Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fliseldningsmästaren. Fliseldningsutrustningen. Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan."

Transkript

1 Fliseldningsmästaren Tekniska data Fliseldningsutrustningen Är avsedd för eldning av träflis efter det att utrustningen dockats till värmepannan. Får inte eldas med några andra brännbara material. Bränsle Träflis Effekt < 50 kw För pannor med eldyta upp till 5 kvm Sprinklerbehållare 10 liter Elanslutning 380 V Installation El-behörig Frekvensstyrd steglös matningshastighet. Automatisk back vid stopp. Monteras i pannrum på betonggolv. OBS! Elinstallation får endast utföras av el-behörig installatör. Vikt Förugn Sluss 92 kg 28 kg Ståhls Plåt AB Sibo Sandersberg Kilafors Tel: Mobiltel: E mail: Hemsida :

2 1. Säkerhetsregler Anläggningen får ej provköras eller tagas i drift förrän den är ansluten till värmepanna och röken har fri passage ut i det fria genom rökrör eller skorsten. Locket på bränslebehållaren och förugnen skall alltid vara på plats vid drift. Förreglingen mot locket får ej sättas ur funktion. Förbränningsugnen får ej övertäckas. Flisen skall förvaras i en fuktfri och luftad lagringsplats så att risk för mögelbildning elimineras. OBS! Använd alltid munskydd vid flishantering. Anläggningen är avsedd för att endast eldas med träflis i storlek 5 45 mm. Pannrummet där fliseldningen installeras skall uppfylla senaste utgåvan av Boverkets Byggregler avsnitt: Brandskydd. Installationsansvar OBS!!! ELINSTALLATION FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EL-BEHÖRIG PERSON. 2. Förbud Modifieringar, ändringar och/eller ombyggnad av fliseldningsutrustningen får ej utföras utan tillverkarens skriftliga medgivande. Reservdelar, som ej motsvarar tillverkarens specifikation kan inverka på säkerheten av fliseldningsutrustningen och får därför ej monteras utan tillverkarens skriftliga medgivande. Fliseldningsutrustningen får ej monteras in i brandfarlig miljö. Brännbart material får ej förvaras i anläggningens närhet. Inget svetsningsarbete får utföras på anläggningen förrän spänningen brutits och kretskortet demonterats. Öppna inte någon lucka på pannan under drift.

3 3. Manöverorgan/instrument Manöverorgan start: Anläggningen startas genom att huvudströmbrytaren ställs i läge 1 eller till. Vrid upp panntermostaten. Manöverorgan stopp: Nödstopp: Vrid ner panntermostaten. Anläggningens huvudströmbrytare ställs i läge 0 eller från. 4. Installationsanvisningar Pannrummet där utrustningen placeras skall uppfylla gällande brandsäkerhetsnormer. Anläggningen skall placeras på ett plant cementerat golv. Utrustningen skall placeras med tillräckligt utrymme på sidorna. Justera höjden på förugnen så att stosen passar i upptaget hål. Placera förugnens stos i upptaget hål. Skjut in stosen tills den kommer innanför pannans vattenmantel. Förugnen skall vara direkt inskjuten mot pannan. Anslutning mellan förugn och panna skall vara tättslutande, för att tjyvdrag eller rökgasutsläpp skall förhindras. Rökgasen från förugnen skall ha fri passage ut i det fria via rökrör eller skorsten. Ställ in slussens höjd så att matarröret passar in mot förugnen. Ställ sedan in höjden på bränsleförrådet, så att matarröret på förrådet kan skjutas in ca 2cm i slussen. Lås matarrören med stoppskruvarna Motorn på förrådet skall monteras stående. Om reglering av hastigheten på matarskruven Sker med en frekvensstyrning skall motorn Kopplas in med 111. Dvs blecken på motor plinten skall ligga tvärs över plintarna

4 Växeln på förrådet är utrustad med en transportsäkring som skall tas bort innan start. En plast pinne instoppad i luftningen bredvid elmotorn. Äldre motorer har en plast hatt över luftningen När bränsleförråd och sluss är monterade och förugnen ansluten till pannan skall behörig elektriker installera el-anslutningarna enligt bifogade kopplingsscheman. OBS Om frekvensstyrning användes ska skärmad kabel mellan motor och frekvensstyrning användas. Om anläggningen kopplas mot jordfelsbrytare kan frekvensstyrningen störa den så den löser ut. Då får man flytta den lilla bygeln till de 2 högra plintarna i hålet som finns på frekvensstyrningens undersida, längs ut till vänster Fyll i vatten i sprinklerbehållaren, så att vattennivån kommer över nivåvakten. Om vatten nivån blir för låg bryts signalen från termostaten och anläggningen stoppas / startar ej. Efter det att bränsleflis fyllts i behållaren kan anläggningen köras igång. Se igångkörningsinstruktion.

5 5. Igångkörning och funktion När förugnen är ansluten till pannan, manöverfunktioner och elledningar är inkopplade, sprinklerbehållaren vattenfylld samt bränslebehållarens lock är på plats kan utrustningen startas: Vid första start skall ugnen ej köras på full effekt, ugnen skall köras med reducerad effekt några dagar för att torka ur gjutningen och förhindra sprickbildning. Vid första start eller efter tomkörning av bränslebehållaren fyll flis i behållaren. Frammatning av flis. - Slå på strömmen. - Vrid upp termostaten, ta ut fotocell och ge den ljus. - Frammatning skall ske tills flis ramlar ner i slussen. - Bryt huvudströmbrytaren och sätt tillbaka fotocellen. - Slå på huvudströmbrytaren och start sker enligt programcykel. Normal start (programcykel) Slå på strömmen Vrid upp termostaten. Matarskruven startar efter ca.5 sekunder och går i ca.90 sekunder, tändning sker samtidigt. Därefter bryts inmatningen, fläkten startar, tändning sker och när fotocellen registrerar lågan i ugnen upphör tändningen. Inmatningen startar på nytt, alternativt med fördröjning (5sekunder-3minuter). Om första tändförsöket misslyckas, görs automatiskt ett nytt tändningsförsök. Efter tändning är anläggningen i drift till dess att inställd temperatur på termostaten (80 C) är uppnådd. Då avbryts inmatningen, men fläkten fortsätter att gå i ca.5 minuter för att all flis i ugnen skall förbrännas (efterförbränning). Om termostaten vrids ned bryts driften efter några sekunder. Om den sedan vrids på till startar den inte förrän programmet har gått ut. Om man vill göra omstart skall strömmen brytas, vänta ca.10 sekunder innan strömbrytaren slås på igen. Skulle fotocellen inte se lågan vid exempelvis för mycket bränsle i ugnen eller att den slocknar under drift bryts matningen. (Fotocellsvärdet är under 60 i normaldrift). Vid mörk fotocell är värdet 246. Om lågan återkommer inom 3 minuter startar matningen på nytt. Om lågan inte kommer tillbaka inom 3 minuter nollställs programmet. Därefter sker automatisk omstart. Anläggningen stannar om bränslet tar slut. 6. Säkerhetssystem mot bakbrand - Slusskruv matar så länge efterbränning sker. - Högt fall i förugnen. - Sprinklersystem: Om känselkroppen på bränslebehållarens matarrör känner värme (>95 C) utlöses sprinklern. Efter tillbud skall känselkroppen kontrolleras och eventuellt bytas ut. Den får ej ha expanderat och röd plasthuv på ventilen lossnat. Vatten skall fyllas i sprinklerdunk om sådan är monterad.

6 7. Justeringsanvisning för styrelektronik Programmerings/styrenhet På styrenheten finns en DISPLAY och tre programmeringsknappar: ENTER, PLUS och MINUS. På displayen visas följande symboler: Styrenheten är grundinställd från fabrik för den typ av eldningsutrustning den skall styra. Ändring av programfunktions värde 1. Tryck på enter-knappen. Det sist inställda/ändrade funktionsvärdet visas på displayen. 2. Tryck på plus- eller minus-knappen för att söka den funktion som skall ändras. 3. Tryck på enter-knappen. Symbolen * visas på displayen efter den sökta funktionens tidigare inställda siffervärde. Exempel: GÅNGTID 8 * SEK 4. Tryck på plus eller minus för att öka eller minska det tidigare inställda funktionsvärdet. 5. Tryck enter och symbolen * efter det nyinställda siffervärdet försvinner och ändringen är gjord. Efter ca.5 sekunder återgår displayen till att visa det aktuella läge eldningsutrustningen befinner sig i. Felmeddelande via lysdiod och display På styrenheten nedanför minus-knappen sitter en lysdiod, som i lysande läge talar om att enheten är i drift och att elektroniken fungerar. Om dioden lyser konstant har enheten brutit på grund av något fel. På displayen visas då något av dessa felmeddelanden: KORTSL.FOTOC. OMT.FEL Fotocellen är trasig och skall bytas. Brännaren har gjort totalt antal omtändningar men fotocellen har ej registrerat något ljus. En matarskruv kan ha löst ur eller tändningens glödspiral vara ur funktion. En felsökning måste göras.

7 Programinnehåll 1. INM. TID = den tid matarskruven behöver gå för att mata den mängd bränsle som behövs för upptändning av förugnen. (Fabriksinställning 120 sek.). 2. PAUSTID = den tid matarskruven står still vid intervallgång. Vid kontinuerlig drift ställs tiden till 0. (Fabriksinställning 0). 3. GANGTID = den tid matarskruven går vid intervallgång. Vid kontinuerlig drift ställs tiden till 0. (Fabriksinställning 0). 4. TANDNINGSTID = maxtid för tändspiral, bör stå på max 8min. (Fabriksinställning 8min.). 5. FLAKT-EG = den tid fläkten går efter att drifttermostaten brutit driften. Normal eftergångstid 200sek. (Fabriksinställning 200sek.). 6. FLA.DROJ : Läge 0 = fläkten startar vid termostattillslag (förugnen får förventilation). Läge 1 = fläkten startar efter slutförd inmatningstid av tändbränsle. Läge 2 = fläkten startar när fotocellen fått ljus (förugnen tänder på självdrag). Läge 3 = fördröjning av fläktstart med en tid räknat från inmatningstidens slut (bra vid fuktigt eller grovt bränsle). (Fabriksinställning 1). 7. SKR. DROJ = skruvstart kan fördröjas efter tändning för att tändbränslet skall uppnå god förbränning (används främst vid eldning av hårt bränsle ex. pellets). (Fabriksinställning 20). 8. OMTANDN. bör normalt stå på 1. (Fabriksinställning 1). 9. EFT.KICK = matarskruven kan gå en tid efter att termostaten brutit driften och fläkteftergången avslutats. Inställningen i detta fall skall vara 0 sek. (Fabriksinställning 0 sek.). 10. EXTRASKR = används för anläggningar med två eller flera skruvar. Slusskruven framför ugnen kopplas på egen utgång. När termostaten bryter går skruven vidare och tömmer sig. Läge 0 = används ej. Läge 1 = normaldrift. Läge 2 = extraskruv går under upptändning. Läge 3 = extraskruven följer huvudskruven vid intervallgång. (Fabriksinställning 1). 11. EXSKR.EG = den tid extraskruven skall gå efter att drifttermostaten brutit driften. (Fabriksinställning 180 sek.). 12. MORK = fotocellkänslighet, (fabriksinställd 130). 13. LJUS = fotocellkänslighet, (fabriksinställd 90). 14. MSTART = används ej vid fliseldning (fabriksinställning 0). 15. TMS.DROJ. = termostatfördröjning används i system med ackumulatortankar. Brännarens stilleståndstid kan förlängas från min. 16. VILOTID = skall alltid stå på 30sek. 17. SPRAK = Spåk

8 Byte av kretskort Vid byte av kretskort, lossa först kretskortets fästskruvar. Tag sedan loss anslutningsplintarna genom att vicka dessa i sidled. Före montering, tryck plintarna rakt in och håll emot bakom kretskortet. Montera sedan det nya kortet. Följande säkringar finns på kretskortet: S1. Manöversäkring 200MA S2. Fläktsäkring 2A S3. Glödspiral 6,3A (om denna gått sönder bör ledningar och glödspiral kontrolleras innan ny säkring monteras) 8. Justering av förbränning Om anläggningen ej fungerar tillfredsställande: Kontrollera bränslenivå. - Rätt bränslenivå i ugnen under drift är att hålen på tändhällsplåten är täckta med bränsle. - Vid för hög bränslenivå i ugnen öka lufttillförseln genom att öppna primärspjället (6) på fläkten. - Vid för låg bränslenivå i ugnen kontrollera rökgastemperaturen enligt nedan, minska lufttillförseln eller öka bränsleinmatningen. Kontrollera också rökgastemperaturen ( C). - Vid för hög temperatur minska bränsleinmatningen. - Vid för låg temperatur öka lufttillförseln. Obs! vid justering av spjällöppning undvik att komma i kontakt med fläkthjulets vingar. TIPS: Om askan i pannan är svart så är det för mycket luft i förhållande till matningen. Och är den vit är det för lite. Den bör vara grå/brun. Ungefär som Oboy.

9 9. Skötsel och underhåll Fliseldningsutrustningen är utvecklad för att kräva ett minimum av underhåll. En stor del av den insats som krävs är direkt föranledd av kvaliteten på det bränsle som används. Innan service- och underhållsarbeten påbörjas skall anläggningen göras spänningsfri genom att huvudströmmen bryts. Askhantering Vid förbränning av träflis blir restprodukten ca 1-5% aska. Förbränningsutrymmet i kombination med bränslet och konsumtionen ger snart en erfarenhet om hur ofta askan skall tömmas. Rengör rostret och tag ut sot 1gång/vecka Vrid ner termostaten och låt fläkten gå ca 3min. Bryt strömmen och låt ugnen svalna så att risk för brännskador helt har eliminerats. Avlägsna locket över brännugnen. Ta ur och rengör rostret. Aska avlägsnas ur ugnen. Ugnsbotten under tändhällsplåten rengöres från bränslestoft. Slagg avlägsnas från tändhällsplåten och håligheterna rengöres. Skyddshandskar och skyddsglasögon skall användas vid avlägsnandet av slagg. Fotocellen rengöres vid behov Drag ut fotocellen rakt bakåt ur fästet. Rengör fotocellen från sot. Återmontera fotocell. VIKTIGT: Kontrollera att finfriktion trillar ut under slussväxeln Om inte, rengör urtappningshålet mellan växel och motorfäste med en smal mejsel. Om detta ej görs kan partiklar tränga in i växeln och förstöra denna Garantin gäller ej om partiklar trängt in i packboxen/växeln Svetsningsarbeten på anläggningen Svetsningsarbete får utföras på anläggningen först efter spänningen brutits och kretskortet demonterats. Underhållsschema: 1gång/veckan 1gång/månaden Uttag aska samt urslaggning. Kontrollera nivåvaktfunktionen. Ta bort locket på vattenbehållaren och tryck ner flottören på nivåvakten, matarskruven skall stanna. Tryck in ventil röd plasthatt, vatten skall då rinna ner i träflismatarröret och nivån i behållaren sjunka. Om vatten inte rinner ner i flismatarröret skall i första hand vattenfördelningshålen i matarröret rensas. (Hjälper inte detta skall sprinklerventilen bytas).

10 Byte av tändspiral. Om ugnen är i drift vrid huvudbrytaren till O och låt den stanna och svalna. Ta loss tändhällsplåten genom att lossa 4 skruvar. 2 st sitter inne i ugnen i överkant på tändhälsplåten. 2 st sitter på utsidan på varsin sida om fläktkanalen. Lyft sedan upp tändhällsplåten så du kan ta av kablarna som sitter på glödspiralen. 2 med flatstift och en jord i fästskruven. Ta sedan upp tändhällsplåten och vänd på den. Lägg på minnet hur spiralen sitter. Släpp på muttrarna och ta bort den defekta spiralen. Lägg den nya på samma sätt. OBS DEN SKALL TÄCKA SÅ MYCKET AV HÅLEN SOM MÖJLIGT. Titta sedan ner mellan flatstiften, då skall skruvhålet vara emellan dessa. Sätt sedan tillbaka låsplattan och dra dit låsmuttern, kontrollera sedan att spiralen ligger enl. anvisningarna. Trä tillbaka skydds strumpan över kablarna och sätt tillbaka dessa på spiralen. Dra sedan skyddsstrumpan över kabelskorna. Vid montering av tändhällsplåten så kolla så inte kablarna hamnar mot glödspiralen.

11 10. Felsökning Anläggningen har stannat: Kontrollera om bränsle finns i behållaren. Kontrollera vattennivån i sprinklerdunk. Återstarta. Anläggningen startar ej: Kontrollera säkringarna i el-centralen. Kontrollera om spänning finns till anläggningen. Kontrollera panntermostaten. Fläkt och tändning fungerar, men bränsle matas ej fram: Kontrollera att gränsläget ligger mot standardförrådets lock. Kontrollera att motorskyddet ej är utlöst. Bryt spänningen och avlägsna locket över elboxen. Vid behov återställ motorskyddet genom att trycka in den orange knapp som sitter i el-boxen. Kontrollera felmeddelande på frekvensomriktare (extra tillbehör). Om matarskruvsmotorn fungerar, men bränsle inte matas fram: Kontrollera att dubbelkedjan i förrådet är intakt. Bryt spänningen och låt kunnig person kontrollera och vid behov byta säkringarna för: Manöverström Tändspiral Fläkt Återmontera skyddet och slå på spänningen till anläggningen. Bränsle matas fram, men tändning sker ej: Kontroll Åtgärd Säkring (6,3A) på kretskortet bytes Glödspiral bytes Glödspiralens anslutning reparera Matar in bränsle och tänder, men fläkt startar ej: Kontroll Åtgärd Fläktmotorsäkringen på kretskortet bytes Fläktmotorn trasig bytes Matar in bränsle, tänder och fläkt startar, men matarskruven startar ej på nytt: Kontroll Åtgärd Fotocell smutsig rengöres Fotocell trasig bytes Anläggningen stannar men fungerar efter återstart: Fotocellen har blivit störd på grund av felaktig förbränning. Kontroll Åtgärd Bränslemängden vid tändhällsplåten öka spjällöppningen Bränslets fuktighetsgrad byt bränsle

12 Elkopplings-scheman EL-SCHEMA FLIS

13 EL-SCHEMA FLIS

14

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA 2001-06/5 INSTRUKTIONSBOK (BRUKSANVISNING) IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA Marknadsavd, huvudkontor Tillverkning, order och och säte: servicefrågor: NE Naturenergi AB NE Naturenergi AB Björnnäsvägen

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska spec... 3 Översikt av brännaren... 4 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING. Ariterm Biomatic+ 20 Light Ariterm Biomatic+ 20 Ultra Light

INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING. Ariterm Biomatic+ 20 Light Ariterm Biomatic+ 20 Ultra Light INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING Ariterm Biomatic+ 20 Light Ariterm Biomatic+ 20 Ultra Light INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT Allmänt... 2 Transport, förvaring och uppackning... 2 Tekniska data... 3 Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet:

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet: R SVENSKA 1 Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Produktbeskrivning Genom att tillsätta salt i poolvattnet och pumpa vattnet genom klorinatorn får du ett system som egenproducerar klor. Under normala förhållanden

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer