Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten"

Transkript

1 1 tcttkållbartua1 CENTERPARTIET Motion till Kommunfullmaktige i Vansbro kommun Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten Bakgrund 1 Vansbro kommun finns glädjande många personer som gör framstående insatser inom olika idrottsgrenar på hög nivå varje år. Dessa uppmärksammas ibland och ibland inte och ofta på olika sätt av Vansbro kommun. Idag finns ingen tydlig rutin för hur Vansbro kommun ska uppmärksamma dessa personer. Det finns många exempel på hur andra kommuner gör. 1 Leksand t.ex. uppmärksammar man framgångsrika idrottare i samband med någon ishockeymatch. Vansbro kommun är en genuin idrottskommun med mycket stolta anor med många namnkunniga idrottare inom ett imponerande antal grenar, ingen nämnd och ingen glömd. Alla på olika sätt viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun. Förslag Vi föreslår därför att Vansbro kommun inrättar en rutin som innebär att alla som under året blivit medaljörer i tävlingar med minst SM-nivå oberoende av ålderskiass tilldelas en utmärkelse av Vansbro kommun. Utmärkelsen kan bestå av ett diplom eller någon av kommunen framtagen minnesgåva med förslagsvis följande text: För utomordentliga insatser under år Grattis och stort tack för Dina insatser och för den positiva uppmärksamhet Du ger Din klubb, Din (hem)bygd och Vansbro kommun. Utmärkelsen utdelas vid Kommunfullmäktiges sista sammanträde varje år eller vid annat för ändamålet lämpligt tillfälle Lars-Olov Liss Stina Munters Bibbi Westhed

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 12 Ärende KS 2013/827 Försäljning mark Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrättt. 2. att intäkterna från fastigheterna ska placeras så att kommunens tillgångar bibehålls. Reservationer Anders Edlund, Nall Lasse Andersson, Jan-Erik Stövling och Camilla Andersson reserverar sig mot beslutet. Ärendet Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrättt. 2. att intäkterna från fastigheterna ska placeras så att kommunens tillgångar bibehålls. Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Anders Edlund föreslår: att ärendet återremitteras för att utreda nya arrendeavtal på kommunens jordbruksmarker samt att ta fram ett bättre kartunderlag på jordbruksmarkerna. Beslutsgång Justerare Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer utskottets förslag under bifall eller avslag och finner kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kartor över fastigheterna Justerare Utdragsbestyrkande

4 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS2013/827 Upphandlare Tobias Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Försäljning av mark Rekommendation till beslut Att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrätt. Sammanfattning Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Bakgrund Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Härvid avses Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Ett antal av arrendatorerna har uttryckt sitt intresse av att förvärva dessa fastigheter, och då främst för jordbruksändamål. Även revisionen har uttryckt sin önskan att dessa fastigheter läggs ut till försäljning på öppna marknaden. Vansbro kommun vill med detta uppnå ett ägande vilket kan bidra till att utveckla jordbruksnäringen. Tjut försäljning mark.docx Försäljning kommer att ske genom ett anbudsförfarande med fri prövningsrätt. Analys Bokfört värde på skogs- och jordbruksmark kommer att minska. Finns dock ingen uppgift på hur mycket, beroende på att de bokförda värdena på dessa marken inte är fördelade på fastighet utan ligger tillsammans. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5 Slutsats 2(2) Vansbro kommun bör lägga ut dessa fastigheter till försäljning på den öppna marknaden. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheterna, vilka ej är detaljplanelagda. Beslutsunderlag Kartor över fastigheterna. Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Kommunchef, Elisabeth Rooth Eriksson Tjut försäljning mark.docx Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

6 Kommunal fastighet till salu i HULÅN. HULÅN 27:1>1 HULÅN 1: Meter

7 Kommunala fastigheter till salu i DALA-JÄRNA. Ingår EJ i försäljning 1 MYRBACKA 21: EMAUS 1:8>1 7 1: Meter

8 Kommunala fastigheter till salu i NÅS NEDERBORG 2:7>1. NEDERBORG 16:1>1 NEDERBORG 58:1>1 NEDERBORG 58:1>2 NEDERBORG 61:12>2 SVEDEN 41:1>2 1: Meter

