Nulägesbeskrivning. Processen och det miljöarbete som har genomförts under

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesbeskrivning. Processen och det miljöarbete som har genomförts under 2005-2007"

Transkript

1 1(22) Nulägesbeskrivning Datum: Församling: Värnamo Kyrkliga Samfällighet Processen och det miljöarbete som har genomförts under Miljögruppens arbete Inom samfälligheten har sedan 1994 funnits ett miljöråd. Detta miljöråd har bland annat utarbetat ett miljöprogram som tidigare legat till grund för samfällighetens miljöarbete. Måldokument för miljödiplomering med handlingsprogram (åtgärder och aktiviteter) har sammanställts i separat dokument; Dokumentation av arbetet för hållbar utveckling, fas 1 miljöarbetet i Värnamo kyrkliga samfällighet, diplomeringsdatum Frågor om arbetsmiljön hanteras av kyrkonämndens personalutskott. Miljöutbildningar för anställda och förtroendevalda Anställda och förtroendevalda har vid tre tillfällen tagit del i utbildning inom ramen för Ljussteget (år ). Vid gemensamma personalsamlingar har ett antal miljöfrågor lyfts fram. Kompletterande miljökurser har genomförts med miljösamordnare Mats Hellman samt kyrkokamrer Ingemar Petersson, till exempel utbildning av Kyrkonämndens medlemmar under hösten Under de tre senaste åren (fas1-processen) kan noteras sammanlagt sju miljökurser, förutom många genomgångar i miljörådet. Se sammanställning under rubriken utbildning i Diplomeringsdokumentet sidan 3. När det gäller ekonomi har beslutats att i olika sammanhang det mest miljövänliga alternativet ska väljas utan sidoblickande på ekonomiska realiteter. Vid ett antal tillfällen har vardagliga rutiner lyfts fram för samtliga anställda, såsom till exempel kravet på källsortering, resealternativ och så vidare. Ny resepolicy för ersättning till anställda och förtroendevalda i Värnamo Kyrkliga Samfällighet beslutad under Beslut i olika instanser Miljövårdsprogram för Värnamo Samfällighet har fastställts av kyrkonämnden Uppdrag angående miljöledningssystem och strukturerat miljöarbete: Kyrkonämnden fattade beslut om att Samfälligheten ska arbeta med inriktning på att bli miljödiplomerad. Samfällighetens miljövårdspolicy och miljövision antogs av samfällda Kyrkofullmäktige i november Kyrkonämnden beslöt uppdra åt arbetsgruppen för miljödiplomering förbereda för Fas II i enlighet med kyrkans systematiska miljöarbete.

2 2(22) Ljussteget (fördiplomeringen) I samband med gudstjänsten den 16 januari 2005 erhöll samfälligheten utmärkelsen Ljussteget. Från Växjö Stift medverkade miljösamordnare Magnus P. Wåhlin. Diplomering Fas 1 I samband med festhögmässan den 28 oktober 2007 erhöll samfälligheten Diplom för avklarande av Miljödiplomeringens fas 1. Från Växjö stift medverkade Claes-Göran Johansson, stiftsjägmästare. Verksamhetsområde I: Kyrkans liv och verksamhet. Så här arbetar vi med frågorna om hållbar utveckling inom: A. Gudstjänstliv Temagudstjänster: Genom initiativ från församlingen firades under åren en miljömässa Annandag Pingst. Denna mässa som skett i samarbete med kommunens ekologiavdelning har haft som självklart tema Miljön. Platser som mässan firades på var bland andra Stomsjö deponistation, Värmeverket, Bilskroten vid Sörsjö och Wennbergs återvinningsstation. Kollekterna har vid dessa tillfällen varit riktade mot ofta miljömässiga mål, som exempel till vattenreningsprojekt. Traditionen upphörde i och med att Annandag Pingst togs bort som helgdag. Från och med 2005 firas miljögudstjänst i Nydala på midsommardagen. Lördagen alternativt söndagen före palmsöndagen är vikt för solidaritetsgudstjänst. Innan gudstjänsten sker någon form av aktivitet som är kopplad till temat för gudstjänsten. Denna aktivitet kan antingen vara en del av en gemensam aktivitet för hela Svenska Kyrkan eller en aktivitet som formas på lokal nivå. Det är i samfälligheten bestämt att det varje år skall hållas en miljögudstjänst och en solidaritetsgudstjänst. Söndaglig gudstjänst: När det gäller att tydliggöra, inom ramen för den normala gudstjänsten, frågor som berör ekologi, rättvisa och hållbar utveckling är själva kyrkoåret ett hinder. En naturlig dag att lyfta fram detta tema är Tacksägelsedagen som oftast firas med frambärande av olika skördealster. När det gäller framlyftandet av den ekologiska aspekten i förkunnelse, liturgi och musik är det naturligtvis en fråga för den enskilde prästen och musikern. Kyrkoherdens roll som arbetsledare och vägvisare kan här bli starkare men möter då oftast frågan om friheten att bära fram evangeliet i predikans form. Prosten i kontraktet har meddelat intresse att samla alla kyrkoherdar för inspiration och utbyte Svenska Kyrkans roll i arbetet för en hållbar och rättvis och etisk utvecklig, klimathotet med mera. (Ännu har detta ej realiserats.)

3 3(22) När det gäller smyckandet av kyrkorummet har det sällan burit spår av någon miljömässighet. Vid några tillfällen har Värnamo kyrka smyckats av en lokal florist. I Nydala och Fryele smyckas altaret med vilda blommor under sommarhalvåret. Friluftsgudstjänster: Möjligheten till friluftsgudstjänster har under åren nyttjas inom ramen för miljömässor. När det gäller de lokalt anknutna gudstjänsterna är just miljömässan ett lysande exempel på hur dessa kan fungera. Vi har vandrat omkring till en mängd olika platser där miljötemat i samråd med de lokala intressena har lyfts fram. Alltifrån soptipp till Sydkrafts anläggning. Under de 4 senaste åren har dock ingen friluftsgudstjänst firats inom samfälligheten. En utveckling av gudstjänstformerna med inriktning på bland annat temagudstjänster efterfrågas i församlingsinstruktionen. I detta arbete kan mycket möjligt friluftsgudstjänsten vara en form för temagudstjänster som det bör arbetas med. Helgmålsböner: Förekommer för närvarande enbart i Nydala om än något oregelbundet, men något direkt miljötema har ej varit församlingens målsättning. Förrättningar: Miljöaspekten saknas i dessa sammanhang. Övrigt: När det gäller närområdesmänniskornas delaktighet i gudstjänster med sikte på det ekologiska Budskapet, har dessa inte utnyttjats mer än i samband med miljömässorna. Samfälligheten har ej anordnat några ungdomsmässor med miljö eller rättvisetema, samfälligheten har ej heller involverat människor från olika kulturer. Kyrkkaffet har inte haft någon direkt struktur. Samtalen har skett på det otvungna sätt som dessa sker och inte haft något direkt tema eller inriktning på frågor som varit direkt djupa eller tagit sikte på ekologiska spörsmål. Att medvetandegöra frågor av den breda karaktär som ryms inom diplomeringsarbetet är kanske att tänka på vid kyrkkaffen och dylikt. Kan någon miljöaspekt sägas gälla för Kyrkkaffen är det två: Dels att rättvisemärkt och ekologiskt kaffe används, samt att inga engångsmuggar används. B. Diakoni Diakonins huvuduppgift kan mera kläs i människovärdets okränkbarhet och allas lika värde. En av de viktiga uppgifterna är att SE, uppmärksamma och ur detta inlemma människor i gemenskapen. Karitativ verksamhet både i och utanför kyrkans murar är en del av målsättningen inom diakonin. Äldreboende:

4 4(22) Äldreboendena besöks regelbundet i samband med de gudstjänster som sker tillsammans med övriga samfund. Utöver detta sker sångstunder samt övrig verksamhet som högläsning, hjälp till att komma ut med mera. Varje år inbjuds ett av serviceboendena att med församlingens hjälp komma ut i naturen vid Lidnäs Kapell. Besöksverksamhet: Målbeskrivningen för distrikten i Värnamo församling är att i varje distrikt skall finnas en besökstjänstgrupp. I S:t Johannes distrikt finns en väl fungerande besöksgrupp och är på väg att byggas upp även i de övriga distrikten. I Mariakyrkan finns en diakonal grupp. I centrumdistriktet sker sedan hösten 2007 en kontinuerlig utbildning av medarbetare och frivillig arbetare under ledning av diakonen Kerstin Berggren. Ur detta kommer naturligtvis också behovet av besöksgrupper att aktualiseras. Ungdomsdiakoni: Värnamo församling har ännu en gång tillgång till en volontär för ungdomsarbetet. Hon har främst jobbat med barn och ungdomar. I befattningsbeskrivningarna för de två prästtjänster som fick nya innehavare i augusti 2008 finns en tydlig inriktning mot ungdom, konfirmander, barn och familj. Detta bör räknas in i en satsning på ungdomsdiakoni. Det främsta exemplet på ungdomsdiakoni är väl annars församlingens deltagande i De glömda barnen ett samarbetsprojekt mellan kommunen och Hela Människan-LP Finnveden. Övriga sociala verksamheter: Sker i samverkan med andra samfund under projektet Anhörig 300. Stöd till anhörigvårdare. Kyrkan är också representerad i Värnamo Internationella Vänner som har som uppgift att skapa nätverk och kontaktytor för invandrare som kommit till vår stad och som behöver stöd och hjälp i integrationsprocessen. Ekonomiskt stöd utdelas till behövande människor via fondmedel. I budgeten avsätta medel till olika organisationer som biträder människor i krissituationer både inom vårt land och också i ett globalt sammanhang. I budgeten finns också en post för katastrofinsatser som kan beslutas under löpande verksamhetsår. Arbete med olika samarbetspartners: Samarbete med olika samfund i ett ekumeniskt sammanhang sker. Det främsta exemplet är i detta sammanhang samarbetet kring Hela Människan/LP Finnveden samt naturligtvis Sjukhuskyrkans arbete vid Värnamo Sjukhus. Omsorgsrådet som är förankrat i Värnamo Kristna samarbetsråd (VKS) har som uppgift att finnas med vid frågor som berör äldreboendena relaterat till samfundens aktiviteter på dessa platser. Samarbete sker också i vissa sammanhang med kommunen. Exempelvis med medborgarförvaltningen sektionen för socialbidrag och skuldsanering samt invandrarförvaltningen och kommunens olika boendeformer för äldre och funktionshindrade.

5 5(22) När det gäller frågor med inriktning på miljöfrågor har en samarbetspartner varit Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Vid ingången av 2008 bildades ett Klimatnätverk med olika föreningar representerade. I detta nätverk finns Svenska Kyrkan representerat. Själavård: Institutionssjälavård bland annat via stiftsbidrag på Värnamo Sjukhus. Själavård erbjuds i de sammanhang det efterfrågas. Sorgegrupper ordnas regelbundet för dem som förlorat någon nära anhörig. Dessa sorgegrupper alternerar i Värnamo församling mellan de olika distrikten Telefonsjälavården var tidigare organiserad så att varje kontrakt hade ansvar för olika veckor. Från 2008 åvilar ansvaret för telefonsjälavården stiftet. Några präster har som delar i sin tjänstgöring att ansvara för telefonsjälavården. Ansvarsområdet är i detta fall hela stiftet. Kontakt har tagits med kontraktsprosten för att arbeta fram ett heltäckande angående beredskap vad gäller upptagningsområdet för Värnamo Sjukhus. Detta har emellertid inte i nuläget hittat någon lösning. Övrigt: Inget övrigt C. Mission Hela Världen Det ansvar som ligger hos församlingen relaterat till begreppet mission ligger nästan undantagslöst förankrat hos FIA-gruppen (Församlingens Internationella Arbete). Gruppen består av ombud för Hela Världen samt Sackeus ulandsbod. Inom ramen för denna grupp planeras och initieras ofta de olika aktiviteter som tar sikte på missionen. Församlingens ombud för Hela världen har en viktig uppgift. I Samfällighetens budget avsätts årligen medel till Svenska Kyrkans internationella arbete. Här är målsättningen att minst en procent av samfällighetens samlade intäkter skall avsättas till internationell diakoni. Detta mål har uppnåtts med god marginal sedan år Under 2007 motsvarade avsättningen 1,8 procent. När det gäller kollekter som ofta är förvirrade tillfällen till kreativitet måste det naturligtvis vara möjligt att inom ramen för Hela Världen, välja att stödja miljömässiga ändamål. Utåtriktad verksamhet Exempel på FIA-initierade aktiviteter kan vara praktiska arrangemang som brödbakande och försäljning samt skramlande med insamlingsbössor och informationskvällar. Genom att Sackeus har bo och säte i FIA-gruppen kommer också det rättvisemärkta perspektivet på kyrkans verksamhet att aktualiseras. Exempel på aktiviteter är Livsloppet, Musikarrangemang och Modeuppvisning.

6 6(22) Stiftsgården Tallnäs, där samfälligheten har andelar i den ekonomiska föreningen borde på sikt kunna tjäna som en naturlig plats för såväl mijöarrangemang som arrangemang kring internationell solidaritet. Stiftsgården har en tydlig miljöprofil. Samfälligheten förlägger lägerverksamhet vid stiftsgården för exempelvis konfirmander, äldre samt församlingslägret som är ett återkommande arrangemang. Egna missions - och biståndsprojekt samt vänförsamlingar Projekt i Mariadistriktet: Mi Casita stöd till barnverksamhet i Latinamerika Projekt i S:t Johannes distrikt: Stöder skolverksamhet i Santiago samt ett projekt för gatupensionärer i Rumänien Projekt i Fryele församling: stöder församling i Karki, samt barnhem i Ergeme, Lettland Centrumdistriktet stöder Lutherska församlingen i Tirana, Albanien. Föreningen Härbärgets Vänner: Stöd till barnhem och skola i Lettland. Oxford är ett vänstift till Växjö stift. Under senare år har Värnamo församling besökt detta stift och knutit kontakter. I första hand har detta skett via celledares besök. Övrigt: Inget övrigt D. Undervisning När det gäller den teologiska infallsvinkeln är det åter upp till den enskilde prästen. Men detta är naturligtvis normerande: Första trosartikeln kopplas i nutiden oftast till det förvaltarskap som åligger människan kontra skapelsen. Detta måste förstärkas. Studiecirklar eller enstaka tillfällen måste ge församlingsmedlemmar möjlighet att ta del i tankar kring och möjligheter för Svenska Kyrkan att ta ett aktivt ansvar för miljöfrågorna med utgångspunkt i den första trosartikeln. I detta syfte har kontakt sökts med Stefan Edman för att under 2009 få honom att komma till Samfälligheten för en föreläsning. Barntimmar Finns för närvarande inte. Minior och juniorverksamhet Barnverksamheten ska aktualisera dessa frågor, gärna i bägge fallen genom praktisk handling. I samfälligheten finns öppen förskola, barnkör och juniorer. Konfirmander Miljö och ansvar för skapelsen ingår i konfirmandundervisningen genom de så kallade 70 stegen.

7 7(22) Som en del av undervisningsmaterialet för konfirmander inköptes 2007 en Dvd med Al Gores film En obehaglig sanning som kan och skall användas i undervisningen. Tonårsgrupp I Mariadistriktet finns en tonårsgrupp med i en verksamhet som kallas Plus. I S:t Johannes distrikt har under något år pågått försök att bygga upp en tonårsgrupp i den verksamhet som kallas Öppet. Något tydligt miljö- eller rättvisetema finns i dag inte i gruppernas aktiviteter. Syföreningar Har i sin verksamhet en klar utåtriktad blick på internationell diakoni och låter stora delar av sina intäkter vid försäljningar med mera stödja olika projekt. Samtalsgrupper Samtalsgrupper med inriktning på temat miljö sker i nuläget inte. Vuxenvägledning eller liknande Församlingen organiseras enligt modell för cellkyrka. Någon riktad undervisning mot miljöfrågor sker inte i nuläget. Cellkyrkan är organiserad i små grupper som regelbundet träffas för gemenskap, bön och lovsång. En cell består av personer. Cellerna är organiserade i zoner vilket är en sammanslutning av fyra till fem celler. En del av cellkyrkans verksamhet är att på sikt skapa så kallade subgrupper med olika intresseinriktningar som så skall söka kontakt med personer både inom och utanför cellen som delar detta intresse. Ett arbete som skall starta är att låta cellmedlemmar fungera som faddrar för kontakten med den kyrka som är på väg att bildas i Albanien. Studiecirklar Kan organiseras via Sensus studieförbund, men det är inget som samfälligheten har utnyttjat. Övrigt: Målbeskrivning finns gällande karitativ samt musikalisk profil. I dessa målbeskrivningar finns inte någon direkt koppling till miljö eller rättvisa. När det gäller musiken har denna använts för att lyfta fram såväl rättvise- som miljöperspektivet. Koralaftnar med inriktning på dessa teman är fullt möjlig, inte minst med användande av ny psalmdiktning i exempelvis Psalmer i 2000-talet. E. Ansvar Dokumentation på området Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete anges i Arbetsmiljöpolicy. Policy och plan för jämställdhetsarbetet finns antaget.

8 8(22) I Arbetsmiljöpolicy finns rutiner för hantering av diskrimineringsfrågor och kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, rutiner vid sjukdom, missbruk och arbetsanpassning och rehabilitering med mera. Lönepolicy finns antagen. Anställningsmanual har framtagits. Praktiskt genomförande av systematisk arbetsmiljöuppföljning Prosten, kyrkogårdschefen och kyrkokamreren är i egenskap av personalansvariga ansvariga för arbetsmiljön, både psykisk och fysisk. Policydokument ses över en gång om året av AMJ-gruppen (ArbetsMiljö och Jämlikhet, enligt gällande lagstiftning ska utvärdering och översyn göras varje år). Årliga personalutvecklingssamtal med alla anställda som tar upp arbetssituationen, arbetsinnehållet, arbetsprestationen, samarbetet och eventuella förändringar samt plan för kompetensutveckling och information i frågor gällande jämställdhet. I senaste rekryteringssamtal (för till exempel prästtjänster) tog kyrkoherden upp miljöansvaret särskilt. Skyddsombud Ulf Gustafsson är huvudskyddsombud. Skyddsronder genomförs efter beslut i AMJ-gruppen. Sjukgymnast från företagshälsovården finns att tillgå. Årlig hälsokontroll erbjuds alla från och med 40 år. Övriga erbjuds hälsokontroll vart tredje år. Friskvård Samfälligheten erbjuder som en del av en friskvårdssatsning alla anställda ett årskort till Värnamo Simhall inklusive styrketräning, alternativt annat likvärdigt institut. I samfällighetens AMJ-grupp har diskuterats om denna möjlighet skulle kunna användas till alternativa inriktningar. F. Övriga frågor Inga övriga frågor Verksamhetsområde II: Förvaltning och ekonomi. Så här arbetar vi med frågorna om hållbar utveckling när det gäller: A. Förvaltning av skog, mark och andra rörelser Samfälligheten förvaltar direkt följande fastigheter: Fastigheter Värnamo Areal kvadratmeter 1 Värnamo kyrkan 1 omfattande kyrka med tillhörande kyrktomt be

9 9(22) stående av äldre gravplatser och kyrkpark. 2 Kyrktuppen 1 på vilken Mariakyrkan är belägen. Kyrka-församlingshem med tillhörande trädgård. 3 Fröet 1 på vilken S:t Johannes kyrka är belägen. Kyrka-församlingshem med tillhörande trädgård 4 Värnamo 14:64, del av. Värnamo församlingshem med tillhörande trädgård. 5 Värnamo 14:64 del av. Kyrkogård Norra kyrkogården med Uppståndelsekapellet och tre ekonomibyggnader avsedda för administration - personal - förråd och verkstad. På mark öster om iordningsställd kyrkogård var för detta arrendebostaden belägen. Rivning påbörjad under januari/februari Rivning klar Cirka Värnamo S:3. Södra kyrkogården Prostgården 1. Tjänstebostad för kyrkoherden. Dubbelgarage och före detta kaplansbostad (eftersatt underhåll används för närvarande som förråd) Fastigheter Fryele-Nydala 8 Fryele 7:1. På fastigheten är Fryele kyrka belägen, samt en ekonomibyggnad avsedd för kyrkogårdens behov. Marken runt kyrkan används som kyrkogårdsmark samt utgör parkeringsplats 9 Fryele 2:16. På denna fastighet är Fryele församlingshem beläget. Runt församlingshemmet finns gräsytor. 10 Fryele 2:18. På denna fastighet är kyrkstallarna belägna. Marken runt kyrkstallarna hävdas inte. 11 Nydala 2:1. På denna fastighet är Nydala klosterkyrka och portkapell belägna. Marken runt kyrkan används som kyrkogård. Det noteras att den så kallade klosterträdgården är belägen på mark som tillhör stamfastigheten (Nydala 1:3 före detta herrgården) och arrenderas av Nydala byalag. Samfälligheten svarar för klosterträdgårdens behov av gräsklippning Nydala 1:52. På denna fastighet är den utvidgade delen av Nydala kyrkogård belägen liksom förråds- och personalbyggnad. Summar areal Genom stiftet förvaltas av samfälligheten ägda så kallade prästlönetillgångar. Dessa består dels av fastigheter och dels av fondmedel (prästlönefonder) som bildats vid försäljning av prästlönefastigheter. Samfällighetens innehav i Växjö stifts gemensamma förvaltning, som totalt omfattar kvadratmeter utgör 2,19 procent. Marknadsvärdet på de tillgångar som ingår i den gemensamma förvaltningen uppgick vid senaste årsskifte till kr. Samfällighetens del av denna förmögenhetsmassa var alltså drygt 52 miljoner kr. Den sammanlagda fördelningen bestod av fastigheter 92 procent och fonder 8 procent. Från samfälligheten härrör sig andelarna från följande fastigheter: Fastighet Landareal ha Skogsareal ha Antal andelar Vällersten 5:9, 5: Nederled Södergård 6:7 (i Rydaholms församling) Fryele 2: Mjöhult 4:

10 10(22) Hökaberg 1: Bråthult med flera (Markaryds och Almesåkra församlingar) Andelar från inlevererade fondmedel 5 Summa Anledningen till innehavet i fastigheterna Nederled (Rydaholms församling) och Bråthult med flera (Markaryds och Almesåkra församlingar) är att dessa tillkommit som ersättning vid försäljning av prästlönefastigheter som tidigare tillhört samfälligheten ex Prostskogen. När det gäller förvaltning av fastigheter som förvaltas direkt av samfälligheten finns inga speciellt för fastighetsförvaltningen uttalade mål. Allmänna mål återfinns i samfällighetens miljöpolicy. Alla fastigheter som förvaltas av stiftet är certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Inom stiftet har förvaltningen av prästlönefondstillgångar uppdragits åt Egendomsnämnden som är en icke obligatorisk nämnd vald av stiftsfullmäktige. Kritik har framförts mot denna certifieringsmetod av anledningen att den ej tar sociala hänsyn. Inom miljöarbetet med fas1-diplomeringen har Värnamo Samfällighet på olika sätt informerat sig om det alternativa skogscertifieringssystemet FSC (Forest Stewardship Council) som miljörörelsen och solidaritetsorganisationer förespråkar. I paritet med de mål som Svenska Kyrkan står för bland annat via Lutherhjälpens olika utvecklingsprojekt har miljögruppen hävdat att man från stifthåll seriöst måste utreda möjligheten till dubbelcertifiering, det vill säga en breddning till att även omfatta FSC på grund av systemets regler för sociala och etiska frågor (jämför rättvisemärkningen). I Växjö Stift innebär skogsskötsel enligt PEFC-systemet inte stora ekologiska förändringar jämfört med FSC (även om det senare systemet är skarpare i vissa avseenden, till exempel att spara alla viktiga biotoper) skillnaden gäller främst aspekter på det internationella planet, att tydligt stå bakom det enda system som står för mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningar och andra fattiga grupper. FSC innebär att den ekonomiska biten inte ska väga tyngre än den miljömässiga och sociala, såsom Värnamo Samfällighet tillämpat i andra avseenden. Beslut att driva frågan om att försöka påverka Stiftsstyrelsen att tillämpa FSC-systemet (dubbelcertifiering) har bland annat fattats i Kyrkonämnden. Skrivelse skickades till Växjö Stift i början av 2007, men har fortfarande (efter drygt ett års tid) inte besvarats. Muntligt har meddelats att vårt engagemang gett upphov till att frågan ska utredas på nationell nivå, tillsammans med andra stift som valt PEFC. I slutet av mars 2008 meddelade SNF att man avgår från den svenska styrelsen i FSC, främst för att man inte vill lägga tunga resurser då utvecklingen att förbättra systemet har bromsats av bland andra SCA. Dock säger SNFs skogsansvarig att organisationen fortfarande står bakom detta skogscertifieringssystem, då det inte finns något alternativ. SNF i Värnamo meddelar att man verkligen vill att vi i Svenska Kyrkan fortsätter vår kamp för att bredda ett otillräckligt system (PEFC) till FSC. Samfälligheten har under flera år haft kontakter med Stiftelsen Vallerstads gård som har till uppgift att driva mönsterjord- skogsbruk och lämna bidrag till jordbrukets utveckling. Anledningen till kontakterna är att stiftelsen drabbades av stora stormskador 2005 med påföljden att försäljningen av virke blivit oproportionerligt stor med ojämn likviditetstillströmning vilket i sin tur lett till att man sökt alternativa framtida möjligheter till utveckling av skogsbruket och framtida avkastning på kapitalet. Man har i samband med detta konstaterat att viss del av fas-

11 11(22) tigheten det så kallade Jonasboberget har goda förutsättningar för vindkraftsproduktion. Det är i detta sammanhang samfälligheten sökt kontakt med stiftelsen då man sett början till ett lokalt vindkraftsprojekt. Kyrkonämnden har tagit inriktningsbeslut om köp av vindkraftsel och i samband härmed investering på i storleksordningen tre miljoner kronor, vilket beräknas täcka större del av samfällighetens behov av el. För närvarande pågår framtagande av underlag till bolags- och föreningsbildning. Enligt uppgjorda planer kommer två vindkraftverk att vara i drift under senare delen av 2009 eller Samfällighetens totala andel av investeringen beräknas uppgå till 3-4 procent. B. Förvaltning av aktier och fonder Samfälligheten förvaltar enligt senaste årsredovisning ( ) tillgångar i form av aktier och fonder till ett sammanlagt värde (bokfört värde) uppgående till 62,7 miljoner kronor. Placeringarna har fördelats enligt nedan: Stora etiska hänsyn Etiska hänsyn Inga etiska hänsyn Kyrkornas U-fond Svenska kyrkans fonder Övriga värdepapper Procentuell fördelning 8,1 48,3 43,6 Stiftelsen Kyrkornas U-fond har som målgrupper kyrkor och samfund, lokala församlingar, andra organisationer och enskilda. 60 procent av kapitalet i U-fonden lånas ut till kreditgivning genom Oikocredit som är en ekumenisk kooperativ bank som bildats efter beslut av Kyrkornas Världsråd. 40 procent placeras med stöd av etiska kriterier på penning- och obligationsmarknaden (svenska statspapper) samt i aktieindexobligationer. Lån ges enbart till produktiva investeringar som bedöms som ekonomiskt hållbara, det vill säga i verksamhet där bestående arbetstillfällen skapas. Det handlar oftast om investeringar i jordbrukssektorn men även inom tillverkningsindustrin, fiskenäringen och servicesektorn. En särskild betoning ligger på att öka tillgängligheten till krediter för kvinnor. En växande nisch för Oikocredit är utlåning till så kallade mikrofinansorganisationer i utvecklingsländer, ofta lokala eller regionala banker, som ger små lån till enskilda och familjer för småföretagsverksamhet eller egenföretagande. Sådana lån är ofta mycket små och med kort löptid. Fattiga som försöker låna av rikare människor i sitt lokala samhälle tvingas ofta betala skyhöga räntor - ockerränta. I banken får de inget lån därför att de inte kan erbjuda någon säkerhet för sina lån. Samfälligheten har för närvarande placerat två miljoner kronor i Kyrkornas U-fond, samt en och en halv miljon kronor i det av U-fonden stödda Jamii Bora-projetet i Nairobi i Kenya. Förutom detta har en och en halv miljon kronor placerats i ett särskilt mikrolåneprojekt med Afrika, Asien och Sydamerika som verksamhetsfält. Nyligen har beslut fattats om placering av en miljon kronor på fasträntekonto med pantförskrivning till förmån för Jamii Boras bostadsprogram Kaputiei (mikrokrediter) utanför Nairobi.

12 12(22) Till detta kan läggas att samfälligheten innehar aktier i The House of Fair Trade AB (före detta Rättvis Handel Import AB). Samfälligheten och världsbutiken i Växjö är ensamma i stiftet om att vara aktieägarna i detta bolag. Samfälligheten har förutom när det gäller bolag inom kyrkans direkta sfär såsom Berling Media AB (Kyrkans Tidning), Kyrkans Försäkrings AB och The House of Fair Trade AB inga enskilda aktier. Samfälligheten innehar andelar i OK Ekonomisk förening samt i Riksbyggen, bostadsrättsförening. Enskilda aktier har också tidvis innehafts i samband med donationer och liknande. Här har den outtalade policyn varit att göra sig av med aktierna främst av skäl att inte komma på kollisionskurs med kyrkans lära och den praktiska verkligheten. Samfälligheten innehar andelar i Kyrkvinden Ekonomisk förening och Tallnäs Ekonomisk Förening. De kriterier som gällt för samfällighetens förvaltning har främst varit inriktade på så kallade negativa kriterier, det vill säga undvikande av vissa verksamheter såsom företag som sysslar med alkohol, spel och dobbel, vapen/vapenbärare, pornografi och tobak. Samtal har också förts om så kallade positiva kriterier, det vill säga kriterier som kopplas samman med positiv verksamhet. Placeringen i Kyrkans U-fond får ses som ett resultat av detta. En ny policy för medelsförvaltning har antagits av fullmäktige Till denna policy har ett detaljerat reglemente antagits. Policyn inriktar sig på positiva kriterier. Kyrkonämndens arbetsutskott har fått uppgiften att vara etiskt råd i fråga om medelsplacering. I nämnda policy anges bland annat som målsättning att minst tio procent av tillgängliga medel skall vara finnas inom ramen för ideella placeringar. Följande kriterier skall gälla för förvaltningen: 1. främjar kyrkans grundläggande värderingar, 2. uppnår krav på god långsiktig avkastning 3. tillgodoser krav på betryggande säkerhet. I stiftets förvaltning av fonder och aktier finns angivet att man helt bör undvika placeringar i företag med ovan nämnda inriktning. Vidare anges i policy att Växjö stift ska främja företag som uppträder ansvarsfullt i samhället och som lägger stor vikt vid de anställdas arbetsvillkor och jämställdhet samt att placeringar skall främja företag som genom sin verksamhet aktivt bidrar till ekonomiska och sociala framsteg i utvecklingsländer samt företag som hushåller med naturresurser och aktivt reducerar negativ miljöpåverkan från det egna företagets verksamhet. C. Förvaltning av likvida medel Utöver aktier och fonder ovan vilka till största delen betraktas som likvida medel (omsättningstillgångar) finns tillgångar i form av banktillgodohavanden och i ringa mån kontanter. Samma kriterier som gäller för aktier och fonder skall tillämpas beträffande bankmedel och kontanter.

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering

HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering 3 HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering av kyrkoförvaltningen i Linköping Fas 1 2011-04-05 4 Förord Vinstlotten i det mångtusenåriga kulturlotteriet har tillfallit mig. Jag

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 51 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2011. 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042

MILJÖBOKSLUT 2011. 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042 MILJÖBOKSLUT 2011 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042 1 Innehållsförteckning 1 Försättsblad 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Ekokommun 6 Styrdokument 7 Karlskrona

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2 Innehållsförteckning Hållbar utveckling............................ 3 Energianvändning........................... 4 Biogas.................................

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer