Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6"

Transkript

1 Linköping PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter Landsvägen strax intill kommungränsen mot Solna. I ett område längs denna gata norr ut har Slb 1 identifierat troliga överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar. En orsak till detta är det trånga gaturum som finns på denna plats. Som en konsekvens av planprogrammet kommer gaturummet även vid fastighet Cirkusängen 6 att få liknande dimensioner, varför en studie över den kommande luftföroreningssituationen på platsen initierats. 2. Förutsättningar Gaturummet väster om den planerade nybyggnationen på fastigheten Cirkusängen 6 kommer att förändras mot dagens situation. Befintlig höjd och bebyggelse väster om Landsvägen består av 5-våningshus med gavlarna mot gatan, och med tämligen tät vegetation mot densamma. Tillsammans bildar dessa en komplex men ändå avgränsning av gaturummet, se figur 1. Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 När den nya fastigheten byggts kommer den att på motsvarande sätt bilda en barriär öster om Landsvägen. Resultatet blir ett gaturum med motsvarande höjd som längre norrut längs Landsvägen, dock inte lika trångt. Det beror dels på att den nya fastigheten planeras lite indraget från gatan och är lite uppbruten samtidigt som den västra barriären inte är helt sluten, se figur Tyréns AB Linköping Klostergatan 5 Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr:

2 Figur 2 Den planerade nybyggnationen på Cirkusängen 6 med befintlig bebyggelse mittemot och i bakgrunden det trängre gaturummet i nästa kvarter. Trafiken på Landsvägen och gatans utformning påverkar primärt luftkvalitén i gaturummet. Här har antagits ett dygnsflöde på fordon, varav 10% antas vara lastbilar och bussar. Vidare har antagits att gatan rymmer två körfält, ett i vardera riktningen, med skyltat hastighet 50 km/h. Ingen hänsyn har tagits till speciella miljöbussar, utan alla tunga fordon har behandlats som dieseldrivna lastbilar. Nu utgör de fordonsknutna emissionerna av partiklar en liten del av den totala partikelspridningen till följd av trafiken. Suspensionen av partiklar i form av vägdamm utgör merparten av den totala massan som trafiken bidrar till. Dels skapar dubbdäck ett slitage av vägbanan, som också förstärks ytterligare av sandning vintertid. Emissionerna är som störst under tider med torr vägbana, speciellt vårvintern då säsongens slitage finns tillgängligt längs gatan. I beräkningarna har antagits att dessa emissioner i medeltal utgör ca 200 mg/fordonskm. Spridningsberäkningar har utförts baserat på ovanstående antaganden med enbart de lokala källorna i form av trafiken på Landsvägen och med hjälp av den sk. OSPM-modellen 2 i beräkningssystemet Enviman. Halter har beräknats timme för timme årsvis för perioden , baserat på väderdata från Stockholm. Inflytande av andra källor i omkringliggande urbana område, i regionen och långväga kommande ingår inte i beräkningen. Till det krävs en fullständig emissionskartering av regionen, något som inte funnits tillgängligt. I stället har resultatet sammanvägts med mätningar och studier som gjorts i regionen och som finns publicerade. 2 Berkowicz, R. (2000) OSPM - A parameterised street pollution model, Environmental Monitoring and Assessment, Volume 65, Issue 1/2, pp

3 Beräkningarna avser PM Regelverk omgivningsluft Miljökvalitetsnormer är den svenska implementeringen av EU:s ramdirektiv för luft och är ett juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och genomföra EG-direktiv. Europaparlamentet och Rådets direktiv 2008 (2008/50/EG) innebar en del nya regler vilka sedan arbetats in i Regeringens förordning om Miljökvalitetsnormer från 2010 (SFS 2010:477). Utifrån denna förordning har Naturvårdsverket utfärdat föreskrifter om kontroll av luftkvaliteten (NFS 2010:8) och sen tidigare finns det en handbok med allmänna råd om Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Luftguiden. Den senare har utkommit i en uppdaterad utgåva i januari 2011 Handbok 2011:1. De gällande miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM 10 och PM 2,5 ) sammanfattas i nedanstående tabell 1. Tabell 1 MILJÖKVALITETSNORMER för PM-10 till skydd för människors hälsa Ämne Partiklar (PM 10 ) Partiklar (PM 2,5 ) Halt [µg/m 3 ] Medelvärdestid Övre utv.tröskel [µg/m 3 ] Nedre utv.tröskel [µg/m 3 ] Tillåtet antal överskridanden 40 1 år 28 µg/m 3 20 µg/m 3 aldrig 50 1 dygn 35 µg/m 3 25 µg/m 3 35 ggr/år Anm år 17 µg/m 3 12 µg/m BÖR-norm 25 1 år 17 µg/m 3 12 µg/m 3 Fr.o.m SKALL.norm 4. Luften i Sundbyberg Luften i Sundbyberg övervakas genom ett samarbete i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Det finns ingen speciell mätstation i Sundbyberg, utan övervakningen sker genom en kombination av mätningar på andra platser och beräkningar. En karta över området med halter av PM10 som dygnsmedelvärden gjordes 2005 och representerar väl även dagens situation, se figur 3. Ur kontinuerliga mätningar på andra platser har man konstaterat svaga trender för partiklar över perioden 2005 till idag. Variationen mellan år beror bl.a. på vädret och förekomsten av våta eller torra vägbanor, varför det kan vara svårt att se trender om man

4 Landsvägen Figur 3 Beräknade halter av PM10 över Sundbyberg. Nivåerna gäller för år 2005 och avser det 36:e värsta dygnet under kalenderåret, vilket motsvarar 90-percentil. Färgskalan anger haltnivåerna i µg/m 3. Den röda markeringen (över miljökvalitetsnormen) längs Landsvägen befinner sig norr om korsningen med Ekensbergsbron. Cirkusängen 6 ligger söder om korsningen. Källa: inte har tillgång till långa mätserier. I Slb:s årsrapport 2009 redovisas mätningar i både gaturum och i taknivå. Figur 4 från den rapporten visar mätningar i gaturum från första decenniet på 2000-talet. Man kan ana sig till en svag nedåtgående trend i dessa mätserier. För den fortsatta diskussionen antar vi konservativt att beräknade totalhalter från 2005 i Sundbyberg är relevanta även idag 2011.

5 Figur 3 Uppmätta halter av PM10 från några gaturum i Stockholm. Källa: Luften i Stockholm, Årsrapport 2009, SLB 3: Resultat av beräkningarna Det lokala (i gaturummet) bidraget till föroreningar i form av partiklar har beräknats utifrån ett de antaganden som redovisats ovan. Beräkningar har gjorts för tre olika sektioner. Räknat från norr har byggnadshöjden satts till 1) 30 m, 2) 35 m och 3) 44 m. I övrigt är sektionerna i stort sett lika för de parametrar som modellen kräver gaturummets bredd samt körfältens antal och bredd. Halterna i ett gaturum utgörs i verkligheten av en blandning av föroreningar orsakade av trafiken på gatan och från det omkringliggande samhället. Vi kallar detta bidrag bakgrund - lokal (urban) bakgrund, regional bakgrund och föroreningar som transporterats långväga. En förutsättning för en korrekt beskrivning av alla miljökvalitetsnormer, speciellt extremvärden, bygger på att man beräknar alla bidrag timme för timme och sen bearbetar resultatet statistiskt. I denna studie har vi ingen möjlighet att beräkna sådana bakgrundsbidrag eftersom vi inte har tillgång till en fullständig emissionsbeskrivning. I stället bedömer vi totalhalten utifrån publicerade studier och mätningar.

6 För att skatta totalhalten i form av medelvärde har således haltbidraget från urban bakgrund och regional bakgrund adderats till de beräknade haltbidragen från Landsvägen själv. Det är (matematiskt) korrekt att göra så för medelvärden men inte för extremvärden. Den bakgrundshalt som används är medelvärdet av årsmedelvärdena som uppmätts på stationen Torkel Knutsson (takmätning) för perioden När vi studerar relationen mellan medelvärden och 90-percentil dygn på flera olika stationer i Stockholm under de senaste 7 åren (då dessa mått publicerats), så hamnar kvoten (90%til D / medel) mellan 1,9 och 2,1 i gaturum och 1,7 för urban bakgrundsmätning. I beräkningsresultatet ligger motsvarande kvot för haltbidragen på knappt 1,8. För att skatta 90-percentil dygn på Landsvägen har vi använt oss av två kvotvärden, 1,9 och 2,1. Den lägre kvoten är i stort sett densamma som uppmätts vid Sveagatan och Norrlandsgatan i Stockholm, medan 2,1 representerar Hornsgatan. Hornsgatan får i detta sammanhang betecknas som extrem och att Landsvägen mer liknar Sveavägen och Norrlandsgatan. I tabell 2 ges de beräknade haltbidragen samt de enligt ovan skattade totalhalterna tillsammans med gällande miljökvalitetsnormer. Tabell 2 Beräknade haltbidrag och skattade totalhalter av PM10 vid Cirkusängen Ämnen PM-10 [µg/m 3 ] årsmedel 90%til d Beräknat haltbidrag 1) 9,5 16,6 Skattad totalhalt 25,5 48 / 54 Beräknat haltbidrag 2) 9,6 16,8 Skattad totalhalt 25,6 49 / 54 Beräknat haltbidrag 3) 9,7 17,3 Skattad totalhalt 25,7 49 / 54 Miljökvalitetsnorm Diskussion Beräkningar av haltbidrag och skattning av totalhalt i gaturummet utefter Landsvägen i Sundbyberg, vid Cirkusängen, har genomförts. Genomgående har antagits konservativa förutsättningar för att undvika att underskatta konsekvenserna i termer av partiklar i omgivningsluft. Resultatet visar att partikelhalten av PM10 som årsmedlevärde hamnar väl under miljökvalitetsnormen. För 90-percentil dygn visar skattningen, som utgår från mätningar inne i centrala Stockholm i urban bakgrund och i tre belastade gaturum, att Landsvägen hamnar i ett intervall alldeles strax under miljökvalitetsnormen till lite över den. Intervallet speglar en skillnad som motsvaras av Sveavägen och Norrlandsgatan på den lägre sidan och Hornsgatan på den högre. Det är inte rimligt att utgår från Hornsgatan när vi jämför med Landsvägen, utan slutsatsen bör grundas på det lägre värdet.

7 Slutligen grundar sig beräkningarna på en uppskattad trafikvolym idag på fordon per dygn. I och med Tvärbanans tillkomst visar trafikutredningen att antalet fordon förväntas minska. Osäkerheten i skattningarna av totalhalter är störst för 90-percentil dygn, men det är också taget större marginal i den skattningen. Skillnaden mellan de olika snitten i gaturummet intill Cirkusängen, som representerar olika byggnadshöjder, är enbart i nivån någon tiondel i totalhalt. Alla antagna förutsättningar och marginaler är konservativa, dvs de lutar mer åt en överskattning. Sammantaget, med antaget trafikmönster och förväntad trafikvolym, dagens dubbdäcksandel och väghållning, är det sannolikt att halterna av partiklar i omgivningsluft hamnar strax under miljökvalitetsnormen uttryckt som 90-percentil dygn och väl under miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde. Det är också troligt att halterna kommer att minska något i framtiden till följd av trafikminskning i och med Tvärbanan. Tyréns Kjell Ericson Miljöutredare

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå B 1516 Energimyndighetens projekt nr 12634-1 inom Utsläpp och luftkvalitet Göteborg, 2004-05-26 IVL Svenska

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad.

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad. PM 10 mätningar i Mariestad Foto: Håkan Magnusson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2013-2017 1 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten SLB 4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten Christer Johansson & Lars Törnqvist (SLB analys, Miljöförvaltningen Stockholm) Bertil Forsberg, Kadri

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen av Susanna Fink Meteorologiska Institutionen Stockholms Universitet Datum: 970924 Kurs: Examensarbete i Meteorologi, 20 p Handledare:Christer Johansson

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion på Sjælland Magnus Engardt Joakim Langner Kenneth Häggkvist SMHI AB Miljöenheten Skåne i utveckling 2002:10

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län STOCKHOLMS HAMN AB Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län Stockholms Luft- och Bulleranalys Stockholm november 1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms

Läs mer