9 . Kommunal fastighet till salu i SNÖÅN Snöån 14:8 Del av Snöå kvarn 1: Meter

10 Kommunal fastighet till salu i ÄPPELBO. ÄPPELBO OVANHEDEN 4:9>2 OVANHEDEN 4:9>3 1: Meter

11 Tjänsteutlåtande.docx 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/745 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ny ersättare till ombud bolagsstämma, Dala Vatten och Avfall AB Rekommendation till beslut Att utse ny ersättare till ombud bolagsstämma för Dala Vatten och Avfall AB Sammanfattning Viktor Zackrisson (s) avsade sig samtliga politiska uppdrag. Därefter har ny ersättare till ombud bolagsstämma, Dala Vatten och Avfall AB inte utsetts. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

12 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 2 Ärende KS 2013/740 Taxa, alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att revidera "Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel", 2. att taxan gäller från och med Kommunstyrelsen beslutar 1. att uppdra till förvaltningen att följa upp taxornas kostnadsteckningsgrad under 2014, 2. att uppdra till förvaltningen att inför revidering av taxorna till 2015 undersöka andra kommuners taxor. Reservationer Torsten Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nuvarande taxa inte täcker de kostnader kommunen har inom dessa områden. För att öka kostnadstäckningsgraden på området och därmed minska den skattefinansierade delen höjs både tillsynsavgifterna och prövningsavgifterna i taxan. Förslag till beslut Justerare Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Utskottet Leva och bo föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att revidera "Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel", 2. att taxan gäller från och med Nall Lasse Andersson och Anders Edlund yrkar bifall till utskottets förslag. Torsten Larsson föreslår: 1. att revidera "taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel" enligt utarbetat förslag med följande ändringar: 8 Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd, rörlig del kr kr eller mer Årlig tillsynsavgift folköl, tobkak och/eller nikotinläkemedel Folköl Tobak Vissa receptfria läkemedel kategorier kategorier att de reviderade taxorna gäller fr o m Torsten Larsson tilläggsförslag: 1. att uppdra till förvaltningen att följa upp taxornas kostnadsteckningsgrad under 2014, 2. att uppdra till förvaltningen att inför revidering av taxorna till 2015 undersöka andra kommuners taxor. Wahan Harutun och Anders Gyllenvåg yrkar bifall till Torsten Larssons förslag. Anders Edlund yrkar bifall till Torsten Larssons tilläggsförslag. Beslutsgång Justerare Utdragsbestyrkande

14 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ordförande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för utskottets förslag Nej-röst för Torsten Larssons förslag Vid företagen omröstning röstar Jan Erik Stövling, Camilla Andersson, Nall Lasse Andersson, Anders Edlund, Karl Björklund, Lars Olov Liss, Stina Munters och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Anders Gyllenvåg, Wahan Harutun och Torsten Larsson. Med röstsiffrorna 8 ja mot 3 nej beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag. Ordförande ställer Torsten Larssons tilläggsförslag under bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag revidering taxa Gällande taxa Justerare Utdragsbestyrkande

15 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Miljö- och byggkontoret EC Miljö/Hälsoinspektör/ Alkoholhandläggare Stina Jakobsson Kommunfullmäktige Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel Rekommendation till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 2. Taxan gäller från och med Sammanfattning Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nuvarande taxa inte täcker de kostnader kommunen har inom dessa områden. För att öka kostnadstäckningsgraden på området och därmed minska den skattefinansierade delen höjs både tillsynsavgifterna och prövningsavgifterna i taxan. Bakgrund Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Tjut Kommunfullmäktige antog gällande taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige beslutade även att vid nästa revidering av taxorna eftersträva full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

16 Miljö- och byggkontoret har, med de uppgifter som finns tillgängliga idag, räknat fram en kostnadstäckningsgrad på 42 % för arbetet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Den nya taxan kommer att kunna ge en kostnadstäckningsgrad på 63 %. Utifrån de uppgifter som finns idag går kommunen minus kr för det arbete som utförs inom dessa områden. Den nya taxan kan minska underskottet till kr. 2(4) I 6 regleras den timavgift som Miljö- och byggkontoret har möjlighet att ta ut vid bristande efterlevnad som medför extra tillsyn. Timavgiften har inte använts hittills eftersom tillsynen kunnat ske vid normal tillsyn. Om tillsynen ytterligare förstärks krävs dock att timavgift tas ut för att täcka de kostnader kommunen får vid extra tillsyn. Timavgiften för extra tillsyn är lika som den timavgift som Miljö- och byggkontoret har inom miljö- och hälsoskyddtillsynen. Men då den yttre tillsynen mestadels sker under kväll och nattetid bör timavgiften rimligen vara högre för att täcka kommunens kostnader för tillsynen. I revideringen föreslås en höjning från 795 kr till 1000 kr. I 7 tabell 1 i taxan föreslås flera höjningar. Bland annat höjs prövningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från 9000 kr till kr. I det nya förslaget ingår dock ett provtillfälle för kunskapsprovet för stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet. I nuvarande taxa betalas kunskapsprovet separat med 1500 kr. På tillfälliga tillstånd till allmänheten kompletteras med avgift på 1100 kr för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle in i taxan. Samma princip finns redan i taxan när det gäller tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. I nuvarande taxa kan inte kostnaderna för tillsyn vid tillfälliga tillstånd till allmänheten täckas om en tillståndshavare söker tillstånd för 5 tillfällen på samma ansökan. (Tillsynsavgiften för de tillfälliga tillstånden räknas in i prövningsavgiften, eftersom dessa inte betalar någon årlig tillsynsavgift.) I 8 tabell 2 föreslås en höjning av de årliga tillsynsavgifterna på både fast och rörlig del. Höjningen kommer att innebära en sammanlagd ökning på högst 2000 kr för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd. Uträkningen är baserad på tidigare års underlag med avseende på verksamheten och dess alkoholomsättning. Utformningen av taxan förändras inte. Den årliga tillsynsavgiften består dels av en fast del och del av en rörlig som baseras på serveringsställets alkoholomsättning. Tillståndshavarna i Vansbro kommun är indelade i fyra olika tillsynsgrupper enligt följande: Mycket låg prioritet, tillsynsgrupp 1 Mycket låg prioritet får de tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inget är känt som störningar från verksamheten. Tjut Låg prioritet, tillsynsgrupp 2 Låg prioritet får de tillståndshavare som har festvåningsrättigheter som vänder sig till olika slutna sällskap eller är en restaurang med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens besökare. - Låg alkoholförsäljning - Inget nöjesutbud - Inga kända störningar Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

17 3(4) Hög prioritet, tillsynsgrupp 3 Hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och där det finns kända störningar. - Restauranger som vänder sig till en unga vuxna - Matrestauranger med hög alkoholförsäljning - Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period Mycket hög prioritet, tillsynsgrupp 4 Mycket hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna. - Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning - Återkommande störningar I förslaget höjs den fasta delen 1000 kr i alla tillsyngrupper. Den rörliga delen höjs från 500 kr till 1000 kr för restauranger med en omsättning på kr. De som har en högre omsättning än kr föreslås en höjning på 1000 kr. Två exempel: En restaurang med låg alkoholomsättning utan nöjesutbud hamnar i tillsynsgrupp 2. De betalar en fast årlig tillsynsavgift på 2000 kr. Med en alkoholförsäljning under kr betalar de en rörlig tillsynsavgift på 1000 kr. Deras sammanlagda årliga tillsynsavgift blir 3000 kr. En nöjesrestaurang med hög alkoholomsättning hamnar i tillsynsgrupp 4. De betalar en fast årlig tillsynsavgift på 3000 kr. Med en alkoholförsäljning mellan kr betalar de en rörlig tillsynsavgift på 5000 kr. Deras sammanlagda årliga tillsynsavgift blir 8000 kr. I 9 i taxan föreslås en ändring. Enligt nuvarande taxa ska förseningsavgift tas ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorperiod. Sista datum framgår i följebrevet till restaurangrapporten, 1 mars året efter redovisningsåret. För att undvika missförstånd föreslås att följande text skrivs in i taxan i 9 : Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften. I 10 regleras den årliga tillsynsavgiften för folköl/tobak och receptfria läkemedel. Förslaget innebär en höjning av tillsynsavgifterna för folköl, tobak och receptfria läkemedel med 500 kr för varje försäljningsställe. Ett försäljningsställe som har endast en av dessa varor betalar 1500 kr. Ett försäljningsställe som har t.ex. folköl och tobak betalar 2000 kr. Försäljningsställen som har alla tre varorna betalar 2500 kr. Tjut Målet full kostnadstäckning Kommunfullmäktige har beslutat att efterstäva full kostnadstäckning inom området. Kommunen har möjlighet att redan idag höja framförallt de rörliga tillsynsavgifterna betydligt mer än vad som föreslås. En höjning på 3000 kr istället för 1000 kr som förslaget är skulle ge en kostnadstäckning på 75 %. De beräknat högsta tillsynsavgifterna i kommunen skulle med den höjningen hamna på kr. Förslaget skulle dock innebära 100 % höjning av tillsynsavgiften för flera Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

18 4(4) tillståndshavare i kommunen. De som idag har en tillsynsavgift på 4000 kr skulle hamna på 8000 kr. Vansbro kommun skulle med den höjningen fortfarande ligga lägre än de kommuner i länet som har de högsta avgifterna. Inför 2014 kommer några av Dalarnas kommuner att bilda ett gemensamt kontor inom Falun-Borlänge regionen. Organisationen kommer att ansvara för prövning och tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Kommunerna som ingick i förslaget var Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Smedjebacken, Gagnef, Leksand samt Hedemora. Osäker på vilka som beslutat att gå med. En fråga som kommit upp är möjligheten att ta fram en modell för finansiering som alla ingående kommuner accepterar. I dagsläget är det osäkert om/när fler kommuner kommer att ges möjligheten att delta i det gemensamma kontoret. Vansbro har visat ett intresse om möjligheten ges. Oavsett om Vansbro kommun deltar eller inte så kan taxan jämföras mot denna modell för att se över kostnadstäckningen ytterligare vid nästa revidering av taxan. Beslutsunderlag - Förslag till revidering av Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. - Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. Fastställd av kommunfullmäktige , beslut KF 62/2011 Tjut Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

19 TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m XX-XX Fastställd av kommunfullmäktige 2014-XX-XX, beslut KF

20 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och tobaksvaror 4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut. 3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 3 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 4 Uppräkning av avgifter Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. 5 Betalning av avgift En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas. Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs. 6 Timavgift Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 1000 kr. Timavgift kan även tas ut i enskilda ärenden.

21 7 Ansökningsavgifter, anmälan m.m. gällande serveringstillstånd Enligt 8 kap 10 alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn av serveringsstillstånd. Den som genomfört kunskapsprov hos kommunen, ansöker om serveringstillstånd eller anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Tabell 1 Stadigvarande serveringstillstånd Avgift och betalning Handläggning Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet/slutna sällskap/cateringverksamhet (inklusive kunskapsprov ett tillfälle) Avgift för kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd (max 3 tillfällen per ansökan) Ändring av gällande serveringstillstånd, t ex utvidgning av serveringstillståndet till att gälla uteservering, ändring av serveringstid, ändrade ägarförhållanden inom samma bolag kr Betalas till bankgiro Inom 4 månader 1500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 5000 kr Betalas till Inom 2 månader bankgiro Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta 5000 kr Betalas till bankgiro Stadigvarande serveringstillstånd att anordna 6000 kr Betalas till provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten bankgiro (avser egenproducerade drycker på tillverkningsställe) Anmälan av lokal för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för catering till slutna sällskap) 300 kr Betalas till bankgiro Inom 4 månader Inom 4 månader Inom 1 månad Tillfälliga tillstånd Avgift och betalning Handläggning Avgift för kunskapsprov tillfälligt tillstånd allmänheten Avgift för kunskapsprov slutna sällskap, provsmakning eller pausservering Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag, ej tidigare prövad och registrerad hos tillsynsmyndigheten 1500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 5500 kr Betalas till Inom 4 månader bankgiro för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag, tidigare prövad och registrerad hos tillsynsmyndigheten under de senaste 3 åren 1100 kr 4500 kr Betalas till bankgiro Inom 2 månader för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (t.ex. förening, företag) eller pausservering 1100 kr 800 kr Betalas till bankgiro Inom 1-2 månader för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten 300 kr 3000 kr Betalas till bankgiro Inom 1-2 månader

22 (avser partihandlare) Anmälan avgiftsfri Anmälan om ny serveringsansvarig personal Anmälan om upphörande av serveringstillstånd Anmälan om kryddning av spritdrycker (avser stadigvarande serveringstillstånd) Anmälan av redan godkänd lokal för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för catering till slutna sällskap) Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (avser stadigvarande serveringstillstånd) Avgift betalas in till bankgiro På inbetalningsblanketten eller meddelanderad (internetbank) ska tydligt anges avsändare och att det gäller serveringstillstånd. Avgift för kunskapsprov faktureras i efterhand. 8 Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd Tillsynsavgift uttas dels som en fast årsavgift och dels som en rörlig årsavgift enligt tabell 2. För den fasta årsavgiften delas tillståndshavarna in i fyra olika tillsynsgrupper: Mycket låg prioritet, låg prioritet, hög prioritet och mycket hög prioritet. Alkoholhandläggaren skickar beslut om vilken tillsynsgrupp de tillhör. Mer information om tillsynsgrupperna finns i tillsynsplanen. Den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd är dock samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som skall erläggas enligt 7. Tillsynsavgifter för serveringstillstånd tas årligen ut i början av kalenderåret och baseras på årsomsättningen för föregående år. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av serveringstillståndet tas upp till omprövning. Tabell 2 Fast årlig tillsynsavgift Avgift och betalning Mycket låg prioritet 1500 kr Faktureras Låg prioritet 2000 kr Faktureras Hög prioritet 2500kr Faktureras Mycket hög prioritet 3000 kr Faktureras Rörliga tillsynsavgifter Enligt omsättning av alkoholdrycker angivet i restaurangrapport Avgift och betalning kr 1000 Faktureras Faktureras Faktureras Faktureras Faktureras

23 Faktureras Faktureras kr eller mer 8000 Faktureras 9 Utebliven restaurangrapport Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften. 10 Årlig tillsynsavgift folköl, tobak och/eller nikotinläkemedel Enligt 8 kap 10 alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel eller servering av folköl. Enligt tobakslagen 19 b har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 23 har kommunen rätt att ta ut avgift för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Detaljhandel/servering av: Avgift och betalning Folköl 1500 kr Faktureras Tobak 1500 kr Faktureras Vissa receptfria läkemedel 1500 kr Faktureras Folköl-, tobak och/eller vissa receptfria läkemedel (2 kategorier) 2000 kr Faktureras Folköl-, tobak och vissa receptfria läkemedel (3 kategorier) 2500 kr Faktureras

24 TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m Fastställd av kommunfullmäktige , beslut KF 62/2011

25 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och tobaksvaror 4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut. 3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 3 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 4 Uppräkning av avgifter Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är augusti månad Betalning av avgift En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas. Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs. 6 Timavgift Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 795 kr. Timavgift kan även tas ut i enskilda ärenden.

Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31

Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31 Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31 Rörelsens kostnader ldrottsföreningens kostnader Kostri tvling/match/träning 4010 Tövling/trning

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo KOMMUNPARTIET Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo Fråga Till kommunstyrelseordförande. Vid det senaste KS mötet den 6 november informerades vi om att oplanerade kostnader redan uppkommit vad gäller förberedelsen

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad

Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad 1(2) Tjut medfinansiering bredbandsutbyggnad.docx TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad 2015-03-12 KS 2015/174 Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson thomas.carlsson@vansbro.se 0281-75205 Kommunfullmäktige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer