INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering"

Transkript

1 Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida

2 VAL OCH BEDÖMNING AV PANNA OCH SKORSTEN Vid val av pannan skall följande aspekter beaktas; pannans effekt, elstadens storlek, eldstadens utformning,pannans konvektionsdel, hålets (luckans) utformning där brännaren skall monteras samt det ursprungliga eldningssättet. Pannans effekt anges oftast som effekt vid eldning med olja. För pelleteldning krävs beroende på panntyp ca 100% större angiven oljeeffekt än pelletbrännarens effekt. Exempelvis en panna med angiven oljeeffekt på 30 kw är bra för 15 kw vid pelletseldningen. Eldstadens storlek och utformning är viktig. Höjden ovanför brännkoppen när brännaren är monterad bör vara mer än 100 mm, eftersom lågan inte får träffa kylda delar av panna innan den är helt utbränd. Detta orsakar att lågan kyls ner och slocknar innan den hinner förbränna alla brännbara gaser. Som följd av detta får man sotbildning på de ytorna, vilket i sin tur minskar pannans verkningsgrad och orsakar ökade utsläpp. Med hjälp av en lågriktare kan dessa problemen överbyggas. Askan skall kunna samlas i botten utan att störa gasflöde till rökkanaler. Pannans konvektionsdel är den del som absorberar värme från de rökgaser som passerar. Den bör vara lätt att sota och göra ren. Hålets storlek (i pannans kropp eller luckan ) där brännaren kommer att monteras måste vara minst 180x180 mm. Pannans eldnings sätt. Pannan måste vara en undertryckseldad panna där undertrycket ska ligga mellan 15 och 20 Pa. Undertrycket skall kunna regleras med rökgasspjäll. Montering av justerbar motdragslucka rekommenderas. I kombi pannor som är avsedda för olja och vedeldning är det i princip bästa alternativet att välja oljebrännarens plats för att montera pellets brännare i (om möjligt). Vattenvolym i pannan har ingen större betydelse. Om ackumulatortank finns är det lämpligt att använda denna då brännaren arbetar effektivare p g a att eldningsperioderna blir längre med färre uppstarter och stopp. På pannan skall finnas en dubbeltermostat (drift och säkerhetstermostat även kallad maxtermostat ) 2

3 MONTERING Anslutningsplåten som följer med brännaren är gjord för att passa de flesta i marknaden förekommande pannor. Detta innebär att Du måste anpassa plåten till aktuell panna. Man kan göra så här : Ta en bit kartong som är lika stor som anslutningsplåten Tryck den mot anslutnings plåten för att få avtryck från det fyrkantiga hålet och skär hålet sedan med kniv eller sax Tryck sedan kartongen mot pannans (luckans) öppning. Se till att den fyrkantiga hålet hamnar vågrätt. Nu kan Du se om det behövs anpassa yttre konturer på plåten. Ta avtrycken eller rita konturer. Om det finns några befintliga gängade hål som kan användas för att fästa anslutningsplåten ta avtrycken från dem genom att knacka på kartongen ovanpå hålen. Om det inte finns några hål måste de borras. Placera hål så att de inte tar i brännarflänsen eller låset på brännaren när den ansluts. OBS! Du får inte borra i pannans vattenmantel. Lägg kartongen på plats och rita hålbilden. Lägg kartongen på anslutningsplåten och rita av konturer och märk hålbilden med körnare. Kapa plåten om det behövs och borra hålen. Tryck plåten mot pannan (luckan) och märk ett hål. Borra och gänga detta hål och skruva sedan plåten på plats. OBS! Du får inte borra i pannans vattenmantel. Borra sedan och gänga resten av hålen. Fäst isoleringsmattan i plåten. Anpassa den efter plåten och skruva därefter fast plåten. Kartongen kan man spara som en mall och använda nästa gång på en likadan panna. Montera tätningsfläta i spåret runt brännarkoppen så att skarven kommer på undersidan. Använd gärna lite silikon eller dylikt i spåret som kommer att hålla flätan på plats. Flätan är klippt i rätt längd ( trots att den verkar kanske lite för lång) och Du ska trycka den så att den kommer längst ut i alla fyra hörn. För in brännare i pannan, justera skruvar på låsen och lås brännare. Justera benhöjd. Elanslutningen får endast utföras av behörig elektriker. När elanslutningen är färdig och matarskruven med tillhörande förråd är på plats då kan Du fortsätta till nästa fas. 3

4 FÖRE START Ställ effektväljaren på 0 och slå på huvudbrytaren. Den gröna kontrollampan på manöverboxen blinkar startklar. Utför kontroll av nivågivarens inställning. Lägg en pelletsbit på givaren inne i röret (alltså på den cylindriska delen). Lysdioden på givaren skall då inte lysa. I fall att den lyser då måste justeringen göras. Ta bort plast pluggen (bild 2) och skruva justerskruven moturs tills dioden slocknar (pelletsbiten ligger fortfarande på). Hitta läget där den tänds och slocknar när du vrider med och moturs och vrid den sedan ¼ varv medurs. Stoppa tillbacka plastpluggen. Ta bort pelletbiten och för fingret mot givaren. Då skall dioden tändas på en avstånd av ca 7 mm från givartoppen (se bruksanvisning). Koppla ihop sladdar från externmotor och brännare (3-poliga kontakter). Tryck knappen ext (externmotor). Externmotor ska då starta. Kontrollera om skruvspiralen roterar åt rätt håll genom att titta i utloppet.om Du för fingret mot givare lysdioden skall tändas och extern motor skall stanna. Bild 2 Bild 1 Montera nedfallsslangen med medföljande slangklämmor. Se till att slangen blir sträckt ( korta den vid behov). Det går lättare att montera slangen på brännaren om man smörjer röret på brännaren med t.ex. diskmedel, såpa eller smörjolja. Håll knappen ext intryckt tills pellets kommer fram till brännaren och fyller röret så att dioden på nivågivaren tänds. Då skall motorn stanna. Tryck knappen dos (doserings/intern motor). Då börjar doseringsskruven mata fram pellets. Håll knappen intryckt tills pelletsen börjar falla ner och i ytterligare sek så att doserings skruven blir genomfylld. Bryt huvudströmbrytaren.dra ut brännaren och töm brännkoppen från pellets. Se till att rosterplåten sitter rätt. Skjut brännare i pannan och lås den. Slå på huvudströmbrytaren. Den gröna dioden blinkar startklar. 4

5 START Ställ pannans drifttermostat på önskad temperatur ( rek. ca 80 grader). Vattentemperaturen i pannan bör då ligga lägre så att termostaten är sluten (kallar på värme). Om man startar brännaren när vattentemperaturen är högre eller t o m strax under ( termostaten frånslagen), då startar brännaren genom att den väntar i minst 35 min ( säkerhets tid ) eller längre då termostaten är fortfarande frånslagen. Då är det bättre att starta om brännaren för att slippa vänta. Bryt strömmen ställ väljaren på 0,vänta tills alla lampor på panelen slocknar, slå på strömmen igen, höj termostaten och välj effekt läge. När väljaren vrids till något effektläge (utom M läge) startar fläkten och blåser på max varv i 10 min (förblås). För att hoppa över den tiden gör så här: Effektväljaren står på 0.Panntermostaten skall vara tillslagen. Tryck på ext tills ext motor stannar (i fall att nivån i påfyllnings röret ligger under givaren och dioden på givaren är släckt). Håll knappen ext nertryckt och välj något effektläge (inte M ) utan att släppa knappen och håll den nertryckt tills brännaren startar (ca 5 sek). Då kan Du släppa knappen. Bild 3 5

6 PROGRAMMET funktions beskrivning Uppstart Efter att brännaren avslutat förblåset i 10 min, eller om man hoppar över den enligt ovan, börjar doseringsskruven mata fram pelletsen (70 sek), fläkten börjar blåsa (10 sek max varv) och samtidigt börjar elspiralen värmas upp (2 min 20 sek) och dioden elspiral lyser. Se funktionsdiagram. Efter 2 min 20 sek börjar strömmen till elspiralen pulsera ( slås av och på hela tiden det syns på panelen,lysdioden elspiral blinkar) och samtidigt börjar fläkten att pulsera (fläkt uppstart potentiometer längst ner som är fabriks inställd på 80 V). De pulsningar pågår i totalt 3 min och 40 sek (fast efter första 3 min ändrar de karaktär påslagningarna blir längre). Under den tiden då brännaren pulserar sker tändningen ( ungefär vid tionde fläktpulsningen). När pulsningarna upphör startar pelletsdoseringen ( först med långa uppehåll och sedan oftare ) och fläkten börjar blåsa kontinuerligt (först 2 min fläkt steg 1 och sedan fläkt steg 2/3 tills hela uppstarten är över). Hela uppstartfasen tar ca 13 min. Funktionsdiagram uppstart - FLEX A 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min Dosering Elspiral Fläkt uppstart Fläkt steg 1 Fläkt steg 2 (3) Fläkt steg 4 Fläkt full fart Förblås ( 10 min ) Start Uppstart efter vinterunderhåll eller start i M läge Till valt effekt 6

7 Drift Efter uppstartsfasen växlar programmet till det valda effektsteget och anpassar matningen och fläkthastighet. Då kan man börja göra injusteringar på de olika stegen. Doseringen (mängd bränsle som doseras) i respektive steg går att ändra på (se sidan 11). Luftmängden skall anpassas genom att varvtalet på fläkten justeras i varje steg var för sig, så att en bra förbränning åstadkommes. Doseringen sker normalt med 1 sekunds matningar och olika långa väntetider i respektive effektsteg. Justeringar av fläkten (luftmängd) För att ändra varvtal på fläkten måste man först avlägsna täckbrickan på styrpanelen som är skruvad med två skruvar. Där under finns potentiometrar genom vilka fläktvarvtalet ändras. Genom att vrida den lilla skruven medurs höjs varvtalet (luftmängd) och tvärtom moturs sänks varvtalet. Under brännaren i det bakre vänstra hörn sitter ett apparatuttag (se bild 5)där kan två stift från ett elinstrument (voltmeter) anslutas. eller motsvarande kontakt (kan beställas från Janfire) och på det viset ha kontroll över inställningen på fläkten. Fläkt potentiometrar Bild 5 Bild 4 Apparat uttaget Doserings potentiometer 7

8 Potentiometrarnas placering Potentiometer doserings längd (pelletsmängd) Fläktpotentiometer till effekt steg 4 (140 V) Fläktpotentiometer till effekt steg 2 och 3 (95 V) Fläktpotentiometer till effektsteg 1 (75 V) Fläktpotentiometer till uppstart (90 V) Bild 6 Värdena inom parantes är fabriksinställningar och gäller vid eldning av pellets med energiinnehåll 4,7-5,0 kw/kg och undertryck i pannan på 15 Pa. 8

9 PROGRAMMET funktions beskrivning Eldning av pellets med högre energiinnehåll kräver mer luft dvs. varvtalet (spänningen) på fläkten måste höjas. Rätta inställning uppnås endast med hjälp av en rökgasanalysinstrument. CO 2 värdet bör ligga mellan 9 och 12 % (undantaget steg 1 ( 7-10 % )) och CO värdet under 300 ppm. Brännare skall gå i 2-3 min i visst effektläge innan man gör några mätningar så att förhållandena i brännkoppen stabiliseras. Efter ändringen av fläktvarvtalet eller doseringslängden måste man av samma skäl vänta i ett par min eftersom luft - bränsle förhållandet kräver lite tid för att återfå balansen. Pannan skall vara tätt. För, otäta pannluckor orsakar felaktigt mätresultat då luften som inte medverkar i förbränningen späder rökgaser. Vid osäkerheten om pannans täthet en okulär besiktning av förbränningen rekommenderas.lågan bör vara gul till färgen. Om den är vitaktig och kort då är det för mycket luft. Om den är mörkgul eller rödaktig och lång då innebär det för lite luft. För lite luft orsakar att man får sot i pannan. För mycket luft sänker verkningsgraden och effekt. Pannverkningsgraden kan räknas ut enligt denna formel: η=100 [(T Tp )/ CO 2 x 0,69] CO 2 =koldioxiden (%) η = pannverkningsgraden (%) T =rökgastemperatur ( C) Tp =pannrumstemperatur( C) Från ovanstående framgår det att rökgastemperatur och CO 2 halten har avgörande betydelse för totalekonomi. Rökgastemperatur kan variera mycket på olika pannor beroende på pannans konstruktion och konvektionsytor. Rekommenderas montage av en rökgastermometer så att man har kontroll och låter inte rökgastemperatur stiga för mycket (max 30 C högre än vid nysotad panna ).Den ska ligga mellan 150 och 220 C. För låg rökgastemperatur orsakar kondens i skorsten ( skall vara minst 60 C 1m ifrån skorstens topp) och för höga sänker verkningsgraden.under perioden mellan två sotningar stiger rökgastemperaturen på grund av att pannans 9

10 PROGRAMMET funktions beskrivning Sommar och vinter drift I läge 1 och 2 slocknar brännaren varje gång termostaten bryter (vattentemperatur i pannan uppnår den inställda temperaturen på termostaten) och tänder om när termostaten slår på igen (om det har passerat 35 min från den senaste avbrytningen, annars väntar brännaren tills denna tid har gått). I läge 3 och 4 däremot, fortsätter det att brinna/glöda i brännaren vid en kraftig nedsänkt effekt på 0,6 kw( s k underhållsläge). En gång i minuten doseras det lite pellets (1 sek) och fläkten blåser i 10 sek (ettans läge). När termostaten kallar på värme svarar brännaren snabbt.dessa lägen (3 och 4) är lämpligare under vinterhalvåret då är värmeåtgången större och termostaten har korta frånslag. Samtidigt förlängs livslängden på tändelementet då det inte används så ofta. Manuel läge - M Används normalt när tändelementet (elspiral) är trasigt. Det är ett nödläge för att kunna elda tills spiralen byts. Det enda skillnaden mot treans läge (bortsett från upptändningen) är att brännaren försöker inte tända elektriskt efter strömavbrott. Detta innebär at man skall fortsätta i detta läge tills felet med tändningen är åtgärdat. Detta läge kan användas om man är tvungen att få brännaren ut ur pannan när det redan brinner i. Då larmar det på panelen och när brännaren återförs i pannan och larmet är återställt (väljaren på 0 och slå av huvudbrytare och på igen efter att alla dioder slocknar ) då fortsätter man elda genom att välja M läge och i senare skede (förutsättning är att tändningen fungerar) ändra till något annat läge. 10

11 POTENTIOMETER FÖR FINJUSTERING AV EFFEKTEN Med anledning av att, på somliga brännare, man inte har kunnat åstadkomma de angivna effektvärden (med sämre rökgasvärden som följd) har vi kompletterat brännarstyrningen med en extra potentiometer för finjustering av effekten. Angivna effektvärdena (9,12 och 18 alt 23 kw) gäller för pellets med en vikt på 0,625 kg/liter och energiinnehåll på 4,8 kw/kg. Volymvikten är beroende av storleken på pelletsbitarna (både diameter och längd), andelen fina fraktioner (spån och damm), råvaran till pelletsen, produktionsteknologin, transportsätt m m. Energiinnehållet påverkas av råvaran och produktionsteknologin. Det finns också visa skillnader i trögheten på växellådor potentiometer doseringslängd och upplagringar i doseringsenheten med olika hastigheter och eftergångstider på doseringsskruven som följd. Således är det många faktorer som påverkar den verkliga effekten. Det är därför vi ser möjlighet till en finjustering av effekten nödvändig. För att kunna göra det har en potentiometer tillkommit ( potentiometer doseringslängd bild 7). Bild 7 11

12 Pelletsmängd som doseras till brännarkoppen inom viss tid bestämmer effekten. Doseringen sker intermittent dvs. skruven går viss tid och står stilla viss tid. Effekten i alla effektlägen är bestämd genom att doseringstiden (som normalt är 1 sek i alla effekt steg) kombineras med olika väntetider mellan två doseringar (längre väntetid - lägre effekt och tvärtom kortare väntetid högre effekt). Väntetiden går inte att ändra på men däremot doseringstiden går att ändra på. Genom att vrida potentiometer doseringslängd moturs kan man korta den tiden från 1 sek ner till 0,6sek och på det viset sänka effekten med 40 % av den nominella effekten i alla effektsteg samtidigt. Vrider du potentiometer medurs då förlängs tiden upp till 1,5 sek och effekten höjs med upp till 50 % av den nominella. Ta reda på volymvikten från pelletstillverkaren och ställ in potentiometer med hjälp av figuren ovan. Fabriks inställningar av fläkthastigheten skall stämma då men, du kan göra finjustering vid behov. 0,8sek - 0,74 kg/liter Standard inställning 1 sek - vikt 0,62 kg/liter Bild 8 1,3 sek - 0,52 kg/liter 12

13 FUNKTIONS DIAGRAM Funktionsdiagram uppstart - FLEX A 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min Dosering Elspiral Fläkt uppstart Fläkt steg 1 Fläkt steg 2 (3) Fläkt steg 4 Fläkt full fart Förblås ( 10 min ) Start Uppstart efter vinterunderhåll eller start i M läge Till valt effekt Funktionsdiagram underhåll vinter - FLEX A 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 60min 62min Dosering Elspiral Fläkt uppstart Fläkt steg 1 Fläkt steg 2 (3) Fläkt steg 4 Fläkt full fart Efterblås Termostaten tilltill uppstart efter vinterunderhåll Termostaten fortfarande fråntill sommar underhåll Funktionsdiagram sommarunderhåll - FLEX A 5 min 10min 15min 20min 25 min 30 min Dosering Elspiral Fläkt uppstart Fläkt steg 1 Fläkt steg 2 (3) Fläkt steg 4 Fläkt full fart Efterblås Mellanblås Till uppstart 13

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv 11899064 R2 SV Janfire 2009 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Installationsanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a

Installationsanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a Installationsanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a 11899065 R1 SV Janfire 2009 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB

Läs mer

Drift och underhåll AgroTec-brännaren

Drift och underhåll AgroTec-brännaren Drift och underhåll AgroTec-brännaren INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL AGROTEC MED MAXEFFEKT ca 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc

El-styrningslåda EL 23 plc Beskrivning: Alt. 1. Succé silo med mittuttag som matar en pelletsbrännare/panna. Försedd med en separat, dragande alt. skjutande Maflex90-skruv från mittuttaget. Funktion: Drift 1. Den höger/vänstergängade

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Underhåll 5. Felsökning Reservdelslista finns på

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Thermorossi H20 14 Easy

Thermorossi H20 14 Easy Thermorossi H20 14 Easy Thermorossi är ett norditalienskt företag som tillverkar pelletskaminer av mycket hög kvalitet. Företaget tillverkar även vedeldade och pelletseldade pannor, vedkaminer och vedspisar.

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 1 Förvara anvisningen så att den är lätt tillgänglig vid behov. Läs noga igenom anvisningen innan du tar FarmJet-brännaren i drift. Följ råden i

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CB 1200 Innehållsförteckning CE-skylt 3 Kaminspecifikation 3 1 Allmän beskrivning 4 1.1 Pellets 4 1.2 Uppbyggnad och funktion 4 2 Installation 5 2.1 Lossning av kaminen 5 2.2 Placering 5 2.3 Byggmått 6

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Thermorossi H20 18 Easy

Thermorossi H20 18 Easy Thermorossi H20 18 Easy Thermorossi är ett norditalienskt företag som tillverkar pelletskaminer av mycket hög kvalitet. Företaget tillverkar även vedeldade och pelletseldade pannor, vedkaminer och vedspisar.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SANTA FE 2003-12-29 Innehållsförteckning Kaminspecifikation 3 CE-skylt 3 1.0 Allmän beskrivning 4 1.1 Pellets 4 1.2 Uppbyggnad och funktion 4 2.0 Installation 5 2.1 Lossning av kaminen 5 2.2 Placering

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning TriomiX

Bruksanvisning TriomiX Bruksanvisning TriomiX Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 UPPACKNING... 4 FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 UPPLADDNING... 7 GARANTI... 7 SPECIFIKATIONER... 8 2 Bakgrund Ackreditering av laboratorieanalyser är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING K6 / K6C ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.09.26 - Sida 1/20 Innehållsförteckning Beskrivning 1.1 Allmänt.................................. 3 1.2

Läs mer

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se BRUKSANVISNING GE60 Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oljebrännarens huvuddelar 4 Måttskisser 5 Ett-rörs, två-rörs anläggning 8 LED Panel 14 Hjälp vid fel 15 Sprängskisser 24 2 Denna instruktion ska förvaras

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Installationsanvisning Janfire bottenskruv

Installationsanvisning Janfire bottenskruv Installationsanvisning Janfire bottenskruv 29099001 R3 SV Janfire 2011 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Installationsanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv

Installationsanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv Installationsanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv Janfire 2006 Innehållet I denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat ACF...

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Inställning av flödestid 5. Underhåll Reservdelslista

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT Innehållsförteckning 1. Beskrivning...2 1.1 Ingående delar...3 1.2 Tekniska data...3 2. Installation...4 2.1 Placering...4 2.2 Åtkomlighet...4 2.3 Brandsäkerhet...4

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer