stoppas tillförseln av pellets, fläkten fortsätter att förse pelletsbrännaren med förbränningsluft. När fotocellen ej registrerar någon eld utförs en rensblåsning och sedan väntar åter pelletsbrännaren på startsignal från termostaten. VARNING Öppna ej pannlucka för inspektion när brännaren är i drift. Normal start med eld i pelletsbrännaren Om fotocellen registrerar eld under startfasen, går styrsystemet direkt till övergångsfasen. Pelletsbrännaren fungerar på samma sätt som i en normal start. Normalstart utan att styrsystemet registrerar eld Hela det normala startförloppet går utan att styrsystemet registrerar eld. Ett nytt startförsök görs kort därefter, med den skillnaden att startbränsledosen reducerats till cirka 50 %, samt att en kortare tändningstid tillåts. Dessa parametrar kan ändras i avancerat-menyn, detta skall dock endast göras av kunnig fackperson. Misslyckas brännaren även i sitt andra försök, stoppas funktionerna och displyen blinkar och ett felmeddelande visas. OBS! Försäkra er om tillräcklig rökgastemperatur. Rökgaserna skall minst hålla 80 C en meter ner från skorstenens mynning, vid lägre temperaturer bör sotaren i kommunen rådfrågas. Är rökgaserna kallare än 80 C vid mätning under en förbränningscykel finns risk för kondensskador i skorstenen. (29)

8 Användning av pelletsbrännaren Iwabo 30 & 48 kw är avsedd att monteras i värmepannor, för uppvärmning av lokaler. Pelletsbrännaren monteras i det för anläggningen bäst lämpade eldutrymmet. Eldstaden bör ha ett minsta eldstadsutrymme av djup 500 mm, höjd 400 mm och bredd 300 mm. Om eldstaden är högre men ej så lång som måtten anger, kan gashalsen med fördel snedkapas. Pelletsbrännaren monteras så att tillräckligt utrymme för normal service och underhåll kan utföras. Rekommendationen är att ha minst ha 0,6 meter fritt utrymme bakåt och på sidorna från brännaren. Pelletsbrännaren kräver luft till förbränningen, kontrollera därför att det finns en tilluftsventil i pannrummet. Tilluftsventilen skall minst ha samma area som skorstenen, och skall vara öppen. Pelletsbrännare får driftsättas först efter att det säkerställts att röken har fri passage genom pannan och ut via godkänd skorsten. En bygganmälan till kommunen måste göras vid ändring av uppvärmningssätt. Iwabo 30 & 48 kw tillförs pellets av extern pelletsskruv, från pelletsförråd. Pelletsskruven bör luta i en stigande vinkel av för bästa funktion och jämnast frammatning av bränslepellets. Pelletsskruven som används bör mata cirka kg/timme vid kontinuerlig (oavbruten) drift. Pellets förvaras i fuktfritt och väl ventilerat utrymme, eller i speciellt anpassade förvaringskärl. OBS! Iwabo kw byggs av högkvalitativa komponenter, som inte får ersättas av reservdelar som håller sämre kvalitet än originalkomponenterna. Vid byte till annat än originaldelar gäller inga garantier. Pelletsrekommendationer Pellets av god kvalitet bör användas för att undvika onödiga driftstopp. Träpellets är tillverkat av ren träråvara som t. ex sågspån och flis som är restprodukter från skogsindustrin. Träpellets innehåller normalt inga främmande ämnen utan använder träets eget lignin som bindemedel. Dock finns det pellets med tillsats av stärkelse eller wafolin som bindemedel. Träpellets har låg fukthalt (6-10 %) och askhalt (cirka 0,5 %) vilket gör att energiinnehållet är högt och förbränningsegenskaperna blir goda. Pelletsdata Diameter: 6-10 mm Längd: max 4 x diametern Finfraktion: max 4 % Energiinnehåll: 3120 kwh/m kwh/ton Torrhalt: cirka 92 % Svensk standard: SS (29)

9 Menyknapparnas funktioner Med menyknapparna under displayen kan brännarens funktioner ställas in. Vad som går att ställas in kan även ses under leveransinställning. Att ändra inställningar av pelletsbrännaren = Meny/Enter. Ger tillträde till de olika menyerna samt läser in och sparar förändringar av inställningar. = Backar i menyerna samt minskar inställbara funktionsvärden. = Stegar upp i menyerna samt ökar inställbara funktionsvärden. = Ut/Exit. Utgång ur menyträdet utan att spara (samt ångra ingång i menyn). Vad som går att justera i brännarens inställningar för normalanvändaren, framgår av följande tabell. MENY Betydelse / förklaring EFFEKTLÄGE Vilket effektläge som önskas och effektstyrning, se sidan 15 PELLETSTRIM Justera mängden tillförd pellets LOGGNING Loggar felen i brännaren för uppföljning URELDNING Tvinga brännaren till ureldning MENY/AVANCERAT Tillträde till avancerat-menyn via kod 9(29)

10 Displaytexter vid eldning mot pannans termostat Standbyläge PAUS OFF FC: 0 % Ingenting i brännaren skall vara aktiverat. Brännaren väntar på startsignal från termostaten. Vid termostattillslag aktiveras Steg 1 testblåsning TESTBLASNING ON FC:? % Fläkten startar på en i förväg vald tid, beroende på vad fotocellen registrerar går programmet vidare till steg 2 eller 3. Steg 2 startbränsledos TANDNING 1 ON FC:? % Startbränsledosen matas in i brännaren och programmet väntar på eldsignal från fotocellen. Steg 3 övergångsfas OVG.FAS??KW Övergångsfasen startar, fotocellen och styrsystemet har registrerat eld. Små doser pellets matas in i brännaren. Varje matningsfas ökas stegvis ON FC:? % tills rätt pelletsmängd erhålls. Steg 4 eldning ELDNING??KW Eldningsfasen pågår tills termostaten bryter. ON FC:? % Termostaten bryter Steg 5 ureldning URELDNING OFF FC:? % Termostaten har nu brutit och brännaren gör en ureldning. I slutskedet av ureldningen görs en rensblåsning. Steg 6 åter till standbyläget 10(29)

11 Displaytexter vid eldning MED BIFOGAD panntemperatursensor Skillnaden med att elda mot pannans termostat är att aktuell panntemperatur visas i displayens nedre vänstra hörn. Standbyläge PAUS 78 FC: 0 % Ingenting i brännaren skall vara aktiverat. Brännaren väntar på startsignal från termostaten. Vid termostattillslag aktiveras Steg 1 testblåsning TESTBLASNING 72 FC:? % Fläkten startar på en i förväg vald tid, beroende på vad fotocellen registrerar går programmet vidare till steg 2 eller 3. Steg 2 startbränsledos TANDNING 1 71 FC:? % Startbränsledosen matas in i brännaren och programmet väntar på eldsignal från fotocellen. Steg 3 övergångsfas OVG.FAS??KW Övergångsfasen startar, fotocellen och styrsystemet har registrerat eld. Små doser pellets matas in i brännaren. Varje matningsfas ökas stegvis 71 FC:? % tills dess att rätt pelletsmängd erhålls. Steg 4 eldning ELDNING??KW Eldningsfasen pågår tills termostaten bryter. 74 FC:? % Termostaten bryter Steg 5 ureldning URELDNING 82 FC:? % Termostaten har nu brutit och brännaren gör en ureldning. I slutskedet av ureldningen görs en rensblåsning. Steg 6 åter till standbyläget 11(29)

12 Menytexter PAUS Brännaren står i standbyläge. OFF FC: 0 % Tryck in M knappen EFFEKTLÄGEN ENTER EXIT Ändring av brännarens effekt. 30 kw kw, 48 kw kw Effektstyrningsfunktioner finns som undermeny, se sidan 15 Tryck in + knappen PELLETSTRIM Finjustering av den tillförda mängden pellets. Justering behövs ej om rätt vikt ställts in i avanceratmenyns ENTER EXIT INTRIMMNING. Tryck in + knappen LOGGNING ENTER EXIT Loggning av de tio senaste felen. Om brännaren stannar och larmar, är loggningen till god hjälp vid felsökning. Tryck in + knappen URELDNING Skall brännaren rengöras, eller den av annan orsak stannas under drift, tryck för att utföra ureldning. För återstart av brännaren efter ut- ENTER EXIT förd uraskning, tryck för att göra brännaren startklar. Tryck in + knappen MENY/AVANCERAT För tillträde till denna meny krävs en kod. Avanceratmenyn skall endast användas av person med god kännedom om brännarens ENTER EXIT programfunktioner 12(29)

13 Leveransinställning Brännaren är leveransinställd enligt följande: Allmänt tillgängligamenyn Meny Inställda värden Val Inställbart *Effektläge 24 kw, 40 kw kw, kw kw Pelletstrim 95% % % Ureldning 90 sek. Ställbar i avanceratmenyn sek. Loggning Ej ställbar Ej ställbar Meny/avancerat slumptal +5 * Undermeny: effekt, effektstyrning och pannkonstant, se sidan 15. Loggning betyder att styrsystemet lagrar de senaste tio fel-koderna. Se mer om detta under rubriken felsökning. Avanceratmenyn Meny/Avancerat Fabriksinställt Min - Max Enhet 30kW 48kW 30kW 48kW Effektläge 24 kw 40 kw kw kw Kilowatt Tändningsinställning * Tänddos 1 100%, 200 g 100%, 250 g % Gram/Procent * Tändtid s s Sekunder * Tänddos 2 50%, 100g 50%, 125 g % Gram/Procent * Tändtid 2 240s s Sekunder Testblåstid 15s s Sekunder Övergångstid * Övergångstid kW, 120s 0-36kW, 120s s Sekunder * Övergångstid kW, 180s 36-48kW, 180s s Sekunder Övergångsmatning 15% % Procent 1000 rpm 1250 rpm rpm (under tändfasen) RMP Fläkt RPM Drift rpm 100% % Procent Urblåsningstid 45s s Sekunder * Renblåsningstid 2s 0-10s Sekunder * Eldtid 120min 0-360s Minuter Eldkänslighet 50% 40-80% Procent Termostatval Extern Extern-Intern Termostatval Språk Svenska Svenska, Engelska, Tyska, Finska Språk Intrimmning/Energi 1500g g Gram/6 min. Drifttid skruv Timmar Test (end. engelsk text) Auto/Manuell Inställningar Se avancerat Meny/loggning Lagrar felkod Se avancerat * = undermenyer 13(29)

14 Ändring av leveransinställning Vid ändring av inställning, stega fram till önskad meny/parameter. Tryck på knappen och möjlighet till ändring ges. O: visar vad det inställda värdet är, N: ändras till önskat värde. Öka värdet med knappen, minska värdet med knappen. Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen. Ångra ingång i meny/parameter genom att trycka på knappen. Gör inga justeringar innan ni läst hela manualen. Exempel EFFEKTLAGE 0:1 N:2 knappen sparar nytt värde, knappen ångrar ingång i vald meny/parameter. Panntemperatursensor Vid användning av brännarens panntemperatursensor, krävs justering av två parametrar. Välj tillslagstemperatur, när knappen åter trycks in lagras värdet och frånslagstemperaturen kan justeras. När knappen trycks in, lagras värdet. Skillnaden mellan tillslagstemperatur och frånslagstemperatur måste minst vara 5. Fabriksåterställning Fabriksinställningen kan återfås genom att stega till avanceratmenyn och ange kod. Stega till inställningar och tryck in knappen, gå till fab.aterstallning och tryck in knappen igen, då laddas fabriksinställningen in igen. I denna menybild kan även egna inställningar sparas. Stega med knappen till ladda inst?, spara inställningarna med knappen. Vid ångra tryck på knappen. Intrimning av pelletsmängden Före driftsättning av brännaren skall en inställning av matningsmängden göras. Detta görs i avanceratmenyns parameter INTRIMNING. Termostaten får ej kalla på värme när detta skall göras. Ställ först parametern energiinnehåll till det energivärde som pelletsleverantören angett. Om leverantören anger 4,8 kw/kg, ställs parametern till 48 osv. Knyt en plastkasse på skruvens utloppsdel, stega fram till INTRIMNING och följ instruktionerna. Väg pelletsen som matats fram, ställ in vikten i gram med / knapparna och tryck för att lagra värdet. Värdet måste lagras inom 15 minuter, i annat fall återgår brännaren till pausläget. Väg med noggrann våg. När dessa parametrar är inställda, justerar styrsystemet själv samtliga matningsparametrar automatiskt. 14(29)

15 Effektstyrningsfunktion Med denna funktion kan du få din brännare att själv styra sin effekt för att bibehålla en konstant temperatur i panna/tank. För att detta ska fungera är det några förutsättningar som måste vara uppfyllda: 1. Temperatursensor (Temp.sensor) aktiverad under TERMOSTATVAL i avanceratmenyn. Temperatursensorn ska sitta i den del av systemet där du vill bibehålla en konstant temperatur. 2. Till- och frånslagstemperatur inställda. Dessa temperaturer fungerar som vanligt med att slå på/av brännaren. Önskad måltemperatur för effektstyrningen hamnar mitt mellan dessa temperaturer. Som exempel: Tillslagstemperatur på 70º och frånslag på 80º, då försöker styrsystemet att bibehålla en temperatur på 75º i systemet. 3. Effekt Min och Effekt Max ska vara inställda för din anläggning under EFFEKTLAGEN i avanceratmenyn. Värderna för effektregleringens lägsta resp. högsta effekt, ställ in så att din brännare går bra i pannan. Pannan måste kunna ta emot Effekt Max, och Effekt Min ställs så rökgastemperaturen inte sjunker för lågt. 4. Effektstyrning satt till 1 (på) under EFFEKT INST. i huvudmenyn. Detta aktiverar effektstyrningen. 5. Pannkonstant vald under EFFEKT INST. i huvudmenyn. Denna parameter bestämmer hur ofta en ändring av effekten görs. Ett högre värde ger längre tid mellan ändringarna. Ändring av värdet får göras vid behov från system till system. Då alla ovan nämnda kriterier är uppfyllda och inställda kommer brännaren starta då temperaturen sjunker under tillslagstemperaturen. Brännaren kommer sedan att själv justera effekten för att försöka bibehålla måltemperaturen (som är mitt emellan till- och frånslagstemperaturerna). Är temperaturen under måltemperaturen höjs effekten Är temperaturen över måltemperaturen sänks effekten Sjunker temperaturen snabbt höjs effekten (även om temperaturen är över måltemperaturen, t. ex vid stort varmvattenuttag) Stiger temperaturen snabbt sänks effekten (även om temperaturen är under måltemperaturen, vid minskat varmvattenuttag) Stiger temperaturen och effekten är redan på Effekt Min och temperaturen går över frånslagstemperaturen slås brännaren av Är brännaren avslagen och temperaturen sjunker under tillslagstemperaturen startas brännaren 15(29)

16 Montagebeskrivning Iwabo 30 & 48 kw monteras av utbildad fackman. Brännaren monteras med fördel högt i eldstaden, detta medför långa drifttider innan pannan behöver tömmas från aska. Skruva fast fästramen (A) i avsedd pannöppning, fastsättningen är olika beroende av panntyp. Nya pelletspannor har oftast en bra beskrivning om hur en brännare ansluts, och vilka tillbehör som rekommenderas. Skruva fast ramen och se till att skruvskallarna ej kolliderar med brännarens bockade förstärkning. Brännaren ansluts sedan mot monteringsram och panna, med de medföljda anslutningsrattarna (B). Utloppsdel Pelletsslang A Fallrör B Montera pelletsförrådet och pelletsskruven. Utloppsdelen på pelletsskruven och fallröret på brännaren skall ha ett minsta höjdavstånd av 500 mm. Utloppsdelen och fallröret skall vara förskjutna minst 150 mm från varandra i sidled. Fyll förrådet med pellets, anslut pelletsskruvens stickpropp i vägguttag (230V~). Låt pelletsskruven gå tills en jämn frammatning av pellets sker. Ett tips är att knyta en plastkasse på skruvens utloppsdel, för att samla upp pelletsen som matas fram. Montera pelletsslangen mellan utloppsdel och fallrör, justera längden på slangen. Slangen skall ej vara spänd men inte heller få sådan böjning att pelletsen riskerar att fastna 16(29)

17 Start av pelletsbrännaren Brännaren startar automatiskt vid drifttermostatens tillslag, tänder och brinner tills drifttermostaten bryter. Alternativt styrs brännaren med panntemperatursensorn som ansluts på kretskortets övre högra sida vid anslutningen märkt med TS1-kontakten. Se till att kontaktens låsning hoppar i sitt läge. Använd medföljande kabelgenomföring. Stoppa driften av pelletsbrännaren Brännaren stoppas via drifttermostatens frånslag, eller genom en tvingad ureldning från menyn. OBS! Akutstopp Akutstopp av brännaren görs via pannans huvudströmbrytare. Rengöring och skötsel Brännaren skall rengöras efter en pelletsförbrukning på 2000 kg, förutsatt att pannan klarar av askmängden innan pannan är full, och att anläggningen eldas med pellets av god kvalitet. Sotning av pannans konvektionsdelar, rekommenderas till minst två gånger i månaden. 1. Rengör rostrets hål med borr eller annat lämpligt föremål. 2. Borsta rent gashals, roster och undersidan av rostret med en stålborste Förvara alltid aska i slutet kärl av obrännbart material. Årlig skötsel eller vid behov (utförs av fackperson): Utför en ureldning och bryt strömmen med pannans huvudströmbrytare. Låt brännaren svalna innan brännaren lossas från pannan. 1. Lossa kåpan och rengör fotocellen med trasa och mjukt slipmedel (tandkräm). Var aktsam med bandkabeln till display och knappsatsen. 2. Rengör fläktvingarna i fläkten. Lämpligt är att blåsa försiktigt med tryckluft. 3. Lyft bort rostret och rengör asklådan från rester. 4. Kontrollera rensblåsrören och vid behov rensa dessa. 5. Återmontera delarna. 6. Rengör förråd och pelletsskruv från finfraktioner. 7. Kontrollera pelletsslangens kondition. 8. Kör skruven via vägguttag (230V~), mata fram pellets. 9. Gör en intrimning av brännaren. 17(29)

18 Felsökning Brännaren har stannat Kontrollera vilket larm som presenteras i displayen. Är displayen svart och utan text, kontrollera pannans överhettningsskydd. Hjälper ej detta har troligen brännarens överhettningsskydd lösts ut. Detta återställs genom att bryta spänningen till brännaren, demontera kåpan och tryck på metallblecket mellan anslutningarna på överhettningsskyddet. Överhettningsskyddet är placerat mot fallröret rakt ovanför fläkten. Efter återställning återmonteras kåpan och brännaren kan åter strömsättas. Brännarens överhettningsskydd löser ut vid 90 C. Display text, larm som pressenteras i displayen. Orsak Fel-kod i Loggen FEL: TANDNING Misslyckats med båda tändförsöken. 10 MISSLYCKAD * Tappat ljus under eldning. 11 FEL: ELDSENSOR Fel på fotocell, onormalt ljus. 12 FEL: KRETSKORT Temperaturen under kåpan är för hög. 13 OVERHETTAT FEL: TEMP- Fel på panntemperatursensorn till 14 ERATURSENOR LAG inbyggda drifttermostaten. FEL:TEMP- Fel på panntemperatursensorn till 15 ERATURSENSOR HOG inbyggda brännartermostaten. FEL: OPTO- Fel på kretskortet. 16 KOPPLARE FEL: FLAKT- Fläkt går när den ej ska. 18 GAR FEL: FLAKT- Fläkt går ej när den ska. 19 STOPP FEL: FLAKTFART Fläkt går med för låg hastighet. 20 * Misslyckats med första tändförsöket. 21 FEL: MATARSKRUV- Pelletsskruv ej ansluten. 22 FEL FEL: URELDNING Fotocellen har ej fått mörker på 15 minuter i 23 MISSLYCKAD ureldningsfasen. FEL: TAPPAT LJUS UNDER ELDNING Tappat ljus under eldning och misslyckats att tända om. 24 * Dessa felkoder presenteras ej i displayen men loggas som felkod. 18(29)

19 Möjliga orsaker till fel Felkod Möjlig orsak Åtgärd 10 Pelletsskruven matar ej tillräckligt med Gör en intrimning. pellets. Slut på pellets i förrådet. Säkring till tändningen trasig. Glödspiralen trasig. Fotocellen behöver rengöras. Fyll förrådet Byt säkring 6,3A Byt spiralen 48 Ώ +/- 5% Rengör fotocellen 11 Pelletsskruven matar ej tillräckligt eller för mycket pellets. Slut på pellets i förrådet. Fotocellen behöver rengöras. Gör en intrimning. Fyll förrådet. Rengör fotocellen. 12 Kortsluning i eller fel på fotocellen. Byt fotocellen 13 För hög temperatur i pannrummet. Åtgärda värmeläckage. 14 Fel i panntemperatursensorn. Byt sensorn 15 Fel i panntemperatursensorn. Byt sensorn 16 Fel på kretskortet. Byt kretskortet 18 Fläkten går även när brännaren står i Byt kretskortet pausläge. 19 Fläkten går ej när den ska. Byt fläktsäkringen 800 ma (ska vara snabb säkring: F800 ma), kontrollera anslutningar, byt fläkten. 20 Fläkten går trögt. Rengör fläkten, byt fläkten 21 Missat startförsök 1. Utför intrimning 22 Fel matarskruv. Anslut pelletsskruven 23 Felaktigt intrimmad. Utför intrimning 24 Pelletsskruven matar ej tillräckligt eller för mycket pellets. Slut på pellets i förrådet. Fotocellen behöver rengöras. Gör en intrimning Fyll förrådet Rengör fotocellen. 19(29)

20 Reservdelskatalog Art. nr. Reservdel Adapterplåt anslutning motorväxel / internt matarrör Asklåda 30 kw Asklåda 48 kw Askurblåsningssats Display Eluttag externskruv Fotocell / fotomotstånd LD Fläkt med rotationsavkänning Ziehl 30 kw Fläkt med rotationsavkänning Torin 48 kw Fläktkåpa Fästplåt glödspiral Fästram Gashals / roster komplett 30 kw Gashals / roster komplett 48 kw Glödspiral Gränslägesbrytare Kabelsats till glödspiral Kabelsats fläktövervakning 30 kw Knappsats för display Kontakt 3-polig hane (snap in) Kontakt 3-polig hona Kontakt 4-polig hane (snap in) Kontakt 4-polig hona med 2 meter kabel Kretskort 30 kw Kretskort 48 kw Matarskruv intern Motoradapter ansl. mellan motorväxel och internskruv Motorväxel för internskruv SPG Ratt 35 x 25 M8 härdplast Rörpinne 4 x 26 fjädrande Sekundärluftmunstycke Temperatursensor Tätningsfilt mellan panna och monteringsram Tätningssnöre mellan monteringsram och brännare 20(29)

21 EL-SCHEMA F1 = Fläkt 800mA F2 = Extern pelletsskruv 1A F3 = Tändning 6,3 A F4 = Intern pelletsskruv 800mA F5 = Askurblåsning 800mA 21(29)

22 Plintar och anslutningar F1 F2 L N VAC - FAS VAC - NOLLA VAC - TERMOSTATFAS 4. FLÄKT - NOLLA 5. FLÄKT - FAS 6. SKRUV - NOLLA 7. SKRUV - FAS 8. TÄNDNING - NOLLA 9. TÄNDNING - FAS 10. INTERNSKRUV - NOLLA 11. INTERNSKRUV - FAS F3 F4 F PE PS LEV TS1 TS2 O2 FAN ASH 12. BLÅSRELÄ POTENTIALFRITT 13. BLÅSRELÄ POTENTIALFRITT 14. SKYDDSJORD 15. FC 16. FC N/A TEMPSENSOR N/A N/A FLÄKTAVKÄNING N/A F1 = Fläkt 800mA F2 = Extern pelletsskruv 1A F3 = Tändning 6,3 A F4 = Intern pelletsskruv 800mA F5 = Askurblåsning 800mA 22(29)

23 Ordlista Area Ytstorlek Aska Restprodukt vid förbränning Askutrymme Utrymme i pannan där askan samlas Avanceratmeny Används av kvalificerad användare Bryttemperatur Övre panntemperatur som önskas Bränslepelletsen Trä sammanpressat till små stavar Digitaltermostat Styr pannans temperatur med elektronik Display Informationsfönster, där aktuell status ges Drifttermostat En bimetallkontakt som förändras av temperatur Dykrör Rör med botten som går in i pannans vatten Effekten Hur mycket värme som krävs Effektlägen Vilket kilowatt-tal som används Eldutrymmet Utrymme i pannan där flamman frigörs El-tändning Tänder pelletsen med en glödspiral Energivärde Energiinnehåll i pelletsen räknas kw/kg Externskruv Pelletsskruv som tillför brännaren pellets Fallröret Leder pellets till fallschaktet Fallschaktsprincip Leder pellets till rostret Fastbränsleeldning Allt brännbart som ej är i vätskeform Finfraktion Trädamm och sågspån Fläkt, fläkten Komponent som tillför luft till förbränningen Fotocell(en) Komponent känslig för ljusförändringar Fästram Detalj att montera mellan panna och brännare Förbränningen Värmeavgivande process Förbränningsluft Tillför syre till förbränningen Förbränningsutrymmet Del i pannan där lågan frigörs Konvektionsdel(arna) Värmeupptagande yta i pannor Loggning Sparar information för uppföljning Menyknappar Knappar att styra och ge kommandon Panntemperatursensor Komponent känslig för temperaturförändringar Pelletsskruven Transporterar pellets från förråd till brännare Pelletsslangen Leder pellets från pelletsskruven till fallröret Programfunktioner Valbara reglerprocesser Programmet Reglerar hela förbränningsprocessen Roster, rostret Detalj i brännaren där förbränningen sker Startbränsledos Mängd pellets som krävs vid upptändning Styrsystemet Kretskort med processor, styr olika reläfunktioner Termostaten Styr, start och stopptemperaturerna Termostattillslag Startsignal till brännaren Tillslagstemperaturen Önskad lägsta panntemperatur Tilluftsventil Friskluftsintag till byggnad/rum Undertrycket Vakuum i förbränningsutrymme Uraskning Rengör rostret inför nytt drifttermostattillslag Ureldning Process som bränner bort pellets vid frånslag Verkningsgrad Andel energi som pannan tar tillvara, räknas i % Övergångsfas Process mellan tändning och normaleldning Överhettningsskydd Säkerhetskomponent 23(29)

Instruktionsbok. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo villa S2 Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (33) 2009-09 Innehåll VIKTIG INFORMATION...

Läs mer

IWABO FASTIGHET 48 kw

IWABO FASTIGHET 48 kw INSTRUKTIONSBOK 2008-09/utg.3 IWABO FASTIGHET 48 kw PELLETSBRÄNNARE Kompletterande manual för servicetekniker/installatörer METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

IWABO 30 kw INSTRUKTIONSBOK PELLETSBRÄNNARE. 2008-09/utg.3

IWABO 30 kw INSTRUKTIONSBOK PELLETSBRÄNNARE. 2008-09/utg.3 INSTRUKTIONSBOK 2008-09/utg.3 IWABO 30 kw PELLETSBRÄNNARE METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 Info@metrotherm.se www.metrotherm.se Innehållsförteckning Garantier...2

Läs mer

Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3. Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4

Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3. Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4 Innehållsförteckning Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3 Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4 Ingående komponenter... 5 Kretskort 4.1 24V fläkt... 6

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0943-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031429 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Ifylles när produkten är installerad 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

Instruktionsbok. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo villa S2 Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (31) 2011-09 INNEHÅLL Viktig information...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

TORSBY-UGNEN AB MANUAL PELLETSBRÄNNAREN TB MINI Rev nr Datum Sidan TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI

TORSBY-UGNEN AB MANUAL PELLETSBRÄNNAREN TB MINI Rev nr Datum Sidan TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI TBM:11.1 2005-10-04 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 3 1.1.1 Vitala delars namn och placering... 3 1.1.2 Uppstartsförlopp...

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter Brännaren skall vara ansluten till panna med fri passage genom rökgaskanalen. bränslet skall förvaras fuktfritt och vara

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

Instruktionsbok. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo villa S1X Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1(29) 2011-04 2(29) 2011-04 innehåll

Läs mer

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA 2001-06/5 INSTRUKTIONSBOK (BRUKSANVISNING) IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA Marknadsavd, huvudkontor Tillverkning, order och och säte: servicefrågor: NE Naturenergi AB NE Naturenergi AB Björnnäsvägen

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING

INSTALLATIONS- ANVISNING INSTALLATIONS- ANVISNING Styrning CC05 för Pelletskamin K6 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 1/15 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 2/15 Innehållsförteckning

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

Bruksanvisning & Manual. Pelletsbrännare 20 120 kw

Bruksanvisning & Manual. Pelletsbrännare 20 120 kw Bruksanvisning & Manual Pelletsbrännare 20 120 kw Innehållsförteckning TEKNISKA DATA... 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 6 Förbud... 6 Kontrollera att:... 6 MONTERINGSINSTRUKTION... 7 STYRSYSTEM OCH INJUSTERING...

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING AV ULMA VARMLUFTSPANNA 20-40kW

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING AV ULMA VARMLUFTSPANNA 20-40kW INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING AV ULMA VARMLUFTSPANNA 20-40kW 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Funktion & beskrivning 3 3. Måttbeskrivning 5 4. Teknisk data 7 5. Installation

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

Instruktionsbok. Pelletseldning för villa

Instruktionsbok. Pelletseldning för villa Instruktionsbok Iwabo villa-s1x Pelletseldning för villa Naturenergi IwaboAB Björnnäsvägen 25, SE-823 30 Kilafors Tel +46(0)278-63 64 30, Fax +46(0)278-63 64 40 www.naturenergi.se 2007-1/2 Iwabo Villa-S1X

Läs mer

Bruksanvisning & Manual Pellets/Flisbrännare Rörligt Roster 30 kw 1500 kw

Bruksanvisning & Manual Pellets/Flisbrännare Rörligt Roster 30 kw 1500 kw Bruksanvisning & Manual Pellets/Flisbrännare Rörligt Roster 30 kw 1500 kw Innehållsförteckning TEKNISKA DATA... 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 6 Förbud... 6 Kontrollera att:... 6 MONTERINGSINSTRUKTION... 7

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Drift och underhåll AgroTec-brännaren

Drift och underhåll AgroTec-brännaren Drift och underhåll AgroTec-brännaren INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL AGROTEC MED MAXEFFEKT ca 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

eurofire 30kW Med Millennium 3 styrning

eurofire 30kW Med Millennium 3 styrning eurofire 30kW Med Millennium 3 styrning Datum 080303, rev 3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS 3 GARANTIVILLKOR

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa Instruktionsbok Iwabo villa-s1 Pelletseldning för villa Naturenergi IwaboAB Björnnäsvägen 25, SE-823 30 Kilafors Tel +46(0)278-63 64 30, Fax +46(0)278-63 64 40 www.naturenergi.se 2006-11/6 Iwabo Villa-S1

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Iwabomatic X-50 FLISELDNINGSMÄSTAREN

Iwabomatic X-50 FLISELDNINGSMÄSTAREN Iwabomatic X-50 FLISELDNINGSMÄSTAREN Fliseldningsutrustningen IWABOMATIC X-50 o är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. o får inte eldas med några andra brännbara

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv 11899064 R2 SV Janfire 2009 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Datum 040810, rev 7. eurofire. 2000-talets pelletsbrännare. Cert. Nr 319901

Datum 040810, rev 7. eurofire. 2000-talets pelletsbrännare. Cert. Nr 319901 Datum 040810, rev 7 eurofire 2000-talets pelletsbrännare Cert. Nr 319901 Innehållsförteckning Allmän viktig information...3 Garantivillkor... 3 Leveranskontroll... 3 Fritt utrymme kring brännaren... 3

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT Innehållsförteckning 1. Beskrivning...2 1.1 Ingående delar...3 1.2 Tekniska data...3 2. Installation...4 2.1 Placering...4 2.2 Åtkomlighet...4 2.3 Brandsäkerhet...4

Läs mer

Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan.

Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. Fliseldningsmästaren Tekniska data Fliseldningsutrustningen Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. Får inte eldas med några andra brännbara material. Bränsle

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

MANUAL FÖR RB20. Det är viktigt att du läser igenom manualen så du på ett enkelt sätt kan installera brännaren och starta den

MANUAL FÖR RB20. Det är viktigt att du läser igenom manualen så du på ett enkelt sätt kan installera brännaren och starta den MANUAL FÖR RB20 Det är viktigt att du läser igenom manualen så du på ett enkelt sätt kan installera brännaren och starta den 1 2 3 4 5 6 7-9 10 11 Innehåll Montering och kontroll Skorstensspjäll och START

Läs mer

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa Instruktionsbok Iwabo villa-s1 Pelletseldning för villa Naturenergi IwaboAB Björnnäsvägen 25, SE-823 30 Kilafors Tel +46(0)278-63 64 30, Fax +46(0)278-63 64 40 www.naturenergi.se 2006-09/5 Iwabo Villa-S1

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

TERMOMAT 3 Laddningsautomatik för pellets- eller oljepanna med tank MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT 3 Laddningsautomatik för pellets- eller oljepanna med tank MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 0 TERMOVAR 55 60 50 65 O 45 C 70 COLD 65 70 60 75 55 O 80 C MODEL NO. TM3 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 65 60 55O C 5VA 50Hz 70 75 80 4A (TM3G1 (SE) 05 01) TERMOMAT 3 Laddningsautomatik för pellets- eller

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

BRUKSANVISNING Bio 650 kw

BRUKSANVISNING Bio 650 kw D00160 2011 v.1 BIOUGN BRUKSANVISNING Bio 650 kw För den som använder Mepu-produkten. Tack för att ni har valt en produkt av hög kvalitet tillverkad av Mepu Oy. I över 25 års tid har produkter från Mepu

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING. ULMA AirMove 1500 Vakuumenhet

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING. ULMA AirMove 1500 Vakuumenhet INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING ULMA AirMove 1500 Vakuumenhet 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Beskrivning 3 2. Uppackning 3 3. Installation 3 4. Service av motorenhet 5 5. Inställningar samt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor.

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. GILLES VÄRMEPANNOR - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. HPK-RA 12,5-160 - Högpresterande pelletspanna. Pannan tillverkas enligt de högsta kvalitetskraven. All svetsning sker så att inga spänningar

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution)

Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution) Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution) 11899026 R2 SV Janfire 2008 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Rögasfläktstyrning

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Rögasfläktstyrning INSTALLATIS- OCH BRUKSANVISNING Rögasfläktstyrning FLÄKTSTYRNING v0091210a Allmänt Ariterm Vedo har rökgasfläkt som standard. I fläktsystemet ingår en styrenhet, som driver rökgasfläkten under förbränningsfasen

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer