Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009"

Transkript

1 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

2 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljö- och kvalitet 9 Marknad/ekonomi 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Skulptur Bruksarbetaren

3 4 Ett tufft år för Mariestad, när många arbetstillfällen försvann och beslut om att Tingsrätt och Länsrätt inte skulle vara kvar i kommunen. År 2009 satsade bolaget förhållandevis stora summor på underhåll av våra fastigheter. Vi hade kalkylerat med mer outhyrt än vad som blev verklighet. Planering av byggande av ett nytt seniorboende mitt i staden påbörjades under Bostadsmarknaden I januari 2009 hade bolaget endast en ledig lägenhet vilket är den bästa siffran för bolaget, för en enskild månad. I juni började vi få lite fler lediga lägenheter och snittet för året hamnade på 0,6% vilket är en mycket bra siffra. Kommunen och även bolaget har satsat mer på att marknadsföra Mariestad som bostadsort vilket är glädjande. Jag tror att centralorten, utan denna satsning skulle ha en helt annan situation när det gäller lediga bostäder fastän befolkningen totalt har minskat i kommunen. Fastighetsunderhåll och energi 2009 är det år när vi kunde satsa mer på det långsiktiga underhållet. Bolaget har investerat 9 miljoner i planerat underhåll. De största arbetena som genomförts är nya fönster, isolering och ny puts på höghusen på Mariagatan. Relining av avlopp i 70 lägenheter på Södra vägen har utförts. Anslutning av fjärrvärme har utförts på Trädgårdsgatan i kvarteret Svanen, vilket var den sista fastigheten som inte tidigare var ansluten till fjärrvärmenätet. Ett antal stora målningsentreprenader har gjorts i Ullervad. Radonmätning har också genomförts och vi har ca 50 lägenheter som ligger över godkänd nivå, som vi kommer att börja åtgärda så fort vi har tagit fram ett bra handlingsprogram. Bolaget har under året ingått i ett projekt att bygga vindkraftverk. Beslut har också tagits att vi skall äga ett eget vindkraftverk som skall producera ca 1600 Mvh/år och leverera ström till våra fastigheter. Denna förnybara energikälla kommer att kunna stå för drygt 80% av vår totala elförbrukning av fastighetsel. Seniorboende och kommunal ledningsplats Planering av ett seniorboende bakom musikskolan påbörjades och handlingar har tagits fram för en totalentreprenad där byggnadsentreprenörerna skall lämna förslag på ett seniorboende med ca 35 lägenheter. 80% av lägenheterna kommer att ligga på ca m 2 och Kyrkogatan Det är bättre att vara förberedd på en möjlighet och inte få den, än att få en möjlighet och inte vara förberedd. Whitney Young resten kommer att vara större lägenheter. Byggnaden eller byggnaderna skall rikta sig till målgruppen 55+. I seniorboendet skall det finnas en mindre gemensamhetslokal, inglasade balkonger, väl tilltagna badrum bland annat. Läget i staden är mycket tilltalande med närhet till affärer, matställen, banker mm och sist men inte minst, kommunal serviceanläggning. Prisbilden borde bli bra med de förutsättningar, med byggföretag som är inne i en lågkonjunktur och riktigt låga räntor, för några bostadssubventioner finns inte för denna typ av lägenheter. Arbetet med en kommunal ledningsplats i Stadshuset blev färdigt under 2009 och skarpt läge blev det också under året när kommunen blev strömlös flera timmar. Enda huset i centrala stan som det lyste i var Stadshuset med sina kontorslokaler och affärer. Våra kunder och vår ekonomi Nöjd-kund-mätning har genomförts, där våra hyresgäster har fått ge synpunkter på boendet hos Mariehus. Svarsfrekvensen var 65% och över 96% var mycket nöjda eller nöjda med sitt boende hos Mariehus. Mycket har vi perso nalen på fältet att tacka för dessa fina siffror, för deras insatser när det gäller service och att hålla ordning i våra områden. Mariehus och Hyresgästföreningen påbörjade enöversyn av hyrorna. Målet är att få mer rättvisa hyror. Avgörande för om hyrorna uppfattas som rättvisa är att hyresgästerna själva får tala om vad de värderar i sitt boende. Detta kommer att ske genom enkäter som skickas ut till alla hyresgäster hos Mariehus under Fast vi har lagt stora resurser på underhåll under året så har vi stärkt ekonomin ytterligare och soliditeten har ökat till 8,3% i Mariehus Fastigheter AB. Vi lägger lågkonjunkturen bakom oss och blickar framåt Vår nya affärsplan är klar och kommer att vara ett bra instrument för styrelsen och anställda för att gemensamt arbeta för att genomföra vårt uppdrag fram till år En utmaning för bolaget blir när det nya regelverket träder i kraft för kommunala bostadsbolag. Troligen kommer det att ställas krav på att verksamheten skall bedrivas ännu mer affärsmässigt med ett tydligtlön samhetsperspektiv. Samtidigt ska verksamheten bedrivas i ett allmännyttigt syfte. Viktigt är att Mariestad också får en tillväxt och framtidstro så att vi kan sjösätta en andra etapp med nya bostäder på Ekudden. Givetvis skall Mariehus vara en aktör för att skapa de goda bostäderna med fina lägen runt Vänern. Jonas Hedberg, VD

4 6 Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2009, bolagets 19:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Börje Holgersson, ordförande Stig Karlsson Åke Lundqvist John-Gunnar Nilsson Lars Samuelsson Leif Udéhn Therese Weckström, vice ordförande Kv Alen, Mariagatan Suppleanter Karl-Erik Blomgren Umberto Fallai Håkan Fernström Carina Hillsjö Bo Hjalmarsson Peter Thörn Rolf Werner Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Marcus Dagoberth Conny Johansson Revisorer Ordinarie Tord Axelsson, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Suppleanter Per-Erik Renström, auktoriserad revisor Lennart Schmidt, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Börje Holgersson, vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 200 st vitvaror (133 st 2008) Målning och tapetsering har utförts i 410 st rum (421 st 2008). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 206 st rum (164 st 2008). Fastighetsautomatisering Under året har kv Hunden 2 anslutits till vårt fastighetsövervakningssystem. Vi har nu 10 st av våra fastigheter anslutna. Ytterligare utbyggnad är planerad för Vattenbesparande åtgärder Arbetet med vattenbesparande åtgärder har under året utförts i ytterligare 3 områden. Dessa områden är kv Enen, Hyveln och Biskopen. Kommunal ledningsplats Stadshuset På uppdrag av Mariestads kommun har vi under 2009 färdigställt åtgärder för att inrätta en kommunal lednings plats i Stadshuset. Förberedelser och planering av detta har pågått sedan år Byte av termostater kv Humlan Arbetet med att byta känselkroppar för termostatventiler i fastigheterna på Södra vägen och Drottning Kristinas väg, som påbörjades 2008, har nu färdigställts och omfattade totalt 1600 känselkroppar. Arbetet har utförts i egen regi. Ombyggnad av fjärrvärmen kv Insekten Fjärrvärmen inom kv Insekten har byggts om. Mariegärdes väg 1 3, Västra vägen och gårdshuset Blåbäret har fått egna fjärrvärmecentraler. Värmeleveransen till Brf Insekten och Brf Fritid 4 har nu också upphört. Ombyggnad och injustering av värmesystemet kv Hunden För att få en funktionssäkrare och en mer energioptimerad anläggning har värmesystemet byggts om och injusterats. Åtgärden har bestått av byte av ventiler och pumpar på fjärrvärmeväxlaren samt byte av samtliga radiatortermostatventiler och känselkroppar. Injustering har sedan utförts enligt lågflödesmetoden. befintliga rör, så kallad relining, på fastigheterna Södra vägen och i en första etapp. Etapp 2 som är Södra vägen och är beställd och utföres i början av år Planeringen är att alla husen på Humlan ska åtgärdas inom en 3 års period. Värmepumpar på Åvägen, Ullervad Våra hus på Åvägen i Ullervad har direktel som uppvärmning. Elpriset pendlar väldigt mycket och har också de senaste åren höjts kraftigt. En rimlig boendekostnad där uppvärmningen inte drar iväg för mycket, vill vi försöka eftersträva och därför har vi installerat luft/luft värmepumpar. 18 st värmepumpar har installerats till en kostnad av kr. Projektering och upphandling av fjärrvärmeanslutning kv Svanen 3 Bergvärmepumpen som fanns på kv Svanen har tjänat ut. Kv Svanen var den enda fastighet i Mariehus bestånd i centrala Mariestad som inte var ansluten till fjärrvärmenätet. Vi bedömde att en ny bergvärmepump inte skulle vara det optimala utan beslutade oss för att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet. Projektering och upphandling gjordes 2009 men installationen kommer att utföras under Förbrukningsuppgifter och kostnader Nedan redovisas hur mycket energi med mera vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2009 (nyckeltal): Värmeförbrukning 158 Kwh/m 2 (157 Kwh/m 2 ) Vattenförbrukning 1,35 m 3 /m 2 (1,25 m 3 /m 2 ) Elförbrukning (fastighetsel) 19,2 Kwh/m 2 (21 Kwh/m 2 ) Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 59 öre/kwh inkl moms (59 öre/kwh inkl moms) El (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) 102 öre/kwh inkl moms (103 öre/kwh inkl moms) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme tkr inkl moms (7 376 tkr inkl moms) El tkr inkl moms (2 532 tkr inkl moms) Vatten tkr inkl moms (3 442 tkr inkl moms) Relining avlopp, Södra vägen och Vattenskador kostar mycket pengar och orsakas oftast av läckande avloppsrör. Under 2009 har vi infodrat

5 8 Miljö- och kvalitetsarbete 9 Uppföljning solfångar-/vp anläggningar Skutvägen Det har nu gått två år sedan vi fick igång mätningarna på de olika energislagen på Skutvägen Solvärmen har under 2009 gett Kwh och värmepumpen Kwh. Fjärrvärmeförbrukningen har varit Kwh. Diagrammet visar fördelningen. Uppföljning solfångaranläggning förskolan Regattan Det har nu gått två år sedan vi fick igång mätningarna. Även på Regattan har vi nu två års statistik från mätningarna. Solenergin har gett Kwh och vi har köpt Kwh under Se diagram. Skutvägen Fördelning mellan Fjärrvärme, värmepump (avgiven energi) och solvärme 2009 Fjärrvärme Kwh Värmepump Kwh Solvärme Kwh Regattan Fördelning mellan Fv och solvärme 2009 Fjärrvärme Kwh Solvärme Kwh Under året har vi haft 2 st internrevisioner utan avvikelser och en externrevision utförd av Intertek Semko Certification AB med beslut om fortsatt certifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004 och SS-EN ISO 9001:2000. Utbildning i eco-driving för alla anställda som kör bil i tjänsten har genomförts. Detta med syfte att minska vår miljöbelastning från fordonsparken. Vår databas för miljö & kvalitet står under ständig utveckling då detta är ett levande system med levande dokumentation. Detta innebär att den alltid innehåller de senaste versionerna av de dokument vi använder, vilket gör att vi inom Mariehus alltid har tillgång till det senaste inom bland annat checklistor och rutiner. Ett meddelande går ut som mail när de uppdaterats så vi är medvetna om att förändringar skett och kan ta del av det. Energideklarationer Alla våra fastigheter har energideklarerats och vi ligger på en rimlig nivå när det gäller energiförbrukning. Några fastigheter skall åtgärdas för att minska energiförbrukningen, detta arbete har påbörjats och målet är att dessa åtgärder inte skall påverka boendemiljön negativt. Radon Resultatet av genomförda radonmätningar har gåtts igenom och analyserats. Det visade sig att vi har ca 50 lägenheter som ligger över godkänd nivå. Vi har valt ut 15 lägenheter som referensobjekt som vi kommeratt göra åtgärder i och utifrån dessa åtgärder skall vi ta ställning till en övergripande handlingsplan för resten av lägenheterna. Sigrid Nilsson, hyresgäst Kvarteret Svanen Kv Katten, Kyrkogatan

6 10 Marknad / Ekonomi Resultaträkning 11 Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr Den 31 december 2009 var 17 st lägenhet lediga för uthyrning (1,17%), vilket är 16 st lägenheter fler än vid årets början. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till ( ) m 2, varav bostadsytan utgjorde (93 313) m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Marknad Under hösten genomfördes en Nöjd-Kund-Mätning, där våra hyresgäster fick tillfälle att ge sina synpunkter på boendet hos Mariehus. Svarsfrekvensen var 65%. Trivseln hos våra hyresgäster är hög, 96% är mycket nöjda eller nöjda med att bo hos oss. Ett tryggt boende efterfrågas av många hyresgäster, eftersom många känner en otrygghet i vårt samhälle. Arbetet med grannsamverkan är viktigt för företaget och är ett sätt att skapa social gemenskap i de olika bostadsområdena. Samarbetet med polis och företaget och de olika ombuden i områdena skapar ett säkrare och tryggare boende. För närvarande har vi 34 ombud bland våra hyresgäster. Hyresförhandlingar Hyrorna för 2009 förhandlades fram under december 2008 vilket resulterade i ett tvåårsavtal. För 2009 blev höjningen för lägenheter 2,8%, lokaler utan index 3%, garage 15 kr/mån och p-platser 5 kr/mån blir höjningen 2,5% för lägenheterna. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2009 uppgick koncernens kassa/bank till tkr Låneskulden uppgår till tkr ( tkr) med en snittränta på 3,49% (4,2%). Räntederivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,2 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till tkr, ( tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet tkr. Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Ingen utdelning till aktieägarna kr balanseras i ny räkning Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2009, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Verksamhetsåret i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader 1 Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 12 Balansräkning Balansräkning fortsättning 13 Tillgångar per i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående projekt Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Aktier och andelar Långfristiga fordringar Eget kapital och skulder i Tkr Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa anläggningstillgångar Avsättningar Omsättningstillgångar 1 Avsättningar för skatter Summa avsättningar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder 13 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inteckningar i fastigheter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO

8 14 Kassaflödesanalys Notanteckningar 15 per i Tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Redovisningsprinciper (Tkr) Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. 2 Hyresintäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Lån till koncernföretag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Grundhyror Hyresbortfall Summa hyresintäkter, netto Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering Fastighetsskatt taxering Likvida medel vid årets början Arvoden och kostnadsersättningar (Tkr) Likvida medel vid årets slut Revisionsuppdrag Andra uppdrag Arvoden och kostnadsersättningar för moderbolaget under år 2009 redovisas av annat koncernföretag.

9 Personal (Tkr) Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor. Antal anställda totalt Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,7% 7,5% 0,0% 0,0% därav långtidssjukskrivna 47,1% 75,6% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro för män 2,3% 8,8% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro för kvinnor 4,2% 2,9% 0,0% 0,0% sjukfrånvaro år 3,0% 2,5% 0,0% 0,0% anställda 50 år 2,3% 10,3% 0,0% 0,0% Årets försäljning Årets fastighetsköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Totala taxeringsvärden för fastigheterna Inventarier (Tkr) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Antal på Varav Varav balans- balans- män män dagen dagen Styrelseledamöter % 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % 50% Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd Tjänstemän och lekmannarevisorer Fastighetsanställd personal Ingående avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Sociala avgifter enligt lag och avtal Skatt på årets resultat (Tkr) Pensionskostnader Varav för styrelse och vd 32 Summa personal Uppskjuten skatt på byggnader Skatt på årets resultat Summa skatt Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. 9 Aktier i koncernföretag (Tkr) Säte Röstandel Ant aktier Bokf värde Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Mariehus AB, orgnr Mariestad 100% AB Stadens Hus, orgnr Mariestad 100% Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget 6 Byggnader och mark (Tkr) Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utförda om- och tillbyggnader Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter forts. sid 17

10 Eget kapital (Tkr) Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital KONCERNEN Vid årets början Kapitalandel i obeskattade reserver Justering för ändrad skattesats 241 Årets resultat Vid årets utgång MODERBOLAGET Vid årets början Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma.-148 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet utgörs av aktier med kvotvärde 100 kr. I reservfonden ingår konsoliderings fond med tkr. Mariestad den 16 mars Obeskattade reserver (Tkr) Koncernen Moderbolaget Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivit fastighetsinteckningar om sammanlagt tkr, varav moderbolaget är tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt tkr, varav för moderbolaget tkr. 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Koncernen Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala kostnader Räntekostnader Pensionsskuld personal år Pensionsskuld personal år Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 20 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt 21 Fast område Värdeår Anskaff- Värde- Tax- Antal nings- minsk- Bokfört erings- lägen- Antal värde ning värde värde heter lokaler Hyveln Katten Enen Enen Alen Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären per i Tkr Förvaltat bestånd Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-plats Antal Total bostadsyta kvm Total lokalyta kvm Resultaträkning Kommissionären Omsättning tkr Sekreteraren Underhåll tkr Prästkragen Drift tkr Prästkragen Fastighetsskatt tkr Prästkragen Avskrivningar tkr Guldsmeden Övriga kostnader tkr Humlan Finansiell intäkt tkr Humlan Finansiell kostnad tkr Humlan Bokslutsdisposioner tkr Insekten Skatt tkr Insekten Resultat tkr Insekten Insekten Insekten 26 Gårdshus Fältsippan Kråkan Svanen Tången Balansräkning Balansomslutning tkr Anläggningstillgång tkr Långfristig skuld tkr Eget kapital tkr Uttern Pantern Biskopen Uthyrning Medelhyra bostäder tkr Skutan Skutan Galeasen 1 Mark Hunden Mjölnaren Ullervad 31: Ullervad 19: Ullervad 19: Ullervad 31: Nyckeltal Balanslikviditet 1) % Soliditet koncernen 2) % 8,05 7,64 6,41 6,25 5,14 Soliditet moderbolaget 2) % 8,27 7,95 7,14 7,39 5,45 Räntabilitet 3) % 4,31 4,81 3,92 4,09 2,78 Avskrivn byggnad 4) % 1,52 1,46 1,49 1,24 1,24 Genomsnittl låneränta 5) % 3,50 4,20 3,70 3,90 3,80 Belåningsgrad 6) % 80,6 77,2 79,2 78,0 87,9 Ullervad 31: Summa Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital+72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader / genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Uttern

12 22 Revisionsberättelse Granskningsrapport 23

13 24 Mariehus Fastigheter AB Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad. ibiz reklambyrå, foto: Eric Svensson Mariehus Box Mariestad Tel Org.nr Mariehus Fastigheter AB Box 119, Mariestad Tel , Org.nr

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 9

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2012

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2012 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2012 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer