TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL"

Transkript

1 TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige , 271 Gäller från den 1 januari 2013

2 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser Serveringstillstånd Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel Lotterier (7)

3 1 Allmänna bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning av ansningar om serveringstillstånd 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd 3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport 4. handläggning av anmälan om försäljning av öl, tobaksvaror eller receptfria läkemedel 5. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl, tobaksvaror eller receptfria läkemedel 6. handläggning av lotteritillstånd 7. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i 8. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och en debiteras enligt timtaxa 890 kr/timme istället ske. Taxan kan beslutas i de ärenden där handläggningstiden avsevärt understiger/överstiger normal utredningstid. 2 Social- och äldrenämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Serveringstillstånd 3 Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Avgift för prövning av ansökan eller anmälan om ändring ska betalas i förskott till kommunen. I de fall då kommunen istället fakturerar avgiften tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid för sen betalning. Om prövningsavgiften inte betalats får ansökan avvisas. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås. 4 Äldreboenden som önskar söka serveringstillstånd bör en enklare utredning kunna ligga till grund för tillståndet varför en lägre ansökningsavgift bör fastställas för dessa boenden 1 1 Nya lagändringen tillåter servering av alkohol på särskilda boenden utan tillstånd. Önskemål från ett flertal verksamhetsutövare har varit att kunna ha serveringstillstånd för att möjliggöra inköp och leverans från partihandlare. 3 (7)

4 5 Sökanden av alkoholtillstånd ska erlägga 1500 kr/prov eller 890 kr/timme för examination hos kommunen (vanligen vid omprov). Tabell 1 ALKOHOLLAGEN, serveringstillstånd Prövnings- och anmälningsavgifter Nytt stadigvarande tillstånd till allmänheten Nytt stadigvarande tillstånd till slutna sällskap el catering Nytt stadigvarande tillstånd för särskilda boenden Ändring av tillstånd (utökning av tider, ytor (även gemensam yta), catering mm) Anmälan om ägarändring, 50 % eller mer av andelarna eller aktierna i bolaget Anmälan om ägarändring, mindre än 50 % Tillfällig ändring (utökning av tider, ytor mm), per tillfälle eller timtaxa Tillfälligt tillstånd för allmänheten (även provsmakning), max 3 dagar Tillfälligt tillstånd för allmänheten (även provsmakning), mer än 3 dagar Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap, max 3 tillfällen per tillstånd Examination av sökanden gällande alkoholkunskaper Vid omprov timtaxa /timme 6 För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker. Har restaurangrapport inte inlämnats i tid kan förseningsavgifter debiteras 500 kr efter första påminnelsebrevet och 1000 kr efter andra påminnelsebrevet. Är restaurangrapporten mer än 6 veckor försenad efter föreskriven tid placeras verksamheten i högsta avgiftsklass. Särskilda boenden med serveringstillstånd betalar endast en fast avgift. 4 (7)

5 Tabell 2 Årlig tillsynsavgift Fast avgift, stadigvarande tillstånd Fast avgift utöver normaltider (11-01 inne, ute) Fast avgift för särskilt boende med serveringstillstånd 500 Rörlig avgift, baserad på årlig omsättning av alkoholdrycker, kr inkl moms Påminnelseavgift 1 (restaurangrapport) 500 Påminnelseavgift 2 (restaurangrapport) Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad (ej övertagande) verksamhet faktureras fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget och tillsynsavgift anpassad till den kalendertid som återstår. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt under april-maj. 8 En verksamhetsutövare som inte lämnar restaurangrapport inom föreskriven tid åläggs betala förseningsavgift med 500 kr, lämnas inte rapporten efter första påminnelsen utgår ytterligare förseningsavgift med kr. Därefter debiteras verksamhetsutövaren högsta årliga avgift (fast + rörlig). 9 Förhöjd fast avgift betalas när tillståndshavaren har en serveringstid utanför den normala tiden. Normaltid anses vara inomhus och på uteservering. 5 (7)

6 3 Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel 10 Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror och/eller receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3. Tabell 3 Folköl, tobak, nikotinläkemedel Årlig tillsynsavgift Försäljning av folköl, tobak eller nikotinläkemedel Försäljning av två av ovanstående varuslag Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) omfattar kalenderår och tas ut från och med det år då anmälan om försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. 4 Lotterier 12. För att handlägga tillstånd för lotterier tas en ansökningsavgift ut enligt tabell 4. Tabell 4 Lotteritillstånd Lotteritillstånd enl. 15 lotterilagen 500 Lotteritillstånd enl. 17 lotterilagen 1000 Ändringar i taxan träder i kraft den 1 januari I ärenden som rör ansökningar och anmälningar tillämpas den nya taxan på ärenden som kommer in till kommunen från och med den 1 januari För ärenden som inkom före detta datum tillämpas tidigare taxor. 6 (7)

7 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer