Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009"

Transkript

1 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

2 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljö- och kvalitet 9 Marknad/ekonomi 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Skulptur Bruksarbetaren

3 4 Ett tufft år för Mariestad, när många arbetstillfällen försvann och beslut om att Tingsrätt och Länsrätt inte skulle vara kvar i kommunen. År 2009 satsade bolaget förhållandevis stora summor på underhåll av våra fastigheter. Vi hade kalkylerat med mer outhyrt än vad som blev verklighet. Planering av byggande av ett nytt seniorboende mitt i staden påbörjades under Bostadsmarknaden I januari 2009 hade bolaget endast en ledig lägenhet vilket är den bästa siffran för bolaget, för en enskild månad. I juni började vi få lite fler lediga lägenheter och snittet för året hamnade på 0,6% vilket är en mycket bra siffra. Kommunen och även bolaget har satsat mer på att marknadsföra Mariestad som bostadsort vilket är glädjande. Jag tror att centralorten, utan denna satsning skulle ha en helt annan situation när det gäller lediga bostäder fastän befolkningen totalt har minskat i kommunen. Fastighetsunderhåll och energi 2009 är det år när vi kunde satsa mer på det långsiktiga underhållet. Bolaget har investerat 9 miljoner i planerat underhåll. De största arbetena som genomförts är nya fönster, isolering och ny puts på höghusen på Mariagatan. Relining av avlopp i 70 lägenheter på Södra vägen har utförts. Anslutning av fjärrvärme har utförts på Trädgårdsgatan i kvarteret Svanen, vilket var den sista fastigheten som inte tidigare var ansluten till fjärrvärmenätet. Ett antal stora målningsentreprenader har gjorts i Ullervad. Radonmätning har också genomförts och vi har ca 50 lägenheter som ligger över godkänd nivå, som vi kommer att börja åtgärda så fort vi har tagit fram ett bra handlingsprogram. Bolaget har under året ingått i ett projekt att bygga vindkraftverk. Beslut har också tagits att vi skall äga ett eget vindkraftverk som skall producera ca 1600 Mvh/år och leverera ström till våra fastigheter. Denna förnybara energikälla kommer att kunna stå för drygt 80% av vår totala elförbrukning av fastighetsel. Seniorboende och kommunal ledningsplats Planering av ett seniorboende bakom musikskolan påbörjades och handlingar har tagits fram för en totalentreprenad där byggnadsentreprenörerna skall lämna förslag på ett seniorboende med ca 35 lägenheter. 80% av lägenheterna kommer att ligga på ca m 2 och Kyrkogatan Det är bättre att vara förberedd på en möjlighet och inte få den, än att få en möjlighet och inte vara förberedd. Whitney Young resten kommer att vara större lägenheter. Byggnaden eller byggnaderna skall rikta sig till målgruppen 55+. I seniorboendet skall det finnas en mindre gemensamhetslokal, inglasade balkonger, väl tilltagna badrum bland annat. Läget i staden är mycket tilltalande med närhet till affärer, matställen, banker mm och sist men inte minst, kommunal serviceanläggning. Prisbilden borde bli bra med de förutsättningar, med byggföretag som är inne i en lågkonjunktur och riktigt låga räntor, för några bostadssubventioner finns inte för denna typ av lägenheter. Arbetet med en kommunal ledningsplats i Stadshuset blev färdigt under 2009 och skarpt läge blev det också under året när kommunen blev strömlös flera timmar. Enda huset i centrala stan som det lyste i var Stadshuset med sina kontorslokaler och affärer. Våra kunder och vår ekonomi Nöjd-kund-mätning har genomförts, där våra hyresgäster har fått ge synpunkter på boendet hos Mariehus. Svarsfrekvensen var 65% och över 96% var mycket nöjda eller nöjda med sitt boende hos Mariehus. Mycket har vi perso nalen på fältet att tacka för dessa fina siffror, för deras insatser när det gäller service och att hålla ordning i våra områden. Mariehus och Hyresgästföreningen påbörjade enöversyn av hyrorna. Målet är att få mer rättvisa hyror. Avgörande för om hyrorna uppfattas som rättvisa är att hyresgästerna själva får tala om vad de värderar i sitt boende. Detta kommer att ske genom enkäter som skickas ut till alla hyresgäster hos Mariehus under Fast vi har lagt stora resurser på underhåll under året så har vi stärkt ekonomin ytterligare och soliditeten har ökat till 8,3% i Mariehus Fastigheter AB. Vi lägger lågkonjunkturen bakom oss och blickar framåt Vår nya affärsplan är klar och kommer att vara ett bra instrument för styrelsen och anställda för att gemensamt arbeta för att genomföra vårt uppdrag fram till år En utmaning för bolaget blir när det nya regelverket träder i kraft för kommunala bostadsbolag. Troligen kommer det att ställas krav på att verksamheten skall bedrivas ännu mer affärsmässigt med ett tydligtlön samhetsperspektiv. Samtidigt ska verksamheten bedrivas i ett allmännyttigt syfte. Viktigt är att Mariestad också får en tillväxt och framtidstro så att vi kan sjösätta en andra etapp med nya bostäder på Ekudden. Givetvis skall Mariehus vara en aktör för att skapa de goda bostäderna med fina lägen runt Vänern. Jonas Hedberg, VD

4 6 Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2009, bolagets 19:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Börje Holgersson, ordförande Stig Karlsson Åke Lundqvist John-Gunnar Nilsson Lars Samuelsson Leif Udéhn Therese Weckström, vice ordförande Kv Alen, Mariagatan Suppleanter Karl-Erik Blomgren Umberto Fallai Håkan Fernström Carina Hillsjö Bo Hjalmarsson Peter Thörn Rolf Werner Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Marcus Dagoberth Conny Johansson Revisorer Ordinarie Tord Axelsson, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Suppleanter Per-Erik Renström, auktoriserad revisor Lennart Schmidt, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Börje Holgersson, vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 200 st vitvaror (133 st 2008) Målning och tapetsering har utförts i 410 st rum (421 st 2008). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 206 st rum (164 st 2008). Fastighetsautomatisering Under året har kv Hunden 2 anslutits till vårt fastighetsövervakningssystem. Vi har nu 10 st av våra fastigheter anslutna. Ytterligare utbyggnad är planerad för Vattenbesparande åtgärder Arbetet med vattenbesparande åtgärder har under året utförts i ytterligare 3 områden. Dessa områden är kv Enen, Hyveln och Biskopen. Kommunal ledningsplats Stadshuset På uppdrag av Mariestads kommun har vi under 2009 färdigställt åtgärder för att inrätta en kommunal lednings plats i Stadshuset. Förberedelser och planering av detta har pågått sedan år Byte av termostater kv Humlan Arbetet med att byta känselkroppar för termostatventiler i fastigheterna på Södra vägen och Drottning Kristinas väg, som påbörjades 2008, har nu färdigställts och omfattade totalt 1600 känselkroppar. Arbetet har utförts i egen regi. Ombyggnad av fjärrvärmen kv Insekten Fjärrvärmen inom kv Insekten har byggts om. Mariegärdes väg 1 3, Västra vägen och gårdshuset Blåbäret har fått egna fjärrvärmecentraler. Värmeleveransen till Brf Insekten och Brf Fritid 4 har nu också upphört. Ombyggnad och injustering av värmesystemet kv Hunden För att få en funktionssäkrare och en mer energioptimerad anläggning har värmesystemet byggts om och injusterats. Åtgärden har bestått av byte av ventiler och pumpar på fjärrvärmeväxlaren samt byte av samtliga radiatortermostatventiler och känselkroppar. Injustering har sedan utförts enligt lågflödesmetoden. befintliga rör, så kallad relining, på fastigheterna Södra vägen och i en första etapp. Etapp 2 som är Södra vägen och är beställd och utföres i början av år Planeringen är att alla husen på Humlan ska åtgärdas inom en 3 års period. Värmepumpar på Åvägen, Ullervad Våra hus på Åvägen i Ullervad har direktel som uppvärmning. Elpriset pendlar väldigt mycket och har också de senaste åren höjts kraftigt. En rimlig boendekostnad där uppvärmningen inte drar iväg för mycket, vill vi försöka eftersträva och därför har vi installerat luft/luft värmepumpar. 18 st värmepumpar har installerats till en kostnad av kr. Projektering och upphandling av fjärrvärmeanslutning kv Svanen 3 Bergvärmepumpen som fanns på kv Svanen har tjänat ut. Kv Svanen var den enda fastighet i Mariehus bestånd i centrala Mariestad som inte var ansluten till fjärrvärmenätet. Vi bedömde att en ny bergvärmepump inte skulle vara det optimala utan beslutade oss för att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet. Projektering och upphandling gjordes 2009 men installationen kommer att utföras under Förbrukningsuppgifter och kostnader Nedan redovisas hur mycket energi med mera vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2009 (nyckeltal): Värmeförbrukning 158 Kwh/m 2 (157 Kwh/m 2 ) Vattenförbrukning 1,35 m 3 /m 2 (1,25 m 3 /m 2 ) Elförbrukning (fastighetsel) 19,2 Kwh/m 2 (21 Kwh/m 2 ) Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 59 öre/kwh inkl moms (59 öre/kwh inkl moms) El (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) 102 öre/kwh inkl moms (103 öre/kwh inkl moms) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme tkr inkl moms (7 376 tkr inkl moms) El tkr inkl moms (2 532 tkr inkl moms) Vatten tkr inkl moms (3 442 tkr inkl moms) Relining avlopp, Södra vägen och Vattenskador kostar mycket pengar och orsakas oftast av läckande avloppsrör. Under 2009 har vi infodrat

5 8 Miljö- och kvalitetsarbete 9 Uppföljning solfångar-/vp anläggningar Skutvägen Det har nu gått två år sedan vi fick igång mätningarna på de olika energislagen på Skutvägen Solvärmen har under 2009 gett Kwh och värmepumpen Kwh. Fjärrvärmeförbrukningen har varit Kwh. Diagrammet visar fördelningen. Uppföljning solfångaranläggning förskolan Regattan Det har nu gått två år sedan vi fick igång mätningarna. Även på Regattan har vi nu två års statistik från mätningarna. Solenergin har gett Kwh och vi har köpt Kwh under Se diagram. Skutvägen Fördelning mellan Fjärrvärme, värmepump (avgiven energi) och solvärme 2009 Fjärrvärme Kwh Värmepump Kwh Solvärme Kwh Regattan Fördelning mellan Fv och solvärme 2009 Fjärrvärme Kwh Solvärme Kwh Under året har vi haft 2 st internrevisioner utan avvikelser och en externrevision utförd av Intertek Semko Certification AB med beslut om fortsatt certifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004 och SS-EN ISO 9001:2000. Utbildning i eco-driving för alla anställda som kör bil i tjänsten har genomförts. Detta med syfte att minska vår miljöbelastning från fordonsparken. Vår databas för miljö & kvalitet står under ständig utveckling då detta är ett levande system med levande dokumentation. Detta innebär att den alltid innehåller de senaste versionerna av de dokument vi använder, vilket gör att vi inom Mariehus alltid har tillgång till det senaste inom bland annat checklistor och rutiner. Ett meddelande går ut som mail när de uppdaterats så vi är medvetna om att förändringar skett och kan ta del av det. Energideklarationer Alla våra fastigheter har energideklarerats och vi ligger på en rimlig nivå när det gäller energiförbrukning. Några fastigheter skall åtgärdas för att minska energiförbrukningen, detta arbete har påbörjats och målet är att dessa åtgärder inte skall påverka boendemiljön negativt. Radon Resultatet av genomförda radonmätningar har gåtts igenom och analyserats. Det visade sig att vi har ca 50 lägenheter som ligger över godkänd nivå. Vi har valt ut 15 lägenheter som referensobjekt som vi kommeratt göra åtgärder i och utifrån dessa åtgärder skall vi ta ställning till en övergripande handlingsplan för resten av lägenheterna. Sigrid Nilsson, hyresgäst Kvarteret Svanen Kv Katten, Kyrkogatan

6 10 Marknad / Ekonomi Resultaträkning 11 Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr Den 31 december 2009 var 17 st lägenhet lediga för uthyrning (1,17%), vilket är 16 st lägenheter fler än vid årets början. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till ( ) m 2, varav bostadsytan utgjorde (93 313) m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Marknad Under hösten genomfördes en Nöjd-Kund-Mätning, där våra hyresgäster fick tillfälle att ge sina synpunkter på boendet hos Mariehus. Svarsfrekvensen var 65%. Trivseln hos våra hyresgäster är hög, 96% är mycket nöjda eller nöjda med att bo hos oss. Ett tryggt boende efterfrågas av många hyresgäster, eftersom många känner en otrygghet i vårt samhälle. Arbetet med grannsamverkan är viktigt för företaget och är ett sätt att skapa social gemenskap i de olika bostadsområdena. Samarbetet med polis och företaget och de olika ombuden i områdena skapar ett säkrare och tryggare boende. För närvarande har vi 34 ombud bland våra hyresgäster. Hyresförhandlingar Hyrorna för 2009 förhandlades fram under december 2008 vilket resulterade i ett tvåårsavtal. För 2009 blev höjningen för lägenheter 2,8%, lokaler utan index 3%, garage 15 kr/mån och p-platser 5 kr/mån blir höjningen 2,5% för lägenheterna. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2009 uppgick koncernens kassa/bank till tkr Låneskulden uppgår till tkr ( tkr) med en snittränta på 3,49% (4,2%). Räntederivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,2 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till tkr, ( tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet tkr. Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Ingen utdelning till aktieägarna kr balanseras i ny räkning Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2009, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Verksamhetsåret i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader 1 Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 12 Balansräkning Balansräkning fortsättning 13 Tillgångar per i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående projekt Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Aktier och andelar Långfristiga fordringar Eget kapital och skulder i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa anläggningstillgångar Avsättningar Omsättningstillgångar 1 Avsättningar för skatter Summa avsättningar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder 13 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inteckningar i fastigheter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO

8 14 Kassaflödesanalys Notanteckningar 15 per i Tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Redovisningsprinciper (Tkr) Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. 2 Hyresintäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Lån till koncernföretag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Grundhyror Hyresbortfall Summa hyresintäkter, netto Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering Fastighetsskatt taxering Likvida medel vid årets början Arvoden och kostnadsersättningar (Tkr) Likvida medel vid årets slut Revisionsuppdrag Andra uppdrag Arvoden och kostnadsersättningar för moderbolaget under år 2009 redovisas av annat koncernföretag.

9 Personal (Tkr) Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor. Antal anställda totalt Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,7% 7,5% 0,0% 0,0% därav långtidssjukskrivna 47,1% 75,6% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro för män 2,3% 8,8% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro för kvinnor 4,2% 2,9% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro år 3,0% 2,5% 0,0% 0,0% anställda 50 år 2,3% 10,3% 0,0% 0,0% Årets försäljning Årets fastighetsköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Totala taxeringsvärden för fastigheterna Inventarier (Tkr) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Antal på Varav Varav balans- balans- män män dagen dagen Styrelseledamöter % 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % 50% Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd Tjänstemän och lekmannarevisorer Fastighetsanställd personal Ingående avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Sociala avgifter enligt lag och avtal Skatt på årets resultat (Tkr) Pensionskostnader Varav för styrelse och vd 32 Summa personal Uppskjuten skatt på byggnader Skatt på årets resultat Summa skatt Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. 9 Aktier i koncernföretag (Tkr) Säte Röstandel Ant aktier Bokf värde Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Mariehus AB, orgnr Mariestad 100% AB Stadens Hus, orgnr Mariestad 100% Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget 6 Byggnader och mark (Tkr) Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utförda om- och tillbyggnader Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter forts. sid 17

10 Eget kapital (Tkr) Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital KONCERNEN Vid årets början Kapitalandel i obeskattade reserver Justering för ändrad skattesats 241 Årets resultat Vid årets utgång MODERBOLAGET Vid årets början Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma.-148 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet utgörs av aktier med kvotvärde 100 kr. I reservfonden ingår konsoliderings fond med tkr. Mariestad den 16 mars Obeskattade reserver (Tkr) Koncernen Moderbolaget Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivit fastighetsinteckningar om sammanlagt tkr, varav moderbolaget är tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt tkr, varav för moderbolaget tkr. 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala kostnader Räntekostnader Pensionsskuld personal år Pensionsskuld personal år Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 20 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt 21 Fast område Värdeår Anskaff- Värde- Tax- Antal nings- minsk- Bokfört erings- lägen- Antal värde ning värde värde heter lokaler Hyveln Katten Enen Enen Alen Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären per i Tkr Förvaltat bestånd Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-plats Antal Total bostadsyta kvm Total lokalyta kvm Resultaträkning Kommissionären Omsättning tkr Sekreteraren Underhåll tkr Prästkragen Drift tkr Prästkragen Fastighetsskatt tkr Prästkragen Avskrivningar tkr Guldsmeden Övriga kostnader tkr Humlan Finansiell intäkt tkr Humlan Finansiell kostnad tkr Humlan Bokslutsdisposioner tkr Insekten Skatt tkr Insekten Resultat tkr Insekten Insekten Insekten 26 Gårdshus Fältsippan Kråkan Svanen Tången Balansräkning Balansomslutning tkr Anläggningstillgång tkr Långfristig skuld tkr Eget kapital tkr Uttern Pantern Biskopen Uthyrning Medelhyra bostäder tkr Skutan Skutan Galeasen 1 Mark Hunden Mjölnaren Ullervad 31: Ullervad 19: Ullervad 19: Ullervad 31: Nyckeltal Balanslikviditet 1) % Soliditet koncernen 2) % 8,05 7,64 6,41 6,25 5,14 Soliditet moderbolaget 2) % 8,27 7,95 7,14 7,39 5,45 Räntabilitet 3) % 4,31 4,81 3,92 4,09 2,78 Avskrivn byggnad 4) % 1,52 1,46 1,49 1,24 1,24 Genomsnittl låneränta 5) % 3,50 4,20 3,70 3,90 3,80 Belåningsgrad 6) % 80,6 77,2 79,2 78,0 87,9 Ullervad 31: Summa Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital+72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader / genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Uttern

12 22 Revisionsberättelse Granskningsrapport 23

13 24 Mariehus Fastigheter AB Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad. ibiz reklambyrå, foto: Eric Svensson Mariehus Box Mariestad Tel Org.nr Mariehus Fastigheter AB Box 119, Mariestad Tel , Org.nr

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012 Årsredovisning 2011 VD har ordet Oj vad tiden går snabbt! Redan har ett år till passerat. Frågan är om man någon gång kan lära sig att ett år inte är längre än just så här? I det skenet är det extra anmärkningsvärt

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer