Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan."

Transkript

1 Fliseldningsmästaren Tekniska data Fliseldningsutrustningen Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. Får inte eldas med några andra brännbara material. Bränsle Träflis Effekt < 50 kw För pannor med eldyta upp till 5 kvm Sprinklerbehållare 10 liter Elanslutning 380 V Installation El-behörig Frekvensstyrd steglös matningshastighet. Automatisk back vid stopp. Monteras i pannrum på betonggolv. OBS! Elinstallation får endast utföras av el-behörig installatör. Vikt Förugn Sluss 92 kg 28 kg Ståhls Plåt AB Sibo Sandersberg Kilafors Tel: Mobiltel: E mail: Hemsida :

2 1. Säkerhetsregler Anläggningen får ej provköras eller tagas i drift förrän den är ansluten till värmepanna och röken har fri passage ut i det fria genom rökrör eller skorsten. Locket på bränslebehållaren och förugnen skall alltid vara på plats vid drift. Förreglingen mot locket får ej sättas ur funktion. Förbränningsugnen får ej övertäckas. Flisen skall förvaras i en fuktfri och luftad lagringsplats så att risk för mögelbildning elimineras. OBS! Använd alltid munskydd vid flishantering. Anläggningen är avsedd för att endast eldas med träflis i storlek 5 45 mm. Pannrummet där fliseldningen installeras skall uppfylla senaste utgåvan av Boverkets Byggregler avsnitt: Brandskydd. Installationsansvar OBS!!! ELINSTALLATION FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EL-BEHÖRIG PERSON. 2. Förbud Modifieringar, ändringar och/eller ombyggnad av fliseldningsutrustningen får ej utföras utan tillverkarens skriftliga medgivande. Reservdelar, som ej motsvarar tillverkarens specifikation kan inverka på säkerheten av fliseldningsutrustningen och får därför ej monteras utan tillverkarens skriftliga medgivande. Fliseldningsutrustningen får ej monteras in i brandfarlig miljö. Brännbart material får ej förvaras i anläggningens närhet. Inget svetsningsarbete får utföras på anläggningen förrän spänningen brutits och kretskortet demonterats. Öppna inte någon lucka på pannan under drift.

3 3. Manöverorgan/instrument Manöverorgan start: Anläggningen startas genom att huvudströmbrytaren ställs i läge 1 eller till. Vrid upp panntermostaten. Manöverorgan stopp: Nödstopp: Vrid ner panntermostaten. Anläggningens huvudströmbrytare ställs i läge 0 eller från. 4. Installationsanvisningar Pannrummet där utrustningen placeras skall uppfylla gällande brandsäkerhetsnormer. Anläggningen skall placeras på ett plant cementerat golv. Utrustningen skall placeras med tillräckligt utrymme på sidorna. Justera höjden på förugnen så att stosen passar i upptaget hål. Placera förugnens stos i upptaget hål. Skjut in stosen tills den kommer innanför pannans vattenmantel. Förugnen skall vara direkt inskjuten mot pannan. Anslutning mellan förugn och panna skall vara tättslutande, för att tjyvdrag eller rökgasutsläpp skall förhindras. Rökgasen från förugnen skall ha fri passage ut i det fria via rökrör eller skorsten. Ställ in slussens höjd så att matarröret passar in mot förugnen. Ställ sedan in höjden på bränsleförrådet, så att matarröret på förrådet kan skjutas in ca 2cm i slussen. Lås matarrören med stoppskruvarna Motorn på förrådet skall monteras stående. Om reglering av hastigheten på matarskruven Sker med en frekvensstyrning skall motorn Kopplas in med 111. Dvs blecken på motor plinten skall ligga tvärs över plintarna

4 Växeln på förrådet är utrustad med en transportsäkring som skall tas bort innan start. En plast pinne instoppad i luftningen bredvid elmotorn. Äldre motorer har en plast hatt över luftningen När bränsleförråd och sluss är monterade och förugnen ansluten till pannan skall behörig elektriker installera el-anslutningarna enligt bifogade kopplingsscheman. OBS Om frekvensstyrning användes ska skärmad kabel mellan motor och frekvensstyrning användas. Om anläggningen kopplas mot jordfelsbrytare kan frekvensstyrningen störa den så den löser ut. Då får man flytta den lilla bygeln till de 2 högra plintarna i hålet som finns på frekvensstyrningens undersida, längs ut till vänster Fyll i vatten i sprinklerbehållaren, så att vattennivån kommer över nivåvakten. Om vatten nivån blir för låg bryts signalen från termostaten och anläggningen stoppas / startar ej. Efter det att bränsleflis fyllts i behållaren kan anläggningen köras igång. Se igångkörningsinstruktion.

5 5. Igångkörning och funktion När förugnen är ansluten till pannan, manöverfunktioner och elledningar är inkopplade, sprinklerbehållaren vattenfylld samt bränslebehållarens lock är på plats kan utrustningen startas: Vid första start skall ugnen ej köras på full effekt, ugnen skall köras med reducerad effekt några dagar för att torka ur gjutningen och förhindra sprickbildning. Vid första start eller efter tomkörning av bränslebehållaren fyll flis i behållaren. Frammatning av flis. - Slå på strömmen. - Vrid upp termostaten, ta ut fotocell och ge den ljus. - Frammatning skall ske tills flis ramlar ner i slussen. - Bryt huvudströmbrytaren och sätt tillbaka fotocellen. - Slå på huvudströmbrytaren och start sker enligt programcykel. Normal start (programcykel) Slå på strömmen Vrid upp termostaten. Matarskruven startar efter ca.5 sekunder och går i ca.90 sekunder, tändning sker samtidigt. Därefter bryts inmatningen, fläkten startar, tändning sker och när fotocellen registrerar lågan i ugnen upphör tändningen. Inmatningen startar på nytt, alternativt med fördröjning (5sekunder-3minuter). Om första tändförsöket misslyckas, görs automatiskt ett nytt tändningsförsök. Efter tändning är anläggningen i drift till dess att inställd temperatur på termostaten (80 C) är uppnådd. Då avbryts inmatningen, men fläkten fortsätter att gå i ca.5 minuter för att all flis i ugnen skall förbrännas (efterförbränning). Om termostaten vrids ned bryts driften efter några sekunder. Om den sedan vrids på till startar den inte förrän programmet har gått ut. Om man vill göra omstart skall strömmen brytas, vänta ca.10 sekunder innan strömbrytaren slås på igen. Skulle fotocellen inte se lågan vid exempelvis för mycket bränsle i ugnen eller att den slocknar under drift bryts matningen. (Fotocellsvärdet är under 60 i normaldrift). Vid mörk fotocell är värdet 246. Om lågan återkommer inom 3 minuter startar matningen på nytt. Om lågan inte kommer tillbaka inom 3 minuter nollställs programmet. Därefter sker automatisk omstart. Anläggningen stannar om bränslet tar slut. 6. Säkerhetssystem mot bakbrand - Slusskruv matar så länge efterbränning sker. - Högt fall i förugnen. - Sprinklersystem: Om känselkroppen på bränslebehållarens matarrör känner värme (>95 C) utlöses sprinklern. Efter tillbud skall känselkroppen kontrolleras och eventuellt bytas ut. Den får ej ha expanderat och röd plasthuv på ventilen lossnat. Vatten skall fyllas i sprinklerdunk om sådan är monterad.

6 7. Justeringsanvisning för styrelektronik Programmerings/styrenhet På styrenheten finns en DISPLAY och tre programmeringsknappar: ENTER, PLUS och MINUS. På displayen visas följande symboler: Styrenheten är grundinställd från fabrik för den typ av eldningsutrustning den skall styra. Ändring av programfunktions värde 1. Tryck på enter-knappen. Det sist inställda/ändrade funktionsvärdet visas på displayen. 2. Tryck på plus- eller minus-knappen för att söka den funktion som skall ändras. 3. Tryck på enter-knappen. Symbolen * visas på displayen efter den sökta funktionens tidigare inställda siffervärde. Exempel: GÅNGTID 8 * SEK 4. Tryck på plus eller minus för att öka eller minska det tidigare inställda funktionsvärdet. 5. Tryck enter och symbolen * efter det nyinställda siffervärdet försvinner och ändringen är gjord. Efter ca.5 sekunder återgår displayen till att visa det aktuella läge eldningsutrustningen befinner sig i. Felmeddelande via lysdiod och display På styrenheten nedanför minus-knappen sitter en lysdiod, som i lysande läge talar om att enheten är i drift och att elektroniken fungerar. Om dioden lyser konstant har enheten brutit på grund av något fel. På displayen visas då något av dessa felmeddelanden: KORTSL.FOTOC. OMT.FEL Fotocellen är trasig och skall bytas. Brännaren har gjort totalt antal omtändningar men fotocellen har ej registrerat något ljus. En matarskruv kan ha löst ur eller tändningens glödspiral vara ur funktion. En felsökning måste göras.

7 Programinnehåll 1. INM. TID = den tid matarskruven behöver gå för att mata den mängd bränsle som behövs för upptändning av förugnen. (Fabriksinställning 120 sek.). 2. PAUSTID = den tid matarskruven står still vid intervallgång. Vid kontinuerlig drift ställs tiden till 0. (Fabriksinställning 0). 3. GANGTID = den tid matarskruven går vid intervallgång. Vid kontinuerlig drift ställs tiden till 0. (Fabriksinställning 0). 4. TANDNINGSTID = maxtid för tändspiral, bör stå på max 8min. (Fabriksinställning 8min.). 5. FLAKT-EG = den tid fläkten går efter att drifttermostaten brutit driften. Normal eftergångstid 200sek. (Fabriksinställning 200sek.). 6. FLA.DROJ : Läge 0 = fläkten startar vid termostattillslag (förugnen får förventilation). Läge 1 = fläkten startar efter slutförd inmatningstid av tändbränsle. Läge 2 = fläkten startar när fotocellen fått ljus (förugnen tänder på självdrag). Läge 3 = fördröjning av fläktstart med en tid räknat från inmatningstidens slut (bra vid fuktigt eller grovt bränsle). (Fabriksinställning 1). 7. SKR. DROJ = skruvstart kan fördröjas efter tändning för att tändbränslet skall uppnå god förbränning (används främst vid eldning av hårt bränsle ex. pellets). (Fabriksinställning 20). 8. OMTANDN. bör normalt stå på 1. (Fabriksinställning 1). 9. EFT.KICK = matarskruven kan gå en tid efter att termostaten brutit driften och fläkteftergången avslutats. Inställningen i detta fall skall vara 0 sek. (Fabriksinställning 0 sek.). 10. EXTRASKR = används för anläggningar med två eller flera skruvar. Slusskruven framför ugnen kopplas på egen utgång. När termostaten bryter går skruven vidare och tömmer sig. Läge 0 = används ej. Läge 1 = normaldrift. Läge 2 = extraskruv går under upptändning. Läge 3 = extraskruven följer huvudskruven vid intervallgång. (Fabriksinställning 1). 11. EXSKR.EG = den tid extraskruven skall gå efter att drifttermostaten brutit driften. (Fabriksinställning 180 sek.). 12. MORK = fotocellkänslighet, (fabriksinställd 130). 13. LJUS = fotocellkänslighet, (fabriksinställd 90). 14. MSTART = används ej vid fliseldning (fabriksinställning 0). 15. TMS.DROJ. = termostatfördröjning används i system med ackumulatortankar. Brännarens stilleståndstid kan förlängas från min. 16. VILOTID = skall alltid stå på 30sek. 17. SPRAK = Spåk

8 Byte av kretskort Vid byte av kretskort, lossa först kretskortets fästskruvar. Tag sedan loss anslutningsplintarna genom att vicka dessa i sidled. Före montering, tryck plintarna rakt in och håll emot bakom kretskortet. Montera sedan det nya kortet. Följande säkringar finns på kretskortet: S1. Manöversäkring 200MA S2. Fläktsäkring 2A S3. Glödspiral 6,3A (om denna gått sönder bör ledningar och glödspiral kontrolleras innan ny säkring monteras) 8. Justering av förbränning Om anläggningen ej fungerar tillfredsställande: Kontrollera bränslenivå. - Rätt bränslenivå i ugnen under drift är att hålen på tändhällsplåten är täckta med bränsle. - Vid för hög bränslenivå i ugnen öka lufttillförseln genom att öppna primärspjället (6) på fläkten. - Vid för låg bränslenivå i ugnen kontrollera rökgastemperaturen enligt nedan, minska lufttillförseln eller öka bränsleinmatningen. Kontrollera också rökgastemperaturen ( C). - Vid för hög temperatur minska bränsleinmatningen. - Vid för låg temperatur öka lufttillförseln. Obs! vid justering av spjällöppning undvik att komma i kontakt med fläkthjulets vingar. TIPS: Om askan i pannan är svart så är det för mycket luft i förhållande till matningen. Och är den vit är det för lite. Den bör vara grå/brun. Ungefär som Oboy.

9 9. Skötsel och underhåll Fliseldningsutrustningen är utvecklad för att kräva ett minimum av underhåll. En stor del av den insats som krävs är direkt föranledd av kvaliteten på det bränsle som används. Innan service- och underhållsarbeten påbörjas skall anläggningen göras spänningsfri genom att huvudströmmen bryts. Askhantering Vid förbränning av träflis blir restprodukten ca 1-5% aska. Förbränningsutrymmet i kombination med bränslet och konsumtionen ger snart en erfarenhet om hur ofta askan skall tömmas. Rengör rostret och tag ut sot 1gång/vecka Vrid ner termostaten och låt fläkten gå ca 3min. Bryt strömmen och låt ugnen svalna så att risk för brännskador helt har eliminerats. Avlägsna locket över brännugnen. Ta ur och rengör rostret. Aska avlägsnas ur ugnen. Ugnsbotten under tändhällsplåten rengöres från bränslestoft. Slagg avlägsnas från tändhällsplåten och håligheterna rengöres. Skyddshandskar och skyddsglasögon skall användas vid avlägsnandet av slagg. Fotocellen rengöres vid behov Drag ut fotocellen rakt bakåt ur fästet. Rengör fotocellen från sot. Återmontera fotocell. VIKTIGT: Kontrollera att finfriktion trillar ut under slussväxeln Om inte, rengör urtappningshålet mellan växel och motorfäste med en smal mejsel. Om detta ej görs kan partiklar tränga in i växeln och förstöra denna Garantin gäller ej om partiklar trängt in i packboxen/växeln Svetsningsarbeten på anläggningen Svetsningsarbete får utföras på anläggningen först efter spänningen brutits och kretskortet demonterats. Underhållsschema: 1gång/veckan 1gång/månaden Uttag aska samt urslaggning. Kontrollera nivåvaktfunktionen. Ta bort locket på vattenbehållaren och tryck ner flottören på nivåvakten, matarskruven skall stanna. Tryck in ventil röd plasthatt, vatten skall då rinna ner i träflismatarröret och nivån i behållaren sjunka. Om vatten inte rinner ner i flismatarröret skall i första hand vattenfördelningshålen i matarröret rensas. (Hjälper inte detta skall sprinklerventilen bytas).

10 Byte av tändspiral. Om ugnen är i drift vrid huvudbrytaren till O och låt den stanna och svalna. Ta loss tändhällsplåten genom att lossa 4 skruvar. 2 st sitter inne i ugnen i överkant på tändhälsplåten. 2 st sitter på utsidan på varsin sida om fläktkanalen. Lyft sedan upp tändhällsplåten så du kan ta av kablarna som sitter på glödspiralen. 2 med flatstift och en jord i fästskruven. Ta sedan upp tändhällsplåten och vänd på den. Lägg på minnet hur spiralen sitter. Släpp på muttrarna och ta bort den defekta spiralen. Lägg den nya på samma sätt. OBS DEN SKALL TÄCKA SÅ MYCKET AV HÅLEN SOM MÖJLIGT. Titta sedan ner mellan flatstiften, då skall skruvhålet vara emellan dessa. Sätt sedan tillbaka låsplattan och dra dit låsmuttern, kontrollera sedan att spiralen ligger enl. anvisningarna. Trä tillbaka skydds strumpan över kablarna och sätt tillbaka dessa på spiralen. Dra sedan skyddsstrumpan över kabelskorna. Vid montering av tändhällsplåten så kolla så inte kablarna hamnar mot glödspiralen.

11 10. Felsökning Anläggningen har stannat: Kontrollera om bränsle finns i behållaren. Kontrollera vattennivån i sprinklerdunk. Återstarta. Anläggningen startar ej: Kontrollera säkringarna i el-centralen. Kontrollera om spänning finns till anläggningen. Kontrollera panntermostaten. Fläkt och tändning fungerar, men bränsle matas ej fram: Kontrollera att gränsläget ligger mot standardförrådets lock. Kontrollera att motorskyddet ej är utlöst. Bryt spänningen och avlägsna locket över elboxen. Vid behov återställ motorskyddet genom att trycka in den orange knapp som sitter i el-boxen. Kontrollera felmeddelande på frekvensomriktare (extra tillbehör). Om matarskruvsmotorn fungerar, men bränsle inte matas fram: Kontrollera att dubbelkedjan i förrådet är intakt. Bryt spänningen och låt kunnig person kontrollera och vid behov byta säkringarna för: Manöverström Tändspiral Fläkt Återmontera skyddet och slå på spänningen till anläggningen. Bränsle matas fram, men tändning sker ej: Kontroll Åtgärd Säkring (6,3A) på kretskortet bytes Glödspiral bytes Glödspiralens anslutning reparera Matar in bränsle och tänder, men fläkt startar ej: Kontroll Åtgärd Fläktmotorsäkringen på kretskortet bytes Fläktmotorn trasig bytes Matar in bränsle, tänder och fläkt startar, men matarskruven startar ej på nytt: Kontroll Åtgärd Fotocell smutsig rengöres Fotocell trasig bytes Anläggningen stannar men fungerar efter återstart: Fotocellen har blivit störd på grund av felaktig förbränning. Kontroll Åtgärd Bränslemängden vid tändhällsplåten öka spjällöppningen Bränslets fuktighetsgrad byt bränsle

12 Elkopplings-scheman EL-SCHEMA FLIS

13 EL-SCHEMA FLIS

14

Iwabomatic X-50 FLISELDNINGSMÄSTAREN

Iwabomatic X-50 FLISELDNINGSMÄSTAREN Iwabomatic X-50 FLISELDNINGSMÄSTAREN Fliseldningsutrustningen IWABOMATIC X-50 o är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. o får inte eldas med några andra brännbara

Läs mer

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA 2001-06/5 INSTRUKTIONSBOK (BRUKSANVISNING) IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA Marknadsavd, huvudkontor Tillverkning, order och och säte: servicefrågor: NE Naturenergi AB NE Naturenergi AB Björnnäsvägen

Läs mer

Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan.

Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. Fliseldningsmästaren Tekniska data Fliseldningsutrustningen Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. Får inte eldas med några andra brännbara material. Monteras

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

Drift och underhåll AgroTec-brännaren

Drift och underhåll AgroTec-brännaren Drift och underhåll AgroTec-brännaren INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL AGROTEC MED MAXEFFEKT ca 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Installationsanvisning Janfire bottenskruv

Installationsanvisning Janfire bottenskruv Installationsanvisning Janfire bottenskruv 29099001 R3 SV Janfire 2011 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

Manual Elstyrning EL120

Manual Elstyrning EL120 Manual Elstyrning EL120-2 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL120_rev2 100-120 2008-09-22 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

BRUKSANVISNING Bio 650 kw

BRUKSANVISNING Bio 650 kw D00160 2011 v.1 BIOUGN BRUKSANVISNING Bio 650 kw För den som använder Mepu-produkten. Tack för att ni har valt en produkt av hög kvalitet tillverkad av Mepu Oy. I över 25 års tid har produkter från Mepu

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc, 24 V DC

El-styrningslåda EL 23 plc, 24 V DC Beskrivning Alt 1: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna. Försedd med en dragande eller skjutande Maflex 90 skruv från mittuttagen. Funktion: höger-/vänster skruv Drift 1. Den höger-/vänstergängade

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING...2

FUNKTIONSBESKRIVNING...2 Instruktion språk/nr/rev./rev. datum INSTRUKTION S/37368//25-05-2005 Sida /3 O 2 VÄGLEDANDE ANVÄNDAR- OCH INSTALLATIONSANVISNING, O 2 -STYRNING MULTI-HEAT Innehållsförteckning Avsnitt FUNKTIONSBESKRIVNING....2.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Instruktionsbok. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo villa S1X Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1(29) 2011-04 2(29) 2011-04 innehåll

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

El-styrningslåda EL B1

El-styrningslåda EL B1 Beskrivning: Elstyrning för 3 st drifter Flexskruvar Drift 1 Flexskruv dragande ifrån spannmålssilo till Faust mellanbehållare. Cellsluss Drift 2 Cellsluss ovanför mellanbehållare. Funktion: Cellslussen

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Instruktionsbok. Pelletseldning för villa

Instruktionsbok. Pelletseldning för villa Instruktionsbok Iwabo villa-s1x Pelletseldning för villa Naturenergi IwaboAB Björnnäsvägen 25, SE-823 30 Kilafors Tel +46(0)278-63 64 30, Fax +46(0)278-63 64 40 www.naturenergi.se 2007-1/2 Iwabo Villa-S1X

Läs mer

El-styrningslåda EL 34 Plc, 24 Volt DC

El-styrningslåda EL 34 Plc, 24 Volt DC Beskrivning Alt 1: 2 st Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna. Försedd med en dragande och skjutande Maflex 90 skruv från mittuttagen. Funktion: höger-/vänster skruv silo 1. Drift

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter Brännaren skall vara ansluten till panna med fri passage genom rökgaskanalen. bränslet skall förvaras fuktfritt och vara

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

El-styrningslåda EL B2

El-styrningslåda EL B2 Beskrivning: Elstyrning 4 st drifter Flexskruvar Drift 1 & 2 Flexskruv x 2 st dragande ifrån spannmålssilo till Faust mellanbehållare. Cellsluss Drift 3 Cellsluss ovanför mellanbehållare. Funktion: Cellslussen

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

TERMOMAT 3 Laddningsautomatik för pellets- eller oljepanna med tank MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT 3 Laddningsautomatik för pellets- eller oljepanna med tank MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 0 TERMOVAR 55 60 50 65 O 45 C 70 COLD 65 70 60 75 55 O 80 C MODEL NO. TM3 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 65 60 55O C 5VA 50Hz 70 75 80 4A (TM3G1 (SE) 05 01) TERMOMAT 3 Laddningsautomatik för pellets- eller

Läs mer

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa Instruktionsbok Iwabo villa-s1 Pelletseldning för villa Naturenergi IwaboAB Björnnäsvägen 25, SE-823 30 Kilafors Tel +46(0)278-63 64 30, Fax +46(0)278-63 64 40 www.naturenergi.se 2006-09/5 Iwabo Villa-S1

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

P.I.A.F. - svällpappersvärmare

P.I.A.F. - svällpappersvärmare P.I.A.F. - svällpappersvärmare Innehåll Uppackning och installation... 3 Användning av P.I.A.F.... 4 Specifikationer... 5 Problemlösning... 6 Papperstrassel... 6 Värmegivare... 6 2 Uppackning och installation

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa

Iwabo villa-s1. Instruktionsbok. Pelletseldning för villa Instruktionsbok Iwabo villa-s1 Pelletseldning för villa Naturenergi IwaboAB Björnnäsvägen 25, SE-823 30 Kilafors Tel +46(0)278-63 64 30, Fax +46(0)278-63 64 40 www.naturenergi.se 2006-11/6 Iwabo Villa-S1

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Bruksanvisning Bidette R3 Art. nr

Bruksanvisning Bidette R3 Art. nr Bruksanvisning Bidette R Art. nr. Efter installation ska bruksanvisning och installationsmanual lämnas kvar hos användaren Produktbeskrivning Bidette R är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Felsökningsschema WinMaster Sid 1

Felsökningsschema WinMaster Sid 1 Felsökningsschema WinMaster Sid 1 Ingen spänning. Huvudbrytaren på Slå till huvud-brytare. vägg. Säkringsfel Säkringar elcentral. Ny säkring. Trasig manöversäkring. 100 ma säkring i manöverelådan. Ny säkring.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer