Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten"

Transkript

1 1 tcttkållbartua1 CENTERPARTIET Motion till Kommunfullmaktige i Vansbro kommun Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten Bakgrund 1 Vansbro kommun finns glädjande många personer som gör framstående insatser inom olika idrottsgrenar på hög nivå varje år. Dessa uppmärksammas ibland och ibland inte och ofta på olika sätt av Vansbro kommun. Idag finns ingen tydlig rutin för hur Vansbro kommun ska uppmärksamma dessa personer. Det finns många exempel på hur andra kommuner gör. 1 Leksand t.ex. uppmärksammar man framgångsrika idrottare i samband med någon ishockeymatch. Vansbro kommun är en genuin idrottskommun med mycket stolta anor med många namnkunniga idrottare inom ett imponerande antal grenar, ingen nämnd och ingen glömd. Alla på olika sätt viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun. Förslag Vi föreslår därför att Vansbro kommun inrättar en rutin som innebär att alla som under året blivit medaljörer i tävlingar med minst SM-nivå oberoende av ålderskiass tilldelas en utmärkelse av Vansbro kommun. Utmärkelsen kan bestå av ett diplom eller någon av kommunen framtagen minnesgåva med förslagsvis följande text: För utomordentliga insatser under år Grattis och stort tack för Dina insatser och för den positiva uppmärksamhet Du ger Din klubb, Din (hem)bygd och Vansbro kommun. Utmärkelsen utdelas vid Kommunfullmäktiges sista sammanträde varje år eller vid annat för ändamålet lämpligt tillfälle Lars-Olov Liss Stina Munters Bibbi Westhed

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 12 Ärende KS 2013/827 Försäljning mark Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrättt. 2. att intäkterna från fastigheterna ska placeras så att kommunens tillgångar bibehålls. Reservationer Anders Edlund, Nall Lasse Andersson, Jan-Erik Stövling och Camilla Andersson reserverar sig mot beslutet. Ärendet Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrättt. 2. att intäkterna från fastigheterna ska placeras så att kommunens tillgångar bibehålls. Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Anders Edlund föreslår: att ärendet återremitteras för att utreda nya arrendeavtal på kommunens jordbruksmarker samt att ta fram ett bättre kartunderlag på jordbruksmarkerna. Beslutsgång Justerare Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer utskottets förslag under bifall eller avslag och finner kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kartor över fastigheterna Justerare Utdragsbestyrkande

4 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS2013/827 Upphandlare Tobias Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Försäljning av mark Rekommendation till beslut Att lägga ut fastigheterna Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7, Nederborg 58:1 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12 till försäljning under våren år Detta sker genom anbudsförfarande med fri prövningsrätt. Sammanfattning Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Bakgrund Vansbro kommun äger ett antal fastigheter, av vilka flertalet idag arrenderas av andra parter primärt för jordbruksändamål. Härvid avses Hulån 27:1, Emaus 1:8, Nederborg 16:1 och Nederborg 2:7 samt delar av Ovanheden 4:9, delar av Myrbacka 21:9, del av Sveden 41:1, del av Snöån 14:8 och del av Nederborg 61:12. Några fastigheter används även utan avtal. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheter, vilka ej är detaljplanelagda. Ett antal av arrendatorerna har uttryckt sitt intresse av att förvärva dessa fastigheter, och då främst för jordbruksändamål. Även revisionen har uttryckt sin önskan att dessa fastigheter läggs ut till försäljning på öppna marknaden. Vansbro kommun vill med detta uppnå ett ägande vilket kan bidra till att utveckla jordbruksnäringen. Tjut försäljning mark.docx Försäljning kommer att ske genom ett anbudsförfarande med fri prövningsrätt. Analys Bokfört värde på skogs- och jordbruksmark kommer att minska. Finns dock ingen uppgift på hur mycket, beroende på att de bokförda värdena på dessa marken inte är fördelade på fastighet utan ligger tillsammans. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5 Slutsats 2(2) Vansbro kommun bör lägga ut dessa fastigheter till försäljning på den öppna marknaden. Vansbro kommun ser ingen egen användning av dessa fastigheter, och delar av fastigheterna, vilka ej är detaljplanelagda. Beslutsunderlag Kartor över fastigheterna. Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Kommunchef, Elisabeth Rooth Eriksson Tjut försäljning mark.docx Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

6 Kommunal fastighet till salu i HULÅN. HULÅN 27:1>1 HULÅN 1: Meter

7 Kommunala fastigheter till salu i DALA-JÄRNA. Ingår EJ i försäljning 1 MYRBACKA 21: EMAUS 1:8>1 7 1: Meter

8 Kommunala fastigheter till salu i NÅS NEDERBORG 2:7>1. NEDERBORG 16:1>1 NEDERBORG 58:1>1 NEDERBORG 58:1>2 NEDERBORG 61:12>2 SVEDEN 41:1>2 1: Meter

9 . Kommunal fastighet till salu i SNÖÅN Snöån 14:8 Del av Snöå kvarn 1: Meter

10 Kommunal fastighet till salu i ÄPPELBO. ÄPPELBO OVANHEDEN 4:9>2 OVANHEDEN 4:9>3 1: Meter

11 Tjänsteutlåtande.docx 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/745 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ny ersättare till ombud bolagsstämma, Dala Vatten och Avfall AB Rekommendation till beslut Att utse ny ersättare till ombud bolagsstämma för Dala Vatten och Avfall AB Sammanfattning Viktor Zackrisson (s) avsade sig samtliga politiska uppdrag. Därefter har ny ersättare till ombud bolagsstämma, Dala Vatten och Avfall AB inte utsetts. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

12 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 2 Ärende KS 2013/740 Taxa, alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att revidera "Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel", 2. att taxan gäller från och med Kommunstyrelsen beslutar 1. att uppdra till förvaltningen att följa upp taxornas kostnadsteckningsgrad under 2014, 2. att uppdra till förvaltningen att inför revidering av taxorna till 2015 undersöka andra kommuners taxor. Reservationer Torsten Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nuvarande taxa inte täcker de kostnader kommunen har inom dessa områden. För att öka kostnadstäckningsgraden på området och därmed minska den skattefinansierade delen höjs både tillsynsavgifterna och prövningsavgifterna i taxan. Förslag till beslut Justerare Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Utskottet Leva och bo föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att revidera "Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel", 2. att taxan gäller från och med Nall Lasse Andersson och Anders Edlund yrkar bifall till utskottets förslag. Torsten Larsson föreslår: 1. att revidera "taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel" enligt utarbetat förslag med följande ändringar: 8 Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd, rörlig del kr kr eller mer Årlig tillsynsavgift folköl, tobkak och/eller nikotinläkemedel Folköl Tobak Vissa receptfria läkemedel kategorier kategorier att de reviderade taxorna gäller fr o m Torsten Larsson tilläggsförslag: 1. att uppdra till förvaltningen att följa upp taxornas kostnadsteckningsgrad under 2014, 2. att uppdra till förvaltningen att inför revidering av taxorna till 2015 undersöka andra kommuners taxor. Wahan Harutun och Anders Gyllenvåg yrkar bifall till Torsten Larssons förslag. Anders Edlund yrkar bifall till Torsten Larssons tilläggsförslag. Beslutsgång Justerare Utdragsbestyrkande

14 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Ordförande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för utskottets förslag Nej-röst för Torsten Larssons förslag Vid företagen omröstning röstar Jan Erik Stövling, Camilla Andersson, Nall Lasse Andersson, Anders Edlund, Karl Björklund, Lars Olov Liss, Stina Munters och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Anders Gyllenvåg, Wahan Harutun och Torsten Larsson. Med röstsiffrorna 8 ja mot 3 nej beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag. Ordförande ställer Torsten Larssons tilläggsförslag under bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag revidering taxa Gällande taxa Justerare Utdragsbestyrkande

15 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Miljö- och byggkontoret EC Miljö/Hälsoinspektör/ Alkoholhandläggare Stina Jakobsson Kommunfullmäktige Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel Rekommendation till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 2. Taxan gäller från och med Sammanfattning Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Vansbro kommun eftersträvar full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nuvarande taxa inte täcker de kostnader kommunen har inom dessa områden. För att öka kostnadstäckningsgraden på området och därmed minska den skattefinansierade delen höjs både tillsynsavgifterna och prövningsavgifterna i taxan. Bakgrund Kommunen har rätt att ta ut avgifter, enligt självkostnadsprincipen, för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige (8 kap 10 alkohollagen). Tjut Kommunfullmäktige antog gällande taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige beslutade även att vid nästa revidering av taxorna eftersträva full kostnadstäckning för det arbete som utförs av förvaltningen, enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

16 Miljö- och byggkontoret har, med de uppgifter som finns tillgängliga idag, räknat fram en kostnadstäckningsgrad på 42 % för arbetet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Den nya taxan kommer att kunna ge en kostnadstäckningsgrad på 63 %. Utifrån de uppgifter som finns idag går kommunen minus kr för det arbete som utförs inom dessa områden. Den nya taxan kan minska underskottet till kr. 2(4) I 6 regleras den timavgift som Miljö- och byggkontoret har möjlighet att ta ut vid bristande efterlevnad som medför extra tillsyn. Timavgiften har inte använts hittills eftersom tillsynen kunnat ske vid normal tillsyn. Om tillsynen ytterligare förstärks krävs dock att timavgift tas ut för att täcka de kostnader kommunen får vid extra tillsyn. Timavgiften för extra tillsyn är lika som den timavgift som Miljö- och byggkontoret har inom miljö- och hälsoskyddtillsynen. Men då den yttre tillsynen mestadels sker under kväll och nattetid bör timavgiften rimligen vara högre för att täcka kommunens kostnader för tillsynen. I revideringen föreslås en höjning från 795 kr till 1000 kr. I 7 tabell 1 i taxan föreslås flera höjningar. Bland annat höjs prövningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från 9000 kr till kr. I det nya förslaget ingår dock ett provtillfälle för kunskapsprovet för stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet. I nuvarande taxa betalas kunskapsprovet separat med 1500 kr. På tillfälliga tillstånd till allmänheten kompletteras med avgift på 1100 kr för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle in i taxan. Samma princip finns redan i taxan när det gäller tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. I nuvarande taxa kan inte kostnaderna för tillsyn vid tillfälliga tillstånd till allmänheten täckas om en tillståndshavare söker tillstånd för 5 tillfällen på samma ansökan. (Tillsynsavgiften för de tillfälliga tillstånden räknas in i prövningsavgiften, eftersom dessa inte betalar någon årlig tillsynsavgift.) I 8 tabell 2 föreslås en höjning av de årliga tillsynsavgifterna på både fast och rörlig del. Höjningen kommer att innebära en sammanlagd ökning på högst 2000 kr för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd. Uträkningen är baserad på tidigare års underlag med avseende på verksamheten och dess alkoholomsättning. Utformningen av taxan förändras inte. Den årliga tillsynsavgiften består dels av en fast del och del av en rörlig som baseras på serveringsställets alkoholomsättning. Tillståndshavarna i Vansbro kommun är indelade i fyra olika tillsynsgrupper enligt följande: Mycket låg prioritet, tillsynsgrupp 1 Mycket låg prioritet får de tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inget är känt som störningar från verksamheten. Tjut Låg prioritet, tillsynsgrupp 2 Låg prioritet får de tillståndshavare som har festvåningsrättigheter som vänder sig till olika slutna sällskap eller är en restaurang med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens besökare. - Låg alkoholförsäljning - Inget nöjesutbud - Inga kända störningar Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

17 3(4) Hög prioritet, tillsynsgrupp 3 Hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och där det finns kända störningar. - Restauranger som vänder sig till en unga vuxna - Matrestauranger med hög alkoholförsäljning - Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period Mycket hög prioritet, tillsynsgrupp 4 Mycket hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna. - Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning - Återkommande störningar I förslaget höjs den fasta delen 1000 kr i alla tillsyngrupper. Den rörliga delen höjs från 500 kr till 1000 kr för restauranger med en omsättning på kr. De som har en högre omsättning än kr föreslås en höjning på 1000 kr. Två exempel: En restaurang med låg alkoholomsättning utan nöjesutbud hamnar i tillsynsgrupp 2. De betalar en fast årlig tillsynsavgift på 2000 kr. Med en alkoholförsäljning under kr betalar de en rörlig tillsynsavgift på 1000 kr. Deras sammanlagda årliga tillsynsavgift blir 3000 kr. En nöjesrestaurang med hög alkoholomsättning hamnar i tillsynsgrupp 4. De betalar en fast årlig tillsynsavgift på 3000 kr. Med en alkoholförsäljning mellan kr betalar de en rörlig tillsynsavgift på 5000 kr. Deras sammanlagda årliga tillsynsavgift blir 8000 kr. I 9 i taxan föreslås en ändring. Enligt nuvarande taxa ska förseningsavgift tas ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorperiod. Sista datum framgår i följebrevet till restaurangrapporten, 1 mars året efter redovisningsåret. För att undvika missförstånd föreslås att följande text skrivs in i taxan i 9 : Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften. I 10 regleras den årliga tillsynsavgiften för folköl/tobak och receptfria läkemedel. Förslaget innebär en höjning av tillsynsavgifterna för folköl, tobak och receptfria läkemedel med 500 kr för varje försäljningsställe. Ett försäljningsställe som har endast en av dessa varor betalar 1500 kr. Ett försäljningsställe som har t.ex. folköl och tobak betalar 2000 kr. Försäljningsställen som har alla tre varorna betalar 2500 kr. Tjut Målet full kostnadstäckning Kommunfullmäktige har beslutat att efterstäva full kostnadstäckning inom området. Kommunen har möjlighet att redan idag höja framförallt de rörliga tillsynsavgifterna betydligt mer än vad som föreslås. En höjning på 3000 kr istället för 1000 kr som förslaget är skulle ge en kostnadstäckning på 75 %. De beräknat högsta tillsynsavgifterna i kommunen skulle med den höjningen hamna på kr. Förslaget skulle dock innebära 100 % höjning av tillsynsavgiften för flera Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

18 4(4) tillståndshavare i kommunen. De som idag har en tillsynsavgift på 4000 kr skulle hamna på 8000 kr. Vansbro kommun skulle med den höjningen fortfarande ligga lägre än de kommuner i länet som har de högsta avgifterna. Inför 2014 kommer några av Dalarnas kommuner att bilda ett gemensamt kontor inom Falun-Borlänge regionen. Organisationen kommer att ansvara för prövning och tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Kommunerna som ingick i förslaget var Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Smedjebacken, Gagnef, Leksand samt Hedemora. Osäker på vilka som beslutat att gå med. En fråga som kommit upp är möjligheten att ta fram en modell för finansiering som alla ingående kommuner accepterar. I dagsläget är det osäkert om/när fler kommuner kommer att ges möjligheten att delta i det gemensamma kontoret. Vansbro har visat ett intresse om möjligheten ges. Oavsett om Vansbro kommun deltar eller inte så kan taxan jämföras mot denna modell för att se över kostnadstäckningen ytterligare vid nästa revidering av taxan. Beslutsunderlag - Förslag till revidering av Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. - Taxa för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. Fastställd av kommunfullmäktige , beslut KF 62/2011 Tjut Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

19 TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m XX-XX Fastställd av kommunfullmäktige 2014-XX-XX, beslut KF

20 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och tobaksvaror 4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut. 3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 3 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 4 Uppräkning av avgifter Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. 5 Betalning av avgift En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas. Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs. 6 Timavgift Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 1000 kr. Timavgift kan även tas ut i enskilda ärenden.

21 7 Ansökningsavgifter, anmälan m.m. gällande serveringstillstånd Enligt 8 kap 10 alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn av serveringsstillstånd. Den som genomfört kunskapsprov hos kommunen, ansöker om serveringstillstånd eller anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Tabell 1 Stadigvarande serveringstillstånd Avgift och betalning Handläggning Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet/slutna sällskap/cateringverksamhet (inklusive kunskapsprov ett tillfälle) Avgift för kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd (max 3 tillfällen per ansökan) Ändring av gällande serveringstillstånd, t ex utvidgning av serveringstillståndet till att gälla uteservering, ändring av serveringstid, ändrade ägarförhållanden inom samma bolag kr Betalas till bankgiro Inom 4 månader 1500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 5000 kr Betalas till Inom 2 månader bankgiro Serveringstillstånd för gemensam serveringsyta 5000 kr Betalas till bankgiro Stadigvarande serveringstillstånd att anordna 6000 kr Betalas till provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten bankgiro (avser egenproducerade drycker på tillverkningsställe) Anmälan av lokal för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för catering till slutna sällskap) 300 kr Betalas till bankgiro Inom 4 månader Inom 4 månader Inom 1 månad Tillfälliga tillstånd Avgift och betalning Handläggning Avgift för kunskapsprov tillfälligt tillstånd allmänheten Avgift för kunskapsprov slutna sällskap, provsmakning eller pausservering Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag, ej tidigare prövad och registrerad hos tillsynsmyndigheten 1500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 500 kr Faktureras Bokas när ansökan lämnas 5500 kr Betalas till Inom 4 månader bankgiro för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 dag, tidigare prövad och registrerad hos tillsynsmyndigheten under de senaste 3 åren 1100 kr 4500 kr Betalas till bankgiro Inom 2 månader för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (t.ex. förening, företag) eller pausservering 1100 kr 800 kr Betalas till bankgiro Inom 1-2 månader för varje ytterligare tillfälle vid samma ansökningstillfälle (max 12 gånger/år) Tillfälligt serveringstillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten 300 kr 3000 kr Betalas till bankgiro Inom 1-2 månader

22 (avser partihandlare) Anmälan avgiftsfri Anmälan om ny serveringsansvarig personal Anmälan om upphörande av serveringstillstånd Anmälan om kryddning av spritdrycker (avser stadigvarande serveringstillstånd) Anmälan av redan godkänd lokal för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap (avser serveringstillstånd för catering till slutna sällskap) Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten (avser stadigvarande serveringstillstånd) Avgift betalas in till bankgiro På inbetalningsblanketten eller meddelanderad (internetbank) ska tydligt anges avsändare och att det gäller serveringstillstånd. Avgift för kunskapsprov faktureras i efterhand. 8 Årlig tillsynsavgift serveringstillstånd Tillsynsavgift uttas dels som en fast årsavgift och dels som en rörlig årsavgift enligt tabell 2. För den fasta årsavgiften delas tillståndshavarna in i fyra olika tillsynsgrupper: Mycket låg prioritet, låg prioritet, hög prioritet och mycket hög prioritet. Alkoholhandläggaren skickar beslut om vilken tillsynsgrupp de tillhör. Mer information om tillsynsgrupperna finns i tillsynsplanen. Den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd är dock samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som skall erläggas enligt 7. Tillsynsavgifter för serveringstillstånd tas årligen ut i början av kalenderåret och baseras på årsomsättningen för föregående år. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av serveringstillståndet tas upp till omprövning. Tabell 2 Fast årlig tillsynsavgift Avgift och betalning Mycket låg prioritet 1500 kr Faktureras Låg prioritet 2000 kr Faktureras Hög prioritet 2500kr Faktureras Mycket hög prioritet 3000 kr Faktureras Rörliga tillsynsavgifter Enligt omsättning av alkoholdrycker angivet i restaurangrapport Avgift och betalning kr 1000 Faktureras Faktureras Faktureras Faktureras Faktureras

23 Faktureras Faktureras kr eller mer 8000 Faktureras 9 Utebliven restaurangrapport Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 1000 kr. Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa på den rörliga tillsynsavgiften. 10 Årlig tillsynsavgift folköl, tobak och/eller nikotinläkemedel Enligt 8 kap 10 alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel eller servering av folköl. Enligt tobakslagen 19 b har kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 23 har kommunen rätt att ta ut avgift för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Detaljhandel/servering av: Avgift och betalning Folköl 1500 kr Faktureras Tobak 1500 kr Faktureras Vissa receptfria läkemedel 1500 kr Faktureras Folköl-, tobak och/eller vissa receptfria läkemedel (2 kategorier) 2000 kr Faktureras Folköl-, tobak och vissa receptfria läkemedel (3 kategorier) 2500 kr Faktureras

24 TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m Fastställd av kommunfullmäktige , beslut KF 62/2011

25 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl och tobaksvaror 4. kontroll över verksamheter som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut. 3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet. 3 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 4 Uppräkning av avgifter Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är augusti månad Betalning av avgift En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas. Tillsynsavgift för detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel betalas i förskott varje kalenderår från och med då nyanmälan görs. 6 Timavgift Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd tid. Timavgiften i denna taxa är 795 kr. Timavgift kan även tas ut i enskilda ärenden.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vi PARTILLE KOMMUN PARTILLE lc:mi. Kcrpniu 2016 01 05 1 2 ks) zvi.vjg TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.rn.

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 2016-11-28 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Fastställd

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2016 och gällande från den 1 januari 2016 1 Denna

Läs mer

Taxor och avgifter. Borås Stad

Taxor och avgifter. Borås Stad Taxor och avgifter Borås Stad Budget 2015 1 (2) 2014-11-24 Taxor och avgifter Regler Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfattar även regler

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-25 259 KS 348/17 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21, 51 Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Revisionshistorik: Ersätter avgifter för ansökan och tillsyn antagna av kommunfullmäktige 2012-12-17.

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-20 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 2014-11-27. Gäller från och med 2015-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kom m unfullmäl{tige Kf 13 20 14-67 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 5 Dnr SBN/2015:37-206 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 9 SN

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 9 SN Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 9 SN 2017.106 59 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-29 105 Taxa för serveringstillstånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Sammanträdesdatum Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

Sammanträdesdatum Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Karlsborgs kommun SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 18 Sammanträdesdatum 2014-02-25 KF 13 Dnr 24.2014 Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunfullmäktiges beslut l. Kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

T l Kommunfullmäktige

T l Kommunfullmäktige Sida 6 (17) T l Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-24 Ärendenr: 2014-0007.44 KF 3 Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 6 1997

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 6 1997 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 6 1997 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-14, 247, att gälla fr o m 1996-01-01. Ändringar antagna av

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

/-*w. serueringst lbtånd och. t llsyn enligt alkohollagen och tobaksl agen Vallentuna kommun. Taxa for. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnåmnd

/-*w. serueringst lbtånd och. t llsyn enligt alkohollagen och tobaksl agen Vallentuna kommun. Taxa for. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnåmnd Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnåmnd Taxa for serueringst lbtånd och t llsyn enligt alkohollagen och tobaksl agen Vallentuna kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2Ot3 Fastställd av Vallentunas

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer