Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten"

Transkript

1 1 tcttkållbartua1 CENTERPARTIET Motion till Kommunfullmaktige i Vansbro kommun Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten Bakgrund 1 Vansbro kommun finns glädjande många personer som gör framstående insatser inom olika idrottsgrenar på hög nivå varje år. Dessa uppmärksammas ibland och ibland inte och ofta på olika sätt av Vansbro kommun. Idag finns ingen tydlig rutin för hur Vansbro kommun ska uppmärksamma dessa personer. Det finns många exempel på hur andra kommuner gör. 1 Leksand t.ex. uppmärksammar man framgångsrika idrottare i samband med någon ishockeymatch. Vansbro kommun är en genuin idrottskommun med mycket stolta anor med många namnkunniga idrottare inom ett imponerande antal grenar, ingen nämnd och ingen glömd. Alla på olika sätt viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun. Förslag Vi föreslår därför att Vansbro kommun inrättar en rutin som innebär att alla som under året blivit medaljörer i tävlingar med minst SM-nivå oberoende av ålderskiass tilldelas en utmärkelse av Vansbro kommun. Utmärkelsen kan bestå av ett diplom eller någon av kommunen framtagen minnesgåva med förslagsvis följande text: För utomordentliga insatser under år Grattis och stort tack för Dina insatser och för den positiva uppmärksamhet Du ger Din klubb, Din (hem)bygd och Vansbro kommun. Utmärkelsen utdelas vid Kommunfullmäktiges sista sammanträde varje år eller vid annat för ändamålet lämpligt tillfälle Lars-Olov Liss Stina Munters Bibbi Westhed

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 12 Ärende KS 2013/827 Försäljning mark Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrättt. 2. att intäkterna från fastigheterna ska placeras så att kommunens tillgångar bibehålls. Reservationer Anders Edlund, Nall Lasse Andersson, Jan-Erik Stövling och Camilla Andersson reserverar sig mot beslutet. Ärendet Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrättt. 2. att intäkterna från fastigheterna ska placeras så att kommunens tillgångar bibehålls. Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Anders Edlund föreslår: att ärendet återremitteras för att utreda nya arrendeavtal på kommunens jordbruksmarker samt att ta fram ett bättre kartunderlag på jordbruksmarkerna. Beslutsgång Justerare Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer utskottets förslag under bifall eller avslag och finner kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kartor över fastigheterna Justerare Utdragsbestyrkande

4 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS2013/827 Upphandlare Tobias Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Försäljning av mark Rekommendation till beslut Att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrätt. Sammanfattning Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Bakgrund Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Härvid avses Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Ett antal av arrendatorerna har uttryckt sitt intresse av att förvärva dessa fastigheter, och då främst för jordbruksändamål. Även revisionen har uttryckt sin önskan att dessa fastigheter läggs ut till försäljning på öppna marknaden. Vansbro kommun vill med detta uppnå ett ägande vilket kan bidra till att utveckla jordbruksnäringen. Tjut försäljning mark.docx Försäljning kommer att ske genom ett anbudsförfarande med fri prövningsrätt. Analys Bokfört värde på skogs- och jordbruksmark kommer att minska. Finns dock ingen uppgift på hur mycket, beroende på att de bokförda värdena på dessa marken inte är fördelade på fastighet utan ligger tillsammans. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5 Slutsats 2(2) Vansbro kommun bör lägga ut dessa fastigheter till försäljning på den öppna marknaden. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheterna, vilka ej är detaljplanelagda. Beslutsunderlag Kartor över fastigheterna. Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Kommunchef, Elisabeth Rooth Eriksson Tjut försäljning mark.docx Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

6 Kommunal fastighet till salu i HULÅN. HULÅN 27:1>1 HULÅN 1: Meter

7 Kommunala fastigheter till salu i DALA-JÄRNA. Ingår EJ i försäljning 1 MYRBACKA 21: EMAUS 1:8>1 7 1: Meter

8 Kommunala fastigheter till salu i NÅS NEDERBORG 2:7>1. NEDERBORG 16:1>1 NEDERBORG 58:1>1 NEDERBORG 58:1>2 NEDERBORG 61:12>2 SVEDEN 41:1>2 1: Meter

9 . Kommunal fastighet till salu i SNÖÅN Snöån 14:8 Del av Snöå kvarn 1: Meter

10 Kommunal fastighet till salu i ÄPPELBO. ÄPPELBO OVANHEDEN 4:9>2 OVANHEDEN 4:9>3 1: Meter

11 Tjänsteutlåtande.docx 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/745 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ny ersättare till ombud bolagsstämma, Dala Vatten och Avfall AB Rekommendation till beslut Att utse ny ersättare till ombud bolagsstämma för Dala Vatten och Avfall AB Sammanfattning Viktor Zackrisson (s) avsade sig samtliga politiska uppdrag. Därefter har ny ersättare till ombud bolagsstämma, Dala Vatten och Avfall AB inte utsetts. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

12 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 2 Ärende KS 2013/740 Taxa, alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att revidera "Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel", 2. att taxan gäller från och med Kommunstyrelsen beslutar 1. att uppdra till förvaltningen att följa upp taxornas kostnadsteckningsgrad under 2014, 2. att uppdra till förvaltningen att inför revidering av taxorna till 2015 undersöka andra kommuners taxor. Reservationer Torsten Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nuvarande taxa inte täcker de kostnader kommunen har inom dessa områden. För att öka kostnadstäckningsgraden på området och därmed minska den skattefinansierade delen höjs både tillsynsavgifterna och prövningsavgifterna i taxan. Förslag till beslut Justerare Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Utskottet Leva och bo föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att revidera "Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel", 2. att taxan gäller från och med Nall Lasse Andersson och Anders Edlund yrkar bifall till utskottets förslag. Torsten Larsson föreslår: 1. att revidera "taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel" enligt utarbetat förslag med följande ändringar: 8 Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd, rörlig del kr kr eller mer Årlig tillsynsavgift folköl, tobkak och/eller nikotinläkemedel Folköl Tobak Vissa receptfria läkemedel kategorier kategorier att de reviderade taxorna gäller fr o m Torsten Larsson tilläggsförslag: 1. att uppdra till förvaltningen att följa upp taxornas kostnadsteckningsgrad under 2014, 2. att uppdra till förvaltningen att inför revidering av taxorna till 2015 undersöka andra kommuners taxor. Wahan Harutun och Anders Gyllenvåg yrkar bifall till Torsten Larssons förslag. Anders Edlund yrkar bifall till Torsten Larssons tilläggsförslag. Beslutsgång Justerare Utdragsbestyrkande

14 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ordförande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för utskottets förslag Nej-röst för Torsten Larssons förslag Vid företagen omröstning röstar Jan Erik Stövling, Camilla Andersson, Nall Lasse Andersson, Anders Edlund, Karl Björklund, Lars Olov Liss, Stina Munters och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Anders Gyllenvåg, Wahan Harutun och Torsten Larsson. Med röstsiffrorna 8 ja mot 3 nej beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag. Ordförande ställer Torsten Larssons tilläggsförslag under bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag revidering taxa Gällande taxa Justerare Utdragsbestyrkande

15 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Miljö- och byggkontoret EC Miljö/Hälsoinspektör/ Alkoholhandläggare Stina Jakobsson Kommunfullmäktige Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel Rekommendation till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 2. Taxan gäller från och med Sammanfattning Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nuvarande taxa inte täcker de kostnader kommunen har inom dessa områden. För att öka kostnadstäckningsgraden på området och därmed minska den skattefinansierade delen höjs både tillsynsavgifterna och prövningsavgifterna i taxan. Bakgrund Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Tjut Kommunfullmäktige antog gällande taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige beslutade även att vid nästa revidering av taxorna eftersträva full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

16 Miljö- och byggkontoret har, med de uppgifter som finns tillgängliga idag, räknat fram en kostnadstäckningsgrad på 42 % för arbetet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Den nya taxan kommer att kunna ge en kostnadstäckningsgrad på 63 %. Utifrån de uppgifter som finns idag går kommunen minus kr för det arbete som utförs inom dessa områden. Den nya taxan kan minska underskottet till kr. 2(4) I 6 regleras den timavgift som Miljö- och byggkontoret har möjlighet att ta ut vid bristande efterlevnad som medför extra tillsyn. Timavgiften har inte använts hittills eftersom tillsynen kunnat ske vid normal tillsyn. Om tillsynen ytterligare förstärks krävs dock att timavgift tas ut för att täcka de kostnader kommunen får vid extra tillsyn. Timavgiften för extra tillsyn är lika som den timavgift som Miljö- och byggkontoret har inom miljö- och hälsoskyddtillsynen. Men då den yttre tillsynen mestadels sker under kväll och nattetid bör timavgiften rimligen vara högre för att täcka kommunens kostnader för tillsynen. I revideringen föreslås en höjning från 795 kr till 1000 kr. I 7 tabell 1 i taxan föreslås flera höjningar. Bland annat höjs prövningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från 9000 kr till kr. I det nya förslaget ingår dock ett provtillfälle för kunskapsprovet för stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet. I nuvarande taxa betalas kunskapsprovet separat med 1500 kr. På tillfälliga tillstånd till allmänheten kompletteras med avgift på 1100 kr för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle in i taxan. Samma princip finns redan i taxan när det gäller tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. I nuvarande taxa kan inte kostnaderna för tillsyn vid tillfälliga tillstånd till allmänheten täckas om en tillståndshavare söker tillstånd för 5 tillfällen på samma ansökan. (Tillsynsavgiften för de tillfälliga tillstånden räknas in i prövningsavgiften, eftersom dessa inte betalar någon årlig tillsynsavgift.) I 8 tabell 2 föreslås en höjning av de årliga tillsynsavgifterna på både fast och rörlig del. Höjningen kommer att innebära en sammanlagd ökning på högst 2000 kr för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd. Uträkningen är baserad på tidigare års underlag med avseende på verksamheten och dess alkoholomsättning. Utformningen av taxan förändras inte. Den årliga tillsynsavgiften består dels av en fast del och del av en rörlig som baseras på serveringsställets alkoholomsättning. Tillståndshavarna i Vansbro kommun är indelade i fyra olika tillsynsgrupper enligt följande: Mycket låg prioritet, tillsynsgrupp 1 Mycket låg prioritet får de tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inget är känt som störningar från verksamheten. Tjut Låg prioritet, tillsynsgrupp 2 Låg prioritet får de tillståndshavare som har festvåningsrättigheter som vänder sig till olika slutna sällskap eller är en restaurang med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens besökare. - Låg alkoholförsäljning - Inget nöjesutbud - Inga kända störningar Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

17 3(4) Hög prioritet, tillsynsgrupp 3 Hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och där det finns kända störningar. - Restauranger som vänder sig till en unga vuxna - Matrestauranger med hög alkoholförsäljning - Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period Mycket hög prioritet, tillsynsgrupp 4 Mycket hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna. - Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning - Återkommande störningar I förslaget höjs den fasta delen 1000 kr i alla tillsyngrupper. Den rörliga delen höjs från 500 kr till 1000 kr för restauranger med en omsättning på kr. De som har en högre omsättning än kr föreslås en höjning på 1000 kr. Två exempel: En restaurang med låg alkoholomsättning utan nöjesutbud hamnar i tillsynsgrupp 2. De betalar en fast årlig tillsynsavgift på 2000 kr. Med en alkoholförsäljning under kr betalar de en rörlig tillsynsavgift på 1000 kr. Deras sammanlagda årliga tillsynsavgift blir 3000 kr. En nöjesrestaurang med hög alkoholomsättning hamnar i tillsynsgrupp 4. De betalar en fast årlig tillsynsavgift på 3000 kr. Med en alkoholförsäljning mellan kr betalar de en rörlig tillsynsavgift på 5000 kr. Deras sammanlagda årliga tillsynsavgift blir 8000 kr. I 9 i taxan föreslås en ändring. Enligt nuvarande taxa ska förseningsavgift tas ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorperiod. Sista datum framgår i följebrevet till restaurangrapporten, 1 mars året efter redovisningsåret. För att undvika missförstånd föreslås att följande text skrivs in i taxan i 9 : Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften. I 10 regleras den årliga tillsynsavgiften för folköl/tobak och receptfria läkemedel. Förslaget innebär en höjning av tillsynsavgifterna för folköl, tobak och receptfria läkemedel med 500 kr för varje försäljningsställe. Ett försäljningsställe som har endast en av dessa varor betalar 1500 kr. Ett försäljningsställe som har t.ex. folköl och tobak betalar 2000 kr. Försäljningsställen som har alla tre varorna betalar 2500 kr. Tjut Målet full kostnadstäckning Kommunfullmäktige har beslutat att efterstäva full kostnadstäckning inom området. Kommunen har möjlighet att redan idag höja framförallt de rörliga tillsynsavgifterna betydligt mer än vad som föreslås. En höjning på 3000 kr istället för 1000 kr som förslaget är skulle ge en kostnadstäckning på 75 %. De beräknat högsta tillsynsavgifterna i kommunen skulle med den höjningen hamna på kr. Förslaget skulle dock innebära 100 % höjning av tillsynsavgiften för flera Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

18 4(4) tillståndshavare i kommunen. De som idag har en tillsynsavgift på 4000 kr skulle hamna på 8000 kr. Vansbro kommun skulle med den höjningen fortfarande ligga lägre än de kommuner i länet som har de högsta avgifterna. Inför 2014 kommer några av Dalarnas kommuner att bilda ett gemensamt kontor inom Falun-Borlänge regionen. Organisationen kommer att ansvara för prövning och tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Kommunerna som ingick i förslaget var Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Smedjebacken, Gagnef, Leksand samt Hedemora. Osäker på vilka som beslutat att gå med. En fråga som kommit upp är möjligheten att ta fram en modell för finansiering som alla ingående kommuner accepterar. I dagsläget är det osäkert om/när fler kommuner kommer att ges möjligheten att delta i det gemensamma kontoret. Vansbro har visat ett intresse om möjligheten ges. Oavsett om Vansbro kommun deltar eller inte så kan taxan jämföras mot denna modell för att se över kostnadstäckningen ytterligare vid nästa revidering av taxan. Beslutsunderlag - Förslag till revidering av Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. - Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. Fastställd av kommunfullmäktige , beslut KF 62/2011 Tjut Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

19 TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m XX-XX Fastställd av kommunfullmäktige 2014-XX-XX, beslut KF

20 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och tobaksvaror 4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut. 3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 3 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 4 Uppräkning av avgifter Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. 5 Betalning av avgift En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas. Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs. 6 Timavgift Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 1000 kr. Timavgift kan även tas ut i enskilda ärenden.

21 7 Ansökningsavgifter, anmälan m.m. gällande serveringstillstånd Enligt 8 kap 10 alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn av serveringsstillstånd. Den som genomfört kunskapsprov hos kommunen, ansöker om serveringstillstånd eller anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Tabell 1 Stadigvarande serveringstillstånd Avgift och betalning Handläggning Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet/slutna sällskap/cateringverksamhet (inklusive kunskapsprov ett tillfälle) Avgift för kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd (max 3 tillfällen per ansökan) Ändring av gällande serveringstillstånd, t ex utvidgning av serveringstillståndet till att gälla uteservering, ändring av serveringstid, ändrade ägarförhållanden inom samma bolag kr Betalas till bankgiro Inom 4 månader 1500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 5000 kr Betalas till Inom 2 månader bankgiro Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta 5000 kr Betalas till bankgiro Stadigvarande serveringstillstånd att anordna 6000 kr Betalas till provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten bankgiro (avser egenproducerade drycker på tillverkningsställe) Anmälan av lokal för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för catering till slutna sällskap) 300 kr Betalas till bankgiro Inom 4 månader Inom 4 månader Inom 1 månad Tillfälliga tillstånd Avgift och betalning Handläggning Avgift för kunskapsprov tillfälligt tillstånd allmänheten Avgift för kunskapsprov slutna sällskap, provsmakning eller pausservering Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag, ej tidigare prövad och registrerad hos tillsynsmyndigheten 1500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 5500 kr Betalas till Inom 4 månader bankgiro för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag, tidigare prövad och registrerad hos tillsynsmyndigheten under de senaste 3 åren 1100 kr 4500 kr Betalas till bankgiro Inom 2 månader för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (t.ex. förening, företag) eller pausservering 1100 kr 800 kr Betalas till bankgiro Inom 1-2 månader för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten 300 kr 3000 kr Betalas till bankgiro Inom 1-2 månader

22 (avser partihandlare) Anmälan avgiftsfri Anmälan om ny serveringsansvarig personal Anmälan om upphörande av serveringstillstånd Anmälan om kryddning av spritdrycker (avser stadigvarande serveringstillstånd) Anmälan av redan godkänd lokal för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för catering till slutna sällskap) Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (avser stadigvarande serveringstillstånd) Avgift betalas in till bankgiro På inbetalningsblanketten eller meddelanderad (internetbank) ska tydligt anges avsändare och att det gäller serveringstillstånd. Avgift för kunskapsprov faktureras i efterhand. 8 Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd Tillsynsavgift uttas dels som en fast årsavgift och dels som en rörlig årsavgift enligt tabell 2. För den fasta årsavgiften delas tillståndshavarna in i fyra olika tillsynsgrupper: Mycket låg prioritet, låg prioritet, hög prioritet och mycket hög prioritet. Alkoholhandläggaren skickar beslut om vilken tillsynsgrupp de tillhör. Mer information om tillsynsgrupperna finns i tillsynsplanen. Den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd är dock samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som skall erläggas enligt 7. Tillsynsavgifter för serveringstillstånd tas årligen ut i början av kalenderåret och baseras på årsomsättningen för föregående år. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av serveringstillståndet tas upp till omprövning. Tabell 2 Fast årlig tillsynsavgift Avgift och betalning Mycket låg prioritet 1500 kr Faktureras Låg prioritet 2000 kr Faktureras Hög prioritet 2500kr Faktureras Mycket hög prioritet 3000 kr Faktureras Rörliga tillsynsavgifter Enligt omsättning av alkoholdrycker angivet i restaurangrapport Avgift och betalning kr 1000 Faktureras Faktureras Faktureras Faktureras Faktureras

23 Faktureras Faktureras kr eller mer 8000 Faktureras 9 Utebliven restaurangrapport Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften. 10 Årlig tillsynsavgift folköl, tobak och/eller nikotinläkemedel Enligt 8 kap 10 alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel eller servering av folköl. Enligt tobakslagen 19 b har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 23 har kommunen rätt att ta ut avgift för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Detaljhandel/servering av: Avgift och betalning Folköl 1500 kr Faktureras Tobak 1500 kr Faktureras Vissa receptfria läkemedel 1500 kr Faktureras Folköl-, tobak och/eller vissa receptfria läkemedel (2 kategorier) 2000 kr Faktureras Folköl-, tobak och vissa receptfria läkemedel (3 kategorier) 2500 kr Faktureras

24 TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m Fastställd av kommunfullmäktige , beslut KF 62/2011

25 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och tobaksvaror 4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut. 3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 3 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 4 Uppräkning av avgifter Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är augusti månad Betalning av avgift En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas. Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs. 6 Timavgift Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 795 kr. Timavgift kan även tas ut i enskilda ärenden.

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21, 51 Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Revisionshistorik: Ersätter avgifter för ansökan och tillsyn antagna av kommunfullmäktige 2012-12-17.

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Att söka serveringstillstånd

Att söka serveringstillstånd Att söka serveringstillstånd 2014 01 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Alkohollagen... 3 Riktlinjer... 4 Avgifter... 4 Serveringstillstånd... 5 Kunskapsprov... 5 Tillsyn...

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (8) Anvisningar vid ansökan om permanent serveringstillstånd A) Handläggningen hos kommunen Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. avgifter för ansökan och tillsyn 2012-12-29 Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för ansökan och tillsyn Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II samt avgifter för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer